Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation. Axelborg 20. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation. Axelborg 20. november 2013"

Transkript

1 Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation Axelborg 20. november 2013

2 Tema Session III I. Virksomhederne i byggebranchen skal geares til lønsom vækst

3 Samlet udfordring og underfordringer (fra skabelon 1B) Hovedudfordring Branchen tænker ikke i helhedsorienterede- og værdiskabende løsninger Underudfordringer Suboptimering Laveste pris fremfor totaløkonomi Tab i fragmenteret værdikæde Manglende kompetencer, herunder specielt ledelseskompetencer Manglende internationalt udsyn Manglende forsknings- og udviklingskompetence

4 Samlede principper for løsninger (fra skabelon 2B) Løsninger Incitamentsstruktur der fremmer helhedstænkning Udbuds/efterspørgselssystemer der fremmer totaløkonomi og helhedstænkning Incitamentsmodeller der honorerer svært målbare parametre, og fremmer den enkelte aktørs vilje til at yde noget for det samlede projekts bedste Revision af AB 92 til at understøtte helhedsløsninger produceret af konsortier med fælles incitamentsstruktur (Robin Hood akkord under feedback rettet til Musketer akkord) Redefiner branchens uddannelsessystem og brand Uddannelsernes indhold skal i langt højere grad afspejle aftagernes krav med et bredere syn på HVAD der er markedets behov end tilfældet end i dag) dvs. øget tværfaglighed Øg adgangskrav Genindfør den faglige stolthed gennem fokus på tværfaglighed Inkorporerer helhedstænkning i grund- og efteruddannelsessystemet Udfordr ledelseskompetencerne via involvering fra andre brancher (ikke kun indenfor uddannelsessystemet) Tænk uddannelse i et internationalt regi

5 Samlede principper for løsninger (fra skabelon 2B) Løsninger Ændre udbudskriterier til at understøtte helhedsløsninger/videndeling/samarbejde Intelligent brug af interfaces fysisk som digital (eks. NCC s skaktløsning, eller USB stikket), standardisering af interfaces Digitalisering, BIM modeller, herunder anvendelse af standarder for kommunikation og digitalt mhp. at sikre at parternes kommunikation på tværs af fag er entydigt afstemt og effektivt. Øg internationale sprog kompetencer (engelsk) og større international rekruttering (eller blot diversitet) i virksomhedernes bestyrelser

6 Feedback og kommentarer Incitamentsstruktur. Det er problematisk at indtænke forslaget om incitamentstankegang i det offentlige byggeri. Den primære driver for at lave en incitamentsstruktur er de gode cases, vi har på det, som dog forsvandt ud i branchen f.eks. Øresundsbroen, som fokuserede på helheden. Selvom det koster flere penge, må man se på bygningssektorens økonomi og få mest for pengene på længere sigt. Udbudsdirektiver. Selvom de er defineret fra EU s side, er der rum for at fortolke reglerne. Det handler om hvordan man kigger på dem.

7 Tema Session III II. Øget konkurrence

8 Samlet udfordring og underfordringer (fra skabelon 1B) Pris alene - eller pris som dominerende parameter - er ikke tilstrækkelig for en sund konkurrence. Der mangler fokus på: Værdiskabelse og værdi-skabende processer. Totaløkonomi og Innovation Bæredygtighed bevarer ikke værdien belaster miljø og mennesker i stedet for at understøtte dem. Priskonkurrencen fastholder byggeriets dårligdomme - Fragmenteret værdikæde - Mistillid - Manglende samarbejde - Konflikter Priskonkurrencen fører til laveste kvalitet Der er ikke problemet, der bliver udbudt men løsningen

9 Samlede principper for løsninger (fra skabelon 2B) Åbne muligheder Fokus på værdiskabelse Udbyd problemet frem for løsningen (omvendt udbud o. lign.) Tidlig inddragelse af alle kompetencer Krav til offentlige bygherrer om formuleret byggestrategi Inspiration fra de private bygherrer Krav om vurdering af udbudsstrategi for de enkelte større projekter, hvor der redegøres for, hvordan den valgte strategi fremmer samarbejde, innovation, totaløkonomi, bæredygtighed og værdiskabelse. Skriftlig begrundelse med henvisning til f.eks. Værdibyg s eller andres vejledninger. Disse rapporter kunne evt. kræves lagt ud på offentlige myndigheders hjemmeside. Offentlige bygherre skal have nødvendige byggefaglige kompetencer. Bygherren skal være en kompetent bestiller. Bygherre organisationerne skal evt. centraliseres. Rådgivningscentre / advisoryboard for offentlige bygherrer (entreprenør, bygherre) evt. samling mindre kommuners bygherrefunktioner Udbudsformerne skal udfordres / bruges

10 Feedback og kommentarer Advisoryboards. For at sikre, at den offentlige bygherre har kompetencerne og holder konkurrencen, skal man hentes specialister og branchefolk ind og bruge deres viden punkt for punkt. Det er en økonomisk udskrivning at centralisere og lave rådgivningscentre, men det er en investering, der skal ud nu, up front, fordi man på længere sigt sparer det tidobbelte. Indkøb. Der er for mange offentlige indkøbere i dag; indkøb skal centraliseres. Totaløkonomi. Gab mellem budget og behov. Det offentlige byggeri skal have pris som vigtigt kriterium men med det faktum for øje, at det er kan betale sig at bygge lidt dyrere fordi der er mindre udgifter til vedligeholdelse. Viden. Bygherren skal have en forståelse af, hvad det er han bestiller. Det skal advisoryboard give ham.

11 Tema 3 Session III III. Det offentlige byggeri som driver for vækst

12 Samlet udfordring og underfordringer (fra skabelon 1B) Rammebetingelserne i Danmark: Udbudsregler, ABsystemet, konkurrencelovgivningen mv. giver problemer - især håndtering heraf. De understøtter samarbejds- og kulturmæssige tolknings- og forståelsesudfordringer. Understøtter ikke videreudvikling af samarbejdsformer Hindrer en tidlig inddragelse af de relevante virksomheder Medfører en stor modstand mod at løbe risici

13 Samlede principper for løsninger (fra skabelon 2B) Sikre at det er enkle, åbne processer der kører i de offentlige udbud Sikre at der bliver skabt flere gentagelser (både i processer og projekter) i udbud, så der kan komme mere videndeling Skal være koordineret med regeringens andre relevante politikker, fx inden for klimatilpasning. Den Byggepolitiske strategi skal understøtte en professionalisering af den offentlige ejendomsforvaltning. Den byggepolitiske strategi skal sammentænke øvrige regerings initiativer politikker, der har relevans for ejendomsforvaltning eks. Beskæftigelse, klimapolitik, sundhed, bæredygtighed. Der kan i højere grad end i dag udvikles fælles regler for det offentlige byggeri, der dikterer en ensartet brug af værktøjer, som det fx kendes mht. totaløkonomi. Udarbejde businesscases til efterlevelse af de offentlige bygherrer på baggrund af udenlandske gode erfaringer.

14 Feedback og kommentarer Professionalisering. Man må samle ejendomsfunktionen i en enhed i kommunen, som kan spille imod fagforvaltningerne. Dette er ved at ske, men politikerne er en hæmsko. Udbud. Som offentlig udbyder har man ansvar for ordentlig planlægning af projekt samt et ordentligt udbudsmateriale. Dette skal til, for at overkomme den mistillid der er mellem udbyder og leverandør i branchen. Kultur- og kommunikationsproblem på tværs i branchen: Mål bliver at bygge til billigste pris for at undgå klager.

15 Tema Session III IV. Forenklet regulering

16 Samlet udfordring og underfordringer (fra skabelon 1B) Der er for mange politiske hensyn bag lovgivningen inden for byggeriet, som trækker i hver sin retning, og som komplicerer lovgivningen Brede samfundshensyn om kvalitet, sikkerhed og sundhed skal varetages samtidig med en kortsigtet interesse i indtjening Udbudslovgivningen skaber en opdeling mellem et offentligt og et privat marked Det frivillige aftalesystem fungerer ikke dynamisk og er ikke tænkt sammen med fx udbudslovgivningen Hvordan sikres større råderum for forskning og uddannelse? Hvordan placeres ansvaret, hvis lovgivningen lempes?

17 Samlede principper for løsninger (fra skabelon 2B) 1. Dokumentation og præcision i kombination med forenklede regler. Standarder for dokumentation.. 1. Forenkling af lovgivningen skal sikre konkurrence og samhandel ved at lægge sig op af EU-lovgivning, og bibeholde funktionskrav fremfor komponentkrav. Minimumsløsning for udbudslov (på EU-niveau). Præcision: kun bede om det nødvendige, og det man rent faktisk vil have km-eftersyn af byggelovgivning/forenkling 3. Myndighedsbehandling som validering standardiseret myndighedsbehandling, ensartede krav. Brug af certificerede/godkendte konsulenter one stop-shop, kan både være i offentligt eller privat regi 2. Tænk nordisk når byggelovgivningen forenkles (harmonisering i det nordiske et større fælles marked) 1. I hvert fald der hvor det kan lade sig gøre.

18 Samlede principper for løsninger (fra skabelon 2B) 1. Fokus på output/performance i stedet for proces. Tænke totaløkonomi, drift Performance contracts 2. Forskning & Udvikling: hvordan kan vi sætte noget i gang Udfordring med mange små virksomheder de langt uddannede er isoleret i rådgivervirksomhederne, men de ved for lidt om udførelsen. videnspersoner over i entreprenørbranchen få entreprenøren længere ind i projekteringen. Videndeling i hele værdikæden. Hæve uddannelsesniveauet i branchen generelt. Få forskning og innovation på det off. Budget, + i virksomhederne. 1. Lovgivning bygget på tillid fremfor kontrol, under ansvar F.eks. byggesagsbehandlingen, drop dobbelttjek

19 Feedback og kommentarer Eftersyn. Der skal kræves en taskforce (praktikere) der sørger for, at one-stop shoppen lever op til godkendelserne. Det vil forkorte behandlingstiden, og det sparer man penge på. Dette skal ministeren bane vejen for. Eksekvering af nye løsninger. Research & development sker ofte i udlandet. Det er en udfordring at tage nye løsninger i anvendelse herhjemme og få dem ud i virksomhederne, hvilket er noget regeringen skal arbejde videre med.

20 Tema Session III V. Generelle udfordringer

21 Samlet udfordring og underfordringer Overordnet præmis: Renovering adskiller sig på mange måder fra Nybyggeri. Det er nødvendigt at være opmærksom på disse forskelle i den byggepolitiske strategi for at sikre vækst, beskæftigelse, mere innovation og højere effektivitet. Herunder er det vigtigt for at sikre, at de meget store værdier, der er bundet i vores bygningsbestand, bevares og udnyttes bedst muligt. En væsentlig grund hertil er, at potentialet for produktivitet og vækst ligger i renovering i de næste mange år ud i fremtiden, udover at det også repræsenterer det største volumen, det gælder værdier, beskæftigelser og markedspotentiale/-indtjening for byggesektorens virksomheder.

22 Samlet udfordring og underfordringer Der er en meget stor differentiering i bygherresiden fra den helt ikkeprofessionelle parcelhusejer til de helt professionelle, fx offentlige bygherrer Man starter forfra hver gang ofte i nye teams og det medfører lav innovations- og udviklingskraft, produktivitetsudvikling og fx præfabrikation, der også kan eksporteres Vi har for lidt fokus på og for få redskaber til at synliggøre, fastholde og udvikle værdierne i den eksisterende bygningsmasse Der mangler en god evalueringskultur, som grundlag for forskning, udvikling og udarbejdelse af lovgivning og videndeling på et kvalificeret grundlag

23 Samlede principper for løsninger Overordnet betragtning: Inddrage allerede eksisterende viden, herunder Tænketankens rapport (der havde bred opbakning fra hele byggesektoren, og hvor de centrale ministerier deltog), i den byggepolitiske strategi. Det foreslås, at ministeriets påtager sig ansvaret for at gennemføre relevante initiativer fra Tænketankens rapport, der endnu ikke er implementeret af andre.

24 Samlede principper for løsninger Øget fokus på professionalisering af drift og porteføljestyring af eksisterende bygninger Væk fra projekter for projekternes skyld Evaluering, vidensaktivering og deling Fokus på slutkundens/-burgernes behov Bedre samarbejde som et konkurrenceparameter Styrkelse af kompetencer gennem uddannelser/efteruddannelse Bæredygtighed baseret på internationale standarder og frivillighed

25 Feedback og kommentarer Renovering vs. nybyggeri. Det er en udfordring, når man kun fokuserer på renovering. Til trods for arkitektoniske og kulturelle værdier, der skal bevares i byggeriet, må man anse nedrivning og nybyggeri som et værktøj ud fra en totaløkonomisk betragtning.

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

E-services - knowledge services, entrepreneurship, and the consequences for business customers and citizens (2004-2007)

E-services - knowledge services, entrepreneurship, and the consequences for business customers and citizens (2004-2007) Working Papers No. 6 E-services - knowledge services, entrepreneurship, and the consequences for business customers and citizens (2004-2007) Digitalisering af vidensservices i Rambøll, byg - set i et videnssperspektiv

Læs mere

FRI ÅRSBERETNING 2013

FRI ÅRSBERETNING 2013 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Indholdsfortegnelse FRI en forening, der både lytter og bliver lyttet til...04 Konjunktur: Omsætningen når nye højder...06 fri skal præge ny udbudslov og AB-system....08

Læs mere

Forankring af Det Digitale Byggeri

Forankring af Det Digitale Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Forankring af Det Digitale Byggeri Rapport Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse. IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri

U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse. IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri Hvordan IKT og Det digitale Byggeri kan medvirke til at skabe øget

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren September 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop

Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop Grundlæggende ressourcer kan ikke monopoliseres Der var enighed om, at det bliver sværere at monopolisere grundlæggende ressourcer, fx digital

Læs mere

MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING

MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING DAGENS PROGRAM 09:30-09:45 Velkomst v. Dorte Nøhr Andersen, vicedirektør i Energistyrelsen 09:45-10:00 Præsentation analysen om overholdelse af bygningsreglementet

Læs mere

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Forslag til temaer for forskning og udvikling Resultat af arbejdet i 3 fokusgrupper Redigeret af Per Anker Jensen BYG-DTU 25. oktober 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. INDLEDNING 3

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Strategiske Partnerskaber i Byggeriet. Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder

Strategiske Partnerskaber i Byggeriet. Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder Christin Egebjerg, BYG DTU Kresten Storgaard, SBi Strategiske Partnerskaber i Byggeriet Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere