Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark"

Transkript

1 Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel vurdering fra sag til sag, og det hænder, at denne vurdering er svær at skelne fra forældrenes egne ønsker, handlinger og økonomiske aspekter. Endvidere kan konklusionen af denne vurdering være forskellig ud fra hvem, der behandler sagen. Pater est-reglen finder fortsat anvendelse på trods af nutidens muligheder for DNA-undersøgelser. Der lægges dermed stor vægt på at forsøge at bevare den sociale far, som den juridiske far. Det tilstræbes ikke at finde den biologiske far i alle tilfælde. Sæddonation kan i Danmark foregå anonymt. Dette måske i erkendelse af, at moderen til en vis grænse frit kan vælge, hvem der skal være far til sit barn, og hvilken rolle han skal have i barnets liv. 1 Ad tese 1 9: Er fædre generellt dårligere end mødre, når retten tager udganspunkt i barnets bedste 1.1 Barnets bedste I den danske forældreansvarslovs 4 fremgår det at: "Afgørelser efter loven træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet". Denne portalbestemmelse blev indsat i loven for at imødegå kritik fra FN's Børnekomité om, at lovgivningen ikke i tilstrækkelig grad tog udgangspunkt i hensynet til barnets bedste. 1.2 Dansk lovgivning Det er et hovedprincip i den danske forældreansvarslov, at barnet har ret til to forældre. Efter dansk ret skelnes der mellem at være bopæls- eller samværsforælder. Har begge forældre del i forældremyndigheden, kræver væsentlige beslutninger omkring barnet enighed mellem forældrene. Eksempler på væsentlige beslutninger er valg af skole, udstedelse af pas, religiøse forhold, navnevalg, m.v. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan beslutte de daglige forhold i barnets liv, herunder bopæl i landet. Ønske om ændring af barnets folkeregisteradresse kan begrunde, at den anden forælder kan søge om at blive bopælsforælder fremadrettet. Er barnet faldet godt til i sine omgivelser, og bor den anden forælder i nærheden heraf, vil bopælen med stor sandsynlighed tilfalde denne forælder fremadrettet, hvis den ene forælder ønsker at flytte langt væk. 1.3 Statistik Ser man overordnet på statistik i Danmark over, hvor børn er registreret som boende, hvis de enten bor hos deres mor eller deres far, bor 12 % hos deres far og 88 % hos deres mor. Denne statistik har gennem årene været forholdvis konstant og omfatter 275

2 Sys Rovsing alle situationer, hvor børn af den ene eller den anden årsag ikke bor med begge sine forældre. Den 29. juni 2009 har SFI Det nationale forskningscenter for velfærd - udgivet en rapport om fælles forældremyndighed. Ifølge rapporten viser statistik fra de danske domstole omkring bopælssager ved retten, at børn hyppigere får bopælen hos moderen end hos faderen. I 679 tilfælde fik børn bopæl hos moderen, mens de i 369 tilfælde fik bopæl hos faderen. I 11 tilfælde fik børnene bopæl et andet sted. Undersøgelsen viser, at der er en vis sammenhæng mellem barnets alder, og hvem der får bopæl over barnet. Små børn får hyppigst bopæl hos moderen ved en bopælssag ved retten. Andelen af de små børn i 0-3-års-alderen, der af retten fik bopæl hos moderen, var på 72 pct. Blandt de 4-7-årige faldt andelen til 67 pct., og i års-alderen blev kun 55 pct. af mødrene bopælsforældre. Denne statistik understreger vigtigheden i at have de forskellige faktorer med, når man ser på statistikkerne på området. Ifølge rapporten er det generelt lettere at få bopælen overført fra faderen til moderen end omvendt. 1.4 Mulige begrundelser for en børnesags udfald Øivind Østberg anfører i sit indlæg, at selvtægt, samværssabotage og tilsmudsning af modparten lønner sig i forbindelse med børnesager (tese 1). Jeg er enig for så vidt angår, at det typisk ikke kommer den part til skade, der står for tilsmudsningen, hvis det viser sig, at den er grundløs. Hvis det i fremtiden skal have konsekvenser og sanktioneres, at den ene forælder fremsætter urigtige beskyldninger om den anden forælder, vil det kræve en helt anden bevisførelse, end der pt. er i de familieretlige sager. Det skal først med sikkerhed kunne dokumenteres, om beskyldningerne er sande eller usande. Der finder typisk ikke anden bevisførelse sted udover afhøring af parterne - end samtale med barnet, udtalelse fra institution, sundhedsplejerske m.v. eller børnesagkyndig undersøgelse. Hvis bevisførelsen i disse sager skal ændres, vil sagerne dermed blive mere omfattende, og der er en vis risiko for, at barnets bedste fortaber sig i dokumenter, udtalelser m.v., som vedrører forældrene, og ikke forældrenes reelle forhold til barnet. Svære og uovervindelige samarbejdsproblemer kan efter dansk ret medføre, at den fælles forældremyndighed ophæves. Efter ikrafttræden af forældreansvarsloven den 1. oktober 2007 skal der efter dansk retspraksis meget til, før den fælles forældremyndighed ophæves. Det er sjældent, at samarbejdsvanskeligheder bliver tillagt stor vægt i retspraksis. Samværschikane kan føre til ændring af bopæl og samvær med barnet. Den forælder, der forsøger at hindre kontakten mellem barnet og den anden forælder, kan dermed "straffes" herfor. Hvis der foreligger samværschikane, herunder samarbejdschikane, må retten ifølge forarbejderne til loven se på fremtiden og dermed på, hvem af forældrene, der vil være bedst til at samarbejde. I praksis vil der typisk hurtigt blive iværkssat en børnesagkyndig undersøgelse, der forsøger at klarlægge, hvorfor der foreligger sabotage fra den ene forælder. 276

3 Far och barn I TFA V kom landsretten i modsætning til byretten - frem til, at forældremyndigheden skulle overføres til faderen, idet moderen uden rimelig grund hindrede samvær mellem faderen og deres 4-årige datter. Pigens situation var ifølge en børnesagkyndig erklæring belastet. Det blev ikke tillagt vægt, at faderen ikke tidligere havde boet sammen med datteren. Dommen blev afsagt af tre landsretsdommere: 2 mænd (den ene i dissens) og 1 kvinde. I en nyere afgørelse, TFA Ø, blev forældremyndigheden ikke overført trods samværssabotage i flere år. Under sagen holdt moderen barnet skjult i udlandet. Landsretten fandt i modsætning til byretten - ikke, at det var tilstrækkelig godtgjort, at det ville være bedst for datteren, at forældremyndigheden overførtes til faderen. Dommen blev afsagt af tre landsretsdommere: 2 kvinder (den ene i dissens) og 1 mand. Dommene illusterer, at der er stor uenighed om, hvor meget vægt det skal tillægges, at der har været udøvet samværschikane. Jeg er ikke enig med Øivind Østberg i, det har afgørende betydning for sagerne, at der er flest kvindlige aktører på området (tese 2). Ovenstående afgørelser understøtter, at dommerens køn ikke nødvendigvis spiller en rolle for afgørelsens udfald. Sammenfattende er jeg enig i, at der i dansk retspraksis ikke er mange sager, hvor samværssabotage har resulteret i, at den anden forælder har fået medhold i, at forældremyndigheden eller bopælen skal overflyttes. Et meget vigtigt aspekt i disse sager er børnenes egen mening. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der ofte i de børnesager, hvor moderen taber, foreligger manifeste mangler ved moderens omsorgsevner (tese 4). Jeg mener dog, det er væsentligt at skelne mellem sager vedrørende små børn og sager, hvor der er mulighed for samtale med børnene. I de sager, hvor der er mulighed for samtale mellem børnene, vil børnenes mening blive tillagt stor betydning ved afgørelsen. Som eksempel kan nævnes Familiestyrelsens afgørelse af 22. september I denne sag havde faderen søgt om udvidelse af samværet over børnene på 12 og 13 år. Moderen modsatte sig dette og henviste især til, at faderen opholdt sig i en skurvogn under samværet. Begge børn gav under en samtale i Statsforvaltningen udtryk for, at de gerne ville være 7 dage hos faderen, og at de godt kunne lide at opholde sig i skurvognen! Der blev truffet afgørelse om samvær med faderen 7 ud af 14 dage. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på børnenes alder og deres udtalelser. Det er korrekt, at der ved samlivsophævelsen typisk ses på status quo, når der træffes afgørelse i børnesagerne i umiddelbar sammenhæng med ophævelsen af samlivet, og at moderen typisk får bopælen i disse sager. Dette kan begrundes med et ønske om ikke at skabe for mange ændringer for børnene, der i forvejen kommer til at få en anden hverdag. Jeg mener, at en sags udfald i mange tilfælde skyldes den måde, parterne har indrettet sig på i ægteskabet, hvor kvinden ofte hovedsageligt har været den, der primært har taget sig af børnene. Afgørelsen træffes ud fra, hvad der vil være bedst for barnet på nuværende tidspunkt. På sigt kan dette ændre sig, hvilket kan begrunde en ændring af bopælen. Rapporten fra SFI viser, at fædrene har større sandsynlighed for at få bopælen over børnene, hvis de ikke søger om denne i forbindelse med samlivsophævelsen. Ifølge rapporten fra SFI er der dog en tendens til, at fædre hyppigere bliver bopælsforældre end tidligere, og at samværet efterhånden er mere 277

4 Sys Rovsing omfattende. Dette passer meget godt med de tendenser, man ser i samfundet i dag, hvor mænd deltager i hjemmet og børnene i betydelig større grad end tidligere. Jeg mener ikke, man kan begrunde en afgørelse om, at børnene skal bo og være mest hos far med, at han nok skal lære at påtage sig rollen, og at det på sigt bliver godt for børnene. Derfor er status quo velegnet som udgangspunkt for en afgørelse. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der i børnesager også er et økonomisk aspekt desværre og at der bør tages højde for dette i sagerne. Hvis forældrene praktiserer en samværsordning, hvor barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, er udgangspunktet, at der ikke skal betales børnebidrag. Dette kan være et incitament for den ene forælder til at modvirke en ligedeling af tiden med barnet. Omvendt mener jeg også, at dette økonomiske aspekt påvirker nogle forældre til et ønske om en ligedeling af samværet med barnet for på den måde at undgå at skulle betale børnebidrag. Det samme gør sig gældende for så vidt angår bopælen over barnet, hvortil ydelser fra det offentlige system knytter sig. Det er derfor vigtigt, at der ved afgørelse i børnesagerne ses ud over det økonomiske aspekt, og det ikke blandes sammen med, hvad der er bedst for børnene. Motiverne bag forældrenes ønsker for fremtiden, kan være begrundet med meget andet end børnenes bedste (tese 7), og det er klart, at den, som træffer afgørelse i børnesagerne, bør have dette for øje. 1.5 Deleordninger med ophold lige meget hos hver forælder Det er korrekt, som Øivind Østberg anfører, at Statsforvaltningen og domstolene kan træffe afgørelse om samvær 7 dage hos hver af forældrene, selvom den ene forælder måtte modsætte sig dette. Jeg mener, det er helt naturligt, at dette ikke kan være lovens udgangspunkt, idet det langt fra med sikkerhed kan siges at være i barnets bedste interesse at opholde sig lige meget hos hver af forældrene. Der er i Danmark lavet en tilsvarende undersøgelse som i Norge vedrørende deleordninger. Socialrådgiver Hanne Søndergaard Jensen har i 2010 foretaget en undersøgelse blandt de familier, der frivilligt praktiserer en deleordning, hvor børnene opholder sig lige meget hos hver forælder. På trods af hendes mange års erfaring med sagsbehandling ved Statsforvaltningen, kom det bag på hende, at børnene i disse ordningen bliver stressede af de hyppige skift mellem hjemmene. Undersøgelsen kommer på mange områder frem til de samme konklusioner, som den norske undersøgelse. Deleordninger fungerer bedst, når den praktiseres frivilligt af forældrene. Det er dog ofte hårdt for børnene, og mange af dem påtager sig ansvaret for at få ordningen til at fungere, nu da forældrene har aftalt, det skal være sådan. Jeg mener disse undersøgelser støtter, at det ikke bør være et udgangspunkt at få en ligedeling af forældrenes tid med barnet, men at der bør ses på elementerne i den enkelte sag, og om barnet vil kunne håndtere en sådan ordning eller måske rettere om forældrene kan praktisere ordningen uden at overlade ansvaret til barnet. 278

5 Far och barn 2 Ad tese 10 13: Problemet med at mange fædre ikke benytter sig af retten til samvær med deres børn 2.1 Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der i praksis er en del tilfælde, hvor moderens modvilje medfører så store hindringer for faderens samvær med barnet, at retten til samvær kan opleves som illusorisk. Udgangspunktet for fastsættelsen af samvær mellem små børn (børn under 6 måneder) og deres fædre vil typisk være, at der fastsættes hyppigt samvær af kort varighed for på den måde at vænne barnet til samværet med faderen. Dette samvær kan så øges, i takt med barnet bliver ældre. I visse tilfælde vil der blive fastsat samvær med overvågning. Det overvågede samvær vil kun blive fastsat midlertidigt for at vurdere, hvorledes det endelige samvær skal være. 2.2 Eventuel pligt til samvær Jeg mener ikke, at det vil være en fordel at indføre en pligt til samvær med sit barn. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der typisk ikke kommer noget godt ud af at tvinge en far til at have samvær med sit barn, hvis han ikke ønsker det. Det er nødvendigvis heller ikke i barnets bedste interesse, at det tvinges til samvær. 2.3 Konflikmægling Ud fra praksis omkring samværssagerne er der en betydelig succes med konfliktmægling. Parterne har i forbindelse med en sag ved Statsforvaltningen mulighed for at tage i mod tilbud om konfliktmægling i Statsforvaltningen. Konfliktmæglingen består typisk af et møde på ca. 3 timer med en mægler, der bistår parterne med at få en dialog og finde løsninger sammen. I langt hovedparten af de samværssager, der indbringes for Statsforvaltningen indgås der forlig mellem parterne om samværet. 3 Ad tese 14 19: Spørgsmål, som kan rejses i tilknytning till barnets muligheder for at få bekræftet, hvem der er genetisk far, og om denne skal betragtes som barnets far i retslig henseende 3.1 Dansk ret Udgangspunktet efter dansk ret er, at fødes et barn af en gift kvinde, anses ægtemanden som far til barnet. Undtagelserne til dette udgangspunkt er, hvis begge forældre ønsker en faderskabssag, hvis moderen indenfor de seneste 10 måneder inden barnets fødsel har været gift med en anden, eller hvis forældrene er separeret på tidspunktet for barnets fødsel. For ugifte kan registreringen af faderskabet ske i forbindelse med barnets fødsel, hvor omsorgs- og ansvarserklæring indsendes til Statsforvaltningen. Hvis der ikke indsendes en omsorgs- og ansvarserklæring, skal moderen inden en måned, efter hun har født, give Statsforvaltningen navnet på barnets far eller mulige fædre. Nægter moderen dette, vil hun blive indkaldt til en samtale og vejledning i Statsforvaltningen. 279

6 Sys Rovsing Sagen videresendes til retten, hvis moderen fortsat nægter at udtale sig. I retten kan der finde retsgenetiske undersøgelser sted samt afhøring af parterne. Vil moderen fortsat ikke udtale sig, er der - ligesom efter norsk ret - ikke mulighed for at sanktionere dette. I andre tilfælde må der rejses sag om faderskab. Inden barnets fødsel er det alene moderen og Statsforvaltningen, der kan rejse en faderskabssag. En mand, der har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, kan rejse fadersskabssag inden seks måneder efter barnets fødsel. Er en anden mand registreret som far, kan der kun rejses sag, hvis vedkommende, der ønsker at indlede sagen, var gift med moderen uden at være separeret eller levede i fast samlivsforhold med hende på det tidspunkt, hvor hun blev gravid. Uanset faderskabet er registreret eller anerkendt, kan moderen, faderen eller barnets værge inden seks måneder efter barnets fødsel protestere mod registreringen eller anerkendelsen. En faderskabssag kan genoptages inden tre år efter barnets fødsel, hvis særlige betingelser gør sig gældende. Der kan endvidere gives tilladelse til en genoptagelse af faderskabssagen efter de tre år. I afgørelse fra Østre Landsret af 26. november 2010 blev faderskabssager henholdsvis 2 og 4 år efter fødslerne ikke genoptaget. Moderen og den registrerede far ønskede begge af få sagerne genoptaget. Parterne var gift ved det ældste af børnenes fødsel, og manden havde ved det yngste af børnenes fødsel underskrevet ansvars- og omsorgserklæring, idet parterne på det tidspunkt var separeret. Begge parter forklarede, at de ikke havde haft et seksuelt forhold til hinanden siden det ældste af børnenes fødsel. De var dermed begge bekendte med, at det yngste af børnene ikke var den registrerede fars biologiske barn, men manden havde alligevel behandlet begge børn som sine. Hustruen fortalte, at hun igennem længere tid havde haft et seksuelt forhold til en anden mand, og at han formentlig var far til begge børn. Den anden mand bekræftede forholdet, og at han havde haft et seksuelt forhold til moderen omkring avlingstiden for begge børn. Han ønskede dog ikke faderskabet over børnene, idet han ikke havde set dem, siden han havde afsluttet forholdet til moderen omkring sagens anlæg. Statsforvaltningen afslog gentoptagelse af faderskabssagerne. Byrretten kom frem til, at sagerne skulle genoptages, idet der var begået fejl ved registreringen af faderskabet vedrørende det yngste barn, og at der var kommet nye oplysninger, der kunne medføre et andet udfald af sagerne. Landsretten fandt ikke, der var grundlag for genoptagelse af sagerne. Dommen er afsagt med dissens af én dommer, der mente, at der var grundlag for genoptagelse. Dommen kan betragtes som vidtgående, idet der er enighed mellem parterne om, at den registrerede far med al sandsynlighed ikke er faderen. Dommen illustrer dog, at registrering af faderskabet binder, og at der ikke bør ændres ved dette, når den potentielle biologiske far ikke ønsker at have noget med faderskabet at gøre. Som tidligere nævnt, ses det ikke nødvendigvis at være i børnenes bedste interesse at gennemtvinge en ændring af faderskabet. 3.2 Sæddonation Skal det sociale eller det biologiske faderskab være det juridiske? Der er efter min opfattelse ikke et klart svar på dette. Der er faktorer på begge sider, der taler for og i 280

7 Far och barn mod, hvad der bør være gældende. Tidligere var det ikke muligt at foretage retsgenetiske undersøgelser. Der var en accept af, at en vis procentdel af alle børn ikke havde den biologiske far som den juridiske far. Efter dansk lovgivning lægges der primært vægt på det sociale faderskab. Pater-est-reglen finder anvendelse, hvilket er en anerkendelse fra lovgivers side af, at det sociale faderskab fortsat bør vægtes højere end det biologiske. For så vidt angår de ugifte samlevende kræves der alene, at manden påtager sig rollen som far til barnet ved at underskrive en ansvars- og omsorgserklæring. Det er også i denne sammenhæng anset for vigtigst fra lovgivers side, at den, som vil påtage sig ansvaret og omsorgen for barnet, som udgangspunkt bliver den juridiske far til barnet. Jeg mener ikke, at det er et specielt stort problem, at det er muligt for sæddonorer at være anonyme. Kvinder har i princippet altid selv kunnet vælge, om de ønsker at registrere og informere den biologiske far til deres børn. Som tidligere nævnt er det ikke muligt at aftvinge kvinden et svar på, hvem der er far til barnet, hvis hun ikke ønsker at oplyse det. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at det ikke bør være fast praksis, at faderskab fastsættes på baggrund af DNA-analyse. Dette kan medføre situationer, hvor resultatet af en sådan undersøgelse ikke vil være i barnets bedste interesse. Da det ligesom i de øvrige sager om børn er meget individuelt, hvad der er bedst for barnet, mener jeg, at det er svært at komme med et entydigt svar på, hvad der bør være gældende omkring anonym sæddonation. Mænd, der donerer sæd, bliver tjekket og udspurgt omkring helbredsmæssige detaljer i familien. Der er dermed en mindre sandsynlighed for, at barnet på grund af genetiske årsager må få behov for at kende sin biologiske far. Den store forespørgsel på sæddonation fra Danmark må indikere, at mange kvinder selv ønsker at bestemme, hvem barnet skal betragte som sin far, og at der ikke skal være en mulighed for, at den biologiske far får del i barnets liv, da den biologiske far i disse tilfælde ikke er ment til at skulle være den sociale eller den juridiske far til barnet. 281

8

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Udkast til. 1. Indledning

Udkast til. 1. Indledning Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn Udkast til 18. november 2013 Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab 1. Indledning Denne vejledning

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER Min vision er, at skilte familier kun skal møde ét system. Her skal der være regler, der er til at forstå. Vi kan ikke acceptere, at samme sag skal behandles

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl VEJ nr 9110 af 24/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-7751 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 4. udgave (juni 2009) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 3. udgave (maj 2008) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING 2012 INDHOLD 1. RESUMÉ 3 2. INDLEDNING 5 3. BØRNELOVENS REGLER 9 3.1. Baggrund 9 3.2. Faderskab 10 3.2.1. FADERSKAB TIL BØRN FØDT

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Forslag. til. (Medmoderskab m.v.)

2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Forslag. til. (Medmoderskab m.v.) 2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsministeriet, j.nr. 2012-9136 Fremsat den 10. april 2013 af

Læs mere

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2015-6977 Doknr. 270240 Dato 21-10-2015 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 24.september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 97 (alm. del) til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

JURIDISK FORÆLDRESKAB

JURIDISK FORÆLDRESKAB JURIDISK FORÆLDRESKAB EN ANALYSE AF PROBLEMSTILLINGERNE I FAMILIEKONSTELLATIONER MED TRE FORÆLDRE LOTTE ELISABETH BERTINUS BENDTSEN & LOUISE LINDEGAARD HANSEN JURIDISK KANDIDATSPECIALE AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Høringssvar til Forældreansvarsloven

Høringssvar til Forældreansvarsloven 2012 Høringssvar til Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Politisk aftale...3 Fælles forældremyndighed...3

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1323 af 27/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin.,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. november 2015 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. november 2015 Sag 58/2015 (1. afdeling) A (advokat Lene Astrup Treffer) mod B (advokat Dorthe Østerby, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Høringen kan ses på Folketingets TV:

Høringen kan ses på Folketingets TV: Kommenterede slides fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs høring den 18. september 2012 i Landstingssalen, Christiansborg. Høringen kan ses på Folketingets TV: http://www.ft.dk/webtv/video/20111/suu/h1.aspx?as=1#pv

Læs mere

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Forældremyndighed 2.1. Etablering af fælles forældremyndighed 2.1.1. Fælles forældremyndighed efter 6, 7 eller 7 a

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse.

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2014 i sag nr. BS 160-247/2014: Advokat Lars Borring Lyngby Hovedgade 39 2800 Lyngby mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 (og 2) Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 (og 2) Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 (og 2) Dagens program Velkomst og præsentation Jurist: Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.50 18.05 Hvad har barnet behov for Netværk Orlovsmuligheder Tak for

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

1. Indledning Afgrænsning Problemformulering Metode og retskilder... 6

1. Indledning Afgrænsning Problemformulering Metode og retskilder... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Afgrænsning... 5 1.3 Problemformulering... 5 1.4 Metode og retskilder... 6 2 Forældreansvarsloven... 7 2.2 Forældreansvarslovens historieske udvikling... 7 2.3

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2011-12 LIU alm. del Bilag 74, SOU alm. del Bilag 410 Offentligt 2012 Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Foreningen Far til Støtte

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER. Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016

UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER. Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 289 Offentligt UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016 MIT OPDRAG: HVAD ER STATE-OF-THE-ART? Hvad kan vi ud fra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Hvordan deles vi om barnet med barnets bedste for øje?

Hvordan deles vi om barnet med barnets bedste for øje? Hvordan deles vi om barnet med barnets bedste for øje? AF CHARLOTTE HØJGAARD JESSEN FOR TEAMWORK FAMILY APS Skilsmissen har en pris. Den koster i forhold til, hvor meget vi kan være sammen med vores barn.

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Europarådet Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Lige rettigheder for begge forældre og samme informering Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familieformer og ægteskabelig

Læs mere

Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel

Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel Juridisk faderløse har fået nye rettigheder December 2016 Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel 1. juni 2014 trådte en lov i kraft, der giver juridisk faderløse samme rettigheder i forhold

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere