Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune

2 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter EU's udbudsdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). Frederikshavn Kommune benytter i dag Schultz KommuneKoncept som overordnet lovinformationssystem. Systemet benyttes af alle afdelinger i større eller mindre grad. Derudover benytter kommunens økonomiafdeling og HR Løn & Personale NIS / Økonomi /Løn og Personale i forhold til KL s budgetvejledninger og overenskomstfortolkninger. Desuden benytter kommunen NIS / Byggehåndbøger i forhold til bl.a. tilsyn med almenboligområdet. Kommunen har opbygget en kvalitetshåndbog på natur- og miljøområdet i et særskilt system (BASAL). Der er i dette system links til Schultz Kommunekoncept. Endelig har kommunen enkelte licenser på Thomsons Karnov og Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). Kommunen har pt. ikke licenser tilknyttet et CMS, men kommunen har opbygget et selvstændigt drev på arbejdsmarkedsområdet med et større antal dokumenter tilknyttet. Brugerne af systemerne er helt overvejende medarbejdere i den centrale del af kommunens administration. Det er brugere med meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Kommunen har ca indbyggere. Kommunen forventer at have ca. 20 redaktører, herunder 3-4 administratorer, af det tilknyttede CMS. 2. Ordregiver / Kontaktperson Frederikshavn Kommune, Indkøbskontoret, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Kontaktperson er Indkøbskonsulent Helle E. Aakær, tlf.: , 3. Udbuddets art og omfang 3.1 Pakker Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller flere af følgende pakker: Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Generelt lovinformationssystem inkl. økonomi og Løn og Personale del + tilhørende CMS-system Generelt lovinformationssysten ekskl. økonomi og Løn og Personale del + tilhørende CMS-system Økonomi-del uden tilhørende CMS-system Løn og Personale del uden tilhørende CMS-system.

3 3.2 Obligatoriske optioner Kommunen ønsker option på Konsulenttimer (se bilag 7) Undervisning (se bilag 7) Konvertering af dokumenter fra Arbejdsmarkedscentrets drev til CMS. Tilbudsgiver er forpligtet til at afgive tilbud på de obligatoriske optioner, da tilbuddet ellers betragtes som ukonditionsmæssigt. 3.3 Frivillige optioner Tilbudsgiver kan tilbyde optioner på andre moduler eller forskellige ydelser, faglige indhold, funktionaliteter eller andet efter eget ønske. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at give tilbud på frivillige optioner. 4. Krav Kommunen stiller en række krav til leverancerne. Krav til tilgængelighed fra lokaliteter og til lovinformationssystemet, CMS og en eventuel konvertering fremgår af kravspecifikationen, bilag 4, afsnit 1. Krav til vedligeholdelse, herunder fejlretning, support, servicemål og driftsafvikling, fremgår af bilag 5, og kontraktudkastets Appendiks F. Kommunen ønsker en driftstid på 24 timer 365 dage om året. Der ønskes endvidere en driftseffektivitet på mindst 95 %. Kontraktlige krav fremgår af kontraktudkastet, bilag Aftaleperiode Kontrakt ønskes indgået for en periode på 5 år med mulighed for option på 1 2 år. 6. Tidsplan Afsendelse af EU bekendtgørelse den 12. september Frist for uddybende spørgsmål den 8. oktober Tilbudsfrist den 22. oktober 2012, kl Tilbudsvurdering og brugerafprøvning 23. oktober 2. november Forventet beslutning om leverandørvalg medio november Stand still periode 10 dage. Kontraktstart den 1. januar Vedståelsesfrist for tilbudsgiver 120 dage. 7. Udbudsprocessen 7.1 Spørgsmål Alle henvendelser og spørgsmål til udbudsmaterialet skal være skriftlige og rettes til Helle E. Aakær, mærket: Spørgsmål EU udbud, Lovinformationssystem. Spørgsmål skal være Indkøbskontoret i hænde senest den 8. oktober 2012 kl Frederikshavn Kommune vil fremsende svar på spørgsmålene senest 12. oktober Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive tilsendt alle som har fået udbudsmaterialet udleveret. Såfremt det er muligt, vil spørgsmål blive besvaret frem til 6 dage før tilbudsfristen.

4 Spørgsmål fremsendes som følger: sendes i lukket kuvert til Frederikshavn Kommune, Indkøbskontoret Rådhus Allé Frederikshavn Att. Helle E. Aakær eller sendes pr. til 7.2 Udarbejdelse af tilbud Sprog og tilbudspriser Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk. Beløbsangivelser skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms. Tilbuddets udformning Tilbuddet skal indeholde samtlige de i udbudsmaterialet angivne ydelser inkl. alle nødvendige biydelser. Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet og i den forbindelse fastlæggelse af ydelsens omfang. Identifikation af tilbudsgiver mv. I tilbuddet skal fremgå tilbudsgivers navn, adresse og CVR-nummer samt navn, telefonnummer og på kontaktperson. Bilag 1 bedes benyttet. Forbehold og forudsætninger Forbehold over for udbudsmaterialet skal angives særskilt under overskriften "Forbehold" i tilbudshæftet i bilag 1. Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Kommunen er forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Der kan som klart udgangspunkt ikke tages forbehold i forhold til kommunens minimumskrav i kravspecifikationen. (Der kan dog accepteres enkelte afvigelser i forhold til det faglige indhold.) Der kan heller ikke tages forbehold i forhold til pkt. 10 (misligholdelse) i kontraktudkastet. Hvis tilbudsgiver tager sådanne forbehold, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt, og vil ikke blive taget i betragtning. Kommunen er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder et større antal forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Hvis det ikke er muligt at prissætte forbeholdene med en vis sikkerhed, kan kommunen være forpligtet til at afvise tilbuddet. Besvarelse i bilag 4, ifølge hvilken tilbudsgiver angiver kode II, III eller IV, betragtes ikke som forbehold, medmindre der er tale om minimumskrav. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, jf. ovenfor pkt. 7.1, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. Tilbudsgiver skal desuden under overskriften "Forudsætninger" i tilbudshæftet i bilag 1 angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for tilbuddet, herunder hvis der er punkter i udbudsmaterialet, der forekommer uklare for tilbudsgiveren. Der accepteres ikke alternative tilbud.

5 Bilag Tilbudsgiver skal med tilbuddet medsende følgende bilag: Bilag Bemærkninger 1. Tilbudshæfte Benyt bilag 1 2. Tro og love-erklæring Benyt bilag 2 Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlierklæring vedr. gæld til det offentlige og andre udelukkelsesforhold, (Udenlandske tilbudsgivere er berettigede til i stedet for Tro og lovege og øvrige udelukkelsesforhold samt erklæring tilsvarende indhold.) at afgive en erklæring under ed eller en højtidelig erklæring med et om overholdelse af gældende lovgivning 3. Tilbudsliste Benyt bilag 3 4. Skema til besvarelse Benyt bilag 4 vedr. kvalitet 5. Teknisk Benyt bilag 5 vedligeholdelse, servicemål og support 6. Licenser Benyt bilag 6 7. Optioner Benyt bilag 7 8. Krav til Kommunens itmiljø Benyt bilag 8 Tilbudsgiverens omkostninger Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med udbudsforretningen er Frederiksahavn Kommune uvedkommende og kan ikke kræves refunderet. Der ydes således ikke betaling for deltagelse i udbudsforretningen. Fortrolighed og ejendomsret Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers personale og rådgivere mv., er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Tilbuddene er omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om hhv. partsaktindsigt og offentlighedens aktindsigt. Frederikshavn Kommune vil som udgangspunkt ikke besvare anmodninger om aktindsigt, før tilbudsgiveren har fået mulighed for at oplyse, hvorvidt der er oplysninger i tilbuddet, som kan være undtaget fra aktindsigt (f.eks. forretningshemmeligheder). Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Frederikshavn Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge uden Frederikshavn Kommunes forudgående skriftlige samtykke. De afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristen. 7.3 Tilbudsfrist og formkrav Endeligt tilbudsmateriale inkl. tilhørende bilag m.v. skal mærkes: Lovinformationssystem må kun åbnes af Indkøbskontoret og Sendes eller afleveres i lukket kuvert til Frederikshavn Kommune Indkøbskontoret Rådhus Allé Frederikshavn

6 Tilbuddet skal være Indkøbskontoret i hænde senest den 22. oktober 2012 kl Tilbud fremsendt pr. fax eller accepteres ikke. Tilbudsmaterialet ønskes fremsendt skriftligt i 1 eksemplar samt 1 eksemplar på USB-nøgle eller cd-rom. Sidstnævnte skal indeholde hele tilbuddet. Alle omkostninger i udbudsmaterialet skal være indregnet, og tilbuddet skal så vidt muligt være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Tilbuddet skal belyse alle forhold om tilbudsgiverens løsning af leverancen. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives, hvilken leverandør der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 7.4 Afprøvning af lovinformationssystemet og CMS et Kommunen kan anmode tilbudsgiverne om at give kommunen prøveadgang til lovinformationssystemet med henblik på en vurdering af systemets brugervenlighed. Kommunen kan ligeledes anmode tilbudsgiverne om at præsentere deres CMS-system og/eller give kommunen prøveadgang til at arbejde i CMS-systemet med henblik på en vurdering af systemets brugervenlighed. Præsentationen/afprøvningen vil i så fald finde sted 29. oktober 2. november Meddelelse om tildeling af kontrakt Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Orienteringen vil ske pr. . Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakten er underskrevet ubetinget af alle parter. 7.6 Stand still-periode, kontraktafklaring og kontraktindgåelse Kommunen underskriver tidligst kontrakt efter udløbet af stand still-perioden. Der vil i løbet af stand still-perioden ske afklaring af eventuelle udestående detaljer i forhold til kontrakten. Det forventes, at der sker underskrivning primo december Offentliggørelse Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i De Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler i udbudsdirektivet. 8. Aktindsigt Udbyder er omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Udbyder giver dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forud at have givet den, som oplysningerne vedrører, adgang til at udtale sig. Udbyder er ikke bundet af en sådan udtalelse.

7 Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af materialet. Udbyder skal i øvrigt henvise til Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. 9. Vurdering af tilbud Vurdering af tilbud vil alene blive foretaget på grundlag af det fremsendte materiale, som derfor opfordres til at være fyldestgørende. Der gøres opmærksom på, at tilbuddet er endeligt. Eventuelle ændringer eller tilføjelse vil således alene komme i betragtning, såfremt de modtages inden tilbudsfristens udløb. 9.1 Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne skal betragtes som minimumskrav, der skal opfyldes for at komme i betragtning som tilbudsgiver. Følgende dokumentation skal medsendes: Referenceliste over tilsvarende aftaler med tlf. nr. og kontaktperson. Referencelisten skal som minimum indeholde 5 kommunale referencer som leverandør af et generelt lovinformationssystem. Vedrørende økonomiske forhold skal økonomisk formåen bevisliggøres ved hjælp af: Erklæring fra bank (soliditetserklæring). Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige samt øvrige udelukkelsesforhold samt overholdelse af gældende lovgivning (tro- og loveerklæring) bilag 2. Kopi af Erhvervs- og produktansvarsforsikring. 9.2 Teknisk afklaring Såfremt et tilbud giver kommunen anledning til fortolkningstvivl, vil kommunen kontakte tilbudsgiveren pr. med henblik på den fornødne tekniske afklaring. 9.3 Konditionsmæssighed Forinden selve tilbudsbedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige, herunder om alle ønskede oplysninger og bilag indgår i tilbuddet, at tilbuddet (inkl. alle bilag) er modtaget rettidigt, og at der ikke er taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller ikke-grundlæggende elementer heri i større omfang. Indeholder tilbuddet ikke de obligatoriske optioner, som er nævnt i pkt. 3.2, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. 9.4 Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: 1) Økonomi: 35% 2) Kvalitet: 50% 3) Service: 15%

8 Ad 1) Økonomi (35%) I vurderingen af kriteriet økonomi indgår følgende omkostninger: Omkostninger Prissætning af eventuelle forbehold, jf. pkt. 7.2 ovenfor Initialomkostninger, jf. bilag 3 Pris for opgradering af kommunens nuværende it-platform som følge af tilbudsgivers krav til kommunens it-miljø, jf. bilag 8 Evt. tillæg for konvertering, jf. nedenfor Evt. tillæg for kommunens egne omkostninger i forbindelse med konvertering, jf. nedenfor Løbende udgifter i 5 år, jf. bilag 3 Evt. tillæg for separat køb af økonomi-del og Løn og Personale del i en 5 årig periode, jf. nedenfor Ekstra betaling som følge af forventelig regulering af fribrugerlicenser, f.eks. som følge af stigning i befolkningstal eller lign., jf. bilag 3, pkt. 5, og bilag 6 Pris for yderligere enkeltbrugerlicenser beregnet ud fra anslået behov for yderligere licenser i 5 år, jf. bilag 3 og 6 Ekstra betaling som følge af forventeligt øget behov for serverkapacitet i CMS et Pris for obligatoriske optioner på ydelser beregnet efter anslået behov for sådanne ydelser i 5 år. Pris for frivillige optioner på ydelser beregnet efter anslået behov for sådanne ydelser i 5 år. Medregnes dog kun, hvis alle tilbudsgivere har afgivet tilbud på de pågældende ydelser, og hvis kommunen finder ydelserne relevante. Pris for køb / initialomkostninger for krav, som har fået en kode III-besvarelse i det omfang, alle tilbudsgivere har afgivet et tilbud, som omfatter det pågældende krav Pris for løbende ydelser for løsningen i 5 år Pris for køb / initialomkostninger for frivillige optioner på funktionaliteter i det omfang, alle tilbudsgivere har afgivet tilbud på pågældende funktionaliteter, og i det omfang kommunen finder funktionaliteterne relevante Pris for løbende ydelser for frivillige optioner på funktionaliteter, som nævnt ovenfor, i 5 år Evt. omkostninger i forbindelse med kontraktophør (samlet tilbudt pris eller beregnet pris ud fra tilbudt enhedspris), jf. bilag 3, pkt. 7. Omkostninger, som er en følge et eventuelt fremtidigt leverandørskifte, vil indgå med en værdi på 50 % af den tilbudte pris. Tillæg Konvertering Kommunen lægger vægt på de reelle økonomiske konsekvenser for kommunen ved henholdsvis en fortsættelse med det nuværende system og et eventuelt systemskifte. Hvis et tilbud indebærer, at der skal ske konvertering af kommunens selvstændige drev på arbejdsmarkedsområdet, herunder overførsel af indhold og indsættelse af links m.v., vil optionen på konvertering derfor blive tillagt tilbuddets samlede udgifter i kontraktperioden. Hvis et tilbud ikke indebærer, at der skal ske konvertering, vil der ikke blive tillagt et sådant beløb til tilbuddets initialomkostninger. Hvis et tilbud

9 indebærer, at der skal ske tilretning af links i kommunens kvalitetshåndbog på natur- og miljøområdet, vil udgifterne til denne tilretning blive tillagt tilbuddets samlede udgifter. Kommunens egne omkostninger ved konvertering Opgaver med eventuel tilretning af links i kommunens kvalitetshåndbog på natur- og miljøområdet, forudsætter adgang til BASAL. Kommunen vil derfor selv udføre denne opgave. Kommunen har ud fra omfanget af kvalitetshåndbogen og et gennemsnitligt lønningsniveau estimeret, at kommunens omkostninger i denne forbindelse vil udgøre ca kr. Dette beløb vil blive tillagt tilbud, som indebærer, at der skal ske tilretning af links. Økonomi og Løn og Personale-del Hvis en tilbudsgiver afgiver et tilbud, som ikke omfatter økonomi og Løn og Persoanle-delen, vil tilbudsgivers tilbud blive tillagt kr. pr. år i forhold til de løbende ydelser, hvilket svarer til de omkostninger, kommunen vil have ved et selvstændigt køb af løsningen. Ad 2) Kvalitet (50%) Delkriterier, kvalitet Brugervenlighed, jf. test ved prøveadgang, jf. pkt. 7.4 ovenfor Graden af kravopfyldelse, jf. tilbudsgivers besvarelse af bilag 4 Kvalitet af tilbudsgivers egen fortolkningshjælp (vurdering af indsendte eksempler) De nærmere betingelser m.v. for kode III-besvarelser på funktioner m.v. De nærmere betingelser m.v. for frivillige optioner på funktioner m.v. i det omfang alle tilbudsgiver har tilbudt disse, og hvis kommunen finder dem relevante. Ad 3) Service (15%) Delkriterier, service Indholdet af og omfanget af supportordning Samarbejde / Brugerindflydelse Indholdet af og omfanget af den tekniske vedligeholdelse samt påbegyndelse af fejlretning Servicemål (driftseffektivitet ud over 95 %, svartider i systemet og svartider på supporten) Back-up De nærmere betingelser for obligatoriske optioner, som består i ydelser. Samt de nærmere betingelser for frivillige optioner, som består i ydelser, i det omfang der er tale om ydelser, som alle tilbudsgivere har tilbudt, og som kommunen finder relevante. Gennemførelsen af tilbudsevalueringen Tilbudsevalueringen forventes at blive foretaget af en gruppe bestående af almindelige brugere af lovinformationssystemet samt CMS-redaktører. 10. Kontraktbetingelser Frederikshavn Kommune har som bilag 9 vedlagt standard kontraktbetingelser, som sammen med de øvrige betingelser i nærværende udbud og betingelserne i det/de valgte tilbud, vil udgøre den endelige kontrakt. 11. Frederikshavn Kommunes forbehold Frederikshavn Kommune tager forbehold for politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for udbudsforretningen væsentligt. Der vil i så fald kunne ske hel eller delvis annullering af udbudsforretningen.

10 12. Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Tilbudshæfte Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og øvrige udelukkelsesforhold samt erklæring om overholdelse af gældende lovgivning (tro- og love erklæring) Tilbudsliste Skema til besvarelse af kvalitet Teknisk vedligeholdelse, servicemål og support Licenser Optioner Krav til Kommunens it-miljø Kontraktudkast Med venlig hilsen Helle E. Aakær Indkøbskonsulent Tlf.:

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på Forsikringsydelser til Fredericia kommune Offentligt udbud August 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere