VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke herfor. 3. Frederikshavn-Sæby Auto Sport er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. Klubben skal være tilsluttet Dansk Automobil Sports Union ( DASU ) og Frederikshavn Motor Sport ( FMS ). 4. Enhver interesseret kan efter anmodning optages som medlem i klubben, medmindre optagelsen antages at være til skade for klubben og dens omdømme. Klubben er ikke forpligtet til at begrunde et afslag på en optagelsesanmodning. 5. Klubkontingent, der indbefatter kontingent til DASU, foreslås af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud pr. 1. januar, og skal være betalt senest denne dato. Betales kontingentet ikke rettidigt kan medlemmet få en skriftlig påmindelse herom, med krav om at kontingentet indbetales inden 8 dage. Sker indbetaling ikke, kan medlemmet af bestyrelsen ekskluderes af klubben. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgang af et kalenderår. 6. Hvis Dasu hæver kontingentet over for FSAS (pr. medlemmer), kan FSAS hæve Kontingentet tilsvarende for deres medlemmer, uden det skal til afstemning på en generalforsamling 7. Æresmedlemmer kan efter indstilling fra bestyrelsen optages ved generalforsamlingsbeslutning, hvortil kræves to tredjedele af de fremmødtes stemmer. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg som skønnes nødvendige for klubbens drift og arrangementers afvikling. Udvalgene har ingen selvstændig økonomisk kompetence.

2 9. Klubben ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, banechef, en kørerrepræsentant for Folkerace og en kørerrepræsentant for Rallycross, en kørerrepræsentant for crosskart og en fra ungdomsafdelingen. Desuden vælges tre suppleanter, en til folkerace, en til rallycross og en til bestyrelsen. Formand, sekretær og banechef vælges i ulige år, for to år ad gangen. Næstformand og kasserer vælges i lige år, for to år ad gangen. Kørerrepræsentanter og suppleanterne vælges hvert år. Til valg af kørerrepræsentant er kun medlemmer, der i kalenderåret før generalforsamlingen havde indløst kørerlicens, og er stemmeberettigede. Revisorerne vælges for to år ad gangen, revisorsuppleant for eet år. 10. Klubben tegnes i forening af formand i hans fravær af næstformand og kasserer. 11. Kassereren fører klubbens bogholderi og er ansvarlig for dens midler. Kassereren forelægger på den ordinære generalforsamling det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår. Kassereren har ansvaret for at klubbens midler anbringes betryggende og økonomisk forsvarligt, og skal på forlangende af revisor eller bestyrelse, til enhver tid fremlægge beholdninger og bogholderi. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. 12. Revisorerne skal revidere årets regnskab i overensstemmelse med god revisionsskik, og om nødvendigt indstille til generalforsamlingen, om godkendelse bør nægtes. 13. Bestyrelsen er pligtig at handle forretningsmæssigt forsvarligt med klubbens midler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser. 14. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, overfor hvilken bestyrelsen er ansvarlig. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af februar måned, og skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

3 Forslag der ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for den ordinære generalforsamling kan indeholde følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Formandens beretning. c. Godkendelse af regnskab. d. Godkendelse af aktivitetsforslag og budget. e. Indkomne forslag f. Valg af a. formand b. næstformand c. kasserer d. sekretær e. banechef f. repræsentant, Ungdomsafdeling g. kørerrepræsentant, Folkerace h. kørerrepræsentant, Rallycross i. kørerrepræsentant, Crosskart j. suppleant k. 1 revisorer l. 1 revisorsuppleant. m. 1 suppleant til kørerrep. Folkerace. n. 1 suppleant til kørerrep. Rallycross. g. Eventuelt. 15. For at opnå stemmeret og være valgbar, skal man have været medlem af klubben i mindst tre måneder, og ikke være i kontingentrestance. 16. Ekstraordinær generalforsamling kan efter bestyrelsens skøn indkaldes med otte dages varsel, og skal afholdes senest 14 dage efter at mindst en femtedel af medlemmerne skriftligt har begæret dette, og i begæringen meddelt ordlyden af det eller de forslag, der ønskes behandlet. 17. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med hensyn til de punkter, der afgøres ved simpelt stemmeflertal. Valg til bestyrelsen skal ske skriftligt, såfremt flere kandidater er foreslået til samme post, og én af de tilstedeværende kræver dette.

4 18. Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt det i indkaldelsen er oplyst, at dette punkt er på dagsordenen. Vedtægtsændringer kan vedtages såfremt en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og to tredjedele af de fremmødte stemmer herfor. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes inden én måned til ekstraordinær generalforsamling med det dermed fastsatte varsel. Det på den ekstraordinære generalforsamling fremsatte forslag kan, på den således indkaldte ekstraordinære generalforsamling, vedtages med to tredjedele af de fremmødtes stemmer, uanset antallet af de fremmødte. 19. Bestyrelsen kan foreløbig ekskludere et medlem af klubben for en bestemt tid eller for bestandig, når vedkommende: 1. Har udvist usportslig optræden 2. Har overtrådt klubbens vedtægter 3. Har modarbejdet klubben og dens interesser 4. Ved deltagelse i klubbens arrangement har indtaget, forhandlet eller været i besiddelse af narkotika/euforiserende stoffer af enhver art. Den foreløbige eksklusion er gældende fra det tidspunkt beslutningen er meddelt det pågældende medlem. Endelig beslutning om eksklusion træffes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag. 20. Bestyrelsen kan tillade medlemmer at tage gæster med til klubbens arrangementer, ligesom den kan indbyde andre klubber til at deltage. 21. Klubben kan opløses ved generalforsamling efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer. Hvis klubben opløses skal et evt. likviditetsprovenu overgå til andet børne- og ungdomsarbejde i Frederikshavn kommune. 22. Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling, afholdt i Frederikshavn den 28. november Som overgangsregel fastsættes at første ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af februar 1991, ligesom der ikke stilles krav om vedtagelse af aktivitetsforslag og budget på den stiftende generalforsamling.

5 Ovenstående vedtægter med ændringer er vedtaget på ordinære generalforsamlinger i 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2009 og på ekstraordinær generalforsamling den 23. april 2001, og ordinær generalforsamling den 22. februar 2003, 25. februar 2006 og den 10. februar 2007, 8. febuar 2014, 14 febuar Vedtægterne er senest udskrevet til generalforsmling d. 14. febuar 2015

6

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere