Indhold Kompetenceprofil... 2 Forord... 2 Organisering... 3 Generel alle medarbejdere... 3 Socialt... 4 Fagligt... 4 Udvikling... 5 Sygeplejersker...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Kompetenceprofil... 2 Forord... 2 Organisering... 3 Generel alle medarbejdere... 3 Socialt... 4 Fagligt... 4 Udvikling... 5 Sygeplejersker..."

Transkript

1 Kompetenceprofiler For områderne Sundhed og Omsorg + Socialområdet, Handicap og Psykiatri [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.]

2 Indhold Kompetenceprofil... 2 Forord... 2 Organisering... 3 Generel alle medarbejdere... 3 Socialt... 4 Fagligt... 4 Udvikling... 5 Sygeplejersker... 6 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedshjælpere Pædagoger Omsorgs- og Pædagogmedhjælpere

3 Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. Nedenstående er stikord. - Den færdigt introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil som gælder alle medarbejdere uanset faggruppe, og en fagspecifik profil - Norddjurs kommunes værdigrundlag - Personalepolitikken - Anvendes til kompetenceafklaring / udvikling i den enkelte enhed - Underbygge ND kvalitetsstandarter - Definition af begreber: kendskab, orienterer sig om, retningsgivende dokumenter etc. lægges som bilag - Anvendelse af taksonomier - Arbejdsproces, medarbejderinddragelse. 2

4 Generel alle medarbejdere Kompetenceområde Forventning / krav Organisering Have kendskab til Norddjurs kommunes organisation. Have kendskab til MED-strukturen og dennes betydning i en politisk styret organisation. Have kendskab til Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Have kendskab til og efterleve både det overordnede værdigrundlag for Norddjurs kommune, og for den enkelte enhed. Være bevidst om, at man som medarbejder repræsenterer hele Norddjurs kommune. Have opmærksomhed på og føle sig forpligtet til at bidrage til et fornuftigt ressourceforbrug. Tage ansvar for at medvirke til at sikre et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. Forstå de juridiske rammer, der er udstukket for det arbejdsområde, der arbejdes inden for. Anvende retningsgivende dokumenter, som er gældende indenfor eget virkeområde. Vurdere hvornår det er relevant at inddrage interne og eksterne samarbejdspartnere og handle på dette. 3

5 Kompetenceområde Forventning / krav Socialt Møde borgeren med en imødekommende og serviceminded adfærd, have en lyttende adfærd, og på den måde signalere nærvær i situationen. Sammen med borgeren bevidst tage udgangspunkt i og udvikle borgerens ønsker og ressourcer. Være bevidst om begrebet samskabelse i hverdagen, for på den måde at understøtte et godt samarbejde. Forpligtige sig på, både at tage og give ansvar i hverdagen. Arbejde under pres i kortere perioder. Kompetenceområde Forventning / krav Fagligt Agere i hverdagen som den færdigt introducerede medarbejder ud fra den fagspecifikke kompetenceprofil. Reflektere fagligt over egen og andres praksis. Holde sig opdateret i relevant ny viden indenfor eget arbejds- og ansvarsområde. Fortrolig med at anvende IT værktøj i relation til ansvarsområde. Medvirke til at introducere og uddanne nye kollegaer / elever / studerende. Opsøge og integrere det tværfaglige samarbejde. Bevare overblikket og agere struktureret i pressede situationer. Være bekendt med beredskabsplaner mv., hvis der opstår kritiske situationer. 4

6 Kompetenceområde Forventning / krav Udvikling Bidrage til og deltage aktivt i de kontinuerlige forandringer, i det omfang det kræver, for at kunne agere i en dynamisk organisation. Deltage aktivt i at sikre den løbende udvikling ved både at dele og modtage egne og andres ideer. Tage ansvar for egen og andres læring i hverdagen. Bidrage til at identificere og prioritere nye indsatsområder. Kvalificeret, engageret og ansvarsfuldt indgå i udviklingsprojekter i egen organisation, kommunalt, regionalt og nationalt. Sikkert anvende, kritisk vurdere og medvirke til udvikling af de retningsgivende dokumenter, som er gældende indenfor eget virkeområde. 5

7 Sygeplejersker Sygeplejerskernes virksomhedsområde er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygpleje. Bilag 2 stk. 2.1 BEK. Nr. 29 af 24/01/ Sygeplejersken medvirker til at opfylde målsætninger for befolkningens sundhed på sundhedsområdet og det sociale område. Sygeplejens specifikke genstandsområde omfatter pleje og behandling af patienter og borgere mhp. at kunne håndtere et liv med sygdom eller truende sygdom. Sygeplejersken har i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle at medansvar i forhold til sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forbyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver. Sygeplejersken udfører, formidler, leder og udvikler sygepleje selvstændigt og som medlem af tværfaglige teams. Sygplejerskens virksomhed er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, hvis sundhed er truet, og mod patienter med akut og kronisk somatisk og psykiatrisk sygdom. Sygeplejersken har fokus på både patienters grundlæggende behov og de særlige behov, der opstår ved sygdom eller når sundhed er truet. 6

8 Kompetenceområde Forventninger/krav Organisering Lede og koordinere Redegøre for organisationens opbygning, og kombinere faggruppers kompetencer i det tværfaglige samarbejde. Være medansvarlig for at integrere Norddjurs Kommunes Personalepolitik i praksis. Være bevidst om, at man som medarbejder er Norddjurs Kommunes ambassadører i hverdagen, og er medansvarlig for kommunens image og fortælling af den gode historie. Bevidst integrerer det overordnede samt det lokale værdiggrundlag i sygeplejerskens dagligdag. Tage medansvar for et fornuftigt ressourceforbrug. Tage medansvar og italesætte egen og andres adfærd for at sikre det gode arbejdsmiljø. Overskue de juridiske rammer, der med baggrund i sundhedsloven og serviceloven er udstukket for det sundhedsfaglige arbejdsområde, samt underbygge og formidle disse. Selvstændigt kunne tage initiativ til samarbejde og koordination med relevante samarbejdspartnere både internt og eksternt. Kompetenceområde Forventninger/krav Social Formidle Møde alle mennesker med åbenhed, respekt og en imødekommende og serviceminded adfærd. Være bevidst om at opbygge relationer, og udvise nærvær i mødet med det enkelte menneske og grupper af mennesker. Selvstændigt formidle sygepleje til borgere, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere. Selvstændigt formidle den rehabiliterende tilgang, velfærdsteknologi og brug af sygeplejeklinikkerne i kommunen med det sigte, at sikre størst mulig uafhængighed for borgeren. Være bevidst om begrebet samskabelse i hverdagen, for på den måde at understøtte et godt samarbejde. Ved kritiske og/eller akutte situationer selvstændigt og sikkert overskue situationen, koordinere relevante handlinger, agere struktureret, være bevidst om egne og andres ressourcer, og prioritere ud fra dette ved at involvere relevante samarbejdspartnere. 7

9 Kompetenceområde Fagligt Udføre Forventninger/krav Agere selvstændigt i hverdagen som den færdige introducerede medarbejder ved i samarbejde med andre at skabe en helhedsorienteret sygepleje. Selvstændigt og sikkert kunne varetage den grundlæggende sygepleje. Selvstændigt og sikkert varetage den specialiserede sygepleje, i det omfang det er relevant for borgeren. Selvstændigt vurdere kompleksiteten og behovet for sygepleje hos den enkelte borger med udgangspunkt i dennes ønsker og ressourcer. Være bevidst om eget selvstændige virkeområde, samt vurdere og tage ansvar for egen handling. Bidrage til at planlægge og selvstændigt udføre relevant introduktion og uddannelse af nye kollegaer / elever / studerende. Sikre den helhedsorienterede og sammenhængende indsats ved grundlæggende at være opsøgende og tage ansvar for, at de relevante faglige kompetencer inddrages i det tværfaglige samarbejde. Selvstændigt holde sig opdateret i relevant ny viden indenfor eget arbejds- og ansvarsområde. Sikkert og selvstændigt anvende relevante IT værktøjer i det daglige arbejde og den sygeplejefaglige dokumentation. Sikkert og selvstændigt udrede, planlægge og dokumentere sygepleje i elektronisk borgerjournal. Fagligt reflektere, diskutere, underbygge og bedømme kvaliteten af egen og andres praksis. Selvstændigt relatere til lovgivning og bedømme hvornår og hvilke opgaver, der kan delegeres til de enkelte faggrupper, og/eller medarbejdere. Selvstændigt vurdere om den enkelte medarbejders sundhedsfaglige kompetence opfylder kravene til den delegerede opgave, og føre tilsyn hermed. Kritisk anvende kliniske og administrative, retningsgivende dokumenter. Sikkert benytte, redegøre for og underbygge beredskabsplaner. Ved kritiske og/eller akutte situationer selvstændigt og sikkert overskue situationen, koordinere relevante handlinger, agere struktureret, være bevidst om egne og andres ressourcer, og prioritere ud fra dette ved at involvere relevante samarbejdspartnere. 8

10 Kompetenceområde Udvikling Udvikle sygepleje Forventninger/krav Deltage aktivt i og overskue den dynamiske udvikling ved, at tage ansvar for at medvirke til at revidere praksis, underbygge og integrere nye arbejdsopgaver og metoder ved at have fokus på kvalitetssikring af det sygeplejefaglige område. Tage ansvar for at medvirke til at revidere praksis, underbygge og integrere nye arbejdsopgaver og metoder ved at have fokus på kvalitetssikring af det sygeplejefaglige område. Sikkert anvende, kritisk vurdere og medvirke til udvikling af de retningsgivende dokumenter, som er gældende indenfor det sygplejefaglige virksomhedsområde. I relevant omfang selvstændigt påtage sig ansvar for egen og andres læring i hverdagen. Kvalificeret, engageret og ansvarsfuldt indgå i udviklingsprojekter i egen organisation, kommunalt, regionalt og nationalt. Bevist modtage, dele og diskutere egne og andres ideer. 9

11 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/ Social- og sundhedsuddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. 2) Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde. 3) Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg. 4) Professionel omsorg, pleje og sygepleje. 5) Aktivitet og rehabilitering. 6) Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion. 7) Koordinering, administration og styring. Dette sammenskrives i Norddjurs kommune til følgende hovedområder: Pleje og praktisk bistand Omsorgs og sygeplejeopgaver Aktivitet og rehabilitering Koordination, vejledning, undervisning og kommunikation Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter 10

12 Kompetenceområde Forventninger Organisering Koordinering Redegøre for og tage medansvar i forhold til at integrere Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Bevidst integrere det overordnede kommunale- samt det lokale værdiggrundlag i dagligdagen. Være bevidst om, at man som medarbejder er Norddjurs Kommunes ambassadører i hverdagen, og er medansvarlig for kommunens image og fortælling af den gode historie, ved at have en positiv tilgang til arbejdsopgaverne. Tage ansvar for og bidrage til et fornuftigt ressourceforbrug. Tage medansvar for og italesætte egen og andres adfærd, for aktivt at bidrage til at sikre det gode arbejdsmiljø. Redegøre for og formulere de juridiske rammer, der med baggrund i sundhedsloven og serviceloven er udstukket for det sundhedsfaglige og sociale arbejdsområde, ved at kunne relatere og integrere til den daglige praksis. Selvstændigt at anvende retningsgivende dokumenter, som er gældende indenfor eget virkeområde. Være bevidst om at inddrage interne og eksterne samarbejdspartnere. 11

13 Kompetenceområde Forventninger/krav Social Kommunikation Møde alle mennesker med åbenhed, respekt og en imødekommende og serviceminded adfærd. Underbygge relations skabende adfærd, hvor aktiv lytning og nærvær er bærende elementer. Bevidst tage ansvar for at bidrage til og være aktivt engageret i det gode samarbejde. Bevidst tage ansvar i hverdagen inden for eget kompetenceområde. Bevidst tage del i den daglige planlægning og overlevering. Selvstændigt formidle den rehabiliterende tilgang og mulighed for at benytte velfærdsteknologi med det sigte, at sikre borgeren størst mulig uafhængighed. Arbejde under uforudsigeligt pres i kortere perioder. 12

14 Kompetenceområde Forventninger/krav Fagligt Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Aktivitet og rehabilitering Personlig og praktisk hjælp Omsorgs og sygeplejeopgaver Selvstændigt, og i samarbejde med borgeren og andre med relation til borgeren, give en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer Reflektere fagligt over egen og andres praksis, ved at relatere til den teoretiske viden og erhvervet erfaring, samt indgå i kollegial sparring. Være opsøgende i forhold til relevant ny viden, og relatere til kendt praksis. Selvstændigt anvende IT værktøj i relation til det daglige arbejde og dokumentation. Selvstændigt og sikkert dokumentere fagligt. Med en vis selvstændighed benytte, redegøre for og underbygge beredskabsplaner. I kritiske og/eller akutte situationer overskue situationen, agere struktureret, være bevidst om egne og andres ressource, og prioritere ud fra dette ved at involvere relevante samarbejdspartnere. Tage ansvar for at opsøge og integrere det tværfaglige samarbejde. Selvstændigt udføre den grundlæggende sygepleje. Efter oplæring eller delegering, selvstændigt udføre stabil kompleks sygepleje. Selvstændigt kunne planlægge og arbejde rehabiliterende i de enkelte borgerforløb. Selvstændigt kunne udføre en målrettet kommunikation for at sikre en helhedsorienteret indsats. Ved delegation selvstændigt vurdere om den enkelte SSH, pædagogiske- og ufaglærte medarbejders sundhedsfaglige kompetence opfylder kravene til den delegerede opgave, og føre tilsyn hermed. Være bevidst om at møde borgeren med en pædagogisk tilgang, og med en vis sikkerhed benytte relevante pædagogiske metoder i relationen med borgeren. Være bevidst om eget selvstændige virkeområde, samt vurdere og tage ansvar for egen handling. Selvstændigt og i samarbejde med andre være aktivt deltagende i at udføre relevant introduktion af og uddanne nye kollegaer / elever/ studerende. 13

15 Kompetenceområde Forventninger/krav Udvikling Vejledning Undervisning Være bevidst om den løbende udvikling i organisationen, og tage ansvar for at understøtte forandringer. Med en vis sikkerhed integrere nye arbejdsopgaver og metoder i det daglige arbejde. Deltage aktivt i at sikre den løbende udvikling ved både, at dele og modtage egne og andres ideer. I relevant omfang påtage sig ansvar for egen og andres læring i hverdagen. Tage ansvar for og bidrage til at identificere og prioritere nye indsatsområder. Medvirke til udvikling og vurdering af de retningsgivende dokumenter, indenfor eget virkeområde. Kvalificeret, engageret og ansvarsfuldt indgå i udviklingsprojekter i egen organisation, kommunalt, regionalt og nationalt. 14

16 Social og sundhedshjælpere Social og sundhedshjælperens virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. Social og sundhedshjælperen beskrives som trin 1 i bekendtgørelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/ Social- og sundhedsuddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Borger- og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. 2) Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde. 3) Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg. 4) Professionel omsorg, pleje og sygepleje. 5) Aktivitet og rehabilitering. 6) Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion. 7) Koordinering, administration og styring. Dette sammenskrives i Norddjurs kommune til følgende hovedområder: Pleje og praktisk bistand Omsorgs og sygeplejeopgaver Aktivitet og rehabilitering Koordination, vejledning, undervisning og kommunikation Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter Ved varetagelse af sygeplejeopgaver, vil social og sundhedshjælperen være underlagt retningslinjerne for delegation. (se vedlagte bilag). Det er samtidig defineret at social og sundhedshjælperens selvstændige virksomhedsområde alene omhandler de stabile ukomplekse forløb (se definition i indledning). Øvrige forløb vil altid være i samarbejde med social og sundhedsassistent eller sygeplejerske. 15

17 Kompetenceområde Forventninger Organisering Koordinering Redegøre for og tage medansvar i forhold til at integrere Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Bevidst integrere det overordnede kommunale- samt det lokale værdiggrundlag i dagligdagen. Være bevidst om, at man som medarbejder er Norddjurs Kommunes ambassadører i hverdagen, og er medansvarlig for kommunens image og fortælling af den gode historie, ved at have en positiv tilgang til arbejdsopgaverne. Forpligtet til at bidrage til et fornuftigt ressourceforbrug. Tage medansvar for og italesætte egen og andres adfærd, for aktivt at bidrage til at sikre det gode arbejdsmiljø. Være bevidst om kommunens gældende kvalitetsstandarter, og omsætte disse i det daglige arbejde. Være bevidst om under hvilke lovgivningsmæssige rammer det daglige arbejde udføres. Arbejde selvstændigt og sammen med andre efter retningsgivende dokumenter som er gældende indenfor eget virksomhedsområde Selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, hvornår det er relevant at integrere tværfagligt samarbejde. 16

18 Kompetenceområde Forventninger/krav Social Kommunikation Møde alle mennesker med åbenhed, respekt og en imødekommende og serviceminded adfærd. Selvstændigt skabe positive relationer ved at opsøge og planlægge den gode dialog. Med respekt for borgerens ønsker og ressourcer være medvirkende til at skabe det gode hverdagsliv. Selvstændigt opsøge og tage ansvar for det gode samarbejde. Være bevidst om og forpligte sig på, at både tage og give ansvar i hverdagen. Selvstændigt og i samarbejde med andre prioritere opgaverne i pressede situationer. 17

19 Kompetenceområde Forventninger/krav Fagligt Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Aktivitet og rehabilitering Personlig og praktisk hjælp Omsorgs og sygeplejeopgaver selvstændigt udføre grundlæggende personlig pleje, omsorg og praktisk bistand. Være bevidst om og i samarbejde med den enkelte borger planlægge den rehabiliterende indsats. Tage ansvar for og være bevidst om at reflektere fagligt over egen og andres praksis. Bevidst opsøge relevant ny viden inden for den grundlæggende pleje og omsorg, samt vedligeholde denne. I samarbejde med andre udføre grundlæggende sygeplejeopgaver. styrke egen og andres faglighed ved at tage ansvar for det tværfaglige samarbejde. selvstændigt planlægge, dokumentere, og evaluere den grundlæggende pleje og omsorg i omsorgsjournalen. tage medansvar for at følge op på dokumenterede observationer. Bevidst observere, reflektere og formidle ændringer i en borgers sundhedstilstand. Selvstændigt og i samarbejde med andre introducere og uddanne nye kollegaer / elever / studerende. Overskue og handle struktureret i pressede situationer. Være bevidst om beredskabsplaner, og tage ansvar for at inddrage relevante samarbejdspartnere i kritiske situationer. 18

20 Kompetenceområde Forventninger/krav Udvikling Vejledning Undervisning tage ansvar for at deltage aktivt i forandringer, ved at udvise engagement Tage ansvar for at sikre den løbende udvikling ved både at dele og modtage egne og andres ideer, og skabe kreative løsninger i hverdagen Selvstændigt tage ansvar for egen læring, ved at være opsøgende og åben for ny viden Bidrage og motivere til andres læring, ved at have en nysgerrig og engageret tilgang til ny viden I samarbejde tage ansvar for at identificere, integrere og prioritere nye indsatsområder inden for eget virkeområde. Medvirke til udvikling og vurdering af de retningsgivende dokumenter, indenfor eget virkeområde. Kvalificeret, engageret og ansvarsfuldt indgå i udviklingsprojekter i egen organisation, kommunalt, og regionalt I samarbejde med andre evaluere egen og andres praksis, for der i gennem at kvalitetssikre den løbende udvikling. 19

21 Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. BEK nr 211 af 06/03/ Kapitel 1 Formål og varighed 1. Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv. Dette er inspirationslink. Socialpædagogers unikke kompetence er, at møde det enkelte menneske, der hvor det er, og opbygge en relation. Den gode relation betyder, at socialpædagogen har helt særlige muligheder for at støtte den enkelte og samfundet med at inkludere og udvikle det enkelte menneskes potentiale og leve et liv med muligheder. Den socialpædagogiske kerneydelse er baseret på teoretisk viden, erfaringer og værdier. Vedtaget på Socialpædagogernes 16. kongres

22 Kompetenceområde Forventning / krav Organisering Samarbejde og udøve i samfundsmæssigt perspektiv Være bevidst om og redegøre for Norddjurs kommunes organisation. Være ansvarsbevidst om MED-strukturen og dennes betydning i en politisk styret organisation. Være medansvarlig for at integrere Norddjurs Kommunes Personalepolitik i det daglige arbejde. Formulere, relatere og efterleve både det overordnede værdigrundlag for Norddjurs kommune, og for den enkelte enhed lokalt, samt omsætte disse til handlinger i hverdagen. Med etisk bevidsthed og loyalitet være ansvarsbevidst om sin rolle både som borgerens og kommunens repræsentant. Tage medansvar for et fornuftigt ressourceforbrug. Tage medansvar i sikring af et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. Overskue og forstå de juridiske rammer, der er udstukket for det arbejdsområde, der arbejdes inden for, samt underbygge og formidle disse. Anvende og underbygge retningsgivende dokumenter, som er gældende indenfor eget virksomhedsområde. Vurdere, hvornår det er relevant at inddrage interne og eksterne samarbejdspartnere, og handle på dette. 21

23 Kompetenceområde Forventning / krav Socialt Samarbejde Selvstændigt kunne møde mennesket, der hvor mennesket er, ved at være anderkendende og lyttende i relationen, og signalere respekt for det enkelte menneske og grupper af mennesker. Opbygge og underbygge ligeværdighed i relationen og i samarbejdet med borgerne. Selvstændigt skabe en professionel relation i samarbejde med borgeren. Skabe en relation med empati, situationsfornemmelse og handlekraft i samværet med andre mennesker. I samarbejde med borgeren at udvikle livskvalitet med udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer. Selvstændigt og i samarbejde med andre mennesker tage ansvar for at skabe rammer for sociale fællesskaber. At underbygge og facillitere det fælles tredje. Have en grundholdning om at tage ansvar for egne styrker og svagheder, og kritisk diskutere disse ind i egen og andres faglighed. Sikre det gode arbejdsmiljø ved at samarbejde kollegialt i pressede situationer i kortere perioder. 22

24 Kompetenceområde Forventning / krav Fagligt Opbygge relation Udøve omsorgsopgaver Agere selvstændigt i hverdagen ved i samarbejde med andre, at skabe en helhedsorienteret professionel pædagogiks og sundhedsfagligindsats. Sikre den sammenhængende indsats ved grundlæggende at være opsøgende og tage ansvar for, at de relevante faglige kompetencer inddrages i det tværfaglige samarbejde. Selvstændigt opbygge anerkendende professionelle relationer. Vurdere, overskue, diskutere kompleksiteten og behovet for pædagogiks indsats hos den enkelte borger med udgangspunkt i dennes ønsker og ressourcer, i forhold til de muligheder der er. Bevidst udrede borgeren, beslutte og begrunde metoder og mål, med udgangspunkt i udviklingsmuligheder, samt evaluere/lave opfølgning. Have en grundholdning om, at borgeren har selvbestemmelse i eget liv. Bedømme og diskutere situationer og være tydelig i anerkendelse og grænsesætning. Bevidst anvende og bedømme egen kommunikation, som et aktivt fagligt redskab. Selvstændigt og i samarbejde planlægge og gennemføre aktiviteter, der får borgeren og grupper af borgere til at opleve den pædagogiske proces meningsfuld og engagerende. Sikkert kunne udføre relevant pædagogik i forhold til det specialområde pædagogen fungerer i. Være bevidst om at vejlede og støtte pårørende i deres rolle. Reflektere over, diskutere, underbygge og bedømme kvaliteten af egen og andres praksis. Selvstændigt og sikkert anvende relevante IT værkstøjer i det daglige arbejde, samt udrede, planlægge og dokumentere i elektronisk borgerjournal. Selvstændigt formidle den pædagogiske praksis. Selvstændigt og ansvarligt holde sig opdateret i relevant ny viden indenfor eget arbejds- og ansvarsområde. Planlægge og formidle introduktion af nye kollegaer. Selvstændigt tage initiativ til vejledning og sparring med studerende/elever, samt nye kollegaer. 23

25 Ved kritiske og/eller akutte situationer selvstændigt og sikkert overskue situationen, koordinere relevante handlinger, agere struktureret, være bevidst om egne og andres ressourcer, og prioritere ud fra dette ved at involvere relevante samarbejdspartnere. Sikkert benytte, redegøre for og underbygge beredskabsplaner. Kompetenceområde Forventning / krav Udvikling Formidle udviklings- og læringsopgaver Overskue, aktivt diskutere og deltage i de kontinuerlige forandringer, i det omfang det kræver for, at kunne agere i en politisk styrret, dynamisk organisation. Identificere og prioritere nye indsatsområder, og argumentere i relevante sammenhænge for at ændre strategi i forhold hertil. Underbygge den løbende udvikling ved opmærksomhed på behovet, for at integrere nye arbejdsopgaver og metoder. Samarbejde omkring videreudvikling af den pædagogiske praksis på det organisatoriske plan. Selvstændigt tage ansvar for egen læring, og medansvar for andres læring i hverdagen. Selvstændigt relatere til, formidle og underbygge retningsgivende dokumenter og relevant lovgivning. Sikkert anvende, kritisk vurdere og medvirke til udvikling af de retningsgivende dokumenter, som er gældende indenfor det pædagogiske område. Kvalificeret, engageret og ansvarsfuldt indgå i udviklingsprojekter i egen organisation, kommunalt, regionalt og nationalt. Tage medansvar for en konstruktiv og kritisk tilgang til forandringer i organisation. 24

26 Omsorgs- og Pædagogmedhjælpere Overenskomst Nr af 1. april 2011 FOA - Fag og Arbejde -KL 2. Stk. 2 Ansættelse efter overenskomsten kan først ske ved det fyldte 18. år. Bemærkning: Pædagogmedhjælpere ansættes til at bistå det pædagogiske personale med arbejde på institutionen. Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ( En ufaglært er en person, som ikke har anden form for uddannelse eller faglige kvalifikationer end den almene skolegang. Vedkommende har altså hverken gennemgået en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det arbejde en ufaglært får er, som oftest jobs, som ikke besidder særlige kundskaber tilegnet via uddannelse. Aarhus Universitet har på FOAs foranledning gennemført en undersøgelse i forbindelse med et større forskningsprojekt på bo-tilbudsområdet. Undersøgelsen handler om omsorgsmedhjælpernes arbejde. Følgende er fra forskningsrapporten Den Daglige Forskel : Omsorgs- og pædagogmedhjælperens opgaver drejer sig om : _ Den daglige omsorg _ Mulighed for kunne kommunikere på egne betingelser _ Mulighed for udfordringer efter egne ønsker _ Mulighed for, at kunne træffe egne beslutninger _ Opgaver i forhold til borgernes daglige beskæftigelse Fra uddannelsesguiden: ( Formålet er at støtte den enkelte, så personen opnår så stor selvstændighed som muligt og at skabe en hverdag ud fra den handicappedes ønsker og behov. I alt omsorgsarbejde er det pædagogiske arbejde med beboerne vigtigt. Du skal formidle observationer fra dit arbejde til kolleger, pårørende og andre. Du skal kende til de metoder og arbejdsformer, som pædagogerne benytter sig af, og du skal kunne forholde dig til dem og følge op på resultaterne af dette arbejde. Du skal kende til bivirkninger af medicin, og du kan uddele medicin, der er doseret af andre. ( I Socialområdet norddjurs kommune forudsætter medicinhåndtering og administration godkendt medicinkursus og introduktion lokalt) Omsorgsmedhjælperen deltager i beboermøder, behandlingsmøder og medarbejdermøder, og du skal skriftligt kunne referere dit indtryk af beboerne og dine oplevelser med dem. 25

27 Kompetenceområde Organisering Virkeområde Deltagende Bevidst om og redegøre for Norddjurs kommunes organisation. Være bevidst om MED-strukturen og dennes betydning i en politisk styret organisation. Redegøre for lokal organisering og dennes betydning for eget virkeområde Have viden om og tage ansvar for at bidrage til at integrere Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Have viden om og tage ansvar for at integrere det overordnede værdigrundlag for Norddjurs kommune, og i den enkelte enhed. Være bevidst om, at man som medarbejder repræsenterer hele Norddjurs kommune. Tage medansvar for et fornuftigt ressourceforbrug. Tage ansvar og medvirke til et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. Have kendskab til og forståelse for de juridiske rammer, der er udstukket for det arbejdsområde, der arbejdes inden for. Anvende retningsgivende dokumenter, som er gældende indenfor eget virkeområde. I samarbejde med kollegaer vurdere behov for inddragelse af samarbejdspartnere og selvstændigt handle herpå. 26

28 Kompetenceområde Socialt Virkeområde Deltagende Kommunikation Med en imødekommende og lyttende adfærd bevidst møde mennesker engageret og anerkendende. Sætte sig i andres sted og tage udgangspunkt i det enkelte menneske. Tage ansvar for sammen med borgeren at integrere borgerens ønsker og ressourcer. Tage ansvar for det gode samarbejde, såvel selvstændigt som i fællesskab. Bevidst om at agere med en professionel tilgang. Forpligtige sig på, både at tage og give ansvar i hverdagen. Være bevidst om i samarbejde med kollegaer at prioritere arbejdet i kortere pressede perioder, så det gode arbejdsmiljø bevares og opgaverne bliver løst. 27

29 Kompetenceområde Fagligt Virkeområde Bistå og støtte ved omsorgsog pædagog opgaver Have en grundholdning om, at borger har selvbestemmelse i eget liv. Bidrage til at borgeren reelt oplever relevant selvbestemmelse i eget liv. Tage ansvar for at motivere borger til at udvikle og/eller vedligeholde egne ressourcer. Med en vis sikkerhed anvende relevant fagsprog mundtligt og skriftligt. Være bevidst om individuelt at tilpasse krav og ressourcer til hinanden og situationen. Ud fra observationer være i stand til at inddrage relevante samarbejdspartnere. Engageret refleksion over egen og andres praksis. Opsøge relevant ny viden og redegøre for eventuel anvendelse i praksis. Fortrolig med anvendelsen af IT værktøj i det daglige arbejde i forhold til planlægning og dokumentation, samt kommunikation. Medvirke til at introducere og uddanne nye kollegaer / elever / studerende. Selvstændigt og bevidst opsøge og integrere det tværfaglige samarbejde. Bevare overblikket og agere struktureret i pressede og akutte situationer. Redegøre for beredskabsplaner og selvstændigt agere i kritiske situationer. 28

30 Kompetenceområde Udvikling Virkeområde Formidling Bidrage positivt i de kontinuerlige forandringer, der er i en dynamisk organisation. Engagere sig i den løbende udvikling, samt dele og modtage egne og andres ideer og erfaringer. Selvstændigt tage ansvar for egen læring, ved at være opsøgende og åben for ny viden. Engagere sig i den løbende udvikling ved at integrere nye arbejdsopgaver og metoder. Tage medansvar for vidensdeling i den daglige praksis. Bidrage til at identificere og prioritere nye indsatsområder. Aktivt deltage i udviklingsprojekter i egen organisation, kommunalt og regionalt. 29

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Ly n g by-ta a r bæ k Ko m m u n e Forord Dette er en pixiudgave af Lyngby-Taarbæk Kommunes Sygeplejeskeprofil Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Fagprofil social- og sundhedshjælper.

Fagprofil social- og sundhedshjælper. Odder Kommune. Fagprofil social- og sundhedshjælper. For social- og sundhedshjælpere ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere