Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3"

Transkript

1 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede trafiktal, som ligger i Mastra. Der er ingen forskelle på, hvordan processen foregår i kmastra og imastra, så i resten af dokumentet anvendes betegnelsen Mastra som synonym for begge. Der er grundlæggende 6 trin i processen: 0. Oprettelse af strækningsgruppe-modeller. 1. Oprettelse af strækningsgrupper 2. Overførsel af strækningsdata fra vejman.dk/cvf til Mastra 3. Generering af tællinger 4. Opdatering af strækningsdata 5. Tilbageførsel af opdaterede strækningsdata. I Mastra hedder menupunktet Stræknificering af trafiktal og er placeret under Udtræk-fanen i både kmastra og imastra Oprettelse af strækningsgruppe-model Strækningsgruppe-modellen definerer de veje, der skal genereres trafiktal for, og hvilke strækninger vejene skal opdeles i trafiktalsmæssigt. Via Opret kommer man ind i nedenstående skærmbillede:

2 Forklaring til felterne: Model: Navnet på strækningsgruppe-modellen. Max 30 karakterer. Eksempel: "Klasse 1 veje Aarhus" Produktion: Hvorvidt modellen indgår i produktionen (driften), eller bare er til test-formål. Min. antal dage talt Det mindste antal dage, som en tællested skal have været talt i et år, før det kan anvendes i forbindelse med strækninficeringen. Normalt vælges 6-8 dage. Anvend metode 1: Hvorvidt metode 1 skal anvendes ved stræknificeringen. Metode 1 opdaterer en strækning ud fra en tælling på strækningen. Bør generelt vælges. Anvend metode 2: Hvorvidt metode 2 skal anvendes i forbindelse med stræknificeringen. Metode 2 opdaterer en strækning på en vej ud fra en tælling placeret på en anden strækning på samme vej. Bør generelt vælges. %-grænse for metode 2 (MOTORKTJ): Procent-grænse for anvendelse af metode 2 (MOTORKTJ) Eksempel: Du har talt ÅDT=2523 på en strækning hvor der sidste år var tilknyttet en ÅDT=2456. Faktoren 2523/2456=1,027 (2,7%) bruges nu ved opdatering af trafiktallene på andre, ikke-talte strækninger på vejen. Du kan sætte en grænse for hvor mange % den talte værdi må stige/falde, for at den skal kunne anvendes ved denne type opdatering - hvis gruppen indeholder "små" veje kunne det være 25%, ved "store" veje måske 15%. Gælder for ÅDT, HDT og JDT. %-grænse for metode 2 (LBIL): Procent-grænse for anvendelse af metode 2 (LBIL) Som ovenfor, men gældende for Lastbil-ÅDT og Æ10. Det kunne være 30% for grupper med "små" veje, og 20% for grupper med "store" veje. Hvis grænsen overskrides, anvendes ÅDT-faktoren ved opdatering - hvis den altså ikke også har overskredet sin grænse. Anvend metode 3: Hvorvidt metode 3 skal anvendes i forbindelse med stræknificering.metode 3 er en lokal afart af indeks-opdatering (Metode 4). Metode 3 anvender udviklingen på vejbestyrerens permanente stationer opdelt efter vejklasse til at opdatere trafiktallene på vejstrækninger med samme vejklasse. Eksempel: En kommune har 2 permanente tællestationer placeret på veje med vejklasse "Trafikvej, gennemfart land". Den gennemsnitlige ÅDT-udvikling har været 2,3%. Altså opdateres ÅDT på alle vejstrækninger med vejklasse "Trafikvej, gennemfart land", som ikke er blevet opdateret med Metode 1 eller 2, med 2,3%. Metoden bør kun anvendes hvis kommunen har pålidelige, permanente stationer. Anvend metode 4: Hvorvidt metode 4 skal anvendes. Metode 4 opdaterer trafiktallene ud fra Vejdirektoratets landsindeks over trafikudviklingen - dette indeks er bl.a. opdelt efter regioner og

3 køretøjsart, og gør det muligt at opdatere alle 5 trafiktaltyper (ÅDT, HDT, JDT, Lastbil-ÅDT og Æ10) med relevante faktorer. Metoden bør generelt vælges. Fast opdateringsprocent for metode 4 (MOTORKTJ): Fast procentsats, som anvendes i stedet for Indeks-opdatering af ÅDT, HDT og JDT. Anvendes kun i meget specielle tilfælde. Fast opdateringsprocent for metode 4 (LBIL):Fast procentsats, som anvendes i stedet for Indeksopdatering af Lastbvil-ÅDT og Æ10. Anvendes kun i meget specielle tilfælde. Når strækningsgruppe-modellen er oprettet, skal vejene vælges, og strækningerne defineres. Det gøres via SE/RET, valg af model, og udgang til kort Veje/Kryds via kort. Filteret afgænser det, der bliver vist på kortet. Med optionen Veje, der ikke indgår i en prod. model kan man nøjes med at få vist de veje, som endnu ikke er med i en produktions-strækningsgruppe disse veje kan man så tilføje til den aktuelle model ved hjælp af Tilføj-knappen i Modelvinduet.

4 Når man klikker på en vej, får man mulighed for at til- eller fra-vælge vejen fra modellen Når man klikker på et kryds, får man mulighed for at definere et punkt som brydende, samlende eller uspecificeret Et brydende kryds vil altid afslutte en trafiktal-strækning et samlende kryds vil aldrig afslutte en trafiktalstrækning. Uspecificerede kryds virker i praksis som samlende. Samlet set vil en vej (vejnrvejdel) fra startpunkt til slutpunkt blive delt op i strækninger, som forløber mellem de brydende kryds. De foretagne ændringer gemmes automatisk - der er ingen Gem-knap. Oprettelse af strækningsgruppe Strækningsgruppe-modeller kan genbruges fra år til år, så hvis der ikke er sket ændringer i vejnetet, kan man gå direkte til at oprette strækningsgrupperne disse er årstals-afhængige, så dem skal man definere nye af hver gang man vil generere stræknificerede trafiktal. Oprettelsen af strækningsgruppen skaber ingen strækninger eller trafiktal det er mest af alt en definition af hvilke hent-år og opdater-til-år, der skal benyttes.

5 Via Opret kommer man ind i nedenstående skærmbillede: Forklaring til felterne: Strækningsgruppe: Navnet på strækningsgruppen. Max 30 karakterer. Eksempel:"Klasse 1 veje Aarhus 2014". Strækningsgruppen definerer for hvilket år genereringen af de stræknificerede trafiktal skal foregå. Strækningsgruppen refererer strækningsgruppe-modellen, som altså skal være oprettet først. Hent år: Hvis man vil hente eksisterende trafiktal i vejman.dk, definerer Hent år for hvilket år man vil gøre det. Bør svare til det seneste år for hvilket der ligger trafiktal i vejman.dk, men skal være mindre end det år man vil generere trafiktal for. Ved overførslen fra vejman.dk s trafikregister vil strækninger med årstal, der er mindre end eller lig med Hent år, blive overført. Opdater til år: Det år man vil generere trafiktal for. Bør være det sidst afsluttede tælleår - altså genererer man trafiktal for 2014, når man har færdiggjort ens tællinger i Mastra for 2014, hvilket jo normalt først er et stykke ind i Strækningsgruppe model: Navnet på den tilknyttede strækningsgruppe-model. Skal udfyldes. Kilde: Kilden er det grundlag, som man vil opdatere trafiktallene ud fra. Hvis man ikke har stræknificerede trafiktal i forvejen (eller vil starte helt fra bunden af), er kilden den geometriske information om vejstrækningerne. Der er 4 forskellige kilder:

6 1 vejman.dk med trafiktal 2 Tidligere års strækningsgruppe 3 vejman.dk uden trafiktal 4 CVF, ingen trafiktal Hvis man aldrig har genereret stræknificerede trafiktal før, skal man vælge 3, hvis man er vejman.dk-kunde, ellers 4. Overfør Overførslen afhænger af den kilde, man har tilknyttet ens strækningsgruppe: Kilde: 1 vejman.dk med trafiktal Det vil være den vejbestyrer, som ens brugerprofil er tilknyttet, man overfører strækningsdata for det følger det begreb, som i Mastra hedder dataejer. Normalt vil en kommune-bruger af Mastra altid have dataejer svarende til den kommune vedkommende er ansat i. Visse VD-ansatte har mulighed for at optræde som andre dataejere end VD (dataejer 0), og vil her kunne udnytte denne mulighed til at overføre strækningsdata for disse dataejere, typisk kommuner som ikke har Mastra. Kilde: 2 Tidligere års strækningsgruppe Specielt for de kunder, hvis vejnet stammer fra CVF, vil det være oplagt at hente trafiktallene fra forrige års strækningsgruppe det skal gælde, at det Hent år man har specificeret i strækningsgruppen svarer til det Opdater til år, der er defineret i forbindelse med den stræknigsgruppe, man vil hente trafiktallene fra. Kilde 3 og 4: Strækningerne genereres i forhold til strækningsgruppe-modellen, men der kommer ingen oprindelige trafiktal på. I forbindelse med overførslen tilpasses strækningerne til det, der er specificeret i strækningsgruppe -modellen, således at de nye strækninger kommer til at forløbe mellem de brydende kryds. Bemærk - En strækning kan aldrig forløbe hen over flere vejnumre, ej heller over flere vejdele indenfor samme vejnummer. - Hvis et kryds hverken er defineret som brydende eller samlende, er det pr. definition samlende. Tilpasningen til strækningsgruppe-modellen foretages, så trafikarbejdet, altså summen af trafiktallene*strækningslængderne, bibeholdes indenfor de enkelte trafiktaltyper. Efter overførslen er strækningerne ens for alle trafiktaltyperne, hvilket giver mulighed for at se tallene i komprimeret form i et regneark brug Excel(K)-knappen i bunden af søgeskærmbilledet.

7 Efter overførslen er man i stand til at søge i det overførte Kolonner i søgeresultatet: Bst Hent år Vejnr Del Fra kmt Til kmt Kom Vejkl Type Trafiktal År-talt År Status Vejbestyreren Årstal for trafiktal i vejman.dk Administrativt vejnr Vejdel Bygget op som kilometer*10000+meter Bygget op som kilometer*10000+meter Kommune, vejstrækningens fysiske beliggenhed Vejklasse efter vejbestyrerens valg i vejman.dk: Trafiktaltypen: HDT: Hverdagsdøgntrafik ÅDT: Årsdøgnstrafik JDT: Julidøgntrafik Æ10:Æ10-trafik Det overførte trafiktal Oprindeligt tælle-år for de hentede trafiktal i vejmand.dk Det år, som det hentede tal gælder for. Trafiktal status for trafiktal fra vejman.dk: Oprin.: Oprindeligt trafiktal(talt) Korr.: Korrigeret trafiktal Opregn.: Opregnet trafiktal Der er ikke mulighed for at rette i det overførte. Man kan gendanne det overførte ved hjælp af gendan, og man kan genoverføre ved at benytte Overfør-funktionen igen. Tællinger Tællinger til vejstrækningerne i strækningsgruppen genereres under Tællinger/Generer

8 Der genereres tællinger som ligger på gruppens vejstrækninger, og som er yngre en strækningens År (se ovenfor), og som er talt mindst det Min. antal dage, som er defineret for strækningsgruppen. Hvis der på et givet tællested er flere år, som opfylder betingelserne, tages kun det yngste. Efterfølgende kan man se og redigere i de tællinger, der skal indgå i opdateringen. Kolonner i søgeresultatet: Snit info Trafiktaltype Trafiktal Trafiktal år Opdat. trafiktal Opdat talt år Faktor Talte dage Strk-id Tidl. år Kort Består af <Vejnr-Vejdel Km/M RetningSpor> Trafiktaltypen: Årsdøgnstrafik Hverdagsdøgntrafik Julidøgntrafik Æ10-trafik Lastbiltrafik over 3,5 t Tages fra Trafiktal på den strækning i strækningsgruppen, som tællingen ligger på, og hvor trafiktaltypen matcher. Tages fra År på den strækning i strækningsgruppen, som tællingen ligger på, og hvor trafiktaltypen matcher. Trafiktallet fra tællingen. Året for tællingen Hvis der er talt på stedet både Trafiktal år og Opdat talt år, er det forholdet mellem tællingens trafiktal for disse år, der vises - hvis ikke, er det forholdet mellem Opdat trafiktal og Trafiktal, der vises. Antal dage talt for tællingen. Entydig identifikation af strækningen, som tællingen ligger på. Tællingen med samme Strk-id ligger altså på samme vejstrækning i strækningsgruppen. Åbner et skærmbillede med trafiktallene for de 3 foregående år. Visning af tællingen placering på kort med strækninger og andre tællinger

9 Medtag Fra- og tilvælg de tællinger, der skal indgå i opdateringen. Når tællingerne genereres, foregår der et automatisk fravalg af tællinger ud fra udviklingen i de seneste tre år. Opdater Opdateringen af de stræknificerede trafiktal forgår med knappen Opdater efter at man har sikret sig, at kun gode og relevante tællinger vi indgå i opdateringen. Når man efter at have udfyldt felterne trykker på Opdater, køres en procedure, som opdaterer tallene ud fra 4 metoder. Hvis opdateringen af en strækning ikke kan ske med én metode, prøves med den næste indtil strækningen er opdateret, eller alle 4 metoder har været forsøgt.

10 Opdaterings-kolonner i søgeresultatet: Opdat faktor Opdat trafiktal Opdat år talt Opdat år Opdat. status Opd. met. R Ret M Faktor for opdateringen ved metode 1 hentes den fra tællingerne. Bruges ved metode 2. Det opdaterede trafiktal. Det år der er talt for bagvedliggende tælling Det år der opdateres til Trafiktal status for opdateret trafiktal: Oprindeligt trafiktal Opregnet trafiktal Korrigeret trafiktal Opdateringsmetode anvendt ved generering af opdaterede trafiktal; 1: Opdateret ud fra tælling på strækningen 2: Opdateret ud fra vejklassernes permanente stationer 3: Opdateret ud fra indekset Er vejen rutenummereret Veje, der er rutenumererede Veje, der ikke er rutenummererede Her kan man rette det enkelte stræknificerede trafiktal Kolonne til markering af strækninger, som skal opdateres ud fra input-felterne oven over kolonnenavnene giver mulighed for at rette flere strækninger samtidig. Opdateringen sker uden bruger-medvirken, så når opdateringen er færdig, er alle 4 metode gennemløbet. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de 4 metoder de viste søge-resultater er udtrukket efter opdateringen. Metode 1. Opdatering af trafiktal på strækninger, hvor der har været talt. Hvis der i Mastra ligger trafiktal på nogle af de overførte strækninger, og tællingerne er foregået efter årstallet for de overførte trafiktal fra vejman.dk, vil tællingerne danne baggrund for nye trafiktal på strækningerne. Metode 2. Opdatering af alle strækninger på en vej ud fra talt strækning (Metode 1-strækning) på vejen Hver vej givet ved vejnr og vejdel opdateres for sig ud fra hvad der er talt på vejen en tælling på en vej bliver altså styrende for trafiktallene for vejen i hele dens udstrækning. Kun strækninger, som er sammenhængende med den talte strækning, kan blive opdateret ud fra denne. Hvis der er 2 eller flere tællinger at vælge mellem, foretrækkes den nærmeste, beregnet som afstanden fra midtpunkt på den betragtede strækning hen til midtpunkt på talt strækning. Der er sat begrænsning på den faktor, som man kan opdatere med i metode 2 begrænsningen fremgår af strækningsgruppe-modellen. Metode 3. Opdatering ud fra vejklassernes permanente tællinger. Hvis en vejbestyrer har permanente tællinger (markeret med stationstype=1 i Mastra), kan man vælge at lade disse permanente stationer være bestemmende for udviklingen på de vejklasser, som de repræsenterer.

11 Eksempel: Opdateringsfaktorerne kunne med valg af denne option se således ud Vejklasse Trafiktal-type Opdateringsfaktor Antal permanente stationer Lokalvej, primær land Årsdøgntrafik 0,899 3 Lokalvej, primær land Hverdagsdøgntrafik 0,893 3 Lokalvej, primær land Julidøgntrafik 0,883 3 Lokalvej, primær land Æ-10 trafik 1,119 3 Lokalvej, primær land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,975 3 Trafikvej, fordeling land Årsdøgntrafik 1,036 6 Trafikvej, fordeling land Hverdagsdøgntrafik 1,012 6 Trafikvej, fordeling land Julidøgntrafik 1,104 6 Trafikvej, fordeling land Æ-10 trafik 0,977 6 Trafikvej, fordeling land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,992 6 Trafikvej, gennemfart land Årsdøgntrafik 0,978 6 Trafikvej, gennemfart land Hverdagsdøgntrafik 0,952 6 Trafikvej, gennemfart land Julidøgntrafik 1,005 6 Trafikvej, gennemfart land Æ-10 trafik 1,005 4 Trafikvej, gennemfart land Lastbiltrafik over 3,5 ton 0,986 4 Opdateringsfaktorerne bruges så på alle de strækninger, som har samme vejklasser som strækningerne med permanente stationer. Metode 4. Opdatering ud fra indekset. De strækninger, som ikke er blevet opdateret via de 3 første metoder, opdateres ud fra vejdirektoratets landsindeks. Landsindekset er opdelt i regioner, vejtyper og køretøjsarter, hvilket gør det muligt at finde relevante opdateringsfaktorer for alle veje og alle 5 trafiktaltyper. Metoden er nærmere beskrevet i Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra indekset. Det er muligt at specificere faste Metode 4-opdateringsfaktorer for motorkøretøjer (ÅDT, HDT og JDT) og lastbiler (LBIL-ÅDT og Æ10). Det gøres i forbindelse med strækningsgruppe-modellen. Efter opdateringen kan man rette i de opdaterede trafiktal. Man kan rette i de enkelte trafiktal, eller man kan anvende multiret

12 Når man klikker på disketten i øverste højre hjørne vil de markerede rækker få det opdaterede trafiktal 300, og det opdaterede år Rettede trafiktal vil få Opdat. status= Korrigeret trafiktal. Det er muligt at få trafiktallene trukket ud i et regneark via knappen Excel Udtrækket anvender de samme søgekriterier som i skærmbilledet hvis der således er fremsøgt 365 rækker i skærmbilledet, vil der også komme 365 rækker i regnearket. NB! Det er ikke muligt at rette trafiktallene i regnearket og få dem indlæst igen. Hvis man er interesseret i at se trafiktallene i Excel i et mere komprimeret format, kan man anvende Excel (K). Her kommer alle trafiktaltyperne for en strækning på Samme linje. Der er også mulighed for at udtrække en delmængde af trafiktallene til indlæsning i vejman.dk ved hjælp af knappen XML (Vejman.dk format). Ligesom ved Excel-udtrækket anvendes de samme søgekriterier som i skærmbilledet, således at det er de fremsøgte rækker, der bliver trukket ud som Vejman.dk XML. Man kan få data vist på kort ved hjælp af knappen Vis på kort

13 Tilbagefør Overførsel af de opdaterede stræknificerede trafiktal foregår via knappen Tilbagefør Man har mulighed for at bestemme, om eksisterende trafiktal for det genererede år, som allerede er i vejman.dk, skal overskrives. Når man klikker på Tilbagefør til vejman.dk bliver der genereret et udtræk lidt afhængigt af browserversion vil udtrækket komme direkte op i browseren, hvorfra det kan gemmes ned i en fil, eller man får muligheden for direkte at gemme udtrækket i en fil. Filen kan så importeres i vejman.dk ved hjælp af Jobkøen. Jobkøen tilgås fra Værktøjer/Opret ny

14 Når man trykker på Gem, bliver opgaven med at importere de stræknificerede trafiktal lagt ind i Jobkøen, hvorfra det vil blive udført. Man vil efterfølgende få en mail med de fejl, som måtte være forekommet under importen. Under importen foregår der en samling af strækninger, således at to strækninger, som har samme værdier i vejman.dk s trafikregister, bliver samlet. Efter overførslen vil de stræknificerede trafiktal være tilgængelige i vejman.dk. Gendan Med Gendan-knappen kan man få gendannet en strækningsgruppe som den så ud lige efter overførslen fra vejman.dk; når man overfører fra vejman.dk, bliver der dannet en kopi, og det er så den kopi man kan starte forfra med når man gendanner. Hvad der er genereret af tællinger bliver ikke berørt. Log I loggen kan man se de operationer, som er udført på en given strækningsgruppe. JE

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion 1.Trafiksnit Her udvælges hvilke snit, som udtrækket skal omfatte.

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen.

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Generelt Opregningsprocessen Talt Trafik DT Time-niveau Døgn-niveau UHDT UDT Uge-niveau HMDT MDT Måneds-niveau HDT ÅDT JDT Års-niveau En generel beskrivelse

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering

Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering Dato 11. november 2014 Sagsbehandler Susanne Degn Mail slh@vd.dk Telefon 7244 7147 Dokument 14/15873-1 Side 1/10 Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Import af arealer / udstyr i vejman.dk

Import af arealer / udstyr i vejman.dk Dato 1. april 2014 Sagsbehandler Lise Gerd Pedersen Mail LGP@vd.dk Telefon Dokument 13/05273-6 Side 1/6 Import af arealer / udstyr i vejman.dk Formål og målgruppe Dokumentet beskriver importfaciliteten

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere