Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1"

Transkript

1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1

2

3 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler Andersen Niels Finn Christiansen Hans Chr. Johansen Søren Kolstrup Jørn Henrik Petersen Klaus Petersen Syddansk Universitetsforlag 2010

4 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2010, 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 410 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S Sats: Donald Jensen, Unisats ApS Omslag og principlayout: Klaus Bjerager Omslagsillustration: Erik Henningsen: Et gensyn på Fattigstiftelsen (1905) Billedredaktion: Anette Stoffersen 2. oplag ISBN ISBN (alle seks bind) Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 er trykt med støtte fra: Carlsbergfondet Enkelte af illustrationerne kan forekomme slørede, hvilket skyldes gamle og uskarpe forlæg. Det har i enkelte tilfælde ikke været muligt at bestemme ophavsretten til illustrationer i bogen. Skulle nogen ifølge gældende lov kunne påberåbe sig denne, rettes henvendelse til forlaget. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M

5 Indhold Forord... 7 Indledning... 9 Kapitel 1 Periodens idestrømninger Kapitel 2 Danske samfundsforhold forud for slutningen af 1800-tallet Kapitel 3 Dansk fattiglovgivning indtil Kapitel 4 Fattiglovgivningen fra 1803 til Kapitel 5 Debatten om alderdomsforsørgelse frem mod alderdomsforsørgelsesloven af Baggrund og indhold Kapitel 6 Sygeforsikring indtil Kapitel 7 Ulykkesforsikringens tilblivelse

6 Kapitel 8 Sammenfatning og perspektivering Danske ministerier Referencer Illustrationsliste Personregister

7 Forord Frem mod socialhjælpsstaten er det første bind af seks, som behandler den danske velfærdshistorie. Det samlede projekt gennemføres af en forskergruppe bestående af Lars Schädler Andersen, Jacob Christensen, Niels Finn Christiansen, Hans Chr. Johansen, Søren Kolstrup, Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Heidi Vad Jønsson. Lis Holm Petersen har i perioder medvirket som forskningsassistent. Projektet ledes af Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen. De er samtidig redaktører af de enkelte bind. Anette Stoffersen har været billedredaktør. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og Syddansk Universitet til hvem vi retter en varm tak. Dele af Jørn Henrik Petersens arbejde med dette bind fandt sted på San Cataldo i Italien. Bestyrelsen for Institutionen San Cataldo takkes for det tildelte opholdsstipendium. Forud for publiceringen af dette første bind har det været forelagt på et seminar i september 2009, hvor Klas Åmark, Niels Edling, Pauli Kettunen, Anne Løkke, Jeppe Nevers og Anne-Lise Seip kommenterede udkastene til de enkelte kapitler. Vi takker for værdifulde kommentarer, men selvsagt bærer forfatterne til de enkelte kapitler samt redaktørerne ansvaret for det endelige resultat. Som redaktører har vi god grund til at takke projektets medarbejdergruppe for livlig deltagelse i de mange møder, hvor udkast til enkeltkapitlerne er blevet behandlet, for overholdelse af de tidsfrister, projektet arbejder under og for tålmod i behandlingen af redaktørernes mange ændringsforslag. Center for Velfærdsstatsforskning Syddansk Universitet, september 2010 Jørn Henrik Petersen Klaus Petersen Niels Finn Christiansen

8

9 Indledning Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen

10

11 Frem mod socialhjælpsstaten er det første af 6 bind om den danske velfærdsstats historie. Sammen skal de beskrive udviklingen fra 1700-tallet over de første parlamentarisk vedtagne love i 1890erne til velfærdsstatens opståen og ekspansion gennem det 20. århundrede. Det er på mange måder historien om tilblivelsen af det moderne Danmark både politisk, økonomisk, socialt og kulturelt. Velfærdsstaten er et af de første begreber, der falder en ind, hvis man fx skal forklare det danske samfund for en udlænding. Velfærdsstaten er eller skulle man skrive var? måske det allervigtigste danske nationale symbol. Det er også det, der fylder mest, når vi diskuterer vores samfund: Hvordan var det i fortiden? Hvordan skal det være i fremtiden? Det kan derfor undre, at der ikke allerede findes en systematisk og grundig fremstilling af den danske velfærdsstats historie med vægt på den lovgivning, der er gennemført, og de institutioner, som er etableret med borgernes velfærd for øje. Hvad enten man vil forsvare, kritisere, modernisere, omstrukturere, tilpasse eller måske endog afskrive velfærdsstaten, er det godt at vide, hvad man taler om. Ambitionen med Dansk Velfærdshistorie er at give grundlaget for denne samtale: At give den grundige og systematiske historiske oversigt over den danske velfærdsstats udvikling med tyngde på de sidste godt 200 år. Det kan man gøre på mange måder. I denne indledning præsenteres den overordnede ramme, som har været bestemmende for, hvordan værket er tænkt og skrevet. Baggrund og inspiration Baggrunden for og inspirationen til Dansk Velfærdshistorie er et omfattende tysk forskningsprojekt, som blev sat i gang i Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung iværksatte i samarbejde med Bundesarchiv udarbejdelsen af et stort anlagt værk: Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit Det tyske projekt har været omfattende og har inddraget mange forskere. Det er blevet publiceret i 11 bind. 1 Det sidste udkom i De har hver et omfang på ca sider og er alle ledsaget af en cd-rom, der indeholder dokumentationsmateriale vedrørende den relevante periode. Medarbejdere ved Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet, der blev oprettet i 2005, har fulgt dette imponerende projekt, fordi det er bygget op på grundlag af den historisk-institutionelle tilgang, som også præger arbejdet ved Centret. Det rejste spørgsmålet, om vi ikke kunne udvikle et parallelprojekt i form af en historisk/institutionel analyse af dansk socialpolitik udviklingen frem imod en dansk socialhjælpsstat som afsæt for den 1 For en oversigt over det tyske værk henvises til forlagets hjemmeside: Indledning 11

12 socialsikringsstat, der banede vejen for en velfærdsstat og dennes senere bevægelse mod et velfærdssamfund. Formålet skulle være at indskrive den danske velfærdsstat i den internationale forskning, både fordi den danske begyndelse ligger tidligt, og fordi den i mange henseender er egenartet. Projektet skulle samtidigt tjene som bidrag til dansk identitetshistorie, som kun i mindre grad har anlagt et samfundsmæssigt perspektiv. Takket være en bevilling fra Carlsbergfondet og forskningsstøtte fra Syddansk Universitet er det nu lykkedes at påbegynde Dansk Velfærdshistorie. Mens det tyske projekt kun behandler den socialpolitiske udvikling i perioden efter den 2. verdenskrig, dækker Dansk Velfærdshistorie forløbet fra den tidlige kirkelige forsørgelse, gilderne og lavene som institutioner til håndtering af de problemer, det enkelte menneske møder på sin vej gennem livet. Det sker dog forholdsvis kortfattet. Den egentlige analytiske behandling begynder med de første fattigforordninger fra slutningen af og begyndelsen af 1800-tallet, mens fokus i øvrigt er rettet mod udviklingen i det 20. århundrede. Der er ikke blot, jf. nedenfor, kronologiske valg at træffe. Også projektets rumlige dimension må afgrænses. Det danske territorium er i periodens løb undergået væsentlige ændringer. Vi har valgt at udelade udviklingen i Norge, Færøerne, Grønland og Island, ligesom vi for perioden frem til 1920 kun behandler det historiske forløb i den del af riget, der befandt sig nord for Kongeåen. Om brugen af begrebet velfærdsstat Velfærdsstat eller skidtfærdsstat? Sådan spurgte Kristeligt Dagblad den 1. oktober 1956 en række danske politikere om, hvad de egentlig tænkte på, når de hørte det den gang relativt nye ord velfærdsstat. Svarene var ikke videre konkrete. Det er rent ud sagt noget vrøvl, mente fx socialdemokraten Edel Saunte. Vurderingerne, af om velfærdsstaten var god eller skidt, var modstridende. Også på spørgsmålet om velfærdsstatens baggrund fik man meget forskellige bud. Der blev fx henvist til den britiske socialpolitiker William Beveridge og hans store rapport fra 1942, til det socialdemokratiske partiprogram Fremtidens Danmark (1945) og til den tyske socialist Ferdinand Lassalle. Alt i alt blev avislæserne ikke meget klogere den dag. Sådan går det ofte, når vi diskuterer velfærdsstat. Det afspejler for det første, at begrebet er og altid har været omstridt. Ikke bare findes der tilhængere og modstandere, men i begge lejre er der dem, som gerne vil have deres forståelse af, hvad velfærdsstaten er, til at stå i forreste række. For det andet viser det, at selve begrebet velfærdsstat har en historie. Indhold og betydning ændrer sig over tiden. I begyndelsen talte man om tiggerne og de fattige. Det gled over i debat om arbejderspørgsmålet, som igen blev generaliseret til det sociale 12 Dansk Velfærdshistorie I

13 spørgsmål. På et senere tidspunkt vandt begrebet den sociale lovgivning eller socialpolitikken frem og til sidst kom velfærd og velfærdsstat ind som kerne i diskussionerne. Kigger vi på nutidens brug af begrebet velfærdsstat, kan den deles i to hovedtyper: De brede og de smalle definitioner. Den brede definition forstår velfærdsstaten som en slags overordnet betegnelse for samfundsarkitekturen. Det er den måde, vi bruger velfærdsstat på, når vi taler om den danske model, og når vi drøfter værdierne bag den danske velfærdsstat. Den smalle definition derimod fokuserer på konkrete politikområder. Den internationale litteratur har overtaget det tysk/engelske begreb velfærdsstat. Det kan tillægges og er blevet tillagt mange betydningsindhold, men dækker i almindelighed det samlede sæt af et lands socialpolitiske foranstaltninger med undtagelse af arbejdsretten. Om end begrebet i en systematisk logik også omfatter uddannelses-, sundheds- og boligpolitikken, har den internationale diskussion i overvejende grad koncentreret sig om de sociale sikringsordninger og de centrale serviceydelser (social security, social protection, social services). Denne indskrænkende tolkning af begrebet skyldes, at man i komparativ forskning har lettere ved at belyse omkostninger, ydelsesniveauer m.v., når fokus rettes mod sikringssystemerne, mens man udelader de mere diffuse og vanskeligt håndterbare politikfelter vedrørende uddannelse, sundhed og bolig. Det er således pragmatiske overvejelser, som betinger, hvad der tages med, og hvad der lukkes ude. Det gælder også dette og de følgende bind. Noget er med. Noget er ikke med. En række dimensioner behandles med tyngde, mens andre ikke ofres samme opmærksomhed. En kort forskningshistorie Det er ikke formålet med det følgende at præsentere en dybtgående forskningshistorie, som i detaljer udfolder den meget omfattende litteratur, der beskæftiger sig med velfærdsstaterne og deres udvikling. Da mange af de efterfølgende kapitler imidlertid ind imellem eksplicit, mange gange implicit skriver sig ind i eller op imod en række synspunkter, som har set dagens lys i den nyere forskning, skal der her gives en kortfattet oversigt over hovedtræk i en række nyere forskningsbidrag. Velfærdsstatens historie er tæt knyttet til forskningen om velfærd. Fra de første egentlige socialpolitiske reformer i den sidste del af 1800-tallet har eksperter og forskere været centrale aktører og har med deres begreber og analyser bidraget til de velfærdspolitiske reformer, som er dette værks rygrad. I mange af disse akademiske bidrag er den historiske dimension med enten som afsæt for en analyse, som skal pege fremad (fx i kommissionsbetænkninger), eller i mere sjældne tilfælde som et mål i sig selv. De første mere grundige fremstillinger af velfærdsstatens historiske udvikling kommer således allerede Indledning 13

14 i de første årtier af det 20. århundrede. 2 De lægger generelt større vægt på beskrivelsen af udviklingen end på analysen af den. 3 Der er enkelte værker fra den tidlige efterkrigstid, som peger ud over det rent deskriptive. Det er fx tilfældet med to af dansk socialpolitiks store mænd, professorerne Kjeld Philip og Jørgen S. Dichs historiske arbejder. 4 Det er imidlertid først, da velfærdsstaterne omkring 1970 så småt begynder at komme i krise, at forskerne for alvor tager fat på en mere systematisk og komparativ diskussion af velfærdsstatens karakter og drivkræfterne bag dens udvikling. I de følgende årtier udvikler dette sig til gengæld til en sand forskningsindustri. Den første generation af sådanne komparative studier arbejdede med relativt enkle, overvejende kvantitative, sammenhænge, 5 men efterfølgende er konkurrerende forskningsskoler og mere komplekse forklaringer kommet til. Den første skillelinje i forskningen går mellem dem, som studerer udviklingen fra de første sociale reformer i slutningen af 1800-tallet og fremad, og dem, der (også) interesserer sig for de historiske forudsætninger, velfærdsstatens historiske rødder. Et stort og vidtforgrenet træ som velfærdsstaten har selvfølgelig mange og sammenfiltrede rødder. Det bevidner fx et begrebshistorisk tilbageblik. Man finder da også mange forskellige bud hos forskerne nogle mere velbegrundede andre nok så meget for at kunne være med i diskussionen. Til de første hører fx dem, der interesserer sig for kirkens og religionens rolle. De har i de seneste godt 10 år spillet en central rolle i diskussionen om velfærdsstatens oprindelse. 6 I dansk (og nordisk) sammenhæng har man dels peget på elementer i lutheranismen som en forklaring på især den danske velfærdsmodels universalistiske træk, dels på kirkens rolle i opbygningen af en statskapacitet fra og 1600-tallet. 7 2 Se fx Danmarks Sociallovgivning 1918, Udgivet paa Indenrigsministeriets Foranstaltning, bd. 1-2, København; Povl Engelstoft & Hans Jensen 1933, Mænd og Meninger i dansk Socialpolitik , København. 3 Den britiske historiker Pat Thane har for Englands vedkommende beskrevet det som velfærdsstatens Whig history. Se Pat Thane 1998, Histories of the Welfare State, i William Lamont (red.), Historical Controversies and Historians, London: Kjeld Philip 1947, Staten og Fattigdommen, København; Jørgen S. Dich 1961/62, Kompendium i socialpolitikens historie indtil 2. verdenskrig, Århus. Dichs kompendium er kun udgivet som stencileret arbejde. 5 Se fx Gaston V. Rimlinger 1971, Welfare Policy and Industrialization in Europe, America and Russia, New York; Harold Wilensky 1975, The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditure, Berkeley. For en glimrende oversigt se Hans F. Zacher (red.) 1979, Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung, Berlin. 6 For en generel diskussion af religion og velfærdsstat se Kees van Kersbergen & Philip Manow (red.) 2009, Religion, Class Coalitions and Welfare States, Cambridge; Philip Manow 2008, Religion und Sozialstaat, Frankfurt/New York. 7 For lutheranisme-argumentet se Uffe Østergaard 2005, Lutheranismen og den universelle velfærdsstat, i J.H. Schiørring (red.), Kirken og velfærdsstaten, København: For kirken som en del af statens embedsapparat se Tim Knudsen 2000, Tilblivelsen af den universalistiske velfærdsstat, i T. Knudsen (red.), Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten, 14 Dansk Velfærdshistorie I

15 Et andet spor, som delvis er knyttet til det religiøse rum, fokuserer på filantropien. Den har en meget lang historie, men kom i kølvandet på industrialisering og urbanisering til at spille en vigtig rolle i 1800-tallets byer. 8 For det tredje kan man pege på, at tanken om at samle individuelle risici i større puljer for at opnå større individuel tryghed er kendt langt tilbage i historien. Der findes et omfattende netværk af sådanne forsikringssystemer, som omfatter alt fra kommercielle forsikringer over sociale kontrakter, syge- og begravelseskasser til statsligt organiserede livsforsikringer m.v. De går forud for den moderne socialpolitik. 9 Også statsdelen af velfærdsstaten har en lang forhistorie. Det kan være svært at fastsætte det præcise udgangspunkt, men i hvert fald fra tallet kan man begynde at tale om en centralstat i moderne forstand, som i stigende grad interesserer sig for reguleringen af befolkningens liv og velfærd. 10 I det følgende århundrede lægges der lag på lag i den danske statsbygning. Dermed rodfæstes en række træk, som spiller en central rolle for velfærdsstatens historie. 11 Det kan anskues fra et historisk-institutionelt perspektiv, som fokuserer på fx forvaltningstraditioner og statskapacitet, eller i et politisk-historisk perspektiv, der peger på, hvordan tanken om sociale reformer blev en del af et nationalt statsbygningsprojekt. Mange af disse historiske rødder bag velfærdsstaten vil blive behandlet i dette første bind af Dansk Velfærdshistorie. Det kendte og eksisterende var det naturlige afsæt for det nye. I nogle tilfælde som noget, der kunne bygges videre på. I andre tilfælde som det gamle, man ville væk fra. Men hvor ville man så hen, og ikke mindst, hvorfor ville man derhen, og hvordan kom man derhen? Et vue over den internationale velfærdsstatsforskning tegner billedet af et stort antal forskelligartede empiriske og teoretiske studier. De afspejler forskellige analysestrategier og -niveauer, forskningsskoler, fagtraditioner og perspektiver, politiske synspunkter og definitioner af velfærdsstaten. 12 For overblikkets skyld kan forskningen opdeles i en række hovedtyper: strukturelle forklaringer, aktørstudier og en bred vifte af institutionelle Aarhus: For en nærmere drøftelse af forholdet mellem folkekirken og velfærdsstaten, se Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen 2010, I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det moderne samfund, Odense. 8 Karin Lützen 1998, Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København, København. 9 Ole Feldbæk, Anne Løkke & Steen Leth Jeppesen 2006, Drømmen om tryghed. Tusind års dansk forsikring, København. Se især Anne Løkkes bidrag: Dette er et perspektiv, som bl.a. er udviklet af den franske idéhistoriker Michel Foucault. Se fx Michel Foucault 2008, Sikkerhed, territorium, befolkning. Forelæsninger på Collége de France , København især 2., 4., 5. og 13. forelæsning. 11 Jf. Tim Knudsen 1995, Dansk Statsbygning, København. 12 Det følgende bygger især på Søren Kolstrup 1994, Forskning i velfærdsstatens rødder. Forskningsstrategier, resultater, huller, Historisk Tidsskrift, 16. række 3, 2: ; Klaus Petersen 1997, Fra ekspansion til krise. Udforskning af velfærdsstatens udvikling efter 1945, Historisk Tidsskrift, 16. række 3, 2: ; Asbjørn Sonne Nørgaard 1999, Viden og videnskab om velfærdsstaten: Er der én dansk velfærdsstat?, Grus, nr. 56/57, 20: Indledning 15

16 analyser. Forskningsdiskussionerne foregår dog ikke bare mellem de forskellige forklaringstyper, men også inden for dem. Fx kan forskere, der anlægger et aktørorienteret perspektiv, have mange og langstrakte uenigheder om, hvilken aktør der i en given sammenhæng er den centrale. De fleste mere omfattende analyser af den velfærdspolitiske udvikling vil dog i sandhedens navn argumentere for et samspil mellem flere faktorer, og der er nok også i udstrakt grad en erkendelse af, at en forklaring, der giver god mening på ét velfærdspolitisk felt, ikke nødvendigvis også er hovedforklaringen på et andet. Det vil dette værk også illustrere. Vi har således ikke på forhånd lagt os fast på et perspektiv eller ladet os styre af én skoles opfattelse. Tværtimod vil vi trække på hele klaviaturet af forklaringer. De forskere, som har orienteret sig mod strukturelle forklaringer, har overvejende interesseret sig for den tidlige socialpolitiske udvikling og ikke mindst fremkomsten af de første moderne sociale love i 1880erne og 90erne. Det gælder fx den amerikanske politolog Harold Wilensky, der i et komparativt studie fra 1975 peger på sammenhængen mellem industrialisering og sociale reformer. Argumentet er, at industrialisering (med dertil knyttede processer som urbanisering og teknologiske innovationer) nedbryder de eksisterende sociale relationer og skaber nye sociale problemer, som staten må løse med sociale reformer. 13 I en dansk sammenhæng kan en lignende forklaringsmodel findes i værket Dansk Socialhistorie og hos historikeren Søren Mørch, som i Den ny Danmarkshistorie fra 1980 entydigt lægger vægt på de materielle forhold, mens aktørerne ikke tilskrives væsentlig betydning. 14 En variant af denne tilgang findes i en mere rendyrket marxistisk version, hvor bl.a. den såkaldte kapitallogiske skole i 1970erne analyserede velfærdsreformer som funktion af det kapitalistiske systems behov. 15 Denne analysetype har dog spillet en væsentlig mindre rolle, når det gælder om at forklare udviklingen efter Der er ingen tvivl om, at der er en tæt sammenhæng mellem industrialisering og behovet for sociale reformer. Men det er åbenlyst, at industrialiseringsargumentet har mere end svært ved at forklare, hvorfor reformer kommer på bestemte tidspunkter, og hvorfor de indeholder det, de gør. Det gælder også den anden dominerende strukturelle forklaring, selv om den i højere grad har blik for aktørernes betydning. De tyske forskere Peter Flora og Jens Alber har i et komparativt studie fra begyndelsen af 1980erne udvidet horisonten ved ud over industrialisering at inddrage demokratiseringen 13 Harold L. Wilensky 1975, The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditure, Berkeley. Se også Gaston V. Rimlinger 1971, Welfare Policy and Industrialization in Europe, America and Russia, New York. 14 Søren Mørch 1982, Den ny Danmarkshistorie , København; Svend Aage Hansen & Ingrid Henriksen 1980, Sociale brydninger Dansk socialhistorie bd. 6, København; samme, Velfærdsstaten Dansk Socialhistorie bd. 7, København. Se også Niels Thomsen 1991, Industri, stat og samfund , København. 15 Jf. Søren Kolstrup 1994, Forskning i velfærdsstatens rødder. Forskningsstrategier, resultater, huller, Historisk Tidsskrift, 16. række 3, 2: Dansk Velfærdshistorie I

17 og den dertil knyttede politiske mobilisering. 16 Det skaber en mere dynamisk forklaring også af de nationale forskelle, men giver stadig ikke nogen tilfredsstillende forklaring på valget af forskellige socialpolitiske løsninger. Aktørperspektivet ser mennesker eller grupper af mennesker som handlende personer, og i aktørorienterede analyser af velfærdsstatens udvikling i Norden er det oftest Socialdemokratiet, der optræder som Aktøren. Partiets og arbejderbevægelsens centrale rolle er især blevet fremhævet af den såkaldte magt-ressourceskole, der ser velfærdsstaten som resultat af arbejderklassens politiske mobilisering. De ledende repræsentanter for magtressource-analysen er sociologerne Walter Korpi og Gøsta Esping-Andersen, som begge har udøvet en markant indflydelse på især den skandinaviske velfærdsstatsforskning med historisk orienterede undersøgelser. Velfærdsstatens kvalitative og kvantitative karakter ses som udtryk for den organiserede arbejderklasses evne til at flytte magtkampen fra markedet over i en politisk sfære. 17 I den forbindelse fremhæves en række særtræk ved de skandinaviske velfærdsstater en høj faglig organisationsgrad, stærke socialdemokratier, stærke bånd mellem socialdemokrati og fagbevægelse og en politisk tradition for politiske kompromiser. Esping-Andersen ser således velfærdsstaten både som et produkt af Socialdemokratiets indsats og som et udtryk for en socialdemokratisk magtstrategi: The welfare state strategy is a natural consequence of social democratic mobilization... The institutionalization of universalistic public and collective programs can be a mean of supplanting narrow group identities or individualism with broad social solidarity, for such programs help create a large, if not universal, electoral constituency whose welfare and happiness is wedded to a social democratic state. 18 Der findes en række danske forskere, som har fulgt i magtressource-skolens fodspor. Det gælder fx økonomen Ivar Hornemann Møller, som fra et marxistisk standpunkt i en række studier har analyseret brydningsperioder i dansk velfærdshistorie, og som især i sine senere værker lægger vægt på aktørperspektivet. 19 Nævnes skal også historikeren Søren Kolstrup, som i sin afhandling 16 Jens Alber & Peter Flora 1981, Modernization, Democratization and the Development of Welfare States in Western Europe, i P. Flora & A.J. Heidenheimer (red.), The Development of Welfare States in Europe and America, New Brunswick: Se bl.a. Walter Korpi 1981, Den demokratiska klasskampen, Stockholm. Gøsta Esping- Andersen & Walter Korpi 1983/84, Fra fattighjælp til välfärdsstat, i Tidsskrift for politisk økonomi, 1: Gøsta Esping-Andersen 1985, Politics Against Markets. The Social Democratic Road to Power, Princeton. Se også Julia O Connor & Greg M. Olsen (red.) 1998, Power Resource Theory and the Welfare State: A Critical Reader, Toronto. 18 Gøsta Esping-Andersen 1985, Politics Against Markets. The Social Democratic Road to Power, Princeton: 33f. 19 Se Iver Hornemann Møller 1981, 1986, 1992, 1994, Klassekamp og sociallovgivning , København; Arbejderflertallet og 70 ernes socialreform, København; Den danske velfærdsstats tilblivelse, København; Velfærdsstatens udbygning, København. Læst som en Indledning 17

18 Velfærdsstatens rødder fra 1996 netop fremhæver Socialdemokratiets afgørende rolle både på den nationale og lokale scene. Et bærende argument er, at en række centrale træk ved den danske velfærdsmodel (ikke mindst universalismen) blev undfanget i socialdemokratisk dominerede kommuner i det 20. århundredes første årtier for derefter at blive gennemført i national lovgivning. Dermed nuanceres også en af de væsentligste indvendinger mod den socialdemokratiske forklaring, den nemlig at partiet kun spillede en marginal politisk rolle, da de første reformer blev gennemført i årene op imod Det kan man til gengæld ikke indvende, når det gælder perioden fra 1930rne og fremefter. Her er Socialdemokratiet og arbejderbevægelsens rolle mere klar. I sit studie af velfærdsstatens storhedstid fremhæver Klaus Petersen således partiets helt afgørende rolle som dagsordenfastsættende for den velfærdspolitiske udvikling i et tæt samspil med den socialpolitiske ekspertise og den danske konsensustradition. 20 Nyere studier af socialdemokratisk velfærdspolitik har søgt at nuancere og historisere dette billede ved i højere grad at studere de interne processer og velfærdspolitiske konflikter i arbejderbevægelsen. 21 Andre forskere har mere direkte taget livtag med fortællingen om Socialdemokratiets afgørende betydning og med større eller mindre styrke betonet andre aktørers afgørende rolle. I den forbindelse er en lang række aktører blevet løftet frem fra de borgerlige politiske partier, over enkeltpersoner, til de sociale bevægelser. Den dansk-amerikanske historiker Peter Baldwin har således sat spørgsmålstegn ved den nævnte laborist approach. I hans sammenligning af den socialpolitiske udvikling i Danmark, Sverige, England, Frankrig og Tyskland forklares udviklingen delvis som et funktionelt svar på sociale problemer, og der trækkes en linje fra Napoleon III s og Bismarcks socialpolitik. Baldwin fremhæver dog som det afgørende spørgsmål, hvorfor velfærdsstaten i en række tilfælde er gået længere end det umiddelbart nødvendige. Hans analyse retter sig mod, hvem der fik mest ud af de sociale reformer, og han konkluderer, at hvis alt blev gjort op, ville middelklassen fremstå som vinder. 22 Baldwin peger i forlængelse heraf på middelklassen eller rettere grupper fra middelklassen små selvstændige, bønder og offentligt ansatte som de centrale aktører bag efterkrigstidens universalistiske sociale reformer. Hans analyse bygger for den tidlige danske udvikling på Jørn Henrik Petersens studie af den tidlige danske pensionspolitik, som netop betoner Venstres og landbrugets helhed fremstår Hornemanns tilgang uklar og står måske mest som et vidnesbyrd om hans egen forskningsmæssige udvikling fra et strukturelt analyseperspektiv mod et mere aktørorienteret. 20 Klaus Petersen 1998, Legitimität und Krise. Die politische Geschichte des dänischen Wohlfahrtsstaates , Berlin. 21 Se bl.a. Klas Åmark 2005, Hundra år av välfärdspolitik. Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige, Stockholm. Niels Finn Christiansen & Klaus Petersen 2004, Velfærd med vilje men hvis?, i N. Ploug m.fl. (red.), Den danske velfærdsstats historie, København: Peter Baldwin 1990, The Politics of Solidarity. Class Bases of the European Welfare State , Cambridge: 28f. 18 Dansk Velfærdshistorie I

19 afgørende betydning. 23 Den øgede interesse for middelklassen og for partierne Venstre og Det radikale Venstre, som Baldwin er fortaler for, er også kommet til udtryk i nyere danske fremstillinger. Henrik Pers analyse af folkepensionens indførelse peger således på Det radikale Venstre som en central aktør, men holder dog stadig fast i Socialdemokratiet som bærende kraft. 24 En stærkere betoning af de to partiers rolle findes hos Jacob Christensen, der i sin afhandling om socialpolitiske strategier i Danmark peger på de borgerlige partiers, herunder især Venstres og Det radikale Venstres centrale politiske rolle i gennemførelsen af de generelle ydelser. 25 Det er dog ikke kun de politiske partier, som er blevet draget frem i diskussionen om, hvem der var velfærdsstatens fædre og mødre. Også en række andre bevægelser og grupper er blevet inddraget. Det gælder ikke mindst kvindebevægelsen. Den feministisk inspirerede forskning har ikke bare analyseret, hvad velfærdsstaten gør ved og for kvinderne, 26 men har også bidraget med analyser af kvindelige aktørers rolle i velfærdsstatens historie. 27 Herudover kan nævnes detailstudier af interesseorganisationernes og kommunernes rolle samt specifikke professioners betydning. 28 Eller studier af debatten om centrale velfærdspolitiske emner i medierne, som har været medvirkende til at sætte emner på dagsordenen og til at skabe velfærdspolitiske holdninger i bred forstand. 29 Andre forskere er gået helt uden om de organiserede aktører og har peget på enkeltpersonernes rolle i velfærdsstatens udvikling. Denne mere biografiske tilgang er ikke udmøntet som en decideret alternativ forklaring, men fremstår 23 Se Jørn Henrik Petersen 1985, Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Oprindelsen, Odense. 24 Henrik Pers 1981, Velfærdsstatens gennembrud i Danmark. Den politiske debat omkring folkepensionens indførelse, København. 25 Jacob Christensen 1998, Socialpolitiske strategier En undersøgelse af udviklingen i de politiske aktørers socialpolitiske målsætninger og deres betydning for de sociale udgifter, Odense: For en introduktion til feministisk velfærdsforskning se Anne-Hilde Nagel (red.) 1998, Kjønn og velferdsstat, Bergen. En dansk velfærdshistorie fra et feministisk perspektiv findes hos Anette Borchorst & Birte Siim 1984, Kvinder i velfærdsstaten. Mellem moderskab og lønarbejde gennem 100 år, Aalborg. 27 Hilda Rømer Christensen 2003, Kvindeorganisationer, magt og velfærdsstat, i K. Petersen (red.), 13 historier om den danske velfærdsstat, Odense: Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck & Christina Carlsson Wetterberg 2006, Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca , Lund. 28 Se fx Jørgen Dich 1973, Den herskende klasse, København. Morten Lind Larsen & Troels Riis Larsen 2007, I medgang og modgang. Dansk byggeri og den danske velfærdsstat , Middelfart samt Tore Hansen 1994, Kommunene som velferdsprodusenter, Økonomi & Politik, 67, 3: Der findes enkelte historisk orienterede analyser. Se fx Charlotte Wien 2005, Ældrebilledet i medierne gennem 50 år. En undersøgelse af ældrestereotyper i dagbladene fra 1953 til 2003, Odense. Bent Jensen 2008, Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse? Debatten fra 1840 erne til 1990 erne, København. Indledning 19

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Indhold. Det sker. Hjemmesider: Side 140 www.danmarkshistorien.dk af: Jacob Aarslev

Indhold. Det sker. Hjemmesider: Side 140 www.danmarkshistorien.dk af: Jacob Aarslev RUBICON 2009 (3) SIDE 1 Indhold Side 2 Leder Artikler Studiestof: Side 3 Studielederens spalte af: Per Grau Møller Side 6 Den Faglige vejleder! af: Kristina Bonde Sørensen Side 10 Studienævnet Side 11

Læs mere

Kursusbeskrivelse Periode 3 - Forårssemesteret 2004. Velfærdsstaternes opståen og udvikling

Kursusbeskrivelse Periode 3 - Forårssemesteret 2004. Velfærdsstaternes opståen og udvikling Kursusbeskrivelse Periode 3 - Forårssemesteret 2004 Forløb 3 Velfærdsstaternes opståen og udvikling Det Samfundsvidenskabelige Basisår ved Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse Velfærdsstaternes opståen

Læs mere

Præsentation Dansk velfærdshistorie

Præsentation Dansk velfærdshistorie Præsentation Dansk velfærdshistorie ET PROJEKT OG DETS TEORETISKE RAMME AF JØRN HENRIK PETERSEN & KLAUS PETERSEN Inspirationen til Dansk Velfærdshistorie udsprang af et omfattende tysk forskningsprojekt,

Læs mere

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor?

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? Historie: Teksten: Fra fattighjælp til velfærdsstat 1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? 2. Hvordan ændres opfattelsen af fattighjælp mod slutningen

Læs mere

Undervisningsplan: nyere politisk historie

Undervisningsplan: nyere politisk historie Undervisningsplan: nyere politisk historie Efter- og forårssemestret 2005/06 Efteråret 2005, tirsdage 14-16, U46 Undervisere: Klaus Petersen Træffetid? (Institut for historie, kultur & samfundsbeskrivelse)

Læs mere

Fra sogn til velfærdsproducent

Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Kommunestyret gennem fire årtier Jens Blom-Hansen Marius Ibsen Thorkil Juul Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitetsforlag 2012 Forfatterne

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

AT-dag på SDU. Jørn Henrik Petersen Professor i socialpolitik, dr.phil. & ph.d. Center for Velfærdsstatsforskning

AT-dag på SDU. Jørn Henrik Petersen Professor i socialpolitik, dr.phil. & ph.d. Center for Velfærdsstatsforskning AT-dag på SDU Jørn Henrik Petersen Professor i socialpolitik, dr.phil. & ph.d. Center for Velfærdsstatsforskning Hvem er jeg, og hvad kan jeg? ØKONOMI JOURNALISTIK FORMIDLING BROBYGNING HISTORIE RELIGION/TEOLOGI

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Socialpolitik Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Indhold Forord 9 1. Det største socialpolitiske problem Stigende arbejdsmarkedsmarginalisering. Opgørelsesspørgsmål. Arbejdsmarkedsmarginalisering

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

PARTIER I NYE TIDER O B. Den politiske dagsorden i Danmark

PARTIER I NYE TIDER O B. Den politiske dagsorden i Danmark A V I Ø B Green-Pedersen O Christoffer F K PARTIER I NYE TIDER Den politiske dagsorden i Danmark O V K Ø B A I F C C Partier i nye tider DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Sociale problemer og socialpolitik

Sociale problemer og socialpolitik Sociale problemer og socialpolitik Peter Bundesen Sociale problemer og socialpolitik Syddansk Universitetsforlag 2016 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2016 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, journalist-uddannelsen, Syddansk Universitet, efterår 2007

Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, journalist-uddannelsen, Syddansk Universitet, efterår 2007 Jørn Henrik Petersen professor, dr.phil. & lic.oecon. Center for Velfærdsstatsforskning Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, journalist-uddannelsen,

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, MPM-uddannelsen, Syddansk Universitet, efterår 2007

Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, MPM-uddannelsen, Syddansk Universitet, efterår 2007 Jørn Henrik Petersen professor, dr.phil. & lic.oecon. Center for Velfærdsstatsforskning Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, MPM-uddannelsen, Syddansk

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Hvorfor er velfærdsreformer så svære at gennemføre i praksis: - forskningsbaserede temaer

Hvorfor er velfærdsreformer så svære at gennemføre i praksis: - forskningsbaserede temaer Hvorfor er velfærdsreformer så svære at gennemføre i praksis: - forskningsbaserede temaer Asbjørn Sonne Nørgaard Institut for Statskundskab, SDU 25. oktober, 2010 Asbjørn Sonne Nørgaard * ano@sam.sdu.dk

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter til tryk.indd 1 25-11-2009 18:26:53 Nye horisonter til tryk.indd 2 25-11-2009 18:26:54 Maria Appel Nissen NYE HORISONTER I SOCIALT ARBEJDE

Læs mere

Velfærdsstaten i tal Register. Dansk Velfærdshistorie

Velfærdsstaten i tal Register. Dansk Velfærdshistorie Velfærdsstaten i tal Register Dansk Velfærdshistorie Velfærdsstaten i tal Register Dansk Velfærdshistorie Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten Syddansk Universitetsforlag 2015 Forfatterne og Syddansk

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Historisk set har velfærdsstaten og den

Historisk set har velfærdsstaten og den 1 Indledning SOCIALDE- MOKRATIET OG VELFÆRDS- STATEN I GAMLE DAGE OG I NYE TIDER Historisk set har velfærdsstaten og den danske arbejderbevægelse været knyttet tæt sammen. Fra 1930 erne og frem har den

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Den danske velfærdsstat: Grundlæggende begreber og logik

Den danske velfærdsstat: Grundlæggende begreber og logik Program Den danske velfærdsstat i komparativt perspektiv Velfærdsstatens politiske logik: Bestikkelse eller betinget solidaritet? Reformpolitik i velfærdsstaten: Udvikling eller afvikling? Komparativ velfærdsstatsforskning:

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

KONKURRENCE I ELSEKTOREN?

KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Ole Jess Olsen Peter Fristrup Jesper Munksgaard Klaus Skytte KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Jurist- og Økonomforbundets Forlag I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 Søren Kolstrup DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL 1891-2011 - sporskifter, motiver, drivkræfter UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK Klit ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Forord 11 Kapitel 1 Hvorfor universalisme 13 Den

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65 Indhold Søren Kaj Andersen: Indledning................ 11 DEN ANALYTISKE FORANKRING 1 Sverre Raffnsøe: Fra forskning som facit og forudsigelse til forskning som udforskning og udfordring. En analyse af

Læs mere

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1 Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København

Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874 Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed,

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Om at skrive på universitetet

Om at skrive på universitetet Om at skrive på universitetet BENTE KRISTIANSEN Om at SKRIVE på universitetet Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, vol. 135 Bente

Læs mere

groteske levevilkår overklassen gennem tiden har budt, hvad vi i senere tider kalder for medmennesker. Engberg begynder i 1650, fordi dette år

groteske levevilkår overklassen gennem tiden har budt, hvad vi i senere tider kalder for medmennesker. Engberg begynder i 1650, fordi dette år Anmeldelser Jens Engberg (2011). Det daglige brød. Bønder og arbejdere 1650-1900. København: Politikens Hus. Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Christiansen (red.) (2010-2014), Dansk velfærdshistorie.

Læs mere

Nordisk retssociologi

Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen (red.) Anette Storgaard (red.) Nordisk retssociologi Status aktuelle udfordringer visioner Jurist- og Økonomforbundets Forlag Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN KONFLIKTEN OM DE NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN Konflikten om de nye danskere 2 Jens Peter Frølund Thomsen Konflikten om de nye danskere Om danskernes holdninger til etniske minoriteters

Læs mere

Læseplan Socialøkonomi og -politik

Læseplan Socialøkonomi og -politik SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2014 1. semester 30. juni 2014 Læseplan Socialøkonomi og -politik Underviser: Professor Jørn Henrik Petersen Målet med faget Socialøkonomi og -politik er at sætte den

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Det moderne Danmark Fællessemestret

Det moderne Danmark Fællessemestret 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 35 11,1% Erhvervsjura 29 9,2% Erhvervsøkonomi 49 15,6% Historie 22 7,0% Jura 38 12,1% Samfundsøkonomi 12 3,8% Socialrådgivning

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Asmus Leth Olsen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Publikationen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade

Læs mere

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen

Professionsidentitet. i forandring. Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette Jørgensen Professionsidentitet i forandring 2 Professionsidentitet i forandring Redigeret af Tine Rask Eriksen og Anne Mette

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN

DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN DIALOG GIVER NUANCERET SYN PÅ VERDEN I et forsøg på Stavanger Katedralskole har lærere og forskere samarbejdet om at fremme dialogen i undervisningen i fagene religion og etik og historie og filosofi.

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Dansk velfærdshistorie

Dansk velfærdshistorie Projektbeskrivelse Carlsberg projektet Dansk velfærdshistorie Fra fattigforsørgelse til velfærdsstat. Den danske sociallovgivnings udvikling Projektets idé og baggrund Baggrunden for Dansk Velfærdshistorie

Læs mere

Opbakning til den danske velfærdsstat

Opbakning til den danske velfærdsstat Indhold Bilagsliste... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Kapitel 1 Problemstilling... 4 1.1 Undersøgelsen problemstilling... 4 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Design... 7 Kapitel 2 Den danske velfærdsstats

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere