Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -"

Transkript

1 Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks København K Tlf Fax CVR nr Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kronersnedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.) 21. december 2011 Vores sag Beskæftigelsesministeren fremsatte den 21. november 2011 L 36: Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kronersnedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.) Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Loven træder i kraft den 1. januar Lovens indhold Med lovforslaget afskaffes starthjælp, loftet over kontanthjælpen, den såkaldte 500-kroners-nedsættelse, 225 timers reglen og introduktionsydelse. 1. Afskaffelse af starthjælp Afskaffelsen af starthjælpen vil betyde, at alle personer, der ansøger om eller modtager hjælp i medfør af lov om aktiv socialpolitik, efter den 1. januar 2012 vil være berettiget til kontanthjælp, og der gælder således ikke længere et opholds- eller beskæftigelseskrav. For at blive berettiget til at modtage kontanthjælp, skal en person opfylde de almindelige betingelser for at modtage hjælp, herunder at personen udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt. Det fremgår nu af 11, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, at kommunen kan yde hjælp i form af kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Samtidig ophæves 11, stk. 3-7, om retten til henholdsvis kontanthjælp eller starthjælp.

2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at personer, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er omfattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik, og at personer, der tidligere modtog starthjælp, fremover er omfattet af reglerne om kontanthjælp. Det medfører, at personer, der er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, fra lovens ikrafttræden kan få dækket deres behov for forsørgelse i form af kontanthjælp og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, fx tilbud om ansættelse med løntilskud. Tilsvarende kan kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af lov om aktiv socialpolitik få opfyldt deres behov for forsørgelse gennem kontanthjælp og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som nu kan modtage kontanthjælp, vil endvidere skulle opfylde betingelserne i 11, stk. 2, for at blive berettiget til kontanthjælp i lighed med øvrige kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at personen skal have været ude for ændringer i sine forhold (en såkaldt social begivenhed), hvilket en person efter gældende praksis bl.a. anses for at opfylde, hvis pågældende er kommet til Danmark fra et andet land, er rejst fra sit forsørgelsesgrundlag og har lovligt ophold i Danmark. En person, der er omfattet af integrationsprogrammet, skal endvidere opfylde betingelserne om, at personen ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller sin families forsørgelse, og behovet må ikke kunne dækkes gennem andre ydelser, for at blive berettiget til kontanthjælp. Dette indebærer, at de berørte personer skal opfylde de samme betingelser for at få kontanthjælp, som de hidtil har skullet opfylde for at få introduktionsydelse. 2. Ophævelse af det såkaldte loft over kontanthjælpen 25 b-25 e i lov om aktiv socialpolitik om loftet over kontanthjælpen ophæves. 25 b indebærer, at personer, der i 6 sammenhængende måneder har modtaget kontanthjælp, bliver omfattet af et loft over ydelserne. Loftet betyder, at der sættes en øvre grænse for, hvor meget den samlede hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik, boligstøtte og særlig støtte efter lovens 34. maksimalt kan udgøre. Personer, der modtager kontanthjælp, vil efter ophævelsen af bestemmelsen ikke længere blive omfattet af et loft, efter vedkommende har modtaget hjælp i 6 sammenhængende måneder. Bekendtgørelse nr. 908 af 14. november 2003 og vejledning nr. 46 af 25. maj 2004 til bekendtgørelse nr. 908 af 14. november 2003 om nedsættelse og efterregulering af den samlede hjælp efter 25 b i lov om aktiv socialpolitik, ophæves som følge af afskaffelsen af»loftet over kontanthjælpen«. 3. Ophævelse af den såkaldte 500-kroners-nedsættelse 2

3 25, stk. 5-10, i lov om aktiv socialpolitik ophæves, hvilket betyder, at fra den 1. januar 2012 vil ægtepar, hvor en eller begge modtager kontanthjælp, ikke længere være omfattet af en 500-kroners nedsættelse, når en af ægtefællerne har modtaget hjælp i 6 sammenhængende måneder. 4. Ophævelse af 225-timers-reglen 13, stk. 8-14, i lov om aktiv socialpolitik om 225-timers-reglen ophæves. Efter ændringen skal et kontanthjælpsægtepar ikke længere dokumentere, at hver ægtefælle har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder, som betingelse for, at begge ægtefæller fortsat kan modtage hjælp. For ægtepar, hvor den ene ægtefælle ved lovens ikrafttræden modtager kontanthjælp efter 26, stk. 5 eller 6, indebærer ophævelsen af kravet om dokumentation af ordinært og ustøttet arbejde, at ægteparret fra lovens ikrafttræden igen har ret til at få beregnet hjælp efter lovens 26, stk. 1. Efter denne bestemmelse beregnes hjælpen til et ægtepar som summen af det beløb, som hver ægtefælle er berettiget til efter 25. Det er en betingelse, at begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder og i øvrigt fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælp. Et ægtepar, hvor ingen af ægtefællerne ved lovens ikrafttræden modtager kontanthjælp, fx fordi den ene ægtefælle er i arbejde og den anden ægtefælle har mistet hjælpen som følge af 225-timers-reglen, kan fra den 1. januar 2012 igen være berettiget til kontanthjælp. De skal ved ansøgningen opfylde de almindelige betingelser for at modtage kontanthjælp for at være berettiget til hjælpen. Når kommunen skal vurdere, om et ægtepar igen har ret til hjælp, kan kommunen lægge den sociale begivenhed til grund, der udløste retten til kontanthjælp, inden ægteparret blev omfattet af 225-timers-reglen. Det er en betingelse, at begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder og i øvrigt fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælp. Det betyder bl.a., at kommunen skal undersøge, om der er sket ændringer i ægteparrets forhold fx at en eller begge ægtefæller er kommet i arbejde helt eller delvist. I forbindelse med ophævelsen af 225-timers-reglen skal der ikke udbetales engangshjælp efter lovens 25 a til ægtepar, hvor en af ægtefællerne ved lovens ikrafttræden modtager kontanthjælp, da der her ikke er tale om en ny ansøgning om kontanthjælp, men alene er tale om, at der igen beregnes hjælp til begge ægtefæller. Hvis ingen af ægtefællerne modtager kontanthjælp forud for lovens ikrafttræden, og ægtefællerne efter den 1. januar 2012 ansøger om kontanthjælp, kan der ydes engangshjælp, hvis betingelserne for dette i øvrigt er opfyldt. 3

4 Det vil fortsat være muligt for en ægtefælle, som udelukkende eller hovedsageligt har arbejdet i hjemmet, at vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 13, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik. I så fald beregnes der alene hjælp til den anden ægtefælle. 5. Ophævelse af introduktionsydelsen Integrationsloven ændres, således at den gruppe af udlændinge, der i dag modtager introduktionsydelse efter integrationslovens regler, for fremtiden kan modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Integrationsprogrammet bevares uændret, og det er således alene ydelsen, der ændres. Dog er integrationsloven ændret, således at matchvurdering af kontanthjælpsmodtagere omfattet af et integrationsprogram fremover bliver pligtmæssig. Bekendtgørelse nr. 387 af 15. april 2010 om matchvurdering vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Som en konsekvens af afskaffelsen af introduktionsydelsen bliver grundtilskuddet efter integrationsloven nedjusteret med det beløb, som hidtil har skullet finansiere 25 procent af introduktionsydelsen. Det månedlige grundtilskud bliver nedjusteret til kr. (2012-niveau). Kommunerne modtager via budgetgarantien en merindtægt svarende til nedjusteringen. Grundtilskuddet efter integrationsloven skal fremover ikke modregnes i budgetgarantien. Forslaget indebærer en ændring af integrationslovens bestemmelse om refusion af udgifter til introduktionsydelse og en nedjustering af grundtilskuddet. Bekendtgørelse nr. 807 af 28. juni 2011 om opgørelse af den kommunale budgetgaranti vil blive ændret i overensstemmelse hermed. 6. Konsekvensændringer 6.1. Lov om aktiv socialpolitik På baggrund af, at introduktionsydelsen afskaffes, og at de personer, der tidligere havde ret til introduktionsydelse, nu får ret til kontanthjælp efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik, er der foretaget konsekvensændringer i denne lov. Der er ikke i forbindelse med konsekvensændringerne i øvrigt tiltænkt ændringer af de rettigheder og pligter, som personer, der er omfattet af et integrationsprogram, og som fremover vil modtage kontanthjælp, i dag er omfattet af. Der sker endvidere ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til opfølgning på, om persongruppen opfylder betingelserne for at modtage 4

5 ydelsen, da reglerne om rådighed og sanktion for personer, der modtager introduktionsydelse og personer, der modtager kontanthjælp allerede i dag er harmoniseret Rådighed og sanktioner 13, stk. 2-4, og 13 a, stk. 2, 1. pkt., er konsekvensrettet, så det nu fremgår af bestemmelserne, at tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, uddannelsespålæg efter integrationslovens 16 a, friperioder efter integrationslovens 24 og indlæggelse af cv efter integrationslovens 26 a, er omfattet af bestemmelserne. Reglerne i integrationsloven om, hvilke pligter og krav en person, der modtog introduktionsydelse, var omfattet af, svarer til de krav, der stilles i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kontanthjælpsmodtagere. For personer, der er omfattet af tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og som fra den 1. januar 2012 modtager kontanthjælp, betyder det, at reglerne om, at en person skal udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder ved at tage imod tilbud og deltage i samtaler mv. i lov om aktiv socialpolitik gælder tilsvarende for denne gruppe. Der er således ikke med lovændringen ændret på rådighedspligten for personer, der er omfattet af et tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven er konsekvensrettet, således at det fremgår af reglerne, at de også gælder for personer, der er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven. Reglerne om sanktioner for personer, der tidligere modtog introduktionsydelse, har efter de gældende regler haft samme indhold som sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere. Da personer, der er omfattet af tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, får ret til kontanthjælp, bliver de pågældende fremover sanktioneret efter de regler, som gælder for alle andre personer, der modtager kontanthjælp. Efter ændringen af 36, stk. 1, fremgår det, at sanktioner ved udeblivelse fra tilbud nu også omfatter personer, der udebliver fra en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven. For denne målgruppe fremgik dette tidligere af integrationslovens 30 a, stk. 1. Som følge af at starthjælpen afskaffes, ophæves 36, stk. 3, da der ikke længere skal udbetales et beskæftigelsestillæg i forbindelse med deltagelse i tilbud, fordi 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ophæves. Endvidere nyaffattes 36, stk. 3, så det fremgår, at bestemmelsen også gælder for hjælp efter integrationslovens 23 f, i lighed med hvad der 5

6 gælder for godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om at der kan foretages fradrag i godtgørelsen, når en person uden rimelig grund udebliver fra tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er alene tale om en konsekvensændring. Efter de gældende regler skal personer, der alene har ledighed som problem, bekræfte deres tilmelding som arbejdssøgende hver 7. dag. Hvis en person ikke rettidigt bekræfter sin tilmelding, kan personen ikke modtage hjælp fra det tidspunkt, hvor personen skulle have bekræftet sin tilmelding, og frem til personen igen er tilmeldt Jobnet. I 38, stk. 2, er indsat en henvisning til integrationslovens 26 a, stk. 1, hvor det fremgår, at den ledige skal bekræfte sin tilmelding hver 7. dag. Personer, der er omfattet af et integrationsprogram, kan herefter sanktioneres efter 38, stk. 2, i lighed med øvrige kontanthjælpsmodtagere. Samtidig fremgår det nu af integrationslovens 26 a, stk. 1, at de regler, som er fastsat om tilmelding og afmelding som arbejdssøgende efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 11, stk. 4, tilsvarende finder anvendelse for personer, som er omfattet af integrationsprogrammet. I 39, nr. 6, henvises nu til reglen i integrationslovens 16 a om uddannelsespålæg. Det betyder, at kommunen skal træffe afgørelse om nedsættelse af hjælpen, hvis en person er ophørt i en uddannelse pålagt efter 23 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens 16 a. Sanktionen følger hidtidig praksis for personer, der er omfattet af integrationsprogrammet. 40, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves som en konsekvens af, at starthjælpen afskaffes. De pågældende vil i stedet modtage kontanthjælp og er derfor omfattet af reglerne i 40, stk. 1, nr I 41, stk. 1, nr. 1 og 2, er indsat henvisninger til integrationsprogrammet, således at personer, der afslår eller har gentagne udeblivelser fra en eller flere dele af integrationsprogrammet, sanktioneres med ophør af ydelsen efter denne bestemmelse. Sanktionen fremgik tidligere af integrationslovens 31, og der er ikke tale om en ændring af selve sanktionen Nedsættelsen af kontanthjælp til unge under 25 I 25 f er der foretaget konsekvensrettelser, således at unge, der modtager tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, nu også omfattes af bestemmelsen i lighed med andre kontanthjælpsmodtagere, 6 måneder efter, at de er påbegyndt et tilbud. Det samme gælder for unge, der frem til den 1. januar 2012 modtog starthjælp. Efter de gældende regler i 25 f bliver kontanthjælpen til unge under 25 år nedsat, når den pågældende har modtaget hjælp i 6 måneder, efter at personen er påbegyndt i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 6

7 Der er dermed ens regler for alle unge kontanthjælpsmodtagere. Der er endvidere indsat beregningsregler i 25 f, stk Der er alene tale om en teknisk ændring, da reglerne svarer til de hidtil gældende beregningsregler i 25, stk. 8-10, i loven, som nu er ophævet. Dog er henvisningen i bestemmelsen til lov om børnepasningsorlov udgået som følge af, at denne ordning er endeligt ophævet pr. 1. juni Beregning af kontanthjælp og fradrag for indtægter 26 er nyaffattet som en konsekvens af afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse og 225-timers-reglen er 26 nyaffattet. I 31 er der ligeledes foretaget konsekvensændringer som følge af, at starthjælp, introduktionsydelse, 500-kroners-nedsættelsen og 225-timersreglen ophæves, således at der ved beregningen af kontanthjælpen alene kan ses bort fra kr.(2011-niveau) pr. udført arbejdstime Revalidering og særlig ydelse 47, stk. 3 og 4, er konsekvensrettet som følge af, at starthjælpen ophæves. Det medfører, at personer på revalidering, som tidligere modtog starthjælp under revalideringen, fra den 1. januar 2012 bliver berettiget til revalideringsydelse efter reglerne i kapitel 6. Efter de gældende regler i 74 i blev en person, der modtog starthjælp og blev visiteret til fleksjob inden den 1. januar 2012, berettiget til særlig ydelse. Som følge af afskaffelsen af starthjælpen kan disse personer i nogle tilfælde blive berettiget til kontanthjælp efter 25 fra den 1. januar 2012, hvis de opfylder de almindelige betingelser for at modtage kontanthjælp. Deres egen og ægtefællens eventuelle indtægter og formue indgår i vurderingen af, om de er berettiget til kontanthjælp. Opfylder de ikke betingelserne for at modtage kontanthjælp, vil de fortsat være berettiget til særlig ydelse Refusion I 100 er indsat et nyt stk. 2, hvor det fremgår, at kommunerne får 50 pct. i refusion for udgifter til kontanthjælp efter kapitel 4 for personer, der er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven. Således får kommunerne samme refusion for udgifter til kontanthjælp som de fik for udgifter til introduktionsydelse. I 100 a fremgår nu, at der ikke er ret til refusion, hvis kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning efter integrationslovens 20 a. Dette svarer til den hidtil gældende regel i integrationslovens 45 a. Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at personer, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu kan modtage kontanthjælp. 7

8 Øvrige konsekvensændringer Der er endvidere foretaget konsekvensændringer overalt i loven, således at det fremgår af de relevante bestemmelser, at de også omfatter tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Samtidig er der i forhold til de rettigheder og pligter, som følger af integrationsloven, foretaget henvisning til bestemmelserne i integrationsloven. Endelig er bestemmelserne, hvor starthjælp, introduktionsydelse, loftet over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen og 225-timers-reglen fremgik, konsekvensrettet som følge af afskaffelsen af disse Integrationsloven Ophævelsen af integrationslovens regler om introduktionsydelse kræver bl.a. som følge af den udstrakte parallelitet mellem ydelsesreglerne i lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven, at der gennemføres en række konsekvensændringer af teknisk karakter uden betydning for den enkelte ydelsesmodtagers retsstilling Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Som konsekvens af, at starthjælp og introduktionsydelse afskaffes, og personerne i stedet vil få kontanthjælp, udgår starthjælp og introduktionsydelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med enkelte undtagelser, hvor det drejer sig om, at forudgående perioder med starthjælp og introduktionsydelse kan tælles med i perioder med ledighed. De grupper, der efter den hidtidige lov om en aktiv beskæftigelsesindsats omfatter kontant- og starthjælpsmodtagere, vil således fremover alene omfatte kontanthjælpsmodtagere, bortset fra de kontanthjælpsmodtagere, som bliver omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Samtidigt afskaffes beskæftigelsestillægget i 45, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for bl.a. starthjælpsmodtagere under virksomhedspraktik. 7. Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Som følge af afskaffelsen af introduktionsydelsen, er der foretaget en konsekvensændring, således at introduktionsydelse ikke længere fremgår af bestemmelsen. 14, stk. 2, nr. 5, er ændret som følge af afskaffelsen af introduktionsydelsen. Den kommunale budgetgaranti indebærer, at kommunerne under ét kompenseres for udviklingen i de kommunale udgifter på visse områder, herunder kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, driftsudgifter til aktivering og udgifter til introduktionsydelse og aktivering 8

9 efter integrationsloven. Kompensationen sker via en regulering af bloktilskuddet. Ændringen er en konsekvens af ændringen af integrationsloven, hvorefter udlændinge, der i dag modtager introduktionsydelse efter integrationslovens regler, for fremtiden i stedet kan modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. 8. Lov om individuel boligstøtte Efter gældende regler indgår kontanthjælp med det beløb, som ville være blevet udbetalt, hvis et husstandsmedlem ikke havde været omfattet af 25, stk. 5, 7, 8, 9 eller 10, i lov om aktiv socialpolitik vedrørende»500-kronersnedsættelsen«. Henvisningen til 25, stk. 5, 7, 8, 9 og 10, i lov om aktiv socialpolitik udgår af 8, stk. 5 som følge af, at 25, stk. 5, 7, 8, 9 og 10, ophæves i lov om en aktiv socialpolitik. Der vil fortsat ikke ske forhøjelse af boligstøtten, når kontanthjælpen reduceres efter 42, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Der henvises til bemærkningerne til denne lovs 1, nr. 23, vedrørende ophævelse af 42, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv socialpolitik. 42 a om reduktion i boligstøtte på grund af kontanthjælpsloftet ophæves som følge af, at kontanthjælpsloftet i 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik ophæves. Kommunerne bør være opmærksomme på, at ophævelse af starthjælp og introduktionsydelse kan medføre omberegning af boligstøtten. 9. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Loven træder i kraft den 1. januar I stk. 2, fremgår, at for personer, der indtil den 1. januar 2012 har modtaget forudbetalt hjælp i medfør af lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven - bl.a. om indfasning af bagudbetaling af kontanthjælp, og som nu bliver berettiget til kontanthjælp, reguleres ydelsen for januar 2012 senest den 31. januar Det medfører, at den forudbetalte ydelse, som udbetales til dækning af forsørgelsen i januar måned 2012, kan blive udbetalt på starthjælps- eller introduktionsydelsesniveau, og at kommunen senest ved udløbet af januar måned 2012 skal efterregulere ydelsen op til kontanthjælpsniveau. I stk. 3 fremgår, at personer under 25 år, som efter den 1. januar 2012 overgår fra starthjælp eller introduktionsydelse til kontanthjælp, omfattes af reglen i 25 f i lov om aktiv socialpolitik. Efter denne bestemmelse 9

10 nedsættes hjælpen, når personen har modtaget kontanthjælp i 6 måneder efter, at personen har påbegyndt et tilbud. Det betyder, at for personer, der inden 1. januar 2012 har påbegyndt eller afsluttet et tilbud, bliver hjælpen tidligst nedsat efter 25 f den 1. juli I stk. 4 fremgår, at afgørelser om sanktioner, som er truffet efter de hidtidige regler i 43 i lov om aktiv socialpolitik og integrationslovens 31 a, mens en person modtog starthjælp eller introduktionsydelse, indgår i kommunens beregning af, om der skal træffes afgørelse om en gentagelsessanktion efter 42, stk. 2 og 3, og 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik den 1. januar eller senere. Af stk. 5 fremgår, at kommunerne forsat kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af starthjælp og introduktionsydelse, hvis personen inden den 1. januar 2012 har modtaget ydelserne med urette, fx ved at undlade at oplyse om arbejde eller ophold i udlandet, selv om kommunen først efter den 1. januar 2012 får kendskab til, at ydelserne er modtaget med urette. Afgørelserne om tilbagebetaling træffes efter de hidtil gældende regler i 43 og kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik og integrationslovens 31 a og 41. I stk. 6 fremgår, at efter de gældende regler afholder kommunerne fuldt ud udgiften til hjælp, hvis en person, der er visiteret til fleksjob, har modtaget hjælp i en periode på 18 måneder indenfor 24 måneder efter visiteringen til fleksjob. Starthjælp, der er udbetalt før lovens ikrafttræden, indgår i opgørelsen af perioden på 18 måneder indenfor 24 måneder. Af stk. 7 og 8 fremgår, at de økonomiske konsekvenser af lovforslaget for indkomståret 2012 neutraliseres for kommunerne og folkekirken, for så vidt angår de kommuner, der for 2012 har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget. For 2012 har én kommune valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. For 2013 vil virkningerne for kommunerne indgå i det beregnede udskrivningsgrundlag i forbindelse med kommuneforhandlingerne. Dette er i overensstemmelse med aftalen af 4. juni 2011 med KL om kommunernes økonomi for Følgende fremgår således af bloktilskudsaktstykket for 2012: Skønnet over udskrivningsgrundlaget for 2012 er korrigeret for Reformpakken 2020 og hviler derudover på en forudsætning om i øvrigt uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2012-grundlaget neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner. **** Bekendtgørelser og vejledninger vil snarest muligt blive ændret som følge af vedtagelsen af lovforslaget. 10

11 **** Ved spørgsmål til lov om aktiv socialpolitik kan fuldmægtig Sara Petrycer Hansen eller fuldmægtig Anne Hedegaard kontaktes på Ved spørgsmål til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats kan fuldmægtig Rosa Navarro Hammer kontaktes på Ved spørgsmål til integrationsloven kan specialkonsulent Jonas Barlyng kontaktes på Ved spørgsmål til lov om individuel boligstøtte kan fuldmægtig Sophie Mørck, Social og Integrationsministeriet, kontaktes på Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 21. december 2011 Kirsten Brix Pedersen kontorchef 11

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0013701 Fremsat den 22. februar 2012

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Endvidere er der givet eksempler på, hvilke øgede registreringskrav dele af sanktionsreglerne fører med sig.

Endvidere er der givet eksempler på, hvilke øgede registreringskrav dele af sanktionsreglerne fører med sig. Arbejdsmarkedsudvalget L 105 - Bilag 1 Offentligt BILAG Teknisk-administrative spørgsmål og bemærkninger Bilaget oplister en række spørgsmål til lovændringerne, flere af dem via eksempler, som primært

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. I 13, stk. 8, nr. 1, og 13, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres i sammenlagt to år til: i sammenlagt et år.

1. I 13, stk. 8, nr. 1, og 13, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres i sammenlagt to år til: i sammenlagt et år. Arbejdsmarkedsstyrelsen j. nr. 2010-0018467 LJS/ALH 20-12-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 times

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan 1 Formålet med denne lov er, - at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og - at skabe et økonomisk sikkerhedsnet

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Forslag. Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Fremsat den 31. marts 2009 af

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2008/1 LSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0020 Fremsat den 28. januar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LBK nr 1086 af 19/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08211

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere