Preview-artikel ikkepubliceret publiceres ultimo 2014 kontakt gerne forfatteren for kommentarer mv. på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Preview-artikel ikkepubliceret publiceres ultimo 2014 kontakt gerne forfatteren for kommentarer mv. på c@grevy.eu"

Transkript

1 Preview-artikel ikkepubliceret publiceres ultimo 2014 kontakt gerne forfatteren for kommentarer mv. på Læringens usamtidighedsproblem Lærerstuderendes egne 12 års observation af praksis vanskeligt at aflære og nylære. Egentlig skole og læring opstår med demokratisering, oplysning og de første skoler omkring Læring i praksis. Problemfelt: gab mellem praksis og mål Klassisk læring. Metaforer: fylde viden på, rygsæk, samle op. Antagelse: Viden er sikker. Viden skal overtages og formidles. Ydre autoritet, autoritetstro. Asymmetriske lærerelationer. Akkumulere viden. Strukturel læring. Overbevisning, tro. Digital literacy. Viden er usikker. Viden skal genopfindes. Fag og termer skal reformuleres. Autoritet: indre. Læringsformer: kreative/innovative. Symmetriske læringsrelationer. Producere ny viden. Funktionel læring. Mening. Livsverden. Det feudale samfund (før 1849). Det moderne samfund. Det senmoderne (1990/2000 og frem) Fra starten 1800-tallet til slutningen af 1900-tallet Problemfelt for læring: Der er gab mellem bestående praksis og en målformuleret læring mod det senmoderne, mellem klassisk læring og digital literacy, mellem det strukturelle og det funktionelle. Der er et modsætningsforhold mellem, hvad omverdenen forventer af os, og hvad vi fagligt kan slutte os til. Der er ikke tale om et paradoks, men en konsekvens af det senmoderne: Verden forandrer sig stadigt hurtigere og hurtigere. Model 1. Læringens usamtidighedsproblem Projektet her viser, at den klassiske læring ikke kun er udbredt som en praksis hos mange lærere, men også er en grundlæggende optik inden for undervisningsforskning og udvikling, inden for læremidler og inden for metoder til vurdering af læremidler. Det er sådanne aspekter, der tilsammen udgør en såkaldt diskurs, en sammenhængende måde at se undervisning på og betragte undervisning på, hvorfor også alene det at få undersøgt forholdene er halvdelen af vejen til løsningen af problemet. Det er egentligt ikke svært at undervise i det senmoderne via digital literacy-tilgangen, den største udfordring består i den mentale afkobling af det klassiske læringskoncept. En praktisk løsning vil være at arbejde med og formulere målsætninger. Et grundlæggende krav til undervisning i de senmoderne og i optikken digital literacy er, at læreren er i stand til at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere sin undervisning. 13

2 måde, men at lære og samtidig blive livsduelig ved at lære og ved at praktisere og lade andre lære: At lære er at lære, aflære og genlære. Historie Digital literacy Folkeskolen Figur 1. Forholdet mellem historie, folkeskolen og digital literacy 9

3 Interventionspotentialer Diverse udviklingsprojekter om digital literacy og om læsedidaktik Intervention Fagrækken i folkeskolen, formål, praksis/ lærere Websteder (historie, museer) Læsedidaktik (strukturel) Digital læsedidaktik (funktionel) mening, hverdag og samfundsliv Historieundervisning, prasis/lærere - formål Historiebevidsthed Formål Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv Læsning (videnskabsteoretisk tilgang: positivisme) At læse er at genskabe betydningsindholdet af en tekst på basis af en identifikation af de enkelte ord i teksten og en aktivering af læserens forhåndsviden om tekstens emne (Elbro 2007). Faglig læsning (videnskabsteoretisk tilgang: positivisme) Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst (Arnbak 2004). Funktionel læsefærdighed (videnskabsteoretisk tilgang: konstruktivisme) At være i besiddelse af en funktionel læsefærdighed vil sige at man forstår, kan anvende og reflektere over skrevne tekster, så man kan nå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og kan deltage aktivt i samfundslivet (OECD/PISA 1998). Figur 3. Interventionspotentialer 52

4 Læringens problemkompleks i det højmoderne Mål Mål i forhold til læring, samfund, dannelse, socialisering, etc. Diskurs: rammesætter optik og praksis for undervisning Diskurs klassisk læring (strukturel, fagfaglig ) Intervention Diskurs: læring i det højmoderne (funktionel) Læs og forstå Læs, test og bliv vurderet Positivistisk videnskabsgrundlag: læsning (Elbro), faglig læsning (Arnbak). Ingen udlægning af Fælles Mål. Aktiviteter. Tests. Hermeneutisk, socialkonstruktivistisk vidensskabsideal. Digital literacy. Udlægning af Fælles mål Evaluering i forhold til denne udlægning. Ris og ros, points, karakterer Autoritet: ydre Anerkendelse Læs her en anden betydning, end den klassiske citationstegnene indikerer afstand til den klassiske forståelse af begrebet (fx som at afkode bogstaver eller læsning = afkodning x forståelse). Det skal i højere grad forstås som interaktion med en given digital tekst. Læs og udvikl dig med henblik på livslang læring Læs og bliv kreativ Læs og find ud af hvad du er og især hvem du er og hvem du kan blive Disse mål følger læreren op på i en autentisk dialog. Børnene evalueres i forhold til disse mål, hvorvidt de viser tegn på dette og fx ikke kun tilegnelsen af førsteordensviden. Autoritet: indre Figur 4. Læringens problemkompleks i det højmoderne Problemkompleks: PISA vurderer i højere grad i forhold til et funktionelt læsebegreb (der nærmer sig et digital literacy-begreb). Danske børn sco- 53

5 Pietras og Poulsens vurderingsskema til historiewebsites På det historiehold, jeg underviser, historiehold 2013 på UC Syddanmark, afprøvede vi Pietras og Poulsens vurderingsskema til historiewebsites. Især afprøvede vi det på historiefaget.dk. Figur 11. Vurderingsskema til websites (Pietras og Poulsen 2011, 216) Poulsen og Pietras henviser selv til Praxis Geschichte 4, 2009, hvorfra de har inspirationen til vurderingsskemaet. 146

6 Figur 12. Model fra Forfatterne har udarbejdet en model til at tjekke læremidler. Som de skriver, så bruger lærere og elever læremidler hver dag. Det er derfor vigtigt, at lærere udvælger og vurderer, hvilke læremidler de vil bruge i undervisningen. I denne argumentation henvises til en aktivitet, nemlig at der bruges læremidler hver dag. Men en aktivitet i sig selv kan ikke være en begrundelse for, at lærere vælger bestemte læremidler. Der kan nemlig ikke sættes kriterier op for, at noget sker. Der kan sættes kriterier op for, at noget sker eller skal ske på en bestemt måde. Så vil man kunne evaluere på, hvorvidt læremidlerne lever op til sådanne kriterier. Men blot at henvise til at noget sker, det giver ikke mulighed for en evaluering eller vurdering. 149

7 Problemkompleks: Hvilken type samfund befinder vi os i? Oplysningstidstænkning og rationalitet, klassisk skoleoptik? Det traditionsbundne samfund? Det højmoderne og hyperkomplekse? Hvilken status har gammel viden her? Hvad er viden og færdigheder? Lærebøger stereotypificerer, simplificerer, reducerer, adapterer og didaktiserer tidligere historiske fremstillinger. Digital literacy muliggør overskridelse af den klassiske skoleoptiks reduktionisme og stereotypisering af historie. Den muliggør individuelle veje til meget større datamængde og kræver i læringen omvendt langt større indrestyring. Figur 14. Illustration af mediernes potentialer i en klassisk skoleoptik og i en højmoderne. The choice, in this case, is not just between two categories of skills or literacies; it is rather a choice between two cultures, (a) one favoring rationality, continuity, criticism, abstract thinking, individuality, authenticity, systematic plan- 180

8 Figur 15. Læringsstrategisk platform. Modellen illustrerer et billede af den platform (åben perforeret cirkel), der er grundlaget for at få en optik, der går ud over de blinde pletter, den klassiske skoleoptik med dens implicitte mål har. Modellen illustrerer, at læreren tager udgangspunkt i mulighedsbetingelserne for tilrettelæggelse af undervisningen i Fælles Mål. På platformen bruger læreren sin faglighed, som er med til at give undervisningen et fagligt fokus, så læreren kan planlægge, gennemføre og evaluere sit projekt. Det er ud fra en sådan platform, at læreren er i stand til egentlig at vurdere undervisningsmaterialer og det er ud fra konkrete kriterier, det er muligt at vurdere undervisning, at evaluere undervisning osv. 186

9 bedre eller dårligt i absolut forstand, men hvorvidt vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for de børn, der skal undervises. Den didaktiske baghjulsmodel (skubbemodellen) Fagformål, trinmål, slutmål Eleverne motiveres skubbes frem mod noget, de ikke rigtigt vil eller gør af sig selv. Tilsnigelser eleverne skal gå op i det via fx identifikation med personer, følelsesinvolvering, se det i egen optik, konkretisere, gøre lokalt, eksistentielt eller konkret (jf. Pietras og Poulsen, ). Læreren har intet overordnet mål at styre efter retter lidt ind efter Fælles Mål Overvej, hvad eleverne lærer indirekte. Figur 16. Den didaktiske baghjulsmodel (skubbemodellen) 188

10 Den didaktiske forhjulsmodel (målmodellen) Fagformål, trinmål, slutmål Fælles Mål 2009 Lærerens overordnede målsætning (jf. strategisk platform) Læreren formulerer, hvor han eller hun vil hen med sin undervisning; læreren formulerer, hvordan han eller hun forstår og udlægger Fælles Måls formål, trinmål og slutmål med henblik på. Det bliver en forståelse af hvordan målene skal forstås, hvis vi tager felt 4 (jf. Pietras og Poulsen 2011, 42) alvorligt, hvis vi går efter Qvortrups og 4. ordens viden, hvis vi går efter Habermas deliberativt demokrati (jf. Outzen 1996, 115), Riesmans socialkarakterer eller andet. At skubbe eleverne bliver i større udstrækning unødvendigt målene bliver en del af livsverdenen, autentisk og overordnet Fælles Mål (der samtidig opfyldes). Målene bliver styrende for undervisningen ikke kun i substans, også i lærer-elevrelationen. Fordel: at kunne agere i forskellige skiftende politiske dagsordener og have et historiefagligt fundament (en platform at agere ud fra). Figur 17. Den didaktiske forhjulsmodel (målmodellen) Sagen er, at det ikke er en akademisk problematik, hvorvidt vi knytter an til det ene videnskabsideal eller det andet. Sagen er, at det har helt afgørende indflydelse på, hvordan vi er sammen med børnene, alt efter om vi ser verden som konstrueret eller som en fast størrelse uden for os selv. Har vi en positivistisk tilgang, er vi i vores gode ret til at fortælle børnene, hvad vi ved og også at fortælle dem, at det er eviggyldige sandheder. Har vi en konstruktivistisk tilgang, accepterer vi, at børnene er historieskabte og skabende mennesker med store ressourcer, som vi er forpligtede til at lære børnene at have acces til. Interventionsinstruks til læreren er således, at han eller hun skal planlægge undervisning ud fra en afklaret strategi om, hvor han eller hun vil henad rent undervisningsmæssigt. Når børnene lærer 189

11 Bilag 1: undervisningsprofilmodel Undervisningsprofilmodel - undervisningsdiskurser 100 % fokus på formål (kommunikativ handlen) Læring for livet (fx deliberativt demokrati) Motto: læring for livet. Lærers ytring: Hvilke argumenter har du for det, som du fortæller os her? Faglighed: Faglighed og fagets formål hænger sammen. Elevplaner med fokus på individmål og succeskriterier. Miljø: entusiasme, autentisk læring, lystbetonet, glæde. Arbejdsformer: logbog, refleksionsnotater, elevplaner med mål og formål, skrivning ud fra gode tekster, skrivning. Bedømmelsessystem: i forhold til den enkeltes mål og i mindre grad i forhold til de andre. (Fx: moderat læsehastighed, høj læselyst). Formål: Formålene er klare og konkrete for læreren og hænger sammen med de daglige praktiske og konkrete aktiviteter sammen med børnene. Læring: selvindlysende mål, mening og indre motivation. Show it, don t tell it. Læring for livet også for skolen (klarer sig også bedre i tests). holistisk, tilgang uden målsætning, med ydre motivation, didaktikker operationelle mål med en vis indre motivation Motto: læring for skolen. Lærers ytring: I skal lære om tillægsord, fordi der nu er tre måneder til eksamen, og det bliver I testet i. Faglighed: Faglighed og fællesskab ses som to forskellige ting. Miljø: kedsomhed, uengageret, autoritær, autoritetstro. Arbejdsformer: færdighedsøvelser, besvarelse af lukkede spørgsmål, aktiviteter uden mål og formål. Bedømmelsessystem: i forhold til en abstrakt karakterskala. (Fx: høj læsehastighed, lav læseglæde). Formål: Der er ingen formål, og læreren trækker klassen i forskellige retninger og de enkelte ebørn af sted uden mål og sigte. Læring: proforma, fordi man skal, også selvom det ikke lige giver mening her og nu (ydre motivation). Forklaringer, læse og forstå. Læring for skolen (men ikke for livet, kan ikke se sammenhængen til livet uden for skolen) % fokus på livsverdensformål Læring for skolen (instrumentel handlen)

12 Bilag 2: Interventionspotentialer et koncept for udfoldelsen af digital literacy i læring i det højmoderne Livsverden Social mobilitet Inklusion Autenticitet børn, mennesker kommunikativ handlen Transsociale roller (pga. samfund) redefinering: historie, undervise hvem ved mest? the right to access and use up-to-date new technologies building on everyday (or out of-school) practices the right to an education that supports and develops the skills, knowledge and dispositions needed for the effective use of digital media, but also provides opportunities for critical digital literacy practice the right to explore and experiment with one s own digital space the right to critique and resist dominant or dominating discourses in digital domains. (Merchant 2007, 18). Nøgle: TB, TB, Visuelle, Virtuelle, Æstetiske Demokrati (reelt) - følge veje, flere veje flere forskellige steder hen (men samme kompetencer) Digital literacy i-læring: individualitet interaktivitet identitet medieret Fælles Mål: meningsfuldt, øves sig i at bruge i deres hverdag og samfundsliv ; fortrolige + trinmål + slutmål Styret af kompetencer og færdigheder Undervise/læring planlægge gennemføre evaluere Transsubstantiel (vs. emner) Levet kronologi, kontekst- og livsrelateret (vs. jubilæumshistorie) Transfaglig Internettet (websites) Sociale medier Augmented reality (AR) Æstetiske læringsformer (høj taksonomi) Metafaglig (aflære, genlære, lære) Transcurriculum og metacurriculum Historiebevidsthed Fortid - nutid - fremtid Fortid. Nutid fremtid Æstetiske læreformer Krop og rum Det narrative! Ture som turist i egen by krop-rum Passagen (W. Benjamin) 216

13 Preview-artikel ikkepubliceret publiceres ultimo 2014 kontakt gerne forfatteren for kommentarer mv. på Læringens usamtidighedsproblem Lærerstuderendes egne 12 års observation af praksis vanskeligt at aflære og nylære. Egentlig skole og læring opstår med demokratisering, oplysning og de første skoler omkring Læring i praksis. Problemfelt: gab mellem praksis og mål Klassisk læring. Metaforer: fylde viden på, rygsæk, samle op. Antagelse: Viden er sikker. Viden skal overtages og formidles. Ydre autoritet, autoritetstro. Asymmetriske lærerelationer. Akkumulere viden. Strukturel læring. Overbevisning, tro. Digital literacy. Viden er usikker. Viden skal genopfindes. Fag og termer skal reformuleres. Autoritet: indre. Læringsformer: kreative/innovative. Symmetriske læringsrelationer. Producere ny viden. Funktionel læring. Mening. Livsverden. Det feudale samfund (før 1849). Det moderne samfund. Det senmoderne (1990/2000 og frem) Fra starten 1800-tallet til slutningen af 1900-tallet Problemfelt for læring: Der er gab mellem bestående praksis og en målformuleret læring mod det senmoderne, mellem klassisk læring og digital literacy, mellem det strukturelle og det funktionelle. Der er et modsætningsforhold mellem, hvad omverdenen forventer af os, og hvad vi fagligt kan slutte os til. Der er ikke tale om et paradoks, men en konsekvens af det senmoderne: Verden forandrer sig stadigt hurtigere og hurtigere. Model 1. Læringens usamtidighedsproblem Projektet her viser, at den klassiske læring ikke kun er udbredt som en praksis hos mange lærere, men også er en grundlæggende optik inden for undervisningsforskning og udvikling, inden for læremidler og inden for metoder til vurdering af læremidler. Det er sådanne aspekter, der tilsammen udgør en såkaldt diskurs, en sammenhængende måde at se undervisning på og betragte undervisning på, hvorfor også alene det at få undersøgt forholdene er halvdelen af vejen til løsningen af problemet. Det er egentligt ikke svært at undervise i det senmoderne via digital literacy-tilgangen, den største udfordring består i den mentale afkobling af det klassiske læringskoncept. En praktisk løsning vil være at arbejde med og formulere målsætninger. Et grundlæggende krav til undervisning i de senmoderne og i optikken digital literacy er, at læreren er i stand til at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere sin undervisning. 13

14 Læringens hensigtsmæssighed Undervisningen virker aktive engagerede børn og unge Læringens hensigtsmæssighed (kvalitet) Samfundsadækvat (samtidighed) Konsistent (ensartede antagelser, adækvat videnskabtsteoretisk ståsted) Det faglige fokus (for faget), hvor vi vil hen, nu vi er her. Rettethed

15 Digital literacy i historie som eksempel Digital literacy Websites, spil, film, museer, byrum, livsrum (passager), bygninger, kulturlandskaber Styret af formål, mening, samfund, liv Livsverdensrelateret, udgangspunkt i hverdagserfaringer, børnenes her og nu, historiebrug, historiefremstillinger, autentiske problemstillinger i børnenes liv i det samfund og den hverdag, de lever Diversitet (konsekvens af det senmoerne) Flerordensviden - funktionel Førsteordensviden strukturel Eksempelvis ebola, musik, bindestregshistorie, krig, terror, livsfaseproblematikker, interesser Fortid nutid fremtid Historieskabte Historieskabende Klassisk læring Årstal perioder begivenheder krige personers liv ministerier konger - økonomier Det homogene og fælles (ideal for klassisk læring)

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Tid til et læse(efter)syn?

Tid til et læse(efter)syn? Tid til et læse(efter)syn? Henriette Lund, Specialeskriver på Cand. Pæd. i Didaktik mshp. Dansk, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet At kunne læse og skrive er en forudsætning for

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education 2015:1

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education 2015:1 Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Historiefagets forhold til redegørelse Nordidactica 2015:1 ISSN 2000-9879 The online version of this paper can be found at: www.kau.se/nordidactica

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING

GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING MAJ 2013 KRISTINE SOLVANG DØSSING, 29109943 DANSK GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING Linjefagsvejleder: Inger Maibom Pædagogisk vejleder: Mette Beck Læreruddannelsen i Silkeborg VIA UNIVERSITY

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere