Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU"

Transkript

1 Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten (Ny løn). Baggrunden for indførelsen af det nye lønsystem beskrives i "Vejledning om nye lønsystemer i staten" som en naturlig følge af større ændringer inden for den statslige sektor med styrkelse af den lokale kompetence ved decentralisering af ledelsesopgaver og budgetansvar. Da statslige arbejdspladser er forskellige, er det naturligt, at den konkrete udmøntning af lønpolitikken skal kunne tilpasses forholdene på den enkelte arbejdsplads, og det nye lønsystem indeholder dermed en decentralisering af kompetencen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. En større del af lønnen er med indførelsen af Ny løn lagt ud til lokal forhandling og disposition. Af vejledningen fremgår det, at målene for det nye lønsystem er at : sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere og balance mellem lønniveauerne på det statslige og det øvrige arbejdsmarked forbedre samspillet mellem lønfastsættelsen og mål og strategier på den enkelte institution forbedre samspillet mellem løn- og personalepolitikken på den enkelte institution afspejle ansvar og kompetence, honorere medarbejdernes kvalifikationer og fremme sammenhængen mellem løn og indsats kompensere for belastende forhold ved jobbet - ubekvemme arbejdstider, overtid, fysiske forhold m.v. Der lægges desuden vægt på, at lønpolitikken lokalt udmøntes, således, at den er enkel og gennemskuelig accepteres af medarbejderne som rimelig og fair Ny løn på Tek-Nat Det grundlæggende princip bag nærværende lokale aftale er ønsket om en lønaftale, der giver alle velfungerende medarbejdere mulighed for en fornuftig lønudvikling, og som desuden giver mulighed for, at de ansatte, der yder noget særligt, kan erhverve supplerende tillæg ud over det i denne aftale fastlagte grundlønsforløb. 1. Løndannelsens to hoveddele Løndannelsen i overensstemmelse med denne aftale består af to hoveddele: I. Et grundlønsforløb for videnskabelige medarbejdere, der angiver, hvordan en minimumslønudvikling normalt vil være. II. Variable lønelementer, der derudover sikrer, at den samlede løn afspejler kvalifikationer, ansvar og indsats m.v. Side 1 af 5

2 Grundlønsforløbet er kendetegnet ved en tillægsstruktur, der sikrer en lønudvikling for lektorer, der opfylder de normale forventninger til en videnskabelig medarbejder på fakultetet. Grundlønsforløbet består af en række kvalifikationsniveauer (lektor I-III jf. nedenstående), der lægges oven i det normale lektortillæg. De variable lønelementer er engangsvederlag, midlertidige funktionstillæg og varige personlige kvalifikationstillæg samt rekrutteringstillæg. Aftaler om sådanne tillæg kan indgås på grundlag af kriterier aftalt mellem ledelse og organisationsrepræsentanter (jf. denne aftales afsnit 8). 2. Grundlønsforløb for lektorer (lektor I-III) Der opereres med følgende kvalifikationsniveauer med tilhørende varige pensionsgivende kvalifikationstillæg: Lektor I: kr. pr. år (niveau ). Tillægget gives ved ansættelse som lektor. Lektor II: yderligere kr. pr. år, i alt kr. pr. år, (niveau ). Tillægget erhverves senere i forløbet. Lektor III: yderligere kr. pr. år, i alt kr. pr. år, (niveau ). Tillægget erhverves, når den ansatte igennem yderligere en årrække til fakultetets tilfredshed har udført og i relevant omfang dokumenteret sin indsats i forbindelse med forskning, undervisning og administrative opgaver. Indplacering på kvalifikationsniveauerne lektor II og lektor III aftales ved årlig forhandling mellem organisationsrepræsentanter og fakultetets ledelse. 3. Yderligere kvalifikationsniveauer (lektor IV-VI) Lektorer på niveau III, der igennem længere tid har ydet en fortsat solid indsats i universitetets tjeneste, kan indplaceres på kvalifikationsniveau lektor IV og lektor V med dertil hørende varige pensionsgivende kvalifikationstillæg: Lektor IV : yderligere kr. pr. år, i alt kr. pr år (niveau ) Lektor V : yderligere kr. pr. år, i alt kr. pr. år (niveau ). Lektorer med kvalifikationer svarende til kvalifikationsniveau lektor III, der har præsteret forskning på doktorniveau eller ydet en tilsvarende særlig indsats inden for undervisning på AAU kan indplaceres på kvalifikationsniveau lektor VI med dertil hørende varigt pensionsgivende kvalifikationstillæg: Lektor VI: i alt kr. pr år (niveau ) (svarende til docentniveau). (Lektor VI tillægget erstatter ovennævnte kvalifikationstillæg lektor I-lektor V) Tildelt doktorgrad samt tilbagevenden fra en stilling som professor med særlige opgaver (MSO) vil normalt medføre en sådan indplacering. Side 2 af 5

3 Indplacering på lektor IV til VI aftales ligeledes ved årlig forhandling mellem organisationsrepræsentanter og fakultetets ledelse. 4. Funktionstillæg Funktionstillæg kan aftales til medarbejdere, der bestrider hverv, der er sammenlignelige med institut- og studielederfunktioner, som f.eks. hvervet som leder af et større center eller projekt. Sådanne tillæg oppebæres normalt så længe det pågældende hverv bestrides. 5. Engangsvederlag Der kan aftales engangsvederlag til medarbejdere, der skønnes at have ydet en særlig indsats. For at komme i betragtning til et sådant tillæg må en medarbejder have udført alle sine ordinære arbejdsfunktioner tilfredsstillende og desuden have præsteret noget særligt inden for et eller flere af områderne forskning, undervisning, ph.d.-vejledning, formidling samt administrative opgaver (ledelse). 6. Tillæg i forbindelse med rekruttering Inden for områder med rekrutteringsvanskeligheder kan der mellem ledelse og organisationsrepræsentanter indgås aftale om tillæg (pensionsgivende og eventuelt tidsbegrænset) inden opslag af stilling(er), således, at oplysninger om et sådant tillæg kan indgå i opslaget. 7. Lønniveau Det er normalt ikke muligt inden for en stillingskategori at aftale et kvalifikationsniveau eller varige tillæg, der bringer den samlede løn op over den samlede faste løn for den nærmeste overliggende stillingskategori eller det nærmeste overliggende kvalifikationsniveau. 8. Retningslinier for tillægsforhandlinger I forbindelse med indgåelse af aftale om kvalifikationstillæg og engangsvederlag vil forhandlingsgrundlaget være både objektive/synlige oplysninger (publikationer, undervisningspriser, eksterne bevillinger m.m.) og indberetninger, der sikrer, at også en for fakultetet mindre synlig, men lokalt bemærkelsesværdig kvalifikation/indsats kan føre til indgåelse af aftale om tillæg. Grundlønsforløbet Forhandling og indgåelse af aftale om oprykning mellem grundlønsforløbets kvalifikationsniveauer finder sted hvert år i efterårssemesteret, og oprykning sker pr. 1. januar det følgende år. En ansat kan indstilles til oprykning henholdsvis af fakultetets ledelse og af organisationsrepræsentanten. Aftalegrundlaget er, at lektor II niveauet nås efter ca. 5 års lektoransættelse lektor III niveauet nås efter gennemsnitligt ca. 10 års lektoransættelse, men med nogen spredning disse niveauer nås af alle lektorer, hvis samlede arbejdsindsats er ydet til fakultetets tilfredshed Side 3 af 5

4 Øvrige tillæg (de variable lønelementer) Forhandling af indplacering på niveauerne lektor I-VI samt engangsvederlag sker hvert år i efterårssemestret. Der kan i særlige tilfælde aftales andre varige tillæg udover indplacering på kvalifikationsniveauerne lektor I - lektor VI. Varige tillæg udbetales med virkning fra 1. januar det efterfølgende år, og engangsvederlag udbetales umiddelbart efter forhandlingernes afslutning. Forhandlingerne afsluttes så betids, at den samlede udgift kendes ved tidspunktet for næste års budgets forelæggelse for fakultetsrådet, og udgiften synliggøres i budgettet. Fakultetsrådets kommentarer hertil inddrages ved det følgende års forhandlinger. En ansat kan indstilles til tillæg henholdsvis af fakultetets ledelse og af organisationsrepræsentanten. Som begrundelse for tillæg skal anføres en stabil eller særlig indsats inden for et eller flere af den ansattes arbejdsområder. Ingen områder er på forhånd udelukket i denne forbindelse. Som typiske eksempler på områder, hvorunder en særlig indsats vil kunne identificeres, kan nævnes følgende: 1) Videnskabelig produktion (publikationer i internationale tidsskrifter, doktorafhandlinger m.v., udtagning af patenter) 2) Redaktion af videnskabelige tidsskrifter og bøger 3) Særlige ledelsesopgaver, såsom projektledelse og iværksættelse af nye forskningsinitiativer samt fundraising 4) Organisering af videnskabelige og faglige konferencer 5) Specielt værdsat undervisning (f.eks. ved nominering som årets underviser eller udførelse af særligt omfattende eller særligt belastende undervisningsopgaver) 6) Udvikling af nye uddannelser eller markante nye uddannelseselementer 7) Udvikling af state-of-the-art undervisningsmateriale (bl.a. ved anvendelse af informationsteknologi) 8) Omfattende koordineringsarbejde inden for uddannelse (f.eks. ansvar for studenterudveksling, ansvar for undervisningsnetværk) 9) Omfattende formidlingsaktivitet 10) Ekstraordinært omfang af akademisk bedømmelsesarbejde 11) Ekstraordinært omfang af særlige administrationsopgaver (herunder institutudvalg, TR-arbejde m.v.) Side 4 af 5

5 Det bemærkes, at arbejdsopgaverne og deres indbyrdes vægt kan variere med tiden. 9. Gyldighedsperiode Denne aftale erstatter aftale af Denne aftale kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel. Den tages op til genforhandling senest den 1.april Aalborg Universitet d. Finn Kjærsdam (dekan) Hanne Brande-Lavridsen (DdL) Bo Vagnby (AAR) Herman Knudsen (DM) Bent Jütte (IDA) Side 5 af 5

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere