Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3"

Transkript

1 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede trafiktal, som ligger i Mastra. Der er ingen forskelle på, hvordan processen foregår i kmastra og imastra, så i resten af dokumentet anvendes betegnelsen Mastra som synonym for begge. Der er grundlæggende 6 trin i processen: 0. Oprettelse af strækningsgruppe-modeller. 1. Oprettelse af strækningsgrupper 2. Overførsel af strækningsdata fra vejman.dk/cvf til Mastra 3. Generering af tællinger 4. Opdatering af strækningsdata 5. Tilbageførsel af opdaterede strækningsdata. I Mastra hedder menupunktet Stræknificering af trafiktal og er placeret under Udtræk-fanen i både kmastra og imastra Oprettelse af strækningsgruppe-model Strækningsgruppe-modellen definerer de veje, der skal genereres trafiktal for, og hvilke strækninger vejene skal opdeles i trafiktalsmæssigt. Via Opret kommer man ind i nedenstående skærmbillede:

2 Forklaring til felterne: Model: Navnet på strækningsgruppe-modellen. Max 30 karakterer. Eksempel: "Klasse 1 veje Aarhus" Produktion: Hvorvidt modellen indgår i produktionen (driften), eller bare er til test-formål. Min. antal dage talt Det mindste antal dage, som en tællested skal have været talt i et år, før det kan anvendes i forbindelse med strækninficeringen. Normalt vælges 6-8 dage. Anvend metode 1: Hvorvidt metode 1 skal anvendes ved stræknificeringen. Metode 1 opdaterer en strækning ud fra en tælling på strækningen. Bør generelt vælges. Anvend metode 2: Hvorvidt metode 2 skal anvendes i forbindelse med stræknificeringen. Metode 2 opdaterer en strækning på en vej ud fra en tælling placeret på en anden strækning på samme vej. Bør generelt vælges. %-grænse for metode 2 (MOTORKTJ): Procent-grænse for anvendelse af metode 2 (MOTORKTJ) Eksempel: Du har talt ÅDT=2523 på en strækning hvor der sidste år var tilknyttet en ÅDT=2456. Faktoren 2523/2456=1,027 (2,7%) bruges nu ved opdatering af trafiktallene på andre, ikke-talte strækninger på vejen. Du kan sætte en grænse for hvor mange % den talte værdi må stige/falde, for at den skal kunne anvendes ved denne type opdatering - hvis gruppen indeholder "små" veje kunne det være 25%, ved "store" veje måske 15%. Gælder for ÅDT, HDT og JDT. %-grænse for metode 2 (LBIL): Procent-grænse for anvendelse af metode 2 (LBIL) Som ovenfor, men gældende for Lastbil-ÅDT og Æ10. Det kunne være 30% for grupper med "små" veje, og 20% for grupper med "store" veje. Hvis grænsen overskrides, anvendes ÅDT-faktoren ved opdatering - hvis den altså ikke også har overskredet sin grænse. Anvend metode 3: Hvorvidt metode 3 skal anvendes i forbindelse med stræknificering.metode 3 er en lokal afart af indeks-opdatering (Metode 4). Metode 3 anvender udviklingen på vejbestyrerens permanente stationer opdelt efter vejklasse til at opdatere trafiktallene på vejstrækninger med samme vejklasse. Eksempel: En kommune har 2 permanente tællestationer placeret på veje med vejklasse "Trafikvej, gennemfart land". Den gennemsnitlige ÅDT-udvikling har været 2,3%. Altså opdateres ÅDT på alle vejstrækninger med vejklasse "Trafikvej, gennemfart land", som ikke er blevet opdateret med Metode 1 eller 2, med 2,3%. Metoden bør kun anvendes hvis kommunen har pålidelige, permanente stationer. Anvend metode 4: Hvorvidt metode 4 skal anvendes. Metode 4 opdaterer trafiktallene ud fra Vejdirektoratets landsindeks over trafikudviklingen - dette indeks er bl.a. opdelt efter regioner og

3 køretøjsart, og gør det muligt at opdatere alle 5 trafiktaltyper (ÅDT, HDT, JDT, Lastbil-ÅDT og Æ10) med relevante faktorer. Metoden bør generelt vælges. Fast opdateringsprocent for metode 4 (MOTORKTJ): Fast procentsats, som anvendes i stedet for Indeks-opdatering af ÅDT, HDT og JDT. Anvendes kun i meget specielle tilfælde. Fast opdateringsprocent for metode 4 (LBIL):Fast procentsats, som anvendes i stedet for Indeksopdatering af Lastbvil-ÅDT og Æ10. Anvendes kun i meget specielle tilfælde. Når strækningsgruppe-modellen er oprettet, skal vejene vælges, og strækningerne defineres. Det gøres via SE/RET, valg af model, og udgang til kort Veje/Kryds via kort. Filteret afgænser det, der bliver vist på kortet. Med optionen Veje, der ikke indgår i en prod. model kan man nøjes med at få vist de veje, som endnu ikke er med i en produktions-strækningsgruppe disse veje kan man så tilføje til den aktuelle model ved hjælp af Tilføj-knappen i Modelvinduet.

4 Når man klikker på en vej, får man mulighed for at til- eller fra-vælge vejen fra modellen Når man klikker på et kryds, får man mulighed for at definere et punkt som brydende, samlende eller uspecificeret Et brydende kryds vil altid afslutte en trafiktal-strækning et samlende kryds vil aldrig afslutte en trafiktalstrækning. Uspecificerede kryds virker i praksis som samlende. Samlet set vil en vej (vejnrvejdel) fra startpunkt til slutpunkt blive delt op i strækninger, som forløber mellem de brydende kryds. De foretagne ændringer gemmes automatisk - der er ingen Gem-knap. Oprettelse af strækningsgruppe Strækningsgruppe-modeller kan genbruges fra år til år, så hvis der ikke er sket ændringer i vejnetet, kan man gå direkte til at oprette strækningsgrupperne disse er årstals-afhængige, så dem skal man definere nye af hver gang man vil generere stræknificerede trafiktal. Oprettelsen af strækningsgruppen skaber ingen strækninger eller trafiktal det er mest af alt en definition af hvilke hent-år og opdater-til-år, der skal benyttes.

5 Via Opret kommer man ind i nedenstående skærmbillede: Forklaring til felterne: Strækningsgruppe: Navnet på strækningsgruppen. Max 30 karakterer. Eksempel:"Klasse 1 veje Aarhus 2014". Strækningsgruppen definerer for hvilket år genereringen af de stræknificerede trafiktal skal foregå. Strækningsgruppen refererer strækningsgruppe-modellen, som altså skal være oprettet først. Hent år: Hvis man vil hente eksisterende trafiktal i vejman.dk, definerer Hent år for hvilket år man vil gøre det. Bør svare til det seneste år for hvilket der ligger trafiktal i vejman.dk, men skal være mindre end det år man vil generere trafiktal for. Ved overførslen fra vejman.dk s trafikregister vil strækninger med årstal, der er mindre end eller lig med Hent år, blive overført. Opdater til år: Det år man vil generere trafiktal for. Bør være det sidst afsluttede tælleår - altså genererer man trafiktal for 2014, når man har færdiggjort ens tællinger i Mastra for 2014, hvilket jo normalt først er et stykke ind i Strækningsgruppe model: Navnet på den tilknyttede strækningsgruppe-model. Skal udfyldes. Kilde: Kilden er det grundlag, som man vil opdatere trafiktallene ud fra. Hvis man ikke har stræknificerede trafiktal i forvejen (eller vil starte helt fra bunden af), er kilden den geometriske information om vejstrækningerne. Der er 4 forskellige kilder:

6 1 vejman.dk med trafiktal 2 Tidligere års strækningsgruppe 3 vejman.dk uden trafiktal 4 CVF, ingen trafiktal Hvis man aldrig har genereret stræknificerede trafiktal før, skal man vælge 3, hvis man er vejman.dk-kunde, ellers 4. Overfør Overførslen afhænger af den kilde, man har tilknyttet ens strækningsgruppe: Kilde: 1 vejman.dk med trafiktal Det vil være den vejbestyrer, som ens brugerprofil er tilknyttet, man overfører strækningsdata for det følger det begreb, som i Mastra hedder dataejer. Normalt vil en kommune-bruger af Mastra altid have dataejer svarende til den kommune vedkommende er ansat i. Visse VD-ansatte har mulighed for at optræde som andre dataejere end VD (dataejer 0), og vil her kunne udnytte denne mulighed til at overføre strækningsdata for disse dataejere, typisk kommuner som ikke har Mastra. Kilde: 2 Tidligere års strækningsgruppe Specielt for de kunder, hvis vejnet stammer fra CVF, vil det være oplagt at hente trafiktallene fra forrige års strækningsgruppe det skal gælde, at det Hent år man har specificeret i strækningsgruppen svarer til det Opdater til år, der er defineret i forbindelse med den stræknigsgruppe, man vil hente trafiktallene fra. Kilde 3 og 4: Strækningerne genereres i forhold til strækningsgruppe-modellen, men der kommer ingen oprindelige trafiktal på. I forbindelse med overførslen tilpasses strækningerne til det, der er specificeret i strækningsgruppe -modellen, således at de nye strækninger kommer til at forløbe mellem de brydende kryds. Bemærk - En strækning kan aldrig forløbe hen over flere vejnumre, ej heller over flere vejdele indenfor samme vejnummer. - Hvis et kryds hverken er defineret som brydende eller samlende, er det pr. definition samlende. Tilpasningen til strækningsgruppe-modellen foretages, så trafikarbejdet, altså summen af trafiktallene*strækningslængderne, bibeholdes indenfor de enkelte trafiktaltyper. Efter overførslen er strækningerne ens for alle trafiktaltyperne, hvilket giver mulighed for at se tallene i komprimeret form i et regneark brug Excel(K)-knappen i bunden af søgeskærmbilledet.

7 Efter overførslen er man i stand til at søge i det overførte Kolonner i søgeresultatet: Bst Hent år Vejnr Del Fra kmt Til kmt Kom Vejkl Type Trafiktal År-talt År Status Vejbestyreren Årstal for trafiktal i vejman.dk Administrativt vejnr Vejdel Bygget op som kilometer*10000+meter Bygget op som kilometer*10000+meter Kommune, vejstrækningens fysiske beliggenhed Vejklasse efter vejbestyrerens valg i vejman.dk: Trafiktaltypen: HDT: Hverdagsdøgntrafik ÅDT: Årsdøgnstrafik JDT: Julidøgntrafik Æ10:Æ10-trafik Det overførte trafiktal Oprindeligt tælle-år for de hentede trafiktal i vejmand.dk Det år, som det hentede tal gælder for. Trafiktal status for trafiktal fra vejman.dk: Oprin.: Oprindeligt trafiktal(talt) Korr.: Korrigeret trafiktal Opregn.: Opregnet trafiktal Der er ikke mulighed for at rette i det overførte. Man kan gendanne det overførte ved hjælp af gendan, og man kan genoverføre ved at benytte Overfør-funktionen igen. Tællinger Tællinger til vejstrækningerne i strækningsgruppen genereres under Tællinger/Generer

8 Der genereres tællinger som ligger på gruppens vejstrækninger, og som er yngre en strækningens År (se ovenfor), og som er talt mindst det Min. antal dage, som er defineret for strækningsgruppen. Hvis der på et givet tællested er flere år, som opfylder betingelserne, tages kun det yngste. Efterfølgende kan man se og redigere i de tællinger, der skal indgå i opdateringen. Kolonner i søgeresultatet: Snit info Trafiktaltype Trafiktal Trafiktal år Opdat. trafiktal Opdat talt år Faktor Talte dage Strk-id Tidl. år Kort Består af <Vejnr-Vejdel Km/M RetningSpor> Trafiktaltypen: Årsdøgnstrafik Hverdagsdøgntrafik Julidøgntrafik Æ10-trafik Lastbiltrafik over 3,5 t Tages fra Trafiktal på den strækning i strækningsgruppen, som tællingen ligger på, og hvor trafiktaltypen matcher. Tages fra År på den strækning i strækningsgruppen, som tællingen ligger på, og hvor trafiktaltypen matcher. Trafiktallet fra tællingen. Året for tællingen Hvis der er talt på stedet både Trafiktal år og Opdat talt år, er det forholdet mellem tællingens trafiktal for disse år, der vises - hvis ikke, er det forholdet mellem Opdat trafiktal og Trafiktal, der vises. Antal dage talt for tællingen. Entydig identifikation af strækningen, som tællingen ligger på. Tællingen med samme Strk-id ligger altså på samme vejstrækning i strækningsgruppen. Åbner et skærmbillede med trafiktallene for de 3 foregående år. Visning af tællingen placering på kort med strækninger og andre tællinger

9 Medtag Fra- og tilvælg de tællinger, der skal indgå i opdateringen. Når tællingerne genereres, foregår der et automatisk fravalg af tællinger ud fra udviklingen i de seneste tre år. Opdater Opdateringen af de stræknificerede trafiktal forgår med knappen Opdater efter at man har sikret sig, at kun gode og relevante tællinger vi indgå i opdateringen. Når man efter at have udfyldt felterne trykker på Opdater, køres en procedure, som opdaterer tallene ud fra 4 metoder. Hvis opdateringen af en strækning ikke kan ske med én metode, prøves med den næste indtil strækningen er opdateret, eller alle 4 metoder har været forsøgt.

10 Opdaterings-kolonner i søgeresultatet: Opdat faktor Opdat trafiktal Opdat år talt Opdat år Opdat. status Opd. met. R Ret M Faktor for opdateringen ved metode 1 hentes den fra tællingerne. Bruges ved metode 2. Det opdaterede trafiktal. Det år der er talt for bagvedliggende tælling Det år der opdateres til Trafiktal status for opdateret trafiktal: Oprindeligt trafiktal Opregnet trafiktal Korrigeret trafiktal Opdateringsmetode anvendt ved generering af opdaterede trafiktal; 1: Opdateret ud fra tælling på strækningen 2: Opdateret ud fra vejklassernes permanente stationer 3: Opdateret ud fra indekset Er vejen rutenummereret Veje, der er rutenumererede Veje, der ikke er rutenummererede Her kan man rette det enkelte stræknificerede trafiktal Kolonne til markering af strækninger, som skal opdateres ud fra input-felterne oven over kolonnenavnene giver mulighed for at rette flere strækninger samtidig. Opdateringen sker uden bruger-medvirken, så når opdateringen er færdig, er alle 4 metode gennemløbet. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de 4 metoder de viste søge-resultater er udtrukket efter opdateringen. Metode 1. Opdatering af trafiktal på strækninger, hvor der har været talt. Hvis der i Mastra ligger trafiktal på nogle af de overførte strækninger, og tællingerne er foregået efter årstallet for de overførte trafiktal fra vejman.dk, vil tællingerne danne baggrund for nye trafiktal på strækningerne. Metode 2. Opdatering af alle strækninger på en vej ud fra talt strækning (Metode 1-strækning) på vejen Hver vej givet ved vejnr og vejdel opdateres for sig ud fra hvad der er talt på vejen en tælling på en vej bliver altså styrende for trafiktallene for vejen i hele dens udstrækning. Kun strækninger, som er sammenhængende med den talte strækning, kan blive opdateret ud fra denne. Hvis der er 2 eller flere tællinger at vælge mellem, foretrækkes den nærmeste, beregnet som afstanden fra midtpunkt på den betragtede strækning hen til midtpunkt på talt strækning. Der er sat begrænsning på den faktor, som man kan opdatere med i metode 2 begrænsningen fremgår af strækningsgruppe-modellen. Metode 3. Opdatering ud fra vejklassernes permanente tællinger. Hvis en vejbestyrer har permanente tællinger (markeret med stationstype=1 i Mastra), kan man vælge at lade disse permanente stationer være bestemmende for udviklingen på de vejklasser, som de repræsenterer.

11 Eksempel: Opdateringsfaktorerne kunne med valg af denne option se således ud Vejklasse Trafiktal-type Opdateringsfaktor Antal permanente stationer Lokalvej, primær land Årsdøgntrafik 0,899 3 Lokalvej, primær land Hverdagsdøgntrafik 0,893 3 Lokalvej, primær land Julidøgntrafik 0,883 3 Lokalvej, primær land Æ-10 trafik 1,119 3 Lokalvej, primær land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,975 3 Trafikvej, fordeling land Årsdøgntrafik 1,036 6 Trafikvej, fordeling land Hverdagsdøgntrafik 1,012 6 Trafikvej, fordeling land Julidøgntrafik 1,104 6 Trafikvej, fordeling land Æ-10 trafik 0,977 6 Trafikvej, fordeling land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,992 6 Trafikvej, gennemfart land Årsdøgntrafik 0,978 6 Trafikvej, gennemfart land Hverdagsdøgntrafik 0,952 6 Trafikvej, gennemfart land Julidøgntrafik 1,005 6 Trafikvej, gennemfart land Æ-10 trafik 1,005 4 Trafikvej, gennemfart land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,986 4 Opdateringsfaktorerne bruges så på alle de strækninger, som har samme vejklasser som strækningerne med permanente stationer. Metode 4. Opdatering ud fra indekset. De strækninger, som ikke er blevet opdateret via de 3 første metoder, opdateres ud fra vejdirektoratets landsindeks. Landsindekset er opdelt i regioner, vejtyper og køretøjsarter, hvilket gør det muligt at finde relevante opdateringsfaktorer for alle veje og alle 5 trafiktaltyper. Metoden er nærmere beskrevet i Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra indekset. Det er muligt at specificere faste Metode 4-opdateringsfaktorer for motorkøretøjer (ÅDT, HDT og JDT) og lastbiler (LBIL-ÅDT og Æ10). Det gøres i forbindelse med strækningsgruppe-modellen. Efter opdateringen kan man rette i de opdaterede trafiktal. Man kan rette i de enkelte trafiktal, eller man kan anvende multiret

12 Når man klikker på disketten i øverste højre hjørne vil de markerede rækker få det opdaterede trafiktal 300, og det opdaterede år Rettede trafiktal vil få Opdat. status= Korrigeret trafiktal. Det er muligt at få trafiktallene trukket ud i et regneark via knappen Excel Udtrækket anvender de samme søgekriterier som i skærmbilledet hvis der således er fremsøgt 365 rækker i skærmbilledet, vil der også komme 365 rækker i regnearket. NB! Det er ikke muligt at rette trafiktallene i regnearket og få dem indlæst igen. Hvis man er interesseret i at se trafiktallene i Excel i et mere komprimeret format, kan man anvende Excel (K). Her kommer alle trafiktaltyperne for en strækning på Samme linje. Der er også mulighed for at udtrække en delmængde af trafiktallene til indlæsning i vejman.dk ved hjælp af knappen XML (Vejman.dk format). Ligesom ved Excel-udtrækket anvendes de samme søgekriterier som i skærmbilledet, således at det er de fremsøgte rækker, der bliver trukket ud som Vejman.dk XML. Man kan få data vist på kort ved hjælp af knappen Vis på kort

13 Tilbagefør Overførsel af de opdaterede stræknificerede trafiktal foregår via knappen Tilbagefør Man har mulighed for at bestemme, om eksisterende trafiktal for det genererede år, som allerede er i vejman.dk, skal overskrives. Når man klikker på Tilbagefør til vejman.dk bliver der genereret et udtræk lidt afhængigt af browserversion vil udtrækket komme direkte op i browseren, hvorfra det kan gemmes ned i en fil, eller man får muligheden for direkte at gemme udtrækket i en fil. Filen kan så importeres i vejman.dk ved hjælp af Jobkøen. Jobkøen tilgås fra Værktøjer/Opret ny

14 Når man trykker på Gem, bliver opgaven med at importere de stræknificerede trafiktal lagt ind i Jobkøen, hvorfra det vil blive udført. Man vil efterfølgende få en mail med de fejl, som måtte være forekommet under importen. Under importen foregår der en samling af strækninger, således at to strækninger, som har samme værdier i vejman.dk s trafikregister, bliver samlet. Efter overførslen vil de stræknificerede trafiktal være tilgængelige i vejman.dk. Gendan Med Gendan-knappen kan man få gendannet en strækningsgruppe som den så ud lige efter overførslen fra vejman.dk; når man overfører fra vejman.dk, bliver der dannet en kopi, og det er så den kopi man kan starte forfra med når man gendanner. Hvad der er genereret af tællinger bliver ikke berørt. Log I loggen kan man se de operationer, som er udført på en given strækningsgruppe. JE

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere