Aftale af 22. august 2006 mellem. transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale af 22. august 2006 mellem. transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved"

Transkript

1 Aftale af 22. august 2006 mellem transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Dansk Energi - Net HNG og Naturgas Midt-Nord, DONG, Naturgas Fyn Oliebranchens Fællesrepræsentation om selskabernes fremtidige energispareindsats Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og regeringens Handlingsplan for en fornyet energispareindsats, september Sigtet med den politiske aftale af 10. juni 2005 er at skabe robuste rammer for en øget omkostningseffektiv og markedsorienteret besparelsesindsats, der sætter fokus på realisering af rentable besparelser til gavn for forbrugere, virksomheder og det danske samfund. Aftalen slår fast, at der er behov for en ambitiøs og dynamisk energispareindsats, og at målet er at det samlede energiforbrug (ekskl. transport) skal falde. Den politiske aftale af 10. juni 2005 fastlægger et samlet mål for konkrete dokumenterbare energibesparelser på i gennemsnit 7,5 PJ (svarende til ca. 1,7 % af energiforbruget i forbrugsleddet) pr. år over perioden De øgede besparelser skal for en væsentlig dels vedkommende opnås ved, at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie leverer flere besparelser. Det fremgår af den politiske aftale af 10. juni 2005, at de overordnede rammer for selskabernes øgede indsats, herunder målstyringen og den store grad af metodefrihed samt metoder for opgørelse af effekten, skal udmøntes i en aftale med elnet-, naturgas-, fjernvarmeselskaberne og olieselskaberne. Oliebranchen har aldrig været omfattet af lovgivning, hvorefter energiselskaber kan opkræve bidrag til energispareaktiviteter samt til administrationen heraf hos slutbrugeren. Oliebranchens selskaber opererer i et frit marked, og de kan ikke under nugældende lovgivning pålægges energispareforpligtelser eller ekstraomkostninger i tilknytning hertil. Oliebranchen ønsker imidlertid inden for rammerne af branchens særlige forudsætninger at bidrage aktivt til den fremtidige energispareindsats. Branchen ser sig på baggrund af de særlige vilkår alene i stand til at påtage sig frivillige og ikke-bindende sparemål. På denne baggrund er parterne enige om følgende rammer for selskabernes energispareindsats:

2 1. Overordnede rammer 1.1 Selskaberne fremmer omkostningseffektive besparelser til gavn for forbrugere, virksomheder og samfundet. 1.2 Som led heri har selskaberne inden for de nedenfor aftalte rammer mulighed for og incitamenter til at opnå de aftalte besparelser til lavest mulige omkostninger. 1.3 På baggrund af de ovenfor nævnte særlige forhold, som gør sig gældende for olieselskaberne er flg. af aftalens bestemmelser ikke relevante for olieselskaberne: Afsnit 4.3, 4.4, 4.8 og 4.9 samt 5.7 pkt. 2, 3. punktum. 2. Tidsramme 2.1 Denne aftale gælder for perioden Der må dog forventes en lavere effekt indtil lovændringernes ikrafttrædelse. 2.2 Ved udgangen af 2008 gennemføres der en samlet vurdering af indsatsen. På baggrund heraf vurderes det, om der er behov for en justering af rammer og mål. 3. Omfattet forbrug og mål 3.1 Selskabernes indsats omfatter en indsats rettet mod slutforbrugerne af energi i Danmark. Alle forbrugssektorer bortset fra transport kan indgå. 3.2 Alle initiativer hos slutforbrugeren, som medfører en reduktion af behovet for tilførsel af energi kan medregnes. Udover traditionelle energispareinitiativer, som reducerer energiforbruget hos slutforbrugeren, kan andre lokale teknologier, som f.eks. solfangere, solceller og varmepumper medregnes. Effekterne heraf for de forskellige opvarmningsformer afspejles i standardværdierne, jf. pkt Herudover kan medregnes initiativer hos slutforbrugeren, som medfører en energibesparelse i forsyningssystemet. Det kan f.eks. være øget afkøling af fjernvarmevandet og andre initiativer hos slutforbrugeren, som betyder en besparelse i det kollektive forsyningssystem. I forbindelse med fleksibelt elforbrug kan en evt. reduktion af elforbruget medregnes, samt en evt. øget effektivitet i systemet som følge af et mere fleksibelt forbrug. I forbindelse med konvertering mellem el og andre energiformer kan elforbruget multipliceres med 2,5 i henhold til nærmere regler, som fastlægges af den tekniske arbejdsgruppe, jf. pkt Som led i opnåelsen af de samlede besparelsesmål vil elnet-, naturgas- og olieselskaberne i perioden i gennemsnit opnå følgende årlige energibesparelser: PJ Elnetselskaber 1,4 Naturgasselskaber 0,5 Olieselskaber 0,15 I alt 2,05

3 3.4 Ovenstående besparelsesmål for el- og naturgasselskaberne gælder som helhed for alle de selskaber i brancherne, der i henhold til ændringerne af forsyningslovene er omfattet af forpligtelsen. Det forudsættes, at alle disse selskaber bidrager til opfyldelse af besparelsesmålene, og at el- og gasselskaberne selv aftaler fordelingen af brancheforpligtelsen på selskaber. For de el- og naturgasselskaber, som ikke ønsker at indgå i brancheaftalen eller udtræder af denne, fastsætter transport- og energiministeren bindende energisparemål inden for branchens samlede mål. Desuden fastsætter ministeren for disse selskaber rammer for selskabernes opgaver, udlicitering samt regler for dokumentation, indberetning, verifikation og afholdelse af fællesomkostninger, således at disse selskaber bidrager forholdsmæssigt til opfyldelse af besparelsesmålene. For olieselskaberne gælder, at besparelsesmålet fordeles mellem selskaberne efter markedsandele på fyringsolieområdet. 3.5 Branchernes målopfyldelse jf. pkt. 3.3 vurderes alene i forhold til de indsatsområder, der er anført under pkt. 4, og de opgørelsesmetoder, der er anført under pkt. 5 i denne aftale. 3.6 Besparelsesmålene jf. pkt. 3.3, udgør et gennemsnit over aftaleperioden, og over- og underdækning kan overføres. Ved udgangen af 2008, hvor ordningen skal vurderes, skal der tilstræbes balance. Efter 2008 kan der ved udgangen af et år maksimalt være en underdækning på 35 % af det gennemsnitlige årlige mål. 4. Metodefrihed og indsatsområder 4.1 Med henblik på at selskaberne kan opnå de aftalte besparelsesmål jf. pkt. 3.3 til de lavest mulige omkostninger har selskaberne metodefrihed - med de begrænsninger og rammer, der med udgangspunkt i den politiske aftale af 10. juni 2005 er fastlagt nedenfor, og som lovgivningen i øvrigt sætter. 4.2 Selskaber kan gennemføre besparelser uden for eget forsyningsområde og uden for egen energiart. Som led i at sikre en omkostningseffektiv indsats kan selskaberne gennemføre konkrete besparelsestiltag efter aftale med slutbrugere eller på anden vis medvirke til realiseringen af besparelserne. Alle selskaber uanset ejerforhold har i overensstemmelse med ændringerne i forsyningslovene, som ikke berører oliebranchen, lige muligheder og vilkår i forbindelse med realisering af energibesparelser. 4.3 Selskabernes aktiviteter, der er knyttet til konkret realisering af energibesparelser, samt alle aktiviteter uden for eget forsyningsområde og energiart, skal ske gennem virksomheder, som er selskabsmæssigt udskilt af net- og distributionsvirksomheden i overensstemmelse med bestemmelserne i forsyningslovene. 4.4 I forhold til erhvervsvirksomheder udliciteres en del af indsatsen. Udliciteringen sker ved, at elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne i fællesskab etablerer en udliciteringspulje på 10 mio. kr. per år. Der er aftalt følgende fordeling af de årlige bidrag til puljen til og med 2008:

4 Mio. kr Elselskaberne 7,59 Naturgasselskaberne 0,72 Fjernvarmeselskaberne 1,69 I alt 10 Udliciteringen foregår som åbne udbud, inden for hvilke alle har mulighed for at komme med tilbud om en indsats rettet mod f.eks. særlige brancher, teknologier, regioner el.lign. Koordinationsudvalget udarbejder grundlaget for udliciteringen, som forelægges for forligspartierne. Et forslag hertil er vedlagt som bilag Brancherne sikrer, at der sker en opprioritering af indsatsen for at fremme varmebesparelser. Som led heri indgås rammeaftaler med byggebranchen om pakke- og standardløsninger og sikrer, at forbrugerne har et sted, hvor de kan henvende sig for at få information, herunder oplysninger om finansieringsmuligheder. 4.6 Der gennemføres en rimeligt balanceret indsats i forhold til de forskellige forbrugergrupper, energianvendelser og geografiske områder. Selskaberne skal således tilbyde en vis indsats i forhold til alle forbrugergrupper. 4.7 Selskaberne medvirker til at sikre en forenklet adgang til information om energibesparelser og gennemføre oplysnings- og informationsaktiviteter med henblik på at påvirke forbrugernes energiadfærd. 4.8 Selskaberne sikrer i overensstemmelse med bestemmelserne i forsyningslovene, at alle kunderne modtager informative energiregninger eller tilsvarende informationer om udvikling i energiforbruget. 4.9 Selskaberne arbejder inden for de rammer, der er fastlagt i Energispareloven, for en effektivisering af indsatsen i de lokale energispareudvalg. 5. Opgørelsesmetoder 5.1 Hovedprincippet er, at selskaberne kan godskrives for de besparelser, der er knyttet til de aktiviteter, som selskaberne enten selv eller gennem aftaler med tredjepart medvirker til realisering af. Der skal således være en sammenhæng mellem aktivitet og besparelser. Selskaberne kan ikke godskrives for besparelser, som kommer, uden at selskaberne er involveret. 5.2 I forbindelse med gennemførelse af konkrete energibesparelser opgøres effekten som besparelsen det første år. Der sker som udgangspunkt ikke nogen vægtning i forhold til besparelsernes levetid, men der forudsættes en gennemsnitlig levetid, som sikrer en kumulativ effekt over aftaleperioden. I forbindelse med markedspåvirkning mv., jf. pkt. 5.3, som betyder stigende besparelser over tid, kan effekten heraf medregnes. Retningslinjerne for hvordan det opgøres og eftervises fastlægges i den vejledning/manual, der er omtalt i pkt. 5.3 Besparelser inden for alle energiarter vægtes ens jf. dog pkt. 3.2

5 5.3 I det omfang der er tale om gennemførelse af en standardiseret aktivitet, kan besparelsen opgøres ved hjælp af en standardværdi, som er fastlagt centralt, jf. pkt Opgørelsen sker ved en simpel multiplikation af standardværdien med antal gennemførte initiativer. I det omfang besparelsen har en kort levetid, f.eks. årlige eftersyn af kedler mv., kan det generelle udgangspunkt om, at der tages udgangspunkt i besparelsen det første år, fraviges ved fastsættelsen af standardværdien. I det omfang der er tale om en realisering af en energibesparelse hos en konkret forbruger, kan der anvendes en specifik opgørelse af energibesparelsen af de gennemførte initiativer. Denne mulighed kan også anvendes på områder, hvor der foreligger en standardværdi. Størrelsen af besparelsen opgøres i forhold til det konkrete hus, virksomhed, anlæg mv. Som led i dokumentationen skal det anføres, hvordan besparelsen er opgjort. I forhold til aktiviteter som f.eks. markeds- og adfærdspåvirkning, information mv., hvor der ikke er direkte kontakt til den enkelte forbruger, kan effekten medregnes, hvis der kan opgøres en selvstændig effekt af en rimelig varighed, jf. pkt Metoder til opgørelsen af effekten af forskellige typer af aktiviteter fastlægges i en vejledning/manual. I dokumentationen skal selskaberne redegøre for, hvordan effekten er opgjort. 5.4 Selskaberne sikrer, at der foreligger en dokumentation af de realiserede energibesparelser, som indgår i selskabernes målopfyldelse. Dokumentationen skal indeholde en sammenhæng mellem aktivitet og den opgjorte besparelse, og i det omfang der er tale om besparelser, som er gennemført hos en konkret forbruger, skal denne kunne identificeres, således at det er muligt at checke, om besparelsen er gennemført. Kravene til dokumentation fremgår af bilag 2. Selskaberne etablerer procedurer, som sikrer, at dokumentationen er retvisende og opfylder de fastsatte krav. Som led heri skal der udføres årlige stikprøver for et eftervise, at de opgjorte aktiviteter svarer til de faktisk gennemførte. Procedurerne i forbindelse med dokumentationen, herunder de gennemførte stikprøver, skal med mellemrum verificeres af en uafhængig auditor. Energistyrelsen kan som supplement hertil gennemføre en tværgående kontrol, herunder stikprøver, bl.a. med henblik på at kontrollere for dobbelttælling, jf. pkt Med udgangspunkt i dokumentationen indberetter aftalens parter halvårligt, første gang ved udgangen af 2006, de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen jf. bilag 3. Hver branche (eller hver part med eget besparelsesmål, jf. pkt. 3.3 og 3.4) indberetter de realiserede energibesparelser fordelt på hovedsektorer, aktivitetstype (jf. pkt. 5.3) og energiart. Herudover fremsendes årligt en supplerende indberetning, hvor der redegøres for de opnåede besparelsers fordeling på hovedområder (f.eks. klimaskærm, kedler, belysning, trykluft, osv.) Rammerne for indberetningen fremgår af bilag 3. Med henblik på udarbejdelsen af en fælles indberetning etableres branchevis - eller i fællesskab - et samarbejdsorgan, der modtager indberetning fra alle selskaber, der er omfattet af aftalte besparelsesmål. jf. pkt. 3.3 og 3.4. Selskaber, der af ministeren er pålagt individuelle sparemål, indberetter direkte til Energistyrelsen. 5.6 Med henblik på at dobbelttællingen af besparelser minimeres, gælder følgende regler:

6 Mellem selskaberne: Nedenstående om fordelingen af realiserede energibesparelser mellem selskaberne gælder for alle selskaber, som er omfattet af forpligtelser til at realisere energibesparelser ifølge elforsyningsloven, naturgasforsyningsloven og varmeforsyningsloven: I forbindelse med realisering af energibesparelser hos en konkret kunde, jf. pkt. 5.1., i henhold til standardværdier og specifik opgørelse, jf. pkt. 5.3, sikrer selskaberne gennem f.eks. aftaler, kontrakter, procedurer og stikprøver, at besparelserne kun medtages af ét selskab. I tilfælde af tvivl udpeger selskaberne en opmand til afgørelse af ejerskabet/fordelingen. Opmanden kan i sin afgørelse lægge vægt på, hvordan realiseringen af besparelserne er iværksat, hvem der har foranlediget en gennemførelse, en vægtning i forhold til anvendte ressourcer, tidspunkt for dokumentation af realiseringen mv. I forbindelse med længere varende rådgivnings- og implementeringsforløb kan et selskab indgå en tidsbegrænset aftale med en forbruger om, at de realiserede besparelser tilhører selskabet. I forbindelse med markeds- og adfærdspåvirkning, information mv, som gennemføres i fællesskab mellem flere selskaber, aftales på forhånd retningslinjer og fordelingsnøgler for fordelingen af besparelserne. Ved udlicitering: I udbudsbetingelserne og kontrakterne fastsættes der regler, der svarer til de regler, der gælder mellem selskaberne. I forhold til myndighedskrav m.v.: I det omfang selskaberne gennemfører aktiviteter i tilknytning til områder, hvor der er myndighedskrav eller områder, der er omfattet af andre aftaler, som staten måtte indgå vedrørende energibesparelser (f.eks. bygningsreglement, loven om energibesparelser i bygninger, krav om energieffektivisering i den offentlige sektor og aftaleordningen og aftaler med andre brancher) fastholdes princippet fra pkt. 5.1, og selskaberne godskrives for den fulde effekt af de besparelser, som de er involveret i realiseringen af. Energistyrelsen opgør den effekt af myndighedskrav og -initiativer, som kommer, uden at selskaberne har været involveret. I forhold til Elsparefonden: I relation til konkrete virkemidler og initiativer, hvor både selskaberne og Elsparefonden er involveret, herunder markeds- og adfærdspåvirkning, information mv. aftales der retningslinjer og fordelingsnøgler for fordelingen af besparelserne. Den tekniske arbejdsgruppe, jf. pkt. 5.7, og koordinationsudvalget kan involveres heri. 5.7 I relation til opgørelse af besparelseseffekterne og dokumentation af besparelserne etableres en teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle aftalens parter samt Elsparefonden. Energistyrelsen varetager formandskabet. Arbejdsgruppen varetager bl.a. følgende opgaver: Eventuelle justeringer af retningslinjerne for opgørelse af effekterne, herunder evt. opdateringer af vejledningen/manualen om opgørelsen af effekten af markeds- og adfærdspåvirkning, information mv. jf. pkt. 5.3

7 Udarbejdelse og opdatering af standardværdier, som anvendes i forbindelse med opgørelsen af effekten, jf. pkt Som led i løsningen af denne opgave kan der nedsættes et underudvalg og tilknyttes faglige eksperter. Selskaberne varetager sekretariatsfunktioner og afholder udgifterne i forbindelse med udarbejdelse af standardværdier. Energistyrelsen godkender standardværdierne. Med henblik på at sikre retvisende og troværdige standardværdier skal der være åbenhed om standardværdierne og underudvalgets arbejde. Der skal foreligge dokumentation for standardværdierne. Udvalget skal årligt vurdere, om der er grundlag for at justere de forskellige standardværdier, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling. Evt. ændringer har kun virkning for den fremtidige indsats. Eventuelle præciseringer af retningslinjerne for dokumentation af besparelserne, jf. pkt. 5.4 Eventuelle revisioner af reglerne for minimering af dobbelttællingen, jf. pkt Løbende opfølgning og evaluering 6.1 Det er en forudsætning for aftalen, at der vedtages ændringer af forsyningslovene og fastsættes regler for udlicitering med et hovedindhold, der svarer til de rammer, som er fastlagt i denne aftale med tilhørende bilag. 6.2 Parterne kan kræve denne aftale eller dele heraf, herunder de fastsatte besparelsesmål, genforhandlet, hvis der sker væsentlige ændringer i rammerne for indsatsen. Det kan f.eks. være nye EU-krav og nye myndighedskrav. 6.3 Koordinationsudvalget følger løbende udviklingen i indsatsen herunder opfyldelsen af de kvalitative mål jf. pkt Udvalget kan på baggrund heraf komme med fremadrettede anbefalinger om justeringer af indsatsen på baggrund af de opnåede erfaringer. 6.4 Med henblik på at vurdere konceptet i aftalen, herunder opgørelsesmetoderne, virkning af metodefriheden, energiforbrugernes tilfredshed, organiseringen af indsatsen, sammenhæng til øvrige virkemidler mv., igangsættes der i 2007 en uafhængig evaluering af aftalen. Evalueringen afsluttes ved udgangen af Evalueringen igangsættes og finansieres af Energistyrelsen. Koordinationsudvalget inddrages i forbindelse med fastlæggelse af indholdet i evalueringen. København, den. Transport- og energiministeren:.. For Dansk Energi Net/elnetselskaberne.

8 For HNG og Naturgas Midt-Nord. For DONG. For Naturgas Fyn. For Oliebranchens Fællesrepræsentation/olieselskaberne

9 Bilag 1: Forslag til grundlag for udlicitering Baggrund Som led i udmøntningen af energispareforliget af 10. juni 2005, skal en del af forsyningsselskabernes energispareaktiviteter i forhold til erhvervsvirksomhederne udliciteres. Forliget dækker perioden Udliciteringen skal bidrage til at sikre en høj kvalitet og økonomisk effektivitet af besparelsesindsatsen i forhold til erhvervslivet. Udliciteringen skal tilrettelægges på en måde, der sikrer en fagligt velkvalificeret indsats i forhold til de enkelte branchers særlige behov. I henhold til aftalen af 10. juni 2005 skal Koordinationsudvalget udarbejde grundlaget for en model for udlicitering, som forelægges forligspartierne. Nærværende notat er et bidrag til Koordinationsudvalget til dets udarbejdelse af en model for udlicitering. Udliciteringens omfang og finansiering Der udliciteres opgaver vedrørende realiserede energibesparelser for 10 mio. kr. pr. år i perioden Net- og distributionsselskaberne vil efter eget valg kunne udlicitere energispareopgaver i større omfang i forhold til såvel erhvervslivet som andre interessentgrupper med henblik på at fremme en økonomisk effektiv indsats. Net- og distributionsvirksomhederne varetager udliciteringen i fællesskab. Net- og distributionsselskaberne etablerer en fælles pulje, som sikrer det økonomiske grundlag for udliciteringen. Transaktionsomkostninger i forbindelse med afholdelse af udbud dækkes af den fælles pulje. Brancherne aftaler indbyrdes en fordelingsnøgle for bidragene til puljen. Oliebranchen har ikke haft en tilsvarende rådgivning af erhvervslivet. På denne baggrund deltager oliebranchen ikke i de fælles udbud. Udliciteringens mål Udliciteringen retter sig mod energibesparelser i erhvervslivet i Danmark. Udbudene vil fokusere bredt på realiserede energibesparelser. Det forudsættes, at udbudene formuleres på en sådan måde, at der vil kunne afgives tilbud på mindre dele af opgaven, herunder eksempelvis tilbud som er branchespecifikke, teknologispecifikke, koncern- eller virksomhedsspecifikke eller geografisk afgrænsede. Der forventes gennemført relativt få store udbud i aftaleperioden, idet de enkelte tilbud vil kunne omfatte opgaver, der strækker sig over flere år. Ud fra opgavernes karakter vil der inden for et udbud kunne komme tilbud på delopgaver, der strækker sig over forskellige perioder. Brancherettede tiltag vil eksempelvis typisk være flerårige, mens særlige kampagner vil være af kortere varighed.

10 Organisering af udbud Udbyderne kan beslutte selv at varetage den praktiske gennemførelse af udbudene eller at lægge opgaven ud til en ekstern aktør. I forbindelse med udbudsprocessen etableres en udbudskomité, som godkender udbudsbetingelserne og sikrer fairness i processen. Udbudskomitéen er ligeledes ansvarlig for udvælgelsen af de vindende tilbud. ELFOR varetager formandskabet for udbudskomitéen som repræsentant for udbyderne. Komitéen bør tillige omfatte repræsentanter for modtagerne og de udførende. Såfremt et medlem af udbudskomitéen er tilknyttet en virksomhed, kan denne virksomhed ikke byde på opgaven. Begrænsningen gælder ligeledes eventuelt koncernbundne virksomheder. Udliciteringen gennemføres som åbne udbud, hvor alle kan afgive tilbud. Udbuddene gennemføres i henhold til gældende udbudsregler. De indkomne tilbud vurderes ud fra objektive kriterier. De væsentligste kriterier forventes at være omkostningerne pr. realiseret kwh-besparelse samt tilbudsgivers dokumenterede faglige kvalifikationer af relevans for realiseringen af besparelserne i de enkelte tilbud. Herudover kan der fastlægges supplerende kriterier i de enkelte udbud. I udbudsbetingelserne fastlægges specifikke krav om indberetning og dokumentation af resultaterne. Konsekvenser af manglende målopfyldelse vil fremgå af såvel udbudsmateriale som kontrakter. De opnåede resultater godskrives net- og distributionsvirksomhedernes målopfyldelse i forhold til deres bidrag til den fælles pulje. Evaluering Ved udgangen af 2008 foretages en samlet vurdering af opfyldelsen af aftalens mål. I den forbindelse vil erfaringerne med udlicitering blive taget op til selvstændig vurdering, herunder om udlicitering i praksis viser sig at være et egnet og omkostningseffektivt instrument til at sikre konkrete energibesparelser.

11 Bilag 2: Krav til dokumentation af forskellige typer af aktiviteter Hovedprincippet er, at selskaberne skal have en entydig dokumentation af alle realiserede energibesparelser, som indgår i selskabernes målopfyldelse. Det betyder, at selskaberne skal kunne dokumentere alle de forskellige aktiviteter og de besparelser, som aktiviteterne i henhold til opgørelsesmetoderne har givet anledning til. I det omfang der er tale om besparelser, som er gennemført hos en konkret kunde/forbruger, skal denne kunne identificeres således at det er muligt at checke om besparelsen faktisk er gennemført. I forbindelse med en specifik opgørelse af de realiserede besparelser hos en konkret kunde skal dokumentationen omfatte: - Identifikation af kunden (navn, adresse, BBR, CVR/P-nummer o.lign.) - De gennemførte råd/tiltag med angivelse af realiseret energibesparelse - Hvordan besparelserne er opgjort - Operatør (hvem har forestået gennemførelsen) Standardværdierne kan anvendes i forskellige sammenhænge. Når de anvendes til opgørelsen af besparelserne i forbindelse med installationer/salg hos konkrete forbrugere skal dokumentationen omfatte: - Hvilken standard/aktivitet, der er tale om - Antal gennemførte installationer/salg - Identifikation af kunderne (liste med navn, adresse, BBR) - Operatør (hvem har forestået aktiviteten) Hvis standardværdierne anvendes i forbindelse med en specifik opgørelse er kravene til dokumentationen beskrevet her. Hvis standardværdierne anvendes i forbindelse med aktiviteter, der medfører en specifik markedspåvirkning i forhold til et givet produkt skal dokumentationen omfatte - Beskrivelse af aktiviteten - Beskrivelse af baseline (jf. de fastlagte opgørelsesmetoder) - Opgørelsen af effekten som antal standarder, der er gennemført I forbindelse med initiativer/virkemidler som f.eks. markeds- og adfærdspåvirkning, information mv., hvor der ikke er direkte kontakt til den enkelte forbruger, kan effekten medregnes, fastlægges kravene til dokumentation i den vejledning/manual, der udarbejdes om opgørelse af effekten af sådanne initiativer. Dokumentationen skal opbevares i 5 år.

12 Bilag 3: Indhold i indberetning til Energistyrelsen Indhold i halvårlig indberetning: Skema 1 TJ Fjernvarme Naturgas Olie El Husholdninger Specifik opgørelse Standardværdier Markedspåvirkning mv. Offentlig sektor Specifik opgørelse Standardværdier Markedspåvirkning mv. Erhverv Specifik opgørelse Standardværdier Markedspåvirkning mv. I alt Minimumskrav til supplerende indberetning: Besparelser som er opgjort i henhold til specifik opgørelse eller med brug af standardværdier, jf. skema 1 skal fordeles på følgende hovedkategorier: Skema 2 TJ Husholdninger Offentlig sektor Erhverv Vinduer Klimaskærm (bortset fra vinduer) Kedler samt varme- og ventilationsanlæg Belysning (El)Apparater Procesenergi Trykluft Øvrig For første halvår indberettes alene skema 1, der kan indeholde foreløbige tal for de realiserede besparelser. Indberetningen sker senest den 15. august. For andet halvår indberettes både skema 1 og skema 2. Indberetningen indeholder endelige tal for hele året. Indberetningen sker senest den 15. februar i det følgende år.

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning v/ Bent Stubkjær, DONG Formand for Gasselskabernes DSM-udvalg Vejen frem mod den nye aftale 29. december 2004 10. juni 2005 22. september 2005???? 2005????

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen.

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Disposition Loven/Bekendtgørelsen. Energiselskabernes krav. Energiselskabernes muligheder. Energiselskabernes tilbud (indsatsen).

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 48 Offentligt. Aftale af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo Aktuelt Energiselskabernes Energispareindsats 25. april 2017 Maria Rizzo Det vil jeg fortælle om Kort intro Energispareindsatsen gennem tiden Den nye aftale Ændringer i forhold til aftalen af 2012 Omfattet

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december 2011 19-12-2011 Varme/Detail & Distribution 4/0906-0300-0024 /JMC/MLD/KHA Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen hos

Læs mere

Energispareaftale - Status og ny aftale

Energispareaftale - Status og ny aftale Energispareaftale - Status og ny aftale Chefkonsulent Peter Bach DGF Gastekniske Dage 2016 den 3. maj 2016 Side 1 Dagsorden Evalueringen i 2015 Aktuel status Lidt om seneste stikprøve Nye aftale Side 2

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber NOTAT 23. april 2007 J.nr. Ref. JL Side 1/7 Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber Baggrund Som led i udmøntningen af Energispareaftalen

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631 Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Varme 13/03631 /PNV/JBS Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne

Læs mere

BILAG 1 - Lovgrundlag

BILAG 1 - Lovgrundlag BILAG 1 - Lovgrundlag 1. I henhold til 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder pålægges net- og distributionsvirksomheder at

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 26. marts 2010. Nr. 308. Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 5, og 88 og 92 i lov om elforsyning,

Læs mere

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse?

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Disposition Hvor bruges energien?

Læs mere

Energispareordningen - Status og ny aftale

Energispareordningen - Status og ny aftale Energispareordningen - Status og ny aftale Chefkonsulent Peter Bach Summer School 2016 den 1. september 2016 Side 1 Er vi på rette vej? Side 2 Store effektiviseringer af bygninger Side 3 Store omlægninger

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

Status på øget energispareindsats

Status på øget energispareindsats Status på øget energispareindsats Per Jensen Funktionschef HMN Naturgas I/S 19-05-2010 1 Disposition Tilbageblik Den nye indsats i perioden 2010 2020 Hvad er der sket? Hvem har hvilke udfordringer? Spørgsmål

Læs mere

Energisparebenchmark for 2013

Energisparebenchmark for 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 (reviderede tal) 19. november 2014 Varme 14/05337 /PNV Energisparebenchmark for 2013 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER Kurt Mortensen Teknisk konsulent

TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER Kurt Mortensen Teknisk konsulent TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER 2016 Kurt Mortensen Teknisk konsulent ksm@danskfjernvarme.dk AGENDA Ny energispareaftale. Hvad, hvor meget, hvornår, hvordan, hvor længe? Hvad fik vi med: Reduceret

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Opmandsafgørelse. Afgørelse i opmandssag mellem Klager A/S og INDKLAGEDE Net A/S om Virksomhed A A/S

Opmandsafgørelse. Afgørelse i opmandssag mellem Klager A/S og INDKLAGEDE Net A/S om Virksomhed A A/S Opmandsafgørelse Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: HBJ/JGH Sekretær: JLO Sagsnr: 09/161 Doknr: 9 09-07-2009

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K 23. oktober 2015 ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREFORPLIGTELSE

Læs mere

Genforhandling af energisparaftalen

Genforhandling af energisparaftalen Genforhandling af energisparaftalen Overordnede fra evalueringen konklusioner Deloittes evaluering af energispareindsatsen viser samlet at set, at de(energiselskaberne) i betydelig det er en velfungerende

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016

Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016 Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning

Læs mere

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv.

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Fynsvej 5, 54 Bogense, 6481161 22-3-217 1 Periode: 1-1-216-31-12-216 Indberetningsskema 1: 779.97,22 kwh Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Biomasse Øvrigt Husholdninger Specifik opgørelse Standardværdier

Læs mere

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr. PUNKT [X] RETSBILAG ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 RETSGRUNDLAG 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 4 og 8, 70, stk. 2, 88, 90, nr. 1 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012,

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Energisparebeviser. Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007

Energisparebeviser. Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007 Energisparebeviser Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007 Richard Schalburg Chefkonsulent Afdeling for innovation og energibesparelser Dansk Energi ris@danskenergi.dk Tlf.: 35300932 Mob.: 25291932

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1452 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2598/1244-0030

Læs mere

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA I dette notat redegøres der for, hvordan energibesparelserne er indregnet i 2011 fremskrivningen. Der redegøres kort for den anvendte metode og

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER. Louise Overvad Jensen

ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER. Louise Overvad Jensen ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER Louise Overvad Jensen OVERORDNET VIL VI ARBEJDE FOR Stabile rammer! Den aftale, der forhandles, løber perioden ud, dvs. til og med 2020, så vi sikrer

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 70, stk. 2, 88 og 90,

Læs mere

Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Transport- og Energiministeriet Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Udgivet af: Transport-

Læs mere

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1394 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-6443

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kontraktbilag A Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af indberetningsberettigede energibesparelser (herefter benævnt

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Kan energiselskaberne hjælpe med besparelser? 2. april 2009

Kan energiselskaberne hjælpe med besparelser? 2. april 2009 Kan energiselskaberne hjælpe med besparelser? 2. april 2009 Ole Sundman, DONG Energy Referencer Formål - mål Rådgivningsprocesse n Organisation Kundens behov Energibesparelser i byggeri Disposition: DONG

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2015

ENERGISPAREBENCHMARK 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 36 Offentligt PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 25. OKTOBER 2016 ENERGISPAREBENCHMARK 2015 25. oktober 2016 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1.

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B1: Energiselskabernes energispareaktiviteter December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i BF2014

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i BF2014 Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i BF2014 Indhold Indledning... 1 Metode... 2 Principper for opgørelse af effekter af virkemidler... 4 Effekter af virkemidler... 6 Energiselskabernes energispareindsats...

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Energiselskabernes energispareindsats Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Lars Aagaard, administrerende direktør Svar på udsagn fra De Frie Energiselskaber om

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Evaluering af energiselskabernes energispareindsats

Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Oplæg den 26. marts Anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 26. marts 2015 Indholdet af præsentationen 1. Evaluering overblik over omfang, formål

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2014

ENERGISPAREBENCHMARK 2014 PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 27. OKTOBER 2015 ENERGISPAREBENCHMARK 2014 29. oktober 2015 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet forud for sekretariatets

Læs mere

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE TAG/1.b TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 27. juni 2017 J.nr. 2017-46 Ref. PBZ/TKJ Referat af møde i Tekniske Arbejdsgruppe d. 24.5.2017 Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og Olieforum

Læs mere

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen 7514509 SFS/JNO/BONI Notat om overflytning af energispareforpligtelsen (sammendrag) 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Energistyrelsen er i færd med at undersøge, om energispareforpligtelsen, som inden for

Læs mere

STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS 2010

STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS 2010 Energistyrelsen 11. august 2011 Udarbejdet af TSR/KTK Kontrolleret af PMP Godkendt af NBa STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS Evaluerings og datarapport NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

/2016. September Rigsrevisionens beretning om energispareordningen

/2016. September Rigsrevisionens beretning om energispareordningen 23/2016 Rigsrevisionens beretning om energispareordningen afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 September 2017 114.6 22.480 908 23 / 2016 Beretning om energispareordningen

Læs mere

Andelsboligforeningen [...] over Energistyrelsen af 10. september 2009 energispareaktiviteter hos Albertslund Varmeværk

Andelsboligforeningen [...] over Energistyrelsen af 10. september 2009 energispareaktiviteter hos Albertslund Varmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser

BAGGRUNDSNOTAT. Omkostninger og priser på energibesparelser GGRUNDSNOTT Dok. ansvarlig: JM Sekretær: jlo Sagsnr: 06/196 Doknr: 12 27-03-2007 og priser på energibesparelser Med energispareforliget den 10. juni 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, S, SF og R

Læs mere

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Notat Dok. ansvarlig: AJE Sekretær: Sagsnr: s2014-348 Doknr: d2015-3245-1.0 09-03-2015 Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Indledning Under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Opponent til fremlæggelse af evalueringen på møde i Dansk Energi den 14.1.09 Fremragende arbejde! Vigtigt at få

Læs mere

Energiforbedringer i eksisterende bygninger

Energiforbedringer i eksisterende bygninger Energiforbedringer i eksisterende bygninger Elselskabernes indsats - Muligheder og barrierer Bygge- og Anlægssektorens miljøklub Fyn 24. Maj 2007 Konsulent Dorte Lindholm Dansk Energi Indhold Energispareaftalen

Læs mere

TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV. Astrid Birnbaum Faglig chef

TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV. Astrid Birnbaum Faglig chef TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV Astrid Birnbaum Faglig chef SENESTE NYT OM FORHANDLING AF ENERGISPAREAFTALE NUVÆRENDE ENERGISPAREAFTALE 2020 Energispareindsatsen løber til og med

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

HMN GasNet P/S. Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen

HMN GasNet P/S. Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen HMN GasNet P/S Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen Agenda Status på energispareindsatsen i HMN GasNet Overordnede betragtninger om den nye energispareaftale Håndtering af

Læs mere

Udbud af energibesparelser

Udbud af energibesparelser Udbud af energibesparelser 1 Emner Overblik over de udbudsretlige regler Udbud af energibesparelser Udbudspligt Håndtering af udbud 2 2 Overblik over de udbudsretlige regler Relevante udbudsregler Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Danmarks nationale handlingsplan for energieffektivitet

Danmarks nationale handlingsplan for energieffektivitet 28. april 2014 Ref. jwh Byggeri og energieffektivitet Danmarks nationale handlingsplan for energieffektivitet (NEEAP) Indhold 1. Indledning... 2 2. Overblik over nationale mål for energieffektivitet og

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Indstilling. Den fremtidige energispareindsats i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. maj 2007.

Indstilling. Den fremtidige energispareindsats i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Århus Kommune Affald og Varme Teknik og Miljø 1. Resume Som følge af en ny bekendtgørelse af 9. november 2006, der fastlægger,

Læs mere

GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER?

GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? Giv markedets højeste energisparetilskud til jeres kunder Viegand Maagøe rådgiver om energi og klima for offentlige og private virksomheder og har de senere år været

Læs mere