Tandlægeforeningens vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægeforeningens vedtægter"

Transkript

1 Tandlægeforeningens vedtægter Kapitel 1, Navn og formål , Foreningens navn , Formål... 4 Kapitel 2, Forhandlingsret, organisation og tegningsret , Forhandlingsret , Direktør og overordnet personale , Tegningsret... 4 Kapitel 3, Medlemskab og efteruddannelse , Ordinært medlemskab a, Obligatorisk efteruddannelse , Passivt medlemskab , Studentermedlemmer , Æresmedlemmer , Medlemskab , Udmeldelse , Ophævelse af medlemskab , Genoptagelse som medlem Kapitel 4, Kontingent , Generelle kontingentregler , Ret til nedsat kontingent , Nedsat kontingent efter Forretningsudvalgets nærmere bestemmelse , Tvivlsspørgsmål , Kontingentfrihed , Medlemsydelsen til KOF , Behandling af restancer... 9 Kapitel 5, Kredsforeningerne og repræsentantskabet , TF s struktur , Deltagelse i kredsforeningens møder , Kredsbestyrelsernes afgivelse af fagligt skøn mv , Repræsentantskab , Valg af kredsformand, kredsbestyrelse, repræsentanter og suppleanter , Ekstraordinær kredsgeneralforsamling , De Regionale Udvalg Kapitel 6, TF s generalforsamling , Generalforsamlinger , Ordinær generalforsamling , Ekstraordinær generalforsamling , Registrering af repræsentanter (suppleanter) og valg af dirigent , Afstemninger på TF s generalforsamlinger Kapitel 7, Hovedbestyrelsen, formand og Forretningsudvalg , Hovedbestyrelsens sammensætning og valg , Hovedbestyrelsens og Forretningsudvalgets arbejde , Internationale organisationer Kapitel 8, Urafstemning , Generelle urafstemninger , Urafstemning i forbindelse med generalforsamling

2 Kapitel 9, Det private forhandlingsområde , Ophævet , Valg af medlemmer til klinikejerudvalget , Klinikejerudvalgets kompetence , Formand, indkaldelse og beslutningsdygtighed , Medlemmernes mødepligt, forfald m.v , Regler om afstemning , Forhandlingsudvalg (KFU) , Urafstemning om forhandlingsresultater , Øvrige regler Kapitel 10, Det offentlige forhandlingsområde , Forhandlingsudvalg , Valg af medlemmer til forhandlingsudvalgene Forhandlingsudvalgenes opgaver og kompetencer , Forhandlingsudvalgenes arbejde , Ophævet , Regler om afstemninger , Beslutningsdygtighed , Urafstemning om forhandlingsresultater , Øvrige regler Kapitel 11, Privatansatte tandlæger , Privatansatte Tandlægers Udvalg (PATU) , Valg af medlemmer til PATU , PATU s kompetence , PATU s arbejde , Regler for afstemning , Beslutningsdygtighed , Forhandlingsudvalg , Urafstemning om forhandlingsresultater , Øvrige regler Kapitel 12, Udvalg og nævn , Nedsættelse af udvalg og nævn , Faste udvalg , Alm. Bestemmelser vedr. udvalg og nævn Kapitel 13, Godtgørelse mv , Godtgørelse mv , Særlig godtgørelse , Vederlag Kapitel 14, Forsikringsforhold , Forsikringer , TF's Praksisforsikringsudvalg , TF s Tandskadeankenævn Kapitel 15, Forskningsstøtte , TF s Forskningskonto , TF s Konto for Odontologisk Forskning Kapitel 16, TF s kollegiale voldgiftsret , Parter og sager , Voldgiftsdommere og suppleanter

3 78, Regnskab , Beslutning om sagsførelse , Anlæggelse af sag , Voldgiftsrettens behandling af sager , Sanktionsmuligheder Kapitel 17, Klagesagsbehandling , Landstandlægenævnet Kapitel 18, Tandlægebladet , Tandlægebladet , Formål , Tandlægebladets indhold , Tandlægebladets personale , Tandlægebladets fagredaktion , Bidrag og debatindlæg Kapitel 19, Regler vedrørende egenkapital , Egenkapitalens bestanddele og de budgetmæssige henlæggelser , Hovedbestyrelsens dispositionsret , Konfliktfinansiering - TF , Konfliktfinansiering Andre organisationer Kapitel 20, Årsregnskab , Årsregnskaber Kapitel 21, Ændringer af TF s vedtægter samt TF s Etiske Regler og Kollegiale Vedtægt , På ordinære generalforsamlinger , På ekstraordinære generalforsamlinger Kapitel 22, Foreningens opløsning , Foreningens opløsning

4 Kapitel 1, Navn og formål 1, Foreningens navn Foreningens navn er Tandlægeforeningen, forkortet TF. 2, Formål Stk. 1. TF s formål er at samle tandlæger og varetage standens fælles interesser og at virke til fremme af sundheden og tandplejen i Danmark. Stk. 2. TF varetager medlemmernes økonomiske og faglige interesser. Foreningen repræsenterer medlemmerne ved forhandlinger af overenskomster m.v. og yder støtte til det enkelte medlem i forhandlinger om ansættelses- og arbejdsvilkår. Kapitel 2, Forhandlingsret, organisation og tegningsret 3, Forhandlingsret Stk. 1. Foreningen har eneret til at forhandle overenskomster, andre kollektive aftaler og standardaftaler om sine medlemmers løn-, arbejds- og faglige vilkår, og kan med bindende virkning for medlemmerne indgå overenskomster eller andre aftaler med Regionsforeningen, andre offentlige myndigheder (i det omfang TF har forhandlingsretten), sygeforsikringer, foreninger, selskaber, institutioner og lign. Stk. 2. Foreningens eneret til forhandling og indgåelse af overenskomster eller aftaler i henhold til stk. 1 gælder ligeledes over for organisationer, hvis medlemmer har beskæftigelse hos eller arbejder for TF's medlemmer i deres tandlægevirksomhed. Stk. 3. Foreningens eneret i henhold til stk. 1 og 2 har tilsvarende bindende virkning for tandlægepraksis i selskabsform. Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 har Føroya Tannlæknafelag (Færøernes Tandlægeforening) forhandlings- og aftaleret for TF's medlemmer på Færøerne. De nærmere regler herfor fastsættes i vedtægten for 11. kreds. Stk. 5. TF yder forhandlingsbistand til Grønlands Tandlægeforening (10. kreds) og er overenskomstpart i forhold til Grønlands Hjemmestyre. Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan, efter indstilling fra vedkommende overenskomstudvalg (i dettes fravær - vedkommende forhandlingsudvalg), med bindende virkning for det enkelte medlem eller den enkelte gruppe af medlemmer, med lovligt varsel overfor vedkommende arbejdsgiver, ansættelsesmyndighed eller overenskomstpart, i forhold til hvem TF har forhandlingsretten, opsige enhver stilling af odontologisk art, som et medlem måtte beklæde. 4, Direktør og overordnet personale Hovedbestyrelsen ansætter foreningens direktør. Efter indstilling fra direktøren ansætter Forretningsudvalget foreningens øvrige overordnede personale. 5, Tegningsret Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden, i dennes forfald en af næstformændene, sammen med foreningens direktør. 4

5 Kapitel 3, Medlemskab og efteruddannelse 6, Ordinært medlemskab Stk. 1. Ret til at blive optaget som ordinært medlem har enhver, der har bestået dansk tandlægeeksamen, og som ikke tidligere har været ordinært medlem af foreningen. Stk. 2. Personer, der har bestået udenlandsk tandlægeeksamen, og som opnår dansk autorisation eller midlertidig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at udøve tandlægevirksomhed her i landet, kan efter skriftlig ansøgning til Hovedbestyrelsen optages som ordinære medlemmer. De pågældende har dog kun stemmeret, så længe de i henhold til nævnte autorisation eller tilladelse udøver tandlægevirksomhed her i landet. Nægtes optagelse, kan Hovedbestyrelsens afgørelse af den pågældende indbringes for voldgiftsretten, jfr. 76, stk. 2. 6a, Obligatorisk efteruddannelse Stk. 1 Alle TF s erhversvaktive medlemmer skal inden for perioder på 2 år have gennemgået mindst 50 timers efteruddannelse, svarende til gennemsnitligt 25 timers efteruddannelse årligt. Stk. 2 Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere regler om godkendelse af efteruddannelsesaktiviteterne og bestemmelser om indberetning af og opfølgning på gennemført uddannelse. Stk. 3 Den obligatoriske efteruddannelse indføres med virkning fra 1. januar , Passivt medlemskab Stk. 1. Medlemmer kan efter skriftlig ansøgning til Hovedbestyrelsen opnå passivt medlemskab. Stk. 2. Passive medlemmer modtager Tandlægebladet, materiale vedrørende kredsgeneralforsamlinger og TF s generalforsamling samt har adgang til medlemsdelen på TDLNET. Stk. 3. Passive medlemmer har adgang til TF s generalforsamling og kredsgeneralforsamlinger, hvor de kan ytre sig og stille forslag, men ikke har stemmeret og ikke er valgbare til Klinikejerudvalg, forhandlingsudvalg, repræsentantskab, hoved- og kredsbestyrelse 8, Studentermedlemmer Stk. 1. Tandlægestuderende i Danmark har ret til at blive optaget som studentermedlemmer. Tandlægestuderende ved Københavns Tandlægeskole optages som medlemmer i 1. kreds, mens tandlægestuderende ved Århus Tandlægeskole optages som medlemmer i 5. kreds. Medlemsåret regnes fra 1. oktober til 30. september. Stk. 2. Studentermedlemmer modtager Tandlægebladet og har adgang til medlemsdelen på TDLNET. Stk. 3. Studentermedlemmer har adgang til generalforsamlinger og faglige møder i TF og vedkommende kredsforening. De har ret til at ytre sig og ret til at stille forslag på kredsgeneralforsamlingerne. Studentermedlemmer har ikke stemmeret på kredsgeneralforsamlingerne. Stk. 4. Studentermedlemmerne i de odontologiske foreninger i hhv. København og Århus vælger en repræsentant fra hver forening til TF's repræsentantskab. Tilsvarende vælges en suppleant for hver repræsentant. Studenterrepræsentanterne, der skal være medlemmer af TF, har ret til at stille forslag og deltage i afstemninger på TF s generalforsamlinger. 5

6 Stk. 5. Studentermedlemmer, der består tandlægeeksamen, indtræder umiddelbart som ordinære medlemmer af TF. 9, Æresmedlemmer Stk. 1. En enig Hovedbestyrelse kan tildele æresmedlemskaber. Tildelingen finder sted på TF s ordinære generalforsamling eller ved en anden passende lejlighed. Stk. 2. Ethvert æresmedlem er fritaget for betaling af medlemskontingent. Stk. 3. Et medlem, der udnævnes til æresmedlem, bevarer i øvrigt de hidtidige medlemsrettigheder og -pligter. Stk. 4. Et ikke-medlem, der udnævnes til æresmedlem, modtager Tandlægebladet. Den pågældende har adgang til TF's generalforsamling, men er ikke tilknyttet nogen kredsforening, har ikke stemmeret og kan ikke vælges til tillidsposter i foreningen. 10, Medlemskab Stk. 1. De nærmere retningslinjer for oprettelse af medlemskab fastlægges af Hovedbestyrelsen. Stk. 2. Det påhviler ethvert medlem omgående at give TF's sekretariat skriftlig meddelelse om enhver ændring af den pågældendes navn, beskæftigelsesform og -omfang samt erhvervsadresse, bopæl, telefonnumre, adresser m.v. 11, Udmeldelse Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig meddelelse til TF's sekretariat med mindst 3 måneders varsel til udløbet af et kvartal. Stk. 2. For studentermedlemmer gælder dog, at udmeldelse af TF kun kan ske pr. 1. oktober og skal være meddelt TF's sekretariat inden 10. september samme år. Stk. 3. Under en konflikt mellem foreningen og dennes aftale- og/eller overenskomstmodparter, kan intet medlem udmelde sig af foreningen. 12, Ophævelse af medlemskab Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af restance med betaling af kontingent, når restancen forgæves er søgt inddrevet i overensstemmelse med reglerne i 20. Hovedbestyrelsen kan tillige ekskludere et medlem, der undlader tegning af obligatoriske forsikringsordninger eller er i restance med betalingen til obligatoriske forsikringsordninger, når restancen forgæves er søgt inddrevet i overensstemmelse med reglerne i 20. Stk. 2. Efter indhentet udtalelse fra vedkommende kredsforening kan Hovedbestyrelsen endvidere ekskludere et medlem, der a. i henhold til autorisationsloven fratages eller fraskriver sig sin autorisation som tandlæge, b. groft eller gentagne gange overtræder foreningens eller vedkommende kredsforenings vedtægter eller de etiske og kollegiale regler, c. foretager handlinger, som strider mod god tandlægeetik, eller skader standens anseelse, d. tager ansættelse eller fortsætter sit arbejde i en af TF blokeret stilling, 6

7 e. ikke inden for fristen efterkommer en kendelse, som er afsagt af TF s Kollegiale Voldgiftsret. Stk. 3. Ethvert medlem af foreningen, der i ind- eller udland har udøvet eller medvirket til tortur efter FN's definitioner, bliver øjeblikkeligt ekskluderet af foreningen. Stk. 4. Tilsidesættelse af indberetningspligt i henhold til 71, kan sanktioneres med eksklusion. Stk. 5. Hovedbestyrelsens afgørelse kan af den ekskluderede indbringes for voldgiftsretten, jfr. 76, stk , Genoptagelse som medlem. Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan genoptage et tidligere medlem, som skriftligt anmoder herom. Hovedbestyrelsen indhenter i den forbindelse udtalelse fra den kredsforening/de kredsforeninger, inden for hvis område den pågældende ved medlemskabets ophør udøvede og efter ophøret har udøvet tandlægevirksomhed. Stk. 2. Genoptagelse forudsætter altid betaling af eventuelle restancer fra det tidligere medlemskab. Stk. 3. Genoptagelse efter udmeldelse er betinget af fuld kontingentbetaling til TF for perioden siden medlemskabets ophør, dog maksimalt for 1 år. Kredskontingent for nævnte periode betales ikke. Stk. 4. Genoptagelse efter eksklusion kan kun undtagelsesvis finde sted og er i så fald betinget af betaling af et genindmeldelsesgebyr på kr. samt betaling af eventuelt ikendte bodsbeløb og voldgiftsretsomkostninger. Stk. 5. Når omstændighederne taler herfor, kan Hovedbestyrelsen dispensere helt eller delvis fra bestemmelserne i stk. 2 og 3. Stk. 6. Nægtes genoptagelse, kan den pågældende indbringe Hovedbestyrelsens afgørelse for voldgiftsretten, jfr. 76, stk. 2. Kapitel 4, Kontingent 14, Generelle kontingentregler Stk. 1. Kontingenter til TF fastsættes af TF s ordinære generalforsamling for det kommende kalenderår. Stk. 2. Ud over kontingentet til TF betales til kredsforeningen et kredskontingent, der fastsættes på kredsens ordinære generalforsamling for et kalenderår ad gangen. Medlemmer uden kredstilhørsforhold betaler intet kredskontingent. Stk. 3. Kontingentforpligtelsen indtræder fra begyndelsen af det kvartal, hvor optagelse eller genoptagelse finder sted (kvartal 1). Overgår et medlem til en anden kreds, indtræder kontingentforpligtelsen over for den nye kreds fra begyndelsen af det næstfølgende kvartal (kvartal 2). Stk. 4. Kontingenterne til TF og kredsforening opkræves samlet og kvartalsvis af TF og skal være betalt inden den 15. i hvert kvartals første måned. Det opkrævede kredskontingent afregnes med 7

8 kredsene senest den 1. i den følgende måned. I kvartalsafregningen med kredsene korrigeres for medlemmers kontingentændringer i seneste kvartal som følge af skift i medlemskategorier. Ved evt. tab på kontingenter modregnes kredsenes andel i en efterfølgende afregning, når det endelige tab er konstateret. Stk. 5. Ændringer af kontingentet som følge af skift i medlemskategori har virkning fra og med den 1. i den førstkommende måned efter den aktuelle ændringsdato. Hvis den aktuelle ændringsdato er den 1. i måneden, er den aktuelle ændringsdato sammenfaldende med datoen for ændringen af kontingentet. 15, Ret til nedsat kontingent Stk. 1. Nyuddannede tandlæger er fritaget for kontingent til TF og kredsforeningen i det første halve år efter uddannelsens afslutning. I det andet halve år efter uddannelsens afslutning betales 50 % af kontingentet til TF og kredsforening. Stk. 2. Medlemmer af Finlands Tandläkarförbund, Den Islandske Tandlægeforening, Den Norske Tannlegeforening eller Sveriges Tandläkarförbund, som udøver tandlægevirksomhed her i landet, betaler 85 % af kontingentet til TF og kredsforening, såfremt de ikke ifølge andre bestemmelser har opnået større nedsættelse af kontingentet. Stk. 3. Følgende medlemmer betaler 15 % af kontingentet til TF og kredsforening: a. Passive medlemmer, jfr. 7. b. Medlemmer, som udøver tandlægevirksomhed i Finland, Island, Norge eller Sverige og er medlem af den af TF anerkendte nationale tandlægeorganisation i det pågældende land. Stk. 4. Studentermedlemmer betaler et nedsat kontingent for et år ad gangen efter TF s ordinære generalforsamlings nærmere bestemmelse. 16, Nedsat kontingent efter Forretningsudvalgets nærmere bestemmelse Stk. 1. Tandlæger kan under afholdelse af barselsorlov bevilges tidsbegrænset kontingentnedsættelse til 15 % i en periode, hvor der ikke oppebæres fuld løn/indtjening. Stk. 2. Værnepligtige kan bevilges tidsbegrænset kontingentnedsættelse til 15 %. Stk. 3. Ordinære medlemmer, som også er fuldgyldige medlemmer af en anden AC-organisation, har mulighed for at opnå kontingentreduktion i TF. Stk. 4. Ordinære medlemmer, som udelukkende er offentligt ansatte, og som ikke ifølge andre bestemmelser har opnået kontingentnedsættelse, har mulighed for at få kontingentet til TF nedsat. Reduktionens størrelse fastsættes for et kalenderår ad gangen på TF's ordinære generalforsamling. Forretningsudvalget afgør, om betingelserne for kontingentnedsættelsen er opfyldt. Stk. 5. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde bevilge kontingentnedsættelse. Denne kan gøres tidsbegrænset. 17, Tvivlsspørgsmål Tvivlsspørgsmål i forbindelse med kontingentnedsættelse afgøres endeligt af Hovedbestyrelsen. 8

9 18, Kontingentfrihed Stk. 1. Medlemmer, som er fyldt 60 år og er ophørt med at udøve tandlægevirksomhed, er fritaget for at betale kontingent til TF og kredsforening. Sådanne medlemmer kan, dersom de ønsker midlertidig ansættelse med op til 200 timers arbejde om året, fortsætte det kontingentfrie medlemskab under forudsætning af, at de indbetaler normalbidraget til retshjælpsdækning i TF s Praksisforsikring. Stk. 2. Kontingentfrie pensionistmedlemmer har adgang til TF s generalforsamling og kredsgeneralforsamlinger, hvor de kan ytre sig og stille forslag, men ikke har stemmeret og ikke er valgbare til repræsentantskab, hoved- og kredsbestyrelse. Kontingentfrie pensionistmedlemmer har adgang til TFTDLNET, og kan modtage Tandlægebladet, indkaldelse og andet materiale fra kredsene efter skriftligt fremsat ønske herom. 19, Medlemsydelsen til KOF Stk. 1. Foruden kontingenter til TF og kredsforening betaler medlemmerne en ydelse på 0,5 % af TF-kontingentet til TF s Konto for Odontologisk Forskning, benævnt KOF, jf. 75. Stk. 2. Medlemmer, som betaler nedsat kontingent til TF, betaler forholdsmæssigt bidrag til KOF. Dette gælder dog ikke nedsat kontingent i henhold til 15, stk. 4. Stk. 3. Reglerne for opkrævning og afregning af kontingentet til TF finder tilsvarende anvendelse på ydelsen til KOF. 20, Behandling af restancer Er kontingentet for et kvartal ikke indbetalt inden den 15. i kvartalets 1. måned, fremsendes krav om indbetaling med tillæg af et rykkergebyr. Kapitel 5, Kredsforeningerne og repræsentantskabet 21, TF s struktur Stk. 1. Foreningen er en landsorganisation der omfatter 11 kredsforeninger: 1. kreds: Københavns Tandlægeforening 2. kreds: Sjællands Tandlægeforening 3. kreds: Tandlægeforeningen for Lolland, Falster og Møn 4. kreds: Fyns Tandlægeforening 5. kreds: ØstjyskTandlægeforening 6. kreds: Sydjysk Tandlægeforening 7. kreds. Nordjysk Tandlægeforening 8. kreds: Bornholms Tandlægeforening 9. kreds: Midtjysk Tandlægeforening 10. kreds: Grønlands Tandlægeforening 11. kreds: Føroya Tannlæknafelag (Færøernes Tandlægeforening) Stk. 2. Medlemmernes specifikke geografiske kredstilhørsforhold fremgår af Bilag 1 til 21 i Tandlægeforeningens Vedtægter, jf. i øvrigt 21, stk. 6. Stk. 3. Foreningens kredsforeninger i Danmark (1.-9. kreds) udgør 5 regioner: - Region 1: Region Hovedstaden - Region 2: Region Sjælland - Region 3: Region Syddanmark 9

10 - Region 4: Region Midtjylland - Region 5: Region Nordjylland Regionerne har ansvar for udpegning af medlemmer til de regionale udvalg, jf. den til enhver tid gældende overenskomst om tandlægehjælp for voksne over 17 år indgået med Regionsforeningen Stk. 4. Kredsforeningernes virksomhed reguleres af de af TF s generalforsamling vedtagne standard-kredsvedtægter. Stk. 5. Kredsforeninger med andet område end angivet i det i stk. 2 nævnte bilag kan dannes ved sammenlægning eller deling af bestående kredsforeninger. Forslag om ændringer af kredstilhørsforhold, jf. bilaget, skal forelægges TF s generalforsamling til godkendelse Stk. 6. Det enkelte medlem hører til i den kreds, hvor medlemmet udøver tandlægevirksomhed. Udøves tandlægevirksomhed inden for flere kredse, hører medlemmet til i den kreds, hvor medlemmet har sit væsentligste virke som tandlæge. Hvis erhvervsudøvelsen er af begrænset omfang eller hvis tandlægevirksomhed ikke udøves, er bopælskommunen afgørende. I tvivlstilfælde afgøres tilhørsforholdet på medlemmets begæring af Hovedbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra de pågældende kredsforeningsbestyrelser. 22, Deltagelse i kredsforeningens møder Ethvert medlem af TF har ret til at deltage i kredsforeningers faglige møder. 23, Kredsbestyrelsernes afgivelse af fagligt skøn mv. Stk. 1. På begæring af en domstol eller en voldgift afgiver kredsbestyrelserne fagligt skøn angående udført tandlægearbejde og vederlaget herfor. Kredsbestyrelserne kan til brug for deres bedømmelse tilkalde særligt sagkyndige, hvis det er nødvendigt. Stk. 2. Kredsbestyrelserne kan endvidere på en domstols eller en voldgifts begæring foreslå særligt sagkyndige udmeldt som skønsmænd. Stk. 3. Sagerne behandles af kredsbestyrelsen for den kreds, hvor vedkommende tandlæge er medlem. Stk. 4. I retssager eller voldgiftssager, hvor en kredsbestyrelse har afgivet syn og skøn, og der skal foretages fornyet syn og skøn, udføres dette af de valgte medlemmer af Landstandlægenævnet, jf. 83. Om nødvendigt kan disse til brug for deres bedømmelse tilkalde særligt sagkyndige. Stk. 5. Kredsbestyrelserne og medlemmerne af Landstandlægenævnet kan, når der afgives syn og skøn i henhold til stk. 1 og stk. 4, stille krav om udbetaling af vederlag efter domstolens hhv. voldgiftsrettens nærmere bestemmelse. Stk. 6. Udgifter i form af diæter og rejsegodtgørelse i forbindelse med sagsbehandling for kredsbestyrelserne afholdes af kredsforeningerne, mens udgifterne for medlemmerne af Landstandlægenævnet afholdes af TF. 10

11 24, Repræsentantskab Stk. 1. Repræsentantskabet består af 91 ordinære repræsentanter, der vælges af kredsene og 2 studenterrepræsentanter, der vælges af de odontologiske foreninger på hhv. Københavns og Århus tandlægeskoler, jf. 8, stk. 4. Stk. 2. Det antal ordinære repræsentanter, som hver kreds skal vælge, beregnes på følgende måde: Antallet af stemmeberettigede medlemmer (eksklusive studentermedlemmer), som pr. den 1. juni i valgåret ifølge TF s medlemsafdeling hører til vedkommende kreds, deles med følgende tal: 1/91 af TF s stemmeberettigede medlemmer (eksklusive studentermedlemmer) pr. den 1. juni i valgåret oprundet til nærmeste hele tal. I den fremkomne kvotient ses i første omgang bort fra eventuelle decimaler, og kredsen får i første omgang ret til at vælge et antal ordinære repræsentanter svarende til resultatet. Derefter tildeles der de kredse, som har opnået de højeste decimaler, yderligere én ordinær repræsentant hver, indtil det samlede antal ordinære repræsentanter på 91 er nået. Det skal dog i alle tilfælde sikres, at hver kreds får mindst en ordinær repræsentant. Stk. 3. Hver kreds skal tillige vælge 2 suppleanter for hvert påbegyndt antal af 5 ordinære repræsentanter i kredsen. I 3. kreds og 10. kreds vælges dog 3 suppleanter. Stk. 4. Den enkelte repræsentant, som er valgt på kredsgeneralforsamlingen, er tillige medlem af regionsbestyrelsen for den region, vedkommende geografisk henhører under. Stk. 5. Det påhviler regionsbestyrelsen at udfærdige en forretningsorden, som foreskriver reglerne for valg af formand for regionsbestyrelsen samt regionsbestyrelsens virksomhed. Forretningsordenen skal godkendes af TF s Hovedbestyrelse. Forretningsordenen kan ændres, når et flertal af regionsbestyrelsens medlemmer beslutter det. Den ændrede forretningsorden har først gyldighed, når den er godkendt af TF s Hovedbestyrelse. Stk. 6. Når et medlem har modtaget valg som repræsentant, har den pågældende pligt til at møde på de generalforsamlinger i vedkommendes kreds og i TF samt møder i regionsbestyrelsen, som afholdes i funktionsperioden. Foreligger hindringer for fremmøde på generalforsamlingen i TF, skal der omgående gives meddelelse til kredsens formand, som herefter foranlediger, at den dertil berettigede suppleant jf. stk. 7 giver møde. Tilsvarende skal forfald til regionsbestyrelsens møder meddeles regionsbestyrelsens formand, som herefter foranlediger, at den dertil berettigede suppleant giver møde. Stk. 7. Er repræsentanten valgt ved listevalg eller den d Hondtske metode erstattes denne om muligt af en suppleant fra samme liste, som den forhindrede repræsentant er valgt fra. Er repræsentanten valgt ved enkeltmandsvalg, erstattes denne af en suppleant i den rækkefølge suppleanterne er blevet valgt. Stk. 8. Udgifter i forbindelse med repræsentanternes deltagelse i regionsbestyrelsernes virksomhed afholdes af kredsforeningerne. 25, Valg af kredsformand, kredsbestyrelse, repræsentanter og suppleanter Stk. 1. Valgene sker på kredsenes ordinære generalforsamlinger, jf. de til enhver tid gældende vedtægter for TF s kredsforeninger. 11

12 Stk. 2. Alle ændringer i kredsvedtægter skal godkendes af TF s ordinære generalforsamling for at have gyldighed. 26, Ekstraordinær kredsgeneralforsamling Reglerne for afholdelse af ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter for TF s kredsforeninger. 27, De Regionale Udvalg Stk. 1. Efter at der af kredsbestyrelserne hhv. regionsbestyrelserne er foretaget valg til Klinikejerudvalget, jf. 39, udpeges hvert år på et møde i samtlige 5 regionsbestyrelser, medlemmer til de regionale udvalg, der er nedsat i henhold til Tandlægeoverenskomsten. Kapitel 6, TF s generalforsamling 28, Generalforsamlinger Stk. 1. TF s øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ethvert medlem af TF er berettiget til at møde på generalforsamlingen, tage ordet der og stille forslag og ændringsforslag. Om afstemninger henvises til 32. Stk. 3. Foreningens generalforsamlinger er ikke offentlige. Kun Hovedbestyrelsen er berettiget til at give pressen meddelelse om, hvad der er passeret på generalforsamlingen. 29, Ordinær generalforsamling Stk. 1. Foreningen afholder årlig, ordinær generalforsamling på en lørdag. Generalforsamlingen kan vedtage at fortsætte om søndagen. Stk. 2. Overenskomstområderne, TF, Tandlægernes Tryghedsordninger og Hovedbestyrelsen udarbejder årsberetning for perioden 1. juli juni. Hovedbestyrelsen kan pålægge andre udvalg at udarbejde årsberetninger. Stk. 3. Årsregnskaber for Tandlægernes Tryghedsordninger og TF, herunder TF s årlige helhedsregnskab samt Hovedbestyrelsens forslag til budget for det kommende år samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne pr. senest 8 uger før den ordinære generalforsamling. Hovedbestyrelsens årsberetning og øvrige årsberetninger bringes på TDLNET senest på samme tidspunkt. Medlemmer, som ikke har adgang til TDLNET, kan ved henvendelse til sekretariatet få tilsendt en udskrift af årsberetningerne. Stk. 4. Indkaldelse indeholdende dagsorden med tilhørende bemærkninger, noter og eventuelle bilag udsendes til medlemmerne pr. med links til TDLNET, hvor materialet offentliggøres, senest 3 uger før generalforsamlingen. Stk. 5. På den ordinære generalforsamling behandles bl.a. følgende emner: Formandens mundtlige beretning, Hovedbestyrelsens årsberetning og årsberetninger fra overenskomst- og forhandlingsudvalg. Særlige emner. Forslag til ændringer i TF's vedtægter og andre ændringsforslag. 12

13 Forslag til ændringer i kredsforeningernes vedtægter og tillæg til de kollegiale regler. Regnskabsaflæggelse og revisionsberetning for det nærmest forudgående regnskabsår. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af medlemskontingenter, vederlag, godtgørelser m.v., samt aktivitetsbudget for det efterfølgende regnskabsår. Valg til Hovedbestyrelsen, herunder eventuelt formandsvalg. Valg til diverse tillidsposter og udvalg m.m. Generalforsamling i Tandlægernes Tryghedsordninger. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter blandt TF's medlemmer, samt valg af revisionsfirma. Vedtagelse af, hvornår og hvor i landet TF s ordinære generalforsamling skal afholdes om 2 år. Eventuelt. 30, Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Hovedbestyrelsen bestemmer det, eller mindst 1/3 af de valgte repræsentanter forlanger det med angivelse af dagsorden. Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr. med links til TDLNET, hvor indkaldelsen offentliggøres, med mindst 14 dages varsel. Er den ekstraordinære generalforsamling forlangt af repræsentanterne, skal indkaldelsen udsendes pr. inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med tilhørende bemærkninger, noter og eventuelle bilag. Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan under påtrængende omstændigheder undtagelsesvis forkorte det i stk. 2 omtalte varsel til 5 dage. 31, Registrering af repræsentanter (suppleanter) og valg af dirigent Stk. 1. Før generalforsamlingen overgår til dagsordenen, foretager TF s sekretariat registrering af repræsentanternes fremmøde, samt hvilke suppleanter, der er mødt i stedet for repræsentanter. Hverken repræsentanter eller suppleanter kan under generalforsamlingen afløses af andre. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og kan vælge flere dirigenter til at lede generalforsamlingen efter tur. 32, Afstemninger på TF s generalforsamlinger Stk. 1. Stemmeret på TF s generalforsamlinger har kun de i 24 omtalte repræsentanter eller stedfortrædende suppleanter. En repræsentant, som også er medlem af Hovedbestyrelsen, er tillige stemmeberettiget. Andre end ovennævnte fremmødte har ikke stemmeret på TF s generalforsamlinger. Stk. 2. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke ske. Stk. 3. Alle afgørelser, bortset fra de i 33, stk. 2, litra g og h, samt 95, stk. 4, og 97, stk. 1 omhandlede, hvortil der kræves kvalificeret majoritet, træffes ved simpel stemmeflerhed. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes det som faldet. 13

14 Stk. 4. Indtræder stemmelighed ved valg, foretages ny afstemning. Giver denne samme resultat, træffes afgørelsen ved lodtrækning. Stk. 5. Elektroniske afstemninger skal om muligt altid finde sted. Stk. 6. Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til rådgivning for Hovedbestyrelsen og ansætte lønnet personale. Såfremt to repræsentanter forlanger det, skal valg til udvalg foretages som listevalg. Kapitel 7, Hovedbestyrelsen, formand og Forretningsudvalg 33, Hovedbestyrelsens sammensætning og valg Stk. 1. Foreningen ledes af en Hovedbestyrelse (HB) på 9 medlemmer, herunder en formand, valgt på TF s generalforsamling. Stk. 2. a. Formanden for TF vælges særskilt. Forslag til valget kan fremsættes skriftligt af mindst 8 repræsentanter som stillere. b. De øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges ved listevalg. For at listerne er gyldige, skal: 1. Listerne indeholde samme antal navne som antallet af bestyrelsesposter, der skal besættes. 2. Listerne være underskrevet af det dobbelte antal repræsentanter som stillere. c. Den enkelte liste skal indeholde kandidater, så det sikres, at både klinikejere, offentligt ansatte og privatansatte tandlæger vil være repræsenteret i Hovedbestyrelsen. d. Man kan kun være stiller på 1 liste, men kan være kandidat på flere lister. e. Et hovedbestyrelsesmedlem, der ændrer hovedbeskæftigelsesområde, skal på førstkommende ordinære generalforsamling nedlægge sit mandat. f. Forslag til valg af formand og øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer kan endvidere fremsættes af Hovedbestyrelsen og skal fremsættes af denne, såfremt der ikke foreligger forslag fra repræsentanterne. g. Til valg af henholdsvis formand og listeopstillede hovedbestyrelsesmedlemmer kræves over 2/3 af de afgivne stemmer. Efter listevalg er samtlige kandidater på den liste, der opnår den kvalificerede majoritet, blevet valgt. h. I mangel af den fornødne kvalificerede majoritet foretages indtil 2 omvalg, hvorved nye formandskandidater, henholdsvis nye kandidatlister, kan opstilles. Er der herefter fortsat ikke opnået kvalificeret majoritet, skal valget afgøres endeligt ved urafstemning blandt TF's stemmeberettigede medlemmer, jf. 37. Stk. 3. Valget af de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer gælder normalt for 3 år med mulighed for ét genvalg, således at der hvert år er 3 medlemmer på valg. Ingen kan være medlem af Hovedbestyrelsen eller fungere som formand for denne længere end 6 år i træk. Dog kan den, der - efter at have været medlem af Hovedbestyrelsen i indtil 6 år - i umiddelbar fortsættelse deraf bliver valgt til formand, fungere som sådan i indtil 6 år. Den, der har fungeret som formand i indtil 6 år, kan i umid- 14

15 delbar fortsættelse deraf vælges som medlem af Hovedbestyrelsen for indtil 3 år, uanset om den pågældende har været medlem af Hovedbestyrelsen umiddelbart forud for formandshvervet eller ej. Endvidere kan generalforsamlingen, når ganske særlige forhold taler derfor, genvælge et hovedbestyrelsesmedlem for yderligere 3 år, uanset at medlemmets funktionstid derved vil overstige 6 år i sammenhæng. Stk. 4. Generalforsamlingen kan til enhver tid fratage Hovedbestyrelsen dens mandater, uanset at dens medlemmers funktionstid ikke er udløbet. Forslag herom kan fremsættes af enhver repræsentant på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og uden for dagsordenen. Generalforsamlingen skal, dersom mandatfratagelse vedtages, umiddelbart derefter vælge en ny Hovedbestyrelse, medmindre valget må henskydes til direkte medlemsafstemning i henhold til 37. Valget gælder for den funktionstid, de afgåede hovedbestyrelsesmedlemmer endnu havde tilbage, men medregnes ikke i de i stk. 3 fastsatte valgperioder. Stk. 5. Efter samlet valg af ny Hovedbestyrelse afgår formanden og 2 medlemmer efter 3 års forløb, 3 medlemmer efter 2 års forløb og de resterende 3 medlemmer efter 1 års forløb. Længden af funktionstiden for hvert af de valgte 8 ordinære hovedbestyrelsesmedlemmer afgøres af generalforsamlingen. Såfremt det samlede hovedbestyrelsesvalg har måttet henskydes til direkte medlemsafstemning, jfr. 37, afgøres de valgte 8 ordinære hovedbestyrelsesmedlemmers funktionstid ved lodtrækning i Hovedbestyrelsen. Stk. 6. Ingen har pligt til at modtage valg til Hovedbestyrelsen. Et hovedbestyrelsesmedlems mandatnedlæggelse inden for en valgperiode kan kun ske med den øvrige hovedbestyrelses enstemmige samtykke. Suppleringsvalg foretages på førstkommende ordinære eller ekstraordinær generalforsamling for den resterende del af det afgåede medlems valgperiode og medregnes ikke i de i stk. 3 fastsatte valgperioder. Mandatnedlæggelse fra den samlede hovedbestyrelse eller et flertal af denne kan kun ske med TF s generalforsamlings samtykke. I så fald finder reglerne i stk. 4 og 5 tilsvarende anvendelse. Stk. 7. Hvervene som formand for en kredsforening og som medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke forenes længere end til den førstkommende mulighed for valg til den post, man ikke ønsker at beholde. Stk. 8. Hovedbestyrelsen afholder konstituerende møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamlings afslutning, alternativt så snart resultatet af urafstemning i henhold til 37 foreligger. Stk. 9. Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte to næstformænd, én fra den private sektor (klinikejer/privatansat)og én fra den offentlige sektor (offentligt ansat), gældende for 1 år ad gangen med mulighed for genudpegning. Hver sektor (hhv. offentligt ansatte og klinikejere/privatansatte) i Hovedbestyrelsen udpeger sin næstformand, og i tilfælde af en næstformands varige forfald, tillige dennes afløser. Stk. 10. Formanden og de to næstformænd udgør Hovedbestyrelsens forretningsudvalg (FU), der har til opgave at varetage den daglige ledelse af foreningen. Formanden er tillige formand for Forretningsudvalget. Stk. 11. Hovedbestyrelsen indkaldes pr. til møde efter formandens nærmere bestemmelse med mindst 5 dages varsel. I særligt påtrængende tilfælde kan indkaldelse ske med kortere varsel. 15

16 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indkaldelse skal i øvrigt ske, når Hovedbestyrelsens flertal forlanger det og skriftligt eller pr. begrunder det overfor formanden. I så fald skal møde afholdes den dag, som fremgår af henvendelsen eller senest 14 dage efter, at henvendelsen er modtaget. 34, Hovedbestyrelsens og Forretningsudvalgets arbejde Stk. 1. Formanden leder Hovedbestyrelsens møder. I tilfælde af formandens fravær afgør den tilstedeværende del af Hovedbestyrelsen, hvem af næstformændene, der skal fungere som mødeleder. Stk. 2. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige dens medlemmer er indkaldt og mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Stk. 3. Ved afstemninger træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende, i dennes fravær den mødeledende næstformands stemme. Stk. 4. Veto imod beslutninger af væsentlig betydning for et interesseområde eller en medlemsgruppe kan nedlægges af mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. Veto kan dog ikke nedlægges mod gennemførelse af beslutninger truffet af generalforsamlingen eller afgjort ved urafstemning blandt de berørte medlemmer. Ethvert veto kan af Hovedbestyrelsens flertal indbringes for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til endelig afgørelse. Stk. 5. Et flertal på mindst 6 medlemmer af Hovedbestyrelsen kan beslutte, at et emne af standspolitisk interesse skal afgøres endeligt ved urafstemning blandt TF's ordinære medlemmer, jf. 36. Stk. 6. Det påhviler Hovedbestyrelsen at underrette vedkommende kredsbestyrelse om enhver afgørelse, den træffer i sager, der direkte angår kredsforeningen eller de til kredsen hørende medlemmer. Tilsvarende påhviler det Hovedbestyrelsen at underrette den enkelte regionsbestyrelse om enhver afgørelse, den træffer i sager, der angår regionsbestyrelsen. Stk. 7. De nærmere regler for Hovedbestyrelsens og Forretningsudvalgets virksomhed fastsættes i en fælles forretningsorden, som er gældende ved underskrift af Hovedbestyrelsens medlemmer. 35, Internationale organisationer Stk. 1. TF's engagement i FDI og andre internationale tandlægeorganisationer varetages af Hovedbestyrelsen, der udpeger TF s repræsentation. Stk. 2. Forslag om bevilling til dækning af udgifterne medtages på TF s budget. Kapitel 8, Urafstemning 36, Generelle urafstemninger Stk. 1. Generel urafstemning blandt samtlige registrerede ordinære medlemmer af TF finder sted, når mindst 30 repræsentanter eller mindst 300 medlemmer forlanger det, jf. stk. 2. Endvidere kan Hovedbestyrelsen beslutte sådan urafstemning afholdt, jf. 34, stk. 5. Stk. 2. Krav om urafstemning fra repræsentanter eller medlemmer skal være begrundet i en hovedbestyrelsesbeslutning. Kravet skal være skriftligt motiveret og dokumenteret ved det nødvendige antal underskrifter, alternativt motiveret ved personlig , ligesom temaet for urafstemningen skal være entydigt angivet. Kravet fremsættes over for Hovedbestyrelsen. 16

17 Stk. 3. Er betingelserne i stk. 2 opfyldt, skal Hovedbestyrelsen arrangere en anonymiseret urafstemning pr. senest 1 måned efter kravets modtagelse. En objektiv redegørelse for afstemningstemaet skal følge med den elektroniske stemmeseddel, mens enhver tilkendegivelse for eller imod skal undlades. Vejledning om afstemningsreglerne skal følge med udsendelsen af stemmesedlen, jf. stk. 4. Stk. 4. Den elektroniske stemmeseddel, der skal indeholde et enkelt formuleret spørgsmål, udfyldes ved afkrydsning ud for enten "ja" eller "nej". Enhver anden tilkendegivelse gør stemmesedlen ugyldig. Tilkendegivelsen ja eller nej på den udfyldte elektroniske stemmeseddel skal i anonymiseret form være TF s sekretariat i hænde senest 1 uge efter udsendelsen. Stk. 5. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Stk. 6. Stemmeoptællingen foretages af TF's sekretariat og skal godkendes af TF s kritiske revisorer. Afstemningsresultatet er bindende for TF, såfremt antallet af ja- eller nej-stemmer udgør mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer, og udgør mindst 35 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer. I modsat fald betragtes afstemningen som vejledende for Hovedbestyrelsen, der herefter træffer den endelige afgørelse. Stk. 7. Afstemningsresultatet skal snarest muligt offentliggøres i Tandlægebladet og på TDLNET. 37, Urafstemning i forbindelse med generalforsamling Stk. 1. I tilfælde af urafstemning blandt medlemmerne i forbindelse med generalforsamling er følgende regler gældende: 1. Stemmeret har enhver, som på tidspunktet for generalforsamlingens afslutning er registreret som ordinært medlem af TF. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 2. TF udsender pr. i ugen efter generalforsamlingens afslutning en elektronisk stemmeseddel til hvert stemmeberettiget medlem. Stemmesedlen må alene indeholde de kandidatnavne/kandidatlister, som var til afstemning ved 2. omvalg på generalforsamlingen. 3. Sammen med stemmesedlen udsender TF en vejledning, der skal indeholde valgregler og henvisning til nærværende 37, samt oplysning om, at der på den nyligt afholdte generalforsamling ikke kunne opnås den i 33, stk. 2, litra g, foreskrevne majoritet på over 2/3 af de afgivne stemmer. Endelig skal vejledningen indeholde oplysning om stemmefordelingen efter 2. omvalg. 4. Ved formandsvalg har hver kandidat, som urafstemningen omfatter, ret til at udarbejde et præsentationspapir på én A-4 side, der i elektronisk form vedlægges vejledningen. Den enkelte kredsbestyrelse må alene orientere kredsens egne medlemmer om den forestående urafstemning, og skriftlig orientering pr. må kun indeholde meddelelse om, hvem kredsbestyrelsen, henholdsvis kredsens repræsentanter, anbefaler at man stemmer på. 5. Ved formandsvalg sættes 1 kryds ud for den kandidat, medlemmet ønsker valgt. Ved valg af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer sættes 1 kryds ud for den kandidatliste, som ønskes valgt. 6. Der må kun sættes 1 kryds pr. stemmeseddel, ellers er den ugyldig. 7. Tilkendegivelsen på den udfyldte elektroniske stemmeseddel skal i anonymiseret form være TF s sekretariat i hænde senest 1 uge efter udsendelsen af stemmesedlem, for at kunne medregnes i valgopgørelsen. 8. Stemmeoptællingen foretages af TF's sekretariat og godkendes af TF s kritiske revisorer. 17

18 9. Ved formandsvalg er den af kandidaterne, der opnår flest stemmer, blevet valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. 10. Ved listevalg af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer er samtlige kandidater på den liste, der opnår flest stemmer, blevet valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. 11. Valgresultatet skal snarest muligt offentliggøres i Tandlægebladet og på TDLNET. Stk. 2. I overgangsperioden fra generalforsamlingens afslutning og til resultatet af urafstemningen er endeligt opgjort, fungerer den hidtidige hovedbestyrelse som "forretningsbestyrelse" til varetagelse af foreningens daglige ledelse. Tilsvarende gælder ved formandsvalg. Kapitel 9, Det private forhandlingsområde 38, Ophævet 39, Valg af medlemmer til klinikejerudvalget Stk. 1. Udvalget består af 10 medlemmer, der er erhvervsaktive klinikejere med ydernummer. Stk. 2. I Region Hovedstaden og Region Sjælland foretages valget til klinikejerudvalget af kredsgeneralforsamlingerne. I Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland foretages valget til klinikejerudvalget af regionsbestyrelserne. Valgene gennemføres i perioden 15. september-31. oktober. Der vælges samtidig en personlig suppleant for hver af de 10 medlemmer. Stemmeret har alene tilstedeværende erhvervsaktive klinikejere med ydernummer. I Region Hovedstaden og i Region Sjælland forestår kredsformændene valgene, og i de øvrige regioner forestås valgene af regionsbestyrelsesformanden. Kredsformænd og regionsbestyrelsesformænd er ikke valgbare til klinikejerudvalget. Der opstilles en liste med minimum det antal kandidater, der er på valg. Kandidaterne opstilles sideordnet. For hver af kandidaterne angives den personlige suppleant. Stk. 3 Klinikejerudvalget består af 3 medlemmer repræsenterende Region Hovedstaden. Der stemmes om den samme liste på kredsgeneralforsamlingen i hhv. 1 og 8. kreds. 2 medlemmer repræsenterende Region Midtjylland. 2 medlemmer repræsenterende Region Sjælland Der stemme om den samme liste på kredsgeneralforsamlingen i hhv. 2. og 3. kreds. 2 medlemmer repræsenterende Region Syddanmark. 1 medlem repræsenterende Region Nordjylland Ved stemmelighed om en plads trækkes lod blandt kandidaterne. Lodtrækning foretages af foreningens kritiske revisorer. Stk. 4 Udvalgsmedlemmerne kan opstilles på tværs af kredsene/regionerne og er ikke afhængig af geografisk tilhørsforhold. Hvis intet udvalgsmedlem kan vælges i en kreds/region, har den pågældende kredsbestyrelse/regionsbestyrelse mulighed for at vælge et udvalgsmedlem fra en anden kreds/region 18

19 Stk. 5. Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg 1 gang. Stk. 6. Et Klinikejerudvalgsmedlem kan ikke være medlem af forhandlingsudvalget. Hvis et medlem af klinikejerudvalget vælges til forhandlingsudvalget, indtræder den personlige suppleant, jf. 42, stk , Klinikejerudvalgets kompetence Klinikejerudvalget har følgende kompetencer: Varetagelse af interesser for medlemmer af TF, der er klinikejere. Varetagelse af aftaler og overenskomster på klinikmedarbejderområdet. Varetagelse af aftaler og overenskomster med ansatte tandlæger i privat praksis. Valg af forhandlingsudvalg. Valg af medlemmer til Landssamarbejdsudvalget, TF s repræsentation i overenskomstens voldgiftsråd og Fonden til midler til fælles foranstaltninger på tandlægeområdet. Godkendelse af oplæg fra forhandlingsudvalger (KFU), herunder kravfremsættelse og formulering af forhandlingsmandat. Accept eller forkastelse af forhandlingsresultat Mulighed for ikke at sende et forhandlingsresultat til urafstemning hvis mindst 2/3 af Klinikejerudvalgets tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Varetagelse af aftaler og overenskomster vedrørende privatpraktiserende tandlæger, herunder kommunal tandpleje udført ved privatpraktiserende tandlæger i henhold til aftaler og overenskomster med disse, samt klinikmedarbejderområdet. Indstilling til Hovedbestyrelsen om indgåelse og opsigelse af aftaler og overenskomster med interne og eksterne forhandlingsparter. 41, Formand, indkaldelse og beslutningsdygtighed Stk. 1. Udvalget udpeger af sin midte en formand og en næstformand. Formanden og i dennes fravær næstformanden leder udvalgets møder og skal tilrettelægge dets arbejde i samråd med forhandlingsudvalget, når dette vedrører forhandlingsudvalgets kompetencer. Såfremt hverken formand eller næstformand er til stede, kan udvalget af sin midte vælge en anden person til at lede mødet. Stk. 2. Formanden indkalder til møder, når det anses nødvendigt, eller et udvalgsmedlem eller en forhandlingsleder anmoder om dette. Stk. 3. Udvalget er beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er indkaldt, og mindst 2/3 af udvalgets medlemmer deltager ved det pågældende møde. Stk. 4. Dersom formanden og vedkommende forhandlingsleder er enige derom, og ingen udvalgsmedlemmer protesterer herimod, eller sagen er af hastende karakter, kan et møde afholdes som videokonference, telefonkonference, -debat eller lignende, forudsat at samtlige medlemmer har adgang til de fornødne kommunikationsmidler. Stk. 5. Formanden repræsenterer klinikejerne i Liberale Erhvervs Råd (LER). 19

20 42, Medlemmernes mødepligt, forfald m.v. Stk. 1. Udvalgets medlemmer har mødepligt ved samtlige møder i udvalget. Stk. 2. Den personlige suppleant indtræder i udvalgsmedlemmets sted - ved medlemmets varige forfald eller - såfremt regionsbestyrelsen, som medlemmet repræsenterer, fratager medlemmet tillidshvervet, fordi pågældende gentagne gange ikke har deltaget i møder. Indtræden sker for resten af det pågældende udvalgsmedlems valgperiode. Perioden medregnes ikke i den ordinære valgperiode.ved den personlige suppleants forfald vælges et nyt medlem af klinikejerudvalget ved førstkommende valg, jf. 39, stk , Regler om afstemning Stk. 1. Ved afstemninger i Klinikejerudvalget har hvert medlem 1 stemme. Udvalget træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutning om ikke at sende et forhandlingsresultat til urafstemning og accept hhv. forkastelse af forhandlingsresultater, jf. 45. Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær mødelederens stemme afgørende jf. 41, stk , Forhandlingsudvalg (KFU) Stk. 1. Klinikejerudvalget vælger til forhandlingsudvalget 5 8 medlemmer, der er aktive klinikejere med ydernummer. PATU vælger 1 medlem, der er ansat tandlæge i privat praksis. Stk. 2. Valgperioden er 3 år med mulighed for genvalg 2 gange. Efter samlet nyvalg afgøres valgturnus ved lodtrækning i forhandlingsudvalget, så hele udvalget ikke er på valg samtidig. Stk. 3. Blandt forhandlingsudvalgets medlemmer udpeger klinikejerudvalget én person, der er formand og forhandlingsleder. Stk. 4. Når der behandles sager i relation til ansatte medarbejdere, skal PATU s medlem af forhandlingsudvalget udtræde. Stk. 5. Hvis et medlem af forhandlingsudvalget vælges til Klinikejerudvalget, skal der ske suppleringsvalg til forhandlingsudvalget på det første møde i Klinikejerudvalget. Stk. 6. Forhandlingsudvalget har til opgave at lede aktuelle forhandlinger og kan bistå TF s sekretariat i de overordnede principper i områdets sagsbehandling. Forhandlingsudvalget har pligt til at orientere Klinikejerudvalget vedr. de overordnede pricipper i områdets sagsbehandling. Forhandlingsudvalget konstituerer sig efter behov med en næstformand og udpeger selv sine forhandlingsdelegationer, hvori som hovedregel indgår den af Klinikejerudvalget udpegede formand/forhandlingsleder. Udvalgsmedlemmet, der er valgt af PATU, kan ikke indgå i forhandlingsdelegationen. Stk. 7. Forhandlingsudvalget er beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er indkaldt, og mindst 2/3 af udvalgets medlemmer deltager ved det pågældende møde. Stk. 8. Forhandlingsudvalget har referencepligt overfor Klinikejerudvalget. Stk. 9. Blandt forhandlingsudvalgets medlemmer vælger Klinikejerudvalget TF's 3 medlemmer af Tandlægeoverenskomstens Landssamarbejdsudvalg. Disse 3 medlemmer udgør derudover TF's re- 20

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 2015 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17, DK 1256 København K Telefon: 33 12 00 20 (9.00-16.00) Konto: 9541 0005552737 / 9541 0009700676

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn PDA Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn 1 Organisationens navn er Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betegnet PDA. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 1942, med ændringer på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis 26. september

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere