Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium"

Transkript

1 Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Uddannelsescheferne varetager den daglige ledelse indadtil, og alle har et pædagogisk ledelsesansvar. Hver enkelt er uddannelseschef for et antal grundforløbs- og studieretningsklasser og varetager personaleledelsen for ca. 30 ansatte, herunder medarbejderudviklingssamtaler. Skoleudvalget, der består af ledelsen og repræsentanter for lærere og elever, er det overordnede udvalg for så vidt angår arbejdet med kvalitetsudvikling og evaluering. 2. Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Silkeborg Gymnasium skal sikre fortsat skoleudvikling. Dette indebærer bl.a., at systemet sikrer, at skolens aktiviteter bliver udsat for kontinuerlige og systematiske evalueringer, der kan afdække eventuelle behov for ændringer i forhold til de mål, der er beskrevet i love og bekendtgørelser vedrørende det almene gymnasium, eller som skolen har sat sig. Evalueringsarbejdet indgår i en skolekultur, hvor der hersker tillid og åbenhed, og hvor kritik udtrykkes konstruktivt. Evalueringerne skal indgå i de løbende diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold, der finder sted i skolens forskellige fora, fra bestyrelse til elevråd. Kvalitetssikringssystemet på Silkeborg Gymnasium består af systematiske og regelmæssige evalueringer af følgende områder: Skolens organisation og udvalgte indsatsområder Den overordnede planlægning Den enkeltfaglige undervisning Det faglige samspil Den enkelte elevs faglige udbytte Evalueringsområderne beskrives nærmere i de følgende afsnit. Planen er funderet på regelgrundlaget i STX-bekendtgørelsen (nemlig i BEK nr. 692 af 23. juni 2010) og bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 23 af 11. januar 2005). 3. Evalueringer Procedurer i forbindelse med evalueringen Rektor har det overordnede ansvar for det faglige og pædagogiske arbejde og kvalitetssikringen heraf. Rammerne for evalueringerne fastlægges i skoleudvalget. Bilag 1 (oversigt over evalueringsplanen) og bilag 2 (oversigt over 1

2 elevevaluering) beskriver, hvem der har ansvaret for de konkrete evalueringer, og hvem der skal sikre opfølgningen heraf. Endvidere er der formuleret særskilte retningslinjer for evalueringen af henholdsvis den enkeltfaglige og den flerfaglige evaluering, se bilagene 3 og 4. Ved offentliggørelsen af evalueringsresultater må ingen enkeltpersoner blive negativt eksponeret. Den løbende evaluering Skemaet i bilag 1 beskriver de procedurer, som sikrer den løbende og systematiske evaluering af skolens aktiviteter. Evalueringsplanen sikrer evalueringer af den overordnede tilrettelæggelse af undervisningen, evaluering af undervisningen og evaluering af den enkelte elevs udbytte. Elevevalueringen er beskrevet særskilt i bilag 2. Planen opdeles i følgende områder: Skolens organisation Skolens overordnede organisation evalueres som hovedregel hvert 3. år. Fokusområdet er i den forbindelse ledelse, udvalgsstruktur, teamorganisering mv. Udvalgte indsatsområder Skolens indsatsområder fremgår af Mål og strategi. Fastlæggelsen af indsatsområder sker i bestyrelsen på baggrund af et oplæg fra ledelsen, eventuelt på baggrund af drøftelser i skoleudvalg, pædagogisk udvalg, elevråd mv. Indsatsområderne evalueres på forskellig vis afhængigt af indsatsområdets karakter. Evalueringerne drøftes i de relevante organer, idet de væsentligste indsatser behandles i bestyrelse og skoleudvalg. En sammenfatning af årets evalueringer kan man efterfølgende finde i statusdelen af Mål og planer for Silkeborg Gymnasium. Indsatsområder, der gøres til genstand for evaluering, kan hentes fra alle niveauer på skolen: ledelse, administration, team, informationsprocedurer, undervisning, elever. Overordnet planlægning af rammerne for undervisningen Evalueringen retter sig mod skolens overordnede skemaplanlægning. Dette sker i forbindelse med arbejdsklimaundersøgelserne (AKU) samt i forbindelse med grund- og gymnasieforløbs-evalueringerne. Den enkeltfaglige undervisning Undervisningen evalueres løbende, så elever, lærere og ledelse informeres om udbyttet af undervisningen. Undervisningsevalueringerne skal desuden give lærere og ledelse grundlag for at vurdere valgte metoder (jf. 131 i STXbekendtgørelsen: Bek. nr. 692 af 23. juni 2010). 2

3 Det faglige samspil Hvert af de flerfaglige forløb, der sikrer det faglige samspil, evalueres. Det drejer sig om evaluering af de konkrete (længerevarende) undervisningsforløb i AT, NV og AP. Desuden evalueres de enkelte forløb, der indgår i det planlagte studieretningssamarbejde. Evalueringen af det faglige samspil sker på klasseniveau og suppleres af samlede evalueringer i forbindelse med evaluering af grundforløbet (fokus på NV og AP) samt det samlede gymnasieforløb. For såvel den enkeltfaglige undervisning som det faglige samspil gælder, at evalueringerne skal forholde sig til, hvordan undervisnings- og arbejdsformer understøtter overgangen fra grundskolen og den faglige progression i undervisningsforløbet (jf. bekendtgørelse om kvalitetsudvikling, 3). Elevevaluering Den enkelte elevs udbytte evalueres. Der skelnes i den forbindelse mellem lærerens evaluering af eleven og elevens selvevaluering. Evalueringen skal sikre, at eleven løbende er orienteret om sit faglige standpunkt, og om den udviklingsproces, som eleven befinder sig i (jf. 131 i STX-bekendtgørelsen). Gennem elevsamtaler, karaktersamtaler og enkeltfaglige evalueringer sikres, at der sker en løbende evaluering af den enkelte elev, så der sker en vurdering af elevens faglige, almene og personlige kompetencer og sikres udvikling af disse. Det sikres derved, at den enkelte elev får et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev med hensyn til både faglig udvikling og udvikling af arbejdsmetoder. Gennemgående aktiviteter En række aktiviteter og tiltag indgår løbende i kvalitetssikringen på Silkeborg Gymnasium. De indgår som en slags permanente indsatsområder i skoleevalueringen. Aktiviteterne er følgende: Der gennemføres årligt en evaluering af grundforløbet. Der gennemføres årligt en evaluering af det samlede gymnasieforløb. Evalueringen finder normalt sted i marts måned. Alle grundforløbselever screenes af skolens læsevejledere. Eleverne eller et udsnit af eleverne gennemfører mindst hvert 3. år den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering (UMV). Skolens ledelse gennemfører hvert tredje år en arbejdsklimaundersøgelse (AKU) samt en arbejdspladsvurdering (APV). Skolens afsluttende karaktergennemsnit og overgangsfrekvenser til videregående uddannelser indgår systematisk i evalueringen. Gennemførselsprocenten følges løbende. 3

4 Ledelsen følger generelt elevernes karakterer ved officielle eksamener. Der gennemføres årligt en medarbejderudviklingssamtale (MUS) mellem den enkelte lærer og en uddannelseschef. I den årlige samtale indgår en skriftlig evaluering af undervisningen. Evalueringen sendes forud for samtalen til den relevante uddannelseschef. Læreren vælger selv en skriftlig evalueringsmetode, som afdækker en række centrale forhold vedrørende undervisningen. Se bilag 3. Hvert andet år gennemfører rektor faggruppesamtaler. Evaluering af kvalitetssystemet Silkeborg Gymnasiums kvalitetssikringsplan skal revideres i bestyrelsen senest ved udgangen af /December

5 Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over kvalitetssikringssystemet Bilag 2: Oversigt over elevevaluering på Silkeborg Gymnasium Bilag 3: Retningslinjer for evaluering af den enkeltfaglige undervisning Bilag 4: Retningslinjer for evaluering af den flerfaglige undervisning 5

6 Bilag 1: Oversigt over kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystem Hvad evalueres? Hvem evaluerer? Hvornår evalueres? Hvorfor evaluere? Hvordan evalueres? Hvem følger op? Hvem sætter rammer og er ansvarlig? Skolens organisation Samarbejdsudvalget I forbindelse med AKU eller efter behov Sikring af organisationsudvikling Drøftelse i samarbejdsudvalget Skolens ledelse i skoleudvalg og/eller samarbejdsudvalg Ledelsen Den overordnede planlægning Ledelse, evt. i skoleudvalg eller samarbejdsudvalg I for bindelse med AKU samt grundforløbs- og gymnasieforløbseva lueringerne For at skabe de bedste rammer for undervisningen Fortrinsvis skriftlige evalueringer Skolens ledelse i skoleudvalget og relevante organer skoleudvalget Den enkeltfaglige undervisning Faglæreren Løbende dog mindst to gange om året Udvikling af undervisningen Den enkelte lærer vælger metode dog skriftlig evaluering mindst en gang årligt Faglæreren i klassen/holdet skoleudvalget Det faglige samspil i klassen Klassens team og lærere involveret i faglige samspil Ultimo 1.g samt medio 2.g og 3.g. Kvalificering af det faglige samspil Skriftligt såvel som mundtligt Teamet i klassen, klassens lærere og uddannelseschefen skoleudvalg SG s udvalgte indsatsområder Relevante grupper, der arbejder med indsatsområdet Løbende med opsamling sidst på året i statusudgaven af,mål og planer Skoleudvikling Metode afhængig af indsatsområdet Ledelsen, skoleudvalg, bestyrelse og relevante organer skoleudvalg Andre områder AKU, APV, UMV mv. Grupper nedsat af skoleudvalg og samarbejdsudvalg AKU, APV og UMV hvert 3. år Sikring af det gode arbejdsmiljø mv. Fortrinsvis skriftlige evalueringer. Elevråd, samarbejdsudvalg, skoleudvalg og ledelsen samarbejdsudvalg, elevråd, skoleudvalg mv 6

7 Bilag 2: Oversigt over elevevaluering på Silkeborg Gymnasium Hvad evalueres? Hvem har ansvar for den konkrete evaluering? Hvornår evalueres? Hvorfor evaluere? Hvordan evalueres? Hvem følger op? Hvem sætter rammer og er ansvarlig? Elevernes faglige standpunkt Lærerne Ved opgaver, tests, prøver, karaktergivning og eksamen Bekendtgørelseskrav Karaktergivning evt. opfulgt af skriftlige/mundtlige kommentarer Læreren evt. i team, klassens lærere, studievejleder og ledelse Rammer udstukket af ministeriet Elevernes læring, udvikling samt faglige standpunkt Lærerne og eleverne Løbende I både grundforløbet og studieretningsforløbet gennemfører teamet elevsamtaler For at give den enkelte elev forudsætninger for at forbedre sin indsats Samtaler Elevernes refleksion ang. faglige, almene og personlige kompetencer Eleven, læreren, teamet, klassens lærere, studievejlederen og evt. ledelsen skoleudvalg, pædagogisk udvalg og studievejlederne Elevevaluering: Evaluering af den enkelte elevs udbytte. Lærerens evaluering af eleven og elevens selvevaluering. Processen skal tilrettelægges, således at eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces der er i, og hvordan de fremadrettet kan forbedre sig (STX-bekendtgørelsen, BEK nr. 692 af 23. juni 2010, 131) 7

8 Bilag 3 Retningslinjer for evaluering af den enkeltfaglige undervisning Målet med evalueringen af den enkeltfaglige undervisning er, at lærerne løbende skal kunne foretage justeringer af undervisningen. Det er med andre ord udviklingen af undervisningen, der er omdrejningspunktet for evalueringen. Enhver evaluering skal udformes med respekt for både lærere og elever. Evalueringerne skal give konstruktive bud på, hvordan undervisningen kan udvikles af lærere og elever i fællesskab. Den enkelte lærer er selv ansvarlig for evalueringen. Evalueringen skal ikke offentliggøres. Undervisningsmål Evalueringerne skal give lærer og elever mulighed for at vurdere, i hvilket omfang undervisningen understøtter de mål, der er sat for undervisningen. Eleverne skal betragtes som aktive medspillere, der skal gøres bevidste om, i hvilken grad undervisningen understøtter deres udvikling og læring. Generelle rammer Der gælder følgende for den i kvalitetssikringssystemet omtalte evaluering af den enkeltfaglige undervisning: Undervisningen skal evalueres løbende og i overensstemmelse med kravene i læreplanerne for de enkelte fag dog mindst to gange om året. Eleverne skal have mulighed for skriftligt og anonymt at evaluere undervisningen mindst én gang om året. Den enkelte lærer vælger selv en metode, som afdækker en række centrale forhold vedrørende undervisningen. Se nedenstående afsnit om evalueringens genstand. I den årlige medarbejderudviklingssamtale indgår en skriftlig evaluering af undervisningen. Evalueringen sendes forud for samtalen til den relevante uddannelseschef Læreren følger op på evalueringen i klassen/holdet. Dele af de gennemførte evalueringer drøftes i forbindelse med de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Evalueringens genstand Læreren vælger selv, om evalueringen skal fokusere på den samlede undervisning i faget eller fokus i stedet skal lægges på kortere, afsluttede forløb. Evalueringen kan fx rette sig mod følgende: Det faglige stof: Er det relevant, aktuelt, virkelighedsnært? Det faglige niveau: Passer det til eleverne? I hvilken grad er der behov for individualiseret undervisning? Oplever den enkelte elev faglige udfordringer? Formidlingen: Er den forståelig og varieret? Har elevoplæg faglig kvalitet? Samtalen i klassen: Deltager eleverne? Giver samtalen fagligt udbytte, overblik og/eller fælles oplevelser? Arbejdsformer: Er de hensigtsmæssige, varierede, begrundede? Deltager eleverne i valg af arbejdsformer? Er det klart for eleverne, hvad de skal fokusere på i lektiearbejdet? Omgangsformer: Taler vi pænt til hinanden? Behandler vi hinanden med respekt? Elevdeltagelse: Er eleverne forberedte? Er de motiverede og aktive? 8

9 Belastningen: Er lektiemængden passende? Er den afsatte elevtid passende? Sammenhæng: Hænger undervisningen passende sammen med det, der foregår i andre fag og faglige samspil (fx AT)? Udbytte: Lærer eleverne noget? Oplever eleverne, at de lærer noget? Metodevalg Ingen klasser er ens. Den enkelte lærer vælger den evalueringsmetode, som passer til den konkrete undervisning og den konkrete klasse. Klassens lærere kan med fordel løbende informere hinanden om, hvilke evalueringsmetoder, de anvender (fx via klassekonferencen). Ved valg af metode bør læreren tænke på, at de formative aspekter (fremadrettede) skal veje tungt. Det kan fx være en god ide at lave evalueringer midt i et forløb, så det er muligt at justere resten af forløbet. Ved evalueringer i slutningen af et forløb, vil det være naturligt at fokusere på, hvordan der skal arbejdes fremover. Det er vigtigt, at både lærere og elever oplever, at evalueringerne konkret kan bruges til noget i undervisningen (for læreren eventuelt i forbindelse med undervisning af fremtidige hold). I Håndbogen findes beskrivelser af en række evalueringsmetoder. Opfølgning Det er afgørende for evalueringernes brugbarhed, at hver evaluering følges op med en samtale mellem lærer og elever. Det vil i praksis sige, at læreren ved skriftlige evalueringer er forpligtet på at meddele eleverne resultatet af evalueringen. Lærer og elever skal efterfølgende i fællesskab afgøre, om der skal ske ændringer som følge af evalueringens resultater. 9

10 Bilag 4 Retningslinjer for evalueringen af den flerfaglige undervisning De enkelte flerfaglige forløb, der sikrer det faglige samspil, evalueres. Det drejer sig om evaluering af de konkrete (længerevarende) undervisningsforløb i AT, NV og AP. Desuden evalueres de enkelte forløb, der indgår i det planlagte studieretningssamarbejde. Evalueringen af det faglige samspil sker på klasseniveau og suppleres af samlede evalueringer i forbindelse med evaluering af grundforløbet (fokus på NV og AP) samt det samlede gymnasieforløb. Nedenstående retningslinjer præciserer, hvem der har ansvar for evalueringerne. Teamet har en central rolle i evalueringen på klasseniveau, men derudover indgår en række andre aktører. Faglærerne De faglærere, der varetager forløb i AP, NV og AT, har ansvar for at evaluere de konkrete forløb. Lærerne vælger selv evalueringsformen; evalueringen kan fx ske i form af en afsluttende samtale med klassen. Det er vigtigt, at de evalueringsresultater, som er relevante for klassens øvrige lærere, bliver videregivet til teamet. De faglærere, der indgår i studieretningssamarbejder, har i fællesskab ansvar for evalueringen af forløb med fagligt samspil. Teamet Teamet har ansvar for at evaluere de kompetencer, som eleverne især skal træne i forbindelse med flerfaglige forløb. Det betyder, at teamet skal evaluere, hvorvidt eleverne har tilegnet sig de kompetencer, der er indeholdt i skolens kompetenceplan. Teamet har ikke ansvar for at evaluere de konkrete flerfaglige forløb. Derimod har teamet ansvar for at samle op på evalueringerne og i forlængelse heraf sikre, at efterfølgende forløb bliver justeret, så der tages højde for evalueringernes resultater. Det vil være naturligt, at teamet i forbindelse med klassemøder sikrer, at evalueringsresultater bliver videregivet til klassens øvrige lærere. AT-årgangsteam Årgangsteam med ansvar for almen studieforberedelse har til opgave at evaluere planlægningen for den aktuelle årgang. Teamet vælger selv, hvilken evalueringsform der er mest relevant, ligesom teamet frit vælger, om evalueringen skal foretages blandt eleverne eller blandt de lærere, som har afholdt de konkrete AT-forløb for årgangen. Resultatet af evalueringen formidles til de øvrige AT-årgangsteam samt AT-koordinatoren. Fagansvarlige i NV og AP De fagansvarlige i henholdsvis NV og AP har ansvaret for, at der sker en evaluering af den samlede forløbsplanlægning blandt de deltagende lærere. Det kan ske skriftligt, eller det kan ske i form at et møde. Ledelsen Ledelsen har ansvaret for at evaluere den overordnede planlægning og afvikling af flerfaglig undervisning. Det sker blandt andet i form af en evaluering af grundforløbet og det samlede gymnasieforløb. Evalueringens resultater diskuteres normalt i skoleudvalget. Derudover 10

11 sikrer den ansvarlige uddannelseschef, at de fagansvarlige i AP og NV får de resultater, som vedrører henholdsvis almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Uddybende bemærkninger om elevevaluering i relation til flerfaglige samspil Almen sprogforståelse Der foretages en systematisk evaluering af elevernes udvikling. Det sker i form af to screeninger undervejs i forløbet samt en afsluttende skriftlig prøve. Det er vigtigt, at viden om den enkelte elevs standpunkt bliver videregivet til de lærere, som underviser klasserne i dansk og sprog i studieretningsforløbet. Naturvidenskabeligt grundforløb Elevernes udbytte af undervisningen evalueres i form af en mundtlig prøve, som placeres i afslutningen af grundforløbet. Prøven sker med udgangspunkt i et skriftligt produkt, som eleven har udformet i forlængelse af et konkret NV-forløb. Det er vigtigt, at viden om den enkelte elevs standpunkt bliver videregivet til de lærere, som underviser klasserne i de naturviden-skabelige fag i studieretningsforløbet. Almen studieforberedelse Elevernes udbytte af AT-undervisningen evalueres undervejs - først og fremmest i form af en mundtligt synopsis-prøve i 2g og i form af slutevalueringen i 3g. 11

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere