Sprogpolitik som problemknuser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogpolitik som problemknuser"

Transkript

1 Berlingske Tidender2. sektion, onsdag 18. juni 2003 Kronik: En formuleret sprogpolitik er vigtig bide i offentlige institutioner og private virksomheder. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden for juraens verden og et eksempel til efterfolgelse. Sprogpolitik som problemknuser Af sprogkonsulent, cand.phil. Yngve Sondergaard Danmarks Domstole har netop ffiet en sprogpolitik. Det affsdte blandt andet et indslag i TV2-nyhederne hvor et par tilfreldigt udvalgte borgere fik lejlighed til at fundere over udtrykket "in solidum". Umiddelbart lyder det som noget man smorer pi havemoblerne, men det er en musketdred: en for alle, alle for en. Det er i ovrigt yderst sjreldent man stsder pi udtrykket i en dom. Langt de fleste dommere skriver at de dsmte "i frllesskab" hrefter for belsbets betaling. Dommerne ved godt at det kun er de professionelle brugere af retssystemet der forstir hvad "in solidum" betyder. Eksemplet var morsomt, men ikke sa velvalgt. Miske havde det vreret mere relevant at sporge om hvad det vil sige at "beramme et mode", "nregte en sag fremme", "nedl&gge en pistand", ooaflevere en duplik", eller hvad fogedrettens "rekvirent" eller "rekvisitus" er for noget. Men hvad er en sprogpolitik, og hvorfor er det vigtigt at have en - hvad enten man er domstol, offentlig myndighed eller en privat virksomhed? I den sprogpolitik domstolene netop har vedtaget, stflr der at man snsker at vere "enhajt respekteret og tillidsskabende organisation" der kan "kommunikere i et klart og forstieligt sprog - pi et ubureaukratisk og nutidigt dansk. Sproget skal afspejle den hoje kvalitet, service og effektivitet, vi snsker at vrere kendt og respekteret for".

2 En sprogpolitik har med andre ord to formil: Den skal pfl den ene side sikre at breve, vejledninger, afgorelser og andre tekster er skrevet i et klart og forstfleligt sprog i forhold til dem man henvender sig til, det v&re sig borgere, virksomheder eller kunder. Pi den anden side skal den sikre at den skriftlige kommunikation aktivt underststter de vrerdier som organisationen snsker at vrre kendt for, og som den vel at merke kan sti inde for. "I anledning af, at De har begrret retsmadei ovennrevnte sag", er formodentlig forstielig for de fleste, men stilen er gammeldags og formel og fremkalder billeder af stov, tungt bureaukrati og langsommelig administration. En sprogpolitik ville rendre formuleringen til fx: "De har bedt om et retsmsde i Deres sag". Nogle ville miske gi et skridt videre og bruge du-formen. Pointen er at den mide en organisation skriver p6, har stor betydning for den m6de den opfattes pi - for det billede som omverdenen fir af den. Sproget fremkalder billeder og forventninger pfl samme mide som en persons piklredning og en bygnings udseende gar det. Senere kan det si vise sig at man tog fejl, for hverken sproget,tajet eller husets fremtoning behsver nsdvendigvis vrere identisk med de vrrdier eller kvaliteter der ligger bagved. At den skriftlige kommunikation kan skabe endog meget detaljerede billeder hos modtagerne, opdagede ToldSkat da de sidste ir spurgte en rrekke tilfreldigt udvalgte borgere om hvordan de mente en ToldSkatmedarbejder ser ud. Svarene var "sjove, men ikke srerlig flatterende", som det blev formuleret i personalebladet. "Vi er kort fortalt 916, kedelige og hiblsst gammeldags". Kvinderne gftr "med plisserede nederdele til under kn&et", og mrendene gir med gri cottoncoat og gri herrebukser og er "sidan nogle, der sidder og piller bussemrend, mens de bladrer i Ligningsvejledningen". Nu er der i sig selv hverken noget galt i plisserede nederdele eller gri herrebukser, men fordomme om sprog og p6klredning er vanskelige at udrydde. Den overfsrte betydning er ikke til at tage fejl af. Et besog i hovedkvarteret i Ostbanegade i Kobenhavn eller i en af regionerne vil imidlertid hurtigt afslsre at det er de frerreste i ToldSkat der i overfsrt (eller bogstavelig) forstand har "knold i nakken og gammeldags briller", og at det er et srersyn at se mrend "der sidder og piller bussem&nd". Nflr mange danskere stadig har den slags fordomme om offentlige myndigheder, skyldes det sjreldent den frsiske kontakt med kommunen, amtet eller fx ministeriet. De fleste bliver tvertimod positir,t overraskede nir de opdager hvor god service de fir, hvor venligt de bliver modtaget, og hvor hurtigt og professionelt offentligt ansatte kan behandle en sag eller lsse et problem. Fordommene stammer forst og fremmest fra den m&de det offentlige skriver p6, fra den ofte noget

3 upersonlige stil og det omstrendelige sprog med vanskelige fagbegreber og kompliceret sprog. Derfor er det vigtigt at have en formuleret sprogpolitik. Det har mange efterhinden fundet ud af, bide i det offentlige og det private. Den skriftlige kommunikation kan vere et aktivt og strerkt instrument til at afmontere omgivelsernes fordomme - og at underststte de vrerdier man gerne vil vere kendt for. En sprogpolitik rendrer naturligvis ikke ph at tekster skal vrere prrecise, juridisk holdbare og fagligt konekte. Som der stflr i domstolenes sprogpolitik: ooden faglige kvalitet i vores sagsbehandling, afgorelser og andre ydelser skal altid v&re i orden". Men hvis modtageren af en afgarelse, et brev fra et forsikrings- eller pensionsselskab eller en vejledning fra a-kassen ikke forstir teksten, skaber det mistillid og usikkerhed - uanset hvor korrekt indholdet mitte vere. Og hvis stilen og henvendelsesformen er stiv og gammeldags, skabes der billeder af uvenlighed, arrogance, kold autoritet og d&rlig service. Sproget kommer til at modarbejde snsket om at fremsti som en moderne, serviceorienteret og effektiv organisation. Og med tyve 6rs erfaring med sprogkonsulentarbejde i offentlige og private virksomheder ved jeg at det hsrer til undtagelserne at tekster ikke kan skrives si modtageren kan forst6 indholdet. Det er domstolenes sprogpolitik et udmerket eksempel p6. Det er bflde prrecist og korrekt at skrive "Det ved salg af rekvisiti ejendom indvundne provenu", men ingen domstol ville finde pi at underkende det mere forstielige: "Overskuddet ved salget af Jens Hansen gird" - hvis det er hvad sagen drejer sig om. Nu er Danmarks Domstole ikke de forste der har fbet en sprogpolitik. Det er heller ikke noget der er sket fra den ene dag til den anden. Domstolene har i mange 6r arbejdet med deres sprog - gennem kurser for dommerne og de ansatte ved retterne. Og et nedsat sprogudvalg, hvor jeg selv var tilknyttet som ekstern sprogkonsulent, har arbejdet i to ir for at ffi formuleret og vedtaget en sprogpolitik som kunne vinde bred tilslutning. Hvor udbredt det er at have en sprogpolitik, og hvornflr den fsrste dukkede op, ved jeg ikke. Vist nok var det hedengangne Hafnia blandt pionererne. De ansatte et antal professionelle sprogkonsulenter som bl.a. skulle modernisere virksomhedens standardbreve. Ikke nogen god reklame for sprogpolitikker, mi jeg indromme. Men fallitten skyldtes nu neppe Hafnias investering i sproget. I det offentlige Isd startskuddet med forvaltningsloven fra 1985 og den tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsens betrenkning om offentlig information fra 1987 (nr. 1 I 17). Fsrst gik en rrekke kommuner og amter i gang, og i midten af 1990'erne fulgte statsadministrationen

4 med. Mange steder begyndte man bevidst at gennemfsre sprogprojekter, bl.a. i Arbejdsdirektoratet, der indtil for nylig kaldte sig Direktoratet for Arbej dslsshedsforsikringen. I Arbejdsdirektoratet blev sprogprojektet ledet af en "kvalitetsgruppe" som bade sa pa det juridiske indhold i afgorelserne og pe sproget og formidlingen. Alle chefer og medarbejdere, inklusive direktsren, kom pi kurser i skriftlig kommunikation. Det gav meget synlige resultater. Ikke blot blev afgorelserne "vendt pi hovedet", si konklusionen kom frem pi forste side. Papirordene, de bagvendte ordstillinger og de tidligere umanerligt lange sretninger blev luget ud - og det blev vedtaget at afgorelsesdelen hojst mitte have et lix-tal ph 45. Det blev bemrerket i omverdenen da Justitsministeriet i 1998 gennemfsrte en sprogpolitik. Igen skete det efter et omfattende kursusprojekt for chefer og medarbejdere - bl.a. med den nuvrerende rigspolitichef som engageret deltager. Interessant nok var det i fsrste omgang det forsvundne "P.M.V. E.8." der vakte storst opmrerksomhed. Nu stod der pludselig "Med venlig hilsen", og det gar der sf; vidt vides stadig vek. Men en rrekke andre ministerier og styrelser har ogsi en vedtaget sprogpolitik med synlige resultater. Blandt andet Miljostyrelsen og departementets landsplanafclel ing gennemforte en omfattende "sprogkampagne" i Styrelsen ville gerne skrive mere klart, nutidigt og forstieligt til sine milgrupper, og den daverende miljo- og energiminister Svend Auken onskede sig nogle enklere og lettere tilgrengelige notater og indstillinger. Det nyder Hans Chr. Smidt forh6- bentlig gavn af nu. Hos Folketingets Ombudsmand var effekten af sprogpolitikken si synlig at institutionen i midten af l990'erne modtog Statens Informations Sprogpris. Den blev fra 1990 til 1998 uddelt til offentlige organisationer der kunne dokumentere en borger- og brugervenlig modernisering af den skriftlige kommunikation. Da ombudsmanden fik overrakt prisen i Nationalmuseets festsal, nrevnte han i sin takketale at det var med en anelse vemod at han nu gav slip pi traditionens papirord, de sirlige vendinger og de lange, smuktsvungne sretninger. Og sidan er der sikkert en del der har det. De kan si til gengreld glrede sig over at de fleste modtagere i deres stille sind vil rose dem for at skrive si det er til at forstfl - og at det vil fsre til frerre telefonopringninger og frerre misforst&elser. Ikke flere handskrevne breve fra borgere der forgreves har ledt efter en duplik i deres toverelseslejlighed... Og det er en fejl at tro at det kun er det offentlige der kan have gavn af en sprogpolitik. Mange private virksomheder, bl.a. pensions- og forsikringsselskaber og store medlemsorganisationer, kan have gavn af at sende deres skriftlise kommunikation til et serviceeftersyn. Ofte halter

5 de oven i ksbet bagud og er mere konservative og formelle end i staten og kommunerne. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden for juraens verden - et eksempel til efterfslgelse. Ordforklaringer Beramme et msde At fastsette et msdetidspunkt Nrgte en sag fremme At afoise at fortsrtte behandlingen af en sag i ft fogedretten Nedlegge pastand om Fremsette p&stand om / kreve modparten (sagsogle) dsmt til Aflevere en duplik Fremkomme med et svar eller en kommentar i en sag Rekvirent Fx den udlejer der har bedt fogedretten om at sctte en lejer ud Rekvisitus Fx den (mandlige) lejer som rekvirenten/udlejeren har bedt om at fi sat ud af en lejlighed (hvis lejeren er en kvinde, hedder det "rekvisita") P.M.V. E.B. PA ministerens vegne efter bemyndigelse

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Klarsprog. kommunikationsteknik eller holdningsændring? Leif Becker Jensen

Klarsprog. kommunikationsteknik eller holdningsændring? Leif Becker Jensen Leif Becker Jensen Klarsprog kommunikationsteknik eller holdningsændring? Gamle Hansen kom engang hjem fra sygehuset uden sine kunstige tænder. Det var jo ikke så godt, så familien ringede til sygehuset

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Vejen til god mailkultur

Vejen til god mailkultur Lise Evald Hansen Vejen til god mailkultur Indhold Forord... 3 Mailen som stressfaktor... 4 Få gode mailvaner ekspertens gode råd... 6 Teknisk set ekspertens gode råd... 9 Mailen som kommunikationsform...

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere