KOMPETENCE- UDVIKLING SUBSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI"

Transkript

1 KOMPETENCE- UDVIKLING SUBSTRATEGI

2

3 INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte instituttets arbejde med at nå de strategiske mål i perioden VISION ˮ Institut for Menneskerettigheders systematiske videns- og kompetenceudvikling betyder, at instituttet på en og samme tid er et menneskeretligt videncenter i verdensklasse og en attraktiv arbejdsplads. Institut for Menneskerettigheder vil være et stærkt videncenter med det højeste faglige niveau på området også set i et globalt perspektiv. Allerede i dag besidder instituttet nogle enestående kompetencer. Disse skal fastholdes og videreudvikles, og der hvor vi er knap så stærke, skal vore kompetencer styrkes. Vi arbejder systematisk med videns- og kompetenceudvikling og lægger vægt på at have en stærk læringskultur. Dette ser vi som et fælles ansvar for ledere og medarbejdere. Kompetencestrategien skal være med til at sikre, at vi løfter opgaverne optimalt, og den skal bidrage til instituttets vision om at være en helt igennem smidig og veldrevet organisation, der sætter standarder og skaber 1

4 forandring. Samtidig afspejler den strategiens målsætning om, at vi vil øge fokus på kompetence- og karriereudvikling. Vores opgaver er karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet, og omverdenen stiller høje og fortsat skærpede krav fagligt såvel som administrativt. Disse krav skal vi have kompetencerne til at løfte. Det betyder bl.a., at alle medarbejdere skal forstå og være i stand til at bruge instituttets systemer på en måde, der får hverdagen til at glide og i sidste ende understøtter arbejdsglæde og effektivitet. Væsentlige nøgleområder for instituttets strategi Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere løbende får mulighed for at udvikle deres kompetencer for at styrke instituttets opgavevaretagelse og for at skabe en god arbejdsplads. Samtidig lægger vi vægt på, at alle har kompetencer, der sikrer, at vi er attraktive medarbejdere. Både i vores tid på instituttet, og hvis vi ønsker at søge nye udfordringer. Kompetencestrategien skal også være med til at gøre Institut for Menneskerettigheder til en attraktiv arbejdsplads, der løbende har fokus på målrettet faglig udvikling. En arbejdsplads med en systematisk kompetenceudvikling. Således er et af de konkrete overordnede mål i forlængelse af instituttets strategi, at mindst 75 pct. af medarbejderne ved APV 2015 finder, at de har de nødvendige kompetencer for deres stillingsvaretagelse, og at de har en løbende dialog med deres leder om deres kompetenceudvikling. Dette mål skal kompetencestrategien understøtte. Uddannelse og anden udviklingsaktivitet gennemføres normalt i arbejdstiden. Omkostninger, der følger af deltagelse heri, afholdes af instituttet. En forudsætning for, at kompetenceudviklingen giver effekt, er ordentlig forberedelse, bl.a. i forbindelse med velforberedte MUS, og et efterfølgende fokus på faktisk anvendelse af de nye kompetencer. Vi har valgt i første omgang alene at lade kompetencestrategien dække perioden , idet vi herefter vil evaluere og foretage eventuelle justeringer. 2

5 FOKUSOMRÅDER KOMPETENCEUDVIKLING MED RETNING OG EFFEKT Det er vigtigt, at kompetenceudviklingen på Institut for Menneskerettigheder har effekt og er målrettet de aktuelle strategiske behov. Kompetencestrategien er forankret i SAM og gennemførelsen er således et fælles ansvar for medarbejdere og ledere. Et led i processen med udarbejdelsen af strategien har været en fælles workshop, faciliteret af Kompetencesekretariatet, hvor en række kompetenceudviklingsinitiativer blev identificeret. Det er dette arbejde, der ligger til grund for de nedenfor udvalgte indsatser. SAM er tillige ansvarlig for at foretage en årlig evaluering af instituttets indsats for så vidt angår kompetenceudvikling, herunder brugen af MUS. Vi har øje for både intern og ekstern læring. Intern læring er den læring, der sker på instituttet bl.a. i form af nye opgaver, sidemandsoplæring, teamsamarbejde og interne kurser. Ekstern læring er f.eks. uddannelse og kurser uden for huset. Vi er også opmærksomme på både formel/planlagt og uformel læring og har fokus på, at megen væsentlig og nyttig læring har karakter af uformel intern læring i form af uformel videndeling. I konsekvens heraf har vi også i vores kompetencestrategi fokus på måden, vi lærer på, idet vi lægger vægt på andre og nye måder at lære på. Uanset hvilken baggrund en medarbejder har ved sin ansættelse på Institut for Menneskerettigheder, vil der være områder af instituttets virke, som den pågældende medarbejder ikke er bekendt med. Kendskab til instituttets strategi og mål, helt grundlæggende kendskab til menneskerettighedsområdet, instituttets rolle som NHRI samt kendskab til basale administrative processer er nogle af de elementer, alle medarbejdere bør have et grundlæggende kendskab til. Institut for Menneskerettigheder introducerer derfor en grunduddannelse, som alle instituttets medarbejdere skal gennemgå. En grunduddannelse, der vil bestå af flere moduler og bygge på en kombination af e-læring og klassisk undervisning. 3

6 Den menneskeretlige faglighed er afgørende for, at instituttet kan sætte standarder og skabe forandring. Det er derfor vigtigt, at denne viden løbende vedligeholdes og udvikles. Faglighed på menneskerettighedsområdet er derfor et af fokusområderne for kompetenceudviklingen. Instituttets strategi lægger vægt på klar kommunikation. Derfor vil et af områderne for kompetencestrategien have dette tema. Instituttet vil være en helt igennem veldrevet organisation. Erfaringen viser imidlertid, at instituttet har haft udfordringer, når det gælder de nødvendige kompetencer for projektledelse. Derfor er det et af de områder, der sættes fokus på. God ledelse er et fokusområde i instituttets strategi. Dette betyder, at vi i strategiperioden sætter ind med lederudvikling. Det betyder, at følgende indsatser prioriteres i perioden : 1. Læring på andre og nye måder 2. Institut for Menneskerettigheders grunduddannelse 3. Den menneskeretlige faglighed 4. Kommunikation 5. Projektledelse 6. Lederudvikling 4

7 1. LÆRING PÅ ANDRE OG NYE MÅDER Læring kan finde sted på mange måder. Kurser kan være en udmærket måde at lære på, men erfaringen viser, at megen læring også finder sted via f.eks. sidemandsoplæring, nye opgaver, føl-ordninger, udstationering mv. På Institut for Menneskerettigheder har vi øje for denne mangfoldighed af læringsformer. Vi vil her have et stærkt fokus på innovation og vil tænke kreativt, når vi udvikler læringsmiljøer, og når vi skal nå frem til, hvordan en ønsket kompetence kan udvikles. Både leder og medarbejder er ansvarlig herfor. Vi vil ved tilrettelæggelsen af nye læringsformer tage højde for mangfoldigheden i organisationen. Der gør vi ved at have for øje, at medarbejderne har forskellige læringsstile. INDSATSER Vi er åbne over for andre og nye måder at lære på og stiller vores egen viden til rådighed for vores kolleger. 5

8 2. INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDERS GRUNDUDDANNELSE At være medarbejder ved Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution - kræver en grundviden på en række faglige og administrative områder, hvis instituttet skal leve op til vores strategiske mål. En fælles grundviden skaber endvidere et bedre grundlag for samarbejde på tværs af instituttet og for en både kreativ og effektiv opgaveløsning. Grunduddannelsen vil bestå af flere moduler og vil under hensyntagen til de mange rejsende medarbejdere kunne gennemføres fleksibelt. Den vil være baseret på en kombination af e-læring og klassisk undervisning og kunne f.eks. indeholde introduktion til instituttets strategiske mål, NHRI-begrebet, UPRprocessen, NEB-begreberne, HRBA samt de administrative systemer. INDSATSER Vi vil udvikle en grunduddannelse, som alle instituttets medarbejdere skal gennemgå. 6

9 3. DEN MENNESKERETLIGE FAGLIGHED Et af Institut for Menneskerettigheders indsatsområder i på det nationale område er udviklingen af væsentlig viden, og på det internationale område er metode og viden fremhævet som et fokusområde. Generelt er Institut for Menneskerettigheders styrke den solide menneskeretlige faglighed. Denne faglighed skal løbende vedligeholdes og videreudvikles. Vi har mange faglige fyrtårne, og deres viden skal spredes videre til øvrige medarbejdere. Instituttet skal udvikle et stærkt læringsmiljø, hvor interne og eksterne menneskerettighedseksperter stiller deres viden til rådighed. Dette sker i dag i forbindelse med onsdagsmøder, forskningsafdelingens foredragsrække, juristmøder etc. Men også fælles arbejde omkring f.eks. artikler eller Policy Briefs styrker den menneskeretlige faglighed. E-læring vil også kunne tages i brug i denne sammenhæng. INDSATSER Vi har løbende fokus på at styrke vores menneskeretlige faglighed. Vores faglige fyrtårne stiller deres viden til rådighed. 7

10 4. KOMMUNIKATION Institut for Menneskerettighed lægger i sin strategi vægt på klar kommunikation i form af klare udmeldinger om rammer og mål og i form af dialog og faglig vidensdeling. Samtidig vil instituttet skærpe evnen til at kommunikere med de væsentligste interessenter og vil tænke kommunikation ind fra starten af alle projekter. Dette kræver kommunikative kompetencer. Både hos ledere og medarbejdere. En stærk forståelse for kommunikation med de væsentligste interessenter er af afgørende betydning for en velfungerende NHRI. INDSATSER Vi vil i vores kompetenceudvikling af instituttets medarbejdere lægge særlig vægt på de kommunikative kompetencer. 8

11 5. PROJEKTLEDELSE En stor del af Institut for Menneskerettigheders aktiviteter er projektaktiviteter. Stærke projektlederkompetencer er en forudsætning for at sætte standarder og skabe forandring samt for at være en helt igennem veldrevet organisation. Det skal derfor sikres, at alle projektledere får de nødvendige redskaber til at varetage projektlederrollen. Dette forudsætter desuden, at der på instituttet er et fælles sprog omkring projekternes enkelte elementer, en fælles opfattelse i organisationen af, hvad god projektledelse er og klarhed om, hvad projektlederrollen indebærer. INDSATSER Vi vil sikre, at der på Institut for Menneskerettigheder er en fælles forståelse af, hvad god projektledelse er. Vi vil sikre, at medarbejdere, der arbejder som projektledere, har de faglige forudsætninger herfor. Vi vil indføre en mentorordning, hvor mere rutinerede projektledere fungerer som mentorer for mindre erfarne projektledere. 9

12 KOMPETENCEUDVIKLING M ED RETNING O G E FFEKT 6. LEDERUDVIKLING Institut for Menneskerettigheders strategi for fremhæver god ledelse som et af de organisatoriske fokusområder. God ledelse er samtidig en forudsætning for realiseringen af en række af strategiens faglige og organisatoriske mål, herunder bl.a. en effektiv organisation og glæde i hverdagen. En forudsætning er, at lederne har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer. Det er samtidig væsentligt, at der løbende følges op på ledernes indsats i form af jævnlige lederevalueringer. INDSATSER Vi vil udvikle vores ledere i form af længere lederudviklingsforløb samt målrettede færdighedskurser, bl.a. i gennemførelse af MUS. 10

13 MÅL O G OP FØL G NI NG REALISERING MÅL OG OPFØLGNING OPFØLGNING OG ANSVAR Arbejdet med kompetenceudvikling er tilrettelagt som en løbende proces, der spiller tæt sammen med MUS og minimus. Ansvaret for iværksættelsen af aktiviteter til realisering af kompetencestrategien er indtil videre forankret i direktionssekretariatet. På længere sigt vil ansvaret blive overført til HR-funktionen i ledelsessekretariatet. Ansvarlig i direktionen er LOHO. MÅL Inden for den korte tidsramme er målet, at alle afdelinger på et afdelingsmøde i foråret 2014 tilkendegiver, at kompetencestrategien har forbedret rammerne for den løbende kompetenceudvikling. Det følger af de overordnede mål knyttet til instituttets strategi , at mindst 75 pct. af medarbejderne ved APV 2015 finder, at de har de nødvendige kompetencer for deres stilling, og at de har en løbende dialog med deres leder om kompetenceudvikling. Pr. 1. februar 2015 svarer 75 pct. af instituttets medarbejdere ved en spørgeskemaundersøgelse, at de føler sig godt eller meget godt klædt på til den kommunikationsopgave, der knytter sig til deres job. EVALUERING I løbet af 2014 evaluerer SAM de foreløbige erfaringer med kompetencestrategien, herunder brugen af MUS, og beslutter eventuelle justeringer på de to områder. 11

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi

1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi Maj 2006 1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014

Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Review af Statsadvokaturerne i Anklagemyndigheden SØIK - delrapport 30-04-2014 Agenda Indhold Sidetal Sammenfattede observationer Kommenterede resultater for spørgeskemaundersøgelse for Anklagemyndigheden

Læs mere