Politisk stemmeaftale om idræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk stemmeaftale om idræt"

Transkript

1 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative om følgende: Vi har i Danmark et aktivt og meget velfungerende idrætsliv. Breddeidrætten hviler på en lang tradition for idræt og bevægelse, herunder særligt i foreningslivet. Danskerne er en af verdens mest idrætsaktive befolkninger, og danskernes deltagelse i motion og idræt er stigende. Den høje idrætsdeltagelse og danskernes glæde ved idræt er en gevinst for Danmark. Ud over den selvstændige værdi og glæde, der er forbundet med idrætten, har idrætten en kulturel og demokratisk værdi, en betydning i forhold til indlæring i skolen, en social værdi og en sundhedsmæssig værdi for samfundet. Trods det positive udgangspunkt er der brug for at sikre, at alle grupper i samfundet får mulighed for og lyst til at dyrke idræt og motion. Der skal være gode muligheder både på bredde- og eliteniveau. For at sikre et godt grundlag for politiske beslutninger har Kulturministeriet fået gennemført en udredning af idrættens økonomi og struktur. Som opfølgning på udredningen har der været politiske drøftelser om den fremtidige idrætspolitik på Kulturministeriets område. Parterne bag aftalen er enige om, at idrætspolitikken skal bygge videre på foreningsidrætten, der gennem mere end 100 år har været grundstenen i dansk idræt. Parterne bakker op om Danmarks Idrætsforbunds og DGI s fælles vision , som skal sikre, at 75 procent af den danske befolkning i 2025 dyrker idræt, heraf skal 50 procent foregå i foreningsregi. Samtidig skal idrætspolitikken tage højde for, at selvorganiseret idræt og idræt i privat regi i dag spiller en stor rolle i mange danskeres hverdag, ligesom der er behov for at få en endnu større del af de ikke-aktive til at dyrke idræt. Ambitionen er at nå en endnu højere andel end 75 procent af befolkningen. Idrætspolitikken skal endvidere tage hånd om andre udfordringer inden for idrætten såsom bekæmpelse af doping, bekæmpelse af matchfixing, tiltrækning af store idrætsbegivenheder til Danmark mv. De økonomiske rammer i staten, kommunerne og blandt borgerne spiller en vigtig rolle for idrætten i Danmark. Det er derfor vigtigt at fremtidssikre de øko- Dok. nr

2 Side 2 nomiske rammer for idrætspolitikken, herunder at sikre, at der fortsat er en solid grundfinansiering af de foreningsbaserede organisationer, og at der samtidig er prioriteret midler til at løse en række udfordringer. Bekæmpelse af doping Parterne er enige om, at der er behov for, at ADD s økonomi styrkes, og at ADD i lighed med de øvrige organisationer på idrætsområdet kommer til at indgå i fordelingsnøglen i udlodningsloven. I lyset heraf er der blandt parterne enighed om, at ADD s grundfinansiering øges, således at ADD modtager yderligere 4 mio. kr. i forhold til i dag i 2015, 6 mio. kr. i forhold til i dag i 2016, 9 mio. kr. i forhold til i dag i 2017,og fra 2018 yderligere 12 mio. kr. årligt i forhold til i dag. ADD kommer til at indgå i fordelingsnøglen med en procentandel svarende til dette beløb. Parterne er enige om, at ADD s samlede bevilling af udlodningsmidlerne skal undergå en pengestrømsforenkling, således at de midler DIF, DGI, DFIF og TD i dag giver til ADD omfordeles og tilføres ADD direkte på fordelingsnøglen i udlodningsloven. For at sikre den nødvendige uafhængighed i dopingbekæmpelsen og af hensyn til styrkelse af integritet og troværdighed i dopingsagerne, er parterne enige om, at ADD overtager selve udredningen af, om en sag skal rejses, samt anmeldelse af sagen til afgørelse hos dopingnævnet/motionsdopingnævnet. ADD skal have mulighed for i udredningen af dopingsager at have fokus på personer og virksomheder bag distribution og salg af dopingstoffer og at inddrage politiet, hvis der er mistanke om ulovligheder. Parterne er enige om, at der skal søges et styrket samarbejde med Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse. Parterne er enige om, at der skal ske en styrket indsats i forhold til alle kommercielle motions- og fitnesscentre og vil drøfte dette i efteråret Tiltrækning af store idrætsbegivenheder til Danmark Sport Event Denmark (SEDK) har eksisteret siden 2008 og har været finansieret via FL og udlodningsmidler. SEDK har haft succes med at få Danmark placeret på idrættens verdenskort. Parterne er på den baggrund enige om, at SEDK i lighed med de øvrige organisationer på idrætsområdet kommer til at indgå i fordelingsnøglen i udlodningsloven og i har en finansiering på 24 mio. kr. årligt og fra 2017 en finansiering på 25 mio. kr. årligt med henblik på tiltrækning af store elite- og breddeidrætsbegivenheder, så alle kan være med. Ligeledes er parterne enige om, at SEDK s samlede bevilling af udlodningsmidlerne skal undergå en pengestrømsforenkling, således at de midler DIF i dag giver til SEDK omfordeles og tilføres SEDK direkte på fordelingsnøglen i udlodningsloven.

3 Side 3 Endvidere er parterne enige om, at der skal søges et styrket samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet om turisme- og vækstpotentialet i afholdelse af store idrætsbegivenheder. Endelig er parterne enige om, at give SEDK hjemmel til at løse opgaver om tiltrækning og afvikling af store idrætsbegivenheder via indtægtsdækket virksomhed. Foreningsidrætten Parterne er enige om, at den af DIF og DGI fælles fremlagte vision er et godt tiltag i forhold til at arbejde videre med de udfordringer i de foreningsbaserede idrætsorganisationer, der er peget på fra foreningernes og kommuners side i forbindelse med analysedelen af udredningen af idrættens økonomi og struktur. Parterne har en forventning om, at DIF, DGI og DFIF gør en særlig indsats for mangfoldighed i idrætten, herunder udvikling af handicapidrætten og idræt for socialt udsatte grupper samt, at organisationerne har fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder. Parterne vil følge udviklingen. Eliteidræt For at sikre, at eliteidrætten fortsat har gode rammer, er parterne enige om, at talentudviklingsindsatsen i regi af Team Danmark styrkes med 7 mio. kr. årligt i og fra 2017 med 8 mio. kr. årligt, herunder ved at genetablere talentudviklingspuljen samt et fokus på samarbejdet med eksempelvis specialforbundene, grundskolen og ungdomsuddannelserne om rekruttering og fastholdelse af talenter. Team Danmarks procentmæssige andel af udlodningsmidlerne justeres tilsvarende. Alle specialforbund med talenter i et internationalt perspektiv skal kunne søge støtte fra talentudviklingspuljen. Team Danmarks bestyrelse træffer beslutning om anvendelse af midlerne i talentudviklingspuljen. Professionalisering af bestyrelser i selvejende institutioner under Kulturministeriet Parterne er enige om, at der med udgangspunkt i et princip om good governance er behov for en justering af bestyrelserne i følgende selvejende institutioner på Kulturministeriets område: ADD, SEDK, LOA, Idan og HFF, således at størrelsen af bestyrelserne i højere grad er ensartet, og således at bestyrelsesmedlemmerne udpeges på baggrund af specifikke kompetencer, som fastsættes i de relevante love.

4 Side 4 Parterne er enige om, at bestyrelserne i de nævnte selvejende institutioner på Kulturministeriets område fremover udpeges med udgangspunkt i nedenstående: Institution Antal bestyrelsesmedlemmer Udpegning/indstilling ADD 6 Kulturministeren udpeger 4 medlemmer herunder formand. DIF og TD indstiller i fællesskab 1 medlem (viden om eliteidræt). DIF, DGI og DFIF indstiller i fællesskab 1 medlem (viden om bredde- og motionsidræt). LOA 7 Kulturministeren udpeger 4 medlemmer herunder formand. DIF, DGI og DFIF udpeger hver 1 medlem med viden om idræt. SEDK 6 Kulturministeren udpeger 4 medlemmer herunder formand. DIF indstiller 1 medlem (viden om eliteidræt). DIF, DGI og DFIF indstiller i fællesskab 1 medlem (viden om breddeidræt). Idan 6 Kulturministeren udpeger alle medlemmer herunder formand. HFF 5 Kulturministeren udpeger alle medlemmer herunder formand. Kompetencer repræsenteret i bestyrelsen Ledelse, eliteidræt, breddeidræt/motionsidræt, lægevidenskab, politik, jura og økonomi. Ledelse, eliteidræt, breddeidræt, byggeri/arkitektur, tilgængelighed, ungdomsliv, friluftsliv, politik, jura og økonomi. Afholdelse af internationale begivenheder, økonomi, turisme, eliteidræt, breddeidræt, jura og markedsføring Dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, det brede folkeoplysningsområde og økonomi. Ledelse, hestevæddeløbssportene, spilvirksomhed/- udvikling, jura og økonomi. Parterne er enige om, at de bestyrelsesmedlemmer, som idrætsorganisationerne indstiller til ADD og SEDK, ikke kan være siddende medlemmer i bestyrelserne i DIF, DGI, DFIF og TD eller være ansat i en af disse organisationer. Idrætspolitiske sigtelinjer Parterne er enige om, at der skal udarbejdes idrætspolitiske sigtelinjer for idrætspolitiske initiativer i Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Undervisningsministeriet. Desuden skal der ske en koordinering med Erhvervsog Vækstministeriet om indsatsen for Sport Event Danmark. Indsatserne skal afholdes inden for de respektive ministeriers egne økonomiske rammer. Udarbejdelsen sker i dialog med KL, kommunerepræsentanter, idrætsorganisationer og private aktører, som kommer med indspil til Kulturministeriet. Kulturministeriet er formand og sekretariat.

5 Side 5 Sigtelinjerne inden for kulturministerens område skal udmøntes af aftalepartierne. Det kan fx være at igangsætte nye tværgående initiativer, der kan løse udfordringer, som opstår løbende, og som ikke ligger indenfor idrætsorganisationernes aktivitetsområder bl.a. den uorganiserede idræt. Andre eksempler kan være initiativer målrettet en forebyggelsesindsats for at sikre en dopingfri idræt, tiltag til bekæmpelse af matchfixing eller initiativer, der skal få en større del af de ikke-aktive til at dyrke motion og idræt. Det kan fx være en indsats i forhold til børn og unge, som er stoppet med foreningsidræt, seniorer, en indsats i forhold til alternative idrætstilbud såsom gadeidræt. Der vil også være mulighed for at etablere projekter, hvor stat og kommune går sammen om at løse lokale udfordringer på idrætsområdet. Dette er senest sket i forbindelse med breddeidrætsprojektet Idræt for Alle, hvor 7 kommuner i gennemfører aktiviteter og motionstilbud med afsæt i Breddeidrætsudvalgets rapport fra Parterne er enige om, at der gøres status for sigtelinjerne mindst hvert andet år eller efter behov, f.eks. i form af en idrætspolitisk høring. Idræt og bevægelse i skolen I forbindelse med den nye folkeskolereform indføres der et krav om, at motion og bevægelse skal indgå som en integreret del af skoledagen. Endvidere indføres der krav om 45 minutters daglig motion og bevægelse for alle elever hver dag, samt krav om at skolerne indgår samarbejde med det lokale foreningsliv. De hovedorganisationer på idrætsområder, der arbejder med børn, kan blive centrale medspillere i udviklingen af redskaber og knowhow til implementering af reformen, som de lokale folkeskoler og idrætsforeninger kan anvende og søge hjælp i, når de konkret skal til at udmønte kravet om mere bevægelse. Parterne er på den baggrund enige om at opfordre DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og Team Danmark til at udarbejde en fælles plan for, hvilke indsatser de 4 idrætsorganisationer vil iværksætte i forhold til implementering af folkeskolereformen, således at initiativerne understøtter hinanden. Dansk Skoleidræt har en særlig rolle i forhold til implementering af folkeskolereformen, idet det er den eneste organisation, som både har kontakt til skolerne, lærerne og den organiserede idræt. Organisationen er dermed et vigtigt bindeled mellem de forskellige aktører og kan derfor gøre en forskel i forhold til en vellykket implementering af målsætningen om fysisk aktivitet og bevægelse i folkeskolereformen. Dansk Skoleidræt er endvidere behjælpelig med at implementere motion og bevægelse i alle grundskoler, herunder friskoler og efterskoler. Parterne er enige om, at Dansk Skoleidræt bevilges 1,75 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i2017 til en særlig indsats i forhold til implementering af folkeskolereformen.

6 Side 6 Parterne er endvidere enige om, at der skal søges et styrket samarbejde med Undervisningsministeriet om implementering af folkeskolereformens krav om motion og bevægelse. Endelig er parterne enige om, at Dansk Firmaidrætsforbunds indsats for at styrke idrætten på produktionsskolerne og erhvervsskolerne er vigtig, herunder i forhold til implementering af erhvervsskolereformen. Analyse og statistik Vidensgrundlaget på idrætsområdet er i de seneste år blevet bedre. Der foregår megen kortlægning på universiteterne, og ikke mindst etablering af Idrættens Analyseinstitut (Idan) i 2004 har bidraget til et bedre vidensgrundlag. Parterne er enige om, at et godt vidensgrundlag er vigtigt for politiske beslutninger på idrætsområdet. Parterne ser endvidere et behov for en mere fast forankring af visse statistiske forskningsundersøgelser fx Danskernes motions- og idrætsvaner samt styrket grundlag for udarbejdelse af analyser. I lyset heraf er parterne enige om en øget grundbevilling til Idan, så organisationen i højere grad kan koncentrere sin indsats om større undersøgelser som eksempelvis danskernes motions- og idrætsvaner. I lyset heraf er parterne enige om, at Idan bevilges yderligere 2 mio. kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016 og fra mio. kr. årligt i forhold til i dag til styrkelse af sit arbejde, og at Idan kommer til at indgå i fordelingsnøglen i udlodningsloven med en procentandel svarende til dette beløb. Heri indgår fra 2016 en permanentgørelse af indsatsen på folkeoplysningsområdet med 2 mio. kr. årligt til dette formål. Ligeledes er parterne enige om, at Idan s samlede bevilling af udlodningsmidlerne skal undergå en pengestrømsforenkling, således at de midler DGI i dag giver til Idan omfordeles og tilføres Idan direkte på fordelingsnøglen i udlodningsloven. Parterne er endvidere enige om, at der er behov for en indsats i forhold til statistisk indsamling på idrætsområdet med det formål at styrke vidensgrundlaget for nye initiativer samt opfølgning på iværksatte initiativer, og i lyset heraf bevilges i 2015 et engangsbeløb på 1 mio. kr. til et forbedret statistikgrundlag på idrætsområdet ved et samarbejde mellem KUM og Danmarks Statistik. Økonomi For at skabe det nødvendige råderum til at gennemføre ovenstående prioriteringer er aftaleparterne enige om følgende omprioritering af udlodningsmidlerne til idrætsformål: 1. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF), som i dag modtager 97,6 mio. kr. årligt af udlodningsmidlerne (lovbestemt tilskud), beskæres med 15 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. årligt fra 2018, medmindre andet aftales, jf. tabel 1. HFF tages fra 2015 af udlodningsnøglen i udlodningsloven, således at et beløb svarende til HFF s reducerede andel af udlodningsmidlerne overføres til Kulturministeriet. Det årlige tilskud til HFF tildeles via et udlodningsaktstykke.

7 Side 7 2. Der gennemføres et samlet omstillingsbidrag på 10 mio. kr. i 2015 og 12 mio. kr. årligt fra Beløbet finansieres forholdsmæssigt blandt alle de idrætsorganisationer, der modtager udlodningsmidler (både lovbestemte og ikke lovbestemte tilskud). Omstillingsbidraget anvendes dels til at finansiere initiativerne i denne aftale og til andre idrætspolitiske prioriteringer inden for Kulturministeriets område, som vil blive udmøntet årligt ved et selvstændigt idrætsaktstykke, jf. ovenfor under idrætspolitiske sigtelinjer. 3. Parterne er enige om at evaluere omstillingsmidlerne i Parterne opfordrer HFF til i samarbejde med Danske Spil at undersøge alternative finansieringsmuligheder for HFF bl.a. via udvikling af nye spilformer. Hvis undersøgelserne sandsynliggør bæredygtige modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed. 5. I det omfang, der i 2018 er grundlag for en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed for hestevæddeløbssporten, vil parterne fordele det råderum, der opstår herved, med henblik på at styrke idrætten. Hvis undersøgelserne viser, at der ikke er bæredygtige alternativer, vil parterne drøfte det fremtidige tilskud til hestevæddeløbssporten. Tabel 1 Omprioritering af udlodningsmidler til idrætsformål mio. kr Finansiering Reduktion HFF 15,00 20,00 25,00 30,00 Statsligt bidrag 5,00 0,00 0,00 0,00 Omstillingsbidrag 10,00 12,00 12,00 12,00 I alt 30,00 32,00 37,00 42,00 Udgifter Anti Doping Danmark 4,00 6,00 9,00 12,00 Sport Event Denmark 11,00 11,00 12,00 12,00 Idrættens Analyseinstitut 2,00 3,00 4,00 4,00 Idrætsstatistik 1,00 Dansk Skoleidræt 1,75 1,50 1,00 Talentudvikling 7,00 7,00 8,00 8,00 Aftalte initiativer i alt 26,75 28,50 34,00 36,00 Omstillingsmidler til udmøntning 3,25 3,50 3,00 6,00 Udgifter i alt 30,00 32,00 37,00 42,00

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri 25. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 49 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 10. december 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Baggrund HFF blev oprindelig oprettet i henhold til lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste-

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Udarbejdet af Kulturministeriet

Læs mere

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut 16. december 2013 Scenarie for en mulig fremtidig statslig idrætspolitik Vedhæftede scenarie er et forslag fra Idrættens

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Publiceret 3. 4. 2014

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu?

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? 25. november 2014 Vejen Idrætscenter Idrættens største udfordringer IV Henrik

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL-

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrættens Rum og Rammer Arena Nord Frederikshavn Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 32661030 henrik.brandt@idan.dk Frederikshavn Stadion 1978 betalingsfodbold:

Læs mere

Faciliteter i fremtiden Hvor meget fylder foreningerne i fremtidens facilitetsdrift? Hvilke konsekvenser har det for faciliteterne?

Faciliteter i fremtiden Hvor meget fylder foreningerne i fremtidens facilitetsdrift? Hvilke konsekvenser har det for faciliteterne? Faciliteter i fremtiden Hvor meget fylder foreningerne i fremtidens facilitetsdrift? Hvilke konsekvenser har det for faciliteterne? 5. november 2014 Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Fredericia

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Idrætten på dagsordenen i Europa

Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætspolitisk chef, Poul Broberg, Danmarks Idræts-Forbund IDAN Konference Idrættens største udfordringer faciliteter, forening og forretning Grundlovene for idrætten i

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Idrætspolitiske sigtelinjer 8. januar 2016

Idrætspolitiske sigtelinjer 8. januar 2016 Idrætspolitiske sigtelinjer 8. januar 2016 1. Formål De idrætspolitiske sigtelinjer har til formål at give et fælles billede af statens idrætspolitiske prioriteringer og ønsker til indsatser på idrætsområdet.

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

IDRÆTTENS ORGANISERING

IDRÆTTENS ORGANISERING IDRÆTTENS ORGANISERING Integrationsministeriet Kulturministeriet (Eliteidrætsloven, TV-lovgivning) Miljøministeriet Skatteministeriet (Tips- og lottoloven) Undervisningsministeriet (Folkeoplysningsloven,

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker?

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kick Off dagen Faaborg-Midtfyn Kommune & DGI Fyn Ringe, den Henrik H. Brandt Direktør, Idan Den største udfordring? Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Kommunal idrætspolitik hvorfor? 80-90 pct. af de kommunale udgifter til idræt går til faciliteter Faciliteter giver anledning til politiske kampe: - Prioritering af anlæg? - Hvor i kommunen? Nye politiske

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

POLITISK PROGRAM 2015-2020 Danmarks Idrætsforbund

POLITISK PROGRAM 2015-2020 Danmarks Idrætsforbund POLITISK PROGRAM 2015-2020 Danmarks Idrætsforbund 2 POLITISK PROGRAM 2015-2020 DANMARKS IDRÆTSFORBUND UDGIVER Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 26 26 www.dif.dk

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012. tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing.

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 62 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om matchfixing Åbent Dato og klokkeslæt: 11. januar 2013 kl. 13.00-14.30 Sted: Christiansborg værelse

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 2 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Idrætten skaber vækst og arbejdspladser 4 Fokus på innovation ved

Læs mere

Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation. Maj 2015

Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation. Maj 2015 2014 Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation Maj 2015 Formandens indledning 2014 var et bemærkelsesværdigt år for den kommercielle fitnessbranche i Danmark. På samtlige parametre, som betyder noget

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan?

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan? Oplæg på Foreningen på forkant, 2. juni, 2012. Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Ja. De låner alle de gode ideer - hele tiden! Foreningslogik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Undersøgelse foretaget af Danmarks Idrætsforbund(DIF) DIF har foretaget en undersøgelse af idrætsforeningernes muligheder for at agere i 93 danske kommuner.

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

JELVED: ALLE HAR TAGET ANSVAR

JELVED: ALLE HAR TAGET ANSVAR ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND JELVED: ALLE HAR TAGET ANSVAR Omfordelingen af midlerne i dansk idræt er på plads via den ny idrætsaftale, som alle partier

Læs mere

Samarbejde mellem skole og forening. Muligheder og begrænsninger

Samarbejde mellem skole og forening. Muligheder og begrænsninger Samarbejde mellem skole og forening. Muligheder og begrænsninger 4. februar 2015 FIIBL åbningskonference UC Lillebælt, Odense Børn og skole i bevægelse og læring Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN WWW.KUM.DK HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Ishøj Kommune Idrætspolitik

Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Forord Der har igennem flere år været et ønske om at få udarbejdet en idrætspolitik for Ishøj Kommune, der kan fungere som et effektivt styringsredskab, der kan

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Børn, idræt og skole. Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006. - præsentation af Idrættens Analyseinstitut. 5. oktober 2006

Børn, idræt og skole. Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006. - præsentation af Idrættens Analyseinstitut. 5. oktober 2006 5. oktober 2006 Børn, idræt og skole - præsentation af Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006 Den overfladiske sportspresse 5. oktober 2006 Kampreferater 38,1 % Anden kamprelateret

Læs mere