Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010"

Transkript

1 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og kælderrum. Sagen hører under tilbygnings reglerne. Bestemmelserne omfatter Omfatter ombygning og andre forandringer i bygningen og ud skiftning af kedler, ventilationsanlæg m.v. Undtagelser Kirker. Fredede bygninger. Byg ninger, der er en del af et fredet fortidsminde. Bygninger i om råder med bevarende byplansvedtægt eller bevarende lokal plan. Bygninger hvor der er tinglyst bevaringsdeklaration. Bygninger som er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Derudover kan kommunal be styr elsen give dispensation, hvis arkitektoniske og tekniske hen syn kan begrunde det. Med hjemmel i Byggeloven 22 (Byggeloven 22: Der kan meddeles dispensation fra bestemmelser i loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, når det skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser) Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Det er lettere at isolere med ISOVER

2 Hovedregel Komponentkrav til konstruktioner og vinduer skal være overholdt. Ved udskiftning / om bygning skal hver enkelt berørt komponent leve op til kravene i stk kap 8 hvis.. det er rentabelt efter formlen vist herunder og der ikke er bygningsfysiske indvendinger (fugttekniske, brand, statik osv.) Hvis det enten ikke er rentabelt eller ikke er bygningsfysisk forsvarligt, skal man finde den bedste (mest energibesparende) løsning, der er rentabel og forsvarlig. Foranstaltningen anses for rentabel hvis: Årlig besparelse x levetid Investering > 1,33 Her skal komponentkrav opfyldes, når det er rentabelt (kap ) Vedligehold Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med vedligeholdelse af bygningsdele: Ny tagpapdækning i form af ny tag dug eller overpap på eksisterende tag Nyt tegltag Nyt stålpladetag ovenpå gammelt tag af tagpap eller fibercementplader (Vejledning stk. 2-7) Linietab Linietab skal ikke forbedres ved vinduesudskiftning medmindre man ændrer i væggen også. Linietab ved fundament kun hvis både væg og gulv forbedres. (vejledning stk. 2-7) Udskiftning af beklædning Rentabel loft- eller tagisolering skal fortages ved udskiftning af tag dækning (tagpap,tagdug, tagplader, tagsten) Udskiftning af indvendig beklædning udløser ikke krav om rentabel varme isolering. (bilag 6, tabel 1) Rentabel efterisolering af let ydervæg skal foretages ved udskiftning af be klæd ning. Både udvendig og indvendig be klæd ning udløser kravet. (bilag 6, tabel 1). Rentabel efterisolering af mur skal fore tages ved efterisolering af muren, og i tilfælde af at enten formur eller bagmur udskiftes. Indblæsning i hulmuren ud løser IKKE krav om yderligere rentabel isolering. (bilag 6, tabel 1 og vejledning stk. 2-7) Rentabel efterisolering af strøgulv skal foretages ved udskiftning af gulv belæg ning. (bilag 6, tabel 1).

3 Her skal komponentkrav opfyldes uanset rentabilitet (kap ) Udskiftning af gulv Udskiftning af ydervæg Udskiftning af døre/vinduer og porte Udskiftning af tagkonstruktion (vejledning stk. 2-7) Hvis det ikke kan lade sig gøre af byggetekniske årsager skal man: Udføre mindre omfattende energibesparende foranstaltning som er teknisk forsvarlig Den manglende energimæssige ydeevne skal så erstattes af andre energimæssige løsninger, der kompenserer herfor. (eks. merisolering, solvarme, varmepumpe, solceller (vejledning stk. 1) Ved større ombygninger og andre energimæssige forandringer. Her skal krav til alle bygningsdele og installationsdele opfyldes (kap ) Omfatter Byggearbejder i bygninger, der ikke er småhuse, og som vedrører mere end 25 % af klimaskærmen Eller Byggearbejder i bygninger, der ikke er småhuse, og hvor prisen på arbejdet udgør mere end 25 % af den seneste offentlige vurdering af ejendomsværdien. (ved småhuse forstås her fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende.) Undtagelser Nedenstående ting udløser ikke krav om at øvrige rentable arbejder skal udføres: Malerarbejde. Pudsning af facader. Hulmursisolering. Opsætning af lette skillevægge i kontorbygninger. Ved modernisering af køkken og bad indgår kun udgifter til installation og bygningsdele (altså ikke væg og gulvbeklædning samt inventar og hvidevarer) i prisen på byggearbejdet. Krav Her skal alle bygningsdele og installationsdele bringes i overensstemmelse med kravene i og kap. 8 Hvert enkelt tiltag dog kun, hvis det er rentabelt og byggeteknisk forsvarligt. OBS! Uanset rentabilitet skal mindstekravene til varmeisolering altid opfyldes. Eneste undtagelse er, hvis det er teknisk uforsvarligt.

4 Eksempler Isover s tolkning Sager, der ikke hører under kap (større ombygninger) Eksisterende utæt built up tag. Der skal et nyt lag overpap på. Konsekvens: Taget skal isoleres til U-værdi 0,15 eller til nærmest rentable og teknisk forsvarlige niveau. Hvis ovenlyskupler skiftes ved samme lejlighed, skal de have en U-værdi på max 1,65. og et linjetab på max 0,10. tagetage. Tagdækning bølge-eternit. Eternitpladerne skal afrenses og males. Konsekvens: ingen krav om isolering. tagetage. Tagdækning bølge-eternit. Overetagen renoveres, gamle skillevægge, skunkvægge, skråvægge og hanebåndsloft med brændbar beklædning fjernes og nye med stålskelet og gipsplader etableres. Konsekvens: ingen krav om isolering tagetage. Tagdækning bølge-eternit. Eternitpladerne udskiftes. Konsekvens: Taget skal isoleres til U-værdi 0,15 eller til nærmest rentable og teknisk forsvarlige niveau. tagetage. Tagdækning bølge-eternit. Eternitpladerne fjernes, der lægtes om og monteres ny tagbeklædning, f.eks. tegl eller krydsfiner med tagpap. Konsekvens: Taget skal isoleres til U-værdi 0,15 eller til nærmest rentable og teknisk forsvarlige niveau. tagetage. Tagdækning bølge-eternit. Der sættes nye spær op, lægtes og monteres ny tagbelægning. Konsekvens: Taget skal isoleres til U-værdi 0,15 uanset rentabilitet. tagetage. Tagdækning bølge-eternit. Der sættes nye spær op, og der etableres kviste på taget. Konsekvens: Etagearealet er udvidet. Tilbygnings reglerne gælder. U-værdi tag konstruktion: 0,10, vinduer: 1,40, eller varmetabsramme, eller andre kompenserende energibesparelser. Ejeren planlægger at få blæst granulat i hulmuren. Konsekvens: Ingen krav om yderligere isolering. Ejeren planlægger at udskifte vinduerne. Konsekvens: Vinduerne skal uanset rentabilitet leve op til kravet om energitilskud på min. -33 kwh/m2 år. Ingen krav til linjetab. Ejeren planlægger at sætte 95 mm indvendig forsatsvæg op. Konsekvens: Muren skal isoleres til U-værdi 0,20 eller til nærmest rentable og teknisk forsvarlige niveau. Hvis vinduerne udskiftes ved samme lejlighed, skal de, uanset ren tabilitet, leve op til kravet om energi tilskud på min. -33 kwh/m2 år. Linjetabet må være max 0,03 kwh/m K. Ejeren planlægger at sætte 40 mm udvendigt facadekoncept op. Konsekvens: Muren skal isoleres til U-værdi 0,20 eller til nærmest rentable og teknisk forsvarlige niveau. Hvis vinduerne udskiftes ved samme lejlighed, skal de, uanset rentabilitet, leve op til kravet om energitilskud på min. -33 kwh/m2 år. Linjetabet må være max 0,03 kwh/m K.

5 Nordvendt gavlmur er beskadiget. Ejeren beslutter at vælte muren og bygge den op igen inklusive et nyt stort vinduesparti. Konsekvens: Den nye mur skal, uanset rentabilitet, isoleres til U-værdi 0,20. Ingen krav til linjetab ved fundament. Det nye vindue skal, uanset rentabilitet, leve op til kravet om energitilskud på min. -33 kwh/m 2 år. Linjetabet må være max 0,03 kwh/m K. Nordvendt gavlmur er beskadiget. Ejeren beslutter at vælte muren og bygge den op igen inklusive en ny glaskarnap Konsekvens: Etagearealet er udvidet. Til bygnings reglerne gælder. U-værdi vægkonstruktion: 0,15. Vinduer i karnappen: U-værdi 1,40, linjetab max 0,03 W/mK, energibesparelser. Hvis kravet til ydervægskonstruktionen medfører ændringer i fundamentet, må fundamentets linjetab herefter max være 0,12 W/mK. Alternativt skal man ved ændringerne overholde krav om varme tabs ramme, eller andre kompenserende tiltag. Eksisterende terrændæk med parketgulv. Ejeren planlægger at fjerne parketgulvet og etablere strøgulv. Konsekvens: gulvet skal isoleres til U-værdi 0,12 eller til nærmest rentable og teknisk forsvarlige niveau. Eksisterende gulv er gulvbrædder på opklodset bjælkelag. Ejeren planlægger at brække gulvet op, fjerne bjælkelaget og støbe nyt terrændæk. Konsekvens: Det nye gulv isoleres til U-værdi 0,12 uanset rentabilitet. Det vil normalt være teknisk forsvarligt; men hvis det ikke er, skal der isoleres til nærmeste teknisk forsvarlige niveau. Derudover skal udføres energi besparende foranstaltninger som kompensation. En husejer udskifter et eller flere vinduer, et eller flere ovenlys eller en eller flere yderdøre, Konsekvens: komponenterne skal opfylde kravet, uanset rentabilitet. Eksisterende gulv er gulvbrædder på opklodset bjælkelag. Ejeren planlægger, at lægge nyt parketgulv oven på det eksisterende bræddegulv Konsekvens: ingen krav om isolering Eksisterende gulv er gulvbrædder på opklodset bjælkelag. Ejeren planlægger at brække gulvet op og udskifte det med nye gulvbrædder eller gulvspån med parket, vinyl eller lineoleum Konsekvens: gulvet skal isoleres til U-værdi 0,12 uanset rentabilitet, eller til nærmeste teknisk forsvarlige niveau. Derudover skal udføres energibesparende foranstaltninger som kompensation.

6 Ansvarsforhold overholdelse af reglerne Dansk Byggeri udgav i 2006 et skrift med nedenstående tekst. Dette er stadigt Dansk Byggeris tolkning, efter BR2010 er udkommet. Dansk Byggeri har ikke kendskab til, at der har været voldgiftssager eller andre retslige afgørelser, der kunne hjælpe med at klarlægge forholdene. Ansvar for overholdelse af BR Udgangspunktet i bygningsreglementet er, at alle byggeopgaver nybyggeri såvel som om bygninger, tilbygninger og renoveringer skal udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet. Om byggevirksomheden kan gøres ansvarlig for, at energikravene opfyldes, afhænger af, om arbejdet udføres efter bygherrens projekt eller om byggevirksomheden står for projektet og den tilhørende rådgivning. Når byggearbejdet skal udføres på grundlag af et ingeniør- eller arkitektprojekt modtaget fra bygherren, er udgangspunktet, at byggevirksomheden kan gå ud fra, at projektet er udarbejdet i overensstemmelse med de nye energikrav. Når byggearbejdet skal udføres, uden at der foreligger et bygherreprojekt, er det bygge virksomhedens ansvar, at arbejdet overholder de nye energikrav (idet det forudsættes, at vurderingen kan ske ud fra egne arbejder og altså ikke kræver indblik i eventuelle andre byggearbejder, som bygherren får udført på ejendommen). Byggevirksomheden må derfor sikre sig, at energikravene overholdes enten ved selv at foretage den nødvendige beregning/vurdering eller ved at få en rådgivende ingeniør til at gøre det. Er det ikke nødvendigt at udføre eventuelle energibesparende foranstaltninger som et led i arbejdet - fordi disse lige så godt efter følgende kan udføres af andre - er det til strækkeligt at oplyse bygherren om muligt krav herom. Det er bygherrens eget ansvar, at faktiske oplysninger om ejendomsværdien, grundværdien og energiprisen ved opvarmning pr. kwh/m2 er korrekte.hvis en bygherren ønsker et arbejde udført, selvom han godt ved, at det strider mod energikravene, kan byggevirksomheden alligevel risikere at blive gjort ansvarlig. Erstatningsansvar Selvom der er indgået en aftale mellem bygherren og byggevirksomheden om, at bygherren påtager sig ansvaret ved, at de udførte arbejder er i strid med energikravene, kan man ikke gå ud fra, at en sådan aftale holder, da den strider mod lovgivningen. En senere køber af ejendommen, der ikke ved købet er gjort bekendt med det ulovlige arbejde, kan rejse krav om erstatning direkte mod håndværkeren, også selvom der er indgået en aftale mellem bygherren og håndværkeren om, at bygherren påtog sig ansvaret ved, at arbejdet ikke overholdt energikravene. Straffeansvar og krav om lovlig gørelse En eventuel aftale mellem en bygherre og en byggevirksomhed, om at bygherren påtager sig ansvaret for at energikrav ikke overholdes, er ikke bindende for byggemyndigheden. Derfor vil byggevirksomheden kunne straffes efter byggelovens bestemmelser, der rummer mulighed for at straffe den, der har rådgivet bygherren, eller den der har udført arbejdet, hvis bygherren ikke er blevet rådgivet og i særlige tilfælde bygherren. Efter byggeloven kan der gives pålæg til den til enhver tid værende ejer om at lovliggøre et arbejde, der er udført i strid med energikravene. Byggevirksomheden kan altså risikere, at den til hver tid værende ejer af ejendommen som modtager pålæg om lovliggørelse, rejser krav om erstatning.

7 Ansvarsforhold overholdelse af reglerne. - den korte version Overordnet gælder at alle regler i BR2010 og anden relevant lovgivning skal overholdes Når det foreligger et bygherreprojekt Entreprenøren kan gå ud fra, at der er projekteret i overensstemmelse med reglerne. Når der ikke er et bygherreprojekt Entreprenøren har rollen som rådgiver og dermed ansvaret for, at reglerne overholdes. Entreprenøren skal derfor: sørge for at udføre arbejdet i overensstemmelse med komponentkravene. eller sørge for, at der udføres en vurdering/ beregning af rentabelt niveau og evt. nødvendige kompenserende tiltag. Ved tilbudsgivning Hvor der ikke er tid/råd til en vurdering/ beregning af, hvorvidt energikravene er overholdt bør entreprenøren for sin egen skyld: præcisere, at der ikke er foretaget en beregning af, om energikravene er overholdt. præcisere, at omkostninger til en beregning/ vurdering, samt ekstra omkostninger til eventuelle nødvendige energibesparende tiltag ikke er med i tilbudssummen. udføre de nødvendige kompenserende tiltag, hvis de er en del af den aktuelle entreprise sikre sig skriftlig dokumentation for at bygherren er informeret om de nødvendige kompenserende tiltag, der ikke er en del af den aktuelle entreprise. undlade at udføre opgaver i uoverensstemmelse med reglerne også selvom bygherren skriftligt påtager sig ansvaret.

8 Levetider, ved beregning af rentabiliteten Energibesparende tiltag Efterisolering af bygningsdele 40 Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30 Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme amt ventilationskanaler og armaturer inklusive isolering Varmeproducerende anlæg mv. f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg og ventilationsaggregater Belysningsarmaturer 15 Automatik til varme- og klimaanlæg 15 fugetætningsarbejder 10 År Komponentkrav ved ombygninger og mindste varmeisolering Krav til isolering af klimaskærm og linietab Ombyg. Mindste varme isolering U-værdier W/m 2 K W/m 2 K Ydervægge og vægge mod jord 0,20 0,30 Bygningsdele mod kolde rum (temperatur differrence >5C) 0,40 Bygningsdele mod kolde rum (temperatur difference >8C) 0,40 Terrændæk, kældergulv, krybekælderdæk, dæk over det fri 0,12 0,20 Loft og tagkonstruktioner (også skunk, skråvæg ) 0,15 0,20 Yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer, ovenlyskupler 1,65 Yderdøre, porte lemme og ovenlyskupler 1,80 Glasvæg og vinduer mod kolde rum (temperatur difference >5C) 1,80 Linietab W/mK W/mK Fundamenter 0,12 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,12 0,20 Omkring vinduer/yderdøre (porte og lemme) 0,03 0,06 Omkring ovenlysvinduer og kupler 0,10 0,20 isover-inhouse Vinduer skal give et energitilskud i opvarmningssæsonen på mindst -33 kwh/m 2 år. Det svarer for et-fags gående vinduer ca. til U-værdi 1,4. For dannebrogsvinduer ca. til U-værdi 1,1. Indvendig overflade på vinduesrammer må ikke kommer under 9,3 C. Ovenlys skal give et energitilskud i opvarmningssæsonen på mindst -10 kwh/m 2 år. Installationsdele skal leve op til kravene i BR2010 kap.8. Isolering af installationsdele skal udføres iht. DS452. Se mere på Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rimmens Alle 56 9900 Frederikshavn Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. september 2012 Til den 25. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trængstrupvej 93 9541 Suldrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. november 2014 Til den 12. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevænget 23 9550 Mariager Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

NYE ENERGIBESTEMMELSER

NYE ENERGIBESTEMMELSER NYE ENERGIBESTEMMELSER Der stilles nu nye skærpede energikrav til byggeriet. Skærpelsen, som er kendt som tillæg 12 til BR 95, er gældende for byggeri som helhed, men der skelnes mellem to kategorier:

Læs mere

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld 21 konstruktionsforslag Postbox 1 3400 Hillerød tlf. 48 14 11 88 fax. 48 14 11 85 Forord Fra 1. august 2008 gælder bestemmelserne i BR08.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Åstrupparken 6 8500 Grenaa Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vesterbro 5 8570 Trustrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2014 Til den 1. marts 2021. Energimærkningsnummer 311040567

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere