VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?"

Transkript

1 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

2 Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens lærere konfronteres med i dag er at mange elever sidder i klassen uden den nødvendige viden, evner eller kompetencer til at læse og forstå de materialer der er placeret foran dem. RAND Reading Study Group 2002 ( min oversættelse).

3 Læsning er ikke et fag, men en kompetence på tværs af fag! 3 læsning er ikke bare en færdighed som eleverne lærer sig én gang for alle de første skoleår god læsekompetence er noget der kræver kontinuerlig udvikling i mødet med stadig mere avancerede tekster det drejer sig om at videreudvikle elevernes læseforståelse, at få dem engageret i at læse og at lære dem gode læseforståelsesstrategier.

4 Læsning i alle fag alle læreres ansvar! 4 Alle faglærere har sammen med dansklæreren et stort ansvar for undervisningen i læsning af fagenes tekster herunder anvendelse af relevante læseforståelsesstrategier Faglig læsning er med de nye Fælles Mål 2009 et nødvendigt element i alle skolens fag De faglige tekster i skolens fag kræver fagspecifik kompetence faglæreren er derfor den der bedst kan vurdere hvad/hvilke, hvorfor og hvordan de forskellige læseforståelsesstrategier kan implementeres, herunder hvordan der bedst kan undervises i dem Lærerne arbejder ud fra fælles læsefaglige mål gennem arbejdet med en handleplan for læsning

5 Læsning - definitioner 5 Læsning: At læse er at genskabe betydningsindholdet af en tekst på basis af en identifikation af de enkelte ord i teksten og en aktivering af læserens forhåndsviden om tekstens emne. (Elbro 2007) Funktionel læsefærdighed = læsekompetence: At være i besiddelse af en funktionel læsefærdighed vil sige at man forstår, kan anvende og reflektere over skrevne tekster, så man kan nå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og kan deltage aktivt i samfundslivet. (OECD/PISA 1998) Faglig læsning: Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst. (Arnbak 2004)

6 Fagtekster 6 Fagtekster er ofte sammensatte (multimodale) tekster: verbalsprog, billeder, figurer, tabeller, spørgsmål, opgaver, osv. Fagtekster repræsenterer forskellige tekstkulturer/faglige registre Naturvidenskabelige fag (biologi, fysik/kemi, matematik) Humanistiske fag (dansk, andre sprogfag) Samfundsvidenskabelige fag (historie, samfundskundskab) De forskellige fagtraditioner byder på forskellige læseudfordringer for eleverne, og læsning må derfor videreudvikles i alle fag

7 God forståelse af fagtekster forudsætter: 7 at læseren har et tilstrækkeligt kendskab til det faglige område og det faglige ordforråd at læseren kan aktivere relevant baggrundsviden om tekstens emne at læseren kan drage følgeslutninger(inferenser) på basis af det læste og kombinere informationer på tværs af tekster at læseren kan udnytte viden om fagtekstens særlige struktur ( fx valg af læsestrategi) at læseren kan opstille relevante læseformål og styre og regulere udbyttet af sine læseaktiviteter at læseren kan anvende relevante læseforståelsesstrategier

8 Faglærerens opgave! 8 Kun faglæreren har den nødvendige indsigt i at udpege centrale fagord og begreber i faget kan sikre at eleverne er i stand til at bruge disse konstruktivt i fagets læse- og skriveopgaver kan bevidstgøre eleverne om formålet med og strukturen i opgaven kan udvikle elevernes bevidsthed om de faglige teksttyper kan udarbejde en læsbarhedsanalyse af den anvendte fagbog og efterfølgende udvælge og undervise i relevante læseforståelsesstrategier

9 Hvad er læseforståelse? 9 Læseforståelse kan siges at være nøglen til læseren kan få mening ud af det læste, kan tilegne sig viden og indsigt, informationer eller oplevelser i mødet med forskellige tekster. Læseforståelse handler om at uddrage og skabe mening ved at undersøge og interagere med en skreven tekst. (RAND 2001/Bråten 2009 ) Læseforståelse kan karakteriseres som en aktiv, meningsskabende proces

10 10 Hvad ved vi om undervisning rettet mod læseforståelse? (forskningsbaseret indsigt) (RAND Reading Study Group 2002) at undervisning i brug af læsestrategier giver bedre læseforståelse at eksplicit undervisning i læsestrategier er bedre end implicit undervisning at der er en klar sammenhæng mellem elevernes ordforråd og læseforståelse at undervisning i læseforståelse bør integreres i de fag hvor der læses tekster et kursus fx i begyndelsen af skoleåret af to-tre ugers varighed vil ikke være nok at viden om forskellige tekstgenrer og tekststrukturer letter forståelsen af en tekst

11 11 Komponenter i læseforståelsen der skal interagere og fungere parallelt (Brudholm, Akademisk Forlag 2011) Viden om sprog (mundtligt, skriftligt) leksikalsk syntaktisk semantisk pragmatisk Viden om verden (baggrundsfor ståelse) Viden om egen forståelse metakognitive strategier :hvad, hvordan, hvorfor Viden om tekster genrer tekststrukturer LÆSEFORSTÅELSE Viden om læseforståelses strategier hukommelsesstrategier organisationsstrategier elaboreringsstrategier Viden om ordafkodning flydende læsning hastighed/prosodi Viden om Inferensdannelse At stille spørgsmål Danne indre forestillingsbilleder

12 Komponenter i læseforståelsen Viden om sprog (sprogforståelse/ordforråd) 2. Viden om verden (baggrundsviden) 3. Viden om tekster ( genrekendskab) 4. Viden om egen forståelse ( metakognitiv bevidsthed) 5. Viden om læseforståelsesstrategier 6. Kognitive kompetencer At kunne danne inferenser (drage følgeslutninger) At kunne danne indre forestillingsbilleder (visualisere)

13 Hvad er en læseforståelsesstrategi? 13 En læseforståelsesstrategi er en bevidst målstyret handling der kan udføres før, under eller efter læsningen af en tekst med henblik på forskellige elementer i læseforståelsen. (Brudholm 2011) det er overbevisende dokumenteret at læseforståelsesstrategier spiller en væsentlig rolle når det gælder om at forstå en tekst, og at det er muligt at forbedre dårlige læseres læseforståelsesstrategier gennem undervisning (RAND 2002)

14 Hvordan gør vi i klassen? 14 Winograd og Paris (1988/1989) Modellering (modeling thoughtful reading) Forklaring (direct explanation) Stilladsbygning (scaffolded instruction) Differentiering Samarbejdslæring (cooperative learning)

15 15

16 16

17 17

18 Teksters struktur 18 Fortællingskort skal hjælpe eleverne med at huske og forstå teksters struktur idet den grafiske repræsentation af tekstens elementer kan tjene som hjælpemiddel for at eleverne kan se og forstå opbygningen af teksterne. Det er vigtigt for læseforståelsen at kunne få øje på tekstens struktur.

19 19

20 20

21 21

22 Multiple undervisningsstrategier 22 Undervisningsstrategier hvori der indgår flere koordinerede læseforståelsesstrategier De fantastiske fire - Gensidig undervisning 4 strategier Gode læsere bruger multiple strategier; de forudsiger, de stiller spørgsmål, de visualiserer og drager sammenligninger, tjekker egen forståelse, de opsummerer og evaluerer men at lære strategierne er ikke det endelige mål strategierne skal være et middel til at eleverne opnår god læring og forståelse Derfor er elevens metakognitive bevidsthed af stor betydning hvilken strategi der kan anvendes samt hvordan og endelig hvorfor/hvornår strategien skal anvendes

23 23

24 24 Bogmærket De fantastiske fire Eleverne kan anvende bogmærket som mental tjekliste, mens de læser: De fantastiske fire: 1. Har jeg forudsagt herunder inddraget baggrundsviden? Genrebestemt? 2. Har jeg stillet spørgsmål til teksten? 3. Har jeg fundet ordbetydningen af? tekststrukturen? opklar 4. Har jeg opsummeret teksten?

25 De fantastiske fire - når eleverne skal undervises i at forstå det, de læser Forudsig og opstil et læseformål (læseteknik: overblikslæsning/gennemse aktiver baggrundsviden, genrebestem) 2. Spørg - stil spørgsmål, mens du læser. Stil spørgsmål til det læste faktuelle/infererende/diskuterende (PÅ, MELLEM og BAG linjerne) Drag sammenligninger relater det læste til teksten og mig, teksten og andre tekster, teksten og verden Dan indre forestillingsbilleder/ visualiser - skab mentale billeder herunder grafiske tekststrukturmodeller 3. Opklar - tjek egen forståelse giver teksten mening? Herunder viden om ord/orddannelse- kende strategier for at udvikle ordforråd Bestemme tekststrukturen 4. Opsummér/ sammenfat de vigtigste ideer/elementer 5. Evaluér (De fire døre)

26 Handleplan for læsning - generelt 26 I handleplanen beskrives hvordan det sikres at lærerne i de implicerede boglige fag inddrages i læsning af fagets tekster herunder underviser i anvendelsen af hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier. Af handleplanen fremgår hvilke læseforståelsesstrategier de respektive fag anvender og hvornår Af handleplanen fremgår ligeledes hvorledes det fortsatte arbejde med udvikling og nuancering af elevernes ordforråd (i alle fag) tilgodeses Arbejdet med handleplanerne evalueres

27 Centrale principper 27 den fortsatte læseundervisning Forskere er gennemgående enige om at elever kan lære at udvikle gode læsestrategier når eleverne får systematisk, konkret og eksplicit undervisning i brug af læsestrategier bliver dygtigere til at læse og forstå nye tekster (Pressley 2002) Men man kan ikke følge en færdig opskrift elevgrupper og situationer varierer justere og tilpasse oplæggene

28 Centrale principper 28 den fortsatte læseundervisning Læreren må forklare og modellere strategien det er først og fremmest vigtigt at lærerne selv kender strategien godt Eleven må praktisere strategien i mange forskellige situationer og med forskellige tekster målet er at eleverne til slut skal være i stand til at bruge læsestrategierne - både i nye situationer og på alle typer tekster: lærebogen, aviser, tidsskrifter, opslagsværk eller Internettet

29 Læsning i alle fag 29 Centralt at kunne vælge læsestrategi herunder læseformål (hvorfor?) læsemåde (hvordan?) læseteknik(fx skimme, nærlæsning) læseforståelsesstrategi herunder anvendelse af grafiske modeller så som procesnotat, kolonne-notat, venn-diagram, ordkort, m.m.) Centralt at være metakognitiv ( fx anvende De fantastiske fire/de fire døre eller Læsehuskelisten, Brudholm 2011)

30 Undervisning i læseforståelse Vi ved at der skal undervises i læseforståelse fra skolestarten da evnen til at forstå en tekst er en kompleks proces som udvikler sig over tid. at gode tekniske læsefærdigheder ikke automatisk fører til god læseforståelse at afkodningskomponenten kan automatiseres det kan forståelseskomponenten ikke at der er stærke sammenhænge mellem et godt ordforråd og læseforståelsen at der skal undervises i læseforståelse i alle fag gennem hele skoleforløbet at undervisningen skal være systematisk, konkret og eksplicit Målet er at læseforståelsen/læseforståelsesstrategierne skal komme til at udgøre en integreret del af læsekompetencen så at sige blive en slags vaner.

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den kompetente læser

Den kompetente læser Læsning i alle fag Den kompetente læser En god læser søger bevidst at Få overblik over tekstens indhold før læsningen. Overveje, hvad han eller hun ved om emnet i forvejen. Overveje tekstens opbygning

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Tid til et læse(efter)syn?

Tid til et læse(efter)syn? Tid til et læse(efter)syn? Henriette Lund, Specialeskriver på Cand. Pæd. i Didaktik mshp. Dansk, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet At kunne læse og skrive er en forudsætning for

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Tilgængelighed, nu og i studierne

Tilgængelighed, nu og i studierne Tilgængelighed, nu og i studierne Skriftlig opgave udarbejdet af Kamma Laub Dencker Sennenvald, Cpr: 210381 VIA, Læse og skriveteknologi 165813352 November 2013 INDHOLD Modaliteter i spil... 2 Metode...

Læs mere

Projekt VIS. Læsevejlederprojektet

Projekt VIS. Læsevejlederprojektet Projekt VIS (Viden, instruktion og strategier) Læsevejlederprojektet Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz, Trine Nobelius og Karina Brunsgaard Bek For Undervisningsministeriet

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo Arbejdshukommelse At huske hvad man skal koncentrere sig om Foto: Helge Skielbo Glemmer du så... 2014, MWA 1 Hvor er I kommet i dag? Hvad skal I have med hjem? (need to know) Hvad ønsker I at få med hjem?

Læs mere

VIS-rutinen. Udvikling og afprøvning af planlægningsværktøj til historieundervisning med fokus på læsning af fagets tekster

VIS-rutinen. Udvikling og afprøvning af planlægningsværktøj til historieundervisning med fokus på læsning af fagets tekster VIS-rutinen Udvikling og afprøvning af planlægningsværktøj til historieundervisning med fokus på læsning af fagets tekster Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz, Trine

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere