Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark"

Transkript

1 Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel vurdering fra sag til sag, og det hænder, at denne vurdering er svær at skelne fra forældrenes egne ønsker, handlinger og økonomiske aspekter. Endvidere kan konklusionen af denne vurdering være forskellig ud fra hvem, der behandler sagen. Pater est-reglen finder fortsat anvendelse på trods af nutidens muligheder for DNA-undersøgelser. Der lægges dermed stor vægt på at forsøge at bevare den sociale far, som den juridiske far. Det tilstræbes ikke at finde den biologiske far i alle tilfælde. Sæddonation kan i Danmark foregå anonymt. Dette måske i erkendelse af, at moderen til en vis grænse frit kan vælge, hvem der skal være far til sit barn, og hvilken rolle han skal have i barnets liv. 1 Ad tese 1 9: Er fædre generellt dårligere end mødre, når retten tager udganspunkt i barnets bedste 1.1 Barnets bedste I den danske forældreansvarslovs 4 fremgår det at: "Afgørelser efter loven træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet". Denne portalbestemmelse blev indsat i loven for at imødegå kritik fra FN's Børnekomité om, at lovgivningen ikke i tilstrækkelig grad tog udgangspunkt i hensynet til barnets bedste. 1.2 Dansk lovgivning Det er et hovedprincip i den danske forældreansvarslov, at barnet har ret til to forældre. Efter dansk ret skelnes der mellem at være bopæls- eller samværsforælder. Har begge forældre del i forældremyndigheden, kræver væsentlige beslutninger omkring barnet enighed mellem forældrene. Eksempler på væsentlige beslutninger er valg af skole, udstedelse af pas, religiøse forhold, navnevalg, m.v. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan beslutte de daglige forhold i barnets liv, herunder bopæl i landet. Ønske om ændring af barnets folkeregisteradresse kan begrunde, at den anden forælder kan søge om at blive bopælsforælder fremadrettet. Er barnet faldet godt til i sine omgivelser, og bor den anden forælder i nærheden heraf, vil bopælen med stor sandsynlighed tilfalde denne forælder fremadrettet, hvis den ene forælder ønsker at flytte langt væk. 1.3 Statistik Ser man overordnet på statistik i Danmark over, hvor børn er registreret som boende, hvis de enten bor hos deres mor eller deres far, bor 12 % hos deres far og 88 % hos deres mor. Denne statistik har gennem årene været forholdvis konstant og omfatter 275

2 Sys Rovsing alle situationer, hvor børn af den ene eller den anden årsag ikke bor med begge sine forældre. Den 29. juni 2009 har SFI Det nationale forskningscenter for velfærd - udgivet en rapport om fælles forældremyndighed. Ifølge rapporten viser statistik fra de danske domstole omkring bopælssager ved retten, at børn hyppigere får bopælen hos moderen end hos faderen. I 679 tilfælde fik børn bopæl hos moderen, mens de i 369 tilfælde fik bopæl hos faderen. I 11 tilfælde fik børnene bopæl et andet sted. Undersøgelsen viser, at der er en vis sammenhæng mellem barnets alder, og hvem der får bopæl over barnet. Små børn får hyppigst bopæl hos moderen ved en bopælssag ved retten. Andelen af de små børn i 0-3-års-alderen, der af retten fik bopæl hos moderen, var på 72 pct. Blandt de 4-7-årige faldt andelen til 67 pct., og i års-alderen blev kun 55 pct. af mødrene bopælsforældre. Denne statistik understreger vigtigheden i at have de forskellige faktorer med, når man ser på statistikkerne på området. Ifølge rapporten er det generelt lettere at få bopælen overført fra faderen til moderen end omvendt. 1.4 Mulige begrundelser for en børnesags udfald Øivind Østberg anfører i sit indlæg, at selvtægt, samværssabotage og tilsmudsning af modparten lønner sig i forbindelse med børnesager (tese 1). Jeg er enig for så vidt angår, at det typisk ikke kommer den part til skade, der står for tilsmudsningen, hvis det viser sig, at den er grundløs. Hvis det i fremtiden skal have konsekvenser og sanktioneres, at den ene forælder fremsætter urigtige beskyldninger om den anden forælder, vil det kræve en helt anden bevisførelse, end der pt. er i de familieretlige sager. Det skal først med sikkerhed kunne dokumenteres, om beskyldningerne er sande eller usande. Der finder typisk ikke anden bevisførelse sted udover afhøring af parterne - end samtale med barnet, udtalelse fra institution, sundhedsplejerske m.v. eller børnesagkyndig undersøgelse. Hvis bevisførelsen i disse sager skal ændres, vil sagerne dermed blive mere omfattende, og der er en vis risiko for, at barnets bedste fortaber sig i dokumenter, udtalelser m.v., som vedrører forældrene, og ikke forældrenes reelle forhold til barnet. Svære og uovervindelige samarbejdsproblemer kan efter dansk ret medføre, at den fælles forældremyndighed ophæves. Efter ikrafttræden af forældreansvarsloven den 1. oktober 2007 skal der efter dansk retspraksis meget til, før den fælles forældremyndighed ophæves. Det er sjældent, at samarbejdsvanskeligheder bliver tillagt stor vægt i retspraksis. Samværschikane kan føre til ændring af bopæl og samvær med barnet. Den forælder, der forsøger at hindre kontakten mellem barnet og den anden forælder, kan dermed "straffes" herfor. Hvis der foreligger samværschikane, herunder samarbejdschikane, må retten ifølge forarbejderne til loven se på fremtiden og dermed på, hvem af forældrene, der vil være bedst til at samarbejde. I praksis vil der typisk hurtigt blive iværkssat en børnesagkyndig undersøgelse, der forsøger at klarlægge, hvorfor der foreligger sabotage fra den ene forælder. 276

3 Far och barn I TFA V kom landsretten i modsætning til byretten - frem til, at forældremyndigheden skulle overføres til faderen, idet moderen uden rimelig grund hindrede samvær mellem faderen og deres 4-årige datter. Pigens situation var ifølge en børnesagkyndig erklæring belastet. Det blev ikke tillagt vægt, at faderen ikke tidligere havde boet sammen med datteren. Dommen blev afsagt af tre landsretsdommere: 2 mænd (den ene i dissens) og 1 kvinde. I en nyere afgørelse, TFA Ø, blev forældremyndigheden ikke overført trods samværssabotage i flere år. Under sagen holdt moderen barnet skjult i udlandet. Landsretten fandt i modsætning til byretten - ikke, at det var tilstrækkelig godtgjort, at det ville være bedst for datteren, at forældremyndigheden overførtes til faderen. Dommen blev afsagt af tre landsretsdommere: 2 kvinder (den ene i dissens) og 1 mand. Dommene illusterer, at der er stor uenighed om, hvor meget vægt det skal tillægges, at der har været udøvet samværschikane. Jeg er ikke enig med Øivind Østberg i, det har afgørende betydning for sagerne, at der er flest kvindlige aktører på området (tese 2). Ovenstående afgørelser understøtter, at dommerens køn ikke nødvendigvis spiller en rolle for afgørelsens udfald. Sammenfattende er jeg enig i, at der i dansk retspraksis ikke er mange sager, hvor samværssabotage har resulteret i, at den anden forælder har fået medhold i, at forældremyndigheden eller bopælen skal overflyttes. Et meget vigtigt aspekt i disse sager er børnenes egen mening. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der ofte i de børnesager, hvor moderen taber, foreligger manifeste mangler ved moderens omsorgsevner (tese 4). Jeg mener dog, det er væsentligt at skelne mellem sager vedrørende små børn og sager, hvor der er mulighed for samtale med børnene. I de sager, hvor der er mulighed for samtale mellem børnene, vil børnenes mening blive tillagt stor betydning ved afgørelsen. Som eksempel kan nævnes Familiestyrelsens afgørelse af 22. september I denne sag havde faderen søgt om udvidelse af samværet over børnene på 12 og 13 år. Moderen modsatte sig dette og henviste især til, at faderen opholdt sig i en skurvogn under samværet. Begge børn gav under en samtale i Statsforvaltningen udtryk for, at de gerne ville være 7 dage hos faderen, og at de godt kunne lide at opholde sig i skurvognen! Der blev truffet afgørelse om samvær med faderen 7 ud af 14 dage. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på børnenes alder og deres udtalelser. Det er korrekt, at der ved samlivsophævelsen typisk ses på status quo, når der træffes afgørelse i børnesagerne i umiddelbar sammenhæng med ophævelsen af samlivet, og at moderen typisk får bopælen i disse sager. Dette kan begrundes med et ønske om ikke at skabe for mange ændringer for børnene, der i forvejen kommer til at få en anden hverdag. Jeg mener, at en sags udfald i mange tilfælde skyldes den måde, parterne har indrettet sig på i ægteskabet, hvor kvinden ofte hovedsageligt har været den, der primært har taget sig af børnene. Afgørelsen træffes ud fra, hvad der vil være bedst for barnet på nuværende tidspunkt. På sigt kan dette ændre sig, hvilket kan begrunde en ændring af bopælen. Rapporten fra SFI viser, at fædrene har større sandsynlighed for at få bopælen over børnene, hvis de ikke søger om denne i forbindelse med samlivsophævelsen. Ifølge rapporten fra SFI er der dog en tendens til, at fædre hyppigere bliver bopælsforældre end tidligere, og at samværet efterhånden er mere 277

4 Sys Rovsing omfattende. Dette passer meget godt med de tendenser, man ser i samfundet i dag, hvor mænd deltager i hjemmet og børnene i betydelig større grad end tidligere. Jeg mener ikke, man kan begrunde en afgørelse om, at børnene skal bo og være mest hos far med, at han nok skal lære at påtage sig rollen, og at det på sigt bliver godt for børnene. Derfor er status quo velegnet som udgangspunkt for en afgørelse. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der i børnesager også er et økonomisk aspekt desværre og at der bør tages højde for dette i sagerne. Hvis forældrene praktiserer en samværsordning, hvor barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, er udgangspunktet, at der ikke skal betales børnebidrag. Dette kan være et incitament for den ene forælder til at modvirke en ligedeling af tiden med barnet. Omvendt mener jeg også, at dette økonomiske aspekt påvirker nogle forældre til et ønske om en ligedeling af samværet med barnet for på den måde at undgå at skulle betale børnebidrag. Det samme gør sig gældende for så vidt angår bopælen over barnet, hvortil ydelser fra det offentlige system knytter sig. Det er derfor vigtigt, at der ved afgørelse i børnesagerne ses ud over det økonomiske aspekt, og det ikke blandes sammen med, hvad der er bedst for børnene. Motiverne bag forældrenes ønsker for fremtiden, kan være begrundet med meget andet end børnenes bedste (tese 7), og det er klart, at den, som træffer afgørelse i børnesagerne, bør have dette for øje. 1.5 Deleordninger med ophold lige meget hos hver forælder Det er korrekt, som Øivind Østberg anfører, at Statsforvaltningen og domstolene kan træffe afgørelse om samvær 7 dage hos hver af forældrene, selvom den ene forælder måtte modsætte sig dette. Jeg mener, det er helt naturligt, at dette ikke kan være lovens udgangspunkt, idet det langt fra med sikkerhed kan siges at være i barnets bedste interesse at opholde sig lige meget hos hver af forældrene. Der er i Danmark lavet en tilsvarende undersøgelse som i Norge vedrørende deleordninger. Socialrådgiver Hanne Søndergaard Jensen har i 2010 foretaget en undersøgelse blandt de familier, der frivilligt praktiserer en deleordning, hvor børnene opholder sig lige meget hos hver forælder. På trods af hendes mange års erfaring med sagsbehandling ved Statsforvaltningen, kom det bag på hende, at børnene i disse ordningen bliver stressede af de hyppige skift mellem hjemmene. Undersøgelsen kommer på mange områder frem til de samme konklusioner, som den norske undersøgelse. Deleordninger fungerer bedst, når den praktiseres frivilligt af forældrene. Det er dog ofte hårdt for børnene, og mange af dem påtager sig ansvaret for at få ordningen til at fungere, nu da forældrene har aftalt, det skal være sådan. Jeg mener disse undersøgelser støtter, at det ikke bør være et udgangspunkt at få en ligedeling af forældrenes tid med barnet, men at der bør ses på elementerne i den enkelte sag, og om barnet vil kunne håndtere en sådan ordning eller måske rettere om forældrene kan praktisere ordningen uden at overlade ansvaret til barnet. 278

5 Far och barn 2 Ad tese 10 13: Problemet med at mange fædre ikke benytter sig af retten til samvær med deres børn 2.1 Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der i praksis er en del tilfælde, hvor moderens modvilje medfører så store hindringer for faderens samvær med barnet, at retten til samvær kan opleves som illusorisk. Udgangspunktet for fastsættelsen af samvær mellem små børn (børn under 6 måneder) og deres fædre vil typisk være, at der fastsættes hyppigt samvær af kort varighed for på den måde at vænne barnet til samværet med faderen. Dette samvær kan så øges, i takt med barnet bliver ældre. I visse tilfælde vil der blive fastsat samvær med overvågning. Det overvågede samvær vil kun blive fastsat midlertidigt for at vurdere, hvorledes det endelige samvær skal være. 2.2 Eventuel pligt til samvær Jeg mener ikke, at det vil være en fordel at indføre en pligt til samvær med sit barn. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der typisk ikke kommer noget godt ud af at tvinge en far til at have samvær med sit barn, hvis han ikke ønsker det. Det er nødvendigvis heller ikke i barnets bedste interesse, at det tvinges til samvær. 2.3 Konflikmægling Ud fra praksis omkring samværssagerne er der en betydelig succes med konfliktmægling. Parterne har i forbindelse med en sag ved Statsforvaltningen mulighed for at tage i mod tilbud om konfliktmægling i Statsforvaltningen. Konfliktmæglingen består typisk af et møde på ca. 3 timer med en mægler, der bistår parterne med at få en dialog og finde løsninger sammen. I langt hovedparten af de samværssager, der indbringes for Statsforvaltningen indgås der forlig mellem parterne om samværet. 3 Ad tese 14 19: Spørgsmål, som kan rejses i tilknytning till barnets muligheder for at få bekræftet, hvem der er genetisk far, og om denne skal betragtes som barnets far i retslig henseende 3.1 Dansk ret Udgangspunktet efter dansk ret er, at fødes et barn af en gift kvinde, anses ægtemanden som far til barnet. Undtagelserne til dette udgangspunkt er, hvis begge forældre ønsker en faderskabssag, hvis moderen indenfor de seneste 10 måneder inden barnets fødsel har været gift med en anden, eller hvis forældrene er separeret på tidspunktet for barnets fødsel. For ugifte kan registreringen af faderskabet ske i forbindelse med barnets fødsel, hvor omsorgs- og ansvarserklæring indsendes til Statsforvaltningen. Hvis der ikke indsendes en omsorgs- og ansvarserklæring, skal moderen inden en måned, efter hun har født, give Statsforvaltningen navnet på barnets far eller mulige fædre. Nægter moderen dette, vil hun blive indkaldt til en samtale og vejledning i Statsforvaltningen. 279

6 Sys Rovsing Sagen videresendes til retten, hvis moderen fortsat nægter at udtale sig. I retten kan der finde retsgenetiske undersøgelser sted samt afhøring af parterne. Vil moderen fortsat ikke udtale sig, er der - ligesom efter norsk ret - ikke mulighed for at sanktionere dette. I andre tilfælde må der rejses sag om faderskab. Inden barnets fødsel er det alene moderen og Statsforvaltningen, der kan rejse en faderskabssag. En mand, der har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, kan rejse fadersskabssag inden seks måneder efter barnets fødsel. Er en anden mand registreret som far, kan der kun rejses sag, hvis vedkommende, der ønsker at indlede sagen, var gift med moderen uden at være separeret eller levede i fast samlivsforhold med hende på det tidspunkt, hvor hun blev gravid. Uanset faderskabet er registreret eller anerkendt, kan moderen, faderen eller barnets værge inden seks måneder efter barnets fødsel protestere mod registreringen eller anerkendelsen. En faderskabssag kan genoptages inden tre år efter barnets fødsel, hvis særlige betingelser gør sig gældende. Der kan endvidere gives tilladelse til en genoptagelse af faderskabssagen efter de tre år. I afgørelse fra Østre Landsret af 26. november 2010 blev faderskabssager henholdsvis 2 og 4 år efter fødslerne ikke genoptaget. Moderen og den registrerede far ønskede begge af få sagerne genoptaget. Parterne var gift ved det ældste af børnenes fødsel, og manden havde ved det yngste af børnenes fødsel underskrevet ansvars- og omsorgserklæring, idet parterne på det tidspunkt var separeret. Begge parter forklarede, at de ikke havde haft et seksuelt forhold til hinanden siden det ældste af børnenes fødsel. De var dermed begge bekendte med, at det yngste af børnene ikke var den registrerede fars biologiske barn, men manden havde alligevel behandlet begge børn som sine. Hustruen fortalte, at hun igennem længere tid havde haft et seksuelt forhold til en anden mand, og at han formentlig var far til begge børn. Den anden mand bekræftede forholdet, og at han havde haft et seksuelt forhold til moderen omkring avlingstiden for begge børn. Han ønskede dog ikke faderskabet over børnene, idet han ikke havde set dem, siden han havde afsluttet forholdet til moderen omkring sagens anlæg. Statsforvaltningen afslog gentoptagelse af faderskabssagerne. Byrretten kom frem til, at sagerne skulle genoptages, idet der var begået fejl ved registreringen af faderskabet vedrørende det yngste barn, og at der var kommet nye oplysninger, der kunne medføre et andet udfald af sagerne. Landsretten fandt ikke, der var grundlag for genoptagelse af sagerne. Dommen er afsagt med dissens af én dommer, der mente, at der var grundlag for genoptagelse. Dommen kan betragtes som vidtgående, idet der er enighed mellem parterne om, at den registrerede far med al sandsynlighed ikke er faderen. Dommen illustrer dog, at registrering af faderskabet binder, og at der ikke bør ændres ved dette, når den potentielle biologiske far ikke ønsker at have noget med faderskabet at gøre. Som tidligere nævnt, ses det ikke nødvendigvis at være i børnenes bedste interesse at gennemtvinge en ændring af faderskabet. 3.2 Sæddonation Skal det sociale eller det biologiske faderskab være det juridiske? Der er efter min opfattelse ikke et klart svar på dette. Der er faktorer på begge sider, der taler for og i 280

7 Far och barn mod, hvad der bør være gældende. Tidligere var det ikke muligt at foretage retsgenetiske undersøgelser. Der var en accept af, at en vis procentdel af alle børn ikke havde den biologiske far som den juridiske far. Efter dansk lovgivning lægges der primært vægt på det sociale faderskab. Pater-est-reglen finder anvendelse, hvilket er en anerkendelse fra lovgivers side af, at det sociale faderskab fortsat bør vægtes højere end det biologiske. For så vidt angår de ugifte samlevende kræves der alene, at manden påtager sig rollen som far til barnet ved at underskrive en ansvars- og omsorgserklæring. Det er også i denne sammenhæng anset for vigtigst fra lovgivers side, at den, som vil påtage sig ansvaret og omsorgen for barnet, som udgangspunkt bliver den juridiske far til barnet. Jeg mener ikke, at det er et specielt stort problem, at det er muligt for sæddonorer at være anonyme. Kvinder har i princippet altid selv kunnet vælge, om de ønsker at registrere og informere den biologiske far til deres børn. Som tidligere nævnt er det ikke muligt at aftvinge kvinden et svar på, hvem der er far til barnet, hvis hun ikke ønsker at oplyse det. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at det ikke bør være fast praksis, at faderskab fastsættes på baggrund af DNA-analyse. Dette kan medføre situationer, hvor resultatet af en sådan undersøgelse ikke vil være i barnets bedste interesse. Da det ligesom i de øvrige sager om børn er meget individuelt, hvad der er bedst for barnet, mener jeg, at det er svært at komme med et entydigt svar på, hvad der bør være gældende omkring anonym sæddonation. Mænd, der donerer sæd, bliver tjekket og udspurgt omkring helbredsmæssige detaljer i familien. Der er dermed en mindre sandsynlighed for, at barnet på grund af genetiske årsager må få behov for at kende sin biologiske far. Den store forespørgsel på sæddonation fra Danmark må indikere, at mange kvinder selv ønsker at bestemme, hvem barnet skal betragte som sin far, og at der ikke skal være en mulighed for, at den biologiske far får del i barnets liv, da den biologiske far i disse tilfælde ikke er ment til at skulle være den sociale eller den juridiske far til barnet. 281

8

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Høringssvar til Forældreansvarsloven

Høringssvar til Forældreansvarsloven 2012 Høringssvar til Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Politisk aftale...3 Fælles forældremyndighed...3

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING 2012 INDHOLD 1. RESUMÉ 3 2. INDLEDNING 5 3. BØRNELOVENS REGLER 9 3.1. Baggrund 9 3.2. Faderskab 10 3.2.1. FADERSKAB TIL BØRN FØDT

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN

EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN 2011 EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN Udgivet af Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø Tlf. 72 68 80 00 familiestyrelsen@famstyr.dk November 2011 Evaluering af forældreansvars INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Frederiksberg, den 22. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale forhold

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed

Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed af SABRINA DAM Reglerne om forældremyndighed reguleres i forældreansvarsloven, der trådte i kraft ved lov nr. 499 af 6. juni 2007. Juridisk set

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende:

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende: Oversigtsnotater For at tydeliggøre, hvilke problemer det er, forældre og børn slås med i relation til forældreansvarsloven - og administrationen af den - har fagnetværket Barnets Tarv Nu udarbejdet nedenstående

Læs mere

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 Betæn om Fo Betæ Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 B pe Foræ Bar Sam Tva 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Betænkning fra udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Far, mor og børn Af Per Schaeffner

Far, mor og børn Af Per Schaeffner Far, mor og børn Af Per Schaeffner Karsten Larsen har i Psykolog Nyt 14/1999 et meget engageret indlæg om forældremyndighed. Som børnesagkyndig, der yder rådgivning og laver undersøgelser i sager om samvær

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR. - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold

FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR. - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold Af Bitten Nielsen 243361 Speciale, cand. ling. merc. engelsk, juridisk sprog, vejleder: Sandro Nielsen,

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.

Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v. Høringssvar Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) Foreningen Far Pasteursvej 2 1799 København V 01-01-2012

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bachelorprojekt. Forældremyndighed. Morten Rytter Andersen Studienummer: 2009-2809

Bachelorprojekt. Forældremyndighed. Morten Rytter Andersen Studienummer: 2009-2809 Bachelorprojekt Forældremyndighed Morten Rytter Andersen Studienummer: 2009-2809 1 Abstract This project is about custody of children and how the custody cases unfold. The principal rule is that divorced

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. december 2014 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer eller på anden måde at offentliggøre deres identitet) HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere