Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer"

Transkript

1 Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996

2 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen kan generelt set opdeles i to faser, billedbeskrivelsen og billedfortolkningen. Den fsrste begrrenser sig til de informationer, man kan aflrse ved at betragte et kunstvark; den anden beror ogsi pi kendskabet til det historiske og kulturelle miljo, kunstvarket opstod i. Med andre ord: i billedbeskrivelsen drejer det sig om at beskrive 6t enkelt kunstvrerk, i billedfortolkningen inddrager man derimod ogsi komparative materialer og skriftlige kilder. Alene at se er her ikke nok, man mi ligeledes kunne fortolke det sete ved at stotte sig til de tilgrngelige hjrlpemidler. Som folge af denne udvidelse stiller billedfortolkningen os overfor et sporgsmil om valg af synsvinkler, problemstillinger og metoder. Vi kan ikke fortrelle alt om et kunstvrerk og der findes ingen form for billedfortolkning, der ville vare lige velegnet til alle kunstvarker. Beskaftiger man sig feks. med antikkens skulptur, vil man sjaldent prsve at seette den i relation til kunstnerens oeuvre, i og med at han for det meste forbliver anonym. Derimod er det meget mere givende at undersoge det skonhedsideal, der gjorde sig galdende i antikken og pivirkede hele den efterfolgende kunstudvikling. Tager man et ikon op til billedanalyse, vil man hverken sporge om kunstnerens individuelle sarprag eller om nyhedsproblematikken, eftersom begge strider mod ikonernes oprindelige vasen og funktion. Snarere vil man i dette tilfalde undersoge sammenhangen mellem den teologiske overbygning og det formsprog, der gor et billede til et ikon. Et abstrakt maleri af ll

3 Malevich er svart at placere ikonografisk. Til gengald er det interessant at udforske dets forhold til abstraktionen og virkeligheden samt at placere det indenfor Malevichs samlede vrerker, der gennemgik mange markante forandringer. Et surrealistisk kunstvrerk kan anskues pi mange mider. Man kan undersoge dets form og grtte sig til dets indhold, man kan folge udviklingsforlobet og den tekniske fremgangsmide. Men selve kernen i et surrealistisk kunstvrrk kommer kun frem, hvis man sporger om de fornyelser retningen introducerede og om deres historiske og kulturhistoriske irsager. Vi kan stille mange forskellige sporgsmil til et kunstvrerk, og disse sporgsmil pivirker ikke alene de metoder vi anvender, men ogsi de svar vi IEr. Derfor mi man vrere meget omhyggelig med dem, overveje noje hvilket sporgsmil der er bedst egnet, hvilket der rammer selve essensen i et kunstvrrk. >Fingerspitzengefiihl< er her nok det afgorende, men den kan opoves ved hjalp af viden og erfaring. Og netop dette er bogens vigtigste formil. Selv om det at presse alle kunstverker ind i 6t fortolkningsskema mi regnes for en forkert mide at angribe kunsten pi, fordi det reducerer kunstvrrkets betydning, i stedet for at udvide den, si findes der alligevel nogle generelle principper som kan vrere nyttige i enhver billedanalyse. Jeg vil begynde med dem, for senerehen, ved gennemgangen af de udvalgte ekscmpleq at vise den mangfoldighed af muligheder de indebrerer. Kunsthistorien er en videnskab, der udforsker kunstvrerker' Den gir ud fra kunstvrrket, og efter forskellige analyser vender den tilbage til kunstvrrket. Disse analyser kan vrere af varierende art, men stort set beskreftiger de sig med formsproget, id6indholdet, kunstneren, perioden, samt med forholdet til traditionen og fornyelsen. Den fremgangsmide, der lregger den storste vagt pi analysen af kunstvrerkets form, kaldes formalistisk metode; den, der lregger den storste vrgt pa kunstvarkets indhold, kaldes ikonografisk metode. Meget forenklet, undersoger vi med t2 den ikonografiske metode motiverne, hvad er det, billedet forestiller, hvorledes adskiller denne forestilling sig fra den traditionelle, hvad betyder den eventuelle forandring og hvorfor sker den. Den formalistiske metode undersoger derimod, hvilke formelle egenskaber der gor et kunstvrerk til et typisk udtryk for eksempelvis renassancen eller barokken, hvad der er forholdet mellem figur og grund, hvordan bestemte former pivirker beskuerens oplevelse, hvordan en Sben komposition virker og hvordan en lukket, en cirkel og en trekant. Begge metoder er vrerdifulde. Dog, for at opni et helhedsbillede, mi man ikke glemme, at ethvert kunstvark er sammensat af to elementer, indhold og form, og at de stir i en nrer forbindelse med hinanden, dvs. der eksisterer en vekselvirkning mellem dem. KUNSTV,fl.RK,/,/\ /\ INDHOLDHFORM Thnkemodeller kan afclrekkes i kunsten, men en filosofisk teori eller en litterrer forestilling kan ikke uden videre have gyldighed for billedkunsten) da denne har sine srregne udtryksmuligheder: id6indholdet kan ikke formidles uden om den billedkunstneriske form. Og nojagtigt som indholdet ikke kan formidles uden formen, si indebrrer formen altid et indhold. Den forestiller og betyder noget. Man kan sige at, til forskel fra alle andre kunstarteq karakteriseres den billedkunstneriske form ved det simultane, forstiet pi den mide at tidsforlobet her aldrig bliver oplevet kontinuerligt, men er frosset fast pi et givet rumligt plan og kun kan aktiveres i kraft af kunstnerens og beskuerens skabende evner. I denne form for illusion, der pi en gang formir at fastholde det flygtige og oplive det fastfrosne, ligger billedkunstens spet3

4 cielle aura og dens udfordring til den ikke-billedskabte verden. Mens indholdet og formen udgar kunstvarkets mikrokosmos, indre struktur, udgor kunstneren, den historiske virkelighed og den kunstneriske tradition dets makrokosmos, ydre struktur. KUNSTNERISK TRADITION Der er altid et skabende menneske bag et kunstvrerk, og bag dette menneske stir ikke blot dets personlighed og livserfaring, men ogsfl den historiske virkelighed, dvs' periodens zkonomiske, sociale og politiske grundforhold, dens bevidstheds- og kulturformer, og endelig bestillerens krav, derunder t4 KUNSTNER FORM i + INDHOLD HISTORISK VIRKELIGHED enten kunstnerens afhrngighed af en konkret bestiller eller af et anonymt kunstmarked. personlighed KUNSTV,flRK t KUNSTNER 7I t t I historisk I I virkelighed I ll \ tradition BESTILLER/MODTAGER t historisk personlighed tradition virkelighed Her mi det understreges, at selv om man lever i den samme periode, er den historiske virkelighed og traditionen ikke ens for alle. De skifter fra gruppe til gruppe, idet social stilling, profession og uddannelse skaber en afgorende forskel. Det er siledes kun i de meget privilegerede kunsthistoriske ojeblikke, at kunstneren og hans modtager tilhsrer helt og holdent den samme samfundsklasse og har de samme onsker og milsretninger. Det er indlysende, at ved at pivirke kunstneren pivirker bestilleren/modtageren kunstvrrket. Men pivirkningen kan ogsi gi den modsatte vej. Igennem kunstvarket kan kunstneren nemlig ogsi ave en indflydelse pi bestillerens oplevelse af sig selv og omverden. Ganske vist sker det ikke si hyppigt, men muligheden er til stede, og isar i nyere tider synes kunstens magt over publikum at have sine kronede dage. Trnk pfl de romantiske helte og heltinder, eller pi filmkunsten og de forbilledeq den forsyner os med. Den gudsforladte verden har brug for nye referencerammer, nye prester, martyrer og l5

5 helgener. Kunsten er med til at opfylde denne funktion, pil godt og pi ondt. ffil) Intet kunstvark opstir i et tomrum' ligesom intet kunstvrrk er si nyskabende, at det overhovedet ikke stir i gald til traditionen. Traditionen betyder alle de kunsterfaringer og normer, der stammer fra fortiden og som kunstneren enten overtager, omformulerer eller bortkaster. Men uanset hvad kunstneren gar, har hvert eneste kunstvark en forbindelse med traditionen. Der kan vare tale om en positiv forbindelse, dvs. at kunstneren accepterer den allerede eksisterende tradition, eller der kan vrre tale om en negativ forbindelse, dvs' at kunstneren, igennem en kritisk holdning til traditionen, skaber en ny tradition, der igen kan blive genstand for mere eller midnre drastiske fornyelser. Hvis en kunsthistorisk undersogelse ikke tager hensyn til dette element, den kunstneriske tradition, er den slet ikke i stand til at registrere og beskrive udviklingen' som er en af kunsthistoriens primare formil. Kunsthistorien bestir jo af to elementer, kunst og historie. Og derfor mi den arbejde med folgende begrebspar: FORM E INDHOLD KUNSTNER E TRADITION <-> FORNYELSE l6 HISTORISK VIRKELIGHED Der eksisterer en berigende vekselvirkning mellem dem. Indholdet pivirker formen, og formen indholdet. Den historiske virkelighed pivirker kunstneren, og kunstneren kan have en indflydelse pi den historiske virkelighed, ved bevidstgorelsesprocessen kan han fremme forandringen af den. Stillingtagen til traditionen er fornyelsens forudsatning, og selv fornyelsen kan pivirke traditionen, fordi den pivirker vor mide at se og vurdere fortidens kunst. Eksempelvis var det realisterne i lb5o'erne, der opdagede brodrene Le Nains kunst, ligesom det var impressionisterne, der pivirkede vor mide at se og fortolke Delacroixs kunst. Vant som vi er til abstraktionen, kan vi nu endda se den i et naturalistisk kunstvark og i naturen selv. >Der var ingen tige i London>>, siger Oscar Wilde, >for Whistler opdagede den.< Vekselvirkningen mellem traditionen, fornyelsen, kunstneren, den historiske virkelighed, formen og indholdet er selvfolgelig endnu mere kompleks end det lige beskrevne. Den begranser sig ikke alene til det horisontale plan, men foreg6r ogsi vertikalt, og den er under konstant udvikling. At prove pi at skabe nogenlunde orden i dette kaos afpivirkninger og sammenhange er kunsthistoriens vigtigste opgave, og som sidan ogsi et vigtigt element i billedanalysen. Opgaven er langt fra nem, idet man hele tiden mi huske pi ikke at forenkle forklaringer og reducere dem til entydige irsagsvirkningssammenhrnge. Med Einsteins ord: >Forklaringen skal vare si enkel som mulig, men ikke enklere.<< De udaalgte kunstuerker Stir man overfor at skulle vrlge nogle fi kunstvarker ud fra et si omfattende materiale som hele kunstens historie, mi man indgi et kompromis og forbinde personlige praferencer med en bestemt form for systematik. For bogens otte kunstvarker gir denne ud pi at give lreseren mulighed for en hurtig gennemgang af kunstens udviklingsforlob. Det bliver naturligvis en meget ufuldstandig gennemgang med hovedt7

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL 1 SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER Et tværæstetisk perspektiv på kunstens tolkning af tid og

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

Forsvar for fortiden

Forsvar for fortiden AF CARSTEN DUE-NIELSEN Er fortidens fremtid truet? Det kunne man forestille sig efter at have læst Bernard Eric Jensens indlæg om faghistorikeres historiebegreb. 1 Indlægget kan umiddelbart tolkes som

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder Hvordan omdanner nye afdelingssygeplejersker deres arbejdsidentitet i løbet af det første år? Steen Wisborg, september 2007 Sammendrag af ph.d. afhandling

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

SIG DET MED KUNST. Af Mikkel Bogh og Ole Thyssen

SIG DET MED KUNST. Af Mikkel Bogh og Ole Thyssen SIG DET MED KUNST Af Mikkel Bogh og Ole Thyssen At kombinere ord og billeder er ingen sag. Det sker dagen igennem, når vi læser avis, ser tv, eller afkoder reklameskilte med fotografier og fyndige slogans

Læs mere