Det Jyske Musikkonservatorium Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014"

Transkript

1 Oprettet: 30. maj 2011 Senest rev. J.nr.: Ref: ThW Behandlet / godkendt af: Det Jyske Musikkonservatorium Strategi Indledning Denne strategi beskriver, hvor Det Jyske Musikkonservatoriums (DJM) virksomhed skal bevæge sig hen i rammeaftaleperiode Strategien tager udgangspunkt i konservatoriets Omverdensanalyse og fusionen af Nordjysk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium i I strategien præsenteres først konservatoriets mission og vision. Dernæst konservatoriets strategiske fokusområder og herunder de strategiske mål, der skal realiseres for at opfylde institutionens mission og virkeliggøre visionen. Strategien vil blive konkretiseret i en intern, dynamisk handlingsplan. Mission DJM varetager den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik samt fremmer musikkulturen i Danmark. Vi udøver kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, forskning samt videreuddannelse inden for det musikfaglige område. Vision Det Jyske Musikkonservatorium vil tilhøre eliten af musikkonservatorier og dermed på højeste niveau bidrage til udviklingen af musiklivet i Danmark og internationalt. Strategiske fokusområder DJM står som beskrevet i omverdensanalysen - over for en kritisk sammensat udfordring, der kræver en række strategiske modtræk. DJM skal på den ene side løse udfordringer i forbindelse med global konkurrence, rekruttering af de bedste talenter og undervisere, øge kvaliteten i undervisningen og dermed udviklingen i uddannelserne. På den anden side skal DJM imødekomme et krav om et uændret antal studerende kombineret med vigende bevillinger. De strategiske svar findes i en sammenhæng mellem strategier for uddannelse, internationalisering, forskning, kulturel aktivitet, finansiering, organisering og virksomhedskultur. 1

2 Det fælles mindset for den strategiske sammenhæng og for virksomhedens stræben er fokus på musik og det at bidrage til både udvikling og bevaring af musikkulturen. Det er musikken, der skal gennemsyre konservatoriets virksomhed og være udgangspunkt for de strategiske prioriteringer, konservatoriet foretager. Vi fokuserer inden for konservatoriets tre hovedopgaver på tre overordnede strategiske fokusområder, som skal sikre, at vores vision realiseres. Disse tre hovedopgaver med tilhørende strategiske fokusområder er her analytisk adskilte, men i praksis gensidigt afhængige: 1. Uddannede Strategisk fokusområde: Uddannelser i udvikling - musikalsk fordybelse og global mentalitet 2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed Strategisk fokusområde: Forskning og kulturel aktivitet i udvikling - videndeling og formidling 3. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Strategisk fokusområde: Virksomhed i udvikling innovation, kommunikation og bæredygtighed De tre strategiske fokusområder beskrives nærmer neden for. Der er til hvert af fokusområderne udarbejdet strategiske mål. Strategisk indsatsområde 1: Uddannelser i udvikling - musikalsk fordybelse og global mentalitet DJM er sat i verden for at uddanne musikere og musikpædagoger til varetagelse og udvikling af den klassiske og rytmiske musiks kulturarv. DJM søger at uddanne kandidater med det højest mulige faglige niveau såvel kunstnerisk som pædagogisk. Dette kræver, at konservatoriet som grundvilkår for sit virke skaber tid og rum til fordybelse for den enkelte, så den nødvendige musikalske og kunstneriske udvikling kan gennemføres. Samtidig skal konservatoriet udvikle sine uddannelser og sin pædagogiske praksis og møde de udfordringer, den moderne verden stiller til kunstneriske uddannelser. Dette kræver forandring og udvikling, som dermed også bliver et grundvilkår. DJMs strategiske svar på denne dobbeltudfordring må derfor være udvikling af uddannelserne og institutionen og en samtidig insisteren på fastholdelse af nødvendig tid og rum til fordybelse i musikken. I omverdensanalysen beskrives DJMs væsentlige strategiske udfordringer i forhold til uddannelserne på mellemlangt sigt. Udfordringer som rekrutterings- og fødekædesituationen, ændrede brugerkrav, arbejdsmarkedssituationen og spørgsmålet om øget kvalitet i uddannelserne. 2

3 DJMs potentiale på uddannelsesområdet er belyst i rekrutteringsanalysen. Analysen viser, at der allerede er et højt fagligt niveau på DJM med tilfredshed med undervisningen. Det høje faglige niveau grunder sig i den daglige undervisning af høj kvalitet, varetaget af konservatoriets musikfaglige personale. Det konstateres dog samtidig, at der er behov for at udvikle DJMs uddannelsesudbud, sådan at det i højere grad tilgodeser brugernes individuelle krav og arbejdsmarkedets behov. DJM vil møde udfordringen på uddannelsesområdet ved til stadighed at have fokus på udvikling af nye fag og uddannelsesretninger, der møder brugernes behov. Uddannelserne skal samtidig sikres relevans, aktualitet og afsætning i forhold til det samfund, de skal fungere i. Kandidaterne skal fortsat have et højt fagligt niveau både som udøvende, skabende og pædagoger, der kan sikre dem beskæftigelse og sikre det overordnede formål: at bevare og udvikle musikkulturen. Konservatoriet har netop udfærdiget nye studieordninger, der tager udgangspunkt i det hele musikerskab, hvor der fokuseres og skabes sammenhæng mellem tre delkompetencer: de musikalske, de pædagogiske og de entreprenørielle. Forudsætningen for at kunne optage studerende og levere tilstrækkeligt kvalificerede kandidater er en velfungerende fødekæde. Musikundervisningen i folkeskolerne, musikskolerne og på MGK er af afgørende betydning og er grundlaget for al videregående musikundervisning. DJM vil undersøge, hvordan konservatoriet aktivt kan medvirke til styrkelsen af musikundervisningen i folkeskolen og også på dette væsentlige område bidrage aktivt til styrkelse af fødekæden. Endnu en særlig udfordring for konservatoriet er DJMs geografiske udfordring i forhold til rekruttering og placering af uddannelserne på de to geografiske lokaliteter. Det hele musikerskab Der er i vores senmoderne samfund sket en kulturel frisættelse, der giver uendelig mange identitetsog valgmuligheder ikke blot for den enkelte studerende eller ansatte, men også for sociale og kulturelle fællesskaber samt institutioner som DJM. Samtidigt ændrer arbejdsmarkedets krav til kandidaterne sig til stadighed. De konstante og hastige forandringer opbryder de hidtidige institutionaliserede praksisser og relationer. DJM anser det for væsentligt, at uddannelserne er bæredygtige i den forstand, at de har aktualitet og afsætning i forhold til det samfund, de skal fungere i, samtidigt med at de skal være attraktive uddannelsestilbud til ansøgerene. DJM er af den opfattelse, at de hidtidige studieordninger på et for tidligt tidspunkt har opdelt de studerende i Musikere og Musikpædagoger hvilket har vist sig mindre hensigtsmæssigt i forhold til et moderne arbejdsmarked. DJM har i forbindelse med lanceringen af de nye studieordninger der træder i kraft sommeren 2011 udviklet idéen om det hele musikerskab, hvor tre kernekompetenceområder, det udøvende/kompositoriske, det pædagogiske og det entreprenørielle indgår i en indbyrdes sammenhængende helhed og hvor kompetencerne supplerer hinanden. Samtlige konservatoriets BA uddannelseslinjer udbydes derfor under én studieordning, og indeholder for alle uddannelseslinjer 5 grundelementer: hovedområde, almene fag, pædagogik, entreprenørskab og bachelorprojekt. 3

4 På kandidatniveauet vil de studerende specialisere sig som enten musiker, musikpædagog eller komponisten, men fokus vil stadig være at skabe sammenhæng mellem musikerskabets kompetencer i en helhed. DJM ønsker at forbedre sine kandidaters muligheder på arbejdsmarked ved at sikre, at de enkelte uddannelsesmiljøer har tilstrækkeligt volumen og at den musikkulturelle arv kan videreformidles og videreudvikles i et mere differentieret uddannelsesmiljø på grundlag af tanken om det hele musikerskab. Global mentalitet DJM ønsker at forberede vores kandidater bedst muligt til et arbejdsliv i en globaliseret verden gennem en internationalisering af institutionen. Globaliseringen forstået som øgede internationale økonomiske, politiske, sociale, kulturelle og kommunikative forbindelser, men også konkurrence på tværs af kloden - er et grundvilkår, som DJM vil agere proaktivt over for. Globaliseringen er ikke kun noget, der sker derude, men i høj grad også herhjemme. Danmark bliver i højere grad en kulturel smeltedigel, hvor kulturmiljøerne typisk har en international horisont. I takt hermed øges behovet for, at konservatoriet inkluderer andre musikkulturer i sit uddannelsesudbud, både i forhold til at afsøge nye kunstneriske og pædagogiske veje og til at formidle kulturmøder. Globaliseringens udfordringer er for DJM bl.a. karakteriseret ved en øget studentermobilitet i en stadig mindre verden, bundet sammen af digitale og personlige netværk og lavprisfly. Globaliseringens digitale medier og teknologier udfordrer konservatoriet i forhold til forventningen fra de studerende, undervisere og administrative medarbejdere, om muligheden for at kommunikere og få information uafhængigt af tid og sted. Internationalisering medfører samtidig, at kravene til kvaliteten af uddannelserne og det organisatoriske arbejde øges, da kvalitet og mål sættes i internationalt perspektiv. DJM har gennem en årrække opbygget en anerkendt international virksomhed inden for uddannelse, forskning, og institutionelt samarbejde. DJMs internationale profil er allerede godt forankret i organisationen og er dermed et solidt udgangspunkt for en videre internationalisering af konservatoriet, så DJMs position styrkes yderligere. DJMs strategiske ambition om at give vore kandidater det bedst mulige udgangspunkt og styrke virksomheden gennem internationalisering stiller krav både til institutionen og til den enkelte studerende og medarbejder om en global mentalitet. Ved global mentalitet forstår vi, at konservatoriet er internationalt i sit væsen og smidig i forhold til at omstille sig og være på forkant med nye internationale initiativer, partnerskaber, kompetencer, kommunikationsformer og sprog. Dette fordrer åbenhed i forhold til internationalisering af uddannelserne, anvendelse af nye teknologier og nye undervisnings- og arbejdsformer samt stiller krav til kompetenceudvikling af personalet. DJM vil udbygge internationale samarbejder og netværk, som konservatoriet kan bruge til at møde den globale udfordring og til at påvirke sin egen kultur og beslutningstagning. I forbindelse med udviklingen af nye 4

5 studieordninger og akkreditering vil DJM sikre sammenhæng mellem uddannelsesudbud og forskning, hvor det er relevant. Konservatoriet har en udfordring i forhold til anvendelsen af de digitale medier på undervisningsområdet, hvor den teknologiske udvikling også fremover vil udvikle sig hurtigt. Dette kan på mellemlangt sigt åbne muligheder for nye undervisningsformer; herunder ikke mindst distance learning og portfolio-metode. DJM anser perspektiverne i distance learning som en lovende mulighed for at gøre undervisning tilgængelig uafhængigt af geografi. Dette gælder eksternt fx via GLOMUS netværket og samarbejdet med forskellige amerikanske konservatorier om distance learning. Og det gælder internt, hvor DJM som fusioneret institution på sigt kan have lærere i Aalborg, der kan undervise studerende i Aarhus og vice versa. Endvidere giver det mulighed for at inddrage internationale undervisere, uden at disse er fysisk til stede på konservatoriet. Dette medfører en højere grad af fleksibilitet fx ved afholdelse af masterclasses o.l. Endvidere åbner distance learning mulighed for, at DJMs undervisere kan undervise på andre konservatorier, hvilket konkret kan få stor betydning for videreudviklingen af vore samarbejder i hele verden. DJM vil derfor sammen med sine internationale samarbejdspartnere deltage i udviklingen af distance learning via nettet. Entreprenørielle kompetencer og stigende grad af employabilitet DJM anser det for afgørende, at den studerende i sin studietid og i særdeleshed efter endt uddannelse er i stand til at forholde sig konstruktivt til sin egen rolle på arbejdsmarkedet gennem anvendelse af entreprenørielle kompetencer. Dette skal sikre den kandidatens employabilitet. Ved employabilitet forstås, at kandidaten har kompetencer, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet, men i lige så høj grad, at kandidaten kan reflektere over sin egen erhvervsudøvelse og dynamisk tilpasse sig hastigt skiftende efterspørgsel, samt at kandidaten er i stand til selv at skabe efterspørgsel efter netop de kernekompetencer han eller hun besidder. Konservatoriet vil derfor udvikle de studerendes entreprenørielle kompetencer herunder konkret: musikbranchekendskab, projektledelse, kommunikation, grundlæggende viden om markedsføring og økonomistyring med mere eller populært sagt: de kompetencer, der skal til for at komme fra idé til handling. Disse kompetencer opøves i studietiden gennem undervisning i portfolio metode, et læringsværktøj, som blandt andet giver mulighed for, at den studerende opbygger sin egen hjemmeside igennem sit studieforløb. Samlet set er målet, at den studerende opnår en større bæredygtighed i sit arbejdsliv i en omverden, der bestandig forandrer sig, ved at have redskaber til at udvikle og vedligeholde sit potentiale i forhold til de aktuelle muligheder og krav. 5

6 Strategiske mål DJM har følgende 2 strategiske mål et der retter sig indad mod institutionen og et der retter sig udad mod aftagermarkedet - for det strategiske fokusområde: Uddannelser i udvikling - musikalsk fordybelse og global mentalitet: DJM vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet DJM vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt. Strategisk indsatsområde 2: Forskning og kulturel aktivitet i udvikling - videndeling og formidling Forskning DJM har opbygget en forskning af høj international kvalitet, der allerede i dag nyder bred national og international anerkendelse. DJMs forskning skal i rammeaftaleperioden primært være rettet mod områderne musikalsk perception, kognition og læring, hvor konservatoriet som kunstnerisk og pædagogisk uddannelsesinstitution har sine særlige kompetencer, og hvor forskningen har et stort potentiale i forhold til konservatoriets øvrige virksomhed. Indsatsen er målrettet mod, at uddannelserne på DJM, hvor det er relevant, bliver forskningsbaserede. For at sikre forskningens relevans for konservatoriets undervisning og kunstneriske aktiviteter skal forskningen være institutionelt forankret og fokusere på intern videndeling. For at sikre kvaliteten i forskningen vil konservatoriet udbygge samarbejdet med andre forskningsinstitutioner og forskningsnetværk både nationalt og internationalt. DJM skal styrke sin formidling af forskningen, så den i stigende grad anvendes af andre. Udviklingsarbejder og kulturel aktivitet Underviserstabens kunstneriske og pædagogiske udviklingsarbejder skal i rammeaftaleperioden stadig stå som et centralt element i konservatoriets videngrundlag og dets kulturelle aktiviteter. Det skal sikres, at resultaterne af disse arbejder formidles effektivt til både interne og eksterne brugere. Konservatoriet producerer årligt omkring 450 koncerter og 8-10 Cd er. På dette område skal der til stadighed være fokus på, at den kunstneriske kvalitet er på højeste niveau, og at aktiviteterne medvirker til berigelse af musiklivet i Danmark. De nye sociale medier og digitale teknologier giver brugerne mulighed for selv at skabe indhold, bidrage til eksisterende indhold og kommunikere med konservatoriet og andre brugere. Dette kan skabe en hidtil uset dynamik i forhold til konservatoriets virke under forudsætning af, at dette kom- 6

7 munikationspotentiale udvikles yderligere. Dette kan især styrke formidlingen af konservatoriets kunstneriske og almen kulturelle virksomhed. Som et væsentligt element i forhold til udvikling af de lokale musikmiljøer og fødekæden i nærområderne er DJM på det institutionelle plan en del af det regionale Videncenter for Musik sammen med Aarhus Universitet, VIA University College og regionens musikskoler. I dette regi har DJM en tæt dialog om udvikling af relevante pædagogiske og almen kulturelle initiativer. Eksempler på virkeliggjorte eller snart virkeliggjorte projekter er: udvikling af computerstøttet musikundervisning (i samarbejde med musikskolerne), Musikkursus Global (i samarbejde med MGK i regionen), seminar om tværkunstneriske læreprocesser (i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College). I Aalborg har DJM taget initiativ til oprettelsen af Forum for musikundervisning i Nordjylland, med deltagelse af bl.a. Aalborg Universitet, pædagog- og læreruddannelserne på University College Nord, nordjyske musik- og kulturskoler, gymnasier og Folkeskolens Musiklærerforening for at styrke samme mål. DJM har følgende mål for det strategiske fokusområde: Forskning og kulturel aktivitet i udvikling videndeling og formidling: DJM vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsarbejde samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt. Strategisk indsatsområde 3: Organisation i udvikling Innovation, kommunikation og bæredygtighed. Forandringer og innovativ virksomhedskultur Omstillingen til et mere internationalt konservatorium, men også nye krav fra myndigheder og lovgivere samt en højere grad af anvendelse af nye digitale medier, medfører, at DJM er udsat for et udtalt krav om forandring. DJM ser således konstante forandringer som et grundvilkår, og derfor må organisationen udvikle en innovativ virksomhedskultur, der kan bidrage til videreudvikling af institutionen gennem åbenhed, inddragelse og samarbejde internt og med relevante partnere. De konstante forandringer og den øgede kompleksitet i forvaltningen stiller særlige krav til personalet. DJM ønsker i denne omstillingsproces at sikre alle medarbejderes trivsel samt sikre, at den daglige drift kan gennemføres på et solidt forankret administrativt grundlag. I en situation, hvor konservatoriet anser det for nødvendigt at udvikle nye løsninger inden for uddannelse, forskning og internationalisering, medfører vigende bevillinger og kravet om uforandret aktivitetsniveau et krydspres på konservatoriet. Dette stiller krav til konservatoriet om at skabe en 7

8 institutionel bæredygtighed, hvor der etableres en tættere sammenhæng mellem uddannelsernes og forskningens samfundsmæssige relevans, DJMs virksomhedskultur og finansiering. Bæredygtighed og finansiering Al erfaring viser, at det er forholdsmæssigt enklere at opnå ekstern finansiering til projektorienterede udviklingsopgaver inden for internationalisering, forskning og koncertvirksomhed end til løsning af konservatoriets undervisningsmæssige og administrative kerneopgaver. Med den nuværende bevillingsudvikling risikerer konservatoriet derfor at ende i den paradoksale situation, at nye strategiske initiativer godt kan udvikles, men at konservatoriet inden for sit faste driftsbudget ikke har midler til at sikre de nødvendige personalemæssige ressourcer, når udviklingsprojektet skal overgå til og inkluderes i den almindelige daglige drift, uden at dette har negativ effekt på andre af konservatoriets kerneområder. Denne problemstilling forstærkes af det forhold, at en større og større andel af DJMs bevilling er bundet til husleje og andre faste udgifter, og at DJMs mulighed for at prioritere inden for sit budget derfor til stadighed formindskes. Dette skisma vil konservatoriet forsøge at løse gennem fokus på optimal ressourceudnyttelse og skarp prioritering samt ved at udvikle en strategi for finansiel diversitet og funding; men også gennem at adressere problemet strukturelt i forhold til bevillings- og udgiftsprofil. Kommunikation Den teknologiske udvikling har stor betydning for den måde, konservatoriet fremover kan profilere sig og på den måde, institutionen kommunikerer på. Brugerne, herunder potentielle ansøgere, henter primært informationer om DJM på hjemmesiden som således er konservatoriets primære informations- og udstillingsvindue. Hjemmesiden skal derfor optimeres i forhold til forskellige eksterne og interne brugeres behov, og der skal arbejdes med konservatoriets egen præsentation af sin profil, herunder at gøre klingende musik tilgængelig for download m.v. og ved at formidle kunstneriske og forskningsmæssige arbejder digitalt. Konservatoriets eksterne kommunikation, i forhold til øvrige interessenter og offentligheden i bred forstand, bør udvikles, således at konservatoriets synlighed øges. En særlig indsats skal gøres i forhold til at skabe kontakt til nye brugergrupper. Netværksskabelse er et effektivt middel til at opnå dette mål, og derfor skal konservatoriets anvendelse af sociale netværk styrkes - det være sig i forhold til forsknings- og alumninetværk, evt. venneforeninger, koncertpublikum mv. DJM vil i sin kommunikation især fokusere på udviklingen af Den gode historie samt formidling af forskning inden for musikalsk perception, kognition og læring. DJM har med sin faglige mangfoldighed og sine to geografisk adskilte afdelinger en helt særlig intern kommunikationsudfordring. Især har der efter fusionen vist sig et behov for forbedret intern kommunikation for at skabe bedre sammenhæng i organisationen. 8

9 Den interne kommunikation på DJM er udgangspunktet for skabelsen af en fælles virksomhedskultur efter fusionen, og det grundlag på hvilket den gode historie kan fortælles. DJM vil derfor gennem etablering af både virtuelle og fysiske fora, hvor faglig udveksling og videndeling kan finde sted, aktivt arbejde for at fremme en kreativ virksomhedskultur. Dette medfører, at institutionen skal facilitere processer med dette mål, men det stiller også krav til den enkelte medarbejders engagement og ansvarlighed. Konservatoriet vil som konsekvens af de udfordringer, vi står over for, arbejde for en kombineret teknologi- og kommunikationsløsning, der fokuserer på bedre service og dialog til styrkelse af både den interne virksomhedskultur, vores undervisningsformer og den eksterne synlighed. Brugen af digitale medier og en styrket indsats på kommunikationsområdet fordrer nye kompetencer blandt brede dele af konservatoriets personale. DJM vil derfor sikre, at der kan gennemføres kompetenceudvikling på området. DJM har følgende mål for det strategiske fokusområde: Organisation i udvikling Innovation, kommunikation og bæredygtighed: DJM øger gennem fortællingen af den gode historie sin synlighed i offentligheden og udvikler og styrker sin virksomhedskultur og bæredygtighed, så organisationen understøtter konservatoriets øvrige strategiske målsætninger og vision. 9

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Omverdensanalyse Det Jyske Musikkonservatorium

Omverdensanalyse Det Jyske Musikkonservatorium Oprettet: THW Senest rev. 15. februar 2011 J.nr.: Ref: Behandlet / godkendt af: Omverdensanalyse Det Jyske Musikkonservatorium Indledning Nærværende omverdensanalyse tager udgangspunkt i konservatoriets

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 110218 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Fuzzy Aftagerpanel Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Bilag 1. 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen

Bilag 1. 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen Bilag 1 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen Det er værdifuldt at Musik & Billedskolen kontinuerligt er i dynamisk udvikling, med fokus på flg. områder Mangfoldighed i undervisningstilbud Kompetenceudvikling

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område. Indstilling til Akkrediteringsrådet August 2012. Sagsnummer: 2011-464

Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område. Indstilling til Akkrediteringsrådet August 2012. Sagsnummer: 2011-464 Bacheloruddannelsen i musik (BMus), kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) og kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) ved Det Jyske Musikkonservatorium Akkreditering af eksisterende

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Positiv akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i musik

Positiv akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i musik Det Jyske Musikkonservatorium Att: Rektor Thomas Winther Sendt pr. e-mail: thw@musikkons.dk mail@musikkons.dk Positiv akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i musik Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere