Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Tirsdag den 3. oktober Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Tirsdag den 3. oktober 2006. Kl. 17.00 18.10. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23"

Transkript

1 A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 3. oktober 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann (afbud) Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller (afbud)

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 3 2. Trafikselskab Sjælland Proces for valg af bankforbindelse og revisor samt forlængelse af lånerammeaftaler 7 3. Trafikselskab Sjælland Ny hjemmeside på ny portal-platform 9 4. INDEX:2007 International designbegivenhed Rammeaftalen for 2007 for det sociale område og specialundervisningen Indstilling vedrørende VUC Vestegnens ansøgning om oprettelse af toårigt HF 15 2

3 Den 3. oktober 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGA- VEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtede til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for september 2006, som er vedlagt. H:S har endvidere anmodet om godkendelse af følgende sag: Godkendelse af lejeaftale med Københavns Universitet om Københavns Biocenter H:S Bestyrelsen har i 2001 besluttet, at de to eksperimentelle forskningsenheder, Bartholin Instituttet og Finsenslaboratoriet placeres i Københavns Biocenter i et nyopført bygningskompleks i Universitetsparken ved Rigshospitalets bygninger på Tagensvej. Bygningerne er klar til ibrugtagning og derfor skal der nu indgås lejeaftale for arealet, der stilles til rådighed for de to enheder. Ejendommen udlejes af Universitets- og Bygningsstyrelsen til Københavns Universitet, der for de to H:S forskningsenheders vedkommende ved fremlejekontrakt udlejer arealet til H:S. H:S har betalt 40 mio. kr. og afgivet et grundareal til staten i forbindelse med tilsagnet om at deltage i Københavns Biocenter, hvilket medfører en reduktion i huslejebetalingen på 4,8 mio. kr. varigt. Lejemålet udløser deponering efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse. Det er forventningen, at H:S skal deponere et beløb på 34,8 mio. kr. svarende til restinvesteringen, for hvilket H:S betaler husleje. Deponeringen forventes efterfølgende at skulle korrigeres efter det endelige anlægsregnskab for projektet. Der frigives samtidig en deponering på i alt 7,6 mio. kr. i forbindelse med fraflytning og opsigelse af eksisterende lejemål. 3

4 Der vil således forventeligt skulle deponeres netto nye 27,2 mio. kr. H:S afventer Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af deponeringens størrelse. Den samlede udgift til lejemålet (inkl. el, vand, varme, veligehold mv.) udgør netto 4,8 mio. kr. i Der er indarbejdet midler til dette i budget 2007 for Region Hovedstaden. Sagen behandles i H:S Bestyrelsen den 28. september Københavns Kommune har anmodet om godkendelse af følgende sag: Aftale om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i Københavns Kommune Københavns Kommune vil ingå en aftale med Praksisudvalget i Københavns Kommune i henhold til 2 i Landsoverenskomsten om almen lægegerning. Aftalens formål er at gennemføre en systematisk medicingennemgang hos polyfarmacipatienter i almen praksis med henblik på at optimere den medicinske behandling og fremme rationel lægemiddelanvendelse. Aftalen indebærer en honorering af den praktiserende læge ud over vanlig konsultationstakst. Der forventes derudover opnået en besparelse som følge af en reduktion i antallet af lægemidler. Aftalen ønskes indgået for tre år. Sagen er behandlet i Københavns Kommunes Sundhedsog Omsorgsudvalg og godkendt i Københavns Borgerrepræsentation. Det skal bemærkes, at det forberedende samarbejdsudvalg for Region Hovedstaden har iværksat et arbejde med at gennemgå samtlige eksisterende 2-aftaler, der allerede er indgået i de nuværende enheder i Region Hovedstaden. Aftalerne gennemgås med henblik på at beslutte, hvilke aftaler, der skal videreføres i regionsregi. Det indstilles derfor, at denne aftale på lige fod med de øvrige aftaler, skal indgå i ovennævnte gennemgang og i den samlede beslutning om, hvilke aftaler der videreføres i regionsregi. Endelig har Københavns Amt anmodet om godkendelse af følgende sag: Godkendelse af tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende erstatningsbyggeri for Hulegården/Søhuset. Københavns Amt anmoder således om godkendelse af tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. vedrørende et erstatningsbyggeri bestående af 24 boliger for institutionen Hulegården/Søhuset i Herlev. Dispositionen dækker merudgifter til gennemførelse af byggeriet, som det oprindeligt var projekteret. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. Institutionen er en såkaldt kan-institution, som overføres til Region Hovedstaden. Ved bodelingen skal aktivernes værdi således svare til de passiver (lån/gæld), der følger med. Ændringen har således ikke betydning for amtets nettoformue. Sagen behandles i Københavns Amtsråds møde den 28. september

5 FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. september 2006 om forbrug, likviditet, kontraktsindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender, at H:S indgår aftale med Københavns Universitet om lejemål i Københavns Biocenter, 3. at forberedelsesudvalget godkender, at Københavns Kommune indgår 2 aftale om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i almen praksis i Københavns Kommune, og at aftalen på lige fod med de øvrige 2-aftaler indgået i enhederne i Region Hovedstaden, indgår i den samlede gennemgang af, hvilke 2-aftaler der skal videreføres i Region Hovedstaden og 4. at forberedelsesudvalget godkender tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset i Herlev. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales, idet projektet om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter under 3. at evalueres efter 6 12 måneder og således at erfaringerne kan danne grundlag for overvejelserne omkring den videre gennemførelse i Region Hovedstaden. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. august 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. 2. Sag til H:S Bestyrelsen 28. september 2007 om Godkendelse af indstilling vedr. lejeaftale med Københavns Universitet om Københavns Biocenter 3. Notat fra Københavns Kommune af 1. september 2006 om aftale om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i Københavns Kommune 4. Mødesag fra Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg 22.juni Medicingennemgang hos polyfarmacipatienter i almen praksis 5

6 5. Aftale i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning 2 om systematisk medicingennemgang af polyfarmacipatienter i Københavns Kommune 6. Sag fra Københavns Amts Økonomiudvalgs møde den 20. september 2006 om byggeprojekter vedrørende udvidelsen af pensionat Kamager i Tårnby og erstatningsbyggeriet for Hulegården/Søhuset i Herlev. Ansøgning om tillægsbevillinger Sagsnr: Arkiv:

7 Den 3. oktober 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND - PROCES FOR VALG AF BANKFOR- BINDELSE OG REVISOR SAMT FORLÆNGELSE AF LÅNERAMME- AFTALER SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland har den 24. august 2006 behandlet en sag med indstillinger vedr. forskellige spørgsmål i forbindelse med den økonomiske forvaltning af selskabet. Det drejer sig om, at: Valg af hovedbankforbindelse foretages på baggrund af et begrænset udbud blandt de største danske banker Revisionsopgaven udbydes i EU HUR s rammeaftale med flere banker om tilbud på lån forlænges med 1 år (2007) Underudvalget tiltrådte indstillingerne, som er videreført som formandens anbefaling i denne mødesag. En nærmere beskrivelse af problemstillingerne findes i underudvalgets mødesag, som er vedlagt sammen med beslutningsprotokollen. FORMANDEN ANBEFALER 1. at beslutningerne om hovedbankforbindelse og antagelse af revisor træffes af trafikselskabets bestyrelse, når denne er tiltrådt og har fulde beføjelser, 2. at opgaven som trafikselskabets hovedbankforbindelse udbydes blandt de største danske banker i et begrænset udbud, som afgøres efter forhandling. Udbudet gennemføres i løbet af I mellemtiden videreføres de nugældende bankaftaler i en interimsperiode, 3. at revisionsopgaven udbydes i EU med indledende prækvalifikationsrunde og udbud efter forhandling. Bestyrelsen træffer afgørelse i 1. kvartal af 2007, og 7

8 4. at den option, HUR har til at forlænge lånerammeaftalen, som fortrinsvis er beregnet til finansiering af driftslån i 2005 og 2006 samt Rejsekortet, med fire banker i et år, forlænges inden udgangen af Den ikke udnyttede del af lånerammen er tilstrækkelig til at rumme trafikselskabets lånebehov til Rejsekortet i FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Dagsorden fra det underudvalgets møde den 24.august 2006, pkt Protokol fra underudvalgets møde den 24.august 2006 Sagsnr: Arkiv:

9 Den 3. oktober 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND - NY HJEMMESIDE PÅ NY PORTAL- PLATFORM SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. etablering af Trafikselskab Sjælland har den 21. september 2006 indstillet til forberedelsesudvalgene, at der etableres en ny hjemmeside på en ny portalplatform. Investeringen estimeres at udgøre 5,875 mio. kr. inkl. moms., svarende til 4,7 mio. kr. excl. moms. Trafikselskabets fusionssekretariat har vurderet, at der er behov for at etablere hjemmesiden på en ny teknisk IT-platform for at fremtidssikre investeringen i forhold til borgerne, kommuner, entreprenører og det nye Rejsekort, som indføres inden for et par år. Den gamle tekniske platform indeholder en række kritiske begrænsninger og er stærkt på vej mod forældelse. Hovedparten af udgifterne falder i 2007 med en projektvarighed på måneder inkl. en udbudsfase. Der vil indtil overgangen er gennemført blive oprettet en midlertidig hjemmeside for det nye trafikselskab. Udgiften til hjemmesiden og den tekniske platform er en administrativ fællesudgift, som de to regioner har finansieringsansvaret for. Denne type udgifter er i trafikselskabets budget for 2007 forudsat dækket over etableringslån, og finansieret gennem opnåede synergieffekter. Det ligger dermed inden for det nuværende tilskud fra Region Hovedstaden og Region Sjælland til trafikselskabet. Udgifterne forudsættes som nævnt lånefinansieret af den statslige pulje til finansiering af etableringsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Da finansieringen af lånet skal ske inden for trafikselskabets eksisterende økonomirammer skal der i ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsmministeriet søges om godkendelse til, at trafikselskabet selv kan optage det pågældende lån. FORMANDEN ANBEFALER 1. at der i overensstemmelse med underudvalgets indstilling etableres en ny hjemmeside for Trafikselskab Sjælland på en ny portalplatform investeringen estimeres at udgøre 4,7 mio. kr. excl. moms, 2. at investeringen forudsættes lånefinansieret over den statslige pulje til etableringsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen, 9

10 3. at det forudsættes, at låneoptagelsen henføres til trafikselskabet selv og 4. at investeringen er betinget af, at der ikke sker væsentlige ændringer i de finansielle forudsætninger for regionerne i trafikselskabets budget FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Mødesag fra underudvalget den 21. september 2006, pkt Beslutningsprotokol fra underudvalgets møde 21.september (bilaget eftersendes) Sagsnr: Arkiv:

11 Den 3. oktober 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 INDEX: INTERNATIONAL DESIGNBEGIVENHED SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden skal i løbet af 2007 udarbejde en regional udviklingsplan (RUP), som bl.a. vil fastlægge rammerne for, hvad de regionale udviklingsmidler på det kulturelle område bør bruges til. I henhold til lovgivningen kan regionen deltage i igangsættende enkeltstående kulturelle aktiviteter. For at der ikke skal opstå et tomrum i tiden, indtil udviklingsplanen foreligger, er det nødvendigt at tage konkret stilling til større markante initiativer, som ligger inden for lovgivningens intentioner, og som er i tråd med udviklingen af regionens internationale status. Der er i regionens budget 2007 afsat 5,3 mio. kr. til formålet. Et godt eksempel på dette er INDEX, som er en fond, der i 2005 gennemførte en stor designbegivenhed i København, hvor der over 4 uger blev præsenteret 100 designs på fem centrale pladser i København. Designerne var alle nomineret til INDEX: Award 2005, som er verdens største designpris. Prisen blev uddelt som en del af arrangementet. Aktiviterne omfattede også fremtidsscenarier med 300 unge designere fra hele verden og et topmøde mellem 40 af verdens kreative ledere fra erhvervsliv, forskning og offentlig forvaltning. INDEX: 2005 blev en succes med over udstillingsgæster og omfattende omtale i danske og internationale skrevne og elektroniske medier. På baggrund af resultaterne af INDEX: 2005 er det hensigten at fortsætte arbejdet med at lave en ny verdensbegivenhed for design i Danmark i 2007 og samtidig brede begivenheden ud til hele Hovedstadsregionen. Oplægget er, at der i august 2007 bliver uddelt 5 designpriser, som udgør INDEX: Award Som i 2005 vil de 100 topnominerede designs i fem uger blive udstillet på offentlige pladser. Denne gang i hele hovedstadsregionen. Der vil tillige blive afholdt et INDEX:SUMMIT 2007, hvor 40 ledere inden for brugercentreret design og innovation mødes for at skabe et internationalt netværk med fysisk hjemsted i Danmark. Alle begivenheder vil foregå i august-september Budgettet for INDEX:2007 er på 30 mio. kr. i alt i 2006 og Det består af: Sekretariatsmæssig drift..12,0 mio. kr. Arrangementer. 14,2 mio. kr. Prissummen. 3,8 mio. kr. 11

12 Økonomi- og Erhvervsministeriet har givet tilsagn om at yde op til 6 mio. kr. i 2006 og 2007 under betingelse af en tilsvarende samlet finansiering fra de regionale parter i Hovedstaden. Den øvrige del af budgettet dækkes af øvrige statslige midler samt private virksomheder og fonde. Som det fremgår heraf, udgør den private medfinansiering knap 50 %. En nærmere beskrivelse af organisation, aktiviteter og økonomi findes i vedlagte notat fra INDEX. Staten har før sommerferien rettet henvendelse til Region Hovedstaden og Københavns Kommune om at være en aktiv partner i afviklingen af INDEX:2007. Der har i den forbindelse været enighed om, at designbegivenheden skulle videreudvikles til at dække hele hovedstadsregionen. Der har ligeledes været enighed om, at regionen kunne få en plads i bestyrelsen, såfremt man ønskede det. Københavns kommune har i sit budget afsat et bidrag på 2 mio. kr. Det foreslås, at Region Hovedstaden i 2007 tilsvarende yder et tilskud på 2 mio. kr. til INDEX:2007. Tilskuddet finansieres af budgettets kulturmidler under øvrig regional udvikling. INDEX:2007 vil derover skulle skaffe anden regionalt betonet finansiering for de resterende 2 mio. kr. FORMANDEN ANBEFALER 1. at Region Hovedstaden i 2007 yder et tilskud på 2 mio. kr. til designbegivenheden INDEX:2007, 2. at tilskuddet finansieres over midlerne til kultur under øvrig regional udvikling, og 3. at Region Hovedstaden bliver repræsenteret i bestyrelsen for INDEX. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Notat fra INDEX. Sagsnr:

13 Arkiv: 1-32 Den 3. oktober 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 RAMMEAFTALEN FOR 2007 FOR DET SOCIALE OMRÅDE OG SPE- CIALUNDERVISNINGEN SAGSFREMSTILLING Den generelle del af udkastet til rammeaftale blev behandlet i forretningsudvalget den 15. august 2006 og i forberedelsesudvalget den 22. august 2006 som grundlag for behandlingen i kontaktudvalget den 1. september Kontaktudvalget besluttede på formandens anbefaling, at det foreliggende udkast til rammeaftale for 2007 anbefales som grundlag for den videre proces, der skal lede frem til vedtagelsen af rammeaftalen senest den 15. oktober 2006 og at der nedsættes en administrativ koordinationsgruppe med repræsentanter for kommunerne og Region Hovedstaden. I mødet blev det, som det fremgår af referatet, tilkendegivet, at Københavns Amts Behandligscenter for Stofmisbrugere, der fra 1. januar 2007 overtages af Glostrup Kommune, fra denne dato vil anvende takstbetaling i afregningen for centrets ydelser. Rammeaftalens specifikke del har været til administrativ høring i kommuner og institutioner parallelt med den politiske behandling af den generelle del. Denne høring har resulteret i en række konkrete ændringsforslag af teknisk karakter, der er indarbejdet i teksten. Endvidere er der sket teknisk konsekvensrettelse af den generelle del, så der er fuld overensstemmelse mellem de to dele. Den særlige oplysningsdel om de kommunale skal-tilbud ( institutioner til børn og unge med sociale problemer, revalidering og dele af specialundervisningen) er udgået efter anmodning fra kommunerne. Dels er den ikke obligatorisk og dels fandtes den ikke dækkende for området, idet ikke alle kommuner havde indmeldt oplysninger. Den foreliggende rammeaftale svarer således i sit indhold til det udkast, der tidligere er forelagt. Kommunerne har peget på, at de foreslåede analyser til konkretisering af den fremtidige behovsudvikling for personer med funktionsnedsættelser inden for autismespektret, personer med erhvervet hjerneskade/senhjerneskade og personer med sindslidelser snarest bør sættes i værk. Der er indledt drøftelser mellem 13

14 kommunerne og Region Hovedstaden om kommissorier for disse analyser med henblik på iværksættelse hurtigt efter rammeaftalens indgåelse. Nogle kommuner har peget på det ønskelige i, at akuthåndtering, fælles principper for pladsanvisning og ventelisteadministration håndteres mere proaktivt end angivet i det foreliggende forslag til rammeaftale. Andre kommuner har været tilfredse med den foreslåede håndtering. Emnerne må i givet fald tages op i forbindelse med den næste rammeaftale. Forslaget til rammeaftale behandles frem til den 6. oktober 2006 politisk i kommunerne med en tilkendegivelse om, at der af hensyn til den politiske beslutningsproces ikke kan foretages indholdsmæssige ændringer. Enkelte af kommunerne har tilkendegivet, at de måske ikke kan afslutte den politiske behandling inden for fristen den 6. oktober Ifølge lovgivningen skal rammeaftalen være underskrevet senest den 15. oktober FORMANDEN ANBEFALER at det foreliggende forslag til rammeaftale del 1 og 2 godkendes som grundlag for endelig drøftelse og behandling i kontaktudvalget den 10. oktober 2006 samt med bemyndigelse for formanden til at underskrive rammeaftalen i forbindelse med kontaktudvalgets møde den 10. oktober 2006 og i givet fald foretage nødvendige men ikke væsentlige indholdsmæssige tilretninger i aftalen. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 3. Rammeaftalens generelle del (del 1) vedlægges 2. Rammeaftalens specifikke del (del 2) er tilgængelig på Region Hovedstadens hjemmeside Sagsnr: Arkiv:

15 Den 3. oktober 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 INDSTILLING VEDRØRENDE VUC VESTEGNENS ANSØGNING OM OPRETTELSE AF TOÅRIGT HF SAGSFREMSTILLING Indledning VUC Vestegnen i Vallensbæk har fremsendt en ansøgning om tilladelse til at oprette hf som toårigt forløb. Sagen afgøres af Undervisningsministeriet efter indstilling fra regionsrådet (forberedelsesudvalget), som koordinerer den samlede uddannelsesindsats i regionen med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen. Hvis centret skal tilbyde det toårige forløb fra kursusåret , er det vigtigt, at forberedelsesudvalget afgiver sin indstilling til ansøgningen, så ministeriet kan færdigbehandle ansøgningen inden den 1. november Voksenuddannelsescentre tilbyder almen voksenundervisning og hf undervisning tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. I de seneste år har Undervisningsministeriet givet tilladelse til, at VUC er kan udbyde hf som toårigt forløb. Ca. halvdelen af landets VUC er tilbyder i øjeblikket toårigt hf. VUC Vestegnen er et velfungerende VUC med en bred vifte af hf-fag. VUC Vestegnens bygningskapacitet er stor nok til, at centret også kan tilbyde toårigt hf. Forberedelsesudvalget må forvente tilsvarende ansøgninger fra de øvrige fire centre i regionen. Det er velkendt, at arbejdsmarkedet i de kommende år vil udvikle sig, så der vil være et øget behov for uddannet arbejdskraft og mindsket behov for ufaglært arbejdskraft. Det vil således være af stor betydning for regionen, at der skabes rammer, der kan sikre et øget uddannelsesniveau. Regeringen har sat som mål, at 95 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Globaliseringsrådets målsætning er tilsvarende, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, hvis Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence. Perspektiver for toårigt hf på VUC Vestegnen En toårig tilrettelæggelse af hf på VUC Vestegnen vil bidrage til at imødegå det uddannelsesmæssige underskud, der er på Vestegnen i forhold til den øvrige del af Region Hovedstaden. Det forventes, at flere begynder på uddannelsen, når der fjernes en økonomisk uddannelsesbarriere. 15

16 I øjeblikket betaler kursisterne et deltagergebyr på kr. for at kunne fuldføre en hel enkeltfags hf. En toårig hf er gratis. Samtidig forventes det, at flere fuldfører deres hf-eksamen, idet den primære målgruppe, de unge voksne på år, bliver tilbudt at blive indskrevet i en klassesammenhæng med aldersmæssigt ligestillede i et voksenpædagogisk miljø. Det vil i sig selv medføre en øget gennemførsel. Hf-uddannelsen på VUC har en stor effekt. 95 pct. af VUC Vestegnens dimittender fra har brugt deres hf-eksamen som springbrædt til en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det må forventes, at en hf-eksamen tilrettelagt som toårigt hf har en tilsvarende effekt. I forhold til befolkningssammensætningen på Vestegnen er kursister med anden etnisk baggrund og deres efterkommere overrepræsenteret blandt kursisterne, som afslutter en hel hf-eksamen. På VUC Vestegnen er der således blevet brudt en uddannelsesmæssig barriere for de etniske minoriteter, og det må forventes, at denne integrationsmæssige gevinst bliver øget, hvis VUC Vestegnen kan udbyde et toårigt hf. For en uddybning og dokumentation af ovenstående punkter henvises til bilag 2, en analyse af toårigt hf på VUC Vestegnen udarbejdet af Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Københavns Amt. Et toårigt hf på VUC Vestegnen vil kunne supplere Vestegnens eksisterende uddannelsestilbud. Geografisk ligger VUC Vestegnen tæt på Kongsholm Amtsgymnasium og hf i Albertslund. Det forventes dog ikke, at et toårigt hf på VUC Vestegnen vil tiltrække et betydeligt antal kursister fra hverken gymnasium eller hf, da målgruppen ikke er den samme. På VUC Vestegnen er 74 pct. af dimittenderne på hf 22 år eller ældre. På gymnasiet er de stort set alle under 20 og på Kongsholm hf er 86 pct. under 22 år. Der er således tale om to adskilte målgrupper, hvor den ene forventes at foretrække et voksenpædagogisk miljø, og den anden forventes at foretrække et ungdomspædagogisk. Det vurderes samlet, at etableringen af 2-årigt hf på VUC Vestegnen vil bidrage til, at uddannelsestilbuddet på den københavnske vestegn styrkes og gøres mere differentieret, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, at flere påbegynder en videregående uddannelse og, at integrationen på den københavnske vestegn styrkes. FORMANDEN ANBEFALER at ansøgningen fra VUC Vestegnen anbefales. 16

17 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Ansøgning fra VUC Vestegnen 2. Notat udarbejdet af Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Københavns Amt vedr. toårigt hf ved VUC Vestegnen Sagsnr: Arkiv:

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 14.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 5 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Onsdag den 28. juni Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Onsdag den 28. juni Kl A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Onsdag den 28. juni 2006 Kl. 13.00 På Pharmacon, Milnersvej 42, Hillerød Mødet sluttede

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil.

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 25/2012 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 26/2012 2 3. Høring om forslag til etablering af en whistleblower-ordning i Københavns Kommune J.nr. BOR

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Hjørring Gymnasium og Hf-kursus - Skolevangen

Læs mere

Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010)

Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010) Forretningsorden for fordelingsudvalgene i Region Sjælland (revideret 14. april 2010) 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i Region Sjælland er nedsat af Regionsrådet og udfører deres opgaver i henhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere