Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark"

Transkript

1 Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel vurdering fra sag til sag, og det hænder, at denne vurdering er svær at skelne fra forældrenes egne ønsker, handlinger og økonomiske aspekter. Endvidere kan konklusionen af denne vurdering være forskellig ud fra hvem, der behandler sagen. Pater est-reglen finder fortsat anvendelse på trods af nutidens muligheder for DNA-undersøgelser. Der lægges dermed stor vægt på at forsøge at bevare den sociale far, som den juridiske far. Det tilstræbes ikke at finde den biologiske far i alle tilfælde. Sæddonation kan i Danmark foregå anonymt. Dette måske i erkendelse af, at moderen til en vis grænse frit kan vælge, hvem der skal være far til sit barn, og hvilken rolle han skal have i barnets liv. 1 Ad tese 1 9: Er fædre generellt dårligere end mødre, når retten tager udganspunkt i barnets bedste 1.1 Barnets bedste I den danske forældreansvarslovs 4 fremgår det at: "Afgørelser efter loven træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet". Denne portalbestemmelse blev indsat i loven for at imødegå kritik fra FN's Børnekomité om, at lovgivningen ikke i tilstrækkelig grad tog udgangspunkt i hensynet til barnets bedste. 1.2 Dansk lovgivning Det er et hovedprincip i den danske forældreansvarslov, at barnet har ret til to forældre. Efter dansk ret skelnes der mellem at være bopæls- eller samværsforælder. Har begge forældre del i forældremyndigheden, kræver væsentlige beslutninger omkring barnet enighed mellem forældrene. Eksempler på væsentlige beslutninger er valg af skole, udstedelse af pas, religiøse forhold, navnevalg, m.v. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan beslutte de daglige forhold i barnets liv, herunder bopæl i landet. Ønske om ændring af barnets folkeregisteradresse kan begrunde, at den anden forælder kan søge om at blive bopælsforælder fremadrettet. Er barnet faldet godt til i sine omgivelser, og bor den anden forælder i nærheden heraf, vil bopælen med stor sandsynlighed tilfalde denne forælder fremadrettet, hvis den ene forælder ønsker at flytte langt væk. 1.3 Statistik Ser man overordnet på statistik i Danmark over, hvor børn er registreret som boende, hvis de enten bor hos deres mor eller deres far, bor 12 % hos deres far og 88 % hos deres mor. Denne statistik har gennem årene været forholdvis konstant og omfatter 275

2 Sys Rovsing alle situationer, hvor børn af den ene eller den anden årsag ikke bor med begge sine forældre. Den 29. juni 2009 har SFI Det nationale forskningscenter for velfærd - udgivet en rapport om fælles forældremyndighed. Ifølge rapporten viser statistik fra de danske domstole omkring bopælssager ved retten, at børn hyppigere får bopælen hos moderen end hos faderen. I 679 tilfælde fik børn bopæl hos moderen, mens de i 369 tilfælde fik bopæl hos faderen. I 11 tilfælde fik børnene bopæl et andet sted. Undersøgelsen viser, at der er en vis sammenhæng mellem barnets alder, og hvem der får bopæl over barnet. Små børn får hyppigst bopæl hos moderen ved en bopælssag ved retten. Andelen af de små børn i 0-3-års-alderen, der af retten fik bopæl hos moderen, var på 72 pct. Blandt de 4-7-årige faldt andelen til 67 pct., og i års-alderen blev kun 55 pct. af mødrene bopælsforældre. Denne statistik understreger vigtigheden i at have de forskellige faktorer med, når man ser på statistikkerne på området. Ifølge rapporten er det generelt lettere at få bopælen overført fra faderen til moderen end omvendt. 1.4 Mulige begrundelser for en børnesags udfald Øivind Østberg anfører i sit indlæg, at selvtægt, samværssabotage og tilsmudsning af modparten lønner sig i forbindelse med børnesager (tese 1). Jeg er enig for så vidt angår, at det typisk ikke kommer den part til skade, der står for tilsmudsningen, hvis det viser sig, at den er grundløs. Hvis det i fremtiden skal have konsekvenser og sanktioneres, at den ene forælder fremsætter urigtige beskyldninger om den anden forælder, vil det kræve en helt anden bevisførelse, end der pt. er i de familieretlige sager. Det skal først med sikkerhed kunne dokumenteres, om beskyldningerne er sande eller usande. Der finder typisk ikke anden bevisførelse sted udover afhøring af parterne - end samtale med barnet, udtalelse fra institution, sundhedsplejerske m.v. eller børnesagkyndig undersøgelse. Hvis bevisførelsen i disse sager skal ændres, vil sagerne dermed blive mere omfattende, og der er en vis risiko for, at barnets bedste fortaber sig i dokumenter, udtalelser m.v., som vedrører forældrene, og ikke forældrenes reelle forhold til barnet. Svære og uovervindelige samarbejdsproblemer kan efter dansk ret medføre, at den fælles forældremyndighed ophæves. Efter ikrafttræden af forældreansvarsloven den 1. oktober 2007 skal der efter dansk retspraksis meget til, før den fælles forældremyndighed ophæves. Det er sjældent, at samarbejdsvanskeligheder bliver tillagt stor vægt i retspraksis. Samværschikane kan føre til ændring af bopæl og samvær med barnet. Den forælder, der forsøger at hindre kontakten mellem barnet og den anden forælder, kan dermed "straffes" herfor. Hvis der foreligger samværschikane, herunder samarbejdschikane, må retten ifølge forarbejderne til loven se på fremtiden og dermed på, hvem af forældrene, der vil være bedst til at samarbejde. I praksis vil der typisk hurtigt blive iværkssat en børnesagkyndig undersøgelse, der forsøger at klarlægge, hvorfor der foreligger sabotage fra den ene forælder. 276

3 Far och barn I TFA V kom landsretten i modsætning til byretten - frem til, at forældremyndigheden skulle overføres til faderen, idet moderen uden rimelig grund hindrede samvær mellem faderen og deres 4-årige datter. Pigens situation var ifølge en børnesagkyndig erklæring belastet. Det blev ikke tillagt vægt, at faderen ikke tidligere havde boet sammen med datteren. Dommen blev afsagt af tre landsretsdommere: 2 mænd (den ene i dissens) og 1 kvinde. I en nyere afgørelse, TFA Ø, blev forældremyndigheden ikke overført trods samværssabotage i flere år. Under sagen holdt moderen barnet skjult i udlandet. Landsretten fandt i modsætning til byretten - ikke, at det var tilstrækkelig godtgjort, at det ville være bedst for datteren, at forældremyndigheden overførtes til faderen. Dommen blev afsagt af tre landsretsdommere: 2 kvinder (den ene i dissens) og 1 mand. Dommene illusterer, at der er stor uenighed om, hvor meget vægt det skal tillægges, at der har været udøvet samværschikane. Jeg er ikke enig med Øivind Østberg i, det har afgørende betydning for sagerne, at der er flest kvindlige aktører på området (tese 2). Ovenstående afgørelser understøtter, at dommerens køn ikke nødvendigvis spiller en rolle for afgørelsens udfald. Sammenfattende er jeg enig i, at der i dansk retspraksis ikke er mange sager, hvor samværssabotage har resulteret i, at den anden forælder har fået medhold i, at forældremyndigheden eller bopælen skal overflyttes. Et meget vigtigt aspekt i disse sager er børnenes egen mening. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der ofte i de børnesager, hvor moderen taber, foreligger manifeste mangler ved moderens omsorgsevner (tese 4). Jeg mener dog, det er væsentligt at skelne mellem sager vedrørende små børn og sager, hvor der er mulighed for samtale med børnene. I de sager, hvor der er mulighed for samtale mellem børnene, vil børnenes mening blive tillagt stor betydning ved afgørelsen. Som eksempel kan nævnes Familiestyrelsens afgørelse af 22. september I denne sag havde faderen søgt om udvidelse af samværet over børnene på 12 og 13 år. Moderen modsatte sig dette og henviste især til, at faderen opholdt sig i en skurvogn under samværet. Begge børn gav under en samtale i Statsforvaltningen udtryk for, at de gerne ville være 7 dage hos faderen, og at de godt kunne lide at opholde sig i skurvognen! Der blev truffet afgørelse om samvær med faderen 7 ud af 14 dage. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på børnenes alder og deres udtalelser. Det er korrekt, at der ved samlivsophævelsen typisk ses på status quo, når der træffes afgørelse i børnesagerne i umiddelbar sammenhæng med ophævelsen af samlivet, og at moderen typisk får bopælen i disse sager. Dette kan begrundes med et ønske om ikke at skabe for mange ændringer for børnene, der i forvejen kommer til at få en anden hverdag. Jeg mener, at en sags udfald i mange tilfælde skyldes den måde, parterne har indrettet sig på i ægteskabet, hvor kvinden ofte hovedsageligt har været den, der primært har taget sig af børnene. Afgørelsen træffes ud fra, hvad der vil være bedst for barnet på nuværende tidspunkt. På sigt kan dette ændre sig, hvilket kan begrunde en ændring af bopælen. Rapporten fra SFI viser, at fædrene har større sandsynlighed for at få bopælen over børnene, hvis de ikke søger om denne i forbindelse med samlivsophævelsen. Ifølge rapporten fra SFI er der dog en tendens til, at fædre hyppigere bliver bopælsforældre end tidligere, og at samværet efterhånden er mere 277

4 Sys Rovsing omfattende. Dette passer meget godt med de tendenser, man ser i samfundet i dag, hvor mænd deltager i hjemmet og børnene i betydelig større grad end tidligere. Jeg mener ikke, man kan begrunde en afgørelse om, at børnene skal bo og være mest hos far med, at han nok skal lære at påtage sig rollen, og at det på sigt bliver godt for børnene. Derfor er status quo velegnet som udgangspunkt for en afgørelse. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der i børnesager også er et økonomisk aspekt desværre og at der bør tages højde for dette i sagerne. Hvis forældrene praktiserer en samværsordning, hvor barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, er udgangspunktet, at der ikke skal betales børnebidrag. Dette kan være et incitament for den ene forælder til at modvirke en ligedeling af tiden med barnet. Omvendt mener jeg også, at dette økonomiske aspekt påvirker nogle forældre til et ønske om en ligedeling af samværet med barnet for på den måde at undgå at skulle betale børnebidrag. Det samme gør sig gældende for så vidt angår bopælen over barnet, hvortil ydelser fra det offentlige system knytter sig. Det er derfor vigtigt, at der ved afgørelse i børnesagerne ses ud over det økonomiske aspekt, og det ikke blandes sammen med, hvad der er bedst for børnene. Motiverne bag forældrenes ønsker for fremtiden, kan være begrundet med meget andet end børnenes bedste (tese 7), og det er klart, at den, som træffer afgørelse i børnesagerne, bør have dette for øje. 1.5 Deleordninger med ophold lige meget hos hver forælder Det er korrekt, som Øivind Østberg anfører, at Statsforvaltningen og domstolene kan træffe afgørelse om samvær 7 dage hos hver af forældrene, selvom den ene forælder måtte modsætte sig dette. Jeg mener, det er helt naturligt, at dette ikke kan være lovens udgangspunkt, idet det langt fra med sikkerhed kan siges at være i barnets bedste interesse at opholde sig lige meget hos hver af forældrene. Der er i Danmark lavet en tilsvarende undersøgelse som i Norge vedrørende deleordninger. Socialrådgiver Hanne Søndergaard Jensen har i 2010 foretaget en undersøgelse blandt de familier, der frivilligt praktiserer en deleordning, hvor børnene opholder sig lige meget hos hver forælder. På trods af hendes mange års erfaring med sagsbehandling ved Statsforvaltningen, kom det bag på hende, at børnene i disse ordningen bliver stressede af de hyppige skift mellem hjemmene. Undersøgelsen kommer på mange områder frem til de samme konklusioner, som den norske undersøgelse. Deleordninger fungerer bedst, når den praktiseres frivilligt af forældrene. Det er dog ofte hårdt for børnene, og mange af dem påtager sig ansvaret for at få ordningen til at fungere, nu da forældrene har aftalt, det skal være sådan. Jeg mener disse undersøgelser støtter, at det ikke bør være et udgangspunkt at få en ligedeling af forældrenes tid med barnet, men at der bør ses på elementerne i den enkelte sag, og om barnet vil kunne håndtere en sådan ordning eller måske rettere om forældrene kan praktisere ordningen uden at overlade ansvaret til barnet. 278

5 Far och barn 2 Ad tese 10 13: Problemet med at mange fædre ikke benytter sig af retten til samvær med deres børn 2.1 Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der i praksis er en del tilfælde, hvor moderens modvilje medfører så store hindringer for faderens samvær med barnet, at retten til samvær kan opleves som illusorisk. Udgangspunktet for fastsættelsen af samvær mellem små børn (børn under 6 måneder) og deres fædre vil typisk være, at der fastsættes hyppigt samvær af kort varighed for på den måde at vænne barnet til samværet med faderen. Dette samvær kan så øges, i takt med barnet bliver ældre. I visse tilfælde vil der blive fastsat samvær med overvågning. Det overvågede samvær vil kun blive fastsat midlertidigt for at vurdere, hvorledes det endelige samvær skal være. 2.2 Eventuel pligt til samvær Jeg mener ikke, at det vil være en fordel at indføre en pligt til samvær med sit barn. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at der typisk ikke kommer noget godt ud af at tvinge en far til at have samvær med sit barn, hvis han ikke ønsker det. Det er nødvendigvis heller ikke i barnets bedste interesse, at det tvinges til samvær. 2.3 Konflikmægling Ud fra praksis omkring samværssagerne er der en betydelig succes med konfliktmægling. Parterne har i forbindelse med en sag ved Statsforvaltningen mulighed for at tage i mod tilbud om konfliktmægling i Statsforvaltningen. Konfliktmæglingen består typisk af et møde på ca. 3 timer med en mægler, der bistår parterne med at få en dialog og finde løsninger sammen. I langt hovedparten af de samværssager, der indbringes for Statsforvaltningen indgås der forlig mellem parterne om samværet. 3 Ad tese 14 19: Spørgsmål, som kan rejses i tilknytning till barnets muligheder for at få bekræftet, hvem der er genetisk far, og om denne skal betragtes som barnets far i retslig henseende 3.1 Dansk ret Udgangspunktet efter dansk ret er, at fødes et barn af en gift kvinde, anses ægtemanden som far til barnet. Undtagelserne til dette udgangspunkt er, hvis begge forældre ønsker en faderskabssag, hvis moderen indenfor de seneste 10 måneder inden barnets fødsel har været gift med en anden, eller hvis forældrene er separeret på tidspunktet for barnets fødsel. For ugifte kan registreringen af faderskabet ske i forbindelse med barnets fødsel, hvor omsorgs- og ansvarserklæring indsendes til Statsforvaltningen. Hvis der ikke indsendes en omsorgs- og ansvarserklæring, skal moderen inden en måned, efter hun har født, give Statsforvaltningen navnet på barnets far eller mulige fædre. Nægter moderen dette, vil hun blive indkaldt til en samtale og vejledning i Statsforvaltningen. 279

6 Sys Rovsing Sagen videresendes til retten, hvis moderen fortsat nægter at udtale sig. I retten kan der finde retsgenetiske undersøgelser sted samt afhøring af parterne. Vil moderen fortsat ikke udtale sig, er der - ligesom efter norsk ret - ikke mulighed for at sanktionere dette. I andre tilfælde må der rejses sag om faderskab. Inden barnets fødsel er det alene moderen og Statsforvaltningen, der kan rejse en faderskabssag. En mand, der har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, kan rejse fadersskabssag inden seks måneder efter barnets fødsel. Er en anden mand registreret som far, kan der kun rejses sag, hvis vedkommende, der ønsker at indlede sagen, var gift med moderen uden at være separeret eller levede i fast samlivsforhold med hende på det tidspunkt, hvor hun blev gravid. Uanset faderskabet er registreret eller anerkendt, kan moderen, faderen eller barnets værge inden seks måneder efter barnets fødsel protestere mod registreringen eller anerkendelsen. En faderskabssag kan genoptages inden tre år efter barnets fødsel, hvis særlige betingelser gør sig gældende. Der kan endvidere gives tilladelse til en genoptagelse af faderskabssagen efter de tre år. I afgørelse fra Østre Landsret af 26. november 2010 blev faderskabssager henholdsvis 2 og 4 år efter fødslerne ikke genoptaget. Moderen og den registrerede far ønskede begge af få sagerne genoptaget. Parterne var gift ved det ældste af børnenes fødsel, og manden havde ved det yngste af børnenes fødsel underskrevet ansvars- og omsorgserklæring, idet parterne på det tidspunkt var separeret. Begge parter forklarede, at de ikke havde haft et seksuelt forhold til hinanden siden det ældste af børnenes fødsel. De var dermed begge bekendte med, at det yngste af børnene ikke var den registrerede fars biologiske barn, men manden havde alligevel behandlet begge børn som sine. Hustruen fortalte, at hun igennem længere tid havde haft et seksuelt forhold til en anden mand, og at han formentlig var far til begge børn. Den anden mand bekræftede forholdet, og at han havde haft et seksuelt forhold til moderen omkring avlingstiden for begge børn. Han ønskede dog ikke faderskabet over børnene, idet han ikke havde set dem, siden han havde afsluttet forholdet til moderen omkring sagens anlæg. Statsforvaltningen afslog gentoptagelse af faderskabssagerne. Byrretten kom frem til, at sagerne skulle genoptages, idet der var begået fejl ved registreringen af faderskabet vedrørende det yngste barn, og at der var kommet nye oplysninger, der kunne medføre et andet udfald af sagerne. Landsretten fandt ikke, der var grundlag for genoptagelse af sagerne. Dommen er afsagt med dissens af én dommer, der mente, at der var grundlag for genoptagelse. Dommen kan betragtes som vidtgående, idet der er enighed mellem parterne om, at den registrerede far med al sandsynlighed ikke er faderen. Dommen illustrer dog, at registrering af faderskabet binder, og at der ikke bør ændres ved dette, når den potentielle biologiske far ikke ønsker at have noget med faderskabet at gøre. Som tidligere nævnt, ses det ikke nødvendigvis at være i børnenes bedste interesse at gennemtvinge en ændring af faderskabet. 3.2 Sæddonation Skal det sociale eller det biologiske faderskab være det juridiske? Der er efter min opfattelse ikke et klart svar på dette. Der er faktorer på begge sider, der taler for og i 280

7 Far och barn mod, hvad der bør være gældende. Tidligere var det ikke muligt at foretage retsgenetiske undersøgelser. Der var en accept af, at en vis procentdel af alle børn ikke havde den biologiske far som den juridiske far. Efter dansk lovgivning lægges der primært vægt på det sociale faderskab. Pater-est-reglen finder anvendelse, hvilket er en anerkendelse fra lovgivers side af, at det sociale faderskab fortsat bør vægtes højere end det biologiske. For så vidt angår de ugifte samlevende kræves der alene, at manden påtager sig rollen som far til barnet ved at underskrive en ansvars- og omsorgserklæring. Det er også i denne sammenhæng anset for vigtigst fra lovgivers side, at den, som vil påtage sig ansvaret og omsorgen for barnet, som udgangspunkt bliver den juridiske far til barnet. Jeg mener ikke, at det er et specielt stort problem, at det er muligt for sæddonorer at være anonyme. Kvinder har i princippet altid selv kunnet vælge, om de ønsker at registrere og informere den biologiske far til deres børn. Som tidligere nævnt er det ikke muligt at aftvinge kvinden et svar på, hvem der er far til barnet, hvis hun ikke ønsker at oplyse det. Jeg er enig med Øivind Østberg i, at det ikke bør være fast praksis, at faderskab fastsættes på baggrund af DNA-analyse. Dette kan medføre situationer, hvor resultatet af en sådan undersøgelse ikke vil være i barnets bedste interesse. Da det ligesom i de øvrige sager om børn er meget individuelt, hvad der er bedst for barnet, mener jeg, at det er svært at komme med et entydigt svar på, hvad der bør være gældende omkring anonym sæddonation. Mænd, der donerer sæd, bliver tjekket og udspurgt omkring helbredsmæssige detaljer i familien. Der er dermed en mindre sandsynlighed for, at barnet på grund af genetiske årsager må få behov for at kende sin biologiske far. Den store forespørgsel på sæddonation fra Danmark må indikere, at mange kvinder selv ønsker at bestemme, hvem barnet skal betragte som sin far, og at der ikke skal være en mulighed for, at den biologiske far får del i barnets liv, da den biologiske far i disse tilfælde ikke er ment til at skulle være den sociale eller den juridiske far til barnet. 281

8

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

En evaluering af forældreansvarsloven 11:26. Mai Heide Ottosen

En evaluering af forældreansvarsloven 11:26. Mai Heide Ottosen Dom til fælles forældremyndighed En evaluering af forældreansvarsloven 11:26 Mai Heide Ottosen Sofie Stage 11:26 DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED EN EVALUERING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN MAI HEIDE OTTOSEN

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere