Årsrapport. Annual Report.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Annual Report. www.eikbank.dk"

Transkript

1 Årsrapport Annual Report 2007

2 2 2 Eik Bank Danmark A/S Nørre Farimagsgade 15 DK-1364 København K Telefon Telefax CVR-nr. / Registration no Reg. nr Stiftet / Established: 7. februar 2001 Hjemsted / Registered adress: København Direktion / Management Brian Toft Adm. bankdirektør / Chief Managing Director Jesper Clausen Bankdirektør / Managing Director Bestyrelse / Board of Directors Marner Jacobsen Formand / Chairman Henrik Ørsted Næstformand / Vice Chairman Ledelsens andre ledelseshverv i danske aktieselskaber / Management s board membership of other Danish limited companies Brian Toft bestyrelsesmedlem / Board member DSK A/S Henrik Ørsted bestyrelsesmedlem / Board member Second Holding A/S bestyrelsesmedlem / Board member Henrik Ørsted A/S bestyrelsesmedlem / Board member Oak Property Invest A/S Knud Jørgen Strange Revisorer / Auditors Rasmussen & Weihe Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Knud Jørgen Strange bestyrelsesmedlem / Board member Tysk Ejendomsselskab A/S Generalforsamling / Annual General Meeting 17. marts 2008 / 17 March 2008 Ejerforhold / Ownership Eik Banki P/F, Færøerne, ejer 100% af kapitalen / Eik Banki P/F, Faroe Islands, owns 100 per cent of the capital

3 3 Indholdsfortegnelse Contents 5 års hoved- og nøgletal 5 Years Key Figures and Financial Ratios Ledelsens årsberetning Management s Review Ledelsespåtegning Management s Statement Regnskabstal for 2007 Annual Accounts 2007 Revisionspåtegning Auditor s Report Anvendt regnskabspraksis Accounting Principles

4 4 4

5 5 5 års hoved- og nøgletal 5 Years Key Figures and Financial Ratios

6 6 6 5 års hoved- og nøgletal / 5 Years Key figures and financial ratios Resultatopgørelse / Profit and Loss Account DKK Resultatopgørelse / Profit and Loss Account Netto renteindtægter / Net interest income Udbytte samt gebyrer og provisionsindtægter, netto / Net dividends, fees and commissions income Netto rente- og gebyrindtægter / Net interest income and fee income Kursreguleringer / Market value adjustments Andre ordinære indtægter / Other ordinary income Resultat før omkostninger og nedskrivninger mv. / Profit on financial operations Udgifter til personale og administration / Staff costs and administrative expenses Af- og nedskrivning på immat. og materielle aktiver / Depreciation and write-down of intangible and tangible assets Andre driftsudgifter / Other operating costs Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. / Impairments of loans and claims, etc Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder / Income from associated and subsidiary undertakings Årets resultat før skat / Profit before tax for the year Skat / Taxes Årets resultat efter skat / Net profit for the year

7 7 5 års hoved- og nøgletal / 5 Years Key figures and financial ratios Udvalgte balancetal / Selected Balance Figures DKK Udvalgte balancetal / Selected Balance Figures Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker / Claims on credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender/ Loans and other claims Gæld til kreditinstitutter og centralbanker / Debts to credit institutions and central banks Indlån og anden gæld / Deposits and other debts Efterstillede kapitalindskud / Subordinated loans Egenkapital / Equity Aktiver i alt / Total assets

8 8 8 5 års hoved- og nøgletal / 5 Years Key figures and financial ratios Nøgletal / Ratios DKK Nøgletal / Ratios 1) Solvens og kapital / Solvency and capital ratios Solvensprocent / Solvency ratio % 13,8 11,7 10,3 12,2 11,8 Kernekapitalprocent / Core capital ratio % 12,2 11,1 9,3 10,5 9,0 Overskud / Earnings ratios Egenkapitalforrentning før skat / Return on equity, before tax % 16,1 35,1 26,8 10,2 5,0 Egenkapitalforrentning efter skat / Return on equity, after tax % 12,0 25,1 19,6 7,2 3,3 Indtjening pr. omkostningskrone / Income/cost ratio 1,74 2,27 1,76 1,17 1,11 Markedsrisiko / Market risk Renterisiko / Interest rate risk % 4,2 2,0 2,2 2,3 0,0 Valutaposition / Foreign exchange position % 6,0 16,8 5,5 11,1 10,0 Valutarisiko / Exchange rate risk % 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 Likviditet / Liquidity ratios Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet / Excess liquidity cover relative to the statutory requirements % 132,9 41,0 46,3 42,7 115,7 Kreditrisiko / Credit Risk Summen af store engagementer / Total amount of large exposures % 254,5 524,0 580,7 396,7 572,0 Årets nedskrivningsprocent / Depreciation ratio for the year % 0,2 0,1 0,2 0,8 0,1 Andel af tilgodehavender med nedsat rente / Pct. of claims with reduced interest rate % 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent / Depreciation ratio % 0,5 0,7 0,8 1,0 0,6 Udlån og nedskrivninger i forhold til indlån / Loans and depreciations in percent of deposits 108,3 653,5 616,9 374,4 316,4 Årets udlånsvækst / Growth in loans for the year % 149,6 45,5 85,8 54,9 258,7 Udlån i forhold til egenkapital / Loans as % of equity 7,6 8,8 11,5 8,9 10,2 Forklaring til nøgletal / Explanation of ratios 1) Udarbejdet i henhold til Finanstilsynets retningslinjer / Prepared in accordance with the regulations issued by the Danish Financial Supervisory Authority

9 9 Ledelsens årsberetning Management s Review

10 10 Ledelsens årsberetning / Management s Review 10 Væsentlige begivenheder Eik Bank Danmark A/S har i 2007 realiseret et tilfredsstillende regnskabsresultat samt haft en markant fremgang i forretningsomfanget. Årets resultat før skat udgør DKK 109,4 mio. mod DKK 93,8 mio. i 2006 svarende til en fremgang på 17%. Årets resultat før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 16,1% mod 35,1% i Det bemærkes, at banken har modtaget en kapitalforhøjelse på DKK 575 mio. i forbindelse med købet af SkandiaBanken A/S. Resultatet ligger væsentligt over forventningerne ved årets start, men på niveau med forventningerne ved halvåret, hvor der blev estimeret en indtjening i niveau DKK 115 mio. før skat for hele året. En af årsagerne til opjusteringen medio året skyldtes en særdeles positiv udvikling på de finansielle markeder i 1. halvår Forventningerne til årsresultatet blev således knapt indfriet, primært som følge af færre nettorente- og gebyrindtægter i 4. kvartal 2007 end forventet. Balancen udgør ultimo 2007 DKK mio. mod DKK mio. ultimo I maj blev der indgået aftale med den svenske finanskoncern Skandia vedr. køb af SkandiaBanken A/S i Danmark, ligesom der i august måned blev indgået aftale vedr. køb af Privestor Fondsmæglerselskab A/S og Tidsskriftet FinansNyt A/S. Alle 3 selskaber er ultimo 2007 fusioneret med Eik Bank Danmark A/S med Eik Bank Danmark A/S som fortsættende selskab. Dette har betydet en tilgang på kunder, indlån på DKK 6,1 mia. og udlån på DKK 4,8 mia. Med erhvervelserne har Eik Bank Danmark A/S bl.a. opnået en betydelig risikospredning i kunde- Significant events Eik Bank Danmark A/S achieved a satisfactory accounting profit for 2007 with significant progress in its business volume. The result before tax for the year is DKK million against DKK 93.8 million in 2006, corresponding to a 17% increase. The result before tax for the year results in a return on the average equity of 16.1% against 35.1% in It is noted that the bank has received a capital increase of DKK 575 million in connection with the acquisition of SkandiaBanken A/S. The year s profit is well above the forecast at the beginning of the year, but equivalent to the mid-year forecast, where the estimated earnings before tax for the whole year were in the region of DKK 115 million. One of the reasons for the mid-year upward adjustment was the very positive development of the financial markets during the first six months of Thus the forecast for the annual profit was not quite fulfilled, primarily because the net interest and fee income during the 4th quarter of 2007 was lower than expected. The total year-end balance sheet total for 2007 is DKK 10,537 million against DKK 3,539 million at the end of In May an agreement was concluded with the Swedish financial group Skandia for the purchase of SkandiaBanken A/S in Denmark; in August, agreements were concluded to purchase Privestor Fondsmæglerselskab A/S and Tidsskriftet FinansNyt A/S. At the end of 2007, these three companies were merged with Eik Bank Danmark A/S, with Eik Bank Danmark A/S as the continuing company. This has resulted in an influx of 115,000 new customers, deposits of DKK 6.1 billion and loans of DKK 4.8 billion.

11 11 Ledelsens årsberetning / Management s Review segmenter og sammensætning af udlånsporteføljen, ligesom banken har fået adgang til internetbankens kundebase. Samlet dækker banken nu privatkundernes behov for at kunne gøre bankforretninger til attraktive priser og få personlig rådgivning ved større økonomiske dispositioner indenfor formueplacering, pensionsrådgivning, ejendomsinvestering m.v. Købene af SkandiaBanken A/S i Danmark, Privestor Fondsmæglerselskab A/S samt Tidsskriftet FinansNyt A/S har betydet, at organisationen er blevet væsentlig styrket. Den fusionerede bank beskæftiger i alt 110 medarbejdere, svarende til 100 fuldtidsansatte mod 43 fuldtidsansatte ultimo Pr. 30. november 2007 gennemførtes frasalg af den tidligere SkandiaBanken A/S i Danmarks forretningsområde Bilfinans. Dette skete som et led i tilpasningen af forretningskonceptet i Eik Bank Danmark A/S. Den samlede aktivmasse, der er frasolgt, udgør DKK 1,6 mia. Basiskapitalen udgør ultimo 2007 DKK 892 mio. mod DKK 371 mio. i Bankens ledelse Der er i 2007 ikke sket ændringer i bankens bestyrelse eller direktion. Bankens bestyrelse udgøres af bestyrelsesformand Marner Jacobsen, næstformand Henrik Ørsted og Knud Strange. Direktionen består af administrerende bankdirektør Brian Toft og bankdirektør Jesper Clausen. Direktionen og bestyrelsen besidder følgende ledelshverv: With these acquisitions, Eik Bank Danmark A/S has achieved a considerable spreading of risks with regard to customer segments and loan portfolio structure. In addition, the bank has gained access to the Internet bank s customer base. In all, the bank now covers the private customers need to handle their bank transactions at attractive prices and to obtain personal counselling in connection with major financial transactions regarding investments, pensions, property investments etc. As a result of the purchases of SkandiaBanken A/S in Denmark, Privestor Fondsmæglerselskab A/S and Tidsskriftet FinansNyt A/S the organisation has been significantly strengthened. The merged bank has a total of 110 employees, corresponding to 100 fulltime employees, against 43 full-time employees at the end of The business area Bilfinans (Auto financing) of the former SkandiaBanken A/S in Denmark was sold at 30 November 2007 as part of an adaptation of the business concept of Eik Bank Danmark A/S. The total volume of assets sold amounts to DKK 1.6 billion. The capital base amounts to DKK 892 million at the end of 2007, up from DKK 371 million in The bank s management There were no changes in the bank s Board of Directors or Management in The bank s Board of Directors has the following members: Marner Jacobsen (Chairman), Henrik Ørsted (Vice-Chairman) and Knud Strange. The Management consists of Brian Toft, CEO, and Jesper Clausen, Managing Director.

12 12 12 Ledelsens årsberetning / Management s Review Brian Toft bestyrelsesmedlem DSK A/S Henrik Ørsted bestyrelsesmedlem Second Holding A/S bestyrelsesmedlem Henrik Ørsted A/S bestyrelsesmedlem Oak Property Invest A/S Knud Jørgen Strange bestyrelsesmedlem Tysk Ejendomsselskab A/S Forretningsområder Bankens forretningsområder omfatter Retail banking Netbank Private Banking og Asset Management Corporate banking Capital markets Økonomisk udvikling Resultat Eik Bank Danmark A/S realiserede i 2007 et resultat før skat på DKK 109,4 mio. og DKK 81,9 mio. efter skat. I 2006 udgjorde resultatet DKK 93,8 mio. før skat og DKK 67,2 mio. efter skat. Resultatet af SkandiaBanken A/S i Danmark indgår regnskabsmæssigt fra 1. juli 2007 og Privestor Fondsmæglerselskab A/S og Tidsskriftet FinansNyt A/S fra den 7. august Sammenligningstallene med 2006 og den procentvise ændring, jf. nedenfor, er derfor ikke direkte sammenlignelige. Netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 208,3 mio. mod 123,7 mio. i 2006 eller en stigning på 68%, hvor af DKK 56,1 mio. svarende til 45%, kan henføres til det øgede forretningsomfang som følge af fusionen med SkandiaBanken A/S i Danmark. The following members of the Board of Directors are also members of the boards of directors of the following companies: Brian Toft Board member of DSK A/S Henrik Ørsted Board member of Second Holding A/S Board member of Henrik Ørsted A/S Board member of Oak Property Invest A/S Knud Jørgen Strange Board member of Tysk Ejendomsselskab A/S Business areas The bank s business areas comprise Retail Banking Netbanking Private Banking and Asset Management Corporate Banking Capital Markets Financial development Result for the year In 2007 Eik Bank Danmark A/S achieved a pre-tax profit of DKK million and an after-tax profit of DKK 81.9 million. In 2006, the pre-tax profit amounted to DKK 93.8 million, with an after-tax profit of DKK 67.2 million. The profit of SkandiaBanken A/S in Denmark is included in the accounts from 1 July 2007, whereas Privestor Fondsmæglerselskab A/S and Tidsskriftet FinansNyt A/S are included from 7 August The figures for 2006 and the percentage change, cf. below, are thus not directly comparable. Net interest and fee income amounts to DKK 208.3

13 13 Ledelsens årsberetning / Management s Review Kursreguleringer udgør DKK 43,8 mio. mod DKK 43,4 mio. i Heraf udgør kursregulering på unoterede aktier i 2007 DKK 31,6 mio. mod DKK 42,5 mio. i Beholdningen af unoterede aktier er ultimo 2007 bogført til DKK 41,8 mio. efter frasalg af andel af beholdningen i Investea A/S på DKK 18,4 mio. Bogført værdi af investering i Investea A/S udgør herefter DKK 23,4 mio. pr. 31. december Omkostningerne er steget fra DKK 65,1 mio. til DKK 126,8 mio. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til omkostninger, der relaterer sig til de tilkøbte virksomheder. Bankens samlede tab og nedskrivninger på udlån udgør ultimo 2007 DKK 19,4. mio., hvoraf DKK 9,9 mio. vedrører gruppevise nedskrivninger og DKK 9,5 mio. vedrører individuelle nedskrivninger. Jvf. anvendt regnskabspraksis er der med virkning for 2007 indført tre modeller for gruppevise nedskrivninger på bankens portefølje af udlån og kreditter. Desuden henvises til afsnittet vedrørende kreditrisici for yderligere oplysninger. Bankens samlede nedskrivningskonto udgør DKK 37,7 mio. svarende til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 0,46. Balance Balancen udgør ultimo 2007 DKK ,3 mio. mod DKK 3.538,9 mio. ultimo 2006 svarende til en stigning på 198%. Af stigningen kan 103% henføres til opkøbet af og fusionen med SkandiaBanken A/S i Danmark, Privestor Fondsmæglerselskab A/S og Tidsskriftet FinansNyt A/S. Goodwill relateret til de opkøbte enheder indgår i balancen med DKK 215,9 mio. million against DKK million in 2006, which is an increase of 68%. DKK 56.1 million, or 45% thereof, can be attributed to the increased business volume following the merger with SkandiaBanken A/S in Denmark. Value adjustments amount to DKK 43.8 million against DKK 43.4 million in Of this amount, value adjustments of unlisted shares amounted to DKK 31.6 million in 2007 against DKK 42.5 million in The portfolio of unlisted shares at the end of 2007 amounts to DKK 41.8 million after the disposal of a DKK 18.4 million share of the portfolio in Investea A/S. Hereafter, the book value of the investment in Investea A/S is DKK 23.4 million at 31 December Costs went up from DKK 65.1 million to DKK million. This increase is basically attributable to costs related to the acquired companies. The bank s total operating deficit from losses and write-downs on loans amounts to DKK 19.4 million at the end of 2007, with DKK 9.9 million attributable to group write-downs and DKK 9.5 attributable to individual write-downs. As explained under accounting policies, three models of group write-down of the bank s portfolio of loans and credit facilities were introduced with effect from See the paragraph on credit risks for further information. The bank s total write-down account amounts to DKK 37.7 million corresponding to an accumulated writedown percentage of Balance sheet The balance sheet total at year-end 2007 is DKK 10,537.3 million, compared to the year-end 2006 figure of DKK 3,538.9 million, corresponding to an increase of 198%. 103% of this increase is attributable

14 14 14 Ledelsens årsberetning / Management s Review Udlån er steget fra DKK mio. til DKK mio. svarende til en stigning på 150%. Af stigningen kan 115% henføres til opkøbet af og fusionen med SkandiaBanken A/S. Indlån er steget fra DKK 475 mio. til DKK mio. svarende til en stigning på 1.400%. Af stigningen kan 1.318% henføres til opkøbet af og fusionen med SkandiaBanken A/S. Kapitalforhold I forbindelse med køb af SkandiaBanken A/S i Danmark, samt for at understøtte strategien i Eik Bank Danmark A/S, blev ansvarligt lån på DKK 20 mio. fra bankens moderselskab, Eik Banki P/F, forhøjet med DKK 80 mio. til i alt DKK 100 mio. Endvidere blev egenkapitalen styrket gennem en kapitalforhøjelse på i alt DKK 575 mio. ved indbetaling fra Eik Banki P/F. Basiskapitalen efter fradrag udgør ultimo 2007 DKK 892 mio. mod DKK 371 mio. ultimo Solvensprocenten udgør 13,8% mod 11,7% ultimo Kernekapitalprocenten udgør 12,2% mod 11,1% ultimo Udbytte Bestyrelsen foreslår at der for 2007 ikke udbetales udbytte. Nye kapitaldækningsregler fra 1. januar 2007 (BASEL II) Pr. 1. januar 2007 er der trådt en ny kapitaldækningsbekendtgørelse i kraft. For 2007 har Eik Bank Danmark A/S benyttet sig af overgangsordningen. Fra 1. januar 2008 vil der blive rapporteret efter de nye regler. De nye regler og bankens struktur betyder to the purchase of and merger with SkandiaBanken A/S in Denmark, Privestor Fondsmæglerselskab A/S and Tidsskriftet FinansNyt A/S. Goodwill related to the acquired entities is recognised in the balance sheet with DKK million. Loans went up by 150%, from DKK 3,079 million to DKK 7,684 million. 115% of this increase is attributable to the acquisition of and merger with SkandiaBanken A/S. Deposits went up by 1,400%, from DKK 475 million to DKK 7,126 million. 1,318% of this increase is attributable to the acquisition of and merger with SkandiaBanken A/S. Capital structure In connection with the purchase of SkandiaBanken A/S in Denmark, and to support the strategy of Eik Bank Danmark A/S, a subordinate loan of DKK 20 million from the bank s parent company, Eik Banki P/F, was increased by DKK 80 million to a total of DKK 100 million. Moreover, the shareholders equity was strengthened by a total capital increase of DKK 575 million contributed by Eik Banki P/F. The capital base after deductions amounts to DKK 892 million at year-end 2007, up from DKK 371 million at year-end The solvency ratio is 13.8% against 11.7% at yearend The core capital ratio is 12.2% against 11.1% at year-end Dividend The Board of Directors proposes that no dividend is paid for 2007.

15 15 Ledelsens årsberetning / Management s Review med udgangspunkt i en foreløbig opgørelse, at de risikovægtede aktiver inkl. operationelle risici bliver reduceret med ca. 6% i Bankens oplysningsforpligtelser i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen, bilag 20 Der henvises til risikorapport som bilag til årsrapporten på bankens hjemmeside Forventninger til 2008 Banken vil i 2008 fokusere på integration og udvikling af den nye samlede organisation med fokus på skift til en fælles datacentral, flytning til fælles domicil samt udvikling af forretningskonceptet og produktudbuddet. Den nye organisation, med en stærk netbankplatform, vurderes at have gode muligheder for at tiltrække nye kunder. Ved indgangen til år 2008 er de finansielle markeder præget af uro med kreditog likviditetskrise og faldende aktiekurser samt faldende priser på ejerboliger. På trods af afmatning på ejendomsmarkedet i Danmark vurderes det økonomiske klima i Danmark fortsat gunstigt. Der forventes derfor en moderat vækst i 2008 med en samlet stigning i forretningsomfanget (indlån/udlån og garantier) på 5%. I bankens budget for 2008 er der afsat betydelige omkostninger til integration, udvikling og markedsføring af banken, hvorefter budgettet udviser et resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat på DKK 116 mio. Til bankens fortsatte vækst er der behov for flere dygtige medarbejdere. Eik Bank Danmark A/S ønsker at tiltrække nye medarbejdere ved at give mulighed for at få ansvar og kompetence til at træffe beslutninger. For at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere tilbyder banken derfor en attraktiv arbejdsplads med ansvar og udfordringer. Banken har personalepolitikker inden for stress, sygdom og New capital adequacy rules from 1 January 2007 (BASEL II) The new capital adequacy rules became effective at 1 January For 2007, Eik Bank Danmark A/S has applied the transitional rules. From 1 January 2008 our reporting will comply with the new rules. Based on a preliminary assessment, the bank s risk-weighted assets including operational risks will be reduced by approximately 6% in 2008 as a consequence of the new rules and the bank s structure. The bank s duty of disclosure according to Government Order on Capital Adequacy, appendix 20 Reference is made to the risk report attached as an appendix to the annual report on the bank s website Forecast for 2008 In 2008 the bank will focus on the integration and development of the new combined organisation, the main emphasis being the shift to a joint data processing centre, relocation to a joint domicile and development of the business concept and the product range. The new organisation, with its strong netbanking platform, is expected to be in a good position to attract new customers. At the start of 2008, the financial markets are characterised by turbulence, credit and liquidity crises and the falling prices of shares and owner-occupied dwellings. Despite a certain weakening of the property market in Denmark the outlook for the economic climate in Denmark continues to be positive. Consequently, a moderate growth is expected for 2008 with an aggregate increase in the business volume (deposits/loans and guarantees) of 5%. In the bank s budget for 2008, provisions have been made

16 16 16 Ledelsens årsberetning / Management s Review kompetenceudvikling, og der er fokus på at skabe et sundt arbejdsmiljø, blandt andet gennem et røgfrit miljø, frugtordning og sund kantineordning. Risikostyring Generelt Banken er eksponeret over for forskellige typer af risici, som bankens ledelse er opmærksom på. Der foretages løbende overvågning og rapportering herpå, således at det er muligt at styre risiciene med henblik på at minimere tab herpå. De væsentligste risici for banken er: Kreditrisici på bankens udlån: Risiko for tab som følge af kunders manglende betalingsevne og/ eller -vilje. Markedsrisici: Risiko for tab på aktiver eller passiver som følge af ændring i markedsforhold. Compliance Banken har oprettet en compliancefunktion. Compliancefunktionen skal medvirke til at sikre, at banken til enhver tid efterlever gældende lovgivning, som f.eks. regler om god skik samt interne regler fastsat af banken. Compliancefunktionen vil således medvirke til at fastholde og forbedre bankens omdømme. Kreditrisiko Eik Bank Danmark A/S har med købet i 2007 af SkandiaBanken A/S i Danmark opnået en væsentlig diversifikation af bankens udlåns- og garantiportefølje, således at porteføljen målt på volumen er fordelt med 46% privatkunder og 54% erhvervskunder med udgangen af Ultimo 2006 var fordelingen 18% privatkunder og 82% erhvervskunder. Hovedparten af bankens udlån og garantier relaterer sig til det danske marked. Ca. 10% af bankens for considerable costs of integration, development and marketing of the bank, with a budgeted profit before market value adjustments, impairment of loans and tax of DKK 116 million. More competent employees are required to ensure the bank s continued growth. Eik Bank Danmark A/S wishes to attract new employees by enabling them to take responsibility and giving them competence to make decisions. Hence, to attract and retain competent employees, the bank offers an attractive place of work with responsibilities and challenges. With its human resource policies on stress, illness and development of competencies, as well as its smokefree environment, fruit plan and canteen programme, the bank focuses on the creation of a healthy working environment. Risk management General The bank s management pays attention to the fact that the bank is exposed to different types of risks. Hence, these risks are continuously monitored and reports are drawn up to enable management of the risks and to minimise losses as a result thereof. The most important risks for the bank are: Credit risks on the bank s loans: risk of loss as a result of the customers inability or reluctance to fulfil their payment obligations. Market risks: risk of loss on assets or liabilities as a consequence of fluctuating market conditions. Compliance The bank has set up a compliance function, which is to help to ensure that the bank complies with current legislation from time to time, e.g. rules on good conduct and internal rules laid down by the bank. Thus the compliance function will contribute towards

17 17 Ledelsens årsberetning / Management s Review samlede udlån og garantier kan således henføres til finansiering udenfor Danmark, primært Sverige og Tyskland. Bankens udenlandske finansieringer relaterer sig hovedsageligt til finansiering af investeringsejendomme kendetegnet ved solide og stabile cash-flows. Banken er hverken direkte eller indirekte involveret i det amerikanske marked for sub-prime lån. Banken registrerer kvartalsvist samtlige betydende engagementer med henblik på at fastlægge bankens samlede kreditrisiko, herunder til vurdering af den samlede udlånsdiversifikation samt behov for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantidebitorer og uudnyttede kreditfaciliteter. Ud over den kvartalsvise engagementsregistrering kreditvurderes samtlige erhvervsengagementer årligt på baggrund af opdateret bonitetsmateriale for de respektive kunder, ligesom der årligt sker opdatering af kunderatings. Rating af bankens erhvervskunder sker som et supplement til den individuelle kreditvurdering. Den benyttede ratingmodel er udviklet af banken i samarbejde med PricewaterhouseCoopers, og benyttes sideløbende til fastlæggelse af den gruppevise nedskrivning på bankens erhvervskunder. I bankens ratingmodel rangeres samtlige erhvervskunder med udlånsengagement i 7 klasser efter kreditrisiko, hhv. A+, A, A-, B+, B, B- samt C, hvor A+ er bedste kunderating og C er ringeste kunderating. Rangeringen foretages ud fra vægtning af en række underliggende variable indenfor 4 definerede udlånssegmenter med ensartede kreditrisici. De underliggende variable vurderes alle at have signifikant betydning for sandsynligheden for, at den enkelte kunde misligholder sit engagement med banken. Med udgangen af 2007 var 95,3% af bankens maintaining and improving the bank s reputation. Credit risk With its purchase in 2007 of SkandiaBanken A/S in Denmark, Eik Bank Danmark A/S has achieved a significant diversification of the bank s loan and guarantee portfolio which, measured on volume, is distributed on 46% private customers and 54% corporate customers at the end of At the end of 2006 the distribution was 18% private customers and 82% corporate customers. The majority of the bank s loans and of the guarantees granted by the bank are related to Danish customers, with only 10% of the bank s total loan and guarantee commitments related to financing outside Denmark, primarily in Sweden and Germany. The bank s foreign financing commitments are mainly related to financing of investment properties characterised by solid and stable cash-flows. The bank is neither directly nor indirectly involved in the American sub-prime market. The bank records all of its important commitments on a quarterly basis in order to establish the bank s total credit risk and especially to assess the overall diversification of loans granted and the need to write down loans and to make provisions for guarantee debtors and unutilised credit facilities. In addition to the quarterly registration of commitments, all of the bank s corporate commitments are as a rule subject to a credit assessment at least once annually, based on updated documentation of the respective customers creditworthiness. Similarly, customer ratings are updated at least once annually. The rating of the bank s corporate customers is provided as a supplement to the individual rating. The rating model

18 18 Ledelsens årsberetning / Management s Review 18 erhvervskunder målt på volumen rated i de 5 højeste ratingtrin. Fastsættelse af kunderatings på bankens erhvervskunder sker hovedsageligt med henblik på porteføljestyring og fastlæggelse af gruppevise nedskrivninger på dette udlånssegment. Enhver form for kreditgivning af hhv. erhvervskunder og privatkunder i private banking segmentet sker således uændret på basis af en grundig individuel kreditvurdering, der er uafhængig af den respektive kundes rating. For kreditvurdering af privatkunder i internetbanken anvender banken en generisk PD model samt PD scorekort. Til trods for at banken i 2007 har oplevet en tilnærmelsesvis konstant restanceprocent i pantebrevsporteføljen, er der realiseret stigende tab på dette udlånssegment. Som en konsekvens heraf har banken med udgangen af 2007 valgt at integrere bankens pantebrevsafdeling i bankens afdeling for erhvervsfinansiering og generelt skærpet kriterierne for pantebrevsfinansiering. Til trods for disse tiltag forventes hovedparten af bankens tab og nedskrivninger også i 2008 at relatere sig til pantebrevssegmentet. For bankens privatkunder udarbejdes månedlig opfølgning på hhv. misligholdte lån i antal og volumen samt nedskrivningsprocent. Banken måler herudover månedligt udviklingen i antal rykkere pr. produkttype, således at en forværring, hos kunderne, i betalingsmønsteret hurtigt synliggøres. Generelt foretager banken kvartalsvis regulering af såvel individuelle nedskrivninger som gruppevise nedskrivninger, ligesom banken følger alle engagementer, hvorpå der er foretaget individuel nedskrivning, tæt, således at banken har mulighed has been developed by the bank in cooperation with PricewaterhouseCoopers and is also used to determine group write-downs on the bank s commercial customers. The bank s rating model ranks all corporate customers with lending facilities in 7 classes according to credit risk: A+, A, A-, B+, B, B- and C, respectively, with A+ as the best customer rating and C as the lowest. The ratings are attributed by weighting a number of underlying variables within four defined loan segments with similar credit risks. The underlying variables are all estimated to have a significant influence on the probability of the individual customer s failure to meet its commitment with the bank. At the end of 2007, 95.3% of the bank s corporate customers were rated in the five highest classes, measured on volume. The allocation of customer ratings to the bank s corporate customers is primarily done for portfolio management purposes and to determine group write-downs on this loan segment. Hence, all types of credit facilities offered to corporate customers and to private customers in the private banking segment are based, as before, on a thorough individual credit assessment independently of the respective customer s rating. As regards credit assessment of private customers in the Internet bank, the bank uses a generic PD model and PD scorecards. Although the bank experienced an almost constant percentage of arrears in the mortgage portfolio in 2007, the losses have increased on this loan segment. As a consequence thereof, the bank has decided to integrate its mortgage department into its corporate

19 19 Ledelsens årsberetning / Management s Review for hurtig involvering i tilfælde af negativ udvikling på de respektive engagementer. Banken har endvidere udarbejdet interne handlingsplaner for alle betydende engagementer, hvorpå der er foretaget individuel nedskrivning. Markedsrisici Udover kreditrisikoen på bankens udlån har banken markedsrisici vedr. rente, valuta, aktier og likviditet. Overvågning af risici foretages på daglig basis og rapporteres månedligt til bestyrelsen. Banken tilstræber til stadighed en lav risikoprofil vedr. renterisiko, valutarisiko, aktierisiko og likviditetsrisiko. Resultater af risikoberegningerne er påvirket væsentligt af den tilførte egenkapital og de tilkøbte aktiviteter. Markedsrisiko på rente Bankens udlån og indlån indgås som udgangspunkt med variabel rente for en aftalt periode. For boliglån er der dog mulighed for at vælge lån med renteloft. Renterisikoen på balancedagen kan i al væsentlighed henføres til fastforrentede udlån. Renterisikoen i forhold til kernekapital efter fradrag er opgjort til 4,2% mod 2,0% ultimo Stigningen kan i al væsentlighed henføres til boliglånsporteføljen med renteloft i internetbanken, idet den ikke er afdækket 100% på løbetid. Markedsrisiko på valuta Valutapositionen er faldet til 6,0% i 2007 mod 16,8% ultimo Banken tilstræber som udgangspunkt at have en særdeles begrænset valutarisiko. Markedsrisiko på aktier Beholdningen af aktier udgør DKK 74,9 mio. ultimo 2007 mod DKK 40,3 mio. ultimo Beholdingen ultimo 2007 fordeler sig på noterede aktier med DKK 33,1 mio. og unoterede aktier med DKK 41,8 mio. financing department at the end of 2007 and to tighten up its mortgage financing criteria in general. Despite these measures, the majority of the bank s losses and write-downs are expected to be related to the mortgage segment also in As regards the bank s private customers, the bank follows up on a monthly basis on the number and volume of non-performing loans and the writedown percentage, respectively. In addition, also on a monthly basis, the bank measures the development in the number of reminders per product type to ensure that any deterioration in the customers payment pattern is ascertained without delay. The bank generally undertakes quarterly adjustments of individual write-downs and group write-downs and monitors closely all commitments that have been written down individually, so that the bank can intervene without delay in case of a negative development of the respective commitments. Moreover, the bank has prepared internal action plans for all important commitments that have been written down individually. Market risk In addition to the credit risk on the loans granted by the bank, there are market risks related to interest rate, currency, shares and liquidity. Risks are monitored on a daily basis and reported to the Board of Directors on a monthly basis. The bank constantly aims to maintain a low risk profile with regard to interest rate risk, currency risk, share risk and liquidity risk. The inflow of shareholders equity and the acquired activities have a substantial impact on the results of the risk calculations. Interest rate risk The loans granted and deposits received by the bank normally carry a variable interest rate for the period

20 20 20 Ledelsens årsberetning / Management s Review Markedsrisiko på likviditet Bankens likviditet er god. Overdækningen i forhold til lovens minimumskrav udgør 133%. Som følge af købet af SkandiaBanken A/S i Danmark og det efterfølgende frasalg af SkandiaBankens aktiviteter indenfor bilfinansiering og billeasing er likviditeten styrket betydeligt i Indlån i forhold til udlån udgør nu 93% mod tidligere 15%. Af den samlede gæld til kreditinstitutter ultimo 2007 på DKK mio., vedrører DKK mio. gæld til moderbanken, Eik Banki P/F. Gælden til øvrige kreditinstitutter udgør således DKK 314 mio. sat i forhold til Eik Bank Danmark A/S s tilgodehavende på DKK mio. hos andre kreditinstitutter, indskudsbeviser på DKK 565 mio. samt en værdipapirbeholdning på DKK 219 mio. ultimo Banken vurderer løbende alternativer til at sikre, at banken til enhver tid har et tilfredsstillende likviditetsberedskab til at sikre fremtidig vækst samt såvel det kort- som langsigtede likviditetsbehov. Hovedaktiviteter Netbanken I forbindelse med at SkandiaBanken A/S i Danmark fusionerede med Eik Bank Danmark A/S som det fortsættende selskab den 6. december 2007, blev kunderne orienteret om fusionen og navneændringen. Kunderne har taget meget positivt imod de nye ejere. Der har også i 2. halvår 2007 været en positiv nettotilgang i kundeantallet. Banken har blandt sine kunder mange gode ambassadører, som sikrer fortsat kundetilgang. Indlån udgør ultimo 2007 DKK mio., væksten i 2007 var på 8%, jævnt fordelt over hele året. Udlån udgør ultimo 2007 DKK mio. og væksten var i 2007 på 22%. agreed. For mortgage loans, however, it is possible to choose loans with capped interest rates. The interestrate risk at the balance sheet date can generally be attributed to fixed-interest loans. In relation to core capital, the interest-rate risk is made up at 4.2% after deductions, against 2.0% at the end of This increase is basically attributable to the Internet bank s mortgage portfolio with capped interest rates, which is not hedged 100% to maturity. Currency risk The currency position dropped to 6.0% in 2007, down from 16.8% at the end of The bank generally aims at keeping its currency risk at a very low level. Share risk The share portfolio amounts to DK 74.9 million at the end of 2007, compared to DKK 40.3 million at the end of At the end of 2007, the portfolio is distributed on DKK 33.1 million listed shares and DKK 41.8 million unlisted shares. Liquidity risk The bank s liquidity is good. The required reserve ratio is 133% compared to the minimum statutory requirements. As a consequence of the purchase of SkandiaBanken A/S in Denmark and the subsequent sale of SkandiaBanken s car financing and car leasing activities, the liquidity was considerably strengthened in Deposits compared to loans now constitute 93% compared to 15% in Of the total debt of DKK 2,133 million to credit institutions at the end of 2007, DKK 1,819 million is made up of debt to the parent bank, Eik Banki P/F. Debt to other credit institutions is thus only DKK 314 million compared to Eik Bank Danmark A/S s credit balance of DKK 1,422 million with other credit

21 21 Ledelsens årsberetning / Management s Review Det er fortsat målet, at Internetbanken skal være mellem de førende internetbanker i Danmark. Banken vil fortsat bestræbe sig på at tilbyde attraktive priser og produkter, der sikrer den private kunde et konkurrencedygtigt alternativ til storbankerne. Banken kan i dag tilbyde privatkunden næsten alle relevante produkter indenfor indlån, udlån, pension og investering. Produktudbuddet forventes at blive endnu større i de kommende år. Senest har banken i december 2007 lanceret fuldautomatisk proces for Privatlån, hvor såvel bevilling som effektuering foregår automatisk. Netbankkunderne får i fremtiden også mulighed for at tilkøbe de rådgivningsydelser, som bankens afdeling for Private Banking kan tilbyde. Dette giver banken en unik platform, for at øge forretningsomfanget med kunderne. Ligeledes i foråret lanceres der kundepakker til bankens kernekunder. Kundepakkerne sammensættes, således, at større forretningsomfang belønnes gennem bedre priser. Private Banking og Asset Management Private Banking og Asset Management har i 2007 udvidet forretningsområdet med tilkøb af Privestor Fondsmæglerselskab A/S og Tidsskriftet Finansnyt A/S. Endvidere er antallet af ansatte forøget med 2 medarbejdere således, at der nu i alt er 10 medarbejdere beskæftiget direkte på området. Private Banking og Asset Management er et full service produkt for kunder med formue og behov for rådgivning, men kan også være et tilkøb for kunder med lejlighedsvis behov for rådgivning. Corporate Banking Bankens hovedaktiviteter indenfor erhvervsmæssig institutions, certificates of deposit of DKK 565 million and its securities portfolio of DKK 219 million at the end of The bank continuously considers alternatives in order to ensure that its stand-by liquidity is always satisfactory and able to sustain the bank s future growth as well as its short-term and long-term liquidity requirements. Principal activities The Internet bank In connection with the merger between Skandia- Banken A/S in Denmark and Eik Bank Danmark A/S on 6 December 2007, with Eik Bank as the continuing company, the customers were informed of the merger and the change of name. The customers have shown a very positive attitude towards the new owners. Indeed, there was a positive net increase of customers during the second half of Many of the bank s customers have turned out to be good ambassadors who have contributed towards the continued increase in customers. Deposits at year-end 2007 amount to DKK 6,262 million, and growth in 2007 was 8% with an even distribution over the year. Loans amount to DKK 3,531 million at year-end 2007 with a growth rate in 2007 of 22%. The target is still for the Internet bank to be among the leading Internet banks in Denmark. The bank will endeavour to offer attractive prices and products also in the future to ensure that private customers will have a competitive alternative to the large banks. Today, the bank can offer almost all relevant products within deposits, loans, pensions and investments to private customers. The product range is expected to grow even bigger in the years to come. The bank

22 22 22 Ledelsens årsberetning / Management s Review kreditgivning kan opdeles i følgende kategorier: Finansiering af investeringsejendomme Byggefinansiering Investeringskreditter Køb og salg af pantebreve Bankens strategi for finansiering af investeringsejendomme koncentrerer sig typisk om veludlejede erhvervsejendomme beliggende i Danmark, Sverige og Tyskland. Det er bl.a. kendetegnende for finansierede investeringsejendomme, at disse genererer positivt cash flow. Banken har igennem de seneste år tillige haft succes med etablering af kortvarige bridgefaciliteter primært til brug for køb af større ejendomme eller ejendomsporteføljer, der som udgangspunkt er kendetegnet ved at opfylde bankens krav til styrke i cash flow og sikkerhedsstillelse. Bankens strategi for etablering af byggefinansiering koncentrerer sig primært om belåning af ejerboliger, typisk ejerlejligheder i hovedstadsområdet, under opførelse. Sådanne projekter finansieres alene efter bankens nøje afvejning af projektets samlede risikoforhold, herunder specielt forholdet mellem budgetteret anskaffelsessum og budgetteret udbudspris og afsætningsmuligheder i færdigopført form. Det er samtidig en afgørende parameter for banken, at finansierede projekter har en relativ kort realisationsperiode, idet banken ikke ønsker at være unaturligt eksponeret kreditmæssigt i tilfælde af en større priskorrektion, f.eks. som følge af væsentlige renteændringer eller andre eksterne forhold, som ikke kan påvirkes af banken. Bankens strategi for etablering af investeringskreditter til køb af børsnoterede aktier, børsnoterede obligationer samt pantebreve baseres på individuelt indgåede overdækningsaftaler, der indebærer bankens mulighed for at realisere belånte aktiver i tilfælde af brud på aftalt overdækning. has recently, in December 2007, launched a fully automated process for granting and execution of private loans. The Internet bank customers will also in the future be able to buy the counselling services offered by the bank s Private Banking division. This gives the bank a unique platform for increasing its business volume with its customers. During the spring of 2008 a customer package aimed at the bank s core customers will be launched. The composition of the customer packages will ensure that an increased business volume will be rewarded by more favourable prices. Private Banking and Asset Management In 2007, the business area of Private Banking and Asset Management was expanded by the purchase of Privestor Fondsmæglerselskab A/S and Tidsskriftet Finansnyt A/S. The number of employees was also increased by 2, so that a total of 10 employees are now employed directly in this area. Private Banking and Asset Management is a fullservice product for wealthy customers with a need for counselling, but will also be offered, against a fee, to customers with an occasional need for counselling. Corporate Banking The bank s main activities within corporate lending can be divided into the following categories: Financing of investment properties Construction financing Investment credits Purchase and sale of mortgage deeds The bank s strategy for financing of investment properties is typically concentrated on well-rented

23 23 Ledelsens årsberetning / Management s Review Bankens strategi for pantebrevsområdet baseres på pantebrevsbelåning af bolig- og erhvervsejendomme i Danmark. Ud over de anførte udlånskategorier er banken i mindre omfang aktiv indenfor andre erhvervsudlån, der volumenmæssigt samlet udgør mindre end 10 % af bankens samlede udlån og garantier. Capital Markets Afdelingen beskæftiger sig med handel med værdipapirer, valuta og finansielle produkter. Endvidere ydes rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelser og rådgivning i forbindelse med fremskaffelse af egen- og fremmedkapital på de finansielle markeder. Eik Bank Danmark A/S har i 2007 udvidet sit danske medlemskab af OMX til også at omfatte Sverige, Finland og Island. Den finansielle uro i 2. halvår har betydet øget volatilitet på valuta-, rente og værdipapirmarkedet, hvilket har medført en vis tilbageholdenhed fra investeringskundernes aktiehandel i takt med at den finansielle uro har bredt sig. Til gengæld var der stigende handel i valuta- og renteprodukter. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet væsentlige forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. commercial and industrial properties situated in Denmark, Sweden, Finland and Germany. It is characteristic of financed investment properties that they generate a positive cash-flow. In recent years the bank has also been successful in establishing short-term bridge facilities, primarily for the purchase of large properties or property portfolios that are basically characterised by their compliance with the bank s strong cash-flow and collateral requirements. The bank s strategy for the conclusion of construction financing contracts is primarily concentrated on mortgaging of owner-occupied dwellings under construction, typically apartments in the Greater Copenhagen area. The financing of such projects is subject solely to the bank s evaluation of the project s overall risk factors, including in particular the relationship between the budgeted purchase amount and the price at which the project is offered for sale as well as the sales potential of the completed project. Another decisive parameter for the bank is that financed projects have a relatively short period of realisation, as the bank does not wish its credit to be extraordinarily exposed in case of a sizable price adjustment as a consequence of, for instance, major interest-rate changes or other external factors beyond the bank s influence. The bank s strategy for establishment of investment credit facilities for the purchase of listed shares, listed bonds and mortgage deeds is based on individual surplus cover agreements, with the possibility for the bank to sell pledged assets in case of breach of the agreed surplus cover. With regard to mortgage deeds, the bank s strategy is based on mortgaging of residential and commercial and industrial properties in Denmark. In addition to the above loan categories, the bank is

24 24 24 Ledelsens årsberetning / Management s Review moderately active within other types of commercial loans, with a total volume of less than 10% of the bank s total loan and guarantee portfolio. Capital markets This division is involved in securities trading as well as trading in currencies and financial products. In addition, it offers counselling in connection with transfer of business enterprises and in connection with the provision of shareholders equity and borrowed capital on the financial markets. Eik Bank Danmark A/S has in 2007 extended its membership of the Danish part of OMX also to comprise Sweden, Finland and Iceland. The financial unrest during the second half of 2007 resulted in increased volatility on the currency, interest and securities markets, and as the financial unrest spread, the investment customers showed a certain reticence with regard to stock trading. However, the trade in currency and interest products increased. Events after the end of the financial year From the balance sheet date and until today no important events have occurred that have modified the evaluation of the annual report.

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006

Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 Årsrapport 2006 / Annual Report 2006 1» 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM.

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS

Læs mere

Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

Årsrapport 2007 / Annual Report 2007 Årsrapport 2007 / Annual Report 2007 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 Forretningsområder Business areas SKIBSREDER SHIPOWNER ACTIVITIES BEFRAGTNING COMMERCIAL Rederiet beskæftiger sig med shippingaktiviteter indenfor segmenterne for

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Annual Report for 1 March 2013-28 February 2014 CVR-nr. 61 08 29 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2013 30 June 2014 1. juli 2013 30. juni 2014

Læs mere

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by

Læs mere

Nordic Transport Group A/S

Nordic Transport Group A/S CVR-nummer 21 19 25 97 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2014 Approved at the company s ordinary general meeting Jørgen Hansen Dirigent /

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents

Indholdsfortegnelse Contents Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger / Company information 1 Koncern hoved- og nøgletal / Consolidated Financial Highlights 2 Ledelsesberetning / Management s review 3 Ledelsespåtegning / Managements

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 96 5748 00 hobroæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Nytorv 12, Box 170 DK-9500 Hobro CVR-no. 2022 26 70 revisionsaktieselskab DBB JACK-UP SERVICES A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Kjaer Group. årsrapport Annual report

Kjaer Group. årsrapport Annual report Kjaer Group årsrapport Annual report 20 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2010 Forventninger

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT , T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DK-8000 Arbw., C CVR-m?? 16 70 DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT 2009 5. REGNSKABSÅR

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN...

SELSKABSOPLYSNINGER... 9 BERETNING... 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER... 23 BALANCE 31. DECEMBER... 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN... INDHOLD CONTENTS Påtegninger / Management's Statement and Auditor's Report 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 Management s Statement DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 6 Independent Auditor s Report on the Financial

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere