Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD"

Transkript

1 Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen altid kan tiltrække og fastholde en kompetent lærerstab. der bidrager til opfyldelsen af skolens mål og strategier. der aflønner i forhold til ansvar og særlige kompetencer både fagligt, personligt, organisatorisk og socialt. der har fokus på kvaliteten og resultaterne af den enkelte medarbejders eller gruppe af medarbejderes arbejde. hvor kriterierne for løntillæg er synlige, identificerbare, fair og ensartede for medarbejdere med samme jobprofil eller for medarbejdere i samme afgrænsede område eller afdeling. Aftalen bygger på skolens overordnede lønpolitik og den til enhver tid gældende Aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser. Overordnede principper Denne aftale skal anvendes ved udmøntningen af ny løn, så den årlige lønudvikling holdes indenfor den aftalte ramme og der skabes sammenhæng mellem aflønning på gammelt og nyt lønsystem. Løntillæg udmøntes efter en forudgående forhandling på basis af en udmeldt ramme til hvert hovedområde (chefområde). Det er aftalt at medarbejdere der har erhvervet de formelle kvalifikationer: relevant videregående erhvervsuddannelse, relevante gymnasiale fag samt pædagogikum 1, og har været placeret på basisløntrin 7 i 1 år, oppebærer et månedligt kvalifikationstillæg på 1500 kr. i april 2009 niveau. Endvidere er det aftalt at medarbejdere med en ansættelsesanciennitet på mere end 8 år, i gennemsnit vil have en månedsløn (eksklusiv pension, engangsvederlag/resultatløn og funktionstillæg) svarende til slutniveauet for gammelt lønsystem indenfor et udsvingsbånd 1 Opfyldelse af kravene til lærerens kvalifikationer vurderes i forbindelse med ansættelse i forhold til den til enhver tid gældende Hovedbekendtgørelses afsnit om Lærerkvalifikationer, idet nedenstående aftalte fortolkninger lægges til grund for vurderingen. I tilfælde af delvis opfyldelse af kravene til lærerens kvalifikationer aftales en handlingsplan for opfyldelsen. Aftale om handlingsplan udformes skriftligt, er indeholdt i lærerens ansættelseskontrakt eller bilag til denne, og opfyldelsen af handlingsplanen lægges til grund for tildeling af tillæg Vedr. relevant videregående erhvervsuddannelse: Relevant videregående uddannelse skal som minimum være på teknonom eller merkonom niveau (40 ECTS). Vedr. relevante gymnasiale fag (2 fag.): Såfremt en medarbejder har en 3-årig eller længere videregående uddannelse, på MVU eller LVU niveau, er det aftalt, at de 2 gymnasiale fag på A-niveau opfattes som værende bestået. Såfremt en medarbejder har en videregående uddannelse på KVU niveau (120 ECTS), er det aftalt, at det ene gymnasiale fag på A- niveau opfattes som værende bestået. Såfremt en medarbejder har en videregående uddannelse på teknonom eller merkonom niveau (40 ECTS) eller VVU niveau (60 ECTS), er det aftalt, at begge de 2 gymnasiale fag på A-niveau mangler. SDE lægger vægt på, at det ene gymnasiale fag er dansk på A-niveau. Når begge fag på gymnasialt niveau skal erhverves kan det andet A-fag kan erstattes af ét B-fag eller to C-fag. 1

2 på + eller 5,5 %. Opgørelsen beregnes for hvert hovedområde (chefområde). Ved rekruttering indplaceres medarbejderen på det basisløntrin, der svarer til den løn der er aftalt. Lønnen fastlægges efter en individuel vurdering af den nyansattes tidligere undervisningserfaring, arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer m.v. set i relation til stillingen. 2 Ingen nyansatte indplaceres på basisløntrin 1. Elementer De mulige lønelementer er basisløn, kvalifikationstillæg, funktionstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Basisløn Basislønnen dækker varetagelsen af en stillings almindelige og generelle funktioner på en kvalificeret og selvstændig måde. Løbende ajourføring af faglige og pædagogiske kompetencer er indeholdt i basislønnen. Anciennitetsstigningen i basislønnen honorerer den generelt forbedrede jobudøvelse, der er et resultat af erfaring. Kvalifikationstillæg Som hovedregel gives der ikke kvalifikationstillæg som rekrutteringstillæg. Der kan som hovedregel først gives kvalifikationstillæg når læreren har været på basisløntrin 7 i 1 år og den individuelle handlingsplan følges eller er opfyldt 3. Lærere ansat før d. 1. august 2008 uden en nedskreven handlingsplan for erhvervelse af formelle kvalifikationer (se note 1) har krav på en handlingsplan som er aftalt med nærmeste leder f. eks. i forbindelse med MUS. Såfremt planen herefter følges (jf. note 3) vil der kunne forhandles kvalifikationstillæg til vedkommende. Der er indgået forhåndsaftale om ydelse af et individuelt kvalifikationstillæg til alle der har: erhvervet relevant videregående erhvervsuddannelse erhvervet relevante fag på gymnasialt A-niveau bestået pædagogikum eller en uddannelse med samme pædagogiske niveau Det individuelle kvalifikationstillæg har en størrelse på indtil 1500 kr. pr. måned i april 2009 niveau og gives, uden forhandling til medarbejdere der opfylder ovennævnte 3 kriterier, i et omfang så de samlede decentralt aftalte tillæg (og/eller udligningstillæg) herefter udgør 1500 kr. pr. måned i april 2009 niveau. 2 Se personalepolitikkens Procedure for lønforhandling og udfærdigelse af lønaftaler ved nyansættelser: Inden annonceringen foretager afdelingschefen/nærmeste leder og tillidsrepræsentanten en vurdering af lønniveauet for stillingen. 3 En handlingsplan for erhvervelse af de til enhver tid gældende kvalifikationer, i forhold til Hovedbekendtgørelsens afsnit om lærerkvalifikationer, aftales mellem medarbejder og nærmeste leder ved ansættelsen eller f.eks. ved MUS. Handlingsplanen indeholder en plan for hvilke fag den enkelte medarbejder skal erhverve samt tidsfrister herfor. Handlingsplanen registreres i dialogmodulet under fanebladet handlingsplan Medarbejderplan og der indsendes en udskrift af aftalen til Personaleafdelingen. Overskrides slutdato for færdiggørelse af aktiviteten vil der ikke kunne forhandles kvalifikationstillæg til vedkommende medarbejder indtil aktiviteten er bestået. Den resterende handlingsplan kan derefter revideres og atter følges. I særlige tilfælde kan medarbejder og leder aftale ændrede slutdatoer i handlingsplanen når arbejdsmæssige forhold, som medarbejderen har været uden indflydelse på, er årsag til en overskridelse af den aftalte handlingsplan. Handlingsplanen skal totalt være kortere end 10 år. 2

3 Kvalifikationstillæg herudover gives til medarbejdere der besidder eller erhverver særlige kvalifikationer der efterspørges og anvendes i jobfunktionen. Kvalifikationstillæg tildeles på grundlag af: Faglige kompetencer, i et omfang op til 40 % af udsvingsbåndet Pædagogiske kompetencer, i et omfang op til 40 % af udsvingsbåndet Personlige og almene kompetencer, i et omfang op til 20 % af udsvingsbåndet Den ulige vægtning af de personlige og almene kompetencer skyldes, at dette område omfatter forhold som normalt skal være opfyldt for i det hele taget at være ansat. Muligheden for tildeling af kvalifikationstillæg i et omfang af 20 % skal derfor indikere noget ekstra og bevirker, at kvalifikationstillæg med denne begrundelse kun gives til den medarbejder som hæver sig over gennemsnittet. Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) skal støtte og vejlede medarbejderen mht. efterspurgte kompetencer i afdelingen. Såfremt en medarbejder ikke har haft lønregulering, udover den centralt fastsatte, i 5 år, skal det i forbindelse med lønforhandlingen vurderes, om der er et behov for særlig kompetenceudvikling. Kvalifikationstillæg er varige men kan, i særlige tilfælde hvor forudsætningerne for tillægget ikke længere er opfyldt, opsiges med 2 års varsel. I kvalifikationstillæggets opsigelsesperiode skal medarbejderen have mulighed for at erhverve efterspurgte kvalifikationer/udvikle efterspurgte kompetencer så en lønnedgang afværges. Tillægget bortfalder såfremt der ikke erhverves nye efterspurgte kvalifikationer/udvikles nye kompetencer. Funktionstillæg Funktionstillæg gives for ansvar og for selvstændig varetagelse af særlige funktioner som aftales i stillingsforløbet. Funktioner der tildeles funktionstillæg skal indgå i budgetområdets godkendte organisationsplan og budget samt være beskrevet i en funktionsbeskrivelse. Funktionens omfang vurderes i det enkelte tilfælde ud fra ansvar, kompleksitet, sværhedsgrad og opgavens betydning for afdelingens/skolens mål- og resultatopfyldelse. Funktionstillæggets størrelse udgør 32,22 kr. pr. time i april 2009 niveau, dog maksimalt kr. om året pr. medarbejder i april 2009 niveau Funktioner, der kan udløse funktionstillæg, aftales centralt på SDE. Følgende funktioner er aftalt: Virksomhedskonsulent Teamkoordinator Fagkoordinator Eksamenskoordinator Elevplanskoordinator Skema-/Flexlægger Projektleder / udviklingsprojekter Uddannelses- og erhvervsvejleder Sikkerhedsleder Tillidsrepræsentant Funktionstillæg er midlertidige og ydes så længe funktionen varetages. 3

4 Engangsvederlag Der kan anvendes engangsvederlag som honorering af en særlig indsats, bl.a. med henblik på at understøtte en yderligere kompetenceudvikling. Engangsvederlag skal som udgangspunkt være mærkbare. Resultatløn Resultatløn kan anvendes hvor den øvrige tillægsstruktur ikke fremmer skolens mål i tilstrækkelig grad og som en særlig støtte til teamstrukturen. Resultatløn bygger på aftalte kontrakter med opstillede målbare succeskriterier og indgås før resultatlønsperioden. Resultatmål skal være tydelige og have en klar sammenhæng med eventuelle andre resultatkontrakter indenfor samme afdeling, afdelingens selvevaluering og virksomhedsplanen. Aftale om resultatløn kan indgås for afdelinger/grupper/team og kun i særlige tilfælde for enkeltpersoner. Lønregulering Lønnen (basisløn og tillæg) reguleres på samme tidspunkt og med samme procentregulering som centralt aftalte lønstigninger og i henhold til de på skoleniveau indgåede forhåndsaftaler. Lønaftaler kan ikke indgås med tilbagevirkende kraft. I forbindelse med nærværende aftales indgåelse er aftalt at aflønning af ansættelser foretaget fra d. 1. januar 2000 gennemgås og bringes i overensstemmelse med denne aftales indhold. Pension Der indbetales pensionsbidrag af basisløn og varige tillæg. Med mindre andet aftales, indbetales ligeledes pensionsbidrag af midlertidige tillæg, engangsvederlag og resultatløn. Lønudvikling En ramme for den lokalt fastsatte lønudvikling aftales i forbindelse med fastlæggelse af budgettet for det kommende år 4. Rammen fordeles pr. hovedområde (chefområde). Rammen, der udmeldes i chefområdet, er fradraget beløb der er udbetalt som følge af forhåndsaftalen i det forløbne år. 5 4 Se personalepolitikkens Overordnet lønpolitik for Syddansk Erhvervsskole. 5 Regnes fra d. 1. april foregående år indtil d. 31. marts det aktuelle år. 4

5 Beløb udbetalt som følge af forhåndsaftalen det forløbne år (12 gange x.xxx kr.) fradrages med 50 % i den samlede ramme for EUD-området og 50 % i chefområdet. Årlige lønforhandlinger Lønforhandlinger finder sted en gang årligt hvis en af aftaleparterne begærer det. Lønforhandlinger finder sted i perioden marts-maj med virkning fra 1. april. Forhandlingen skal være påbegyndt senest 2 uger efter en motiveret begæring er modtaget af aftaleparterne og skal være afsluttet senest 4 uger efter modtagelsen. Lønforhandlinger uden for denne termin skal være begrundet i ændret stilling eller ekstra opgaver. Forud for årets lønforhandling skal det mellem afdelingschefen og tillidsrepræsentanten aftales og præciseres, hvilke særlige præmisser, der evt. skal ligge til grund for forhandlingerne, herunder hvilke kriterier og kompetenceområder der ifølge områdets indsatsområder og skolens virksomhedsplan særligt skal lægges vægt på ved tildeling af tillæg. Personaleafdelingen sørger for, at tillidsrepræsentanterne og ledelsen hvert år får lønoversigter der viser de pågældende medarbejderes løn pr. 1. april eller pr. 1. oktober. Desuden udleveres nyeste relevante statistik fra ISOLA der viser, den pågældende medarbejdergruppes lønudvikling i sammenligning med landsgennemsnittet på erhvervsskolerne. Senest 1 uge før forhandlingsmødet er berammet, skal tillidsrepræsentanten og afdelingschefen udveksle begrundede forslag til tillæg. Forhandlingsparterne udfylder en lønaftale eller resultatkontrakt i samarbejde med personaleafdelingen. Lønaftalen eller resultatkontrakten underskrives af personalechefen, medarbejderen, afdelingschefen og tillidsrepræsentanten. Overgang til ny løn Overgang til ny løn sker i henhold til bestemmelserne i den til enhver tid gældende Aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser. Medarbejdere der i henhold til ovenstående, med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar, begærer sig overført til ny løn indgår i førstkommende lønforhandlinger. Ved lønforhandlingerne vurderes medarbejderens mulighed for kvalifikationstillæg i henhold til note 1 i denne aftale og kompetenceopgørelsen fra MUS. Efter endt forhandling skal medarbejderne have meddelelse om forhandlingsresultatet. Er medarbejderen ikke tilfreds med det opnåede resultat kan vedkommende meddele, at han/hun ikke ønsker at overgå til det nye lønsystem. 5

6 Forsøg Der kan indgås aftale om forsøg med sammenkædning af arbejdstid og løn for afdelinger eller team i aftalte perioder og for aftalte arbejdsopgaver. Evaluering Denne aftale evalueres en gang årligt. Personalechefen er ansvarlig for at evalueringen gennemføres senest 4 uger efter begæring af en af aftaleparterne, dog senest 1 år efter udstedelsesdatoen. Hvis parterne er enige om ændringer, kan aftalen ændres uden forudgående opsigelse. Gyldighed og opsigelse Denne aftale er gældende fra d. 1. oktober 2009 og gælder til udløb af overenskomstperioden. Aftalen kan i overenskomstperioden opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Senest 6 uger før udløb af overenskomst- eller opsigelsesperioden skal aftalen genforhandles med henblik på indgåelse af ny aftale baseret på aftaleperiodens evalueringsresultater og centralt indgåede aftaler for den kommende overenskomstperiode. Ny aftale har virkning fra overenskomstperiodens begyndelse og nærværende aftale er gældende indtil ny aftale er indgået. Oktober 2009 Niels Henning Olsen Direktør Syddansk Erhvervsskole Kjeld Pedersen Formand for Uddannelsesforbundet ved SDE 6

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2008 Cirkulære af den 4. februar 2009 Perst. nr. 006-09

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

A n s æ t t e l s e s v i l k å r

A n s æ t t e l s e s v i l k å r Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK 08-11 Frie Grundskoler Side 2 Ansættelsesvilkår OK 08-11 Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Offentligt ansatte 2005-2008. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2005-2008. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2005-2008 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. april 2005-31. marts 2008 3 Den

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. april

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 3 2.1 Forhandlingssystemerne i de tre sektorer 3 2.1.2 Forhandlingsforløbet

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere