Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri"

Transkript

1 25. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring af bestyrelser i selvejende institutioner på idrætsområdet og udvidelse af Anti Doping Danmarks virksomhed) 1 I lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, affattes således:»midler, der efter 1 tilfalder udlodningsmodtagerne, fordeles årligt således: 1) 81,24 pct. til Kulturministeriet 2) 1,61 pct. til Undervisningsministeriet 3) 3,39 pct. til Miljøministeriet 4) 10,42 pct. til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 5) 2,95 pct. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 6) 0,39 pct. til Uddannelses- og Forskningsministeriet.«2. 3 affattes således:» 3. Kulturministeriets midler fordeles således: 1) 63,83 pct. til idrætsformål 2) 18,56 pct. til kulturelle formål 3) 9,79 pct. til støtte af ungdomsformål 4) 3,72 pct. til landsdækkende oplysningsforbund 5) 3,51 pct. til landsdækkende almennyttige formål 6) 0,59 pct. til andre almennyttige formål.«3. Efter 3 indsættes:» 3 a. Kulturministeriets midler til idrætsformål, jf. 3, stk. 1, nr. 1, tillagt et beløb på 5 mio. kr., fordeles således: 1) 9,91 pct. til Team Danmark 2) 30,83 pct. til Danmarks Idrætsforbund 3) 28,63 pct. til DGI 4) 4,25 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund 5) 9,20 pct. til Lokale og Anlægsfonden 6) 1,84 pct. til Anti Doping Danmark 7) 2,55 pct. til Sport Event Denmark Dok. nr

2 8) 0,85 pct. til Idrættens Analyseinstitut 9) 11,94 pct. til andre idrætsformål. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1, nævnte midler fordeles af Team Danmark i henhold til lov om eliteidræt. Stk. 3. De i stk. 1, nr. 2-4, nævnte midler fordeles af de pågældende institutioner. Stk. 4. De i stk. 1, nr. 5, nævnte midler fordeles af Lokale og Anlægsfondens bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, herunder formanden, 1 medlem med viden om idræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, 1 medlem med viden om idræt udpeges af DGI, og 1 medlem med viden om idræt udpeges af Dansk Firmaidrætsforbund. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, eliteidræt, breddeidræt, byggeri/arkitektur, tilgængelighed, ungdomsliv, friluftsliv, politik, jura og økonomi. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4- årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 3 af de 4 ministerudpegede medlemmer. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages en beskikkelse for den resterende del af perioden. Kulturministeren godkender vedtægterne for organisationen. Stk. 5. De i stk. 1, nr. 6, nævnte midler anvendes af Anti Doping Danmark i henhold til lov om fremme af dopingfri idræt. Stk. 6. De i stk. 1, nr. 7, nævnte midler fordeles af Sport Event Denmarks bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, herunder formanden, 1 medlem med viden om eliteidræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund og 1 medlem med viden om breddeidræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, afholdelse af internationale begivenheder, økonomi, turisme, eliteidræt, breddeidræt, jura og markedsføring. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4- årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 2 af de 3 ministerudpegede medlemmer og for det medlem med viden om breddeidræt, som udpeges af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages en beskikkelse for den resterende del af perioden. Kulturministeren godkender vedtægterne for organisationen. Sport Event Denmark kan tilbyde indtægtsdækket virksomhed indenfor institutionens godkendte formål. Stk. 7. De i stk. 1, nr. 8, nævnte midler anvendes af Idrættens Analyseinstitut. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der alle udpeges af kulturministeren, herunder formanden. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, folkeoplysningsområdet og økonomi. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4- årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 3 af medlemmer. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages beskikkelse for den resterende del af perioden. Kulturministeren godkender vedtægterne for organisationen. Side 2

3 Side 3 Stk. 8. De i stk. 1, nr. 9, nævnte midler anvendes til idrætspolitiske formål og fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. 3 b. Kulturministeriets midler til kulturelle formål, jf. 3, stk. 1, nr. 2, fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Stk. 2. Kulturministeriets midler til ungdomsformål, jf. 3, stk. 1, nr. 3, fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som fastsættes af Dansk Ungdoms Fællesråd efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, herunder regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at modtage støtte fra puljen, og hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen. Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter endvidere efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, regler om kontrol med, at betingelserne for at modtage støtte fra puljen er opfyldt, herunder regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd til brug for sådan kontrol kan indhente nødvendige oplysninger fra støttemodtageren, og regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd for støttemodtagere, der ikke opfylder betingelserne for støtte, kan tilbageholde støtte, lade støtte bortfalde helt eller delvis eller kræve støtte tilbagebetalt helt eller delvis. Reglerne bekendtgøres i Lovtidende af Dansk Ungdoms Fællesråd. Stk. 3. Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem, 1 statsautoriseret revisor og 1 ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges af kulturministeren for en 4-årig periode ad gangen og sammenlagt højst for 8 år. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de 3 medlemmer. Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Tipsungdomsnævnets virke, herunder om Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af puljen, jf. 3, stk. 1, nr. 3. Kulturministeren afholder af puljen vederlag til nævnets medlemmer og udgifter til nævnets administration. Nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordelingen af midlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer. Stk. 5. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 6. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af den i 3, stk. 1, nr. 3, nævnte pulje. Stk. 7. De i stk. 1, nr. 4, nævnte midler fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter regler godkendt af kulturministeren. 3 c. Kulturministeriets midler til landsdækkende almennyttige formål, jf. 3, stk. 1, nr. 5, fordeles af kulturministeren. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for fordeling af puljen, herunder regler om kriterier for tildeling af støtte, administration af puljen, regnskabsaflæggelse og klageadgang. Stk. 2. Kulturministeriets midler til andre almennyttige formål, jf. 3, stk. 1, nr. 6, fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«

4 Side a, stk. 1, affattes fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 således:» 3 a. Kulturministeriets midler til idrætsformål, jf. 3, stk. 1, nr. 1, fordeles således: 1) 9,94 pct. til Team Danmark 2) 30,93 pct. til Danmarks Idrætsforbund 3) 28,72 pct. til DGI 4) 4,26 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund 5) 9,23 pct. til Lokale og Anlægsfonden 6) 2,06 pct. til Anti Doping Danmark 7) 2,56 pct. til Sport Event Denmark 8) 0,97 pct. til Idrættens Analyseinstitut 9) 11,33 pct. til andre idrætsformål.«5. 3 a, stk. 1, affattes fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 således:» 3 a. Kulturministeriets midler til idrætsformål, jf. 3, stk. 1, nr. 1, fordeles således: 1) 10,05 pct. til Team Danmark 2) 30,93 pct. til Danmarks Idrætsforbund 3) 28,72 pct. til DGI 4) 4,26 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund 5) 9,23 pct. til Lokale og Anlægsfonden 6) 2,38 pct. til Anti Doping Danmark 7) 2,67 pct. til Sport Event Denmark 8) 1,07 pct. til Idrættens Analyseinstitut 9) 10,69 pct. til andre idrætsformål.«6. 3 a, stk. 1, affattes fra 1. januar 2018 således:» 3 a. Kulturministeriets midler til idrætsformål, jf. 3, stk. 1, nr. 1, fordeles således: 1) 10,05 pct. til Team Danmark 2) 30,93 pct. til Danmarks Idrætsforbund 3) 28,72 pct. til DGI 4) 4,26 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund 5) 9,23 pct. til Lokale og Anlægsfonden 6) 2,71 pct. til Anti Doping Danmark 7) 2,67 pct. til Sport Event Denmark 8) 1,07 pct. til Idrættens Analyseinstitut 9) 10,36 pct. til andre idrætsformål.«7. 4 affattes således:»undervisningsministeriets midler anvendes til undervisningsformål. Midlerne fordeles af undervisningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«

5 Side ophæves. 2 I lov om fremme af dopingfri idræt, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. november 2013, foretages følgende ændringer: 1. 3 affattes således:» 3. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter 1) dopingkontrol, 2) anmeldelse og indbringelse af dopingsager, 3) oplysningsvirksomhed, 4) forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping, 5) deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping samt 6) rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Danmarks virkeområde.«2. 4 affattes således:» 4. Anti Doping Danmark ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren herunder formanden, 1 medlem med viden om eliteidræt udpeges af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i fællesskab og 1 medlem med viden om bredde- og motionsidræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab. Stk. 2. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, eliteidræt, breddeidræt/motionsidræt, lægevidenskab, politik, jura og økonomi. Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 2 af de 4 ministerudpegede medlemmer og for det medlem med viden om eliteidræt, som udpeges af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i fællesskab. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse for den resterende del af perioden.«3. 7, stk. 2 og 3, ophæves ophæves.

6 Side 6 3 Loven træder i kraft den 1. januar , nr. 4 træder i kraft 1. januar , nr. 5 træder i kraft 1. januar , nr. 6 træder i kraft 1. januar 2018.

7 Side 7 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Politiske drøftelser om idrættens fremtid førte til, at der d. 6. maj 2014 blev indgået en politisk stemmeaftale om idræt imellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Den politiske stemmeaftale om idræt omhandler bl.a. bredde- og eliteidræt, tiltrækning af store idrætsbegivenheder til Danmark, bekæmpelse af doping, en professionalisering af bestyrelser i selvejende institutioner på idrætsområdet under Kulturministeriet, samt en omfordeling af de udlodningsmidler, som gives til idrættens organisationer. Stemmeaftalen danner således grundlag for nærværende forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt hesteog hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt. 2. Gældende ret 2.1 Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål regulerer, hvorledes de overskud, der fremkommer efter udredelsen af skatter, afgifter og gebyrer, gevinster og udgifter til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt udbytte fra Danske Spil A/S af spil på lotteri her i landet og udbytte fra Den Danske Klasselotteri A/S, udloddes. De gældende regler om fordelingen af udlodningsmidlerne på Kulturministeriets og Undervisningsministeriets område findes i Fordeling af udlodningsmidler Det følger af 2, stk. 1, hvorledes de midler, der tilfalder udlodningsmodtagerne, årligt fordeles mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet. 3 fastsætter fordelingen af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne. Midlerne fordeles til Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Lokale og Anlægsfonden, Hestevæddeløbssportens Finansieringsforbund, kulturelle formål, landsdækkende almennyttige formål og andre almennyttige formål. Ligeledes er der i 3 fastsat bestemmelser om, hvordan de enkelte organisationer/puljer anvender eller fordeler midlerne, samt hvordan Lokale og Anlægsfondens bestyrelse er sammensat. Det følger af 4, hvorledes midlerne til folkeoplysning, ungdomsformål, landsdækkende oplysningsforbund og undervisningsformål anvendes. Ved kongelig resoluti-

8 Side 8 on af 3. oktober 2011 overgik ressortansvaret for sager vedrørende folkeoplysning fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Som følge heraf blev udlodningsmidlerne til folkeoplysning, ungdomsformål og landsdækkende oplysningsforbund m.v. overført til Kulturministeriet. Undervisningsministeriet fordeler herefter udlodningsmidler til undervisningsformål. Af 4 følger det endvidere, hvordan de enkelte puljer anvendes eller fordeles, herunder bestemmelser om sammensætningen af Tipsungdomsnævnet Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond 11 fastsætter Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond formål og virke. Det følger af bestemmelsen, at ud over at tilføre dansk hestevæddeløbssport midler skal Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond tildele hundevæddeløbssporten midler, i det omfang hundevæddeløb finder sted på hestevæddeløbssportens baner. Det følger ligeledes af 11, hvordan Hestevæddeløbssportens Finansieringsfonds bestyrelse er sammensat, og hvordan de enkelte hestevæddeløbsbaner tilfaldes overskud fra totalisatorspil Lov om fremme af dopingfri idræt Lovbekendtgørelse nr af 19. november 2013 om fremme af dopingfri idræt samt bekendtgørelse nr af 10. december 2013 om fremme af dopingfri idræt regulerer dopingbekæmpelsen i Danmark. Loven er bygget op over de internationale regler for dopingbekæmpelse udstukket af World Anti Doping Agency (WADA), og bekendtgørelsen implementerer det internationale kodeks for antidoping og WADAs liste over forbudte substanser og metoder i dansk ret. Det følger af disse regelsæt, hvilke stoffer og metoder der skal betragtes som doping og følgelig er forbudte at indtage og anvende i forbindelse med idræts- og motionsudøvelse, samt under hvilke forhold dopingkontrol skal finde sted Anti Doping Danmarks virksomhed Det følger af 3, at Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter dopingkontrol, oplysningsvirksomhed, forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping, deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping samt rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Danmarks virkeområde. Det følger af 4, hvorledes Anti Doping Danmark bestyrelses er sammensat, samt hvilke parter der er berettigede til at udpege medlemmer til bestyrelsen Økonomi vedrørende Anti Doping Danmark: Det følger af 7, stk. 2 og 3, hvordan tilskud til Anti Doping Danmark kan udbetales, bortfalde eller kræves tilbagebetalt. I 10 er der fastsat bestemmelser for fastsættelse af årlige tilskud til Anti Doping Danmark fra Kulturministeriet, Team Danmark og idrættens hovedorganisationer, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.

9 Side 9 3. Baggrund for lovforslaget I 2010 blev den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance enige om at gennemføre lovgivning vedrørende en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked. Lov om udlovning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, som trådte i kraft 1. januar 2012, er således en del af det samlede lovkompleks, der udmøntede moderniseringen og den delvise liberalisering af det danske spillemarked. Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste og hundevæddemål fremgår det, at: Udlodningsmodellen, jf. 1, evalueres i Evalueringen drøftes i den politiske aftalekreds, således at eventuelle ændringer vil kunne gennemføres og få virkning i I forbindelse med evalueringen gennemføres ligeledes et udredningsarbejde af idrættens økonomi og struktur i Danmark. På den baggrund igangsatte Kulturministeriet i efteråret 2012 en udredning af idrættens økonomi og struktur i Danmark. Temaerne i udredningen var blandt andet en kortlægning af overordnede tendenser for dansk idræts økonomi og struktur, en analyse af omkostningseffektiviteten i idrættens organisationer og en analyse af idrættens struktur fra et foreningsmæssigt og kommunalt perspektiv. Samlet set skulle udredningsarbejdet tilvejebringe et solidt grundlag for beslutninger vedrørende den fremtidige organisering af idrætten i Danmark, herunder særligt med hensyn til effektiv udnyttelse af statslige midler. Analysedelen af udredningen af idrættens struktur og økonomi blev offentliggjort d. 4. april 2014 og dannede efterfølgende grundlag for politiske drøftelse af den fremtidige idrætspolitik på Kulturministeriets område. Drøftelserne førte til, at der d. 6. maj 2014 blev indgået en politisk stemmeaftale om idræt imellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen indebærer dels en omfordeling af de udlodningsmidler, som fordeles til idrættens organisationer, dels en ændring af, hvilke idrætsorganisationer som skal have lovbestemte tilskud på fordelingsnøglen, dels en ændring i bestyrelserne i de selvejende institutioner på idrætsområdet og endelig en ændring af Anti Doping Danmarks virke. 4. Kulturministeriets overvejelser og forslag I forbindelse med implementeringen af den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj 2014 er der behov for en ændring af henholdsvis lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt. Ændringerne omhandler en omfordeling af udlodningsmidlerne til idræt, ændringer i sammensætningen af bestyrelser i udvalgte offentlige selvejende institutioner på idrætsområdet og en ændring af Anti Doping Danmarks virksomhed. Endelig er

10 Side 10 der behov for at udmønte den ressortomlægning af folkeoplysningsområdet, som fandt sted i Omfordeling af udlodningsmidler Kulturministeriet foreslår på den baggrund, at bestemmelserne om udlodningsmidler til folkeoplysning, ungdomsformål og landsdækkende oplysningsforbund m.v. overføres fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet, jf. lovforslagets 1, nr. 1, 2, 3 og 7. Dette følger af kongelig resolution af 3. oktober 2011, hvor ressortansvaret for sager vedrørende folkeoplysning overgik fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. I forhold til Kulturministeriets andel af udlodningsmidler foreslås det, at der fastsættes en ny fordelingsnøgle, således at Kulturministeriets andel af udlodningsmidler fordeles til henholdsvis idrætsformål, kulturelle formål, støtte til ungdomsformål, landsdækkende oplysningsforbund, landsdækkende almennyttige formål og andre almennyttige formål, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Det er Kulturministeriets vurdering, at fastsættelsen af en ny fordelingsnøgle vil skabe en højere grad af gennemsigtighed i forhold til de midler, der anvendes til idrætsformål. Kulturministeriet foreslår på baggrund af den politiske stemmeaftale om idræt, at der foretages en række ændringer af fordelingen af udlodningsmidler til idrætsformål, jf. lovforslagets 1, nr For det første foreslås indført et omstillingsbidrag på 10 mio. kr. i 2015 og 12 mio. kr. årligt fra Omstillingsbidraget finansieres forholdsmæssigt blandt alle de idrætsorganisationer, der modtager udlodningsmidler (både lovbestemte og ikke lovbestemte tilskud). For det andet foreslås, at Hestesportens Finansieringsfond udgår af fordelingsnøglen, og at det beløb, som fonden efter gældende ret er berettiget til, overføres til det kommende idrætsaktstykke, jf. lovforslagets 1, nr For det tredje foreslås det, at tilskuddet til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond reduceres med 15 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i 2018 i forhold til den procentdel, fonden efter gældende ret er berettiget til, men beregnet med udgangspunkt i det samlede udlodningsbeløb for det aktuelle år. For det fjerde foreslås gennemført en pengestrømsforenkling af de udlodningstilskud, der tilfalder en række af de statslige selvejende idrætsorganisationer, jf. lovforslagets 1, nr Kulturministeriet foreslår, som konsekvens af den politiske stemmeaftale om idræt, at Anti Doping Danmark, Sport Event Danmark og Idrættens Analyseinstitut indtræder i fordelingsnøglen for idrættens midler, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Det er Kulturministeriets vurdering, at Danmark er et forgangsland i den internationale dopingbekæmpelse. Som et af de få lande i verden arbejder Danmark målrettet med bekæmpelse af både eliteidræts- og motionsdoping. Analysen af idrættens udredning og struktur har dog blandt andet vist, at Anti Doping Danmark ikke har tilstrækkelige midler til varetagelse af de opgaver, som ligger inden for organisationens område. Kulturministeriet foreslår på den baggrund, at Anti Doping Danmarks grundfinansiering øges med 4 mio. kr. i 2015, 6 mio. kr. i 2016, 9 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018 og frem.

11 Side 11 Sport Event Denmark har siden 2008 arbejdet for at tiltrække, organisere og udvikle store internationale idrætsbegivenheder. Kulturministeriet foreslår med henvisning til den politiske stemmeaftale om idræt, at Sport Event Denmark sikres en finansiering via fordelingsnøglen til idrætsformål kombineret med midler fra det almene aktstykke, således at organisationen i 2015 og 2016 har omkring 24 mio. kr. årligt og fra 2017 og frem har omkring 25 mio. kr. årligt. Derudover foreslår Kulturministeriet på baggrund af den politiske stemmeaftale om idræt, at Sport Event Denmark får mulighed for at tiltrække og afvikle store idrætsbegivenheder via indtægtsdækket virksomhed. For så vidt angår forskning og statistik, er der under udredningsarbejdet peget på, at der er behov for at øge vidensgrundlaget på idrætsområdet. Kulturministeriet foreslår på den baggrund, at Idrættens Analyseinstituts grundfinansiering øges med 2 mio. kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. fra I henhold til den politiske stemmeaftale om idræt indgår fra 2016 en permanentgørelse af indsatsen på folkeoplysningsområdet med 2 mio. kr. årligt, hvilket indgår i den øgede grundfinansiering af Idrættens Analyseinstitut. De tre ovennævnte organisationer indfases i overensstemmelse med den politiske stemmeaftale om idræt over 2-4 år, hvilket fremgår af lovforslagets 1, nr Som en konsekvens af den idrætspolitiske stemmeaftale skal talentudviklingen styrkes, og Kulturministeriet foreslår, at Team Danmarks bevilling øges med 7 mio. kr. i 2015 og 2016 og 8 mio. kr. i 2017 og frem, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Team Danmark har tidligere modtaget midler til en talentudviklingspulje, men denne pulje faldt bort med udgangen af Kulturministeriet foreslår endelig, at der oprettes en pulje til andre idrætsformål på fordelingsnøglen, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Puljen skal blandt andet finansiere nye initiativer prioriteret i forbindelse med den politiske stemmeaftale om idræt samt andre idrætspolitiske formål. Der er således tale om, at en væsentlig del af de idrætspolitiske formål, som pt. udloddes via det kulturelle aktstykke, overføres til det nye aktstykke om idrætspolitiske formål. Ændringer i sammensætningen af bestyrelser i udvalgte offentlige selvejende institutioner på idrætsområdet Som en konsekvens af den politiske stemmeaftale om idræt foreslår Kulturministeriet, at bestyrelserne for Lokale og Anlægsfonden, Sport Event Denmark, Idrættens Analyseinstitut og Anti Doping Danmark ændres, jf. lovforslagets 1, nr. 3, og 2, nr. 2. De pågældende institutioner har i dag bestyrelser på mellem 5 og 12 personer, og sammensætningen af bestyrelserne sker ud fra forskellige parametre. Kulturministeriet foreslår med udgangspunkt i et princip om god forvaltningsskik og ud fra en ressourcebetragtning, at bestyrelserne for Lokale og Anlægsfonden, Sport Event Denmark, Idrættens Analyseinstitut og Anti Doping Danmark justeres i forhold til antal medlemmer, og at der indføres specifikke kompetencekrav til sammensætningen af bestyrelserne.

12 Side 12 Ændring af Anti Doping Danmarks virksomhed Som en konsekvens af den politiske stemmeaftale om idræt foreslår Kulturministeriet, at Anti Doping Danmarks virksomhed justeres, jf. lovforslagets 2, nr. 1. Internationalt er tendensen i forhold til organisering af antidopingarbejdet, at uafhængige antidopingmyndigheder forestår kontrol, undersøgelses- og opklaringsarbejde samt beslutning om at rejse sager mod dopingmistænkte atleter. Dette sker ud fra betragtning om, at det ud fra et troværdighedssynspunkt er vigtigt, at den udredende virksomhed ligger uden for idrætten, og at den organisation, som har ansvar for kontrolvirksomhed, bør foretage vurderingen af, om en anmeldelse af en forseelse mod idrættens antidopingregler skal foretages eller ej, samt træffe beslutning om udelukkelse under udredningsarbejdet. Sager inden for cykelsporten har medvirket til at synliggøre behovet for at flytte udredning og anmeldelse ud af idrættens organisationer, og flere lande bl.a. Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Canada og USA har systemer, hvor det er antidopingmyndigheden, der står for både udredning og anmeldelse af dopingsager. Kulturministeriet foreslår på den baggrund og af hensyn til styrkelse af integritet og troværdighed i dopingsager, at Anti Doping Danmark overtager selve udredningen af, om en sag skal rejses, samt anmeldelse og indbringelse af sagen til afgørelse hos rette instans til afgørelse af dopingsagen. Denne opgave varetages i dag af dopingudvalget under Danmarks Idrætsforbund (elite-/konkurrenceidrætten) og Motionsdopingssekretariatet under Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, som faciliteres af DGI (motionsidrætten). 5. Ligestillingsvurdering af lovforslaget Lovforslaget har ingen ligestillingsmæssige konsekvenser. 6. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for stat, regioner eller kommuner. 7. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 8. Lovforslagets administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Høring over lovforslaget

13 Side 13 Udkastet til dette lovforslag er sendt i høring hos Advokatrådet, Anti Doping Danmark, Børne- og Kulturchefforeningen, Center for idræt (Aarhus Universitet), Center for Idræt og Arkitektur, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbunds Aktivkomité, Danmarks Tankesports-Forbund, Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund, Dansk Boldspil-Union, Dansk Erhverv, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Fitness og Helse Organisation, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Galop, Dansk Handicapidrætsforbund, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Dansk Professionelt Bokse-Forbund, Dansk Skoleidræt, Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Væddeløbshunde Forbund, Danske Advokater, Danske Elitesportsudøveres Forening, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Spil A/S, Datatilsynet, Det Danske Klasselotteri A/S, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Aalborg Universitet), DGI, DOGA, Erhvervsstyrelsen, Esbjerg Kommune, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningsfitness, Friluftsrådet, GAME, Gentofte Kommune, Handicapidrættens Videnscenter, Herning Kommune, Hestevæddeløbssportens Finansieringsforbund, Holbæk Kommune, Idrætsorganisationen Dansk Værestedsidræt, Idrættens Analyseinstitut, Institut for idræt (Københavns Universitet), Institut for Idræt og Biomekanik (Syddansk Universitet), International Sport and Culture Association, KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kulturministeriets Forskningsudvalg, Københavns Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Naturstyrelsen, Ombold, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Rigsrevisionen, Spillemyndigheden, Sport Event Denmark, Sundhedsstyrelsen, Sydslesvigs Danske Ungdomsforening, Team Danmark, Viborg Kommune, Videncenter for Folkeoplysning, Aalborg Kommune og Aarhus Kommune. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1

14 Side 14 Til nr. 1 Den foreslåede ændring af 2, stk. 1, er en konsekvens af ressortændringerne i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev udlodningsmidlerne til folkeoplysning, ungdomsformål og landsdækkende oplysningsforbund m.v. overført fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Den foreslåede deling af udlodningsmidlerne i 2, stk. 1, svarer således til den forholdsmæssige fordeling mellem ministerierne efter de gældende regler, når disse er korrigeret for ressortomlægningen. Herudover er der foretaget en opdatering af ministeriernes navne, så de svarer til de nuværende. Til nr. 2 Det foreslås i 3, at der fastsættes en ny fordelingsnøgle for fordelingen af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne. Kulturministeriets udlodningsmidler foreslås fordelt til idrætsformål, kulturelle formål, støtte til ungdomsformål, landsdækkende oplysningsforbund, landsdækkende almennyttige formål og andre almennyttige formål. Fordelingen mellem de forskellige formål er i forhold til gældende ret ændret, for så vidt angår midler afsat til idrætsformål, midler afsat til kulturelle formål og midler afsat til andre almennyttige formål. Ændringerne betyder, at alle midler, som fordeles til idræt, samles under et nyt fælles formål til idræt. Det foreslås, at 63,83 pct. af Kulturministeriets midler fordeles til idrætsformål. Midlerne til idrætsformål svarer til de midler, som i 2013 blev tildelt Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Lokale og Anlægsfonden og Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond som et lovbestemt tilskud via lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, samt de midler som anvendtes til idrætsformål på det kulturelle udlodningsaktstykke for 2013/14, svarende til de midler, der er afsat til idrætsformål på pulje 10, 11, 22 og 24, og de midler, som anvendtes til forlængelse af regeringens Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark på det almennyttige udlodningsaktstykke for 2013/14. Det foreslås, at 18,56 pct. af Kulturministeriets midler fordeles til kulturelle formål. Midlerne til kulturelle formål svarer til de midler, som blev anvendt til kulturelle formål på det kulturelle udlodningsaktstykke for 2013/14 fratrukket de midler, som blev anvendt til idrætsformål, svarende til de midler, der er afsat til idrætsformål på pulje 10, 11, 22 og 24. Det foreslås, at 0,59 pct. af Kulturministeriets midler fordeles til andre almennyttige formål. Midlerne til andre almennyttige formål svarer til de midler, som blev anvendt til andre almennyttige formål på det almennyttige udlodningsaktstykke for 2013/2014 fratrukket de midler, som blev anvendt til regeringens Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. De øvrige formål vedrørende støtte af ungdomsformål, landsdækkende oplysningsforbund samt landsdækkende almennyttige formål videreføres uændret i forhold til gældende lov.

15 Side 15 Til nr. 3 Det foreslås, at fordelingen til de enkelte formål under Kulturministeriet opdeles i tre nye bestemmelser, 3 a, 3 b og 3 c. Det foreslås, at 3 a regulerer udmøntningen af midlerne til idrætsformål, 3 b regulerer udmøntningen af midler til kulturelle formål, støtte til ungdomsformål og landsdækkende oplysningsforbund, og 3 c regulerer udmøntningen af midler til landsdækkende almennyttige formål og andre almennyttige formål. Til 3 a Det foreslås i 3 a, stk. 1, at Kulturministeriets midler til idrætsformål tillagt et beløb på 5 mio. kr. fra staten fordeles mellem Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Lokale og Anlægsfonden, Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark, Idrættens Analyseinstitut og andre idrætsformål. I forhold til gældende lovs 3 indgår der tre nye idrætsorganisationer, Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark og Idrættens Analyseinstitut på fordelingsnøglen, mens Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond udgår af fordelingsnøglen. For Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond se endvidere bemærkningerne til andre idrætsformål nedenfor. Den i 3 a, stk. 1, foreslåede fordelingsnøgle er beregnet på baggrund af det beløb, som blev udloddet i 2013 i henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Herudover er der foretaget en pengestrømsforenkling, således at de beløb, som Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Team Danmark i dag giver til henholdsvis Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark og Idrættens Analyseinstitut er fratrukket organisationernes udlodningsandel og i stedet tillagt den modtagende organisations udlodningsandel. Pengestrømsforenklingen fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1 Afgiver Modtager Netto Team Danmark Danmarks Idrætsforbund DGI Dansk Firmaidrætsforbund Sport Event Denmark Anti Doping Danmark Idrættens Analyseinstitut I alt I beregningerne indgår ligeledes et omstillingsbidrag på 10 mio. kr., som indføres i henhold til den politiske stemmeaftale om idræt. Omstillingsbidraget finansieres ved en forholdsmæssig fordeling mellem alle modtagere af Kulturministeriets midler til idrætsformål. Omstillingsbidraget på 10 mio. kr. anvendes dels til finansie-

16 Side 16 ring af initiativer i den politiske stemmeaftale om idræt, dels til andre idrætspolitiske prioriteringer inden for Kulturministeriets område, som udmøntes via midlerne til andre idrætsformål, jf. 3 a, stk. 1, nr. 9. Den foreslåede fordeling i 3 a, stk. 1, mellem de enkelte modtagere er beregnet på baggrund af, at Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden hver modtager en andel af midlerne svarende til den andel, der er fastsat i gældende lov til den enkelte organisation, inklusive pengestrømsforenklingen, jf. tabel 1, og herefter fratrukket organisationernes forholdsmæssige andel af de 10 mio. kr. i omstillingsbidrag. Anti Doping Danmark og Idrættens Analyseinstitut modtager hver en andel af midlerne svarende til de basisbeløb, de hver har modtaget via det kulturelle udlodningsaktstykke 2013/14, inklusive pengestrømsforenklingen, jf. tabel 1, og herefter fratrukket organisationernes forholdsmæssige andel af de 10 mio. kr. i omstillingsbidrag. Sport Event Denmark modtager en andel af midlerne svarende til de beløb, institutionen har modtaget via det kulturelle aktstykke 2013/2014 og det almennyttige udlodningsaktstykke 2013/14, inklusive pengestrømsforenklingen, og herefter fratrukket organisationens forholdsmæssige andel af de 10 mio. kr. i omstillingsbidrag. På baggrund af den politiske stemmeaftale om idræt indgår det ligeledes i beregningerne, at Team Danmark får tillagt et beløb på 7 mio. kr., Anti Doping Danmark får tillagt et beløb på 4 mio. kr., Sport Event Denmark får tillagt et beløb på 11 mio. kr., og Idrættens Analyseinstitut får tillagt et beløb på 2 mio. kr. Endelig indgår det i den foreslåede fordeling i 3 a, stk. 1, at midlerne til andre idrætsformål jf. 3 a, stk. 1, nr. 9, beregnes på baggrund af tre faktorer. For det første indgår de midler, som anvendtes til idrætsformål på det kulturelle udlodningsaktstykke for 2013/14, svarende til de midler der er afsat til idrætsformål på pulje 10, 11, 22 og 24, fratrukket basistilskuddene til Anti Doping Danmark og Idrættens Analyseinstitut og tilskuddet til Sport Event Denmark, og herefter fratrukket puljens forholdsmæssige andel af de 10 mio. kr. i omstillingsbidrag. For det andet indgår Hestevæddeløbssportens Finansieringsfonds andel af udlodningsmidlerne fastsat i gældende lov, fratrukket organisationens forholdsmæssige andel af de 10 mio. kr. i omstillingsbidrag og herefter fratrukket 15 mio. kr.. For det tredje indgår de nye initiativer, som er prioriteret af aftaleparterne i forbindelse med indgåelsen af den politiske stemmeaftale om idræt, herunder 1 mio. kr. til idrætsstatistik og 1,75 mio. kr. til Dansk Skoleidræt. Kulturministeriets midler til idrætsformål, jf. 3 a, stk. 1, fordeles på følgende 9 formål. 1. Team Danmark Team Danmarks andel udgør 9,91 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål. Team Danmark modtager desuden et tilskud fra Danmarks Idrætsforbund på 7,97 pct. af udlodningen til organisationen, jf. nedenfor under nr. 2. Team Danmark fordeler midlerne i overensstemmelse med lov nr. 288 af 26. april 2004 om

17 Side 17 eliteidræt, jf. forslaget til 3 a, stk. 2. I henhold til bemærkningerne til samme lov indgås der en rammeaftale mellem Team Danmark og Kulturministeriet, ligesom Team Danmark er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Team Danmark aflægger årligt rapport om rammeaftalen til kulturministeren. På baggrund af den politiske stemmeaftale om idræt styrkes talentudviklingsindsatsen i Team Danmark med 7 mio. kr. årligt i og fra 2017 med 8 mio. kr. årligt, hvilket indgår i Team Danmarks andel af midlerne til idrætsformål. Team Danmarks bestyrelse træffer beslutning om anvendelsen af midlerne til talentudvikling, og alle specialforbund med talenter i et internationalt perspektiv skal kunne søge støtte til talentudvikling. Endelig skal Team Danmark have fokus på samarbejdet med eksempelvis specialforbundene, grundskolen og ungdomsuddannelserne om rekruttering og fastholdelse af talenter. 2. Danmarks Idrætsforbund (DIF) DIF s andel udgør 30,83 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål. I overensstemmelse med de gældende regler ydes tilskuddet til DIF på vilkår af, at DIF fortsat har det økonomiske ansvar for Danmarks Tankesportsforbund, Danmarks Døveidrætsforbund og Dansk Handicapidrætsforbund. En del af DIF s tilskud skal således kanaliseres videre til disse forbund. Det forventes, at DIF gør en særlig indsats for mangfoldighed i idræt, herunder udvikling af handicapidræt og idræt for socialt udsatte grupper, samt at organisationen har fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder. Af udlodningen til DIF overføres fortsat et særskilt tilskud til Dansk Boldspil Union udgørende 2,2 pct. af udlodningen til DIF. DIF er endvidere fortsat forpligtet til at yde tilskud til Team Danmark; dette tilskud udgør 7,97 pct. af tilskuddet til DIF. Tilskud til Danmarks Olympiske Komité indgår i DIF s generelle tilskud. Der indgås aftale mellem DIF og kulturministeren om, hvilke indsatsområder DIF særligt skal varetage for at sikre de kulturpolitiske målsætninger. DIF aflægger årligt rapport herom til kulturministeren. 3. DGI DGI s andel udgør 28,63 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål. De Danske Skytteforeninger fusionerede i 2012 med DGI, og den andel, som DGI tidligere generede videre til foreningen, indgår nu i DGI s samlede andel af midlerne. Det forventes, at DGI gør en særlig indsats for mangfoldighed i idræt, herunder udvikling af handicapidræt og idræt for socialt udsatte grupper, samt at organisationen har fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder.

18 Side 18 Der indgås aftale mellem DGI og kulturministeren om, hvilke indsatsområder DGI særligt skal varetage for at sikre de kulturpolitiske målsætninger. DGI aflægger årligt rapport herom til kulturministeren. 4. Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) DFIF s andel udgør 4,25 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål. Det forventes, at DFIF gør en særlig indsats for mangfoldighed i idræt, herunder udvikling af handicapidræt og idræt for socialt udsatte grupper, samt at organisationen har fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder. Der indgås aftale mellem DFIF og kulturministeren om, hvilke indsatsområder DFIF særligt skal varetage for at sikre de kulturpolitiske målsætninger. DFIF aflægger årligt rapport herom til kulturministeren. De i nr. 2-4 nævnte midler fordeles af de pågældende organisationer, jf. forslaget til 3 a, stk Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfondens andel udgør 9,20 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål. Lokale og Anlægsfonden har til formål at yde støtte til anlæg inden for idræt, fritid, kultur og friluftsliv. Fonden kan bl.a. yde støtte til byggeri af idrætsfaciliteter, væresteder, biografer, kulturhuse, udstillingssteder, museer m.v. Lokale og Anlægsfonden skal koncentrere sin indsats om områderne breddeidrætsanlæg, børne- og ungdomsområdet, friluftsliv og de små lokale projekter, hvor idræt og kultur ofte deler faciliteter. Midlerne fordeles af Lokale og Anlægsfondens bestyrelse, jf. forslaget til 3 a, stk. 4. Som led i en professionalisering af bestyrelserne i de selvejende idrætsinstitutioner under Kulturministeriet foreslås en reduktion af Lokale og Anlægsfondens bestyrelse. Det foreslås, at bestyrelsen sammensættes af 7 medlemmer, hvoraf de 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, herunder formanden, mens Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund hver udpeger 1 medlem med viden om idræt. Den samlede bestyrelse beskikkes af kulturministeren under iagttagelse af reglerne om ligestilling i offentlige bestyrelser. Det foreslås, at der i bestyrelsen skal være repræsenteret kompetencer inden for ledelse, eliteidræt, breddeidræt, byggeri/arkitektur, tilgængelighed, ungdomsliv, friluftsliv, politik, jura og økonomi. Det foreslås ligeledes, at bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Beskikkelsesperioden har tidlig været 3-årig for Lokale og Anlægsfondens bestyrelse, jf. fondens vedtægter. Det anses dog for hensigtsmæssigt at ensrette beskikkelsesperioden for Lokale og Anlægsfondens bestyrelse, så den svarer til de øvrige bestyrelser i de offentlige selvejende institutioner på idrætsområdet Det foreslås endvidere, at genbeskikkelse kan finde sted én gang. Første gang bestyrelsen beskikkes efter denne bestemmelse, udgør beskikkelsesperioden dog 2 år for 3 af de 4

19 Side 19 ministerudpegede medlemmer. Forslaget skal sikre en kontinuitet i Lokale og Anlægsfondens bestyrelse, således at man i 2015 udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, i 2017 udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer og så fremdeles. Ligeledes vil de bestyrelsesmedlemmer, som ved lovens vedtagelse sidder i Lokale og Anlægsfondens bestyrelse, og såfremt de er valgbare efter denne bestemmelse, kunne beskikkes for en ny samlet periode på henholdsvis 2 eller 4 år, uafhængigt af hvor mange perioder og år de tidligere har været medlemmer i Lokale og Anlægsfondens bestyrelse. Disse bestyrelsesmedlemmer kan kun beskikkes for én periode, og genbeskikkelse kan dermed ikke finde sted. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse af et nyt medlem for den resterende del af perioden, således at den resterende del af perioden betragtes som den første beskikkelsesperiode for det nye bestyrelsesmedlem, uafhængigt af længden af beskikkelsesperioden. Hvis det er et medlem udpeget af idrætsorganisationerne, indstiller disse et nyt medlem til posten. Kulturministeren godkender vedtægterne for Lokale og Anlægsfonden. Der indgås aftale mellem Lokale og Anlægsfonden og kulturministeren om, hvilke indsatsområder Lokale og Anlægsfonden særligt skal varetage for at sikre de kulturpolitiske målsætninger. Lokale og Anlægsfonden aflægger årligt rapport herom til kulturministeren. Det foreslås endvidere, at Lokale og Anlægsfonden tillægges status som en offentlig selvejende institution. Det indebærer, at Lokale og Anlægsfonden bliver en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Lokale og Anlægsfonden vil ligeledes være en offentlig myndighed i ligestillingslovens forstand. 6. Anti Doping Danmark Anti Doping Danmarks andel udgør 1,84 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål. Midlerne anvendes af Anti Doping Danmark i henhold til lov om fremme af dopingfri idræt, jf. forslaget til 3 a, stk. 5. I henhold til bemærkningerne til samme lov indgås der en rammeaftale mellem Anti Doping Danmark og Kulturministeriet, ligesom Anti Doping Danmark er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Anti Doping Danmark aflægger årligt rapport om rammeaftalen til kulturministeren. 7. Sport Event Denmark Sport Event Denmarks andel udgør 2,55 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål. Sport Event Denmark har til formål at tiltrække større internationale idrætsbegivenheder til Danmark, herunder større internationale breddeidrætsbegivenheder.

20 Side 20 Midlerne fordeles af Sport Event Denmarks bestyrelse, jf. forslaget til 3 a, stk. 6. Som led i en professionalisering af bestyrelserne i nogle af de selvejende idrætsinstitutioner under Kulturministeriet foreslås en ændret sammensætning af Sport Event Denmarks bestyrelse. Det foreslås, at bestyrelsen sammensættes af 6 medlemmer, hvoraf de 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, herunder formanden, mens Danmarks Idrætsforbund udpeger 1 medlem med viden om eliteidræt og Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab udpeger 1 medlem med viden om breddeidræt. Den samlede bestyrelse beskikkes af kulturministeren under iagttagelse af reglerne om ligestilling i offentlige bestyrelser. De bestyrelsesmedlemmer, som Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund udpeger til bestyrelsen i Sport Event Denmark, må ikke være medlemmer i bestyrelserne i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund eller Team Danmark eller være ansat i en af disse organisationer. Såfremt organisationerne ikke kan blive enige om en fælles udpegning, indstiller parterne hver sin kandidat til bestyrelsesposten, og kulturministeren beslutter, hvilken kandidat der udpeges til bestyrelsen for Sport Event Denmark. Det foreslås, at der i bestyrelsen skal være repræsenteret kompetencer inden for ledelse, afholdelse af internationale begivenheder, økonomi, turisme, eliteidræt, breddeidræt, jura og markedsføring. Det foreslås ligeledes, at bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode, og at genbeskikkelse kan finde sted én gang. Første gang bestyrelsen beskikkes efter denne bestemmelse, udgør beskikkelsesperioden dog 2 år for 2 af de 4 ministerudpegede medlemmer og for det medlem med viden om breddeidræt, som udpeges af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab. Forslaget skal sikre en kontinuitet i Sport Event Denmarks bestyrelse, således at man hvert andet år udpeger 3 medlemmer af bestyrelsen. Ligeledes vil de bestyrelsesmedlemmer, som ved lovens vedtagelse sidder i Sport Event Denmarks bestyrelse, og såfremt de er valgbare efter denne bestemmelse, kunne beskikkes for en ny samlet periode på henholdsvis 2 eller 4 år, uafhængigt af hvor mange perioder og år de tidligere har været medlemmer i Sport Event Denmarks bestyrelse. Disse bestyrelsesmedlemmer kan kun beskikkes for én periode, og genbeskikkelse kan dermed ikke finde sted. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse af et nyt medlem for den resterende del af perioden, således at den resterende del af perioden betragtes som den første beskikkelsesperiode for det nye bestyrelsesmedlem, uafhængigt af længden af beskikkelsesperioden. Hvis det er et medlem udpeget af idrætsorganisationerne, indstiller disse et nyt medlem til posten. Kulturministeren godkender vedtægterne for Sport Event Denmark. Det foreslås, at Sport Event Denmark får mulighed for at tilbyde indtægtsdækket virksomhed indenfor institutionens godkendte formål og i henhold til principperne

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Læs mere

2014/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag.

2014/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag. 2014/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december 2017 Forslag til Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Kapitel 1 Definitioner 1. I denne

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Fremsat den X. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Baggrund HFF blev oprindelig oprettet i henhold til lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste-

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 1. De overskud,

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Forslag. til. Lov om udlodning af overskud fra lotteri

Forslag. til. Lov om udlodning af overskud fra lotteri Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er at fastsætte bestemmelser om udlodning af overskud fra Danske Spil A/S af spil

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål LBK nr 115 af 31/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2015-000085 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Danske Spil A/S

Forslag. Danske Spil A/S Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Danske Spil A/S formål m.v. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) til

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) til 2009/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2010-003432 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 49 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 10. december 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. *****

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Notat Til ministeren 9. december 2014 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer) Kulturministeriet

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Fremtidig udlodningsmodel Beskrivelsen af den fremtidige model tager udgangspunkt i følgende to dimensioner: 1. Fordeling 2. Finansieringskilde

Fremtidig udlodningsmodel Beskrivelsen af den fremtidige model tager udgangspunkt i følgende to dimensioner: 1. Fordeling 2. Finansieringskilde Politisk stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Januar 2017 1 Baggrund Udlodningsmodellen fastsætter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 12. oktober 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Elektronisk register over dopingsanktionerede) 1 I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Udarbejdet af Kulturministeriet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Kulturudvalget 2014-15 L 23 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 00. december 2014 3. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Rammeaftale. April 2015 DGI

Rammeaftale. April 2015 DGI Rammeaftale April 2015 DGI 2015-2018 Rammeaftalen mellem DGI og Kulturministeriet fastlægger mål for de indsatsområder, DGI særligt skal varetage i aftaleperioden inden for de givne vilkår. Målene drøftes

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet) Fremsat den af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere