Det Jyske Musikkonservatorium Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014"

Transkript

1 Oprettet: 30. maj 2011 Senest rev. J.nr.: Ref: ThW Behandlet / godkendt af: Det Jyske Musikkonservatorium Strategi Indledning Denne strategi beskriver, hvor Det Jyske Musikkonservatoriums (DJM) virksomhed skal bevæge sig hen i rammeaftaleperiode Strategien tager udgangspunkt i konservatoriets Omverdensanalyse og fusionen af Nordjysk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium i I strategien præsenteres først konservatoriets mission og vision. Dernæst konservatoriets strategiske fokusområder og herunder de strategiske mål, der skal realiseres for at opfylde institutionens mission og virkeliggøre visionen. Strategien vil blive konkretiseret i en intern, dynamisk handlingsplan. Mission DJM varetager den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik samt fremmer musikkulturen i Danmark. Vi udøver kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, forskning samt videreuddannelse inden for det musikfaglige område. Vision Det Jyske Musikkonservatorium vil tilhøre eliten af musikkonservatorier og dermed på højeste niveau bidrage til udviklingen af musiklivet i Danmark og internationalt. Strategiske fokusområder DJM står som beskrevet i omverdensanalysen - over for en kritisk sammensat udfordring, der kræver en række strategiske modtræk. DJM skal på den ene side løse udfordringer i forbindelse med global konkurrence, rekruttering af de bedste talenter og undervisere, øge kvaliteten i undervisningen og dermed udviklingen i uddannelserne. På den anden side skal DJM imødekomme et krav om et uændret antal studerende kombineret med vigende bevillinger. De strategiske svar findes i en sammenhæng mellem strategier for uddannelse, internationalisering, forskning, kulturel aktivitet, finansiering, organisering og virksomhedskultur. 1

2 Det fælles mindset for den strategiske sammenhæng og for virksomhedens stræben er fokus på musik og det at bidrage til både udvikling og bevaring af musikkulturen. Det er musikken, der skal gennemsyre konservatoriets virksomhed og være udgangspunkt for de strategiske prioriteringer, konservatoriet foretager. Vi fokuserer inden for konservatoriets tre hovedopgaver på tre overordnede strategiske fokusområder, som skal sikre, at vores vision realiseres. Disse tre hovedopgaver med tilhørende strategiske fokusområder er her analytisk adskilte, men i praksis gensidigt afhængige: 1. Uddannede Strategisk fokusområde: Uddannelser i udvikling - musikalsk fordybelse og global mentalitet 2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed Strategisk fokusområde: Forskning og kulturel aktivitet i udvikling - videndeling og formidling 3. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Strategisk fokusområde: Virksomhed i udvikling innovation, kommunikation og bæredygtighed De tre strategiske fokusområder beskrives nærmer neden for. Der er til hvert af fokusområderne udarbejdet strategiske mål. Strategisk indsatsområde 1: Uddannelser i udvikling - musikalsk fordybelse og global mentalitet DJM er sat i verden for at uddanne musikere og musikpædagoger til varetagelse og udvikling af den klassiske og rytmiske musiks kulturarv. DJM søger at uddanne kandidater med det højest mulige faglige niveau såvel kunstnerisk som pædagogisk. Dette kræver, at konservatoriet som grundvilkår for sit virke skaber tid og rum til fordybelse for den enkelte, så den nødvendige musikalske og kunstneriske udvikling kan gennemføres. Samtidig skal konservatoriet udvikle sine uddannelser og sin pædagogiske praksis og møde de udfordringer, den moderne verden stiller til kunstneriske uddannelser. Dette kræver forandring og udvikling, som dermed også bliver et grundvilkår. DJMs strategiske svar på denne dobbeltudfordring må derfor være udvikling af uddannelserne og institutionen og en samtidig insisteren på fastholdelse af nødvendig tid og rum til fordybelse i musikken. I omverdensanalysen beskrives DJMs væsentlige strategiske udfordringer i forhold til uddannelserne på mellemlangt sigt. Udfordringer som rekrutterings- og fødekædesituationen, ændrede brugerkrav, arbejdsmarkedssituationen og spørgsmålet om øget kvalitet i uddannelserne. 2

3 DJMs potentiale på uddannelsesområdet er belyst i rekrutteringsanalysen. Analysen viser, at der allerede er et højt fagligt niveau på DJM med tilfredshed med undervisningen. Det høje faglige niveau grunder sig i den daglige undervisning af høj kvalitet, varetaget af konservatoriets musikfaglige personale. Det konstateres dog samtidig, at der er behov for at udvikle DJMs uddannelsesudbud, sådan at det i højere grad tilgodeser brugernes individuelle krav og arbejdsmarkedets behov. DJM vil møde udfordringen på uddannelsesområdet ved til stadighed at have fokus på udvikling af nye fag og uddannelsesretninger, der møder brugernes behov. Uddannelserne skal samtidig sikres relevans, aktualitet og afsætning i forhold til det samfund, de skal fungere i. Kandidaterne skal fortsat have et højt fagligt niveau både som udøvende, skabende og pædagoger, der kan sikre dem beskæftigelse og sikre det overordnede formål: at bevare og udvikle musikkulturen. Konservatoriet har netop udfærdiget nye studieordninger, der tager udgangspunkt i det hele musikerskab, hvor der fokuseres og skabes sammenhæng mellem tre delkompetencer: de musikalske, de pædagogiske og de entreprenørielle. Forudsætningen for at kunne optage studerende og levere tilstrækkeligt kvalificerede kandidater er en velfungerende fødekæde. Musikundervisningen i folkeskolerne, musikskolerne og på MGK er af afgørende betydning og er grundlaget for al videregående musikundervisning. DJM vil undersøge, hvordan konservatoriet aktivt kan medvirke til styrkelsen af musikundervisningen i folkeskolen og også på dette væsentlige område bidrage aktivt til styrkelse af fødekæden. Endnu en særlig udfordring for konservatoriet er DJMs geografiske udfordring i forhold til rekruttering og placering af uddannelserne på de to geografiske lokaliteter. Det hele musikerskab Der er i vores senmoderne samfund sket en kulturel frisættelse, der giver uendelig mange identitetsog valgmuligheder ikke blot for den enkelte studerende eller ansatte, men også for sociale og kulturelle fællesskaber samt institutioner som DJM. Samtidigt ændrer arbejdsmarkedets krav til kandidaterne sig til stadighed. De konstante og hastige forandringer opbryder de hidtidige institutionaliserede praksisser og relationer. DJM anser det for væsentligt, at uddannelserne er bæredygtige i den forstand, at de har aktualitet og afsætning i forhold til det samfund, de skal fungere i, samtidigt med at de skal være attraktive uddannelsestilbud til ansøgerene. DJM er af den opfattelse, at de hidtidige studieordninger på et for tidligt tidspunkt har opdelt de studerende i Musikere og Musikpædagoger hvilket har vist sig mindre hensigtsmæssigt i forhold til et moderne arbejdsmarked. DJM har i forbindelse med lanceringen af de nye studieordninger der træder i kraft sommeren 2011 udviklet idéen om det hele musikerskab, hvor tre kernekompetenceområder, det udøvende/kompositoriske, det pædagogiske og det entreprenørielle indgår i en indbyrdes sammenhængende helhed og hvor kompetencerne supplerer hinanden. Samtlige konservatoriets BA uddannelseslinjer udbydes derfor under én studieordning, og indeholder for alle uddannelseslinjer 5 grundelementer: hovedområde, almene fag, pædagogik, entreprenørskab og bachelorprojekt. 3

4 På kandidatniveauet vil de studerende specialisere sig som enten musiker, musikpædagog eller komponisten, men fokus vil stadig være at skabe sammenhæng mellem musikerskabets kompetencer i en helhed. DJM ønsker at forbedre sine kandidaters muligheder på arbejdsmarked ved at sikre, at de enkelte uddannelsesmiljøer har tilstrækkeligt volumen og at den musikkulturelle arv kan videreformidles og videreudvikles i et mere differentieret uddannelsesmiljø på grundlag af tanken om det hele musikerskab. Global mentalitet DJM ønsker at forberede vores kandidater bedst muligt til et arbejdsliv i en globaliseret verden gennem en internationalisering af institutionen. Globaliseringen forstået som øgede internationale økonomiske, politiske, sociale, kulturelle og kommunikative forbindelser, men også konkurrence på tværs af kloden - er et grundvilkår, som DJM vil agere proaktivt over for. Globaliseringen er ikke kun noget, der sker derude, men i høj grad også herhjemme. Danmark bliver i højere grad en kulturel smeltedigel, hvor kulturmiljøerne typisk har en international horisont. I takt hermed øges behovet for, at konservatoriet inkluderer andre musikkulturer i sit uddannelsesudbud, både i forhold til at afsøge nye kunstneriske og pædagogiske veje og til at formidle kulturmøder. Globaliseringens udfordringer er for DJM bl.a. karakteriseret ved en øget studentermobilitet i en stadig mindre verden, bundet sammen af digitale og personlige netværk og lavprisfly. Globaliseringens digitale medier og teknologier udfordrer konservatoriet i forhold til forventningen fra de studerende, undervisere og administrative medarbejdere, om muligheden for at kommunikere og få information uafhængigt af tid og sted. Internationalisering medfører samtidig, at kravene til kvaliteten af uddannelserne og det organisatoriske arbejde øges, da kvalitet og mål sættes i internationalt perspektiv. DJM har gennem en årrække opbygget en anerkendt international virksomhed inden for uddannelse, forskning, og institutionelt samarbejde. DJMs internationale profil er allerede godt forankret i organisationen og er dermed et solidt udgangspunkt for en videre internationalisering af konservatoriet, så DJMs position styrkes yderligere. DJMs strategiske ambition om at give vore kandidater det bedst mulige udgangspunkt og styrke virksomheden gennem internationalisering stiller krav både til institutionen og til den enkelte studerende og medarbejder om en global mentalitet. Ved global mentalitet forstår vi, at konservatoriet er internationalt i sit væsen og smidig i forhold til at omstille sig og være på forkant med nye internationale initiativer, partnerskaber, kompetencer, kommunikationsformer og sprog. Dette fordrer åbenhed i forhold til internationalisering af uddannelserne, anvendelse af nye teknologier og nye undervisnings- og arbejdsformer samt stiller krav til kompetenceudvikling af personalet. DJM vil udbygge internationale samarbejder og netværk, som konservatoriet kan bruge til at møde den globale udfordring og til at påvirke sin egen kultur og beslutningstagning. I forbindelse med udviklingen af nye 4

5 studieordninger og akkreditering vil DJM sikre sammenhæng mellem uddannelsesudbud og forskning, hvor det er relevant. Konservatoriet har en udfordring i forhold til anvendelsen af de digitale medier på undervisningsområdet, hvor den teknologiske udvikling også fremover vil udvikle sig hurtigt. Dette kan på mellemlangt sigt åbne muligheder for nye undervisningsformer; herunder ikke mindst distance learning og portfolio-metode. DJM anser perspektiverne i distance learning som en lovende mulighed for at gøre undervisning tilgængelig uafhængigt af geografi. Dette gælder eksternt fx via GLOMUS netværket og samarbejdet med forskellige amerikanske konservatorier om distance learning. Og det gælder internt, hvor DJM som fusioneret institution på sigt kan have lærere i Aalborg, der kan undervise studerende i Aarhus og vice versa. Endvidere giver det mulighed for at inddrage internationale undervisere, uden at disse er fysisk til stede på konservatoriet. Dette medfører en højere grad af fleksibilitet fx ved afholdelse af masterclasses o.l. Endvidere åbner distance learning mulighed for, at DJMs undervisere kan undervise på andre konservatorier, hvilket konkret kan få stor betydning for videreudviklingen af vore samarbejder i hele verden. DJM vil derfor sammen med sine internationale samarbejdspartnere deltage i udviklingen af distance learning via nettet. Entreprenørielle kompetencer og stigende grad af employabilitet DJM anser det for afgørende, at den studerende i sin studietid og i særdeleshed efter endt uddannelse er i stand til at forholde sig konstruktivt til sin egen rolle på arbejdsmarkedet gennem anvendelse af entreprenørielle kompetencer. Dette skal sikre den kandidatens employabilitet. Ved employabilitet forstås, at kandidaten har kompetencer, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet, men i lige så høj grad, at kandidaten kan reflektere over sin egen erhvervsudøvelse og dynamisk tilpasse sig hastigt skiftende efterspørgsel, samt at kandidaten er i stand til selv at skabe efterspørgsel efter netop de kernekompetencer han eller hun besidder. Konservatoriet vil derfor udvikle de studerendes entreprenørielle kompetencer herunder konkret: musikbranchekendskab, projektledelse, kommunikation, grundlæggende viden om markedsføring og økonomistyring med mere eller populært sagt: de kompetencer, der skal til for at komme fra idé til handling. Disse kompetencer opøves i studietiden gennem undervisning i portfolio metode, et læringsværktøj, som blandt andet giver mulighed for, at den studerende opbygger sin egen hjemmeside igennem sit studieforløb. Samlet set er målet, at den studerende opnår en større bæredygtighed i sit arbejdsliv i en omverden, der bestandig forandrer sig, ved at have redskaber til at udvikle og vedligeholde sit potentiale i forhold til de aktuelle muligheder og krav. 5

6 Strategiske mål DJM har følgende 2 strategiske mål et der retter sig indad mod institutionen og et der retter sig udad mod aftagermarkedet - for det strategiske fokusområde: Uddannelser i udvikling - musikalsk fordybelse og global mentalitet: DJM vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet DJM vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt. Strategisk indsatsområde 2: Forskning og kulturel aktivitet i udvikling - videndeling og formidling Forskning DJM har opbygget en forskning af høj international kvalitet, der allerede i dag nyder bred national og international anerkendelse. DJMs forskning skal i rammeaftaleperioden primært være rettet mod områderne musikalsk perception, kognition og læring, hvor konservatoriet som kunstnerisk og pædagogisk uddannelsesinstitution har sine særlige kompetencer, og hvor forskningen har et stort potentiale i forhold til konservatoriets øvrige virksomhed. Indsatsen er målrettet mod, at uddannelserne på DJM, hvor det er relevant, bliver forskningsbaserede. For at sikre forskningens relevans for konservatoriets undervisning og kunstneriske aktiviteter skal forskningen være institutionelt forankret og fokusere på intern videndeling. For at sikre kvaliteten i forskningen vil konservatoriet udbygge samarbejdet med andre forskningsinstitutioner og forskningsnetværk både nationalt og internationalt. DJM skal styrke sin formidling af forskningen, så den i stigende grad anvendes af andre. Udviklingsarbejder og kulturel aktivitet Underviserstabens kunstneriske og pædagogiske udviklingsarbejder skal i rammeaftaleperioden stadig stå som et centralt element i konservatoriets videngrundlag og dets kulturelle aktiviteter. Det skal sikres, at resultaterne af disse arbejder formidles effektivt til både interne og eksterne brugere. Konservatoriet producerer årligt omkring 450 koncerter og 8-10 Cd er. På dette område skal der til stadighed være fokus på, at den kunstneriske kvalitet er på højeste niveau, og at aktiviteterne medvirker til berigelse af musiklivet i Danmark. De nye sociale medier og digitale teknologier giver brugerne mulighed for selv at skabe indhold, bidrage til eksisterende indhold og kommunikere med konservatoriet og andre brugere. Dette kan skabe en hidtil uset dynamik i forhold til konservatoriets virke under forudsætning af, at dette kom- 6

7 munikationspotentiale udvikles yderligere. Dette kan især styrke formidlingen af konservatoriets kunstneriske og almen kulturelle virksomhed. Som et væsentligt element i forhold til udvikling af de lokale musikmiljøer og fødekæden i nærområderne er DJM på det institutionelle plan en del af det regionale Videncenter for Musik sammen med Aarhus Universitet, VIA University College og regionens musikskoler. I dette regi har DJM en tæt dialog om udvikling af relevante pædagogiske og almen kulturelle initiativer. Eksempler på virkeliggjorte eller snart virkeliggjorte projekter er: udvikling af computerstøttet musikundervisning (i samarbejde med musikskolerne), Musikkursus Global (i samarbejde med MGK i regionen), seminar om tværkunstneriske læreprocesser (i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College). I Aalborg har DJM taget initiativ til oprettelsen af Forum for musikundervisning i Nordjylland, med deltagelse af bl.a. Aalborg Universitet, pædagog- og læreruddannelserne på University College Nord, nordjyske musik- og kulturskoler, gymnasier og Folkeskolens Musiklærerforening for at styrke samme mål. DJM har følgende mål for det strategiske fokusområde: Forskning og kulturel aktivitet i udvikling videndeling og formidling: DJM vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsarbejde samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt. Strategisk indsatsområde 3: Organisation i udvikling Innovation, kommunikation og bæredygtighed. Forandringer og innovativ virksomhedskultur Omstillingen til et mere internationalt konservatorium, men også nye krav fra myndigheder og lovgivere samt en højere grad af anvendelse af nye digitale medier, medfører, at DJM er udsat for et udtalt krav om forandring. DJM ser således konstante forandringer som et grundvilkår, og derfor må organisationen udvikle en innovativ virksomhedskultur, der kan bidrage til videreudvikling af institutionen gennem åbenhed, inddragelse og samarbejde internt og med relevante partnere. De konstante forandringer og den øgede kompleksitet i forvaltningen stiller særlige krav til personalet. DJM ønsker i denne omstillingsproces at sikre alle medarbejderes trivsel samt sikre, at den daglige drift kan gennemføres på et solidt forankret administrativt grundlag. I en situation, hvor konservatoriet anser det for nødvendigt at udvikle nye løsninger inden for uddannelse, forskning og internationalisering, medfører vigende bevillinger og kravet om uforandret aktivitetsniveau et krydspres på konservatoriet. Dette stiller krav til konservatoriet om at skabe en 7

8 institutionel bæredygtighed, hvor der etableres en tættere sammenhæng mellem uddannelsernes og forskningens samfundsmæssige relevans, DJMs virksomhedskultur og finansiering. Bæredygtighed og finansiering Al erfaring viser, at det er forholdsmæssigt enklere at opnå ekstern finansiering til projektorienterede udviklingsopgaver inden for internationalisering, forskning og koncertvirksomhed end til løsning af konservatoriets undervisningsmæssige og administrative kerneopgaver. Med den nuværende bevillingsudvikling risikerer konservatoriet derfor at ende i den paradoksale situation, at nye strategiske initiativer godt kan udvikles, men at konservatoriet inden for sit faste driftsbudget ikke har midler til at sikre de nødvendige personalemæssige ressourcer, når udviklingsprojektet skal overgå til og inkluderes i den almindelige daglige drift, uden at dette har negativ effekt på andre af konservatoriets kerneområder. Denne problemstilling forstærkes af det forhold, at en større og større andel af DJMs bevilling er bundet til husleje og andre faste udgifter, og at DJMs mulighed for at prioritere inden for sit budget derfor til stadighed formindskes. Dette skisma vil konservatoriet forsøge at løse gennem fokus på optimal ressourceudnyttelse og skarp prioritering samt ved at udvikle en strategi for finansiel diversitet og funding; men også gennem at adressere problemet strukturelt i forhold til bevillings- og udgiftsprofil. Kommunikation Den teknologiske udvikling har stor betydning for den måde, konservatoriet fremover kan profilere sig og på den måde, institutionen kommunikerer på. Brugerne, herunder potentielle ansøgere, henter primært informationer om DJM på hjemmesiden som således er konservatoriets primære informations- og udstillingsvindue. Hjemmesiden skal derfor optimeres i forhold til forskellige eksterne og interne brugeres behov, og der skal arbejdes med konservatoriets egen præsentation af sin profil, herunder at gøre klingende musik tilgængelig for download m.v. og ved at formidle kunstneriske og forskningsmæssige arbejder digitalt. Konservatoriets eksterne kommunikation, i forhold til øvrige interessenter og offentligheden i bred forstand, bør udvikles, således at konservatoriets synlighed øges. En særlig indsats skal gøres i forhold til at skabe kontakt til nye brugergrupper. Netværksskabelse er et effektivt middel til at opnå dette mål, og derfor skal konservatoriets anvendelse af sociale netværk styrkes - det være sig i forhold til forsknings- og alumninetværk, evt. venneforeninger, koncertpublikum mv. DJM vil i sin kommunikation især fokusere på udviklingen af Den gode historie samt formidling af forskning inden for musikalsk perception, kognition og læring. DJM har med sin faglige mangfoldighed og sine to geografisk adskilte afdelinger en helt særlig intern kommunikationsudfordring. Især har der efter fusionen vist sig et behov for forbedret intern kommunikation for at skabe bedre sammenhæng i organisationen. 8

9 Den interne kommunikation på DJM er udgangspunktet for skabelsen af en fælles virksomhedskultur efter fusionen, og det grundlag på hvilket den gode historie kan fortælles. DJM vil derfor gennem etablering af både virtuelle og fysiske fora, hvor faglig udveksling og videndeling kan finde sted, aktivt arbejde for at fremme en kreativ virksomhedskultur. Dette medfører, at institutionen skal facilitere processer med dette mål, men det stiller også krav til den enkelte medarbejders engagement og ansvarlighed. Konservatoriet vil som konsekvens af de udfordringer, vi står over for, arbejde for en kombineret teknologi- og kommunikationsløsning, der fokuserer på bedre service og dialog til styrkelse af både den interne virksomhedskultur, vores undervisningsformer og den eksterne synlighed. Brugen af digitale medier og en styrket indsats på kommunikationsområdet fordrer nye kompetencer blandt brede dele af konservatoriets personale. DJM vil derfor sikre, at der kan gennemføres kompetenceudvikling på området. DJM har følgende mål for det strategiske fokusområde: Organisation i udvikling Innovation, kommunikation og bæredygtighed: DJM øger gennem fortællingen af den gode historie sin synlighed i offentligheden og udvikler og styrker sin virksomhedskultur og bæredygtighed, så organisationen understøtter konservatoriets øvrige strategiske målsætninger og vision. 9

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 STRATEGI 2020 MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Hvad er en mission?... 4 Hvad er en værdi?... 4 Hvad er en vision?... 4 Proces... 5 Møder med handicaporganisationerne...

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet,

Læs mere

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed KVIS-programmet 2005 og 2006 Ole Hansen KVIS-programmet 2007 Version 25. marts 2007 Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Copyright: Ole Hansen

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Skole udviklings strategi

Skole udviklings strategi Skole udviklings strategi 2020 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Skolernes udfordringer og styrker 6 Vision & undervisnings- og læringsgrundlag 9 Tema Faglighed Læring og pædagogik - vi har fokus på hvordan

Læs mere

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17 1 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi...3 Præmisser og principper...4 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning...5 Udvalgte regionale

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd. Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Undervisningsministeriet 2003 Uddannelse: Viden, vækst og velfærd Et debatoplæg til Sorø-mødet 2003 Omslag: Sangill Grafisk Produktion

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle Gymnasium

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere