Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 111 Folketinget (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån) 1 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, som ændret ved 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 17, stk. 1, nr. 3, 2. og 3. pkt., ændres»boligydelsen«til:»boligstøtten«. 2. I 24 g, stk. 2, udgår»med 40 pct. som tilskud og 60 pct.«3. 31 affattes således:» 31. Den beregnede boligstøtte udbetales som lån til pensionister, jf. 2, og personer omfattet af 2 a, stk. 1-3, der 1) er ejere, 2) bor i a) et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, hvori støttemodtageren har anpart, b) en af boligerne i et tofamilieshus, som støttemodtageren ejer, eller hvori støttemodtageren har anpart, c) en af boligerne i et hus med mere end 2 lejligheder, som støttemodtageren ejer, eller hvori støttemodtageren har anpart, d) et stuehus til en landbrugsejendom, som støttemodtageren ejer, eller e) enfamilieshus eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori støttemodtageren ejer aktier, anparter eller lignende, eller 3) er andelshavere i en privat andelsboligforening.«velfærdsmin., j.nr ophæves , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Det er en betingelse for lån efter 31, nr. 1 og 2, at der på ejendommen tinglyses et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med oprykkende prioritet til sikkerhed for tilbagebetaling af lånet med påløbne renter.«6. I 37 ændres»udbetale den del af den beregnede boligydelse eller boligsikring, der kan ydes som lån«til:»yde boligydelseslån eller boligsikringslån« a affattes således:» 39 a. Bliver kommunalbestyrelsen anmodet om at frafalde panteretten uden fuld dækning for et lån ydet efter 31, nr. 1 og 2, eller begæres ejendommen solgt på tvangsauktion, giver kommunalbestyrelsen straks meddelelse herom til Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen varetager herefter kommunalbestyrelsens og statens interesser i forbindelse med lånet.«8. I 40, stk. 3, 1. pkt., ændres» 24 g, 31 og 32«til:» 24 g eller 31«. 9. I 48 a ændres» 39, stk. 3, i lov om social pension«til:» 39, stk. 4, i lov om social pension eller 38, stk. 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«10. I 51, stk. 1, 1. pkt., ændres»inddrivelsesmyndigheden«til:»restanceinddrivelsesmyndigheden«. BI J. H. Schultz Grafisk A/S

2 2 11. I 75, stk. 2, 3. pkt., udgår»jf. 24 g, stk. 2, 31, stk. 2, og 32, stk. 3,«12. Efter 82 a indsættes:» 82 b. Bestemmelserne i 24 g, stk. 2, 32, 36, stk. 2, 37, 39 a, stk. 2, og 40, stk. 3, i den indtil 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte finder fortsat anvendelse ved udbetaling af boligstøtte til private andelsboliger m.v. efter 24 g, stk. 2, eller 32 i den nævnte lov, hvis ansøgningen er indgivet før 1. maj Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for boligstøtte efter 32 i den indtil 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte, hvis støttemodtageren dør eller optages i en af de plejeboliger og boformer, der er nævnt i 13, stk. 1, nr. 2, og 1) andelen m.v. ejes eller overtages af en ægtefælle eller et husstandsmedlem, 2) ægtefællen eller husstandsmedlemmet er omfattet af 2 eller 2 a, stk. 1-3, og 3) ægtefællen eller husstandsmedlemmet søger om boligstøtte i umiddelbar tilknytning til støttemodtagerens udtræden af husstanden. Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen om et husstandsmedlems fortsatte ret til boligstøtte efter stk. 2, at husstandsfællesskabet har bestået fem år forud for det tidspunkt, hvor støttemodtageren udtræder af husstanden. Stk. 4. Ved støttemodtagerens død finder stk. 2 tilsvarende anvendelse, hvis en efterlevende ægtefælle bliver omfattet af 2 eller 2 a, stk. 1-3, inden 6 måneder efter ægtefællens død.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj Stk. 2. 1, nr. 2-8 og 11, finder anvendelse ved ansøgninger om boligstøtte, som indgives til kommunen efter lovens ikrafttrædelse.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1 Indledning Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for Efter de gældende regler udbetales den beregnede boligstøtte til en privat andelsbolig som 40 pct. tilskud og 60 pct. lån. Den samme fordeling mellem tilskud og lån gælder for boligstøtte til boligtyper, hvor støttemodtageren er anpartshaver og lignende, samt til deltagere i visse kollektive bofællesskaber, der er etableret i ejerboliger, private andelsboliger og lignende. Forslaget indebærer, at boligstøtte til nye modtagere i private andelsboliger mv. fremover udbetales som 100 pct. lån. Boligstøtte til private andelsboliger mv. gives til folke- og førtidspensionister, stærkt bevægelseshæmmede, modtagere af døgnhjælp efter 96 i lov om social service, samt de ovenfor nævnte beboere i visse kollektive bofællesskaber. Modtagerne kan fravælge lånet eller vælge at få udbetalt en del af lånet. Med forslaget opnås en øget harmonisering af reglerne for boligstøtte til henholdsvis andelsboliger og ejerboliger. Forslaget medfører endvidere en øget målretning af boligstøtten, da der ikke er samme behov for at yde tilskud til boligforbruget i andelsboliger, som der har været tidligere. Dette skyldes, 1) at priserne på andelsboliger i dag i mange tilfælde har nærmet sig priserne på ejerboliger, og 2) at muligheden for at tinglyse pant i en andelsbolig har skabt bedre finansieringsmuligheder, som muliggør finansiering i forbindelse med køb såvel som»nedsparingslån«. For nye støttemodtagere, som ønsker at modtage det fulde lånebeløb, vil forslaget ikke medføre forringelse af den aktuelle likviditet, idet der vil være mulighed for at oppebære en samlet udbetalt boligstøtte, der svarer til boligstøtten efter gældende regler, dog i form af lån. Forslaget om ændring af boligstøtte til private andelsboliger mv. gælder for ansøgninger om boligstøtte til private andelsboliger mv., som indgives til kommunen 1. maj 2008 eller senere, dvs. fra og med lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Nuværende støttemodtagere kan således opretholde en uændret boligstøtte. Endelig indeholder lovforslaget tre ændringer af redaktionel karakter. 2. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat og kommuner Der forventes i 2008 at være omkring andelshavere, der modtager individuel boligstøtte. Det skønnes, at der udbetales omkring 235 mio. kr. som tilskud til disse andelshavere og godt 110 mio. kr. udbetales som lån. Det er forudsat, at fremtidige ansøgere vil optage 60 pct. af det beregnede boligstøttetilskud som lån. På den baggrund og med antagelse om en tilgang svarende til pct. nye ansøgere årligt skønnes de offentlige udgifter at falde med 3,5 mio. kr. i 2008, 15,6 mio. kr. i 2009, 26,0 mio. kr. i 2010 og 36,5 mio. kr. i 2011, jf. tabel 1.

4 4 Tabel 1. Udgiftsvirkninger med en låneudnyttelse på 60 pct., mio. kr. i 2008-pl Mio. kr., 2008-pl Staten Boligydelse Tilskud -6,9-30,7-51,5-72,0 Lån 4,3 19,2 32,2 45,0 Boligsikring Tilskud 0-0,3-0,3-0,5 Lån 0 0,2 0,2 0,3 Staten i alt -2,6-11,6-19,4-27,2 Kommuner Boligydelse Tilskud -2,3-10,4-17,1-24,0 Lån 1,5 6,5 10,7 15,0 Boligsikring Tilskud -0,2-0,3-0,5-0,8 Lån 0,1 0,2 0,3 0,5 Kommuner i alt -0,9-4,0-6,6-9,3 Samlede mindreudgifter -3,5-15,6-26,0-36,5 Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige. Forslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for regionerne. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 4. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke konsekvenser for miljøet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 7. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget sendes samtidig med fremsættelsen i høring hos: Statsministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ankestyrelsen, Statsforvaltningsdirektørerne, KL, Danske Regioner, Ældreboligrådet, Ungdomsboligrådet, Det Centrale Handicapråd, Landsforeningen Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Danske Handicaporganisationer, Boligselskabernes Landsforening, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Danmarks Lejerforeninger, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Ejendomsforeningen Danmark og Jydske Grundejerforeninger.

5 5 8. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ mindreudgifter Staten: Mindreudgifter på 2,6 mio. kr. i 2008, 11,6 mio. kr. i 2009, 19,4 mio. kr. i 2010 og 27,2 mio. kr. i Kommunerne: Mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 6,6 mio. kr. i 2010 og 9,3 mio. kr. i Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Negative konsekvenser/ merudgifter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er tale om en redaktionel ændring. Den rette betegnelse i den pågældende bestemmelse er samlebetegnelsen»boligstøtte«og ikke»boligydelse«. Til nr. 2 Efter boligstøttelovens 2 a, stk. 4, kan der ydes boligstøtte (boligydelse og boligsikring) til ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger, der er fyldt 55 år og bor i et kollektivt bofællesskab. Ved indførelsen af bestemmelserne om boligstøtte til denne type kollektive bofællesskaber blev det forudsat, at personer under 55 år, som er nærtstående til og bor sammen med personer over 55 år i et kollektivt bofællesskab, også kan modtage boligstøtte (boligydelse og boligsikring) som ejere og andelshavere. Efter lovens 2 a, stk. 5, kan der ydes boligstøtte (boligydelse og boligsikring) til andelshavere, der bor i et bofællesskab i en støttet privat andelsboligforening. Det skønnes, at der ikke er nogen personer, der modtager boligstøtte som andelshavere mv. i kollektive bofællesskaber. I kollektive bofællesskaber, der er etableret i ejerboliger, private andelsboliger eller lignende, udbetales boligstøtten som 40 pct. lån og 60 pct. tilskud. Det er en betingelse for boligstøttelån til kollektive bofællesskaber, at ansøgeren har underskrevet en gældserklæring vedrørende lånet. Boligstøttelån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Som udgangspunkt forfalder lån inklusive renter til en deltager i et kollektivt bofællesskab ved låntagerens udtræden af husstanden. I forbindelse med at hele boligstøtten til andelshavere m.fl. foreslås udbetalt som lån, foreslås det tilsvarende, at hele boligstøtten udbetales som lån for deltagere i kollektive bofællesskaber i ejerboliger, private andelsboliger og lignende. De øvrige regler om boligstøtte til deltagere i kollektive bofællesskaber i ejerboliger, private andelsboliger og lignende bibeholdes uændret. Der henvises nærmere til bemærkningerne til nr. 3 og 4.

6 6 Til nr. 3 og 4 Efter gældende regler kan der ydes boligstøtte i form af boligydelse til private andelsboliger til folkepensionister efter lov om social pension samt førtidspensionister og modtagere af invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Endvidere kan boligstøtte til private andelsboliger ydes til boligsikringsmodtagere, som er førtidspensionister efter lov om social pension, stærkt bevægelseshæmmede eller modtagere af døgnhjælp efter 96 i lov om social service. Den beregnede boligstøtte til andelshavere udbetales efter 32, stk. 1, nr. 1, som 40 pct. tilskud og 60 pct. lån. Lånet kan fravælges helt eller delvist. Efter 32, stk. 1, nr. 2-6, gælder den samme fordeling mellem tilskud og lån for de nævnte persongrupper, der bor i følgende boligtyper: 1) Enfamilieshus eller ejerlejlighed, hvori vedkommende har en anpart, og hvor alle ejerne ikke bor i boligen. 2) En af boligerne i et tofamilieshus, hvori vedkommende har anpart. 3) En af boligerne i et hus med mere end to lejligheder, som vedkommende ejer, eller hvori vedkommende har en anpart. 4) Et stuehus til en landbrugsejendom, som vedkommende ejer. 5) Enfamilieshus eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori vedkommende ejer aktier, anparter eller lignende. Det skønnes, at ca. 30 personer modtager boligstøtte til disse særlige boligtyper. Det er en betingelse for boligstøttelån til en privat andelsbolig, at ansøgeren har underskrevet en gældserklæring vedrørende lånet. For boligstøttelån til de øvrige nævnte boligtyper er det endvidere en betingelse, at der som sikkerhed for tilbagebetaling af lånet med påløbne renter tinglyses et skadesløsbrev eller ejerpantebrev på ejendommen. Boligstøttelån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Nye boligstøttelån tilskrives i 2008 renter svarende til 4,0 pct. p.a., og renten ændres løbende, så den svarer til Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober det foregående år. Som udgangspunkt forfalder lån inklusive renter ved ejerskifte, overdragelse af andelen mv. eller låntagerens udtræden af husstanden. Det foreslås, at muligheden for at yde boligstøtte i form af tilskud ophører til andelshavere og personer i de øvrige nævnte boligtyper, og at hele den beregnede boligstøtte eller den del heraf, der ønskes udbetalt, ydes fuldt ud som lån. De øvrige regler om boligstøtte til private andelsboliger mv. bibeholdes uændret. Den foreslåede ændring gælder kun for ansøgninger om boligstøtte til private andelsboliger mv., som indgives til kommunen 1. maj 2008 eller senere, dvs. fra og med lovens ikrafttrædelsesdato. Der henvises nærmere til bemærkningerne til nr. 12 og 2. Det samme gælder deltagere i kollektive bofællesskaber, der er etableret i ejerboliger, private andelsboliger eller lignende, jf. bemærkningerne til nr. 2. For støttemodtagere, som vælger at oppebære fuldt lånebeløb, vil ændringen ikke medføre en ændring af den aktuelle likviditet, da der vil være mulighed for at oppebære en samlet udbetalt boligstøtte svarende til efter de gældende regler. Det samme gælder for deltagere i kollektive bofællesskaber, der er etableret i ejerboliger, private andelsboliger eller lignende, jf. bemærkningerne til nr. 2. Endvidere foreslås en redaktionel sammenskrivning af boligstøttelovens 31 og 32, så bestemmelserne bliver lettere at overskue. Dette indebærer, at 32 foreslås ophævet, herunder 32, stk , stk. 2, bestemmer, at personer, der bor til leje i ejendomme som ejes af almene boligorganisationer, jf. 1 i lov om almene boliger m.v., ikke er omfattet af bestemmelserne om boligstøtte som delvist tilskud og delvist lån. Det følger heraf, at disse personer skal betragtes som lejere i boligstøttelovens forstand. Bestemmelsen blev indført med lov nr. 64 af 10. marts 1982 om individuel boligstøtte. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen præciserer, at lejere i ejendomme ejet af et almennyttigt andelsboligselskab ikke er omfattet af bestemmelserne om boligydelse som delvist tilskud og delvist lån men altså skal betragtes som lejere. Med ophævelsen af 32, stk. 2, ændres der ikke herved, idet det følger af boligstøttelovens 1, at medlemmer af almennyttige andelsboligforeninger betragtes som lejere i boligstøttelovens forstand. Til nr. 5-8 og 11 Der er tale om redaktionelle ændringer som følge af de i nr. 2-4 foreslåede ændringer. Der henvises til bemærkningerne hertil. I den foreslåede ændring af 39 a, jf. nr. 8, er der endvidere foreslået konsekvensrettelse som følge af, at Finansstyrelsen er blevet fusioneret med Økonomistyrelsen. Til nr. 9 og 10 Der er tale om redaktionelle ændringer. I den gældende 48 a henvises der til lov om social pension, 39, stk. 3. Den pågældende bestemmelse er

7 7 nu placeret i pensionsloven 39, stk. 4, ligesom der findes en fuldstændig parallel bestemmelse i 38, stk. 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. I den gældende 51, stk. 1, anvendes betegnelsen»inddrivelsesmyndigheden«, mens den korrekte betegnelse er»restanceinddrivelsesmyndigheden«. Til nr. 12 Da forslaget alene gælder for nye modtagere af boligstøtte, foreslås det, at boligstøtte til private andelsboliger mv. fortsat udbetales efter de hidtil gældende regler, hvis ansøgningen er indgivet før 1. maj Som udgangspunkt vil samtlige ansøgninger om boligstøtte til andelsboliger mv., som indgives til kommunen 1. maj 2008 eller senere, være omfattet af de nye regler, jf. lovforslagets 2 og bemærkningerne hertil. Dette medfører blandt andet, at en person, der har modtaget boligstøtte til en privat andelsbolig mv. på grundlag af en ansøgning indgivet før 1. maj 2008, vil blive omfattet af de nye regler, hvis vedkommende på et tidspunkt på ny søger om boligstøtte til en andelsbolig mv. Der skal for eksempel indgives ny ansøgning, hvis vedkommende søger boligstøtte til en ny andelsbolig mv., eller hvis boligstøtten til den samme bolig i en periode har været bortfaldet fx pga. af for høj indkomst. Der skal også indgives ny ansøgning, hvis et husstandsmedlem bliver boende i boligen efter en støttemodtagers død eller optagelse i plejebolig, plejehjem og lignende. Hvis den tilbageblivende person ikke er omfattet af personkredsen for boligstøtte til andelsboliger mv., vil vedkommende ikke kunne modtage boligstøtte. Hvis vedkommende er omfattet af personkredsen, vil vedkommende godt kunne modtage boligstøtte, men da der er tale om en nyansøgning ville det umiddelbart være efter de nye udbetalingsregler mv. Da det ofte vil bero på tilfældigheder, hvilken person der oprindeligt har søgt om boligstøtten, foreslås det, at boligstøtten fortsat udbetales som 40 pct. tilskud og 60 pct. lån til en tilbageblivende ægtefælle eller husstandsmedlem, hvis støttemodtagerens udtræden af husstanden skyldes død eller optagelse i plejebolig, plejehjem og lignende. En fortsat udbetaling af boligstøtten efter de hidtil gældende regler vil endvidere være betinget af, at andelen mv. ejes eller overtages af ægtefællen eller et andet husstandsmedlem, den pågældende ægtefælle eller husstandsmedlem er omfattet af personkredsen for boligstøtte til en andelsbolig mv., og at ægtefællen eller husstandsmedlemmet i umiddelbar tilknytning til dødsfaldet søger om boligstøtte. For at et husstandsmedlem, som ikke er ægtefælle, fortsat kan få udbetalt boligstøtte efter de hidtil gældende regler, er det endvidere en betingelse, at husstandsfællesskabet har bestået i de sidste fem år før støttemodtagerens udtræden af husstanden. Det foreslås endvidere, at en tilbageblivende ægtefælle, som bliver omfattet af personkredsen for boligstøtte til en andelsbolig mv. inden 6 måneder efter ægtefællens død eller plejeboligoptagelse mv., vil være berettiget til udbetaling af boligstøtte efter de hidtil gældende regler fra det tidspunkt, hvor vedkommende bliver omfattet af denne personkreds. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft 1. maj Reglerne om boligstøttelån til private andelsboliger mv. som affattet ved denne lovs 1, nr. 2-8 og 11, finder anvendelse ved ansøgninger om boligstøtte til private andelsboliger mv., som indgives til kommunen den 1. maj 2008 eller senere. Personer, der modtager boligstøtte til private andelsboliger mv. på grundlag af en ansøgning indgivet før 1. maj 2008, er omfattet af de hidtil gældende regler, jf. bemærkningerne til 1, nr. 12.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, som ændret ved 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer: 17. Ved opgørelse af boligudgiften for ejere medregnes følgende beløb: 1) --- 3) pålignede ejendomsskatter, herunder ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten medregnes med den endeligt opgjorte ejendomsværdiskat for året forud for det år, boligydelsen vedrører. Ejendomsskat i øvrigt medregnes med det beløb, der er pålignet for det år, boligydelsen vedrører. 24 g. --- Stk. 2. Boligstøtte til personer i andre kollektive bofællesskaber efter 24 a udbetales med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån. 31. Den beregnede boligydelse for ejere, herunder en pensionist, der bor i enfamilieshus eller ejerlejlighed, hvori pensionisten har anpart, og hvor alle ejerne bor i ejendommen, og en pensionist, der bor i en af boligerne i et tofamilieshus, som pensionisten ejer, udbetales som lån. Stk. 2. Den beregnede boligsikring til ejere omfattet af 2 a, stk. 1-3, udbetales som lån. 1. I 17, stk. 1, nr. 3, 2. og 3. pkt., ændres»boligydelsen«til:»boligstøtten«. 2. I 24 g, stk. 2, udgår»med 40 pct. som tilskud og 60 pct.«3. 31 affattes således:» 31. Den beregnede boligstøtte udbetales som lån til pensionister, jf. 2, og personer omfattet af 2 a, stk. 1-3, der 1) er ejere, 2) bor i a) et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, hvori støttemodtageren har anpart, b) en af boligerne i et tofamilieshus, som støttemodtageren ejer, eller hvori støttemodtageren har anpart, c) en af boligerne i et hus med mere end 2 lejligheder, som støttemodtageren ejer, eller hvori støttemodtageren har anpart, d) et stuehus til en landbrugsejendom, som støttemodtageren ejer, eller

9 9 e) enfamilieshus eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, hvori støttemodtageren ejer aktier, anparter eller lignende, eller 3) er andelshavere i en privat andelsboligforening.«32. Den beregnede boligydelse udbetales som 40 pct. tilskud og 60 pct. lån til 1) en pensionist, der er andelshaver i en privat andelsboligforening, 2) en pensionist, der bor i enfamilieshus eller ejerlejlighed, hvori pensionisten har en anpart, og hvor alle ejerne ikke bor i boligen, 3) en pensionist, der bor i en af boligerne i et tofamilieshus, hvori pensionisten har anpart, 4) en pensionist, der bor i en af boligerne i et hus med mere end to lejligheder, som pensionisten ejer, eller hvori pensionisten har en anpart, 5) en pensionist, der bor i et stuehus til en landbrugsejendom, som pensionisten ejer, og til 6) en pensionist, der bor i enfamilieshus eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende hvori pensionisten ejer aktier, anparter eller lignende. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, omfatter ikke pensionister, der bor til leje i ejendomme, som ejes af almene boligorganisationer, jf. 1 i lov om almene boliger m.v. Stk. 3. For boliger som nævnt i stk. 1 udbetales den beregnede boligsikring som 40 pct. tilskud og 60 pct. lån til personer omfattet af 2 a, stk Stk. 2. Som betingelse for lån efter 31 tinglyses på ejendommen et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med oprykkende prioritet til sikkerhed for tilbagebetaling af lånet med påløbne renter. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for lån efter 32, stk. 1, nr. 2-6, og 32, stk. 3, jf. 32, stk. 1, nr ophæves , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Det er en betingelse for lån efter 31, nr. 1 og 2, at der på ejendommen tinglyses et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med oprykkende prioritet til sikkerhed for tilbagebetaling af lånet med påløbne renter.«

10 Hvis ansøgeren ikke har afviklet forfalden gæld vedrørende et tidligere modtaget boligydelseslån eller boligsikringslån, kan kommunalbestyrelsen afslå at udbetale den del af den beregnede boligydelse eller boligsikring, der kan ydes som lån. 6. I 37 ændres»udbetale den del af den beregnede boligydelse eller boligsikring, der kan ydes som lån«til:»yde boligydelseslån eller boligsikringslån«. 39a. Bliver kommunalbestyrelsen vedrørende lån ydet efter 31 anmodet om, at frafalde panteretten uden fuld dækning for det ydede lån, eller begæres ejendommen solgt på tvangsauktion, giver kommunalbestyrelsen straks meddelelse herom til Finansstyrelsen. Finansstyrelsen varetager herefter såvel kommunalbestyrelsens som statskassens interesser for lånet. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for lån efter 32, stk. 1, nr. 2-6, og 32, stk. 3, jf. 32, stk. 1, nr Stk. 3. En boligstøttemodtager, som er berettiget til lån efter 24 g, 31 og 32, kan søge om hel eller delvis udbetaling af det beregnede lån. Ansøgning kan ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde kun ske med virkning fra den 1. januar i det følgende år. 48 a. I tilfælde, hvor husstandsindkomsten forøges med tilbagevirkende kraft efter 39, stk. 3, i lov om social pension, skal indkomstforøgelsen indgå ved omberegning og efterregulering efter 46 og 47, uanset om ansøgeren har tilsidesat sin oplysningspligt a affattes således:» 39 a. Bliver kommunalbestyrelsen anmodet om at frafalde panteretten uden fuld dækning for et lån ydet efter 31, nr. 1 og 2, eller begæres ejendommen solgt på tvangsauktion, giver kommunalbestyrelsen straks meddelelse herom til Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen varetager herefter kommunalbestyrelsens og statens interesser i forbindelse med lånet.«8. I 40, stk. 3, 1. pkt., ændres» 24 g, 31 og 32«til:» 24 g eller 31«. 9. I 48 a ændres» 39, stk. 3, i lov om social pension«til:» 39, stk. 4, i lov om social pension eller 38, stk. 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«51. Inddrivelsesmyndigheden kan afskrive tilbagebetalingskravet, når det skønnes, at der inden for en rimelig årrække efter kravets fremsættelse ikke er økonomisk mulighed for et gennemføre kravet. Afgørelsen efter 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 10. I 51, stk. 1, 1. pkt., ændres:»inddrivelsesmyndigheden«til:»restanceinddrivelsesmyndigheden«.

11 Stk. 2. Af de udlånsmidler, der er fornødne til boligydelseslån, stilles 75 pct. til kommunernes rådighed af staten. Kommunerne indbetaler til staten de afdrag og renter, der er modtaget som tilbagebetaling af sådanne lån. Af de udlånsmidler, der er fornødne til boligsikringslån, jf. 24 g, stk. 2, 31, stk. 2, og 32, stk. 3, stilles 50 pct. til kommunernes rådighed af staten. Kommunerne indbetaler til staten 50 pct. af de renter og afdrag, der er modtaget som tilbagebetaling af boligsikringslånene. 11. I 75, stk. 2, 3. pkt., udgår»jf. 24 g, stk. 2, 31, stk. 2, og 32, stk. 3,«12. Efter 82 a indsættes:» 82 b. Bestemmelserne i 24 g, stk. 2, 32, 36, stk. 2, 37, 39 a, stk. 2, og 40, stk. 3, i den indtil 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte finder fortsat anvendelse ved udbetaling af boligstøtte til private andelsboliger m.v. efter 24 g, stk. 2, eller 32 i den nævnte lov, hvis ansøgningen er indgivet før 1. maj Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for boligstøtte efter 32 i den indtil 1. maj 2008 gældende lov om individuel boligstøtte, hvis støttemodtageren dør eller optages i en af de plejeboliger og boformer, der er nævnt i 13, stk. 1, nr. 2, og 1) andelen m.v. ejes eller overtages af en ægtefælle eller et husstandsmedlem, 2) ægtefællen eller husstandsmedlemmet er omfattet af 2 eller 2 a, stk. 1-3, og 3) ægtefællen eller husstandsmedlemmet søger om boligstøtte i umiddelbar tilknytning til støttemodtagerens udtræden af husstanden. Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen om et husstandsmedlems fortsatte ret til boligstøtte efter stk. 2, at husstandsfællesskabet har bestået fem år forud for det tidspunkt, hvor støttemodtageren udtræder af husstanden. Stk. 4. Ved støttemodtagerens død finder stk. 2 tilsvarende anvendelse, hvis en efterlevende ægtefælle bliver omfattet af 2 eller 2 a, stk. 1-3, inden 6 måneder efter ægtefællens død.«

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret )

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret ) Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret 04-09-2017) Herved bekendtgøres lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, med de ændringer, der følger

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 174 af 24/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/02630

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere

Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere - 1 Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Danske pensionister har mulighed for at få indefrosset ejendomsskatter for bolig og sommerhus i

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) NOTAT Dato: 30. januar 2015 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2015-34 Sagsbeh.: EB Dok id: 570889 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere