MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL. 14.00"

Transkript

1 MØN GOLFKLUB ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30. NOVEMBER 2013 KL Referat Formanden, Leif Schou Iversen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer, der var repræsenteret ved 73 fremmødte og 24 fuldmagter i alt 97 stemmer. Møn Golfklub havde ved medlemsopgørelsen i oktober registreret 501 aktive medlemmer, 65 passive og 2 æresmedlemmer. Formanden beklagede, at der havde været problemer med udsendelsen af indkaldelserne via Golfbox, så nogle havde fået indkaldelsen flere gange. Dagsorden: 1. Valg af to stemmetællere Jens Erik Hammer og Knud Ryberg blev valgt uden modkandidater 2. Valg af dirigent Preben Bjerregaard blev valgt uden modkandidater. Som første handling konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og han sikrede sig, at ingen gjorde indsigelser imod dens lovlighed. 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Dirigenten gav ordet til formanden, Leif Schou Iversen. Normalt vil en beretning vedrøre klubbens forhold i hele det forløbne år, men i år er det anderledes, idet den siddende bestyrelse tiltrådte efter den ekstraordinære generalforsamling d. 6. oktober, hvor hele den daværende bestyrelse trak sig, da den ikke kunne få generalforsamlingstilslutning til bestyrelsens strategi i forhold til kontraktforhandlingerne med centrets ledelse. Denne bestyrelses beretning omfatter således perioden fra d. 6/10 til d.d., idet det ikke tilkommer os, og vi ikke har mulighed for at aflægge beretning på vegne af den tidlige bestyrelse. Derimod kan vi få en kort beretning fra udvalgene, da formanden for henholdsvis juniorudvalg, turnerings- og eliteudvalg og matchudvalg begge er medlemmer af den siddende bestyrelse, og da formanden for begynderudvalget også har skrevet en beretning. Vi vil derfor indlede med at høre disse udvalgsberetninger i nævnte rækkefølge. Formanden for Juniorudvalget, Brian E. Larsen, sagde i sin beretning: Dette er min første beretning som juniorformand. Jeg har nu været formand i 1 år i Møn Golfklub, det har været en spændende periode. Sammen med juniorudvalgsmedlemmerne har vi gennem perioden sat os et mål om at få et velfungerende udvalg til gavn for juniorerne. Det er i top Jeg takker juniorudvalgsmedlemmerne for deres arbejde Hvis jeg skulle læse alle de super resultater op, som juniorerne har opnået i år for Møn Golfklub ville det tage sin tid. Så stort tillykke til jer alle. Og jeg vil sige, at Møn Golfklub er kommet på Danmarkskortet i år. Juniorudvalget afholdt den første ranglisteturnering i Møn Golfklub. Omtalen af denne turnering nåede helt til Sønderjylland, så ja, det er en PR-værdi,

2 som er gratis for klubben. Såfremt vejr- og baneforhold tillader det, er der planlagt endnu en ranglisteturnering for juniorer på Møn den 12. april Jeg takker Richard samt Nicholas for deres store indsats og for den måde, de tager imod nye juniorer. Der har været tilgang af juniorer i 2013 med 8 stk. Brian Larsen meddelte samtidig, at han selv trak sig som formand for udvalget til den kommende sæson. Der bliver masser at se til for det nye juniorudvalg, men det er jeg sikker på, at de nok skal klare. Det nye udvalg består af: Lasse Oddermose og Camilla Seidl, som begge skal fungere som formænd. Menige medlemmer: Annette Andersen, Nicholas Shibitz, mens Richard Frances er med I juniorudvalget han har taleret, men ikke stemmeret. Da Brian E. Larsen desuden har været formand for Turnerings- og eliteudvalget i den forløbne sæson, aflagde han også beretning for dette udvalg, hvor han sagde: Udvalget består af følgende: Tommy Digemose, Flemming Nielsen, Richard Frances og Ole Jessen. Danmarksturneringen: Herrer, 3. division har vundet 2 kampe, tabt 3 kampe og spillet 2 uafgjort og sluttede på tredjepladsen i puljen. Herrer, 4. division med bedre pointscore vandt de 1 kamp og tabte 5, men blev nr. tre i deres pulje. Damer, kvalifikationsrækken tabte alle deres kampe Regionsturneringen: Vi har haft et SB hold og er VB hold og de er begge rykket op i SA og VA i 2014 Udvalget 2014 kommer til at bestå af Tommy Digemose, Richard Frances, Brian Larsen, mens ny formand for Turnerings- og Eliteudvalget bliver Kim Sejberg, idet Brian Larsen har trukket sig fra formandsposten også her. Matchudvalgets beretning blev aflagt af formanden, Jørgen Pedersen, der sagde: Vi har i år afviklet 10 matcher, og der har været meget stor tilslutning. Åbningsmatchen med 85 spillere. Klubmesterskaberne med 79 spillere. Flagmatchen med 90 spillere. Udvalget har bestået af Connie Larsen, Per Larsen, Kurt Dalgaard, Lars Hansen, Hans Henning Johansen, Finn Sørensen og Jørgen Pedersen. En stor tak til udvalget samt til vore sponsorer og til centret for et godt samarbejde. I sin del af beretningen sagde formanden for begynderudvalget, Ralph Fordyce Sigurskjold bl.a.: Udvalget bestod af: Stig Søndergaard, Leif Michelsen, John Andersen, Birger Henriksen, Bo & Kirsten Børgesen, Ove Jensen, Erik Esmann, Erik Frimann, Mogens Svensson, Jan Jørgensen, Hans Henning Johansen samt undertegnede, Ralph Sigurskjold. Udvalgets medlemmer har som vanligt arbejdet flittigt og præcist. Ved evt. afbud, har man altid sørget for at, der var en afløser på plads. Begynderne er blevet mødt med et smil og en entusiasme, der smitter. Sæsonen har budt på 21 tirsdagsaftener samt to weekend kurser. Tirsdagene har været fint besøgt af medlemmer, der ønskede at spille 9 huller, desværre har der imidlertid ikke været særligt mange ny-begyndere (15-20). Der var oprindeligt planlagt to standard week-end kurser, men det ene måtte aflyses, da der kun var tilmeldt 1 deltager. Til gengæld fik vi et ekstra kursus idet Pribo-huset tilmeldte fem af deres medarbejdere.

3 De klarede sig alle flot, og har siden haft stor glæde af deres medlemskab. Kan man således få arbejdskollegaer til at forsøge sig, er det muligt at få nye medlemmer. Efter at have regel-undervist samtlige begyndere, minus 1, siden oktober 2010, og efter at have tilbragt samtlige tirsdage i sæsonen på banen de seneste 3 år, igen minus 1, så ved jeg, om nogen, præcist hvilken indsats begynderudvalget har leveret. Udvalgsformanden benyttede lejligheden til at beklage sit dårlige samarbejde med centret, der siden havde betydet, at han har trukket sig ud af udvalget, og fortsatte: Til sidst vil jeg takke alle i udvalget for et godt samarbejde, jeg vil takke deltagerne for at være med til at skabe hyggelige tirsdage, og endelig vil jeg takke Kim Helmer for hans gavmilde sponsorat, der også i denne sæson har gjort det muligt, at give flotte månedspræmier til de dygtige begyndere. Efter disse udvalgsberetninger fortsatte formanden den overordnede beretning for klubbens arbejde: Som kommentar til de sportslige præstationer, der er nævnt i beretningerne må man udtrykke sin beundring og respekt. Det er fantastisk, at vi i klubben til stadighed kan levere så store talenter og resultater i juniorregi. Det skyldes selvfølgelig talent og hårdt arbejde fra de unges side, men det er også en stor cadeau til Richard som træner, at hans arbejde med de unge skaber så store resultater. I forbindelse med generalforsamlingen benyttede klubbens formand og formanden for juniorudvalget lejligheden til at hædre to af juniorerne, Alex Frances for sit danske juniormesterskab og Emil Priergaard for at have lavet to hole-inone på samme runde. Hæderen var bl.a. billeder, der siden vil kunne ses i kopi i klubhuset. Formanden fortsatte: Tak til udvalgene og dernæst til, hvad der er foregået på bestyrelsesniveau siden den ekstraordinære generalforsamling. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt vi et konstituerende møde og derefter har vi afholdt to bestyrelsesmøder. På begge møder hovedpunktet været forhandlingerne med centrets ledelse om en ny lejekontrakt og samarbejdsaftale. Derudover har vi drøftet oplæg til denne generalforsamling, besættelse af diverse udvalgsposter samt kommunikationsstrategi. Hovedpunktet har som nævnt været forhandlinger om en ny lejekontrakt og samarbejdsaftale. Bestyrelsen udpegede undertegnede og Jane til at forhandle på bestyrelsens vegne, og centret var repræsenteret ved Gitte, Claire og Kurt som bestyrelsesformand. Käthe deltog som bisidder for Jane og undertegnede specifikt om nogle regnskabstekniske forhold. På bestyrelsesmødet d. 11/10 gennemgik den samlede bestyrelse de udkast, der allerede lå til en lejekontrakt og aftalte, hvilke punkter vi ville fokusere på i denne samt i den samarbejdsaftale, som supplerer lejekontrakten. Det er bestyrelsens opfattelse, at golfklub og center er i et gensidigt afhængighedsforhold ingen klub, intet center og intet center (= ingen golfbane), ingen klub så vores udgangspunkt for forhandlingerne var, at der skulle findes en løsning, som var acceptabel og til gavn for begge parter. Vi mødtes til forhandling d. 13/10 i en særdeles positiv stemning og efter ca. 1½ times tekstgennemgang m.m. var vi enige om en tekst. Denne blev i de følgende dage finpudset, så den kunne forelægges bestyrelsen til vedtagelse på et bestyrelsesmøde d. 25/10. Efter bestyrelsens godkendelse blev kontrakt og aftale underskrevet umiddelbart efter, og der var således aftalt et grundlag, som sikrer, at der også i 2014 kan spilles golf på Møn. Som nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen, vil jeg gennemgå lejekontrakt og samarbejdsaftale i hovedpunkter og jeg vil foreslå dirigenten, at vi tager evt. kommentarer og spørgsmål til denne del af beretningen sammen med denne gennemgang, inden jeg derefter afslutter beretningen med nogle bemærkninger vedr. andre forhold. Dette forslag tiltrådte dirigenten. Først nogle indledende bemærkninger vedr. de grundlæggende præmisser for forhandlingerne: Der er især to forhold, der har gjort det nødvendigt, at der aftales nye kontraktforhold. Der er lagt moms på visse af centrets indtægter og omkostninger. Og den tidligere aftale vedr. klubbens afregning for leje af golfbanen, hvor vi betalte 93% af alle kontingentindtægter til centret, er kendt ugyldig. I forhandlingerne har vi således med

4 udgangspunkt i et oplæg fra DGU til en kontrakt fundet løsninger på dele af momsproblematikken og truffet aftale om et fast beløb for leje- og vedligehold af banen. I den forbindelse er det væsentligt, at vi har fået et bindende tilsagn fra SKAT om, at den aftalte fordeling er godkendt Vores udgangspunkt for forhandlingerne var, at vi ville forsøge at indgå en aftale, som dels gav centret mulighed for fortsat at drive golfbanen uden at slække på kvaliteten, og dels gav bestyrelsen mulighed for at lægge et budget ud fra følgende forudsætninger: uforandret kontingent og et begrænset træk på kassebeholdningen. Som det vil fremgå ved fremlæggelse af budgetforslaget senere, er det vores opfattelse, at den indgåede aftale indfrier disse forudsætninger. Jeg vil herefter kommentere teksten i kontrakten og samarbejdsaftalen: Lejekontrakt: Ansættelse af medarbejdere (momsproblematik). Kunne have sparet momsudgiften, hvis det var klubben, der ansatte medarbejderne. Bestyrelsen fandt det for risikabelt at skulle påtage sig dette arbejdsgiveransvar. Et-årig aftale. Med den nye totale afhængighed af medlemstallet, ville bestyrelsen gennem det første år se, hvilke risici, der kunne ligge i dette. Det lejedes omfang (NB. par-3 banen) Par 3-banen har centret råderetten over, men klubbens medlemmer har ret til fri afbenyttelse af par 3-banen. Efter korrektioner fra DIF/DGU gælder de samme forhold for driving range og puttegreen, idet klubben ikke må udleje eller udlåne disse områder til Richards undervisning, da han i denne sammenhæng betragtes som en privat erhvervsvirksomhed. Eksklusiv råderet. Klubben har fuld råderet over 18 hullers-banen, bagrum og dele af klub huset. Minigolfbane(?). Klubben er ikke afvisende overfor muligheden af anlæggelse af en minigolfbane, men det skal foregå i nært samarbejde med klubbens bestyrelse, som ikke ønsker en tivolisering af området. Andre former for minigolf kan være velkomne. Bilag vedr. ordensregler m.m. uændrede i forhold til tidligere Salg af reklameplads på golfanlægget. Dette er alene op til centret at forestå og at indkassere indtjeningen. Lejens størrelse (excl. moms). Dette blev gennemgået, og vil i detaljer komme til at ligge på klubbens hjemmeside, når den endelige godkendelse af aftalerne foreligger fra DIF/DGU. Denne del er momsfri. Fordeling af indtægter fra greenfee 90/10% (i forhandling ændret fra 93/7%) En klar forbedring i den nye aftale i forhold til tidligere. Det er i øvrigt bestyrelsens hensigt, at størrelsen af greenfee skal besluttes af generalforsamlingen, som det i forvejen er tilfældet med kontingentet. Dette har ikke kunnet nås i år, så bestyrelsen har besluttet og det er klubbens suveræne afgørelse at greenfee-taksterne for 2013 videreføres i Afregning for vedligeholdelse (incl. moms) Også her en økonomisk forbedring for klubben i forhold til det hidtidige. Samarbejdsaftale: Stort set en videreførelse af tidligere aftaler med visse præciseringer Gennemgang af rettigheder og pligter. Her fortsætter aftalen om, at centret stiller professionel træner til rådighed for begyndere, juniorer og elite i 114 timer årligt. Centret opstiller og vedligeholder boldmaskinen, samt forestår administrative opgaver for klubben, herunder kontingentopkrævninger og opkrævning af greenfee, som indsættes på en konto, klubben opretter til formålet. Betaling i forhandling nedsat fra til incl. moms Finn Sørensen spurgte herefter om klubbens greenfee-forhold også omfattede de forskellige rabatordninger. Formanden kunne kun svare, at det var et punkt, der ganske enkelt ikke havde været tid til at tage op.. Stig Søndergaard spurgte om lejeaftalen endnu ikke var godkendt af DIF/DGU? Formanden svarede, at det var den ikke, men den var tilpasset efter de krav, der blev stillet fra DIF/DGU, som klubben havde modtaget blot dagen før generalforsamlingen og indpasset, så en senere godkendelse i DIF/DGU ikke forventedes at kunne blive et problem. Stig Søndergaard ønskede desuden at vide, om der var fastsat et maksimum for, hvor mange medarbejdere, der måtte ansættes. Hertil svarede formanden, at det var centrets suveræne afgørelse, hvor mange ansatte, det ønskede, men at dette ingen indflydelse havde på klubbens betaling for vedligeholdelse etc. Han spurgte videre, hvorfor 90% af greenfee-indtægten gik tilbage til centret. Kasserer Käthe Høyer svarede, at det var et af de krav, der lå fra DIF/DGU, at hele betalingen af greenfee skulle ske til klubben, som derefter skulle afregne med centret med de 90%, der indgik i aftalen.

5 Ralph Sigurskjold spurgte hvem, der fastsatte greenfee-taksterne, og fremførte, at den gamle bestyrelse havde foreslået en fast greenfee på kr. 200,-, men samtidig fjernelse af alle rabatordninger. Han stillede videre spørgsmål om, hvorvidt den nye bestyrelse havde set centrets regnskaber i forbindelse med forhandlingerne. Han nævnede desuden, at han selv havde kontrolleret og konstateret en forskel i antallet af opgivne greenfee-gæster og antallet af indskrevne gæster i greenfee-bogen. Og Ralph Sigurskjold gjorde det klart, at han fandt det forkert, at man bare havde accepteret centrets tal uden at kontrollere dem. Formanden svarede, at man ikke havde fundet det nødvendigt at bruge den sparsomme tid på kontrol, men at situationen ikke ville kunne opstå fremover, fordi der nu oprettes en særlig konto i klubben til greenfee, og at kontant indbetalt greenfee skulle have en selvstændig kasse. Finn Esmann ønskede den nye bestyrelse tillykke med den nye kontrakt, der sikrede, at medlemmerne også kunne spille golf på Møn i Han benyttede samtidig lejligheden til at beklage den negativitet, Ralph Sigurskjold lagde frem, fordi den ikke var god for klubben. Steen Jørgensen udtrykte undren over, at der kunne opstå problemer, hvis træneren skulle benytte klubbens puttinggreen. Formanden kunne godt følge dette, men understregede, at det var nogle juridiske forhold, der var dikteret af DIF/DGU, og som klubben var forpligtet til at efterleve. Også Nigel Hawkesworth lykønskede med den nye aftale, men udtrykte samtidig bekymring for, om der var taget hensyn til eventuelle uforudsete udgifter. Han nævnede som eksempel, at flere klubber nu havde opstillet særlige scannere, der kunne modtage betaling etc., og bl.a. overflødiggøre den gammelkendte greenfee-bog, om der eksempelvis var gjort overvejelser om en anskaffelse af sådan en. Formanden kunne svare, at det var der ikke, og at man kun havde hørt om disse, og at de var forholdsvis kostbare. Han kunne dog videre oplyse, at der den følgende tirsdag (den 3. december, ref.) var aftalt et møde i klubben, hvor en scanner ville blive demonstreret, og først derefter kunne man forholde sig til dette. Samt at der var taget skridt til oprettelse af en særlig Dankort-terminal for greenfee til klubben. Ralph Sigurskjold undrede sig over, at lejeprisen var uændret for klubben, når eksempelvis par 3-banen, driving range mm. Var taget ud af lejemålet. Her blev det bemærket, at klubbens medlemmer stadig havde fri adgang til, disse faciliteter. Såvel lejekontrakt som samarbejdsaftale vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside, når den endelige godkendelse - om forhåbentlig kort tid foreligger fra DIF/DGU. Efter denne debat og disse kommentarer fortsatte formanden sin beretning. Den indgåede kontrakts bestemmelser om et fast beløb til henholdsvis leje og vedligehold ændrer afgørende ved klubbens muligheder for at arbejde med et forholdsvis stabilt økonomisk grundlag. Bestemmelserne i tidligere aftaler om, at lejen blev afregnet som en procentdel af kontingentindtægten, gjorde, at klubbens økonomi var forholdsvis upåvirket af mindre variationer i medlemstallet. Med den indgåede kontrakt ændres dette forhold på afgørende vis, idet et enkelt medlems udmelding påvirker klubbens økonomi med det samlede kontingentbeløb. Set fra den positive vinkel gør det modsatte sig selvfølgelig også gældende ved optagelse af nye medlemmer. Vi har derfor en opgave i bestyrelse og medlemskreds i forhold til at arbejde for tilgang af nye medlemmer, så vi som minimum kan bevare status quo i det kommende år, men det ville selvfølgelig være optimalt, hvis vi kunne hæve det samlede medlemstal. Og hermed er vi kommet til det punkt i beretningen, hvor vi vil kigge lidt ind i fremtiden.

6 På et senere punkt på dagsordenen skal der tages stilling til valg af bestyrelse. På baggrund af det ret usædvanlige udgangspunkt for den nuværende bestyrelses valg på den ekstraordinære generalforsamling d. 6/10, har vi besluttet i samlet flok at stille vores bestyrelsesposter til rådighed, således at vi alle er på valg igen, men vi har samtidig meddelt, at vi alle er villige til genvalg. En af den nyvalgte bestyrelses store opgaver bliver i et positivt samarbejde med centrets ledelse at arbejde for en tilgang af medlemmer, men denne arbejdsopgave er i høj grad også afhængig af og et anliggende for klubbens udvalg, og det er derfor med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at alle udvalgsformandsposter er besat med gode kræfter, som nok sammen med deres samlede udvalg skal gøre en fantastisk indsats i det kommende år. Jeg vil lige nævne, hvem der er udvalgsformænd, så man ved, hvem man skal henvende sig til, hvis man vil være med til at gøre en indsats for klubben: Formænd for de faste udvalg er: Juniorudvalg: Lasse Oddermose og Camille Seidl Begynderudvalg: Finn Sørensen Matchudvalg: Jørgen Pedersen Baneudvalg: Knud Ryberg Handicapudvalg: Lars Kleist Arrangementsudvalg: Jane Heller og Käthe Høyer Herudover har vi en række andre udvalg/grupperinger: Seniorklub: Preben Bjerregaard Manne-klub: Claus Hyttel Q-klubben: Stinna Rode-Jepsen Regionshold: Jørgen Pedersen og Erik Pedersen Turnerings- og eliteudvalg: Kim Sejberg Herudover har vi haft et PR-udvalg. Det er bestyrelsens opfattelse at dette og den interne og eksterne kommunikation i det hele taget trænger til en revitalisering. Jeg vil bede John om kort at redegøre for de overvejelser desangående, som vi har haft indtil nu i bestyrelsen. John Kreiner indledte sit indlæg med at love, at forsamlingen skulle slippe for det tre sider lange oplæg, han har lavet endnu i hvert fald. Kommunikationsudvalget har indledningsvis bestået af Lars Kleist og mig selv Vi har besluttet at gennemføre informations- og kommunikationsvirksomheden som åben og aktiv, som det er blevet gennemført i den forløbne ganske korte periode. Det er ud fra betragtningen, at jo bedre informeret medlemmerne er om klubben og dens aktiviteter, jo bedre er muligheden for at skabe det medejerskab, der er så betydningsfuldt for en lille golfklub. Samtidig tror vi, at en øget indsats på den eksterne information og kommunikation vil kunne bidrage positivt til en øget medlemstilgang og en større interesse fra greenfee-gæster. Der er for mange rundt omkring, der simpelthen ikke kender klubben. Derfor har vi allerede taget de første skridt til en modernisering af klubbens hjemmeside, med det formål at gøre den mere brugervenlig, så den kan blive et aktiv i såvel den interne som den eksterne information om klubben og dens aktiviteter. Og dermed et aktiv i markedsføringen af Møn Golfklub. Herefter gik ordet tilbage til formanden. Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne takke for mange positive tilkendegivelser og et godt samarbejde i den forholdsvis korte tid, vi har fungeret som bestyrelse. Det har været et begivenhedsrigt år, men jeg er sikker på, at vi i 2014 vil kunne mødes i en positiv atmosfære og koncentrere os om de gode oplevelser på golfbane og i klubhus. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Vedlagt som bilag til indkaldelsen

7 Det reviderede regnskab blev fremlagt af Ole Madsen som kasserer i den bestyrelse, der trak sig den 6. oktober, idet regnskabsåret sluttede den 1. oktober. Regnskabet ligger på hjemmesiden. Ralph Sigurskjold efterlyste en afregning fra par 3-banen i regnskabet, idet han på golfcentrets hjemmeside havde konstateret, at der havde været 7000 gæster på par 3-banen. Ole Madsen forklarede, at de tal, han lagde frem, var de tal, han havde fået oplyst af centret Herefter kunne regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter for indeværende år Budgettet blev fremlagt af kasserer i den nye bestyrelse, Käthe Høyer, der samtidig fremlagde bestyrelsens forslag om, at kontingentsatserne i 2014 blev de samme som i Stig Søndergaard pegede på en budgetpost i forbindelse med bl.a. juniorarbejdet, der var væsentligt nedsat i forhold til indeværende år. Brian Larsen kunne som juniorudvalgsformand forklare, at det skyldtes nogle indtægter fra fonde, som havde ændret forudsætningerne, når der kunne flyttes penge. Dette blev fulgt op med et spørgsmål om, hvad man ville gøre, hvis disse fondsindtægter udeblev. Så er der andre indtægter i budgettet, der dækker, svarede Brian Larsen. Desuden bemærkede Käthe Høyer, at der var en øget udgift til indkøb af programmel, så klubbens regnskabssystem og centrets kunne kommunikere indbyrdes. Der blev også stillet et spørgsmål til posten kontingent til andre i budgettet, hvor der sidste år havde været et 0. Det var et tidligere betalt abonnement til Viasat Golf på klubbens TV. Dette abonnement kunne blive aktuelt igen. Nigel Hawkesworth efterlyste en post i budgettet til markedsføring. Formanden svarede, at netop udgiften til markedsføring ifølge de nye aftaler var en post, der lå hos golfcentret. Dette fulgte Stinna Rode-Jepsen op med at fremhæve den gratis PR, klubben havde fået i artikler og TV-indslag omkring hendes eget i liv med en svær sclerose-sygdom i Møn Golfklub. Budgettet med uændrede kontingenttakster blev herefter vedtaget. 6. Forslag fra bestyrelsen. Der foreligger ingen forslag 7. Forslag fra medlemmer. Der foreligger ingen forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. De på den ekstraordinære generalforsamling d. 6/10 valgte bestyrelsesmedlemmer - Jane Heller, Käthe Høyer, Jørgen Petersen, John Kreiner, Kim Sejberg, Brian E. Larsen og Leif Iversen - stiller deres mandater til rådighed, men er alle villige til genvalg. Ved evt. genvalg af bestyrelsen uden afstemning afgøres den enkeltes valgperiode på henholdsvis 1 eller 2 år ved lodtrækning.

8 Bestyrelsen, der blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober, blev genvalgt uden modkandidater. Efter aftale med dirigenten er den efterfølgende fastsættelse af valgperioder blevet medtaget i dette referat. Valgperioderne blev fastsat således: Valgt for et år: Leif Schou Iversen, Käthe Høyer og Jørgen Pedersen. Valgt for to år: Brian E. Larsen, Kim Sejberg, Jane Heller og John Kreiner. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter. De på den ekstraordinære generalforsamling d. 6/10 valgte suppleanter Lars Kleist og Ole Madsen er villige til genvalg. Lars Kleist og Ole Madsen blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af revisor Erik Strange blev genvalgt uden modkandidater 11. Valg af revisorsuppleant Preben Bjerregaard blev genvalgt uden modkandidater 12. Eventuelt. Dirigenten fastslog indledningsvis, at under punktet eventuelt kunne alt debatteres, men at intet kunne vedtages. Arne Bejer foreslog med udgangspunkt i det store antal medlemmer over 60 år, at der blev opsat en hjertestarter ved midtvejshuset ved 10. teested. Dette blev modtaget som en god idé, og det blev fulgt op af et forslag om, at der blev gennemført en instruktion i brugen af en hjertestarter. Brian Larsen kunne til dette nævne, at det var et krav, hvis man havde en hjertestarter, at ansat personale var uddannet i brugen af den. Max Jensen mente dog ikke, at dette behøvede at udelukke, at der blev gennemført et fælles kursus i brugen af hjertestarteren for klubbens medlemmer. Jens Erik Hammer bragte caféens åbningstider frem, idet han tillagde det stor betydning i forhold til greenfee-gæster, at der var åbent i caféen. Det blev tilføjet, at dette også var et ønske i forhold til sene arrangementer f.eks. klubber i klubben at man kunne slutte af med et glas velskænket fadøl. Ole Madsen foreslog, at medlemmerne, når de skiftede golfudstyr, i stedet for at gemme det på loftet, stillede det til rådighed for begyndere i klubben i den periode, hvor de var prøvemedlemmer. På et spørgsmål, om dette i forhold til shoppen, der skal leve af at sælge udstyr, understregede Ole Madsen, at dette ikke var med salg for øje, men til låns i prøveperioden.

9 Stinna Rode-Jepsen undersøgte stemningen for at gå med i arbejdet for at få liv i Q-klubben igen. Det medførte flere positive tilkendegivelser. Claus Hyttel fremlagde et ønske om at få rough en på banen klippet længere ned. Baggrunden var, at han havde hørt adskillige eder og forbandelser på flere sprog når folk mistede mange bolde i den hårde rough. Han mente, at det kunne gavne greenfee-gæsters lyst til at komme tilbage, hvis de ikke mistede for mange bolde i rough en. Lars Kleist nævnede, at flere juniorforældre gerne ville have lejlighed til at overvære klubbens generalforsamling, hvor juniorerne heller ikke var repræsenteret. Hertil svarede formanden, at juniorerne var meget velkomne, men at de ikke havde stemmeret, som vedtægterne er i dag. Forældrene har lov til at overvære generalforsamlingen, hvis de er medlem i klubben, men at medlemsskabet er et krav. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden i gennemførelsen af årets ordinære generalforsamling, før han gav ordet til formanden. Leif Iversen takkede dirigenten for et velgennemført job, og takkede forsamlingen for deltagelsen samt udtrykte ønsket om et godt golfår for alle. Referent: John Kreiner Preben Bjerregaard Dirigent

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 05. MARTS 2015 kl. 19.00 i K L U B H U S E T Karlslunde Centervej

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere