Regionsudvalgets 4. overvågningsrapport om Europa 2020-strategien Oktober 2013 Resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsudvalgets 4. overvågningsrapport om Europa 2020-strategien Oktober 2013 Resumé"

Transkript

1 Regionsudvalgets 4. overvågningsrapport om Europa 2020-strategien Oktober 2013 Resumé DA

2 - 1 - NOTAT TIL MEDLEMMERNE AF REGIONSUDVALGETS PRÆSIDIUM 148. MØDE I REGIONSUDVALGETS PRÆSIDIUM 7. oktober 2013 Punkt 9 a) Regionsudvalgets fjerde overvågningsrapport om Europa 2020 Resumé Resumé For fjerde år i træk fremlægges resultaterne af Regionsudvalgets overvågningsaktiviteter vedrørende gennemførelsen af EU's Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i denne rapport. Manglende vækst, høj arbejdsløshed og stadig større skævheder mellem ne: krisen er der stadig I de 12 måneder, som er gået siden september 2012, har den økonomiske og sociale situation i EU været præget af manglende vækst og ekstraordinær høj arbejdsløshed svage tegn på en bedring i andet kvartal af 2013, som dog stadig er langt fra at tage form af synlige fremskridt i den fremherskende tilstand på arbejdsmarkedet. De nyeste statistikker viser 1, at den økonomiske krise har ramt EU's forskellig styrke og har uddybet de regionale skævheder. Som påpeget i Kommissionens seneste samhørighedsrapport 2 har krisen vendt udviklingen, der før bevægede sig i retning af konvergens i det regionale BNP per capita i EU, i den modsatte retning, så forskellen i arbejdsløshedstallene mellem ne er blevet øget og fremskridt hen imod opfyldelsen af Europa 2020-målene er blevet en større udfordring for mange. Nedenstående tabel viser på grundlag af den regionale resultatindikator, hvor mange NUTS 2-, der har oplevet henholdsvis en positiv, en stagnerende eller en negativ udvikling i henseende til faktorer af betydning for Europa 2020-målene så vidt muligt særlig fokus på krisen som vendepunkt Se punkt 5 i denne rapport. Ottende statusrapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, Europa-Kommissionen, 26. juni 2013, COM(2013) 463. Mens startåret altid er 2000, varierer slutåret for faktorer og. Detaljer vedrørende det seneste tilgængelige år for de enkelte faktorer er vist i rapporten. Se tillige figur 14.

3 - 2 - Faktorer af betydning for Europa 2020-mål. Udviklingen før krisen på regionalt niveau (baseret på den regionale resultatindikator) Indikator ( EU-mål) i fremgang data til (Før krisen) stagnation data til negativ udvikling data til uden data 75 % beskæftigelsesfrekvens % % 7 3 % 27 blandt årige Gennemførelse af videregående % % 6 3 % 40 uddannelse Højest 10 % unge, der forlader skolen tidligt % % % 81 3 % af BNP investeret i FoU % % % mio. færre mennesker, der risikerer fattigdom og social eksklusion** % % % 168 * Tendenser vurderes ved at evaluere forskellen mellem start- og slutåret. De regnes for henholdsvis positive eller negative, hvis den gennemsnitlige årlige ændring er større end 1 % i absolutte tal. Hvis denne er mellem 0 % og 1 % i absolutte tal, anses ingen nævneværdig ændring for at have fundet sted (stagnation). ** Sidste tendens i tabellen er beregnet på grundlag af perioden , fordi der kun er et begrænset antal data til. Faktorer af betydning for Europa 2020-mål. Udviklingen efter krisen på regionalt niveau (baseret på den regionale resultatindikator) i fremgang stagnation Indikator ( EU-mål) data til data til negativ udvikling data til uden data 75 % beskæftigelsesfrekvens 17 7 % % % 17 blandt årige Gennemførelse af videregående % 16 6 % 0 0 % 21 uddannelse Højest 10 % unge, der forlader skolen tidligt % % % 33 3 % af BNP investeret i FoU % % % mio. færre mennesker, der risikerer fattigdom og social eksklusion** % % % 154 * Tendenser vurderes ved at evaluere forskellen mellem start- og slutåret. De regnes for henholdsvis positive eller negative, hvis den gennemsnitlige årlige ændring er større end 1 % i absolutte tal. Hvis denne er mellem 0 % og 1 % i absolutte tal, anses ingen nævneværdig ændring for at have fundet sted (stagnation). ** Sidste tendens i tabellen er beregnet på grundlag af perioden , fordi der kun er et begrænset antal data til.

4 - 3 - Disse tal viser generelt, at krisen som forventet har ramt beskæftigelsen og øget fattigdommen i mange, hvilket har uddybet de allerede eksisterende forskelle mellem ne. en positiv tendens hensyn til unge, der forlader skolen tidligt, og antallet af personer (i alderen mellem 30 og 34 år), der gennemfører en videregående uddannelse, i procent og i absolutte tal, steg efter 2007, eftersom disse fænomener er delvis uafhængige af den økonomiske udvikling på kort sigt. De disponible data for investeringer i FoU dækker under halvdelen af NUTS 2-ne. Den fremgang, som kan konstateres i et stigende antal, skal tages et gran salt: dataene omfatter endnu ikke de år, hvor den finanspolitiske konsolidering kan have svækket de bestræbelser, som tidligere blev iværksat i de fleste EU-. Resultatet kan ikke undre. Hver enkelt region har sin egen socioøkonomiske profil og institutionelle kapacitet, som påvirker dens modstandskraft over for kriser og dens vækstpotentiale. Forskelle i vækst og beskæftigelse imellem ne kan være større end mellem grupper af lande samme gennemsnitlige udviklingsniveau. Den manglende territoriale dimension hindrer en vellykket gennemførelse af Europa 2020 Over tre år efter lanceringen synes Europa 2020-strategien stadig ikke at tage højde for de regionale forskelle. Ligegyldigheden over for, hvad Regionsudvalget kalder Europa 2020-strategiens territoriale dimension er åbenbar både på europæisk og på nationalt niveau, hvilket komplicerer de bestræbelser, som adskillige og byer har sat i værk for at opfylde Europa 2020-målene ved hjælp af strukturfondene og i visse tilfælde ved at udforme egentlige "regionale Europa strategier". På EU-niveau er der endnu ikke dukket nogen analyse af de socioøkonomiske territoriale forskelle op i de årlige vækstundersøgelser. De årlige vækstundersøgelser har heller aldrig opfordret lemsstaterne til at differentiere de nationale Europa 2020-mål ud fra territoriale hensyn. Medlemsstaterne har på deres side ikke taget initiativ til at fastsætte Europa 2020-mål på regionalt plan. På trods af den klare empiriske dokumentation for relevante vækstdifferentialer i landene og for forskelle i institutionel kapacitet, skal de samme nationale mål (FoU, energieffektivitet, erhvervsfrekvens, videregående uddannelse m.m.) anvendes som reference for alle i et land. Ikke overraskende anser kun lidt over halvdelen af de lokale og regionale myndigheder, som Europa 2020-overvågningsplatformen har undersøgt, de nationale mål for at være passende. Endnu mindre overraskende er det, at mens mange er langt fra at opfylde de nationale mål og ikke gør synlige fremskridt, anser andre målene for at være uambitiøse.

5 - 4 - Mens de lokale og regionale myndigheder er partnere i gennemførelsen af Europa 2020, er de det i meget mindre grad i udformningen og forvaltningen af strategien Den manglende territoriale dimension er også tydelig i forvaltningen af Europa 2020 og i hele det europæiske semester den proces, der skal samordne lemsstaternes økonomiske politik i henhold til EU's retningslinjer for struktur- og finanspolitikken 4. De landespecifikke henstillinger for 2013, der er et af de vigtigste redskaber for EU's samordning af de nationale politikker, kom heller ikke denne gang ind på de subnationale myndighedsniveauer, på trods af: den herskende magtfordeling i de enkelte lemsstater; de brede kompetencer, som de lokale og regionale myndigheder i mange lande besidder inden for de fleste af Europa 2020's politikområder; de lokale myndigheders brede vifte af aktiviteter uagtet deres nuværende budgetvanskeligheder. De landespecifikke henstillinger forpassede også muligheden for at tilskynde lemsstaterne til at gennemføre Europa 2020 under anvendelse over en bred front af partnerskabsprincippet og forvaltning på flere myndighedsniveauer. På nationalt niveau anerkender 27 ud af 28 nationale reform programmer for 2013 de lokale og regionale myndigheders betydning, men mere i det bidrag, de leverer til gennemførelsen, end i bidraget til udformningen og overvågningen af politikker vedrørende opfyldelsen af Europa målene. Og kun 11 nationale reformprogrammer redegør for, om der er taget hensyn til input fra de lokale og regionale myndigheder. Dette forhold afspejles i de fleste besvarelser om dette punkt, ifølge hvilke de lokale og regionale myndigheder i bedste fald er blevet spurgt til råds. Endvidere erklærer kun mellem en tredjedel og to tredjedele af respondenterne sig tilfredse den måde, der er blevet taget hensyn til deres synspunkter i den endelige udgave af de nationale reformprogrammer. Når det gælder forvaltning på flere myndighedsniveauer, indeholder kun 9 nationale reformprogrammer eksempler herpå (hvilket er færre end i 2012), hvoraf et er en territorialpagt. Selv om formelle aftaler om flerniveaustyring glimrer ved deres fravær, findes der dog henvisninger til partnerskaber mellem forskellige forvaltningsniveauer inden for nogle politikområder. Navnlig indeholder 21 af de nationale reformprogrammer for 2013 henvisninger til partnerskaber, der skal bekæmpe arbejdsløshed og fremme jobskabelse, iværksætteri, fortsat efteruddannelse og omskoling. For tredje år i træk har Regionsudvalget slået til lyd for at rangordne de nationale reformprogrammer, alt efter hvor synlige de gør de lokale og regionale myndigheder i gennemførelsen af Europa Et sammendrag af de enkelte landes politiske planer vedrørende det europæiske semester er samlet i to overordnede dokumenter: de nationale reformprogrammer (strukturpolitik henblik på at opfylde Europa 2020-mål) og stabilitets- og konvergensprogrammerne (finanspolitikker, der skal gennemføre stabilitets- og vækstpagten). Rangordningen er baseret på summen af den score, som de nationale reformprogrammer får for de enkelte elementer i et evalueringsskema. Se afsnit 5.1 nedenfor.

6 - 5 - Alt i alt har 14 lemsstater forbedret deres score i 2013 sammenlignet de to foregående år. Ikke alle lande har dog endnu reageret på den anmodning om at redegøre for inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder, som Kommissionens generalsekretariat fremsatte i januar Partnerskabsaftalerne, som i øjeblikket forhandles mellem lemsstaterne og Kommissionen, er en anden relevant test for forvaltningen af Europa Den fælles strategiske ramme for strukturfondene gennemføres på nationalt niveau via partnerskabsaftalerne og dens vigtigste prioritet er at bidrage til Europa 2020-målene. En EU-adfærdskodeks vedrørende inddragelse af alle relevante aktører i udarbejdelsen af partnerskabsaftaler er blevet vedtaget. På denne baggrund har Regionsudvalget insisteret på behovet for, at udarbejdelsen af partnerskabsaftaler benyttes som lejlighed til at indføre flerniveausamordning for alle politikker relation til Europa En mindre undersøgelse foretaget af Regionsudvalget de seneste måneder viser, at de lokale og regionale myndigheder stadig tvivler på, at der bliver taget hensyn til deres input. Positivt er det dog, at et klart flertal erklærede, at de var blevet inddraget i udformningen af partnerskabsaftalerne. På nationalt niveau afspejles den manglende inddragelse af de lokale og regionale myndigheder som partnere i udarbejdelsen af nationale reformprogrammer (i gennemsnit fra en tredjedel til halvdelen af dem er blevet hørt på en eller anden måde) i, at kun lidt over 50 % af respondenterne finder, at deres lemsstats målsætninger er passende i deres specifikke territoriale kontekst. Og respondenternes tilfredshed specifikke politikker eller programmer i de enkelte nationale reformprogrammer (i henseende til om de er i tråd lokalsamfundenes reelle behov) ligger på mellem en tredjedel og to tredjedele på de forskellige politikområder. De lokale og regionale myndigheder er aktive inden for de fleste af Europa 2020's politikområder Lokale og regionale myndigheder i EU er aktive på næsten alle vigtige Europa 2020-politikområder på trods af de vanskeligheder, som opstår i den hidtil beskrevne kontekst. Flere eksempler fra lokale projekter i tråd eller direkte inspireret af Europa 2020-målene, som Regionsudvalget 7 har indsamlet på lokalt niveau, peger på to vigtige forhold: Det første er, at mens nogle af disse projekter var blevet udtænkt uafhængigt af Europa 2020, var andre blevet inspireret af strategien og dens flagskibsinitiativer til at opstille mere ambitiøse mål. Sidstnævnte var især tilfældet på de politikområder, hvor den nuværende fordeling af kompetencer og beføjelser giver større spillerum til de lokale og regionale myndigheder, som f.eks. "En dagsorden for nye kvalifikationer og job", "Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse" og "Øget mobilitet blandt unge". De lokale og regionale myndigheder er generelt enige i flagskibsinitiativernes mål og aktioner. 6 7 Ifølge vejledningsnotat fra generalsekretariatet af 14. januar 2013 bør lemsstaterne især redegøre for, hvordan lokale og regionale myndigheder er blevet inddraget i udarbejdelsen af de nationale reformprogrammer samt i gennemførelsen af den tidligere vejledning og tidligere forpligtelser. Listen samtlige eksempler findes på: Practices.aspx

7 - 6 - De eksempler og den gode praksis, som Regionsudvalget har indsamlet gennem sin overvågningsindsats, viser, at de lokale og regionale myndigheder i mange tilfælde samarbejder andre forvaltninger i både vertikale partnerskaber (de nationale myndigheder) og horisontale partnerskaber (andre lokale aktører som f.eks. non-profitorganisationer og virksomheder). Det andet forhold, som er mindre positivt, er, at man kun fandt få eksempler på ad hoc-indførelse af et redskab for flerniveaustyring og kun to af disse blev kaldt territorialpagter. Det lader ikke til, at Europa 2020 er blevet benyttet som lejlighed til at afprøve nye koordinations- og integrationstilgange mellem de forskellige forvaltningsniveauer eller hertil relaterede flerniveauforvaltningsstrukturer. På trods af strukturfondenes centrale rolle er finansieringen af Europa 2020 stadig utilstrækkelig De fleste af de lokale og regionale myndigheder, som deltog i undersøgelserne, gav klart udtryk for, at de ikke har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til en ordentlig gennemførelse af Europa Dette skyldes virkningen af den økonomiske krise og det heraf følgende behov for at tackle de sociale følger på kort sigt samt den løbende finanspolitiske konsolidering som følge af det udeblivende økonomiske opsving. I sin tale om Unionens tilstand den 11. september 2013 sagde Kommissionens formand José Manuel Barroso 8, at strukturfondene ofte er den eneste tilgængelige kilde til finansiering af vækst- og beskæftigelsespolitikker på regionalt niveau. Strukturfondenes betydning som finansieringskilde for Europa 2020-relaterede projekter blev anerkendt af de fleste respondenter, selv om fondene er administrativt komplicerede. I visse egne og på visse politikområder har strukturfondene været den primære eller den eneste finansieringskilde for gennemførelsen af projekter. Dette har f.eks. været tilfældet Socialfonden i de øst- og centraleuropæiske lemsstater såvel som i visse EU-områder i den yderste periferi. Det er derfor ikke så mærkeligt, at de lokale og regionale myndigheder ser frem til indførelsen af den nye programmeringsperiode Den nye tilgang en fælles strategisk ramme, der gennemføres via partnerskabsaftaler mellem Kommissionen og lemsstaterne skaber forhåbninger om øget fokus, forenkling og synergier. De lokale og regionale myndigheder oplever dog en generel mangel på offentlige midler til gennemførelsen af Europa De har derfor været nødt til at udsætte nogle af deres projekter og flytte ressourcer væk fra den type investeringer, som kræves for at fremme langsigtet vækst, som f.eks. investeringer i digital infrastruktur og digitale tjenester, for at løse problemer voksende arbejdsløshed og fattigdom. 8 Tale om Unionens tilstand 2013, José Manuel Durão Barroso, formand for Europa-Kommissionen, findes på

8 - 7 - Europa 2020 må revurderes Empiriske data indsamlet under udarbejdelsen af denne rapport synes at vise, at Europa strategien ikke holder, hvad den lover. Navnlig giver den ikke de lokale og regionale myndigheder i EU den støtte, som de har brug for til at tackle den økonomiske krise og sikre intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst på længere sigt, ligesom den heller ikke fremmer forvaltning på flere myndighedsniveauer som et redskab til effektiv gennemførelse og styring af strukturreformer. Selv om den økonomiske krise utvivlsomt har spillet en rolle og gjort det til en endnu større udfordring at opfylde strategiens målsætninger, fører resultaterne af overvågningen, som fremlægges i denne rapport, til den konklusion, at Europa 2020 ikke har været en drivkraft for strukturreformer. Den må derfor gøres til genstand for en indgående revurdering, fordi den mangler en territorial dimension og ikke tager hensyn til EU's territoriale mangfoldighed, der kræver stor smidighed, når målene formuleres og fastlægges. Indtil nu består det samlede billede af nationale reformprogrammer, der er udarbejdet af de nationale regeringer og hvori der er fastsat uambitiøse mål, hvilket uundgåeligt har ført til en mangel på koordination og integration af de politikker, der gennemføres på de forskellige forvaltningsniveauer. Europa 2020-målene bør i stedet differentieres på regionalt niveau (og ikke kun på nationalt niveau). Det bekymrer på denne baggrund Regionsudvalget, at det i dag er næsten umuligt på grund af mangel på data at overvåge, hvordan det i øjeblikket står til opfyldelsen af Europa 2020-målene på regionalt niveau. EU's og byer har brug for, at de tilgængelige regionale statistikker snarest muligt bliver mere omfattende og ajourført. følger en utilstrækkelig forvaltningsmetode, der bør afbrydes. Princippet om partnerskaber mellem de forskellige forvaltningsniveauer bør anvendes i stedet. Med udgangspunkt i den nuværende opdeling af beføjelser og kompetencer i de enkelte lande bør en fornyet Europa 2020-strategi i alle lemsstater følge en metode, der er baseret på forvaltning på flere niveauer. En sådan tilgang bør a) omfatte synkronisering af køreplanerne for de politiske programmer på de forskellige forvaltningsniveauer henblik på at udnytte eventuelle synergier til at skabe større effektivitet i de offentlige udgifter - en sådan tilgang er i tråd OECD's principper for bedre udgiftsstyring, som i øjeblikket diskuteres og b) gøre det muligt at fastsætte mål på hvert niveau efter en forhandling de andre niveauer. Anvendelsen af kontraktbaserede værktøjer som territoriale pagter bør fremmes over hele linjen. Hvis Europa 2020 skal give de forventede resultater i 2020, er det vigtigt, at den nuværende abstrakte top-bund-metode erstattes en flerforvaltningsmetode, der bygger på den rolle, som EU's byer og kan spille, og det bidrag, de kan levere, uden at dette dog forhindrer, at visse politiske spørgsmål behandles en top-bund-metode, hvis eller når det måtte være relevant. Dette ville også være et svar på den stadig større bekymring over den centralistiske styring af EU og den økonomiske og monetære union, som er blevet genindført for at skabe stabilitet under den nuværende økonomiske og finansielle krise. Større inddragelse af byer og i EU's økonomiske styring vil øge denne styrings demokratiske legitimitet og ansvarlighed, eftersom byer og er tættere på borgerne.

9 - 8 - Finansieringen er utilstrækkelig. Under hensyntagen til behovet for budgetkonsolidering bør midler til at nå Europa 2020-målene øges til det niveau, der er nødvendigt for at sikre offentlige investeringer i infrastruktur, uddannelse, forskning og innovation, grønne indkøb, støtte til SMV'er, social inklusion og bekæmpelse af fattigdom. Den flerårige finansielle ramme for , der rette gør målsætningerne for Europa 2020 til prioriteter for samhørighedspolitikken, yder ikke tilstrækkelig finansiering til de relevante EU-politikker. I øvrigt udgør EU's budget kun en lille del af de samlede offentlige udgifter i EU (ca. 2 %). Men hidtil har de ressourcer, som har været til på nationalt, regionalt og lokalt niveau, ikke været tilstrækkelige til at støtte en så ambitiøs strategi: de lokale og regionale myndigheder, som virkede i Regionsudvalgets undersøgelse, rapporterede om manglende ressourcer til at støtte de nødvendige investeringer på relevante politikområder. Forvaltning på flere forskellige myndighedsniveauer bør som nævnt ovenfor åbne mulighed for mere synergi mellem de offentlige budgetter, hvilket vil bidrage til større effektivitet og højere kvalitet i de offentlige udgifter. Frem mod midtvejsevalueringen af Europa 2020-strategien Her på tærsklen til den kommende lovgivningsperiode er Regionsudvalget ikke alene om at tænke, at Europa 2020-strategien trænger til en revurdering. I marts 2013 delte Det Europæiske Råd på sit forårsmøde, at det agter at afholde en række temamøder henblik på en revurdering af strategien i Og den 11. september 2013 skrev formanden for Kommissionen José Manuel Barroso i et brev om Kommissionens kommende arbejdsprogram for 2014 til formanden for Europa-Parlamentet Martin Schulz, at Kommissionen også vil gøre sig overvejelser vedrørende de hidtidige erfaringer Europa 2020-strategien og se på, om der er brug for justeringer henblik på at fremme reformer, som er nødvendige for at sætte skub i væksten og skabe nye arbejdspladser. Regionsudvalget har arbejdet på evalueringen af strategiens flagskibsinitiativer siden december 2012 via en række undersøgelser og indsamling af god praksis, som har dannet input til en række temakonferencer. En bred høring af EU's byer og og en række workshopdiskussioner i andet halvår af 2013 har leveret yderligere input til den politiske erklæring om fremtiden for Europa strategien, som skal vedtages på mødet i Regionsudvalgets præsidium i Athen den 7. marts 2014 og fremlægges for offentligheden på topmødet for europæiske byer og dagen efter. Denne erklæring, som vil blive vedlagt en midtvejsevalueringsrapport, vil blive sendt til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2014 såvel som til det nyvalgte Europa-Parlament og den nye Europa-Kommissionen senere på året. Rapporten i sin helhed og en oversættelse af dette sammendrag til 23 sprog er tilgængelig på

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Platformen mod fattigdom og social udstødelse Oversigt over resultaterne af en undersøgelse fra Europa 2020-overvågningsplatformen

Platformen mod fattigdom og social udstødelse Oversigt over resultaterne af en undersøgelse fra Europa 2020-overvågningsplatformen Platformen mod fattigdom og social udstødelse Oversigt over resultaterne af en undersøgelse fra Europa 2020-overvågningsplatformen CDR3702-2013_00_00_TRA_BRO (EN) JG/dhw DA - 1 - Disse konklusioner bygger

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Info Note 178 Offentligt PDF udgave (50 KB) Europaudvalget (Info-note I 178) (Offentligt) Folketingets Europaudvalg Christiansborg, den 3. september 2004 Folketingets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

"Din mening om Europa 2020"

Din mening om Europa 2020 HØRING AF EU'S REGIONER OG KOMMUNER "Din mening om Europa 2020" (Opfølgning på RU's høring af EU's regioner og kommuner i 2009 om en ny strategi for bæredygtig vækst) Den 3. marts 2010 fremlagde Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2010 KOM(2010) 193 endelig 2010/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0473 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2014) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 19.3.2012 2012/2003(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2016

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 13992/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2018

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13883/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2017

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Bulgariens nationale reformprogram for 2016

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Bulgariens nationale reformprogram for 2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 323 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Bulgariens nationale reformprogram for 2016 og med Rådets udtalelse om Bulgariens konvergensprogram

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 493 endelig 2004/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Socialfond (forelagt af

Læs mere

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. oktober 2010 (OR. en) 14338/10 Interinstitutionel sag: 2010/0115 (NLE) SOC 599 ECOFIN 577 EDUC 156 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

13931/16 kb/la/bh 1 DGG 2B

13931/16 kb/la/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13931/16 FSTR 74 FC 68 REGIO 95 SOC 656 AGRISTR 62 PECHE 408 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk.

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 9.12.2004 B6-0213/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere