Politisk stemmeaftale om idræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk stemmeaftale om idræt"

Transkript

1 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative om følgende: Vi har i Danmark et aktivt og meget velfungerende idrætsliv. Breddeidrætten hviler på en lang tradition for idræt og bevægelse, herunder særligt i foreningslivet. Danskerne er en af verdens mest idrætsaktive befolkninger, og danskernes deltagelse i motion og idræt er stigende. Den høje idrætsdeltagelse og danskernes glæde ved idræt er en gevinst for Danmark. Ud over den selvstændige værdi og glæde, der er forbundet med idrætten, har idrætten en kulturel og demokratisk værdi, en betydning i forhold til indlæring i skolen, en social værdi og en sundhedsmæssig værdi for samfundet. Trods det positive udgangspunkt er der brug for at sikre, at alle grupper i samfundet får mulighed for og lyst til at dyrke idræt og motion. Der skal være gode muligheder både på bredde- og eliteniveau. For at sikre et godt grundlag for politiske beslutninger har Kulturministeriet fået gennemført en udredning af idrættens økonomi og struktur. Som opfølgning på udredningen har der været politiske drøftelser om den fremtidige idrætspolitik på Kulturministeriets område. Parterne bag aftalen er enige om, at idrætspolitikken skal bygge videre på foreningsidrætten, der gennem mere end 100 år har været grundstenen i dansk idræt. Parterne bakker op om Danmarks Idrætsforbunds og DGI s fælles vision , som skal sikre, at 75 procent af den danske befolkning i 2025 dyrker idræt, heraf skal 50 procent foregå i foreningsregi. Samtidig skal idrætspolitikken tage højde for, at selvorganiseret idræt og idræt i privat regi i dag spiller en stor rolle i mange danskeres hverdag, ligesom der er behov for at få en endnu større del af de ikke-aktive til at dyrke idræt. Ambitionen er at nå en endnu højere andel end 75 procent af befolkningen. Idrætspolitikken skal endvidere tage hånd om andre udfordringer inden for idrætten såsom bekæmpelse af doping, bekæmpelse af matchfixing, tiltrækning af store idrætsbegivenheder til Danmark mv. De økonomiske rammer i staten, kommunerne og blandt borgerne spiller en vigtig rolle for idrætten i Danmark. Det er derfor vigtigt at fremtidssikre de øko- Dok. nr

2 Side 2 nomiske rammer for idrætspolitikken, herunder at sikre, at der fortsat er en solid grundfinansiering af de foreningsbaserede organisationer, og at der samtidig er prioriteret midler til at løse en række udfordringer. Bekæmpelse af doping Parterne er enige om, at der er behov for, at ADD s økonomi styrkes, og at ADD i lighed med de øvrige organisationer på idrætsområdet kommer til at indgå i fordelingsnøglen i udlodningsloven. I lyset heraf er der blandt parterne enighed om, at ADD s grundfinansiering øges, således at ADD modtager yderligere 4 mio. kr. i forhold til i dag i 2015, 6 mio. kr. i forhold til i dag i 2016, 9 mio. kr. i forhold til i dag i 2017,og fra 2018 yderligere 12 mio. kr. årligt i forhold til i dag. ADD kommer til at indgå i fordelingsnøglen med en procentandel svarende til dette beløb. Parterne er enige om, at ADD s samlede bevilling af udlodningsmidlerne skal undergå en pengestrømsforenkling, således at de midler DIF, DGI, DFIF og TD i dag giver til ADD omfordeles og tilføres ADD direkte på fordelingsnøglen i udlodningsloven. For at sikre den nødvendige uafhængighed i dopingbekæmpelsen og af hensyn til styrkelse af integritet og troværdighed i dopingsagerne, er parterne enige om, at ADD overtager selve udredningen af, om en sag skal rejses, samt anmeldelse af sagen til afgørelse hos dopingnævnet/motionsdopingnævnet. ADD skal have mulighed for i udredningen af dopingsager at have fokus på personer og virksomheder bag distribution og salg af dopingstoffer og at inddrage politiet, hvis der er mistanke om ulovligheder. Parterne er enige om, at der skal søges et styrket samarbejde med Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse. Parterne er enige om, at der skal ske en styrket indsats i forhold til alle kommercielle motions- og fitnesscentre og vil drøfte dette i efteråret Tiltrækning af store idrætsbegivenheder til Danmark Sport Event Denmark (SEDK) har eksisteret siden 2008 og har været finansieret via FL og udlodningsmidler. SEDK har haft succes med at få Danmark placeret på idrættens verdenskort. Parterne er på den baggrund enige om, at SEDK i lighed med de øvrige organisationer på idrætsområdet kommer til at indgå i fordelingsnøglen i udlodningsloven og i har en finansiering på 24 mio. kr. årligt og fra 2017 en finansiering på 25 mio. kr. årligt med henblik på tiltrækning af store elite- og breddeidrætsbegivenheder, så alle kan være med. Ligeledes er parterne enige om, at SEDK s samlede bevilling af udlodningsmidlerne skal undergå en pengestrømsforenkling, således at de midler DIF i dag giver til SEDK omfordeles og tilføres SEDK direkte på fordelingsnøglen i udlodningsloven.

3 Side 3 Endvidere er parterne enige om, at der skal søges et styrket samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet om turisme- og vækstpotentialet i afholdelse af store idrætsbegivenheder. Endelig er parterne enige om, at give SEDK hjemmel til at løse opgaver om tiltrækning og afvikling af store idrætsbegivenheder via indtægtsdækket virksomhed. Foreningsidrætten Parterne er enige om, at den af DIF og DGI fælles fremlagte vision er et godt tiltag i forhold til at arbejde videre med de udfordringer i de foreningsbaserede idrætsorganisationer, der er peget på fra foreningernes og kommuners side i forbindelse med analysedelen af udredningen af idrættens økonomi og struktur. Parterne har en forventning om, at DIF, DGI og DFIF gør en særlig indsats for mangfoldighed i idrætten, herunder udvikling af handicapidrætten og idræt for socialt udsatte grupper samt, at organisationerne har fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder. Parterne vil følge udviklingen. Eliteidræt For at sikre, at eliteidrætten fortsat har gode rammer, er parterne enige om, at talentudviklingsindsatsen i regi af Team Danmark styrkes med 7 mio. kr. årligt i og fra 2017 med 8 mio. kr. årligt, herunder ved at genetablere talentudviklingspuljen samt et fokus på samarbejdet med eksempelvis specialforbundene, grundskolen og ungdomsuddannelserne om rekruttering og fastholdelse af talenter. Team Danmarks procentmæssige andel af udlodningsmidlerne justeres tilsvarende. Alle specialforbund med talenter i et internationalt perspektiv skal kunne søge støtte fra talentudviklingspuljen. Team Danmarks bestyrelse træffer beslutning om anvendelse af midlerne i talentudviklingspuljen. Professionalisering af bestyrelser i selvejende institutioner under Kulturministeriet Parterne er enige om, at der med udgangspunkt i et princip om good governance er behov for en justering af bestyrelserne i følgende selvejende institutioner på Kulturministeriets område: ADD, SEDK, LOA, Idan og HFF, således at størrelsen af bestyrelserne i højere grad er ensartet, og således at bestyrelsesmedlemmerne udpeges på baggrund af specifikke kompetencer, som fastsættes i de relevante love.

4 Side 4 Parterne er enige om, at bestyrelserne i de nævnte selvejende institutioner på Kulturministeriets område fremover udpeges med udgangspunkt i nedenstående: Institution Antal bestyrelsesmedlemmer Udpegning/indstilling ADD 6 Kulturministeren udpeger 4 medlemmer herunder formand. DIF og TD indstiller i fællesskab 1 medlem (viden om eliteidræt). DIF, DGI og DFIF indstiller i fællesskab 1 medlem (viden om bredde- og motionsidræt). LOA 7 Kulturministeren udpeger 4 medlemmer herunder formand. DIF, DGI og DFIF udpeger hver 1 medlem med viden om idræt. SEDK 6 Kulturministeren udpeger 4 medlemmer herunder formand. DIF indstiller 1 medlem (viden om eliteidræt). DIF, DGI og DFIF indstiller i fællesskab 1 medlem (viden om breddeidræt). Idan 6 Kulturministeren udpeger alle medlemmer herunder formand. HFF 5 Kulturministeren udpeger alle medlemmer herunder formand. Kompetencer repræsenteret i bestyrelsen Ledelse, eliteidræt, breddeidræt/motionsidræt, lægevidenskab, politik, jura og økonomi. Ledelse, eliteidræt, breddeidræt, byggeri/arkitektur, tilgængelighed, ungdomsliv, friluftsliv, politik, jura og økonomi. Afholdelse af internationale begivenheder, økonomi, turisme, eliteidræt, breddeidræt, jura og markedsføring Dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, det brede folkeoplysningsområde og økonomi. Ledelse, hestevæddeløbssportene, spilvirksomhed/- udvikling, jura og økonomi. Parterne er enige om, at de bestyrelsesmedlemmer, som idrætsorganisationerne indstiller til ADD og SEDK, ikke kan være siddende medlemmer i bestyrelserne i DIF, DGI, DFIF og TD eller være ansat i en af disse organisationer. Idrætspolitiske sigtelinjer Parterne er enige om, at der skal udarbejdes idrætspolitiske sigtelinjer for idrætspolitiske initiativer i Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Undervisningsministeriet. Desuden skal der ske en koordinering med Erhvervsog Vækstministeriet om indsatsen for Sport Event Danmark. Indsatserne skal afholdes inden for de respektive ministeriers egne økonomiske rammer. Udarbejdelsen sker i dialog med KL, kommunerepræsentanter, idrætsorganisationer og private aktører, som kommer med indspil til Kulturministeriet. Kulturministeriet er formand og sekretariat.

5 Side 5 Sigtelinjerne inden for kulturministerens område skal udmøntes af aftalepartierne. Det kan fx være at igangsætte nye tværgående initiativer, der kan løse udfordringer, som opstår løbende, og som ikke ligger indenfor idrætsorganisationernes aktivitetsområder bl.a. den uorganiserede idræt. Andre eksempler kan være initiativer målrettet en forebyggelsesindsats for at sikre en dopingfri idræt, tiltag til bekæmpelse af matchfixing eller initiativer, der skal få en større del af de ikke-aktive til at dyrke motion og idræt. Det kan fx være en indsats i forhold til børn og unge, som er stoppet med foreningsidræt, seniorer, en indsats i forhold til alternative idrætstilbud såsom gadeidræt. Der vil også være mulighed for at etablere projekter, hvor stat og kommune går sammen om at løse lokale udfordringer på idrætsområdet. Dette er senest sket i forbindelse med breddeidrætsprojektet Idræt for Alle, hvor 7 kommuner i gennemfører aktiviteter og motionstilbud med afsæt i Breddeidrætsudvalgets rapport fra Parterne er enige om, at der gøres status for sigtelinjerne mindst hvert andet år eller efter behov, f.eks. i form af en idrætspolitisk høring. Idræt og bevægelse i skolen I forbindelse med den nye folkeskolereform indføres der et krav om, at motion og bevægelse skal indgå som en integreret del af skoledagen. Endvidere indføres der krav om 45 minutters daglig motion og bevægelse for alle elever hver dag, samt krav om at skolerne indgår samarbejde med det lokale foreningsliv. De hovedorganisationer på idrætsområder, der arbejder med børn, kan blive centrale medspillere i udviklingen af redskaber og knowhow til implementering af reformen, som de lokale folkeskoler og idrætsforeninger kan anvende og søge hjælp i, når de konkret skal til at udmønte kravet om mere bevægelse. Parterne er på den baggrund enige om at opfordre DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og Team Danmark til at udarbejde en fælles plan for, hvilke indsatser de 4 idrætsorganisationer vil iværksætte i forhold til implementering af folkeskolereformen, således at initiativerne understøtter hinanden. Dansk Skoleidræt har en særlig rolle i forhold til implementering af folkeskolereformen, idet det er den eneste organisation, som både har kontakt til skolerne, lærerne og den organiserede idræt. Organisationen er dermed et vigtigt bindeled mellem de forskellige aktører og kan derfor gøre en forskel i forhold til en vellykket implementering af målsætningen om fysisk aktivitet og bevægelse i folkeskolereformen. Dansk Skoleidræt er endvidere behjælpelig med at implementere motion og bevægelse i alle grundskoler, herunder friskoler og efterskoler. Parterne er enige om, at Dansk Skoleidræt bevilges 1,75 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i2017 til en særlig indsats i forhold til implementering af folkeskolereformen.

6 Side 6 Parterne er endvidere enige om, at der skal søges et styrket samarbejde med Undervisningsministeriet om implementering af folkeskolereformens krav om motion og bevægelse. Endelig er parterne enige om, at Dansk Firmaidrætsforbunds indsats for at styrke idrætten på produktionsskolerne og erhvervsskolerne er vigtig, herunder i forhold til implementering af erhvervsskolereformen. Analyse og statistik Vidensgrundlaget på idrætsområdet er i de seneste år blevet bedre. Der foregår megen kortlægning på universiteterne, og ikke mindst etablering af Idrættens Analyseinstitut (Idan) i 2004 har bidraget til et bedre vidensgrundlag. Parterne er enige om, at et godt vidensgrundlag er vigtigt for politiske beslutninger på idrætsområdet. Parterne ser endvidere et behov for en mere fast forankring af visse statistiske forskningsundersøgelser fx Danskernes motions- og idrætsvaner samt styrket grundlag for udarbejdelse af analyser. I lyset heraf er parterne enige om en øget grundbevilling til Idan, så organisationen i højere grad kan koncentrere sin indsats om større undersøgelser som eksempelvis danskernes motions- og idrætsvaner. I lyset heraf er parterne enige om, at Idan bevilges yderligere 2 mio. kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016 og fra mio. kr. årligt i forhold til i dag til styrkelse af sit arbejde, og at Idan kommer til at indgå i fordelingsnøglen i udlodningsloven med en procentandel svarende til dette beløb. Heri indgår fra 2016 en permanentgørelse af indsatsen på folkeoplysningsområdet med 2 mio. kr. årligt til dette formål. Ligeledes er parterne enige om, at Idan s samlede bevilling af udlodningsmidlerne skal undergå en pengestrømsforenkling, således at de midler DGI i dag giver til Idan omfordeles og tilføres Idan direkte på fordelingsnøglen i udlodningsloven. Parterne er endvidere enige om, at der er behov for en indsats i forhold til statistisk indsamling på idrætsområdet med det formål at styrke vidensgrundlaget for nye initiativer samt opfølgning på iværksatte initiativer, og i lyset heraf bevilges i 2015 et engangsbeløb på 1 mio. kr. til et forbedret statistikgrundlag på idrætsområdet ved et samarbejde mellem KUM og Danmarks Statistik. Økonomi For at skabe det nødvendige råderum til at gennemføre ovenstående prioriteringer er aftaleparterne enige om følgende omprioritering af udlodningsmidlerne til idrætsformål: 1. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF), som i dag modtager 97,6 mio. kr. årligt af udlodningsmidlerne (lovbestemt tilskud), beskæres med 15 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. årligt fra 2018, medmindre andet aftales, jf. tabel 1. HFF tages fra 2015 af udlodningsnøglen i udlodningsloven, således at et beløb svarende til HFF s reducerede andel af udlodningsmidlerne overføres til Kulturministeriet. Det årlige tilskud til HFF tildeles via et udlodningsaktstykke.

7 Side 7 2. Der gennemføres et samlet omstillingsbidrag på 10 mio. kr. i 2015 og 12 mio. kr. årligt fra Beløbet finansieres forholdsmæssigt blandt alle de idrætsorganisationer, der modtager udlodningsmidler (både lovbestemte og ikke lovbestemte tilskud). Omstillingsbidraget anvendes dels til at finansiere initiativerne i denne aftale og til andre idrætspolitiske prioriteringer inden for Kulturministeriets område, som vil blive udmøntet årligt ved et selvstændigt idrætsaktstykke, jf. ovenfor under idrætspolitiske sigtelinjer. 3. Parterne er enige om at evaluere omstillingsmidlerne i Parterne opfordrer HFF til i samarbejde med Danske Spil at undersøge alternative finansieringsmuligheder for HFF bl.a. via udvikling af nye spilformer. Hvis undersøgelserne sandsynliggør bæredygtige modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed. 5. I det omfang, der i 2018 er grundlag for en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed for hestevæddeløbssporten, vil parterne fordele det råderum, der opstår herved, med henblik på at styrke idrætten. Hvis undersøgelserne viser, at der ikke er bæredygtige alternativer, vil parterne drøfte det fremtidige tilskud til hestevæddeløbssporten. Tabel 1 Omprioritering af udlodningsmidler til idrætsformål mio. kr Finansiering Reduktion HFF 15,00 20,00 25,00 30,00 Statsligt bidrag 5,00 0,00 0,00 0,00 Omstillingsbidrag 10,00 12,00 12,00 12,00 I alt 30,00 32,00 37,00 42,00 Udgifter Anti Doping Danmark 4,00 6,00 9,00 12,00 Sport Event Denmark 11,00 11,00 12,00 12,00 Idrættens Analyseinstitut 2,00 3,00 4,00 4,00 Idrætsstatistik 1,00 Dansk Skoleidræt 1,75 1,50 1,00 Talentudvikling 7,00 7,00 8,00 8,00 Aftalte initiativer i alt 26,75 28,50 34,00 36,00 Omstillingsmidler til udmøntning 3,25 3,50 3,00 6,00 Udgifter i alt 30,00 32,00 37,00 42,00

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL-

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Startevaluering Udarbejdet til Af November 2010 Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner November 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 1.1

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 2 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Idrætten skaber vækst og arbejdspladser 4 Fokus på innovation ved

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr 22 Marts 2009 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Polfoto/Jens Dige Plads til forbedring Kan man begå sig i international eliteidræt, hvis

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 29. oktober 2014 Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1 Foto: Jesper Friis Sørensen

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere