Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø)

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager - August SSÆ - TEMA - Flere aktiviteter på plejecentrene SSÆ - Serviceniveau for ledsagelse i botilbud i Lejre Kommune SSÆ - Kompetenceplan - Det specialiserede sociale voksenområde SSÆ - Kvalitetsstandard omsorgstandpleje SSÆ - Ny Kvalitetstandard for specialtandpleje SSÆ- Ny Kvalitetsstandard for koordination af indsatser for borgere med hjerneskade SSÆ - Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken med høringssvar SSÆ - Projekt under Markedsmodningsfonden SSÆ - Brugertilfredshedsundersøgelse på Træningsområdet KB - Godkendelse af nye medlemmer til Handicaprådet SSÆ - Eventuelt...25

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager - August Sagsnr.: 14/20125 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 16. juli Den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig er 30 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. B. Visiterede timer private og kommunale leverandører af hjemmepleje Oversigter vedlagt C. Økonomi på pleje og Frit Valg området maj 2015 Oversigt vedlagt D. Referat fra Ældrerådet af 9. juni 2015 Vedlagt E. Referat fra Handicaprådet af 15. juni 2015 Vedlagt F. Revideret projektplan for projekt; Inkluderende partnerskaber i Lejre Kommune G. Ændring i praksis af bestilling og afbestilling af Flextrafik i de interne botilbud Solvang, Bramsnæsvig og bofællesskaberne. Opfølgning af anmodning fra udvalget den 1. juni Praksis er ændret, således at Institutionerne nu selv kan foretage ændringer direkte hos Flextrafik og ikke skal anmode den centrale administration om at ændre tider. H. Sundhedsstyrelsens Årsrapport vedrørende plejehjemstilsynet i Lejre Kommune Vedlagt I. Afrapportering vedrørende tilkendelser af førtidspensioner Der afrapporteres hvert kvartal til Udvalget for Social, Sundhed & Ældre om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Det kan oplyses, at der i 2. kvartal 2015 er blevet behandlet 10 ansøgninger om førtidspension/seniorførtidspension. 10 borgere er blevet tildelt førtidspension heraf 1 seniorførtidspension. Der henvises til vedlagte over tilkendelser for 2014 og J. Evaluering af Har du husket din motion mand Rapport vedlagt

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Venteliste til boliger 16. juli 2015.xlsx 2. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje juni Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje juni Drift ultimo maj Økonomi på pleje- og frit valgs området 5. Referat af 9. juni 2015 i Ældrerådet.doc 6. Referat af i Handicaprådet.docx 7. Sundhedsstyrelsen - Lejre Årsrapport 2014 høring.pdf 8. Pensionsoversigt xlsx 9. Evaluering af 'Har du husket din motion mand'

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 3. SSÆ - TEMA - Flere aktiviteter på plejecentrene Sagsnr.: 15/10461 Resumé: Der lægges op til en drøftelse af, hvad midlerne til bedre vilkår for de demente borgere skal anvendes til. I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev der afsat 1 mio. kr. i 2016 og fremover. Efter vedtagelse af Budget 2016 vil der blive forelagt en beslutningssag for udvalget. I vedlagte notat beskrives de aktiviteter, der er sat i gang i 2015 og de tiltag, som der arbejdes med for at udvikle og organiser aktiviteterne, hvor både borgere, frivillige, medarbejdere og ledere er aktør i dette udviklingsprojekt. Mellem procent af borgerne på centrene har en grad af hukommelsessvækkelse. Derfor er aktiviteterne målrettet alle borgerne som bor på centrene, og tilpasset den enkeltes borgers behov og ønsker. Udviklingen af aktiviteterne og organiseringen afspejler de forskelle der er på de 3 centre både fysisk og kulturelt. Derfor der være forskel på hvad der bliver i gang sat på de 3 centre. For eksempel er de 2 dagcentre, som er placeret henholdsvis på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter, en aktiv samarbejdspartner i den fortsatte udvikling af frivillighedsområdet og i samarbejdet om at udvikle aktiviteter. På Ammershøjparken er der ikke dagcentervirksomhed og der er ringe mulighed for at samle alle borgerne til fælles arrangementer. Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Drøftet. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Beskrivelse af flere aktiviteter på plejecentrene.docx

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 4. SSÆ - Serviceniveau for ledsagelse i botilbud i Lejre Kommune Sagsnr.: 15/10325 Resumé: I januar 2014 modtog kommunerne en administrativ information fra Kommunernes Landsforening (KL) om, at det ikke er lovligt at opkræve betaling hos borgerne til dækning af udgifter, der er forbundet med den socialpædagogiske bistand. Dette har haft den virkning, at flere borgere på botilbuddene ikke længere har kunnet komme på ferie og deltage i aktiviteter ud over den almindelige socialpædagogiske træning. Forslag til serviceniveau/retningslinjer forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med henblik på fremsendelse til høring i handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre sender forslag til Nyt serviceniveau/retningslinjer for ledsagelse på ferier og til fritids- og kulturaktiviteter til høring i Handicaprådet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget ønsker at der ændres i teksten under punktet serviceniveau for ferie, således at teksten ændres til: Det vil være den enkelte leders ansvar, at få tilrettelagt ferie i forhold til borgerens individuelle ønsker og behov. I de tilfælde hvor der er særlige forhold der gør gældende, f.eks. at det ikke fysisk er muligt, at finde en egnet lokalitet/feriebolig det ønskede sted, eller i de situationer hvor der foreligger en faglig vurdering af borgerens situation, der bevirker at ferien skal tilpasses denne, er det ligeledes lederens ansvar. Udvalget ønsker høringssvar fra de sociale botilbuds bruger- pårørenderåd Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Januar 2014 melder Kommunernes Landsforening (KL) ud til kommunerne, at det ikke er lovligt at opkræve betaling hos borgerne til dækning af udgifter, der er forbundet med den socialpædagogiske bistand efter Servicelovens 85. Almen praksis i Lejre Kommune har været i forhold til fritids- og kulturaktiviteter, at borgerne afholdte de afledte udgifter for personaleandelen, både i forbindelse med éndags aktiviteter ex. en tivolitur, entré, cafébesøg samt til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med ferie. Udgifterne til personaleløn og kolonitillæg jf. Overenskomst for Socialpædagoger og evt. udgifter til vikarer til bostedet, har været afholdt af de enkelte tilbuds driftsbudgetter. Øvrig ledsagelse til ex. læge (psykiater, tandlæge) tøj- og fødevareindkøb, er en del af den daglige almindelige socialpædagogiske træning (ADL), som fremgår af den enkelte borgers handleplan og som er omfattet af budgetramme/takst for de enkelte tilbud.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har i foråret 2015 holdt dialogmøde med alle de sociale tilbud. Her blev fremført ønsker fra borgere i tilbuddene om, at de ønskede ledsagelse under ferier og til fritids- og kulturaktiviteter. Efterfølgende er der udarbejder et nyt for til Nyt Serviceniveau/ retningslinjer for de specialiserede sociale tilbud: Målgruppe Borgere, der har en så gennemgribende og vedvarende funktionsnedsættelse, at de har behov for støtte døgnet rundt og ikke har mulighed for at fungere uden ledsagestøtte, og dermed ikke vil kunne tage på ferie eller deltage i aktiviteter uden støtte. Serviceniveau for ferie Borgere visiteret til botilbud samt socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens 85 tilbydes ferie med ophold og støtte i op til 7 dage om året med kommunal betaling af udgifter til personale, så som løn, kolonitillæg, kost, logi samt de transportudgifter, som har fordret en særskilt billet. Dette omfatter tillige borgere fra andre kommuner, som er bosiddende i Lejre Kommune med mindre pågældendes kommune har meddelt andet serviceniveau for deres borgere. Ferier med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 kan kun tilbydes inden for Danmarks grænser jf. Udenlandsbekendtgørelse (BEK nr af 15/ ). Ferien kan afvikles, som enkelte dage eller flere sammenhængende. Til forskel fra andre fritid- og kultursaktiviteter defineres ferie her, som min. et døgn dvs. med overnatning. Omfanget af borgernes støttebehov er meget forskelligt fra tilbud til tilbud og borgerne har derfor forskellige behov for personalestøtte, hvorfor tilbuddet om ferie op til 7 dage er en serviceramme. Det vil være den enkelte leders vurdering og afgørelse for afvikling af ferieformen i forhold til personalenormering og borgerenes ønsker/behov. Serviceniveau for fritids- og kulturaktiviteter I forhold til daglige fritids- og kulturaktiviteter, ud over almindelig daglig socialpædagogisk træning, er det den enkeltes leders vurdering i forhold til borgernes ønsker/behov og stedets drift i øvrigt, at fastsætte rammen for det daglige aktivitetsniveau. Særligt vedrørende borgere, der er visiteret til støtte jf. 85 i Serviceloven og er boende i eget hjem Borgere, der er visiteret til støttekontaktperson få timer om ugen. og som vil kunne klare sig i eget hjem, vil ikke kunne få tilbud om ledsagelse i op til 7 dages ferie. I forhold til daglige fritids- og kulturaktiviteter, ud over almindelig daglig socialpædagogisk træning, er det den enkelte lederes vurdering i forhold til borgernes ønsker/behov og stedets drift i øvrigt, at fastsætte rammen for det daglige aktivitetsniveau. Samarbejde med frivillige og civilsamfundet Som supplement til de sociale tilbuds eget aktivitetsniveau arbejdes der på, at få frivillige ind på det sociale område (botilbuddene og øvrige) i forhold til deltagelse ved beboerferie, daglige aktiviteter, støtte til inklusion i civilsamfundet o.a. samt at søges diverse fonde til (med)finansiering af diverse personalerelaterede udgifter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at fastlægge et ensartet serviceniveau for borgere i botilbud samt at tilbud om ledsagelse til fritids- og

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 kulturarrangementer differentieres ud fra borgerens ønsker/behov samt tilbuddets personalenormering og driftsramme. Handicappolitik: Forslag til Nyt Serviceniveau/retningslinjer for borgere, der har brug for ledsagelse er omfattet af handicappolitikken og ledsagelse vil være en del af kompensationen for handicappet. Økonomi og finansiering: I forhold til de takstfinansierede virksomheder, Bofællesskaberne, Bramsnæsvig og Solvang vil udgifter til fritids- og kulturaktiviteter, herunder ferie, kunne afholdes inden for taksten. I forhold til Socialpsykiatrisk Center kan de daglige aktiviteter afholdes inden for budgetrammen. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Serviceniveau for ledsagelse i de Sociale tilbud i Lejre Kommune 2. Skrivelse fra KL januar 2014.pdf

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 5. SSÆ - Kompetenceplan - Det specialiserede sociale voksenområde Sagsnr.: 15/9981 Resumé: Med udgangspunkt i de tiltag, der er taget for at kvalificere og styrke myndigheden fagligt og økonomisk på det specialiserede sociale voksenområde, er der udarbejdet et forslag til en kompetenceplan. Forslag til kompetencefordelingsplan forlægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med henblik på skærpelse af udmøntningen af Lov om Social Service i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til kompetencefordelingsplan for det sociale området godkendes, således at grænsen for bevillingerne på det specialiserede sociale voksenområde uden politisk godkendelse er 1.1.mio. kr. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at Udvalget ønsker tilføjet til kompetenceplanen, at der skal forelægges en årlig oversigt over de 10 dyreste sager for udvalget. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Der er i forhold til myndigheden for det specialiserede sociale område for voksne pågået en række tiltag i forbindelse med omorganiseringen pr. 1. januar 2015, der har til hensigt at styrke og udvikle den faglige kvalitet og samtidig have fokus på effektivitet og økonomisk ansvarlighed. Der er ansat en afdelingsleder og en faglig udviklingskonsulent i ny afdeling for Social, Integration & Misbrug, der sammen med Centerchefen kontinuerligt arbejder på at fastholde og udvikle en faglig kvalitet, hvor ansvarlighed i forhold til de økonomiske konsekvenser er i fokus. Tæt samarbejde er etableret med Lejre Kommunes økonomikonsulenter for at sikre en tæt opfølgning på den økonomiske udvikling. Blandt andet følges udgifter overordnet hver måned og økonomikonsulenter deltager 1. gang mdl. på et fagligt teammøde. Rådgiverne har alle været på kursus i voksenudredningsmetoden i foråret 2015 og arbejder nu systematisk ud fra denne model. Sagsbehandlingen vil blive underbygget i efteråret 2015 af et nu indkøbt IT system. I foråret 2015 er endvidere implementeret de politisk vedtagne kvalitetsstandarder i den daglige sagsbehandling. Der har ikke tidligere været udarbejdet en kompetencefordelingsplan for det specialiserede sociale voksen område. Den 4. oktober 2010, blev en indstilling fra administrationen tiltrådt med følgende: Det skønnes at være hensigtsmæssig allerede fra november 2010 at forelægge alle sager over kr. til politisk godkendelse. Både for at give udvalget en indsigt i typen af sager, men også for at kunne danne grundlag for en drøftelse af det fremtidige serviceniveau.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 Administrationen har udarbejdet et forslag til kompetencefordelingsniveau, som vil sikre god økonomistyring samt den faglige kvalitet og flow i sagsbehandlingen. Den foreslåede bevillingskompetence tager udgangspunkt i det marked, hvor vores borgere almindeligvis bliver tilbudt foranstaltninger. Eksempelvis koster: Botilbud: Egne tilbud: Solvang 108 tilbud: kr pr. år Bramsnæsvig 108 tilbud: kr pr. år Private tilbud i kommunen: Drosthuset 107 tilbud: kr pr. år Højagergård 107 tilbud: kr pr. år Det betyder, at afdelingslederen har kompetence til at bevillige til egne tilbud, eller de tilbud der har samme målgruppe og priser. Har borgeren brug for mere specialiseret støtte, og prisen dermed ofte er meget højere, indstilles til, at centerchefen har kompetence inden for kr. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den foreslåede kompetenceplans bevillingsfordeling gør, at sagsbehandling fortsat kan ske inden for de fastsatte behandlingstider og samtidig har funktion som økonomisk styrings redskab. Handicappolitik: Beslutning af kompetencefordelingsplan vil kvalificere sagsbehandlingen, der også omfatter Handicappede. Økonomi og finansiering: Økonomistyringen vil blive skærpet. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Kompetenceplan Social Service

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard omsorgstandpleje Sagsnr.: 15/7381 Resumé: Kvalitetsstandarden for omsorgstandplejen, Sundhedsloven 131 og 132 er revideret. Tilføjelser og ændringer er markeret med rødt i bilaget. Udvalget skal drøfte sagen og videresende kvalitetsstandarden til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrædes. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen efter Sundhedsloven 131 og 132 er revideret. Ændringerne fremstår med rødt i vedlagte bilag. Blandt andre korrektioner fremgår det, hvilke aktiviteter der ikke indgår i ydelsen, valgmuligheder samt hvor henvisning og visitation foregår. Rettelsen i kvalitetsstandard for omsorgstandplejen er overvejende redaktionel, med tydeligere klagehenvisninger, adresser og endelig henvisning til borgerrådgiveren. Udtalelser: Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd, efter drøftelse i udvalget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at korrektionerne er relevante og at de ikke berører ydelsens omfang. Handicappolitik: I overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Visitation af ydelsen er en del af bevillingen under Myndighedsafdelingen. Borgerens andel af udgiften til omsorgstandpleje er 485,00 kr. per år. Lejre Kommune har mellem 60 og 80 pladser i omsorgstandplejen, og det er ikke alle borgere der benytter sig af omsorgstandplejen. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag:

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Kvalitetstandard Omsorgstandplejen doc

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Ny Kvalitetstandard for specialtandpleje Sagsnr.: 15/7386 Resumé: Der er oprettet en ny kvalitetsstandard for specialtandpleje, Sundhedsloven 131 og 132, som ikke tidligere har været politisk behandlet. Udvalget skal drøfte sagen og videresende kvalitetsstandarden til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrædes. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: I overensstemmelse med tidsplanen for godkendelse af kvalitetsstandarder, fremlægges Kvalitetsstandard for Specialtandplejen, Sundhedsloven 131 og 132. Det er en ny kvalitetsstandard, som derfor ikke er sendt i høring før behandling i udvalget. Formålet med ydelsen er blandt andet at tilbyde specialiseret tandplejetilbud, for at bevare funktionen i tænder, mund og kæbe. Derudover forebyggende tandpleje, tandbehandling, reparationsarbejder m.v. Tandbehandlingen er en visiteret ydelse, og ansøgningen indgår i myndighedens procedurer for denne slags ydelser. Der er brugerbetaling i det specialiserede tandplejetilbud. Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter reglerne for størrelsen af det maksimale beløb som Kommunalbestyrelsen kan afkræve borgerne. Egenbetalingen reguleres en gang årligt. Udtalelser: Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd, efter drøftelse i udvalget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med sammenlignelige andre kvalitetsstandarder for tilsvarende ydelser. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Lejre kommune råder årligt over 36 pladser i Specialtandplejen og den årlige omkostning udgør omkring kr.

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 13 Borgerne betaler årligt kr. for deres specialtandlægebehandling. Ydelsen indgår i Visitation & Bestillers budget. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Kvalitetsstandard Specialtandplejen 2015.docx

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ- Ny Kvalitetsstandard for koordination af indsatser for borgere med hjerneskade Sagsnr.: 15/8000 Resumé: Koordination af indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade startede som projekt i 2013, og er efter projektafslutning blevet et permanent tilbud til borgerne. Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard for koordination af forløb for borgere med nyerhvervet hjerneskade. Udvalget skal godkende at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrædes. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Kvalitetsstandardens lovgrundlag er Sundhedsloven, Serviceloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse, Psykiatriloven og Værgemålsloven. Det er således et bredt lovgrundlag, idet koordinationen i samarbejde med borgere med erhvervet hjerneskade kan have mange facetter og relatere sig til flere paragraffer i hver lov. Formålet med kvalitetsstandarden og ydelsen er at sikre én indgang til kommunen, således borgeren modtager den rette indsats i genoptræning og rehabilitering, for at borgeren kan opnå det højst mulige funktionsniveau. Det fremgår af kvalitetsstandarden hvilke ydelser der indgår i koordinationen, og hvilke borgere der indgår i målgruppen. Udtalelser: Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden beskriver de opgaver og tilbud der er indeholdt i koordinationen. Handicappolitik: Kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 15 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Bilag: 1. Kvalitetsstandard hjerneskadekoordination.doc

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken med høringssvar Sagsnr.: 15/7515 Resumé: Der er gennemført uanmeldt tilsyn på Bøgebakken den 24. marts 2015 i henhold til Servicelovens 151. Der er ingen punkter til opfølgning fra dette eller tidligere tilsyn. Udvalget skal godkende rapporten. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrædes. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Tilsynet i henhold til Servicelovens 151, blev gennemført ved Revas Aps den 24. marts Rapporten blev modtaget den 15. maj 2015, hvorefter den blev sendt i høring hos Ældreråd og ledelsen på plejecentrene. Af rapportens konklusioner fremgår det, at beboerne vurderes til at høre til målgruppen. De fysiske rammer fremstår som velegnede og velindrettede. Det bemærkes, at der er etableret arbejdsstationer i beboernes fællesarealer. Det medfører øget opmærksomhed på hvordan personfølsomme oplysninger håndteres. Beboerne giver indtryk af og udtryk for tilfredshed, og det vurderes at de modtager den hjælp og støtte de har brug for. Der arbejdes løbende med at udvikle kvaliteten i opgaveløsningen. Tilsynet bemærker, at der ikke findes en forflytningspolitik og der ikke er forflytningsvejledere blandt personalet. Tilsynet anbefaler, at der er fokus på dette område. Tilsynet bemærker i rapporten, at der netop nu arbejdes på ansættelse af en forflytningskoordinator i Center for Velfærd & Omsorg. Det er tilsynets opfattelse, at ledelsen med 3 gruppeledere er velfungerende. Det bemærkes, at natmedarbejderne er organiseret under en anden ledelse og det er tilsynets erfaring at denne organisering kan forekomme uhensigtsmæssig. Medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for at være glade for deres arbejde. De oplever dog der er mange nye tiltag de skal forholde sig til. Ledelsen er opmærksom på dette. Tilsynet oplever at den skriftlige dokumentation er opdateret, relevant og fyldestgørende. Sprogbrug er ordentligt og afspejler respektfuld tilgang til beboerne. Tilsynet anbefaler dog også ledelsestilsyn på den skriftlige dokumentation.

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 17 Magtanvendelser forekommer sjældent. Der er opmærksomhed på den forebyggende indsats, aktuelt ved særligt fokus på implementering af socialpædagogiske handleplaner. Det anbefales, at låseanordninger på terrassedørene til beboerlejlighederne afklares med myndigheden. Udtalelser: Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet og ledelsen har indgivet høringssvar. Ældrerådet har gennemgået rapporten og tager den til efterretning uden yderligere kommentarer. Ledelsen har gennemgået rapporten og uddyber samarbejde med nattevagter, fordi tilsynet antyder, at det er uhensigtsmæssigt at nattevagterne er under en anden ledelse. Denne ordning har eksisteret de sidste 5 år. Organiseringen giver en større fleksibilitet i driften om natten og der afholdes møder på tværs af områderne for at sikre en fælles udvikling for alle medarbejderne på plejecentrene, som også er omfattet nattevagterne. Tyverisikringerne som er sat på terrassedørene i borgernes lejligheder er sat på for at forebygge indbrud. For at sikre at ordningen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, sendes den til vurdering hos kommunens myndighedsfunktion. Ledelsen har udarbejdet en handleplan efter tilsynet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at rapportens beskrivelse af forholdende på plejecentrene er i overensstemmelse med virkeligheden. Administrationen vurderer, at organiseringen af nattevagterne er tilfredsstillede for plejen og den mest rationelle måde at organisere plejen om natten på. Handicappolitik: Tilsynet er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Høringssvar fra ledelsen bøgebakken.docx 2. Handleplan på tilsyn 2015 udarbejdet juni 2015.doc 3. Revas Aps - Uanmeldt tilsyn Bøgebakken, Lejre Kommune.pdf 4. Ældrerådet - Høringssvar REVAS tilsyn på Bøgebakken.doc

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Projekt under Markedsmodningsfonden Sagsnr.: 15/10095 Resumé: Lejre Kommune ønsker i samarbejde med leverandøren DigiCorpus at ansøge Markedsmodningsfonden om medfinansiering til et projekt. Projektet indebærer at Lejre Kommune kan få viden om hvordan anvendelsen af ressourcer på Træningsområdet kan optimeres, således at kommunen fortsat kan levere træning til det stigende antal genoptræningsplaner. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre skal godkende, at Lejre Kommune indgår en formaliseret samarbejdsaftale med leverandøren DigiCorpus om test og markedsmodning af deres produkt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune sammen med virksomheden DigiCorpus ansøger Markedsmodningsfonden om medfinansiering 2. at Lejre Kommune i forlængelse af ansøgning om midler indgår en samarbejdsaftale med DigiCorpus om vilkår for samarbejdet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrædes. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Træningsafdelingen har siden maj 2014 arbejdet med projektet Virtuel Genoptræning, hvor borgere afprøver nye metoder i genoptræningen. Dette projekt fortsætter frem til maj 2016, hvorefter der skal tages stilling til om det skal overgå til almindelig drift. I løbet af projektet har der været et godt samarbejde med leverandøren DigiCorpus, som har henvendt sig til Lejre Kommune for i et samarbejde at ansøge om midler til markedsmodning af deres løsning. Antallet af Genoptræningsplaner er i stigning. Hvor der i første halvår af 2014 var 336 i genoptræning, har der i den tilsvarende periode i 2015 været 367 i genoptræning. Den samme tendens til stigning ses fra 2013 til 2014, og det antages, at det er en vedvarende tendens. Se evt. bilag 1 for en grafisk illustration af udviklingen. Erfaringerne med teknologisk understøttet hjemmetræning er positive og der er en forventning om, at hjemmetræning vil være et væsentligt element i den fremtidige understøttelse af borgernes behov for genoptræning. Derfor har kommunen en interesse i at udvide brugen af hjemmetræning og arbejde på at gøre denne træningsmetode endnu mere effektiv. Ved at indgå et samarbejde, kan Lejre Kommune gratis opnå langt flere brugerlicenser end vi har i dag. Det betyder at flere borgere kan træne hjemmefra samtidigt.

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 For at kunne komme i betragtning til projektet, skal der ansøges om midler midt i august DigiCorpus udarbejder en ansøgning til Markedsmodningsfonden, som drøftes og godkendes af Lejre Kommune. I ansøgningen vil det fremgå at Lejre Kommune løbende skal samle op på de erfaringer vi drager og melde dette tilbage til DigiCorpus. Ifølge Markedsmodningsfondens regler, kan Lejre Kommune så få medfinansiering på halvdelen af de mandetimer vi bruger projektrelateret. Udtalelser: Drøftelserne med DigiCorpus er sket i samarbejde med kommunens udbudsjurist, der ligeledes har varetaget drøftelser med markedsmodningsfonden om de juridiske aspekter af samarbejdet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at samarbejdet om at ansøge medfinansiering af projekt i Markedsmodningsfonden kan optimere genoptræning hos borgere. Lejre Kommune vil dermed opnå et godt afsæt for at forstå og anvende velfærdsteknologi i genoptræning hensigtsmæssigt fremover. Administrationen vurderer, at arbejdet med at afdække de økonomiske effekter af nye træningsformer, vil have en gavnlig virkning på vurderingen af alle de træningsformer og aktiviteter træningsafdelingen er involveret i. På den måde vil projektet både bidrage til en god opgaveløsning i driften og det vil bidrage til at vi fremadrettet kan løse vore opgaver mere hensigtsmæssigt. Handicappolitik: Anvendelsen af velfærdsteknologiske hjælpemidler og udbredelsen af muligheden for at træne hjemme i stedet for at skulle bruge tid på transport rundt i kommunen, understøtter Lejre Kommunes Handicappolitik og værdier, såsom frihed til at træffe egne valg, planlægge egen tid og opnå mere uafhængighed af andre personer. Økonomi og finansiering: Projektet koster i udgangspunktet - ikke Lejre Kommune noget ekstra. I første del af projektet frem til maj 2016 vil projektet alene bidrage med et tilskud på en hel ekstra ressourcer. Efterfølgende, fra maj 2016 og i resten af projektets løbetid vil projektet blive finansieret af den almindelige drift, hvis det på dette tidspunkt vurderes, at det er den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Og hvis dette ikke er vurderingen, vil projektet blive afsluttet inden de 2 år er gennemført. Se bilag 1 for yderligere uddybning. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Bilag 1. Tidsforbrug i projekt under Markedsmodningsfonden

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Brugertilfredshedsundersøgelse på Træningsområdet Sagsnr.: 14/20590 Resumé: KL har udarbejdet et koncept for brugertilfredshedsundersøgelser på velfærdsområdet inklusiv plejecentrene. I perioden maj-juni 2015 har Center for Velfærd & Omsorg gennemført den første brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet. Udvalget skal godkende resultaterne fra undersøgelsen samt tage stilling til, hvornår en eventuel ny undersøgelse skal finde sted. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at resultaterne fra undersøgelsen godkendes 2. at brugertilfredshedsundersøgelserne gennemføres hvert 2. år, i overensstemmelse med KL s anbefaling. Næste gang i majjuni Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at der laves en oversigt over bade og omklædningsfaciliteter i tilknytning til træningscentrene, som forelægges udvalget. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Ved økonomiaftalen for 2011 mellem Regeringen og KL anbefales det, at kommunerne hvert andet år gennemfører og offentliggør sammenlignelige oplysninger om brugeroplevede kvalitet på velfærdsområdet, herunder også ældreområdet. KL har i den forbindelse udarbejdet et koncept for spørgeskemaer til måling af brugertilfredsheden. På genoptræningsområdet blev undersøgelsen gennemført på de tre træningscentre i perioden 18. maj til 12. juni I perioden blev alle borgere, der afsluttede et genoptræningsforløb 140 og 86 stk. 1, bedt om at deltage i undersøgelsen via et elektronisk spørgerskema på træningsstedet. Enkelte borgere, der ikke kunne deltage via de elektroniske skemaer, blev ringet op og deltog således via telefoninterview. Undersøgelsen havde i alt 55 respondenter og en svarprocent på 88,71 %. Målet var at nå respondenter og en svarprocent på %. Undersøgelsen har vist et overvældende positivt resultat, med en gennemsnitlig samlet tilfredshed på 4,67 ud af 5 (hvor 5 er det højeste muligt). De fem højeste vurderinger i undersøgelsen var: Tilfredshed med modtagelse ved første genoptræning (4,80 af 5) Tilfredshed med terapeutens forståelse for borgerens situation (4,78 af 5) Tilfredshed med terapeutens evne til at motivere borgeren (4,69 af 5) Tilfredshed med terapeutens instruktioner af øvelser (4,69 af 5) Tilfredshed med dialog med terapeuten om målsætningen for træningen (4,67 af 5).

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 21 De fem laveste vurderinger i undersøgelsen var: Tilfredshed med information om genoptræning ved udskrivning fra sygehus (4,31 af 5) Tilfredshed med borgerens egen indsats (4,25 af 5) Tilfredshed med lydforhold i lokalerne (3,83 af 5) Tilfredshed med omklædningsfaciliteterne (3,83 af 5) Tilfredshed med badefaciliteterne (3,33 af 5). Udtalelser: Evalueringsrapporten bliver publiceret på Lejre.dk Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at brugertilfredshedsundersøgelsen er valid i forhold til antal respondenter og svarprocent. Yderligere vurderer administrationen, at resultaterne har været meget positive. Det vurderes ikke, at være nødvendigt med opfølgning via interviews, fokusgrupper eller lignende. Administrationen vurderer, at gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelser kan være et nyttigt værktøj i forhold til kvalitetssikring på området. Til gengæld er gennemførelsen af en brugertilfredshedsundersøgelse omkostningsfuldt for organisationen. Se økonomi og financieringen. Handicappolitik: Brugertilfredshedsundersøgelsen er i overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: I 2015 var der budgetteret kr. til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen på genoptræningsområdet. Fremtidige undersøgelser vil være lidt mindre omkostningsfulde. Det estimeres at der skal bruges ca kr. til gennemførelsen af fremtidige undersøgelser på Genoptræningsområdet. BTU Genoptræning TOTAL Kommunikation og distribution kr Data indsamling og rapportering kr Indsatser/rapportering kr TOTAL kr Det skal pointeres at disse tal er estimater, og der kan være yderligere udgifter i forbindelse med rapportering og indsatser der er afledte i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelserne. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side KB - Godkendelse af nye medlemmer til Handicaprådet Sagsnr.: 13/21736 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal sammensætte et Handicapråd ligeligt fordelt mellem repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og kommunens handicaporganisationer. Handicaprådet er med sin nuværende sammensætning repræsenteret ved 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 4 repræsentanter fra handicaporganisationerne. I denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til to nye medlemmer til Handicaprådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer - Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kommunalbestyrelsen godkender de af af Danske Handicaporganisationer Lejre indstillede medlemmer til Lejre Kommunes Handicapråd: 1. Erik Bahn fra Kr. Hyllinge, som repræsentant for Dansk Handicap Forbund 2. Rikke Zwisler fra Hvalsø, som repræsentant for ADHD foreningen. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling anbefales. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: I henhold til 37a i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område skal Lejre Kommune have et Handicapråd. Jf. 48 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Handicaprådet sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Jf. 49 i samme bekendtgørelse sammensættes Handicaprådet således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. De gældende vedtægter, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014, betyder at antallet af medlemmer er øget fra 10 til 12 medlemmer. Henholdsvis 6 medlemmer fra handicaporganisationerne og 6 medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen og hvert af de 6 fagudvalg. Handicaprådet har igennem en længere periode ikke været fuldt repræsenteret ved handicaporganisationerne, men Danske Handicaporganisationer - Lejre har nu udpeget to nye repræsentanter, som indstilles til godkendelse af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse. De to nye repræsentanter er: Erik Bahn fra Kr. Hyllinge, som repræsentant for Dansk Handicap Forbund.

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 23 Rikke Zwisler fra Hvalsø, som repræsentant for ADHD foreningen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de to repræsentanter der indstilles af Danske Handicaporganisationer - Lejre, som skal repræsentere Dansk Handicaporganisationer opfylder lovgivningens og gældende vedtægters krav til medlemmer af et Handicapråd. Kandidaterne er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet. Handicappolitik: Sammensætningen af indstillede medlemmer til Lejre Kommunes Handicapråd sikrer en kvalificeret dialog og inddragelse af borgere med handicap i Lejre Kommune i handicappolitiske spørgsmål. Økonomi og finansiering: Handicaprådets budget er fastsat med udgangspunkt i det nuværende antal medlemmer. Budgettet anvendes blandt andet til lovpligtige diæter og transportgodtgørelse og til medlemmer i rådet fra DH-Lejre og udgifter til afholdelse af møder i rådet. I forbindelse med vedtægtsændring blev godkendt, blev der givet en tillægsbevilling på kr. til Handicaprådet svarende til en forhøjelse af det nuværende budget på kr. med 20 %. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Intet under dette punkt. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

27 Bilag: 2.6. Referat af i Handicaprådet.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 10. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60449/15

28 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. juni 2015 kl , Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Tina F. Nicolaisen E Dato: 15. juni 2015 J.nr.: 14/948 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Christian Plank Udvalget for Job & Arbejdsmarked Henning Nielsen Udvalget for Kultur & Fritid Ivan Mott Udvalget for Teknik & Miljø Birger Prahl - Udvalget for Erhverv & Turisme Jan Andersen - Scleroseforeningen Erik Jørgensen - Hjernesagen Karin Zwisler - Dansk Fibromyalgiforening Bjarne Jørgensen - Diabetesforeningen Referent: Tina F. Nicolaisen, Koncernsekretariat & Udvikling Afbud: Ivan Mott Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Herunder præsentationsrunde Beslutning: Godkendt 2. Gensidig orientering (10 min) Beslutning:

29 Sag vedr. ung blind der ikke selv kan komme til sin skole pga. af manglende foranstaltninger ved lyskryds. Der er ikke bevilget penge til sådanne foranstaltninger fra tilgængelighedspuljen eller trafiksikkerhedspuljen. Handicaprådet mener, at det er en opgave der ligger i trafiksikkerhedsområdet. Birger Prahl tager sagen med på udvalget for ejendomme og trafik. DH Lejre har haft møde med Henrik B. Hjortbøl om tilgængelighed i det offentlige rum. Der er nu indarbejdet en procedure om, at i alle større sager vurderes hvorvidt der skal tages særlige tilgængeligheds hensyn. Jan Andersen har haft møde med repræsentanter fra Ejby Havn. Der arbejdes på at der etableres et handicaptoilet og samt handicapparkering ved Ejby Havn. Der er endvidere ønsker, om at der etableres et mere rekreativt område og en badebro tilgængelig for kørestolsbrugere. Organisationerne indstiller snarrest nye medlemmer til Handicaprådet til de ledige pladser. Ønske om bedre tilgængelighed til forretninger. Jan Andersen tager kontakt til Handelsstandsforening for at gå i dialog om tilgængeligheden. Birger Prahl finder ud af om kommunen har et regulativ om, om der er begrænsninger for hvor mange varer/stativer mv. forretninger må sætte på fortove. 3. Tilgængelighed til valg (20 min) Orientering om hvordan valgstederne i Lejre Kommune gøres tilgængelige for mennesker med handicap. V. Jan Andersen Beslutning: Administrationen er forberedt en række tiltag, der skal være med til at forbedre tilgængeligheden til valgstederne. Jan Andersen tager rundt på valgdagen og vurderer adgangsforholdene og administrationen vil, så vidt det er muligt, løse det undervejs. Andet der ikke lige lader sig udbedre, indtænkes til næste valg. 4. PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (45 min) Orientering om PPR s indsatser inden for børn- unge i Lejre Kommune V. Lone Tue Centerchef for Børn, Unge & Familie og Vivi Anker, leder af PPR Beslutning: 23 medarbejdere: 10 psykologer (snart 11), 5 tale hørepædagoger, 4 socialpædagoger, 4 ergoterapeuter Primært fokus på 0-18, dog ved efterværn følger man de unge til de er op til 23 år. Fokus: Indlæringsvanskeligheder, udviklingsvanskeligheder, supervision af pædagoger i institutioner og lærer på skoler. Forebyggende dialogmøder med forældre. Stort set alle sager sker med forældrenes accept. Har et tæt samarbejde med sagsbehandlere fra andre områder.

30 Deltager i distriktsmøder på skolerne som er tværfaglige møder, herunder også med deltagelse fra SSP både overordnede og specifikke sager drøftes på disse møder. Distriktsmøderne giver også mulighed for tidlig og forebyggende indsatser. PPR har en central rolle i forhold til inklusion i grundskolen. Inklusion er stadig i proces og er et væsentligt fokusområde i Center for Børn, Unge & Familie. Visionen er, at der ikke må være nogen unge i Lejre Kommune der falder mellem to stole. Ved akutte situationer på børneområdet er der i Lejre Kommune oprettet et front team der kan tage imod opkald og vejlede. Efter kontortid er der en børne- og ungevagt, som man kan få fat på hele døgnet. Ved akutte situationer tages der normalt kontakt til politiet, der herefter tager kontakt til børne- og ungevagten. Lejre Kommune har et samarbejde med det nyetablerede forældrenetværk, for at komme i dialog om hvor der kan være særlige behov for indsatser og forbedringer. I Lejre Kommune skal det være kommunen, der har det store overblik i en sag og ikke forældrene selv, at kommune på tværs af forvaltninger og afdelinger skal sikre fælles mål og trækker i samme retning i en sag. Der er en stigning i unge med debuterende psykiatriske lidelser. 5. Praktisk hjælp (25 min) Kommunal og privat udbyder, Sammenhæng mellem visiteret behov og reelt udført hjælp, Forhold ved aflysninger, ferier m.v. Risici for krænkelse af borgernes retssikkerhed. V. Helle Klink leder af visitationen i Center for Velfærd & Omsorg og Pia Rask Poulsen fagkoordinator i Center for Velfærd & Omsorg Beslutning: Forventninger til leverandørerne: Alle leverandører til personlig og praktisk hjælp skal leve op til den standard Lejre Kommune har opsat på området hvilket der er en klar forventning om at de gør. Leverandørerne er forpligtet at give en erstatningshjælp inden for 3 dage hvis de bliver nød til at aflyse. Lejre Kommune lægger vægt på at borgeren møder så få medarbejdere som muligt, at det så vidt muligt er de samme medhjælpere der kommer hos borgerne. Alle medarbejdere der kommer i borgernes hjem skal også kunne give akuthjælp Der er krav om relevant uddannelse Alla skal kunne dansk i skrift og tale Alle skal fremvise en ren straffeattest Skal være bekendte med og leve op til tavshedspligten Skal være kendt med de politiske kvalitetstandarder. Forventninger til borgeren: Deltager aktivt og skal selv bidrage til og samarbejde om at blive så selvhjulpne som muligt.

31 Sikre ordentlige forhold for de ansatte der laves en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem, da deres hjem bliver en arbejdsplads, hvilket tydeligt skal siges. Bemærkning om at være tydelig på hvad borgeren skal levere at der i forbindelse med visiteringen eller beslutningen om hjælp sker en forventningsafstemning med borgeren. Politikerne opfordre visitationen til at skærpe reglerne i forhold til at borgerne ikke må ryge når medarbejderne kommer. Borgernes retssikkerhed: Tavshedspligt og samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger. Bemærkninger om, at det som borger og modtager af hjælp opleves at medarbejderne der kommer i hjemmet bliver mere og mere pressede. At man som modtager af hjælpen bliver nød til at prioritere i opgaverne og at man således ikke nødvendigvis får den hjælp som man er visiteret til at få. Drøftelse af behovet for at visitationen måske bliver nød til at blive væsentlig mere specifikke i deres beskrivelse af bevillingerne, så de ikke er til at misforstå af leverandørerne. 6. Status på Handicaprådets budget (10 min) Handicaprådet drøfter status på rådets budget. Endvidere gives et mere detaljeret regnskab over Handicaprådets udgifter i Bilag: Status på Handicaprådets budget og regnskab for 2014 (udleveres på mødet) V. Tina F. Nicolaisen Beslutning: Budgettet gennemgået 7. Høringer siden sidste møde Ingen høringer siden sidst Orientering: 8. Eventuelt Beslutning: På næste møde er det planlagt at have temaet omkring samarbejde/koordinering med Roskilde Handicapråd på dagsordenen. Carsten og Jan vurdere behovet for dette tema.

32 Bilag: 2.7. Sundhedsstyrelsen - Lejre Årsrapport 2014 høring.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 10. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62873/15

33 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lejre Kommune 2014

34 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lejre Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: Plejehjem, embedslægeinstitutioner, tilsyn, medicinhåndtering, sundhedsfaglig dokumentation, journalføring Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, Juni 2015 Elektronisk ISBN: (Nummeret bliver tilføjet automatisk, når Word-dokumentet afleveres til Kommunikation) Den trykte versions ISBN: (Nummeret bliver tilføjet automatisk, når Word-dokumentet afleveres til Kommunikation) Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lejre Kommune / 17

35 Indhold 1 Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet 4 2 Tilsynene i Lejre Kommune 6 3 Konklusioner 6 4 Målepunkter, instrukser og hygiejne 7 5 Målepunkter, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser 9 6 Målepunkter, medicinhåndtering 11 7 Målepunkter, patienters retsstilling 14 8 Målepunkter, Tema Øvrige forhold 17 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lejre Kommune / 17

36 1 Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet Ifølge Sundhedsloven 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem. Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Sundhedsstyrelsens tilsyn, således at disse bliver fulgt. Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. Plejehjemmets ledelse og forvaltningen i kommunen fremsender en handleplan og er ansvarlige for, at de konstaterede fejl og mangler rettes. Kommunen skal i disse tilfælde fremsende en skriftlig vurdering efter implementering af handleplansindsats, der dokumenterer, at kravene er opfyldt. Plejehjemmets ledelse og forvaltningen i kommunen er ligeledes ansvarlige for, at der sker en kontinuerlig opfølgning på indsatsen, således at det sundhedsfaglige niveau fastholdes. Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. Der er 9 målepunkter på området vedrørende instrukser og hygiejne, der er 7 målepunkter vedrørende dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser, der er 20 målepunkter vedrørende medicinhåndtering samt to målepunkter i forhold til patienters retsstilling i Sundhedsstyrelsen har et årstema, som i 2014 var Behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler. Sundhedsstyrelsen har i undersøgelser haft fokus på behandling med antipsykotiske lægemidler på landets bosteder og plejecentre 1. Undersøgelserne blev igangsat, fordi der var behov for at øge patientsikkerheden for psykisk syge patienter, der var i medicinsk behandling på landets bosteder og plejehjem. Undersøgelserne viste blandt andet, at behandling med antipsykotiske lægemidler til ældre stiller særlige krav til omhyggelighed, fordi ældre er mere følsomme for lægemidlers virkning, og fordi de kan have vanskeligt ved at gøre opmærksom på eventuelle bivirkninger 2. 1 Sundhedsstyrelsen: Forbruget af Antipsykotiske Lægemidler blandt Ældre (2005); Behandling med Antipsykotiske Lægemidler på Bosteder og Plejeboliger (2010); Tilsyn med Medicineringen på Landets Botilbud, Plejecentre og Plejehjem (2012). 2 Sundhedsstyrelsen: Nyt om bivirkninger april 2012/Medicinsk behandling af ældre. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lejre Kommune / 17

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - August...2 3. SSÆ - TEMA - Flere aktiviteter på

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. november 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 20. juni 2016 kl , Handicaprådsmøde

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 20. juni 2016 kl , Handicaprådsmøde Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 20. juni 2016 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. februar 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Afbud: Christian Plank, Birger Prahl

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Afbud: Christian Plank, Birger Prahl Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 21. november 2016 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 8 på Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Medlemmer: Jan Andersen (formand) - Scleroseforeningen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Carsten Helles Rasmussen, Bjarne Jørgensen, Henning Nielsen. Mandag den 16.

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Carsten Helles Rasmussen, Bjarne Jørgensen, Henning Nielsen. Mandag den 16. Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. februar 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 20. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 20. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 20. januar 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Valg af formand...2 3. SSÆ - Valg af næstformand...3 4. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. oktober 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. oktober 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Allerslev Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. oktober 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Oktober...2

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Område Syd - Lokalcenter Bøgeskovhus, nr. 55 Adresse: Skovlundgårdsvej 55, 8260 Viby Kommune: Århus Leder: Centerchef Maria Tønnesen Telefon: 87 13 30 00 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. december 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. december 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 02.12.13...2 3. Lukket - SSÆ - Orienteringssag...5

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Øst, Tølløse Adresse: Tølløsevej 46, 4340 Tølløse Kommune: Holbæk Leder: Helen Mortensen Telefon: 72 36 53 83 E-post: helmor@holb.dk Dato for ordinært tilsyn:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 SPJALD PLEJEHJEM Adresse: Byskellet 1, 6971 Spjald Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Susan Pedersen Telefon: 97 38 12 77 E-post: sikkerpost@rksk.dk Dato for ordinært tilsyn:

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2016. Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2016. Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Allerslev Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2016 Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager Januar...2

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritsslev

Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritsslev Adresse: Aggersundvej 1, 9690 Fjerritsslev Kommune: Jammerbugt Leder: Trine Jespersgaard Christensen Telefon: 72 57 87 10 E-post: sikkerpost@jammerbugt.dk Dato for tilsynet: 05. august 2015 SST-id: PHJSYN-00006109

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Foreløbig Plejecenter Øst, Møllevang Adresse: Ørnevej 50, 4370 Store Merløse Kommune: Holbæk Leder: Susan Andreasen Telefon: 72 36 14 31 E-post: susan@holb.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Klintholm Havn Centret Adresse: Sildemarken 2, 4791 Borre Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Helene Kvist Telefon: 55 36 32 36 E-post: helkvi@vordingborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Hasle-Åbyhøj - Lokalcenter Hasle Adresse: Rymarken 118, 8210 Århus V Kommune: Århus Leder: Daglig leder Pia Jensen Telefon: 87 13 57 57 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere

Tilsynet blev foretaget af: Sygeplejerske konsulent Marianne Presskorn-Thygesen

Tilsynet blev foretaget af: Sygeplejerske konsulent Marianne Presskorn-Thygesen Adresse: Karpevænget 1D 3460 Birkerød Kommune: Rudersdal Leder: Jørgen Svendsen Telefon: 72 68 34 44 E-post: josv@rudersdal.dk Dato for tilsynet: 19. marts 2015 Sagsnr: 5-2911-307/1 SST-id: PHJSYN-00006404

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere