REFERAT. 12. september 2014 Sag møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering"

Transkript

1 REFERAT 12. september 2014 Sag møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen (AM), Arbejdstilsynet (AT) Niels Kofoed (NK), AT Lars Korsholm (LK), Energistyrelsen (ENS) Karen Rud Michaelsen (KRM), Sikkerhedsstyrelsen (SIK) Annette Dragsdahl (AD), Dansk Industri (DI) Lars Møller, DIC Lars Appel, DNVGL Hans Falster, FORCE Certification A/S (FC) Morten Klamer, Dancert Jesper Høy (JH), DANAK Rikke Dahl Nielsen (RDN), DANAK Afbud: Tine Aaby, Forsikring & Pension (F&P) Lars Bo Hammer, Kamstrup A/S, DI Carsten Haugsted (CH), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (MFLF) Torben Lindholm, DI Emil Dyrelund Jakobsen (EDJ), DANAK 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer/jh Kvalitetsleder Morten Klamer, Dancert A/S er nyt medlem af Sektorudvalg for Certificering og præsenterede sig selv. Han har både været med til at opbygge kvalitetsledelsessystemer og været involveret i certificeringsaktiviteter. Han er ny inden for akkreditering og vil for fremtiden være Dancerts kvalitetsleder. Jens Bruun, administrerende direktør, Inspecta Denmark A/S, er også nyt medlem af Sektorudvalg for Certificering og deltager fra næste møde. 2. Godkendelse af dagsorden JH fortalte, at dagsordenens punkt 6 vil bestå i en bredere diskussion af arbejdsmiljø og periodiske lokaliteter, mens punkt 8 vil bestå af generel drøftelse af emnet remote audit for at give deltagerne lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter vedr. dette. Under pkt. 11 vil DANAK orientere om den nye Blue Guide, 2014.

2 3. Opfølgning på referat fra 5. møde 31. oktober 2013 AD havde et par rettelser til side 2 og 3 i referatet. På side 2 står der, at AD deltager i arbejdet vedr. EU- Forordningen End-of-Waste, hvilket hun ikke gør. Vedr. EU Safety Test-mærket er DI imod et sådant mærke, da DI ikke mener, at det vil bringe mere sikre produkter på markedet, men blot udvikle sig til flere byrder. 4. Status på nye certificeringsordninger Certificeringsordning for transportable konstruktioner: Certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner har til formål at forenkle reglerne om ansøgning om byggetilladelse for transportable konstruktioner, samtidig med, at hensynet til sikkerheden varetages, når transportable konstruktioner stilles op og bruges i forbindelse med koncerter, sportsstævner, by- og markedsfester, etc. JH fortalte, at den transportable konstruktion skal kunne få et certifikat, men der ønskes ikke løbende overvågning Det er derfor vanskeligt at finde ud af, hvilken akkrediteringsstandard, som passer. Det bliver sandsynligvis DS/EN ISO/IEC 17020:2012, hvor man, mod sædvane, vil kalde konstruktioner med inspektionscertifikat for certificerede. Det privilegium, man som ejer får ved tildeling af et certifikat, skal gælde ud i fremtiden, mens en inspektion er et øjebliksbillede. Arbejdet pågår med at finde en passende ansvarsfordeling. Der er tale om en ren inspektionsordning, hvilket vil komme til at fremgå af bekendtgørelsen. Det svarer til ordningen under AT s bekendtgørelse nr. 629/2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. (elevatorattest). Interoperabilitet og godkendelse af assessorer i den forbindelse: Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet er indført i Danmark med en bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen i JH fortalte, at DANAK deltog i Trafikstyrelsens (TS) sikkerhedskonference den 31. oktober 2013, hvor et krav om akkreditering af assessorer, der bedømmer sikkerhedsarbejde ved jernbaneprojekter blev drøftet. DANAK har herefter arbejdet videre med sagen og bl.a. holdt møde med TS om fastlæggelse af kompetencekriterier. Målet er, at TS kan slippe ansvaret og i høj grad overlade arbejde til assessorerne, når akkrediteringsordningen bliver gennemført. En forudsætning for, at assessorerne kan blive akkrediteret, er at disse skal agere upartisk. DANAK og TS drøfter p.t kravene til uvildighed. EU-Forordning nr. 333/2011 af 31. marts 2011 (End-of-Waste): Denne EU-forordning fastsætter kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være affald. JH fortalte, at efterspørgslen efter akkreditering efter denne EU-forordning er meget lille. Udover de ovenfor omtalte ordninger fortalte JH, at der er nye pengespil, udover on-line spil, hvor der formentlig vil blive krævet akkrediteret inspektion. Her pågår den samme diskussion om inspektion eller certificering, som nævnt ovenfor under Certificeringsordning for transportable konstruktioner. KRM fortalte om ny lov om autorisation af VVS-installatører, hvor akkreditering bliver nævnt som en mulighed, men dette er endnu ikke set udmøntet i praksis. HF mente ikke, at dette kommer til at ændre noget, da det er en frivillig ting at være akkrediteret. JH tilføjede, at han forventer, at det er SIK s hensigt, at der i fremtiden bruges akkreditering som grundlag for lignende ordninger.

3 5. Schemes på fødevareområdet - Jacob Færgemand, Bureau Veritas. Punktet blev udskudt til næste møde. 6. Arbejdsmiljøcertificering lokaliteter, som flytter sig, hvordan griber vi det an (DANAK)? JH indledte og fortalte, at DANAKs hensigt med dette punkt var, at drøfte generelt (på ordningerne miljø, fødevarer, arbejdsmiljø), hvordan certificeringsorganer griber åbning og lukning af afdelinger med forskellig geografisk lokalitet hos virksomheder an. F.eks. entreprenørvirksomheder, der typisk åbner og lukker byggepladser vilkårligt henover en certificeringsperiode. Generelt anerkendte deltagerne, at det kan være en udfordring at håndtere lokaliteter, som ændrer sig og flytter sig. Udfordringen er at undersøge om de certificerede kunder har en procedure for dette, og at denne procedure er implementeret. LAP tilføjede, at denne problematik skal håndteres hver gang, der er tale om en kontraktudvidelse. NK fortalte, at AT har håndteret denne problematik ved hjælp af P-numre, i forbindelse med arbejdsmiljøcertificering. 7. Er NACE-koden det bedste bud ved definition af scope? (oplæg ved Hans Falster, Force Certification A/S) JH indledte dette punkt ved at fortælle, at IAF i øjeblikket arbejder på et ID dokument, hvor NACE-koder grupperes for miljø og kvalitet. DANAK s holdning er umiddelbart, at NACE-koder er det bedste bud for organisering af kompetencer hos certificeringsorganerne. DANAK er imidlertid åbne for nye måder at tilgå problematikken på og vil ikke gå enegang på området, men støtter en international tilgang. HF fremførte sin præsentation (er vedhæftet dette referat). UKAS anvender EA-koder (der er 39 i alt, se også EA Advisory Document Reference between the 39 sector codes from IAF GD: 2005, Annex1 and Nace rev.2 ) i forbindelse med organisering af kompetencer hos certificeringsorganerne. FC finder, at EA-koderne er hensigtsmæssige og enkle at administrere og finder DANAK s måde at administrere (NACE-koder) unødvendigt bureaukratisk. HF foreslog DANAK at udvikle et system, hvor der tages udgangspunkt i CO s kundekreds og de kompetencer, CO har opbygget i den forbindelse. I den forbindelse ser HF gerne at DANAKs fokus ved kontorbesøg bliver ændret, sådan at disse besøg i højere grad består af fokus på sagsgennemgang af kompetencer. JH forklarede, at kompetencekriterier ikke defineres med udgangspunkt i NACE-koder, men at en afgrænsning af akkrediteringen tager udgangspunkt i NACE-koden. Det er en udfordring, at den samme terminologi skal kunne bruges for alle ordninger. RDN tilføjede, NACE-kodernes detaljeringsgrad også kan være en udfordring for DANAK at administrere, men at EA-koderne, set fra DANAK s synspunkt, kan være problematiske at anvende. F.eks. hedder EA s kode nr. 12 Chemicals, chemical products and fibres. Denne kode omhandler eksempelvis både organiske og uorganiske kemikalier, hvor der inden for f.eks. kvalitet, arbejdsmiljø og miljø skal bruges meget forskellige tekniske kompetencer, for at kunne gennemskue en produktion. Hvis DANAK skal kunne tildele denne EA kode, skal DANAK i givet fald sikre sig, at CO er i besiddelse af mange forskellige kompetencer på én gang. Dette kræver at CO har et bredt auditorkorps med mange forskellige kompetencer inden for det kemiske område. I dag kan DANAK, ved tildeling af NACE-koder, være meget præcis og

4 afgrænset i definition af de brancher, som CO må operere inden for. Det vil kræve minimum én auditor med disse kompetencer. MK mente, at det burde være op til CO at styre det. Så kan DANAK kontrollere ved besøg, at kompetencerne er til stede. MK finder det nuværende system virkelig tungt at administrere. AMO fortalte, at man i AT ikke bruger NACE-koder i forbindelse med tilsyn, men NK tilføjede, at NACEkoder anvendes som udgangspunkt ved opgørelse af arbejdsulykker. AD tilføjede, at DI gerne ser, at der er internationale regler på området, og at Danmark ikke går enegang. JH fortalte, at DANAK afventer den internationale diskussion af emnet, og afventer et dokument fra IAF først, inden den danske administration bliver ændret. JH havde herefter to spørgsmål til deltagerne: 1) Ser deltagerne gerne, at der vedtages samme kodesystem for alle typer akkrediteringer? 2) Ser deltagerne gerne et dansk skift nu, eller skal vi vente på det internationale? HF ser gerne en to-cifret NACE-kode indført. LAP ser gerne så få ændringer som muligt. Han var bange for, at vedtagelsen af et stormasket net, ville betyde et mindre scope. LAP mente sluttelig, at en to-cifret NACE-kode giver god mening. HF anførte, at NACE-koden ikke er et markedsføringsinstrument, hvortil JH svarede, at NACE-koden er en deklarationsmetode for DANAK. Sluttelig spurgte JH, om CO vil kunne acceptere, at der gives en bred NACE-kode til CO, som kun har kompetencer inden for et lille område. Alle CO accepterede. JH konkluderede herefter, at der er stemning for en tocifret NACE-kode. 8. remote audit udveksling af synspunkter JH indledte med at fortælle, at så vidt DANAK er orienteret, bliver remote audit i dag brugt af certificeringsorganer som supplement til den traditionelle audit. DANAK opfordrede til, på en bordrunde at besvare følgende spørgsmål: Hvad holdningen til remote audit? Hvilken praksis har certificeringsorganerne i dag? JH fortalte, at DANAK s holdning er, at remote audit skal bruges undtagelsesvis som supplement til traditionel audit, og at anvendelsen af remote audit skal kunne begrundes.

5 JH orienterede herefter om, at der pt. er et arbejde i gang om remote audit i IAF-regi, og om nedenstående dokumenter, der nævner remote audit. Følgende IAF-dokumenter nævner remote audit : MD 4: 2008 IAF Mandatory Document: Computer Assisted Auditing Techniques ( CAAT ) for Accredited Certification of Management Systems Issue 1. Hovedbudskab: Hvis remote audit -aktiviteterne overskrider 30% af den samlede audittid, skal certificeringsorganet begrunde auditplanen og have godkendelse hos akkrediteringsorganet først. MD , Issue 2: IAF Mandatory Document for duration of QMS and EMS audits: Hovedprincipperne i dette dokument: o remote audit aktiviteter skal identificeres i auditplanen. o Den tid, der bruges på remote audit bidrager til den samlede anvendte audittid. o Hvis remote audit -aktiviteterne overskrider 30% af den samlede audittid, skal certificeringsorganet begrunde auditplanen og denne begrundelse skal være tilgængelig for akkrediteringsorganet. o remote audit aktiviteterne må ikke overskride mere end 50% af den samlede audittid. PEFC ST 2003:2012 Hovedprincipperne i dette dokument: o o o Audit mindst én gang årligt Perioden mellem on-site audits må ikke være mere end to år Certificeringsorganet skal kunne demonstrere, at audit altid gennemføres på effektiv vis. HF bemærkede, at CO s kunder ønsker at spare rejseomkostninger. Kompleksiteten er en parameter, der er vigtig i forbindelse med afgørelse om, hvorvidt remote audit er en gangbar metode. HF er sikker på, at remote audit bliver en vigtig aktivitet at kunne tilbyde i CO i fremtiden. HF mente, kerneproblemet ved remote audit er, at det kan være vanskeligt at vurdere, om ordningen er implementeret i praksis. MK fortalte, at Dancert pt. ikke udfører remote audit, men man har overvejet at udføre audit på denne måde i fremtiden. Han mente, at teknikken giver mange muligheder. LAP fortalte, at DNVGL har udført remote audit på 3 ingeniørvirksomheder. DNV har endnu ikke en procedure for remote audit. LAP fortalte, at tidsforbruget er det samme, men at rejseomkostningerne spares. I forbindelse med remote audit er det vigtigt, at kunden har et ledelsessystem, som er elektronisk tilgængeligt. LAP mente, at remote audit vil give mest mening i forbindelse med kvalitetsledelse og muligvis ikke vil give mening i relation til miljø- og arbejdsmiljøledelse. JH tilføjede, at det også har betydning for troværdigheden af akkrediteret certificering, at auditor er til stede i virksomheden.

6 9. Ny ISO 9001:2015 JH fortalte, at DANAK ikke følger certificeringsstandardernes tilblivelse nøje, men vil gerne høre beretninger om det fra CO. LAP fortalte om et afgørende skift i den nye standard fra kundekrav til interessentfokus. DNVGL forventer ikke de store problemer med kunderne i forbindelse med skift til den nye standard. Der er ligeledes nye krav om analyse og identifikation af risici. Forebyggende handlinger udgår som begreb, og kommer med som mitigation (indsats) i risikoanalysen. LAP havde det generelle indtryk, at standarden er blevet mindre konkret. DNVGL ville gerne vise deltagerne i Sektorudvalg for Certificering DNVGL s præsentationsmateriale vedr. den nye ISO 9001:2015. AD konstaterede, at der umiddelbart forekom at være flere krav i den nye standard end i den gamle og mente, at det muligvis kunne blive et problem for virksomhederne. 10. Nye kravdokumenter og guidelines for akkreditering JH fortalte, at den AMC om overvågning, som blev behandlet på udvalgets 5. møde, er på trapperne og vil udkomme før sommerferien. Han fortalte også, at en AB vedr. implementering af MD 12 om oplysningspligt vedr. certificeringsorganers udenlandske aktivitet under nationale akkrediteringer, som blev behandlet på udvalgets 5. møde, ligeledes vil udkomme før sommerferien. Denne AB skal igennem en høringsfase. HF fortalte, at han jævnligt hører kritik fra andre europæiske organisationer af at akkrediteringsmærket anvendes på produkter. JH svarede, at DANAK s akkrediteringsmærke ikke må bruges på prøvede eller certificerede produkter, eller på produkter fra virksomheder, som har certificerede ledelsessystemer. CO og IO kan anvende DANAK-logo i deres markedsføring, hvor det ikke fører til misforståelser, og må gerne og skal ofte også anvende akkrediteringsmærket på dokumentationen fra certificerings-, inspektionsproces, f.eks. attester og rapporter. Internationalt er der vide regler, men der er krav om, at akkrediteringsorganer skal have en procedure for anvendelse af sit mærke. 11. Orientering fra DANAK, heriblandt nyt om ny EA-2/17 (AB 18) samt Blue Guide 2014 Blue Guide 2014 HF spurgte, hvad status er for +1-modellen. JH præciserede, at i 2021 skal +1-modellen være udfaset. Indtil da, vil +1-modellen sikre, at akkreditering som udgangspunkt for CE-mærkning vil samme niveau for bl.a. kompetencer ved brug af de eksisterende standarder plus en række fastlagte minimumskrav. HF mente, at det er problematisk, at det internationale samarbejde om inspektion nu finder sted i ILAC, og at tolkninger fra ISO bruges som udgangspunkt for inspektionsområdet. JH svarede, at DANAKs holdning er, at ILAC og IAF på sigt bør lægges sammen, og at det er fornuftigt, at ISO indtil da ligger kun ét sted. Hos DANAK er ISO placeret under Sektion for Certificering. JH fortalte, at EA2/17 nu udelukkende består af krav fra EU-Forordning 768 (CE Marking Decision 768/2008/EC (93/68/EEC).

7 KRM fortalte, at hun har været til møde i EA Stakeholder Group i Bruxelles. Kommissionen vurderer, at det i de fleste tilfælde ikke er hensigtsmæssigt at anvende inspektion og prøvning som grundlag for notificering, som EA 2/17 lægger op til. JH svarede, at den ideelle situation vil være, at EU-Kommissionen fastlægger hvilke standarder det er muligt at bruge, og at EA herefter peger på den mest hensigtsmæssige. EU-Kommissionen har fastlagt de mulige standarder i Blue Guide, men EA lægger i EA2/17 op til brug af inspektion og prøvning i flere moduler. DANAK håber at der kan komme enslydende udmeldinger fra EA og EU-kommissionen. AMO fortalte, at 9 nye direktiver bl.a. vedr. ATEX (omhandler krav til udstyr og beskyttelsessystemer, som anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer) betyder, at Notified Bodies (NB) skal udpeges på ny. AMO spurgte, om der skal foretages yderligere akkrediteringsarbejde i den forbindelse. AT har sendt skriftlig forespørgsel til DANAK. AT vil gerne have møde med DANAK om nødvendigt. JH svarede, at den nye EA 2/17(AB 18) vil anskueliggøre, hvordan der udarbejdes scope, og at akkrediteringsdokumenterne vil angive hvilke direktiver, der opfyldes. DANAK vil styre processen om konvertering til den nye AB 18. KRM spurgte om, hvilken tidsramme der forventes? JH svarede, at det optimale vil være, at et ordinært kontorbesøg vil kunne håndtere konverteringen. Så kontorbesøget skal finde sted senest 3 måneder inden sidste frist for overgang. HF mente, at hvis CO/IO overholder det gamle direktiv samt den gamle AB 18, må der være tale om en administrativ øvelse. AMO fortalte, at der ikke er nye tekniske krav i de 9 nye direktiver, men at der er nye formelle krav hidrørende fra afgørelse 768/2008/EF. Der er også et nyt direktiv for trykbærende udstyr på trapperne. Vedr. ATEX fortalte AMO, at der findes NB er i Danmark, hvor akkreditering ikke er udgangspunkt for notificeringen. For fremtiden skal akkreditering være udgangspunkt for notificering for alle JH tilføjede, at der derfor vil der være nogle NB, der får et større arbejde end andre. AD fortalte, at der er et nyt direktiv vedr. personlige værnemidler på vej og AMO tilføjede, at der også er en ny forordning vedr. tovbaner på vej. Ny offentlighedslov: JH fortalte, at DANAK og Sikkerhedsstyrelsen har identificeret mulige problemer vedr. tavshedsforpligtelse i forbindelse med DS/EN ISO DANAK arbejder på en politik på området. Afgørelser med vilkår fra DANAK vil umiddelbart kunne offentliggøres. Det vil være DANAK s indstilling, at materiale, der nævner CO s kunder ikke vil blive undtaget offentlighed. I den henseende ligger DANAK på linje med de øvrige nordiske lande. Sverige, Norge og Finland. Finland offentliggør kun afgørelsen, men dette er ikke afprøvet ved domstolene. Sverige har særlige regler for sundhed, sikkerhed og miljø i lighed med miljø i DANAK. I Danmark vil Sikkerhedsstyrelsen være ankeinstans og endelig ankeinstans vil være domstolene. Det ideelle vil være, hvis besøgs- og auditrapport kan undtages fra offentlighed.

8 AD tilføjede, at der i EU-Forordning 768 ligeledes findes et krav om fortrolighed. JH svarede, at der i EU- Forordning 768 er indføjet en undtagelse, hvis anden lovgivning gælder. Miljøforhold kan blive et diskussionsemne i den forbindelse. Arten af oplysninger afgør, om de kan undtages offentlighedsloven. DANAK vil beskrive politikken i DANAK Nyt. DANAK s nye kommunikationsplatform JH fortalte, at DANAK har udviklet en ny kommunikationsplatform, der vil blive afprøvet hos kunder i foråret. Planen er, at den bliver implementeret hos alle kunder efter sommerferien. Kommunikationsplatformen vil give bedre overblik over akkrediteringerne. DANAK arbejder samtidig på en afvigelsesdatabase til elektronisk håndtering af afvigelser. DANAK s nye strategi JH redegjorde for arbejdet med DANAK s nye strategi og bad om kommentarer fra udvalget (oplæg til DANAK-strategi var vedlagt mødemateriale). HF ser gerne, at ledende assessorer også kan varetage rollen som særlig sagkyndige. Derudover finder han, at samarbejdet mellem CO, myndigheder og DANAK er meget vigtigt, f.eks. i relation til fælles fortolkning af regler og krav. LAP bemærkede, at han ser det som meget vigtigt, at CO s kunder (markedet) er nævnt i DANAK s strategi. Samtidig mente han, at det er vigtigt, at DANAK er forretningsorienterede i sit arbejde og ikke udelukkende kravorienterede. LAP foreslog sluttelig, at DANAK lægger vægt på at forklare og kommunikere til aktører og omverden, hvordan markedet har gavn af akkreditering og certificering. Det kan være hensigtsmæssigt hvis DANAK s samarbejde med DI og DS blivermere synligt. AD bemærkede, at det er vigtigt for DI, at aktører og omverden opfatter DANAK som et seriøst og højkvalitets akkrediteringsorgan. Hun nævnte, at undersøgelser viser, at rigtigt implementerede ledelsessystemer giver et bedre forretningsmæssigt resultat. DI arbejder sammen med DS om anvendelsen af standarder og planlægger konference. JH bemærkede afslutningsvis, at alle interessenters synspunkter er vigtige, og at DANAK vil forsøge at tilgodese alle interessenters behov i størst muligt omfang. Forslag til punkter og kommentarer til DANAK s ny strategi er stadig velkomne, indtil strategien bliver endeligt fastlagt i slutningen af Orientering fra udvalgets medlemmer Punktet blev udskudt til næste møde. 13. Fastlæggelse af næste møde Næste møde i Sektorudvalg for Certificering er den 23. oktober Eventuelt Ingen bemærkninger.

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Referat udsendt 10. november 2015 blev godkendt. KRM bemærkede, at hendes initialer et par steder var angivet forkert som KMR.

Referat udsendt 10. november 2015 blev godkendt. KRM bemærkede, at hendes initialer et par steder var angivet forkert som KMR. Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 12. november 2015, kl.10.00-14.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer Deltagere i 9. møde Annette Dragsdahl (AD),

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. 6. december 2016, kl.10:30-13:00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 20. december

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. 6. december 2016, kl.10:30-13:00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 20. december Sektorudvalg for Certificering Tid: Sted: 6. december 2016, kl.10:30-13:00 DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 20. december 2016 21-12-0025 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer Deltagere: Anders

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganerne vedr. arbejdsmiljøcertificering, 7.

Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganerne vedr. arbejdsmiljøcertificering, 7. TITEL: Styrket arbejdsmiljøindsats Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganer vedr. arbejdsmiljøcertificering Denne redegørelse er DANAK s bidrag til initiativ

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Nordjysk Fødevare Erhverv

Nordjysk Fødevare Erhverv Nordjysk Fødevare Erhverv PROGRAM: Kl. 14.00 Velkomst v. Hans Henrik Bruhn Kl. 14.10 Introduktion til Dansk Standard Kl. 14.25 Offensiv brug af standarder, mærkninger og ledelsessystemer: ISO BRC SQF CE

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012.

4.1 Ændret kommissorium for udvalget. Kommissorium samt udkast til forretningsorden for udvalget var udsendt til sektorudvalget 5. november 2012. Referat af 39. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet Tid : Onsdag, den 14. november 2012 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Anders Kjærulff Svaneborg AKS, Pia Lassen

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2

CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET. Politiet sætter aftryk på akkreditering. DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 DANAK-NYT NR. 27 - NOVEMBER 2013 CERTIFICERING STYRKER ARBEJDSMILJØET Regler samles i ny indpakning Politiet sætter aftryk på akkreditering DANAK godkendt under MLA-aftale om CO 2 -verifikation Nye standarder

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat

Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat Afholdt torsdag d. 28. januar 2016 hos Banedanmark Program for mødet 1) Velkomst og formål ved Martin Harrow, områdechef for Kvalitet

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 36. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Onsdag den 7. november 2012 kl. 10.30-14.30 7. december 2012 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

Hvad er 3. parts certificering?

Hvad er 3. parts certificering? Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 238 Offentligt Hvad er 3. parts certificering? v. dyrlæge Bente Østergaard Nielsen, lead auditor, Bureau Veritas Hvad er 3. parts certificering? Side

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 0155 kax@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 8. december 2011 Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1179/2012 af 10. december 2012 om fastsættelse af kriterier for, hvornår nyttiggjort glas ophører med at være affald

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

FORCE-Dantest CERT. FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan. FORCE-Dantest CERT

FORCE-Dantest CERT. FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan. FORCE-Dantest CERT FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan 1 Samarbejde I FORCE Technology FORCE Institutternes Divisioner og regioner 2 kvalitetssystem F C S 0 0 1 C o r p o r a t e Q u a l i t y M a n u a l F

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej!

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Introduktion til ny bekendtgørelse om ibrugtagning af infrastruktur Lise Aaen Kobberholm Bekendtgørelsens formål Bekendtgørelsen fastsætter procedurer

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk:

Høringsnotat for AB 1 og AB Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: Høringsnotat for AB 1 og AB 2 2013-08-21 Generelt Høringssvar DANAKs respons Bekendtgørelse om akkreditering: CPD-netværk: DANAK har valgt ikke at have Det er netværkets opfattelse at henvisninger i AB-erne,

Læs mere

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 Hvad skete der i 2016? Nationalt EMF-direktivet (Elektromagnetisk stråling) træder i kraft Direktiv om trykbærende udstyr træder i kraft Trepartsforhandlinger? % Nye drøftelser

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere