Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte"

Transkript

1 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal København K 19. december 2003 Tlf Fax Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte PMO/EJB J.nr Afrunding af indkomst, rente for boligstøttelån, regulering af beløbsgrænser samt ændring af kompensationsordningen Folketinget har den 19. december 2003 vedtaget L 77 Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Afrunding af indkomst, rente for boligstøttelån, regulering af beløbsgrænser samt ændring af kompensationsordningen). Lovforslaget, som vedtaget ved 3. behandlingen, vedlægges til orientering. Lovforslaget med bemærkninger kan læses på Socialministeriets hjemmeside De vedtagne ændringer af boligstøtteloven træder i kraft den 1. januar Forhøjelsen af renten for boligstøttelån træder dog først i kraft den 1. marts Indholdet af lovændringerne Som beskrevet i lovforslagets titel, ændres boligstøtteloven på fire punkter. Ændringerne gennemgås i det følgende. Afrunding af indkomst Husstandsindkomsten med formuetillæg, som opgøres efter reglerne i lovens 8, skal fremover ikke afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med ved beregning af boligstøtte. Det faktiske beløb skal anvendes i stedet. Rente for boligstøttelån Renten for boligstøtte i form af lån er fastsat i boligstøtteloven. Renten har hidtil været fastsat til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Renten ændres 1. marts 2004 til niveauet for diskontoen. Ændringen har virkning for alle lån, der udbetales efter den 1. marts Boligstøttemodtagere, der har modtaget lån inden denne dato, betaler fortsat den hidtil gældende rente svarende til halvdelen af diskontoen for den del af lånet med påløbne renter, der er optaget indtil den 1. marts 2004.

2 2 Kommunerne skal sørge for, at modtagerne er gjort bekendt med den nye og højere rentebetaling for boligstøttelån efter den 1. marts Hvis modtageren ikke ønsker at acceptere de nye lånevilkår, standses den løbende udbetaling af boligstøttelånet. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøttelån, at ansøgeren har underskrevet en gældserklæring vedrørende lånet. Som betingelse for lånet tinglyses på ejendommen et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev til sikkerhed for tilbagebetaling af lånet med påløbne renter. Vilkårene for boligstøttelånet, herunder renten, vil i nogle tilfælde fremgå af disse dokumenter. Fx kan lovens 35 være gengivet i gældserklæringen. Hvis kommunen har indgået en aftale med borgeren om boligstøttelån, hvoraf den indtil den 1. marts 2004 gældende rentesats specifikt fremgår, vil det være nødvendigt at indgå en ny aftale med borgeren om udbetaling af boligstøttelån efter den 1. marts Regulering af beløbsgrænser Satserne og beløbsgrænserne i lovens 72, stk. 1, reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Efter den 1. januar 2004 vil der være to reguleringsmetoder i boligstøtteloven. Beløbene vedr. boligydelse og beboerindskudslån vil fortsat blive reguleret med 2 procent tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår afhængig af lønudviklingen. Beløbene for boligsikring vil fremover blive pristalsreguleret med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks to år før det pågældende finansår. Satserne og beløbsgrænserne i loven er opdateret til 2003-niveau. Disse beløb reguleres første gang 1. januar Som grundlag for reguleringen anvendes fremover de tidligere regulerede, afrundede tal, der er oplistet i Socialministeriets seneste reguleringsvejledning. Ændring af kompensationsordningen Reglerne om et kompensationsbeløb ophæves for det vedtagne lovforslag og fremover. Husstande, der den 1. januar 2004 er berettiget til kompensationsbeløb som følge af tidligere ændringer i boligstøtteloven, har fortsat ret til beløbet efter de hidtil gældende regler. Det vil sige, at kompensationsbeløbet fortsat nedtrappes og udbetales efter 1. januar I beregningen af kompensationsbeløbet til denne gruppe i overgangsperioden indgår dog kun lovændringer vedtaget inden den 1. januar 2004, hvor lovens dagældende 83 ikke direkte er undtaget.

3 3 2. Ophævelse af reglerne om byfornyelsesboligsikring som konsekvens af byfornyelsesreformen Folketinget har den 19. december 2003 vedtaget L 73 Forslag til lov byfornyelse og udvikling af byer. Samtidig er vedtaget L 74 der indeholder konsekvensændringer i en række love som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer byfornyelsesreformen. Det vedtagne lovforslag kan læses på Folketingets hjemmeside: Ved L 74 ophæves boligstøttelovens kapitel 5 om sanerings- og byfornyelsesboligsikring samt huslejetilskud. Herudover indeholder forslaget enkelte konsekvensændringer af regler om indfasningsstøtte fastsat i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Byfornyelsesreformen træder i kraft den 1. januar De nye regler om byfornyelse finder anvendelse for beslutninger om byfornyelse, der træffes efter 1. januar Ophævelsen af reglerne om sanerings- og byfornyelsesboligsikring samt huslejetilskud i boligstøttelovens kapitel 5 gælder for beboere, hvis bolig byfornys efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lejeforhøjelser som følge af byfornyelse vil i stedet blive kompenseret via reglerne om indfasningsstøtte i lov om byfornyelse og udvikling af byer, som udbetales til ejeren eller i særlige tilfælde direkte til lejeren. Boligudgiften, som ligger til grund for beregningen af den individuelle boligstøtte, opgøres fremover som boligudgiften efter fradrag af indfasningsstøtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Beboere i ejendomme, hvortil kommunen har hjemtaget bindende tilsagn til en byfornyelsesbeslutning inden den 1. januar 2004, er fortsat omfattet af lov om byfornyelse. Denne gruppe vil fortsat være berettiget til byfornyelsesboligsikring m.v. efter de hidtil gældende regler i boligstøttelovens kapitel 5. Samme forhold gør sig gældende for beboere i kvartersløftområder i ejendomme omfattet af en beslutning om byfornyelse i henhold til lov om byfornyelse, hvortil der er afsat midler på finanslov 2000 og hjemtaget bindende tilsagn om offentlig støtte inden den 1. januar Disse beboere er som følge af aftalen om finansloven for 2000 fortsat efter udgangen af 2003 omfattet af de hidtil gældende regler om byfornyelse, herunder reglerne om byfornyelsesboligsikring m.v. Med venlig hilsen Mikael Lynnerup Kristensen

4 Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2003 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Afrunding af indkomst, rente for boligstøttelån, regulering af beløbsgrænser samt ændring af kompensationsordningen) 1 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 896 af 5. november 2003, foretages følgende ændringer: 1. 8, stk. 4, ophæves. Stk. 5-7 bliver herefter stk I 8, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 2«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 1«. 3. I 8, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres i 1. pkt.»stk. 1-5«til:»stk. 1-4«, og 2. pkt. ophæves. 4. I 8, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres i 1. og 2. pkt.»stk. 1-6«til:»stk. 1-5«. 5. I 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres» 8, stk. 6, 1. pkt.«til:» 8, stk. 5«. 6. I 8 a, stk. 1, ændres to steder» kr.«til:» kr.«, og» kr.«ændres til:» kr.«7. I 8 a, stk. 2, ændres» 72, stk. 1, nr. 3«til:» 72, stk. 1, nr. 2«. 8. I 10, stk. 2, ændres»51,00 kr., 16,25 kr. og 38,50 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. 72, stk. 1, nr. 4«til:»60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. 72, stk. 1, nr. 3«. 9. I 10, stk. 3, ændres»8,50 kr.«til:»10,00 kr.«,»12,25 kr.«til:»14,50 kr.«og» 72, stk. 1, nr. 5«til:» 72, stk. 1, nr. 4«. 10. I 10, stk. 4, ændres to steder»38,50 kr.«til:»45,25 kr.«og»19,25 kr.«til:»22,50 kr.«, og Socialmin., 1. kt. j.nr » 72, stk. 1, nr. 6«ændres til:» 72, stk. 1, nr. 5«. 11. I 10, stk. 5, ændres»19,50 kr.«til:»23,00 kr.«og» 72, stk. 1, nr. 7«til:» 72, stk. 1, nr. 6«. 12. I 14, stk. 1, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 8«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 7«. 13. I 17, stk. 1, nr. 4, ændres»7.700 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 9«til:»9.000 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 8«. 14. I 21, stk. 1, 1. pkt., ændres»4.000 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10«til:»4.700 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 9«og» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10«. 15. I 21, stk. 1, 2. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11«. 16. I 21, stk. 2, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12« , stk. 3, ophæves a ophæves. 19. I 22, stk. 1, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13«og» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14«. 20. I 22, stk. 2, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 15« , stk. 4, ophæves a ophæves. AX J. H. Schultz Grafisk A/S

5 2 23. I 23, stk. 1, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 16«. 24. I 24 d, stk. 1 og 2, ændres» 8, stk. 7«til:» 8, stk. 6«. 25. I 24 d, stk. 2, ændres» kr. pr. person, jf. 72, stk. 1, nr. 15«til:» kr. pr. person, jf. 72, stk. 1, nr. 17« e, stk. 1, affattes således:»boligydelse til personer omfattet af 24 a beregnes efter 21. Dog udgør tillægget til lejen ved beregningen efter 21 1/3 af det tillæg, der er fastsat i 21, stk. 1, 1. pkt.«27. I 24 e, stk. 2, udgår», og 22 a, stk. 1-5«. 28. I 24 e, stk. 3, ændres»9.372 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 16«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 18«, og» 8, stk. 9«ændres til:» 8, stk. 6«. 29. I 33 ændres»2.064 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 18«til:»2.424 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 19«. 30. I 34 ændres»2.064 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 19«til:»2.424 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20«. 31. I 35 udgår»halvdelen af« a, stk. 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk I 44, stk. 2, ændres» 8, stk. 6«til:» 8, stk. 5«. 34. I 46, stk. 2, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 21«. 35. I 46, stk. 4, ændres» 8, stk. 6«til:» 8, stk. 5«. 36. I 47, stk. 1, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 21«. 37. I 47, stk. 3, ændres» 8, stk. 6«til:» 8, stk. 5«. 38. I 47, stk. 8, ændres»696 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 21«til:»816 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 22«. 39. I 56, stk. 1, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 23« affattes således:» 72. Følgende beløb reguleres en gang årligt efter stk. 2: 1) Fradragsbeløbet i et barns indkomst på kr., jf. 8, stk. 4. 2) Formuegrænserne for formuetillæg på kr. og kr., jf. 8 a, stk. 1. 3) Fradragsbeløbene for udgifter til varme og varmt vand samt elforbrug på henholdsvis 60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr., jf. 10, stk. 2. 4) Standardbeløbene for vandtillæg på 10,00 kr. og 14,50 kr., jf. 10, stk. 3. 5) Standardbeløbene for vedligeholdelsestillæg på henholdsvis 45,25 kr. og 22,50 kr., jf. 10, stk. 4. 6) Standardbeløbet for varmetillæg på 23,00 kr., jf. 10, stk. 5. 7) Maksimumsbeløbet for den årlige leje på kr., jf ) Standardbeløbet for udgifter til drift og vedligeholdelse på kr., jf. 17, stk. 1, nr. 4. 9) Tillægget til boligudgiften på kr., jf. 21, stk. 1, 1. pkt. 10) Progressionsgrænsen efter 21, stk. 1, på kr. 11) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 21, stk. 1, 2. pkt. 12) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr., jf. 21, stk ) Progressionsgrænsen efter 22, stk. 1, på kr. 14) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 22, stk. 1, 2. pkt. 15) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr., jf. 22, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr., jf. 23, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift på kr., jf. 24 d, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr., jf. 24 e, stk ) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på kr., jf ) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af lån på kr., jf ) Grænsen for indkomststigning på kr., der fører til omberegning eller efterregulering, jf. 46, stk. 2, og 47, stk ) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte på 816 kr., jf. 47, stk ) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 56, stk. 1, 2. pkt.

6 3 Stk. 2. Ved beregning af boligydelse reguleres beløbene i stk. 1, nr og 16-22, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Ved beregning af boligsikring reguleres beløbene i stk. 1, nr. 1-9 og 13-22, med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Ved beregning af beboerindskudslån reguleres beløbet i stk. 1, nr. 23, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 7-15, 17, 21 og 23, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 16, og 22, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 3-6, afrundes til nærmeste ørebeløb, der er deleligt med 25. Stk. 4. De regulerede beløb er opgjort i niveau.« ophæves. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk Stk. 2. 1, nr. 31, træder i kraft den 1. marts Stk. 3. For boligydelse og boligsikring i form af lån gælder, at den del af lånet, der er optaget indtil den 1. marts 2004, forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Stk. 4. For husstande, der den 1. januar 2004 er berettiget til kompensationsbeløb som følge af tidligere ændringer i lov om individuel boligstøtte, finder de hidtil gældende regler i lovens 42 a og 83 fortsat anvendelse for disse ændringer.

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv.

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Til samtlige (amts)kommuner 30. juli 2003 Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Departementet

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 16. december 2010. Nr. 1716. Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Herved bekendtgøres lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330 Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at Ejendomsforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere