Om at skrive og vurdere case-rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at skrive og vurdere case-rapporter"

Transkript

1 Bente Hovmand 1, Hans Lund 2, Hanne Albert 3, Annette Winkel 4 1. Fysioterapeutskolen i København 2. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital 3. Ringe Rygcenter, Fyn 4. Fysioterapien, Hillerød Centralsygehus 10 Om at skrive og vurdere case-rapporter Case reports are too rare in this journal and in the physical literature in general. There is no other way in which routine treatment can be described. How can any profession hope to generate a scientific basis if we do not have a common body of knowledge and a functional description of practice and practice behaviours? (2). (Jules Rothstein, redaktør af Physical Therapy, 1993) En af de vigtigste forudsætninger for at opnå kvalitet i fysioterapi er at dokumentere effekten af det, vi vælger at gøre for vore patienter, klienter eller kunder. Forudsætningen for dokumentation er relevant forskning. Dvs. undersøgelse af de problemstillinger, fysioterapeuter møder i praksis. Det kræver imidlertid, at praksis er beskrevet og kendt. Det er her, en case-rapport kommer ind. Vi har måske fortalt om vores praksis, men hvis vi ikke beskriver den, kan vi ikke dele vore erfaringer med andre. På kurser og møder udveksles erfaringer og oplevelser fra praksis, men i de allerfleste tilfælde er denne udveksling usystematisk, anekdotisk og meget begrænset i indhold. Vi foreslår derfor, at fysioterapeuter i alle former for sammenhænge begynder at offentliggøre deres praksis dvs. beskrive den i en case-rapport. Hvad er en case-rapport? Begrebet case-rapport er en oversættelse af det engelske udtryk Case-report. På dansk ville man måske kunne kalde det en kasuistik, men da dette begreb anvendes i bl.a. Ugeskrift for Læger for en anden type praksisformidling end det, vi her omtaler, ønsker vi at skelne mellem disse to begreber. En case-rapport er en detaljeret beskrivelse af praksis, som gør det muligt for kolleger at forholde sig nuanceret og konstruktivt til den beskrevne praksis. En kasuistik er derimod en kort beskrivelse af en kasus, dvs. en patienthistorie, hvor noget usædvanligt eller særligt er hændt, og det derfor er vigtigt hurtigt, kort og klart at formidle dette. En case-rapport kan selvfølgelig også omhandle noget usædvanligt eller særligt, men hovedformålet er ikke sensationen, men beskrivelsen af praksis. Vi foreslår, at man på dansk skelner mellem en caserapport og en kasuistik, idet en case-rapport anbefales at være en længere og relativt detaljeret beskrivelse af praksis, hvor nyhedskravet ikke nødvendigvis skal være opfyldt. En kasuistik, er derimod en kortere beskrivelse af noget, der har nyhedens interesse. I manuskriptvejledningen for Ugeskrift for Læger defineres en kasuistik som en beskrivelse af en enkelt eller nogle få patienters sygehistorier sat i relief til litteraturen. Det kan dreje sig om det unikke tilfælde et nyt syndrom eller en ny sygdom, en uventet association mellem flere sygdomme eller en ny variation af en kendt sygdom. Det kan også være en sygehistorie med ukendte bivirkninger af lægemidler eller terapi (5). Jan P. Vandenbroucke skriver i en leder i tidsskriftet Journal of the Royal Society of Medicine : Now that medical practitioners all over the world are firmly convinced that evidence should guide their actions, is there still a role for the age-old cornerstone of the medical literature, the case report? The answer is an emphatic yes: the case report is as necessary as ever for the progress of medical science and the practice of medicine (1). Vandenbroucke fortsætter i sin leder med at anskueliggøre, hvad en case rapport kan bruges til. Den kan bruges til at gøre opmærksom på en ny lidelse, påpege bivirkninger og mulige årsager til en lidelse, formulere hypoteser om årsagsvirkningsmekanismer bag en sygdom, beskrive behandlingspraksis meget indgående og gøre opmærksom på mulige prognoser. Derudover er en case-rapport et godt pædagogisk redskab, som kan anvendes både i grunduddannelse og i efter- og videreuddannelse. Endelig kan en caserapport bruges som redskab i kvalitetsudviklingen. Der er med andre ord den klare sammenhæng mellem evidensbegrebet og case-rapporten, at forudsætningen for evidens er forskning og forudsætningen for relevant forskning er kundskab om praksis, deraf relevansen. Vandenbroucke henviser til videnskabsteoretikeren Popper som i sin kritik af den hypotetiskdeduktive metode peger på, at ideer til forskning ikke opstår af sig selv. De må komme et eller andet sted fra. Fysioterapi som fag legitimerer sig selv udfra sin praksis. Forskning i fysioterapi må derfor tage udgangspunkt i praksis, men hvis ikke praksis er beskrevet, kan det være vanskeligt at blive bekendt med de ideer, som opstår i praksis. Den erfaring og de ideer, som udspringer fra den daglige fysioterapi, er altså vigtige for formuleringen af relevante forskningsspørgsmål og for den erfaringsudveksling, der er nødvendig for en optimal kvalitet i fysioterapi.

2 Behovet for case-rapporter er ikke alene et dansk problem. Som eksempel på at case-rapporter kan danne et sundt grundlag for videre formulering og afprøvning af hypoteser om mulige årsagssammenhænge kan nævnes serier af case-rapporter omkring et emne. Susan Harris har i en case-rapport, hvor 20 brystopererede kvinder deltog i en dragonboat konkurrence udfordret den gængse hypotese om, hvad man kan tillade sig at gøre som brystopereret kvinde (3). Målingerne af disse 20 kvinders omkreds af afficerede OE viste, at kvinderne ikke fik forøget ødem af OE, hvilket ellers var en myte, som havde hersket i visse professionelle kredse. Hun slutter i sin case-rapport med at skrive, at denne hypotese (hård styrketræning af OE for brystopererede kvinder ikke behøver at medføre ødem) må afprøves i et prospektivt kontrolleret studie. Uden denne caserapport ville man sandsynligvis have fastholdt hypotesen om, at brystkræftopererede kvinder ikke må udøve hård fysisk træning. Case-rapporten er altså en meget vigtig forudsætning for relevant og praksis relateret forskning. At skrive om praksis har en række konsekvenser. Det betyder, at vi må overveje vores praksis langt mere systematisk og struktureret. Vi kommer væk fra solstrålehistorier, og vender os mod fakta og data, og vi risikerer at blive kritiseret for vores praksis. Men gives denne kritik i en positiv ånd, vil den være til hjælp både for den, der kritiseres, og kritikeren. Forfatteren til en case-rapport får på denne måde et andet forhold til egen praksis. Man får et andet forhold til begrebet evidens, når man er nødt til at forholde sig meget konkret til det, andre har publiceret. Forfatteren får i kraft af kravet om systematik i beskrivelsen et konkret forhold til begrebet klinisk ræsonnering, dvs. man bliver mere bevidst om undersøgelses- og behandlingsprocessen, og dermed begrundelsen for, hvorfor man valgte netop denne behandling. Forskellige typer af design Der findes flere forskellige eksempler på artikler, hvor en eller nogle få patienter beskrives. Det er vigtigt at kunne skelne mellem disse former for offentliggørelser, da der er meget stor forskel på, hvorfor man vælger den ene form fremfor den anden. I den klassiske kliniske undersøgelse er det en forudsætning, at man har tilstrækkelig mange patienter med, for at studiet kan have styrke nok til at kunne konkludere noget. Dette krav er betinget af den store variation, der er mellem de enkelte deltagere i studiet eller deres reaktion på behandlingen. Normalt ville det betyde, at antallet af deltagere i studiet skulle forøges, men det er ikke altid muligt. Dels kan der være en række praktiske og økonomiske grunde til, at man ikke kan have over hundrede i hver gruppe, dels kan det være vanskeligt at stille en tilstrækkelig præcis diagnose til at komme uden om den store variation. Ved en alt for uspecifik diagnose vil der ofte være undergrupper af patienter, som reagerer meget forskelligt på den samme behandling. En mulig løsning på disse problemer er at vælge N-of-1 trial (et studie med kun en eller måske to eller tre patienter) eller single-subject design. Både med N-of-1 trial og single-subject undersøges effekten af behandlingen: i en periode afprøves behandlingen, derefter gives placebobehandling eller der opereres med en kontrolperiode. Derefter prøver man igen med behandlingen og herefter placebo/kontrol. Det kaldes et ABAB design. Hvis man kan dokumentere, at der efter en behandlingsperiode er færre smerter eller en forbedring af f.eks. gangfunktionen, mens der i placebo/kontrol perioden sker en forværring, har man en form for dokumentation for effekten. Forskellen på et N-of-1 trial og et single-subject design er bl.a., at i N-of-1 trial er det tilfældigt (randomiseret), om man begynder med behandling eller placebo/kontrol, og at både behandler og patient er blindet, dvs. behandlerne ved ikke, hvornår patienten får behandlingen, og hvornår patienten får placebo. Denne randomisering og blinding benyttes ikke i et single-subject design. N-of-1 trial og single-subject design er altså metoder, der anvendes for at dokumentere effekt (4). En caserapport kan ikke anvendes som dokumentation. I en case-rapport kan man f.eks. beskrive en undersøgelsesmetode til en bestemt type af patienter, man kan beskrive en behandlingsform eller en metode til måling af effekt. Case-rapporten kan også anvendes til beskrive en administrativ praksis eller en typisk procedure på en given afdeling. Man kan også beskrive et patientforløb, hvor det ikke går, som man har forventet. Vi lærer ofte mere af vore fejl end af de tilfælde, hvor det går, som forventet. Definitioner Kasuistik: en kortfattet beskrivelse af det unikke tilfælde, for eks. en enkelt eller nogle få patienters sygehistorie(r) sat i relief til litteraturen. Case-rapport: en detaljeret praksisbeskrivelse. N-of-1 trial: en klinisk undersøgelse af en eller nogle få patienter efter ABAB-designet. Både behandler og patient er blindet, og rækkefølgen af behandling/kontrol er randomiseret. Single subject study: en klinisk undersøgelse af en eller nogle få patienter efter ABAB-designet. Hverken behandler eller patient er blindet, og rækkefølgen af behandling/kontrol er ikke randomiseret. At finde en case Gode case-rapporter beskriver den faglige praksis og giver læseren ny faglig indsigt. De fleste case-rapporter har som fokus patienter og patientbehandling. Kravet om at case-rapporten skal give læseren ny faglig viden, er dog ikke et absolut krav. En case kan også benyttes, hvis den illustrerer et problem, der endnu ikke er velkendt, men som kan have almen betydning for sygdomsbehandling og profylakse. Det er ikke alle usædvanlige patientoplevelser/behandlinger, der er egnede til publicering. Usædvanlige kombinationer af sygdomme eller symptomer giver ikke altid 11

3 12 brugbar og meningsfuld klinisk indsigt for andre, selv om de er unikke. Det er vigtigt at være kritisk overfor følgende typer af case-rapporter: En case-rapport, der primært fortæller læseren, hvor god en fysioterapeut forfatteren er, og hvor håbløse andre behandlere har været. Beskriver en velkendt behandling eller diagnosticering uden at give læseren ny indsigt. Beskriver, hvordan forfatteren ved et tilfælde og ikke ved faglig omtanke, fandt den rette behandling eller den rette diagnosticering. Hvis primære hensigt er at promovere et bestemt produkt (medicin, instrument, behandling). Case-rapport, der har et skjult mål. F.eks. den skal bruges til at overtale eller påvirke faglige beslutninger i sundhedsvæsnet og dets organisationer. Både valg af case og den skriftlige fremstilling skal være en tilføjelse eller nuancering af den nuværende faglige viden. Indhold I det følgende beskrives en række forslag til disponering af en case-rapport. Der er ikke nogen entydig rigtig disposition af en case-rapport og følgende forslag til indhold og overskrifter er derfor vejledende. Dispositionen bestemmes primært af det formål, der er med case-rapporten. Uanset hvilken endelig disposition der vælges, bør alle case-rapporter indeholde: En baggrund for, hvorfor den skrives. En beskrivelse af de patienter/personer, der indgår. En beskrivelse af de metoder, der anvendes. En beskrivelse af behandlingsforløbet og hvad man fik ud af det. En diskussion af case-rapporten. Disposition Titel Resume Baggrund og formål Case beskrivelse - Materiale - Metode - Behandlingsforløb - Resultat Diskussion og perspektivering - Resultat Titel En titel har til formål at vække læserens interesse og fortælle, hvad rapporten handler om. Det er en kunst at formulere på en gang korte og sigende titler, og det tager tid. Men denne tid er vel brugt i case-rapport processen. En god og sigende titel beskriver ofte, hvad der blev gjort med hvem. For at skabe bil- leder hos læseren skal titlen formidle konkret information. Følgende titel: Kontinuerlig passiv bevægelse er meget bred og derfor vag, og vil ikke kunne besvare læserens spørgsmål, hvilken slags passiv bevægelse anvendt på hvem og hvor? Hvis overskriften følges af en undertitel Evaluering af en ny billig transportabel maskine, hjælper det lidt på læserens forståelse. Men stadig mangler læseren svaret på spørgsmålet om, hvor på kroppen og på hvem, den passive bevægelse skal anvendes. Forfatteren kunne også have valgt den lidt længere, men billedskabende titel: Vurdering af maskine til kontinuerlig passiv bevægelse af knæet hos patienter med total knæalloplastik. Denne titel indeholder tilstrækkelig information til at besvare de fleste af læserens umiddelbare spørgsmål. Resume Resumeet beskriver emnet for rapporten og giver argumenter for, hvorfor dette fænomen eller dette patientproblem er af interesse. De væsentligste afsnit i rapporten refereres kort. Normalt vil følgende afsnit som minimum indgå i et resume; baggrund, formål, case beskrivelse, diskussion. Resumeet må ofte ikke fylde mere end en ½ til 1 A4- side. På en selvstændig linie under resumeet angives på engelsk de vigtigste nøgleord, der dækker rapportens emne. Forfatteren kan foreslå nogle nøgleord, men det er op til tidsskriftet at acceptere disse. F.eks. kunne nøgleordene til ovenstående artikel ifølge de autoriserede nøgleord fra index medicus på PubMed søgebasen være: Motion Therapy, Continuous Passive, Arthroplasty, Replacement, Knee, Physical Therapy, Equipment and Supplies. Baggrunden En litteraturgennemgang er en absolut nødvendig del af indholdet i en case-rapport. Litteratursøgningen behøver ikke at være udtømmende, men kan henvise til lignende cases og resumere den vigtigste faglige viden om emnet. Findes der en hel del litteratur om emnet, skal forfatteren begrænse sig og vælge den litteratur, der tilføjer læseren viden om det perspektiv, forfatteren har valgt. Den refererede litteratur bør i videst muligt omfang stamme fra peer-reviewed tidsskrifter. At et tidsskrift er peer reviewed vil sige, at artiklerne er blevet vurderet af uafhængige forskere, og fundet vægtige nok til at blive publiceret. Forfatteren skal til slut i afsnittet argumentere for sit valg af case og formålet med at skrive om den. Case beskrivelsen I en case fortælles en historie. En god historie er kort og sammenhængende, og med en pointe. Der skal gives tilstrækkelig information, for at læseren kan følge historien og forstå situationen. For mange og for detaljerede informationer vil trætte selv den mest vågne og interesserede læser. Forfatteren skal klart og uddybende præsentere materialet, hvad enten det er en patient, en institution eller et instrument, der beskrives.

4 Nogle case-rapporter bygger på flere patient cases. Man kan anvende tabeller for at opsummere og gøre informationerne overskuelige. De anvendte undersøgelser skal klart beskrives, og forfatteren skal komme med sin vurdering af undersøgelsernes validitet og reliabilitet bygget på referencer fra litteraturen (hvis muligt). Normalværdier for tests skal angives, og forfatteren skal beskrive de kliniske ræsonnementer, der har ført ham til et givet valg af undersøgelser og behandling. Hvis case-rapporten indeholder en diagnosticering, skal denne beskrives. Indgår patienter /klienter skal det fremgå, at der er indhentet informeret samtykke. Under metode beskrives behandlingsmetoderne således, at en anden fagperson skal kunne forstå og danne sig et billede af omfanget, tidsperspektivet og anvendelsen af dem. Eventuelle afvigelser fra den planlagte behandling skal også beskrives. Dele af indholdet kan for overskuelighedens skyld være opstillet i grafer og tabeller, eller tekstblokke, der er lette at identificere. Benyttes fotografier af patienter, skal disse anonymiseres, og informeret samtykke til at anvende dem skal være indhentet. Formålet med beskrivelsen af en intervention og diagnosticering er, at læseren har nok information til at skabe sig sin egen mening. Metodeafsnittet kan med fordel ofte afsluttes med et afsnit, man kan kalde behandlingsforløbet. Her beskrives selve forløbet kronologisk med vægten lagt på de ændringer, der sker undervejs i forhold til de oprindelige intentioner (som beskrevet i metodeafsnittet). Denne forløbsbeskrivelse er ofte den, som giver læseren det bedste indtryk af, hvad der egentlig er sket, og hvorfor det gik, som det gjorde. Redegørelsen i resultatafsnittet skal bygge på oplysningerne i de to foregående afsnit. Er emnet ikke en patientbeskrivelse, kan andre og passende overskrifter vælges. Formålet med at opdele case beskrivelsen i flere afsnit er at hjælpe læseren til at få overblik over væsentlige informationer. Derfor skal der være overensstemmelse mellem overskrifter og vigtige pointer i forfatterens fremstilling. Ofte er det en fordel, at resultatet umiddelbart efter behandlingen er fulgt op af resultater indsamlet med en længere tidshorisont, f.eks. 3 mdr., 6 mdr. eller 1 år efter. Læseren vil have mere tiltro til et resultat, der dokumenteres at være stabilt, også efter en vis tidsperiode. Diskussionen Afsnittet begynder med, at forfatteren på 2-4 linier fremhæver de væsentlige punkter ved case-rapporten. Formålet med diskussionen er at belyse og uddybe casen. Informationer fra litteraturen, der både støtter og går imod forfatterens synspunkter, refereres og diskuteres, og svagheder ved forfatterens synspunkter eller konklusioner påpeges. Relevant teori kan trækkes ind for at belyse og diskutere aspekter af casen. Implikationer og relevans af casen diskuteres. De spørgsmål, casen genererer, fremhæves. De spørgsmål, andre former for forskning kan afklare, præciseres. Det er vigtigt, at forfatteren udtrykker sig om, hvilken klinisk relevans læseren skal tillægge casen, samt at forfatteren udtrykker sig sprogligt under hensyntagen til den relativt lave styrke af evidens case-rapporter har. Det vil sige, at forfatteren nøje skal overveje sine sproglige formuleringer og ikke tage munden for fuld, når en evt. konklusion eller anbefaling udtrykkes. Diskussionen kan afsluttes med en kort konklusion, hvis dette er relevant. Mere typisk afsluttes en caserapport med en perspektivering, dvs. hvad vil erfaringerne fra denne case betyde for fremtidig praksis og forskning. Når du som fysioterapeut læser case-rapporter, vil vi opfordre dig til at vurdere dem i forhold til de punkter, der er opsummeret i faktaboksen på næste side. Skulle du selv gå i gang med at skrive en case-rapport kan checklisten være et nyttigt redskab i skriveprocessen. Skriv en case-rapport Vi vil opmuntre alle fysioterapeuter til seriøst at overveje muligheden at beskrive deres praksis i en caserapport. Som fag står vi med et stort ansvar for udviklingen af viden om den bedste behandling/forebyggelse overfor muskel- og skeletsygdomme. Her er case-rapporten et vigtigt bidrag, idet der næppe findes nogen bedre måde at videreformidle de erfaringer og ideer, som fremtidig praksis og forskning skal inspireres af. Referencer 1) Vandenbroucke JP J R S Med 92(4): , ) Rothstein J, Phys Ther 73(8): , ) Harris SR, J Surg Oncol 2000 Jun;74(2):95-8; Discussion ) Backman CL, Harris SR, Am J Phys Med Rehabil, 78: , ) Manuskriptvejledningen for Ugeskrift for Læger, Videnskab og Praksis, 17. udgave, januar 2001, pkt

5 14 Checkliste Titel Skal være kort og beskrivende. Abstrakt Skal indeholde alle væsentlige punkter fra rapporten, opstillet efter overskrifter ( helst med versaler eller fed) for eksempel baggrund, formål, casebeskrivelse, diskussion. Baggrund og formål 1. Er casen usædvanlig eller vinklen anderledes, indeholder den noget nyt? 2. Er det undersøgt, om andre har skrevet lignende cases? 3. Er der foretaget en rimelig (ikke nødvendigvis udtømmende) litteraturgennemgang om problemet? Casebeskrivelse Materiale: 1. Er der redegjort uddybende og klart for materialet (patienten/institutionen/instrumentet)? 2. Er det klart beskrevet, hvordan undersøgelsen er fortaget, og hvorfor disse undersøgelsesmetoder er valgt? Er der referencer til litteratur om de valgte undersøgelsers reliabilitet og validitet? Undersøgerens egen stillingtagen til reliabilitet, procentvis overensstemmelse af de undersøgelsesmetoder, der er anvendt for at beskrive patienten. 3. Er forfatterens egen vurdering, diagnose og kliniske beslutningsproces klart formuleret? 4. Er der opnået informeret samtykke fra patienten og er patienten anonym i fremstillingen? Metode 1. Er der redegjort og argumenteret for valgene af behandlingsmetoder (klinisk ræsonnering)? 2. Er behandlingen beskrevet således, at en anden kan gentage den? Angivelse af hvor, hvordan, hvor meget, hvilke evt. ændringer eller tilpasninger, der skete af behandlingsmetoder i forløbet? Eventuelt illustreret yderligere ved tabeller og figurer/ fotos/eks. på træningsprogram/narrativer om patientens hjemmetræning? 3. Er der redegjort for normalværdier af mindre kendte undersøgelsesmetoder? 4. Er behandlingsforløbet fremstillet så klart og overskueligt, at læseren kan vurdere behandlingen? Resultat 1. Er resultatet fremstillet således, at det logisk hænger sammen med data fra evalueringen og på et niveau, som viser relevansen for patientens dagligdag? 2. Er resultatet umiddelbart efter behandlingen fulgt op af resultater med en længere tidshorisont (f.eks. 3 mdr., 6 mdr., 1 år)? Diskussion 1. Begynder diskussionen med en kort (maks. 4-5 linier) opsummering af resultatet? 2. Bliver resultatet diskuteret og uddybet ved at trække teori og referencer ind? Bliver diagnosen belyst og diskuteret yderligere? 3. Bliver andre mulige forklaringer på resultatet præsenteret og diskuteret? 4. Bliver spørgsmål, som case-rapporten genererer, og som anden form for forskning kan tage op, beskrevet? Manuskriptvejledning Nyt om Forskning har to formål: Dels at publicere og dels stimulere fysioterapeutisk forskning. Nyt om Forskning optager derfor både forskningsartikler, som bringes under rubrikken FORSKNING og abstracts (se vejledning til abstracts). Alle bidrag sendes til: NYT OM FORSKNING Danske Fysioterapeuter Nr. Voldgade København K. Forskning Alle artikler, der bringes under rubrikken FORSKNING er gennemlæst af to eksterne bedømmere og vurderet med henblik på videnskabelig og faglig kvalitet samt forståelighed. Forfattere til forskningsartikler må påregne at skulle revidere deres artikel efter bedømmernes anvisninger før publicering. Det tilstræbes, at forfattere og bedømmere er ukendte for hinanden. Artikler, der tidligere har været publiceret i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, bedømmes ikke eksternt. Disposition Artiklen anbefales opbygget efter følgende disposition: Side 1 a. Artiklens titel b. Forfatternes navne. Forfattere, der ikke er fysioterapeuter anføres med uddannelsesbetegnelse. c. Navnet på afdelingen/institutionen hvor undersøgelsen er foretaget. d. Navn, adresse, telefon, faxnummer og adresse på den forfatter, der er ansvarlig for artiklen og korrespondancen vedr. denne. e. Dato for artiklens færdiggørelse. Side 2 a. Engelsk sproget summary på maksimum 150 ord. Indeholdende undersøgelsens formål, metode og hovedresultater. b engelske keywords. Korrespondence: Bente Hovmand Fysioterapeutskolen Universitetsparken Kbh. Ø. Tlf Side 3 ff (Selve artiklen) 1. Baggrund Beskrivelse af det fysioterapeutiske problem undersøgelsen sigter mod at løse. En kort redegørelse for tidligere undersøgelser (med referencer) af problemområdet mundende ud i en klar og entydig problem-

6 formulering. Evt. hypoteser præsenteres i dette afsnit, ligesom mål eller formål med undersøgelsen klargøres. 2. Materiale og metode Redegørelse for valg af undersøgelsesmetode og præcis beskrivelse af denne. Beskrivelse af de personer, der indgår i undersøgelsen, herunder beskrivelse af in- og eksklusionskriterier. 3. Resultater Kvantitative data præsenteres ukommenteret evt. statistisk bearbejdet. Kvalitative data refereres i uddrag. Strukturering og tolkning beskrives. Der skelnes mellem rå og fortolkede data. Figurer og tabeller tekstes. 4. Diskussion Kritisk vurdering af undersøgelsen, dens resultater og evt. fejlkilder. Resultaterne relateres til kendt viden på området (med referencer). Der konkluderes i forhold til problemformulering og evt. hypotese af- eller bekræftes. Der tages stilling til perspektiverne i undersøgelsens resultater. 5. Perspektivering Artiklens resultater perspektiveres. Hvilken betydning kan undersøgelsen få for klinisk praksis. Er der dukket nye problemstillinger op? Referencer Alle kilder i tekst eller figurer opføres alfabetisk i litteraturlisten og nummeres. I teksten henvises alene med reference-nummeret samt evt. sidetal i parentes. Referencer til accepterede, men endnu ikke publicerede artikler opføres i listen med følgende tilføjelse: (inpress). Tidsskriftets navn forkortes som i Index Medicus. Eksempel: Wong R A, Jette D U: Changes in sympathetic tone associated with different forms of transcutaneous electrical nerve stimulation i healthy subjects. Phys Ther 64(4):478-82, Forfattere: Titel: Tidsskrift: Efternavn, og initialer for fornavne Hele titlen År: her 1984 Volumen: her 64 Nummer i udgivelsesår: her 4 Sidetal: her Standardforkortelsen, her Phys Ther Ved artikel-referencer med mere end 6 forfattere tilføjes de øvrige som et al. Følgebrev Manuskripter skal ledsages af et følgebrev fra den ansvarlige forfatter med bekræftelse på at: De videnskabsetiske regler er fulgt, med journalnr. fra videnskabsetiske komite. Der ikke ligger kommercielle interesser bag den fremsendte artikel. Der er opnået tilladelse til at benytte patientoplysningerne. Der foreligger tilladelse til publicering fra den afdeling/institution, hvor undersøgelsen er foregået. Der ikke foreligger ophavsretslige problemer ved at publicere artiklen. Følgebrevet skal desuden oplyse om, hvorvidt artiklen tidligere er publiceret eller er under bedømmelse i andre tidsskrifter. Følgebrevet skal være underskrevet af alle forfatterne. Et manuskript, der er revideret på redaktionens opfordring, skal også ledsages af et følgebrev, hvor alle forfattere godkender den foretagne revision. Al korrespondance foregår til første forfatter, hvis intet andet ønskes. Særtryk Alle artikler tilsendes som særtryk i 50 eksemplarer til førsteforfatteren. Yderligere eksemplarer kan bestilles mod betaling. Andet stof Under rubrikken FORSKNING kan også bringes artikler om enkelte Cases, Pilotprojekter og Abstracts. Manuskript tekniske anvisninger Artiklen skrives på A4-format, med dobbelt-linieafstand og margin på 2,5 cm. Figurer og tabeller indsendes på særskilte ark mærket med artiklens titel og forfatter. Tekst og illustrationer indsendes i 4 eksemplarer. Hvor det er muligt medsendes, i tillæg til de 4 eksemplarer, en 3½ diskette med teksten skrevet i Word. Artikler bringes så vidt muligt på dansk, men norsk, svensk eller engelsk kan også accepteres. Alle ikke-standardiserede forkortelser skal defineres i teksten, første gang de anvendes. Dobbeltpublikation Følgende punkter skal være opfyldt, for at en artikel kan bringes som dobbeltpublikation: Begge tidsskrifter skal være orienterede om dobbeltpublikationen. Nyt om Forskning skal have en kopi af den primære version. Den primære publikation skal respekteres ved et publikationsinterval på mindst to uger. Manuskriptet til Nyt om Forskning er rettet til fysioterapeuter og må derfor afvige fra den primære version på de områder, der er specielt relevante for fysioterapeuter. Versionen til Nyt om Forskning skal være troværdig i forhold til den primære version. Revideret 11. september

7 ABSTRACTFORMULAR Vejledning Abstraktet skal holdes inden for rammen. Undgå at skrive på selve rammen. Abstraktet må maksimalt indeholde 250 ord. Skrifttype: Times Roman 12 pt. Linjeafstand 1. Titlen skrives med stort. Samtlige forfattere og adresse på indsendende institution (afdeling, hospital, klinik) angives forneden. Videnskabelige abstrakts skal indeholde en introduktion, metodebeskrivelse, resultatafsnit inkl. data og konklusion. Eksperimentelle studier bør indeholde overvejelser om klinisk relevans. Eksempel: 16 Kollagen turn-over i senevæv efter langvarig belastning H. Langberg, D. Skovgaard og M. Kjær Idrætsmedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, København Introduktion: Overbelastning af sener er et stort problem inden for idræt, men vores viden omkring hvordan sener adaptere til belastning er ringe. I humane studier har man fundet, at koncentrationen af kollagenmarkøren PICP (et propeptid, som enzymatisk fjernes ved syntese af kollagen type 1) målt i serum stiger i dagene efter hård træning (Virtanen 1993). Kollagen type 1 er den vigtigste bestanddel i bindevæv og sener. Materiale og metode: Mikrodialyseteknikken er i nærværende studie anvendt til in-vivo at måle den lokale omsætning af kollagen lige efter belastning. Frisætningen af kollagenmarkørerne PICP måles lokalt i vævet foran den humane achillessenen, samt i blodet før, efter og 72 timer efter 3 timers løb (12 km/t) på 5 langdistanceløbere (5 m). Resultater: Der ses en signifikant stigning i den lokale PICP koncentration 72 timer efter belastningen (P < 0.05), mens koncentrationen umiddelbart efter løbet er uændret (P > 0.05). PICP koncentrationen er uændret i serum umiddelbart efter de 3 timers løb, samt efter 72 timer (P > 0.05). Konklusion: Nærværende studie viser, at mikrodialyseteknikken muliggør in-vivo monitorering af ændringer i kollagenomsætning lokalt i vævet. Vi finder, at der 72 timer efter et 3 timers løb er en signifikant stigning i koncentrationen af PICP i vævet foran achillessenen. Dette fund indikerer, at belastningen ved 3 timers løb stimulerer til øget indbygning af kollagen type 1. Med nærværende metode er det muligt at monitorere den lokale vævsreaktion på belastning. Dette kunne være afgørende for fremtidig rådgivning omkring træning og rehabilitering. Abstraktformular indsendes til: Danske Fysioterapeuter Nyt om Forskning Nørre Voldgade 90, 1358 København K. Indsendes som print samt på en diskette, eller med angivelse af tekstbehandlingssystem (Word)

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Manuskriptvejledning Kandidatprisen

Manuskriptvejledning Kandidatprisen Manuskriptvejledning Kandidatprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af kandidatprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om Kandidatprisen.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

CASEMETODEN. Knut Aspegren 02.12.2003

CASEMETODEN. Knut Aspegren 02.12.2003 1 CASEMETODEN Knut Aspegren 02.12.2003 Casemetoden er en form af probleminitieret analyse og læring. Den stammer oprindeligt fra Harvard Business School, hvor man allerede i 1920-erne begyndte at bruge

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Manuskriptvejledning INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER. for Ugeskrift for Læger. 1. november 2013.

Manuskriptvejledning INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER. for Ugeskrift for Læger. 1. november 2013. Manuskriptvejledning for Ugeskrift for Læger. 1. november 2013. Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Skrivning som redskab og kommunikation Afsenderen Modtageren Meddelelsen

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis?

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Temamøde Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen Studiets metoder Pia Bøgelund & Søren Hansen Dagsorden 1. Hvad er videnskabelighed? 1. En gruppediskussion efterfulgt af fælles opsamling 2. Hvilke metoder, teorier og modeller kender I fra jeres projektarbejde?

Læs mere