Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 161 Folketinget Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som senest ændret ved lov nr. 224 af 3. marts 2015, foretages følgende ændringer: 1. 3, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves. 2. I 3 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Et individuelt bofællesskab skal bestå af mindst 5 boliger. Herudover skal bofællesskabet indeholde et fællesareal, som kan benyttes af lejerne i bofællesskabet. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende, at bofællesskabet består af mindst 3 boliger. Stk. 4. Et kollektivt bofællesskab skal bestå af mindst 3 værelser. Herudover skal bofællesskabet indeholde et ekstra værelse, som kan benyttes af lejerne i bofællesskabet. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at bofællesskabet ikke indeholder det ekstra værelse, som er nævnt i 2. pkt., hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og I 51 a, stk. 2, ændres» 3, stk. 3«til:» 3, stk. 5«. 4. I 51 a, stk. 3, ændres» 3, stk. 4«til:» 3, stk. 6«. 2 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og 2 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 24 a, stk. 1, nr. 5, ændres»bofællesskab«til:»bofællesskab, der består af mindst 5 personer,«, og» 3, stk. 2-4,«ændres til:» 3, stk. 2 og 4-6,«. 2. I 24 a, stk. 1, indsættes som nr. 6:»6) Personer, der bor i et kollektivt bofællesskab i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., og som består af 3 eller 4 personer, jf. 24 h.«3. I 24 b, stk. 1, ændres»boligstøtte efter 24 a, stk. 1,«til:»boligstøtte efter 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«. 4. I 24 b, stk. 1, nr. 2, ændres» 3, stk. 2-4,«til:» 3, stk. 2 og 4-6,«. 5. I 24 b indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan uanset stk. 1 ikke godkende, at kollektive bofællesskaber i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., der er omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 5, består af mindst 3 personer, jf. dog stk. 3.«6. I 24 c, stk. 1, ændres»for personer omfattet af 24 a,«til:»for personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«. 7. I 24 d, stk. 1, 1. og 3. pkt., indsættes efter» 24 a, stk. 1,«:»nr. 1-5,«. 8. I 24 e, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres» 24 a«til:» 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«. 9. I 24 g, stk. 3, 1. pkt., ændres»efter dette kapitel.«til:»for personer i kollektivt bofællesskab efter 24 a, stk. 1, nr. 1-5.«10. Efter 24 g indsættes i kapitel 4 a:» 24 h. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter 24 a, stk. 1, nr. 6, at det kollektive bofællesskab består af 3 eller 4 personer og er etableret i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr BV000237

2 2 Stk. 2. Boligstøtte kan uanset stk. 1 fortsat ydes i indtil 3 måneder, såfremt antallet af beboere midlertidigt er mindre end 3 som følge af en eller flere beboeres fraflytning eller død. Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter stk. 1 og 2, at den fælles bolig har mindst et beboelsesrum mere end antallet af beboere. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at den fælles bolig har samme antal beboelsesrum som antal beboere, hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v. Stk. 4. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter stk. 1, at der foreligger en individuel lejekontrakt for hver beboer i bofællesskabet. 24 i. Den boligudgift, der lægges til grund ved boligstøtteberegningen for personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, er den enkelte beboers faktiske boligudgift for sin andel af boligen opgjort efter 10. Ved opgørelsen medregnes for en person boligudgiften pr. m² bruttoetageareal for 65 m². Bor en person omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, i et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. 7, stk. 2, forøges det i 2. pkt. anførte areal med 20 m². Bor begge forældre i bofællesskabet, forøges arealet efter 3. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8, stk. 7. Stk. 2. Ved beregning af boligudgiften efter stk. 1 finder 14, stk. 1, anvendelse. Bor begge forældre i bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligudgift efter 1. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8, stk. 7. Stk finder tilsvarende anvendelse for den enkelte bofællesskabsdeltager. 24 j. For personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, beregnes boligydelse efter 21 og boligsikring efter 22, stk. 1 og 2, og stk. 3, nr. 1. Stk , stk. 1, og 33 finder tilsvarende anvendelse for personer i kollektive bofællesskaber omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6. Stk. 3. Boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, udbetales som tilskud.«11. I 56 a, stk. 3, ændres» 24 a.«til:» 24 a, stk. 1, nr. 1-5.«, og som 2. pkt. indsættes:»lån ydes til en forholdsmæssig del af beboerindskuddet til de personer, der bor i kollektive bofællesskaber, der er omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6.«12. I 56 a, stk. 4, ændres» 24 b«til:» 24 b og 24 h«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj Stk. 2. 2, nr. 5, finder ikke anvendelse for kollektive bofællesskaber i almene familieboliger efter 3 i lov om almene boliger m.v., hvor kommunalbestyrelsen før lovens ikrafttræden har godkendt, at bofællesskabet kan bestå af 3 personer. For sådanne kollektive bofællesskaber finder de hidtil gældende regler anvendelse.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Kollektive bofællesskaber Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Individuel boligstøtte Gældende ret Boligsikring og boligydelse Kollektive bofællesskaber Lån til beboerindskud Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Kollektive bofællesskaber 3.2. Individuel boligstøtte 3.3. Samlede økonomiske og administrative konsekvenser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Kommunerne står over for at skulle modtage et ekstraordinært stort antal flygtninge. Det skaber særlige udfordringer for kommunernes arbejde med at modtage og boligplacere flygtninge i Udfordringerne består bl. a. i at finde et tilstrækkeligt antal boliger, som nyankomne flygtninge kan betale. Udlændingestyrelsen har for nyligt udmeldt, at kommunerne forventes at skulle modtage ca flygtninge i 2015, hvilket er omtrent tre gange flere end tidligere udmeldt. Regeringen og KL har på denne baggrund den 8. januar 2015 indgået en forståelse om integrationsområdet. Af forståelsen fremgår det, at regeringen og KL er enige om at iværksætte konkrete tiltag, som kan imødegå kommunernes udfordringer med navnlig at finde eller etablere boliger. Det indgår i forståelsen, at regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en ændring af reglerne i almenboligloven om kollektive bofællesskaber. Ændringerne skal gøre det nemmere at anvende disse bofællesskaber til boligplacering af flygtninge. Der lægges op til, at bofællesskaberne skal kunne indrettes i familieboliger, som består af 3-4 værelser eller flere, medens de efter de gældende regler som hovedregel kun kan indrettes i 6-værelses boliger, hvilket gør det vanskeligt at finde det tilstrækkelige antal boliger. Med forslaget skabes i øvrigt bedre mulighed for at skaffe boliger i den eksisterende almene boligmasse til personer, som kun kan betale en beskeden husleje. De nævnte ændringer i almenboligloven nødvendiggør ændringer i boligstøttelovens regler om boligstøtte til lejere i kollektive bofællesskaber. Det foreslås her, at boligsikringen for enlige i kollektive bofællesskaber i højere grad sidestilles med boligsikringen for enlige, der bor i en selvstændig bolig. Kollektive bofællesskaber tilbyder en ramme for, at flygtninge og andre persongrupper kan dele boliger under ordnede juridiske betingelser i forhold til lejerbeskyttelse, støtte til husleje og økonomisk uafhængighed m.v. Det indgår også i forståelsen med KL, at regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en midlertidig ændring af planloven, hvorefter kommunerne får mulighed for at give dispensation fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan i forbindelse med midlertidig indkvartering af flygtninge. Der henvises til det lovforslag, som miljøministeren vil fremsætte den 18. marts 2015 for så vidt angår denne del af forståelsen. Herudover fremgår det af forståelsen, at der af den pulje, som blev afsat på finansloven for 2015 til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne, udmøntes 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil yde et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015

4 4 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Tilskuddene er tiltrådt i Finansudvalget den 22. januar Endelig er der enighed mellem regeringen og KL om, at der iværksættes yderligere initiativer for at understøtte kommunernes modtagelse af flygtninge. Regeringen vil således understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger, ligesom mulighederne for at udnytte ledige statslige bygninger til midlertidig indkvartering af flygtninge skal afdækkes. Regeringen og KL er i øvrigt enige om, at iværksættelsen af initiativerne på den korte bane vil understøtte kommunernes modtagelse af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Hertil kommer de allerede eksisterende muligheder, som kommunerne har for at boligplacere flygtninge, herunder muligheden for at anvende den kommunale anvisningsret til almene boliger. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Kollektive bofællesskaber Gældende ret Almenboligloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, indeholder en række regler om bofællesskaber. Der er bofællesskaber til personer med særlige sociale behov indrettet i familieboliger. Der er herudover individuelle og kollektive bofællesskaber, som er møntet på alle grupper af boligsøgende. Sidstnævnte bofællesskaber kan indrettes både i familie- og ældreboliger. De bofællesskaber, som dette lovforslag vedrører, er de kollektive familieboligbofælleskaber, som er møntet på alle grupper boligsøgende. Et kollektivt bofællesskab er et bofællesskab, hvor flere deles om én bolig, og hvor den enkelte beboer således ikke har sit eget køkken m.v. Et kollektivt bofællesskab skal bestå af mindst 5 boenheder det vil sige mindst 5 værelser. Kommunen kan dog i»ganske særlige tilfælde«godkende, at bofællesskabet kun består af mindst 3 værelser i stedet for mindst 5 værelser. Ifølge lovens forarbejder kan kommunen meddele en sådan godkendelse i situationer, hvor bygningens udformning er til hinder for, at bofællesskabet indrettes med 5 værelser, eller hvor beboersammensætningen taler for, at der skal være færre end 5 værelser. Ud over de 3, 4 eller 5 værelser skal der være et ekstra værelse, som kan bruges af lejerne til deres fælles aktiviteter. Bofællesskaber kan etableres ved, at kommunen beslutter, at en almen familiebolig fremover skal udlejes som et kollektivt bofællesskab. Familieboligbofællesskaber ejes altid af en almen boligorganisation, og i forbindelse med etableringen skal kommunen og boligorganisationen aftale, hvordan udlejningen skal finde sted. De almindelige regler om udlejning af almene familieboliger (reglerne om udlejning efter venteliste og efter kommunal anvisning) finder således ikke direkte anvendelse, men der er intet til hinder for, at parterne aftaler, at kommunen får anvisningsret til alle eller til en bestemt andel af de ledige boliger eller værelser i bofællesskabet. For så vidt angår kollektive bofællesskaber er der hverken i almenboligloven eller i almenlejeloven fastsat regler om, hvorvidt hver beboer skal have sin egen lejekontrakt. Der kan herefter indgås lejekontrakt med bofællesskabet som sådant eller med hver enkelt beboer. Det følger imidlertid af integrationslovens kapitel 3 om boligplacering, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014, at en kommune har pligt til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig snarest muligt efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Kravet om en permanent bolig indebærer, at den i medfør af integrationsloven anviste bolig ikke må være tidsbegrænset, og at flygtningen skal have en selvstændig lejekontrakt, så den pågældende ikke sættes i et aftaleretligt eller økonomisk afhængighedsforhold til andre personer. Når der indgås lejekontrakt med hver enkelt beboer, fordeles den samlede leje for boligen på de enkelte beboere efter værelsernes indbyrdes brugsværdi. Der skal som i andre almene boliger betales beboerindskud i forbindelse med indgåelsen af lejekontrakterne. Udgiften til dette indskud fordeles forholdsmæssigt på de enkelte lejere. Ved udlejning af almene boliger såvel bofællesskaber som andre almene boliger - til flygtninge skal kommunen betale lejen fra det tidspunkt, hvor boligen er klar til genudlejning, og indtil genudlejning sker, ligesom kommunen skal yde garanti for lejerens opfyldelse af forpligtelsen til at istandsætte boligen/værelset ved fraflytning. De udgifter, som kommunen måtte have som følge af denne forpligtelse, refunderes af staten Den foreslåede ordning Kommunen har efter reglerne i integrationsloven pligt til snarest muligt efter, at ansvaret for en flygtning er overgået til den pågældende kommune, at anvise flygtningen en permanent bolig. Kommunerne har imidlertid vanskeligt ved at overholde denne forpligtelse. Dette skyldes bl.a., at en stor del af de nyankomne flygtninge er enlige, og at der ifølge kommunerne er mangel på mindre boliger, som denne flygtningegruppe kan betale. Det kunne således overvejes her at anvende bofællesskabsreglerne for almene boliger, idet det forhold, at flere deles om én bolig, gør huslejen mere overkommelig for den enkelte. I dag kan bofællesskaber dog kun indrettes i meget store boliger, hvilket gør det vanskeligt for kommunerne at finde tilstrækkeligt med egnede bofællesskabsboliger. Derfor foreslås det at ændre bofællesskabsreglerne på en sådan måde, at reglerne bliver mere anvendelige, således at opgaven med at boligplacere enlige flygtninge bliver lettere for kommunerne. Der findes imidlertid også andre grupper i det danske samfund, som har vanskeligt ved at skulle betale en husleje alene. Det gælder eksempelvis studerende og kontanthjælpsmodtagere. Disse persongrupper vil ligeledes kunne få en bolig til en overkommelig pris.

5 5 Det foreslås, at bofællesskaber fremover skal kunne indrettes i boliger, der kun består af mindst 3 værelser plus et ekstra værelse, der kan anvendes som fællesrum. Lejerne vil skulle deles om bl.a. køkkenet og fællesrummet, hvori de kan udøve forskellige fælles aktiviteter. Hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v., er der ikke det samme behov for et ekstra værelse til lejernes fælles aktiviteter, som hvis boligens køkken er meget lille. Derfor foreslås det, at kommunen i disse tilfælde skal kunne dispensere, således at der ikke behøver at være det ekstra værelse. Den foreslåede bestemmelse er kun en»minimumsregel«i den forstand, at der fortsat vil kunne indrettes kollektive bofællesskaber i 5 og 6 værelses boliger. Kommunen og boligorganisationen vil som hidtil, når der oprettes et kollektivt bofællesskab, skulle aftale, hvordan udlejningen skal finde sted. De her omhandlede bofællesskaber er for alle grupper boligsøgende. Det forhold, at lejerne deles om boligen og huslejen, formodes imidlertid at indebære, at denne boform er mest relevant for boligsøgende med en begrænset betalingsevne. Hvis der oprettes et bofællesskab bl.a. med henblik på udlejning til flygtninge, vil det være nærliggende, at kommunen og boligorganisationen aftaler, at kommunen får 100 pct. anvisningsret, således at kommunen hver gang, der sker en fraflytning, vil kunne bestemme, hvem boligorganisationen skal leje det ledige værelse ud til. Kommunens anvisning af flygtninge skal som andre anvisninger ske efter en konkret vurdering af flygtningenes behov sammenholdt med andre boligsøgendes behov. Ved den konkrete anvisning bør det først og fremmest indgå i kommunens vurdering, om der i det hele taget er tale om en person, som er egnet til at indgå i så tæt et fællesskab, som et bofællesskab er. Denne vurdering er særligt relevant, når der f.eks. er tale om personer med traumer og psykiske lidelser. Hvis det vurderes, at den pågældende uden problemer kan indgå i et bofællesskab, bør kommunen ved den konkrete anvisning tage hensyn til køn og alder m.v. for derved at sikre, at bofællesskabet bliver så velfungerende som muligt. Når kommunen i medfør af integrationsloves regler om boligplacering anviser en ny flygtning en permanent bolig, skal boligorganisationen indgå lejekontrakt med den enkelte lejer. Herved opnås, at boligen lever op til kravet om, at den skal være permanent, idet den enkelte lejer ikke sættes i et aftaleretligt eller økonomisk afhængighedsforhold til andre. Den enkelte lejer hæfter således kun for sin egen husleje og kan dermed holde sin økonomi adskilt fra de andre lejeres. I den forbindelse bemærkes, at det i boligstøtteloven foreslås, at det gøres til en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter de nye regler for kollektive bofællesskaber, at der foreligger en individuel lejekontrakt for hver beboer i bofællesskabet. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 10, til 24 h, stk. 4. I forbindelse med indgåelsen af ovennævnte aftale om, hvordan udlejningen skal finde sted, vil det være nærliggende, at kommunen sørger for, at det kommer til at fremgå af aftalen, at boligorganisationen skal udfærdige individuelle lejekontrakter Individuel boligstøtte Gældende ret Boligsikring og boligydelse Efter gældende regler i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, er det som udgangspunkt en forudsætning for opnåelse af boligstøtte, at støttemodtageren har selvstændigt køkken. Boligsikring beregnes efter 22 som forskellen mellem på den ene side 60 pct. af den årlige boligudgift og på den anden side 18 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Er der mere end et barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen med kr. for hvert barn ud over et barn op til og med fire børn. For husstande med to voksne husstandsmedlemmer, hvor begge er under 30 år, forøges indkomstgrænsen med kr. for hvert barn til og med tre børn. Boligsikringsmodtageren skal dog af sin boligudgift mindst selv betale kr. (egenbetaling). Alle de oplyste satser er for For husstande uden børn kan boligsikring ikke overstige 15 pct. af boligudgiften. Dette gælder dog ikke, hvis et husstandsmedlem er førtidspensionist, er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor, modtager døgnhjælp efter 96 i lov om social service eller betingelserne i 14, stk. 6, er opfyldt. Boligydelse, der udbetales til folkepensionister og personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, beregnes efter 21 som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift med et tillæg på kr. og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Er der mere end et barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen med kr. for hvert barn ud over et barn op til og med fire børn. Boligydelsesmodtageren skal dog af sin boligudgift mindst selv betale et beløb svarende til 11 pct. af sin husstandsindkomst, dog mindst kr. (egenbetaling). Alle de oplyste satser er for Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtte beregnes, kan ikke overstige kr. for boligsikringsmodtagere og kr. for boligydelsesmodtagere. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet med 5 pct., hvis der er 1 barn, 10 pct. hvis der to børn, 15 pct. hvis der er 3 børn og 20 pct. hvis der er 4 eller flere børn. Herudover er der særregler, hvor maksimalgrænsen forhøjes eller fraviges, f.eks. hvis nogen i husstanden er stærkt bevægelseshæmmede og boligen er egnet herfor, eller boligstøttemodtageren anvises til en ældrebolig m.v. Alle de oplyste satser er for Den årlige boligstøtte kan ikke være større end kr. for boligsikringsmodtagere eller kr. for boligydelsesmodtagere. Maksimalgrænsen kan forhøjes eller fraviges, f.eks. hvis nogen i husstanden er stærkt bevægelseshæmmede og boligen er egnet herfor, eller boligstøttemodtageren anvises til en ældrebolig m.v.

6 6 Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte, at samtlige husstandsmedlemmer, der beboer den bolig, hvortil boligstøtte søges, har underskrevet en erklæring om, at de hæfter solidarisk for tilbagebetalingskrav. Der kan ikke udbetales boligsikring eller boligydelse, hvis det beregnede tilskud (bagatelgrænsen) er mindre end kr. for boligsikring og kr. for boligydelse. De oplyste satser er for Kollektive bofællesskaber I kapitel 4 a i lov om individuel boligstøtte er der fastsat regler for kollektive bofællesskaber, hvorefter der kan ydes boligstøtte til beboere i kollektive bofællesskaber, selv om de pågældende ikke råder over et selvstændigt køkken. Personkredsen for de gældende kollektive bofællesskaber er personer, der har et socialt betinget behov for at bo i kollektivt bofællesskab, personer, der er fyldt 55 år, og alle beboere i kollektive bofællesskaber etableret efter lov om almene boliger m.v. eller lov om boligbyggeri. For sidstnævnte personkreds kan der være tale om almene familieboliger, ældreboliger eller støttede private andelsboliger. Det er en betingelse for at få udbetalt boligstøtte, at det kollektive bofællesskab består af mindst 5 personer. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende, at det kollektive bofællesskab består af mindst 3 personer. Den boligudgift, der lægges til grund ved boligstøtteberegningen for lejere, er den enkelte beboers faktiske andel af den samlede boligudgift for boligen. Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtte beregnes, kan ikke overstige kr. for boligsikringsmodtagere og kr. for boligydelsesmodtagere. De oplyste satser er for Grænserne for boligudgiften kan forhøjes, hvis en person bor sammen med et eller flere børn. Grænserne kan endvidere forhøjes for stærkt bevægelseshæmmede og fraviges ved anvisning til en bolig i det kollektive bofællesskab og for personer, der er berettiget til støtte efter 85 i lov om social service. Boligsikring beregnes efter de almindelige regler. Dog gælder bestemmelsen om, at for husstande uden børn kan boligsikring ikke overstige 15 pct. af boligudgiften ikke, og den årlige boligsikring kan ikke være større end kr. Boligydelse beregnes efter de almindelige regler. Dog kan tillægget til lejen højst udgøre 1/3 af det tillæg, der er fastsat i 21, og den årlige boligydelse kan ikke være større end kr. Alle de oplyste satser er for Grænserne for boligsikring og boligydelse kan forhøjes, hvis en person bor sammen med et eller flere børn. Grænserne kan endvidere forhøjes for stærkt bevægelseshæmmede og fraviges ved anvisning til det kollektive bofællesskab og for personer, der er berettiget til støtte efter 85 i lov om social service. Husstandsindkomsten opgøres som den enkelte ansøgers (boligfælleskabsdeltagers) indkomst opgjort efter de almindelige regler. Bor en person med et eller flere børn, opgøres dog en samlet husstandsindkomst for ansøgeren og dennes børn. Hver ansøger anses for at være en hel husstand, og der er således ikke solidarisk hæftelse mellem beboerne i det kollektive bofællesskab, og de skal derfor ikke underskrive en solidarisk hæftelseserklæring. Ved beregningen af boligsikring og boligydelse gælder de almindelige regler for mindste egenbetaling og bagatelgrænsen. Boligsikring og boligydelse udbetales af Udbetaling Danmark Lån til beboerindskud Lån til beboerindskud kan ydes til personer, der bor i kollektive bofællesskaber, og som opfylder betingelserne i 24 b. Lån ydes til en ligelig andel af det samlede beboerindskud til de personer i bofællesskabet, der opfylder betingelserne i 24 a. Lån til beboerindskud kan ydes til flygtninge. Der er for flygtninge fastsat en række særregler om lejetab og istandsættelsesgaranti i boligstøtteloven. Disse regler gælder for boliger, der ikke er omfattet af lov om almene boliger m.v. For boliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., gælder de regler om lejetab og istandsættelsesgaranti, der er fastsat i lov om almene boliger m.v. Lån til beboerindskud ydes af kommunerne Den foreslåede ordning Som følge af den foreslåede ændring i lov om almene boliger m.v. vedrørende kollektive bofællesskaber i familieboliger, foreslås det, at der fastsættes et nyt sæt bestemmelser i lov om individuel boligstøtte for kollektive bofællesskaber i familieboliger, der består af 3 eller 4 personer. Det foreslås endvidere, at beregningen af boligstøtte i de nye kollektive bofællesskaber i højere grad skal svare til de almindelige regler for beregning af boligsikring og boligydelse. De gældende regler for boligstøtte i kollektive bofællesskaber med krav om mindst 5 personer gælder både almene familieboliger og ældreboliger samt private lejeboliger og støttede private andelsboliger og ejerboliger. Reglerne skal derfor kunne rumme store spænd i huslejer og persongrupper. De nye kollektive bofællesskaber på 3 eller 4 personer gælder kun for almene familieboliger, dvs. boliger der ikke er særligt indrettet til ældre eller handicappede. Desuden er personer, der har behov for særligt indrettede boliger, som f.eks. stærkt bevægelseshæmmede eller anviste til ældreboliger, ikke omfattet af lovforslaget. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for samme lempelige boligstøtteregler som for de gældende bofællesskaber, da der ikke her vil kunne være samme spænd i husleje og persongrupper.

7 7 Personer, der bor i de nye kollektive bofællesskaber, kan i stedet sammenlignes med personer, der bor enkeltvis i almindelige boliger. Det foreslås på denne baggrund, at de gældende regler for 5 personers bofællesskaber fortsætter uændret, og at der indføres nye regler for beregning af boligstøtte til kollektive bofællesskaber på 3 eller 4 personer, som i højere grad svarer til de almindelige regler for boligstøtte. Forslaget indebærer, at reglen om, at boligsikring højst kan udgøre 15 pct. af huslejen for husstande uden børn, vil gælde for de nye bofællesskaber, men at grænserne for maksimal husleje og boligstøtte ikke sættes ned. Fælles for de to sæt regler for boligstøtte i bofællesskaber er, at der ikke bliver udbetalt boligstøtte ved lave huslejer (ca. husleje på pr. måned og derunder) på grund af egenbetaling og bagatelgrænsen. Dette svarer også til reglerne for den almindelige boligstøtte for enlige uden børn. Det foreslås, at der for kollektive bofællesskaber på 3-4 personer i familieboliger efter lov om almene boliger m.v. kan ydes boligstøtte, selv om de pågældende ikke råder over et selvstændigt køkken. Det foreslås, at det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte, at den fælles bolig har mindst et beboelsesrum mere end antallet af beboere. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at den fælles bolig har samme antal beboelsesrum som antal beboere, hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v. Såfremt antallet af beboere midlertidigt er mindre end 3 som følge af en eller flere beboeres fraflytning eller død, foreslås det, at boligstøtte fortsat kan ydes i indtil 3 måneder. Den boligudgift, der lægges til grund ved boligstøtteberegningen, foreslås at være den enkelte beboers faktiske boligudgift for sin andel af boligen. Ved opgørelsen medregnes for en person boligudgiften pr. m². bruttoetageareal for 65 m². Bor en person med et eller flere børn, forøges arealet med 20 m². Bor begge forældre i bofællesskabet, forøges arealet hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten. Det foreslås, at der ved beregning af den årlige boligudgift anvendes de almindelige regler for beregning af boligsikring og boligydelse. Bor begge forældre i bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligudgift hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten. Dog vil særreglerne for fravigelse af maksimalgrænsen for boligudgiften ikke finde anvendelse. I forhold til den årlige boligsikring og boligydelse foreslås, at de almindelige regler finder anvendelse, herunder også reglerne for den maksimale boligsikring og boligydelse. Dog vil særreglerne for fravigelse af maksimalgrænsen for boligsikring og boligydelse ikke finde anvendelse. Det foreslås, at boligstøtten udbetales som tilskud, da der er tale om lejeboliger, og at den almindelige bagatelgrænse finder anvendelse. Hver voksne beboer i det kollektive bofællesskab vil være boligstøtteansøger og dermed en selvstændig husstand og vil derfor ikke hæfte solidarisk med de andre beboere i bofællesskabet. De nye kollektive bofællesskaber bliver omfattet af reglerne for indkomstberegning, dvs. at husstandsindkomsten opgøres som den enkelte ansøgers (boligfælleskabsdeltagers) indkomst opgjort efter de almindelige regler. Bor en person med et eller flere børn, opgøres dog en samlet husstandsindkomst for ansøgeren og dennes børn. Det foreslås, at det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter de nye regler for kollektive bofællesskaber, at der foreligger en individuel lejekontrakt for hver beboer i bofællesskabet. I forhold til de eksisterende kollektive bofællesskaber foreslås, at kommunalbestyrelsen ikke kan fravige, at kollektive bofællesskaber i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v. skal bestå af mindst 5 personer. Kollektive bofællesskaber på 3 eller 4 personer i medfør af 3 i lov om almene boliger m.v. vil blive omfattet af de nye regler for kollektive bofællesskaber. Herudover foreslås, at de nye kollektive bofællesskaber omfattes af reglerne for lån til beboerindskud for kollektive bofællesskaber, dog således at lånet ydes til en forholdsmæssig del af beboerindskuddet til de personer, der bor i de kollektive bofællesskaber. De nye kollektive bofællesskaber vil i forhold til istandsættelsesgaranti og lejetab være omfattet af reglerne i lov om almene boliger m.v. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Kollektive bofællesskaber Med forslaget sker der en betydelig forøgelse af potentialet for at etablere kollektive bofællesskaber i den eksisterende almene boligmasse. Det forudsættes, at etablering af kollektive bofællesskaber efter den foreslåede ordning altovervejende sker i eksisterende almene familieboliger. Der vil således ikke være offentlige udgifter forbundet med etableringen. Med meget betydelig usikkerhed skønnes der på årsbasis at blive etableret 500 værelser i kollektive bofællesskaber efter den foreslåede ordning. Heraf forudsættes 400 værelser udlejet til flygtninge. Når ledige almene boliger, herunder værelser i de omhandlede bofællesskaber, stilles til rådighed for flygtninge, garanterer kommunen for lejerens forpligtelser til at istandsætte boligen/værelset ved fraflytning samt betaler for et evt. lejetab inden indflytning, jf. afsnit Staten refunderer fuldt ud kommunens udgifter hertil efter 62, stk. 3, i almenboligloven. Dette skønnes at medføre en årlig statslig merudgift på op til 1 mio. kr. i forbindelse med istandsættelse. Der forudsættes ikke at være nævneværdige merudgifter som følge af kommunal betaling for lejetab. Da udgiften til istandsættelse afholdes efter fraflytning, vil der gå 2-3 år, før dette niveau nås. Det bemærkes, at skønnet over forøgelsen af den statslige refusion af istandsættelsesudgifter er behæftet med stor usikkerhed, og at der er tale om et maksimumsskøn i den forstand, at nogle af de flygtninge, der nu boligplaceres i nyetablerede kollektive bofæl-

8 8 lesskaber, alternativt ville være blevet boligplaceret i»almindelige«almene boliger Individuel boligstøtte Justeringerne af boligstøttereglerne indebærer, at der vurderet for de 3-4 personer, der indgår i det enkelte bofællesskab, i de fleste tilfælde vil blive udbetalt den samme årlige boligstøtte, som var boligen lejet på almindeligt gældende vilkår som én samlet husstand. Tilsvarende hvis boligens (store) husleje blev delt ud på tre (mindre) huslejer i andre boliger. Ved meget lave husstandsindkomster svarende til f.eks. 3 unge med laveste kontanthjælp, vil der, hvis en stor bolig lejes som én husstand, i nogle tilfælde kunne udbetales en højere boligstøtte, end hvis de samme personer lejer individuelt. Boligstøtten opgøres efter forslaget på grundlag af en fordeling af boligens samlede husleje på hver enkelt beboer efter en lejekontrakt og den enkeltes personlige indtægt. I langt de fleste tilfælde vil der oftest ikke kunne udbetales nogen boligsikring, fordi den enkeltes nettoboligudgift bliver for lav i forhold til de krav, der ligger i boligstøttereglerne. Der vil, jf. ovenfor, heller ikke kunne forventes udbetalt boligstøtte til personerne, hvis de af egen drift bosatte sig som tre individuelle husstande til samme husleje. Det bemærkes, at der med forslaget vil kunne være eksempler, hvor der vil blive tale om mindreudgifter. Hvis en stor 4-5 rums bolig, der går fra at være udlejet til f.eks. store børnefamilier med lave indkomster til i stedet at være et bofællesskab med 3-4 personer, så vil der kunne blive tale om mindreudgifter, da boligstøtten til børnefamilier typisk er større end til andre husstande. Der skønnes dog samlet set ikke at være tale om væsentlige mindreudgifter. Samlet set skønnes forslaget på den baggrund ikke at have konsekvenser for udgifterne til individuel boligstøtte Samlede økonomiske og administrative konsekvenser Samlet vurderes lovforslaget at medføre meget begrænsede merudgifter for staten til refusion af kommunernes udgifter som følge af garanti for lejerens forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. Herudover vurderes lovforslaget ikke at have økonomiske konsekvenser for staten. Samlet vurderes lovforslaget ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser for kommunerne. De kommunaløkonomiske konsekvenser er forhandlet med KL. Lovforslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for staten og kommunerne. Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget om kollektive bofællesskaber vil antagelig medføre en vis reduktion af antallet af ledige almene boliger med lavere lejetab for de almene boligorganisationer til følge. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 30. januar 2015 til den 18. februar 2015 været sendt i høring hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatrådet, Advokatsamfundet, Akademisk Arkitektforening, Alzheimerforeningen, Amnesty International, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Ankestyrelsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP-ejendomme, BAT-Kartellet, BL, BOSAM, Byfornyelsesrådet, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Byggeriets Evaluerings Center, Bygherreforeningen i Danmark, Børne- og Kulturchefforeningen, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Industri, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Røde Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Seniorer, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Ældreråd, Danske Udlejere, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det centrale Handicapråd, Dignity, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Etnisk Ung, Finansrådet, Foreningen af Danske Skatteankenævn, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige, Forsikring og Pension, Huslejenævns- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kommunekredit, Kommunernes Revision BDO, Kollegiekontorerne i Danmark, Landsbyggefonden, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Ældresagen, Lejernes Landsorganisation i Danmark, O. K. -fonden, Praktiserende Arkitekters Råd, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Socialt Udsatte, Socialrådgiverforeningen, Statens byggeforskningsinstitut, Statsforvaltningen, Udbetaling Danmark og UNHCR.

9 9 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Merudgifter for staten på op til 1 mio. kr. om året til refusion af kommunernes udgifter som følge af garanti for lejerens forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ingen Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Almenboliglovens 3, stk. 2, regulerer nu både individuelle og kollektive bofællesskaber for så vidt angår størrelsen. Der er samme krav til størrelsen som hovedregel mindst 5 boenheder. At et bofællesskab skal bestå af mindst 5 boenheder betyder, at et individuelt bofællesskab skal omfatte mindst 5 selvstændige boliger, mens et kollektivt bofællesskab, hvor flere personer deles om én bolig, skal bestå af mindst 5 værelser. Da lovforslaget lægger op til, at der fremover skal gælde forskellige regler om størrelsen m.v., foreslås det at lade reglerne om størrelsen udgå af 3, stk. 2, og i stedet indsætte 2 nye bestemmelser én for individuelle bofællesskaber og én for kollektive bofællesskaber, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Til nr. 2 Der foreslås ingen realitetsændringer for så vidt angår individuelle bofællesskaber, jf. den foreslåede bestemmelse i 3, stk. 3. Sådanne bofællesskaber skal derfor som hovedregel fortsat bestå af mindst 5 boenheder. For klarhedens skyld foreslås dog at ændre terminologien, således at der tales om»boliger«i stedet for»boenheder«, idet der med»boliger«menes selvstændige boliger med køkken. Kommunen vil fortsat i ganske særlige tilfælde kunne dispensere, således at bofællesskabet kun kommer til at bestå af 3 eller 4 boliger. Kommunen kan træffe en sådan beslutning, hvis bygningens udformning f.eks. er til hinder for, at bofællesskabet indrettes med 5 boliger, eller hvis beboersammensætningen taler for, at der skal være færre end 5 boliger for at skabe et velfungerende bofællesskab. Der er ikke krav til størrelsen af den enkelte bolig. Et individuelt bofællesskab vil typisk kunne indrettes som et opgangsfællesskab. I Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om udlejning af almene boliger m.v. fra december 1996 forudsættes det, at der til et individuelt bofællesskab er knyttet et fællesareal. Denne forudsætning fremgår ikke af loven. Det foreslås nu at præcisere, at et sådant bofællesskab foruden de mindst 5 (eller mindst 3) boliger også skal indeholde et fællesareal, som lejerne kan benytte til fælles aktiviteter. Der stilles ingen særlige krav til dette fællesareal. Hvis der er tale om et opgangsfællesskab, vil det f.eks. kunne besluttes, at én af boligerne i opgangen indrettes til fælles brug, således at denne bolig vil kunne anvendes til fællesspisning m.v. Når der etableres et sådant individuelt bofællesskab, skal kommunen og boligorganisationen aftale, hvordan udlejningen skal finde sted. Det kan herved sikres, at lejerne afhængig af de lokale forhold og under hensyntagen til det enkelte bofællesskabs egenart får mulighed for indflydelse på beboersammensætningen i bofællesskabet. Loven indeholder ingen krav til disse aftaler, men det er en forudsætning, at de ikke tilsidesætter boligsociale hensyn. I den foreslåede bestemmelse i 3, stk. 4, om kollektive bofællesskaber lægges der op til, at disse bofællesskaber fremover skal kunne indrettes i boliger, der består af mindst 3 værelser. I ovennævnte vejledning uddybes reglerne om den type kollektivt bofællesskab, som er møntet på boligsøgende med særlige sociale behov, og som er reguleret i lovens 51, stk. 2 og 3. Det fremgår heraf, at den slags bofællesskaber også skal indeholde mindst ét fællesrum. Kravet fremgår ikke af selve loven.

10 10 Det lægges til grund, at der må gælde samme krav for så vidt angår den type bofælleskab, som dette lovforslag omhandler (bofællesskaber for alle typer boligsøgende), selv om kravet heller ikke her fremgår af loven. Det foreslås nu at præcisere, at bofællesskabet ud over de mindst 3 værelser skal bestå af et ekstra værelse. Meningen hermed er, at lejerne kan anvende det ekstra værelse som fællesrum. Hvis boligen imidlertid er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v., foreslås det, at kommunen skal kunne meddele dispensation fra kravet om det ekstra værelse, idet der ikke skønnes at være behov herfor i denne situation. Der skal være tale om en form for spisekøkken, hvor der er plads nok til, at beboerne ud over at spise sammen kan spille kort, se tv og foretage andre fælles aktiviteter. Det er som anført kommunen, der foreslås tillagt kompetencen til at dispensere fra kravet om det ekstra værelse, hvorfor det også er kommunen, som vurderer, om køkkenet er tilstrækkeligt stort til de nævnte aktiviteter. Til nr. 3 og 4 De foreslåede ændringer er konsekvenser af forslaget i 1, nr. 2. Til nr. 1 Til 2 Efter den gældende regel i 24 a, stk. 1, nr. 5, i lov om individuel boligstøtte kan der ydes boligstøtte, uanset at hver enkelt deltager ikke har selvstændigt køkken, til personer der bor i kollektivt bofællesskab etableret i medfør af 3, stk. 2-4, eller 5, stk. 3-5, i lov om almene boliger m.v. eller 160 b, stk. 6, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar Boligstøtte til de kollektive bofællesskaber, der består af mindst 5 personer, fortsætter uændret. Det foreslås, at henvisningen til 3, stk. 2-4, i lov om almene boliger m.v. vedr. familieboliger ændres som følge af ændringen i 3 i lov om almene boliger m.v. i dette lovforslag. Ændringen skal ses i sammenhæng med de nye regler for kollektive bofællesskaber i familieboliger. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 10, om boligstøtte i kollektive bofællesskaber med 3 eller 4 personer. Til nr. 2 Efter gældende regler i boligstøttelovens 24 a, stk. 1, kan der ydes boligstøtte uanset, at der ikke er selvstændigt køkken til alle personer, der bor i kollektive bofællesskaber og har et social betinget behov, personer, der er fyldt 55 år, nærtstående til personer med særlige sociale behov eller er fyldt 55 år, og personer der bor i kollektivt bofællesskab etableret i medfør af 3, stk. 2-4, eller 5, stk. 3-5, i lov om almene boliger m.v. eller 160 b, stk. 6, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar Det foreslås, at personkredsen, der kan modtage boligstøtte i kollektive bofællesskaber, udvides til at omfatte personer, der bor i et kollektivt bofællesskab i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., og at der henvises til reglerne vedrørende denne type af kollektive bofællesskaber i familieboliger. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 10. Forslaget skal også ses i sammenhæng med ændringen i 3 lov om almene boliger m.v. i dette lovforslag. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 2. Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at der indsættes et nyt nr. 6 i 24 a, stk. 1, og at de gældende regler i 24 b ikke skal gælde for den type kollektivt bofællesskab, der er nævnt i 24 a, stk. 1, nr. 6. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 2 og nr. 10. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringen i dette lovforslag vedrørende 3 i lov om almene boliger m.v. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 2. Til nr. 5 Efter gældende regler er det en betingelse for udbetaling af boligstøtte, at det kollektive bofællesskab består af mindst 5 personer. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende, at det kollektive bofællesskab består af mindst 3 personer. Det foreslås, at kommunalbestyrelsens mulighed for i ganske særlige tilfælde at godkende, at det kollektive bofællesskab består af mindst 3 personer, ikke gælder for kollektive bofællesskaber i familieboliger i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., medmindre der er tale en midlertidig situation som følge af en eller flere beboeres fraflytning eller død. Bestemmelsen indebærer, at familieboliger efter 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., der består af mindst 5 personer, er omfattet af gældende regler for boligstøtte i kollektive bofællesskaber, mens familieboliger efter 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., der består af 3 eller 4 personer, bliver omfattet af de nye regler om kollektive bofællesskaber, jf. bemærkningerne til 2, nr. 10. Der foreslås i 3, stk. 2, en overgangsbestemmelse for de kollektive bofællesskaber i familieboliger efter 3 i lov om almene boliger m.v., der før lovens ikrafttræden består af mindre end 5 personer, således at beboere i sådanne kollektive bofællesskaber fortsat kan få boligstøtte efter gældende regler og ikke omfattes af de nye regler. Der henvises til bemærkningerne til 3, stk. 2. Til nr. 6-9 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at der indsættes et nyt nr. 6 i 24 a, stk. 1, og at de gældende regler om boligstøtte i kollektive bofællesskaber ikke skal finde anvendelse for den type kollektivt bofællesskab, der er

11 11 nævnt i nr. 6. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 2 og nr. 10. Til nr. 10 Efter gældende regler i lov om individuel boligstøtte beregnes boligsikring efter 22 som forskellen mellem på den ene side 60 pct. af den årlige boligudgift og på den anden side 18 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Er der mere end et barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen med kr. for hvert barn ud over et barn op til og med fire børn. For husstande med to voksne husstandsmedlemmer, hvor begge er under 30 år, forøges indkomstgrænsen med kr. for hvert barn til og med tre børn. Boligsikringsmodtageren skal dog af sin boligudgift mindst selv betale kr. Alle de oplyste satser er for For husstande uden børn kan boligsikring ikke overstige 15 pct. af boligudgiften. Dette gælder dog ikke, hvis et husstandsmedlem er førtidspensionist, er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor, modtager døgnhjælp efter 96 i lov om social service eller betingelserne i 14, stk. 6, er opfyldt. Boligydelse beregnes efter 21 som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift med et tillæg på kr. og på den anden side 22,5 pct.af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Er der mere end et barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen med kr. for hvert barn ud over et barn op til og med fire børn. Boligydelsesmodtageren skal dog af sin boligudgift mindst selv betale et beløb svarende til 11 pct. af sin husstandsindkomst, dog mindst kr. Alle de oplyste satser er for Den årlige boligudgift, jf. 14, stk. 1, hvoraf boligstøtte beregnes, kan ikke overstige kr. for boligsikringsmodtagere og kr. for boligydelsesmodtagere. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet med 5 pct., hvis der er 1 barn, 10 pct. hvis der to børn, 15 pct. hvis der er 3 børn og 20 pct. hvis der er 4 eller flere børn. Herudover er der særregler, hvor grænsen forhøjes eller fraviges, f.eks. hvis nogen i husstanden er stærkt bevægelseshæmmede og boligen er egnet herfor, eller boligstøttemodtageren anvises til en ældrebolig m.v. De oplyste satser er for Den årlige boligstøtte, jf. 23, stk.1, kan ikke være større end kr. for boligsikringsmodtagere eller kr. for boligydelsesmodtagere. Grænsen kan forhøjes eller fraviges, f.eks. hvis nogen i husstanden er stærkt bevægelseshæmmede og boligen er egnet herfor, eller boligstøttemodtageren anvises til en ældrebolig m.v. De oplyste satser er for Ved husstandsindkomst for personer omfattet af kapitel 4 a forstås efter 8, stk. 7, den enkelte ansøgers (bofællesskabsdeltagers) indkomst opgjort efter stk Bor en person efter 24 a, stk. 1, i et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, opgøres dog en samlet husstandsindkomst efter stk. 1-6 for ansøgeren og dennes børn. Bor begge forældre i bofællesskabet, medtages hvert barn ved opgørelsen af husstandsindkomsten hos den af forældrene, der opfylder betingelserne i 24 a, stk. 1. Overstiger lejen halvdelen af husstandsindkomsten, skal Udbetaling Danmark ifølge 15 efter en samlet vurdering af husstandsmedlemmernes økonomiske og personlige forhold bestemme, om boligstøtte kan ydes. Det samme gælder, hvis særlige forhold, f.eks. i forbindelse med ansøgerens afståelse af sin hidtidige bolig og leje af den lejlighed, hvortil boligstøtte søges, sandsynliggør, at lejeaftalen er tilrettelagt med særligt henblik på opnåelse af boligstøtte. Udbetaling Danmark kan bestemme, at boligstøtte ydes med et nedsat beløb. Der kan efter 33 ikke udbetales boligsikring eller boligydelse, hvis det beregnede tilskud (bagatelgrænsen) er mindre end kr. for boligsikring og kr. for boligydelse. De oplyste satser er for Det foreslås i 24 h, stk. 1, at det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter 24 a, stk. 1, nr. 6, at det kollektive bofællesskab består af 3 eller 4 personer og er etableret i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v. Dette indebærer, at det alene er kollektive bofællesskaber i familieboliger i almene boliger med 3 eller 4 personer, der omfattes af bestemmelsen. Hvis antallet af personer er 5 eller derover, vil det kollektive bofællesskab være omfattet af 24 b, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. I 24 h, stk. 2, foreslås, at boligstøtte fortsat kan ydes i indtil 3 måneder, såfremt antallet af beboere midlertidigt er mindre end 3 som følge af en eller flere beboeres fraflytning eller død. Bestemmelsen svarer til den bestemmelse, der gælder for kollektive bofællesskaber for 5 personer og betyder, at hvis der i en længere periode end 3 måneder er færre end 3 beboere, må kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fortsat er tale om et kollektivt bofællesskab. Det foreslås i 24 h, stk. 3, at det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte, at den fælles bolig har mindst et beboelsesrum mere end antallet af beboere. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende et kollektivt bofællesskab, hvor den fælles bolig har samme antal beboelsesrum som antal beboere, hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v. Det foreslås, i 24 h, stk. 4, at det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter stk. 1, at der foreligger en individuel lejekontrakt for hver beboer i bofællesskabet. I 24 i, stk. 1, foreslås, at den boligudgift, der lægges til grund ved boligstøtteberegningen for personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, er den enkelte beboers faktiske boligudgift for sin andel af boligen opgjort efter de almindelige regler for fastsættelse af lejen i 10. Ved opgørelsen medregnes for en person boligudgiften pr. m². bruttoetageareal for 65 m². Bor en person omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, i et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. 7, stk. 2, forøges det anførte areal med 20 m². Bor begge forældre i bofællesskabet, forøges arealet hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8, stk. 7.

12 12 Det foreslås i 24 i, stk. 2, at ved beregning af den årlige boligudgift, finder 14, stk. 1, anvendelse. Bor begge forældre i bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligudgift hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelsen af husstandsindkomsten, 8, stk. 7. Bestemmelsen indebærer, at der anvendes den almindelige maksimumgrænse for boligudgift ved beregning af boligsikring og boligydelse, og således ikke den maksimumgrænse, der anvendes for de øvrige kollektive bofællesskaber. Det foreslås i 24 i, stk. 3, at 15 finder tilsvarende anvendelse for den enkelte bofællesskabsdeltager. Dette indebærer, at Udbetaling Danmark efter en samlet vurdering af husstandsmedlemmernes økonomiske og personlige forhold skal vurdere for hver enkelt beboer i bofællesskaber, hvor den pågældendes lejeandel overstiger halvdelen af dennes husstandsindkomst, om boligstøtte kan ydes. Det foreslås i 24 j, stk. 1, at for personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, beregnes boligydelse efter 21, og boligsikring efter 22, stk. 1 og 2, og stk. 3, nr. 1. Dette indebærer, at de almindelige regler for beregning af boligydelse og boligstøtte og egenbetaling anvendes. Ved beregning af boligsikring gælder således, at for beboere uden hjemmeboende børn, kan boligsikringen ikke udgøre mere end 15 pct. af boligudgiften, medmindre at den pågældende er førtidspensionist. Der er alene henvist til denne undtagelse vedrørende førtidspensionister, da de andre undtagelser vedrørende stærkt bevægelseshæmmede m.v. forudsætter en anden boligtype end familieboliger i almene boliger. Det foreslås i 24 j, stk. 2, at 23, stk. 1, om den årlige boligstøtte finder tilsvarende anvendelse for personer i kollektive bofælleskaber efter 24 a, stk. 1, nr. 6. Dette indebærer, at de kollektive bofællesskaber i familieboliger for 3 eller 4 personer bliver omfattet af de almindelige regler for maksimumboligstøtte. Det foreslås samtidig, at 33 om bagatelgrænsen finder tilsvarende anvendelse for personer i kollektive bofællesskaber efter 24 a, stk. 1, nr. 6. Dette indebærer, at der ikke kan udbetales boligsikring eller boligydelse, hvis det beregnede tilskud (bagatelgrænsen) er mindre end kr. for boligsikring og kr. for boligydelse. De oplyste satser er for I 24 j, stk. 3, foreslås, at boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber efter 24 a, stk. 1, nr. 6, udbetales som tilskud. Da de nye kollektive bofællesskaber er lejeboliger, vil boligstøtten blive udbetalt som tilskud. Til nr. 11 og 12 Efter gældende regler i 56 a i lov om individuel boligstøtte kan der ydes lån til beboerindskud til tre eller flere personer i kollektive bofællesskaber. Lån ydes til en ligelig andel af det samlede beboerindskud til de personer i bofællesskabet, der opfylder betingelserne i 24 a. Det er en betingelse for udbetaling af lån til betaling af beboerindskud, at det kollektive bofællesskab opfylder betingelserne i 24 b. Det foreslås, at kollektive bofællesskaber på 3 eller 4 personer i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v. også omfattes af bestemmelserne om lån til beboerindskud til kollektive bofællesskaber, hvis betingelserne i 24 h er opfyldt. Det foreslås, at lånet ydes til en forholdsmæssig del af beboerindskuddet til de personer, der bor i kollektive bofællesskaber, der er omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6. Endvidere foreslås det, at bestemmelsen konsekvensrettes som følge heraf. Dette indebærer, at for de personer, der bor i kollektive bofællesskaber, der er omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, kan der ydes lån til beboerindskud til den enkeltes andel af beboerindskuddet. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. maj Det foreslås i stk. 2, at 2, nr. 5, ikke finder anvendelse for kollektive bofællesskaber i almene boliger efter 3 i lov om almene boliger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har godkendt, at bofællesskaber kan bestå af 3 personer før lovens ikrafttræden. For sådanne kollektive bofællesskaber finder de hidtil gældende regler anvendelse. Det vurderes, at der vil være tale om ganske få. Bestemmelsen indebærer, at de kollektive bofællesskaber i familieboliger, hvor kommunen har godkendt, at bofælleskaber består af mindst 3 personer før lovens ikrafttræden, kan få boligstøtte efter reglerne i 24 b-24 g.

13 13 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som senest ændret ved lov nr. 224 af 3. marts 2015, foretages følgende ændringer: 3... Stk. 2. Almene familieboliger kan etableres som bofællesskaber, når kommunalbestyrelsen senest samtidig med tilsagnet beslutter, at boligerne skal indrettes som individuelle eller kollektive bofællesskaber. Et bofællesskab skal bestå af mindst 5 boenheder. Kommunalbestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde godkende, at bofællesskabet består af mindst 3 boenheder. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 3, 4 og 6, finder tilsvarende anvendelse ved ommærkning til almene familieboligbofællesskaber. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at almene familieboliger fremover udlejes som almene familieboligbofællesskaber. 51 a Stk. 2. Beslutter kommunalbestyrelsen, at almene boliger, jf. 3, stk. 3, fremover skal mærkes som almene familieboligbofællesskaber, skal kommunalbestyrelsen og boligorganisationen senest samtidig med ommærkningen indgå aftale om, hvorledes udlejningen skal finde sted. Stk. 3. Beslutter kommunalbestyrelsen, jf. 3, stk. 4, at almene familieboliger fremover skal udlejes som almene familieboligbofællesskaber, skal kommunalbestyrelsen og boligorganisationen senest samtidig med beslutningen indgå aftale om, hvorledes udlejningen skal finde sted. 1. 3, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves. 2. I 3 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Et individuelt bofællesskab skal bestå af mindst 5 boliger. Herudover skal bofællesskabet indeholde et fællesareal, som kan benyttes af lejerne i bofællesskabet. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende, at bofællesskabet består af mindst 3 boliger. Stk. 4. Et kollektivt bofællesskab skal bestå af mindst 3 værelser. Herudover skal bofællesskabet indeholde et ekstra værelse, som kan benyttes af lejerne i bofællesskabet. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at bofællesskabet ikke indeholder det ekstra værelse, som er nævnt i 2. pkt., hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og I 51 a, stk. 2, ændres» 3, stk. 3«til:» 3, stk. 5«. 4. I 51 a, stk. 3, ændres» 3, stk. 4«til:» 3, stk. 6«. 2 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og 2 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 24 a. Der kan uanset 9, stk. 1, ydes boligstøtte til: 1. I 24 a, stk. 1, nr. 5, ændres»bofællesskab«til:»bofællesskab, der består af mindst 5 personer,«, og» 3, stk. 2-4,«ændres til:» 3, stk. 2 og 4-6,«. 1-4)... 5) Personer, der bor i kollektivt bofællesskab etableret i medfør af 3, stk. 2-4, eller 5, stk. 3-5, i lov om almene boliger m.v. eller 160 b, stk. 6, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar Stk I 24 a, stk. 1, indsættes som nr. 6:»6) Personer, der bor i et kollektivt bofællesskab i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., og som består af 3 eller 4 personer, jf. 24 h.«

14 14 24 b. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter 24 a, stk. 1,»boligstøtte efter 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«. 3. I 24 b, stk. 1, ændres»boligstøtte efter 24 a, stk. 1,«til: 1) at det kollektive bofællesskab består af mindst 5 personer, der alle opfylder betingelserne i 24 a, stk. 1, nr. 1, eller alle opfylder betingelserne i 24 a, stk. 1, nr. 3, eller 4. I 24 b, stk. 1, nr. 2, ændres» 3, stk. 2-4,«til:» 3, stk. 2 og 4-6,«. 2) at det kollektive bofællesskab består af mindst 5 personer og er etableret i medfør af 3, stk. 2-4, eller 5, stk. 3-5, i lov om almene boliger m.v. eller 160 b, stk. 6, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar 2005, jf. 24 a, stk. 1, nr. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset nr. 1 og 2 i ganske særlige tilfælde godkende, at det kollektive bofællesskab består af mindst 3 personer. Stk I 24 b indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan uanset stk. 1 ikke godkende, at kollektive bofællesskaber i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., der er omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 5, består af mindst 3 personer, jf. dog stk. 3.«24 c. Den boligudgift, der lægges til grund ved boligstøtteberegningen for personer omfattet af 24 a, er: 1) Til personer omfattet af 24 a i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, den enkelte beboers faktiske andel af den samlede boligudgift for boligen opgjort efter 10 og 11. 2) Til personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 3 og 4 eller 5, i kollektive bofællesskaber, hvor en eller flere beboere er andelshavere i en privat andelsboligforening, den enkelte beboers faktiske andel af den samlede boligudgift for boligen opgjort efter 16, jf. 10 og 11. 3) Til personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 3 og 4, i kollektive bofællesskaber, hvor en eller flere beboere er ejere, den enkelte beboers faktiske andel af den samlede boligudgift for boligen opgjort efter 17. 4) Til personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 3 og 4, i kollektive bofællesskaber, hvor en eller flere beboere er ejer, medejer eller på anden måde omfattet af personkredsen i 18, den enkelte beboers faktiske andel af den samlede boligudgift til boligen opgjort efter 18. Stk d. Ved opgørelsen af boligudgiften kan uanset 24 c for hver person omfattet af 24 a, stk. 1, højst medregnes den forholdsmæssige andel af den samlede boligudgift pr. m² bruttoetageareal for 65 m². Er ansøgeren stærkt bevægelseshæmmet, og er den fælles bolig egnet herfor, medregnes i stedet den forholdsmæssige andel af boligudgiften for 75 m². Bebor en person efter 24 a, stk. 1, et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. 7, stk. 2, forøges det i 1. pkt. anførte areal med 20 m². Bebor begge forældre bofællesskabet, forøges arealet efter 3. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8, stk. 7. Stk e. Boligydelse til personer omfattet af 24 a beregnes efter 21. Dog udgør tillægget til lejen ved beregningen efter 21 1/3 af det tillæg, der er fastsat i 21, stk. 1, 1. pkt. 6. I 24 c, stk. 1, ændres»for personer omfattet af 24 a,«til:»for personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«. 7. I 24 d, stk. 1, 1. og 3. pkt., indsættes efter» 24 a, stk. 1,«:»nr. 1-5,«. 8. I 24 e, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres» 24 a«til:» 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«.

15 15 Stk. 2. Boligsikring til personer omfattet af 24 a beregnes efter 22, stk. 1 og 2. Stk. 3. Den årlige boligstøtte for en person omfattet af 24 a kan ikke være større end kr., jf. 72, stk. 1, nr. 18. Er ansøgeren stærkt bevægelseshæmmet, og er den fælles bolig egnet herfor, forhøjes det i 1. pkt. nævnte beløb med 100 pct. Bebor en person efter 24 a, stk. 1, et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. 7, stk. 2, forhøjes det i 1. pkt. nævnte beløb med 100 pct. Bebor begge forældre bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligstøtte efter 3. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8 stk. 7. Stk g. Boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber efter 24 a, hvor samtlige beboere er lejere, udbetales som tilskud. Stk. 2. Boligstøtte til personer i andre kollektive bofællesskaber efter 24 a udbetales som lån. Stk I 24 g, stk. 3, 1. pkt., ændres»efter dette kapitel.«til:»for personer i kollektivt bofællesskab efter 24 a, stk. 1, nr. 1-5.«10. Efter 24 g indsættes i kapitel 4 a:» 24 h. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter 24 a, stk. 1, nr. 6, at det kollektive bofællesskab består af 3 eller 4 personer og er etableret i medfør af 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v. Stk. 2. Boligstøtte kan uanset stk. 1 fortsat ydes i indtil 3 måneder, såfremt antallet af beboere midlertidigt er mindre end 3 som følge af en eller flere beboeres fraflytning eller død. Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter stk. 1 og 2, at den fælles bolig har mindst et beboelsesrum mere end antallet af beboere. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at den fælles bolig har samme antal beboelsesrum som antal beboere, hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v. Stk. 4. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter stk. 1, at der foreligger en individuel lejekontrakt for hver beboer i bofællesskabet. 24 i. Den boligudgift, der lægges til grund ved boligstøtteberegningen for personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, er den enkelte beboers faktiske boligudgift for sin andel af boligen opgjort efter 10. Ved opgørelsen medregnes for en person boligudgiften pr. m² bruttoetageareal for 65 m². Bor en person omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, i et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. 7, stk. 2, forøges det i 2. pkt. anførte areal med 20 m². Bor begge forældre i bofællesskabet, forøges arealet efter 3. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8, stk. 7. Stk. 2. Ved beregning af boligudgiften efter stk. 1 finder 14, stk. 1, anvendelse. Bor begge forældre i bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligudgift efter 1. pkt. hos den af

16 16 forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8, stk. 7. Stk finder tilsvarende anvendelse for den enkelte bofællesskabsdeltager. 24 j. For personer omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, beregnes boligydelse efter 21 og boligsikring efter 22, stk. 1 og 2, og stk. 3, nr. 1. Stk , stk. 1, og 33 finder tilsvarende anvendelse for personer i kollektive bofællesskaber omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6. Stk. 3. Boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6, udbetales som tilskud.«56 a Stk. 3. Lån ydes til en ligelig andel af det samlede beboerindskud til de personer i bofællesskabet, der opfylder betingelserne i 24 a. Stk. 4. Det er en betingelse for udbetaling af lån til betaling af beboerindskud, at det kollektive bofællesskab opfylder betingelserne i 24 b. 11. I 56 a, stk. 3, ændres» 24 a.«til:» 24 a, stk. 1, nr. 1-5.«, og som 2. pkt. indsættes:»lån ydes til en forholdsmæssig del af beboerindskuddet til de personer, der bor i kollektive bofællesskaber, der er omfattet af 24 a, stk. 1, nr. 6.«12. I 56 a, stk. 4, ændres» 24 b«til:» 24 b og 24 h«. 12. I 56 a, stk. 4, ændres» 24 b«til:» 24 b og 24 h«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj Stk. 2. 2, nr. 5, finder ikke anvendelse for kollektive bofællesskaber i almene familieboliger efter 3 i lov om almene boliger m.v., hvor kommunalbestyrelsen før lovens ikrafttræden har godkendt, at bofællesskabet kan bestå af 3 personer. For sådanne kollektive bofællesskaber finder de hidtil gældende regler anvendelse.

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2013 bl danmarks almene boliger Hjælp til huslejen i almen bolig Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte og kan

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) 1 I lov om almene

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere