MANUAL BACHELORPROJEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL BACHELORPROJEKTET"

Transkript

1 MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form og omfang side 5 4. Udarbejdelse af projektet i samarbejde med aftagere side 6 5. Etiske og juridiske overvejelser side 6 6. Børne- og/straffeattester side 7 7. Vejledning side 7 8. Ophavsretten samt ejendomsretten til projektet side 8 9. Eksamen side Reeksamen/sygeeksamen side Litteratur om projektarbejde side 10 Bilagsoversigt Bilag 1 Emnebeskrivelse side 11 Bilag 2a Ansøgning til aftagersted side 12 Bilag 2b Informationsbrev side 14 Bilag 2c Informeret samtykke side 15 Bilag 3 Aftale med bivejledere side 16 Bilag 4 Attest vedrørende brug af uretmæssig hjælp side 18 Bilag 5 Tilladelse til offentliggørelse side 19 2

3 1. MÅL FOR BACHELORPROJEKTET Fra Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Modul 14 Dokumentation og udvikling Tema Modulet retter sig mod faglig fordybelse gennem undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Modulet retter sig mod professionsbachelorprojektet som afsluttende enhed for studiet. Fokus er på den psykomotoriske terapeuts rolle som faglig udvikler og innovator. Projektet kan udarbejdes i samarbejde med aftager med henblik på inddragelse af erfaringer og empiri fra praksis. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: Viden Færdigheder 1. Anvende informationsteknologi til søgning og udvælgelse af national og international forskningsbaseret viden og kritisk forholde sig til denne 2. Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af det psykomotoriske fagområde 3. Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data 4. Generere og bearbejde egen empiri i relation til projektets problemstilling 5. Formulere sig præcist både mundtligt og skriftlig om en faglig problemstilling Kompetencer 6. Identificere og afgrænse en afspændingspædagogisk og psykomotorisk faglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans 7. Vurdere og agere i forhold til generelle forskningsetiske principper 8. Indgå i samt formidle psykomotorisk udviklings- og projektarbejde 3

4 2. TIDSRAMME FOR MODUL 13 OG MODUL 14. Modul 13 består af valgmoduler med en samlet varighed på 6 uger. Psykomotorikuddannelsen udbyder i uge et valgmodul med indførende undervisning i BA-projektet. I modul 14 udarbejdes bachelorprojektet inden for en periode på 10 arbejdsuger og afsluttes med en mundtlig prøve. Uge Uge Uge Uge Uge Uge Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes af VIA UC Sundhedsfaglige Højskole International Summer University Health pedagogics and the diseases of civilization. (Campus Aarhus Nord) Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Psykomotorisk Rehabilitering, internationalt modul (Schweiz) Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Musik i den psykomotoriske profession Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Fremtidens arbejdsmarked og entreprenørskab Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Forskningsmetodik indenfor det psykomotoriske praksisfelt TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 SENEST KL , SKAL DU AFLEVERE MAX ½-1 SIDE MED EMNE elektronisk til Herefter vil der fordeles vejledere ud fra dette. Se bilag 1 Emnebeskrivelse i BA manualen for Senest fredag den 28. september 2012 får du tildelt dine vejledere og besked om dette pr. mail. Ved tildeling af vejleder betragtes emnet som godkendt (emne er ikke det samme som problemformulering). Fra den 28. september er det ikke muligt at skifte emne, vejleder eller at ændre gruppens størrelse (fra en til flere, eller fra flere til en). Hovedvejlederen tager kontakt til dig i uge 40 pr. angående tidspunkt for indledende vejledning i samme uge. Den indledende vejledning vil omhandle: Planlægning af projektperioden Vejledningsaftaler Drøfte aftaler med samarbejdspartnere/aftagere Overvejelser af undersøgelsesmetoder Litteratursøgning Uge Projektperiode, opgaveskrivning, vejledning efter aftale med bachelorvejleder Vejledning på bachelorprojektet slutter den AFLEVERE BACHELORPROJEKT I 3 EKSEMPLARER, TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2012 KL Jf. Særlige prøvevilkår - dispensation til senere aflevering, er afleveringsfristen mandag den 7. januar 2013 kl Afleveres i Studiebetjeningen, Campus Randers. Endvidere skal projektet indberettes og uploades i UC Viden senest en uge efter afleveringsfristen. Uge 4 Eksamination i uge 4. Dette meddeles senest 10. januar

5 3. BACHELORPROJEKTETS FORM OG OMFANG Bachelorprojektet kan udføres individuelt eller i gruppe på op til 4 studerende, og projektets skriftlige del skal have følgende omfang: Antal studerende Antal tegn Svarende til normalsider Timers vejledning pr projekt (Hovedvejleder Timers vejledning pr projekt (Bivejleder) Antal tegn er inklusiv mellemrum og noter, men eksklusiv forside, resumé, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Antal anvendte tegn angives på forsiden. Opgaver, der ikke overholder de formelle krav, dvs. er kortere eller længere end fastlagte antal tegn, afvises af Studiebetjeningen og vil ikke blive bedømt. Bachelorprojektets forside skal indeholde følgende oplysninger: Bachelorprojektets titel Uddannelsens navn Den studerendes navn Vejleders navn Tidspunkt for aflevering Antal anvendte tegn Efter forsiden skal der følge et resumé på max. 10 linjer, der kort beskriver opgavens hovedpunkter, såsom titel, emne, problemformulering, metode, materiale, resultater samt konklusion. Der opgives minimum 1800 siders litteratur som har relevans for projektet. Grundlaget for litteraturen skal findes indenfor uddannelsens pensum. Yderligere teorier og referencer af betydning for projektet vælges af den studerende. Ved udarbejdelse i grupper er alle gruppemedlemmer ansvarlige for bachelorprojektets samlede indhold og udformning, men den enkelte studerendes bidrag skal endvidere kunne konstateres, grundet individuel bedømmelse. Forfatterskabet skal derfor fordeles ligeligt mellem de enkelte gruppemedlemmer, dvs. at der ud for hvert afsnit/kapitel oplyses, hvem af gruppens medlemmer, der er hovedansvarlig for den pågældende del, dog undtaget problemformulering samt konklusion. Dette kan evt. beskrives i indholdsfortegnelsen. Der henvises til Psykomotorikuddannelsens Standard for opgaveskrivning og desuden for yderligere retningslinjer til Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen. 5

6 4. UDARBEJDELSE AF PROJEKTET I SAMARBEJDE MED AFTAGERE Psykomotorikuddannelsen opfordrer til, at den studerende udarbejder projektet i samarbejde med aftagere. Aftagere er organisationer, virksomheder og institutioner, hvor psykomotoriske terapeuter har været, er eller vil kunne blive ansat, det kan også være et praktiksted, den studerende har været på. Privat praktiserende psykomotoriske terapeuter betragtes i denne sammenhæng også som aftagere. Den studerende opfordres til at kontakte virksomheder/institutioner med henblik på at udarbejde projektet i samarbejde med virksomheden og dermed udføre udviklingsarbejde på stedet. Der kan indgå undersøgelser af psykomotoriske metoder i forhold til specifikke problemstillinger. Evt. kan empiri fra praktikperioden benyttes, dog kun i det omfang, at det ikke har været benyttet til en tidligere opgave. 5. ETISKE OG JURIDISKE RETNINGSLINJER Undersøgelser, der omfatter andre mennesker skal være gennemtænkte og have en forsvarlig kvalitet. For at sikre undersøgelsesdeltagernes rettigheder samt integritet skal de etiske og juridiske retningslinjer overholdes. Disse retningslinjer skal forud for empiriindsamlingen drøftes i samråd med vejleder. Såfremt det er relevant og velbegrundet, at der foretages indsamling af empiri via psykomotorisk metode, spørgeskema, interview eller observation mv, skal følgende overholdes. Aftagerstedet skal give tilladelse til, at der kan iværksættes indsamling af empiri til projektet på det pågældende sted. Den studerende skal skrive en anmodning til lederen eller den ansvarshavende (se bilag 2a). Herefter skal den/de involverede undersøgelsesdeltagere informeres mundtlig og skriftlig om projektet og følgende skal indgå (se bilag 2b) beskrivelse af projektets formål, de anvendte metoder, det forventede udbytte og mulige risici, der kan været forbundet ved at deltage. en præcisering af, at deltagelse i projektet er frivillig en præcisering af, at deltageren til enhver tid kan træde ud af undersøgelsen uden begrundelse. en præcisering af, at oplysninger om helbredsforhold, andre rent private forhold samt fortrolige oplysninger om pågældende, som fremkommer under undersøgelsen er omfattet af tavshedspligten. en præcisering af, at oplysningerne bliver forsvarligt opbevaret således deltagerens anonymitet opretholdes, indtil opgaven er afleveret og efterfølgende slettes eller makuleres disse. (Jævnfør sidste punkt, kan uddrag af journaler, cases eller andre udskrifter dog indgå som bilag i opgaven, medmindre det ikke er muligt på baggrund af det skrevne, at genkende eller finde frem til de personer, hvis sag helt eller delvis indgår i projektet). Ovenstående punkter skal indgå i en samtykkeerklæring som deltageren herefter underskriver, for at tilkendegive sin deltagelse i undersøgelsen (se bilag 2c). Den studerende opbevarer 6

7 samtykkeerklæringen, og har ansvaret for at denne, samt alt datamaterialet makuleres senest to uger efter eksamen er bestået. I nogle tilfælde kan det på forhånd aftales, hvis leder eller den ansvarshavende på pågældende aftagersted, i samråd med den/de studerende skal indhente informeret samtykke hos deltagerne. Ellers er udarbejdelse af informationsmateriale og samtykkeerklæring den studerendes ansvar. Jf. BEK nr 410 af 09/05/2012 er studerendes indsamling og registrering af følsomme personoplysninger i forbindelse med deres projektskrivning fritaget fra kravet om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet, så fremt det sker med udtrykkelig samtykke fra de personer, oplysningerne vedrører. 6. BØRNE- /OG STRAFFEATTESTER Jf. BEK nr 7 af 06/01/10 kan samarbejdspartnere (praktiksteder) bede om indhentning af børne- og/straffeattester på studerende i praktik, når de i praktikken skal have direkte kontakt med børn under 15 år (her i forbindelse med BA-projektet). Det kræver den studerendes samtykke; derfor skal den studerende underskrive en samtykkeerklæring, når/hvis praktiksted beder om det. 7. VEJLEDNING Til brug for udarbejdelse af bachelorprojektet har den/de studerende mulighed for vejledning. Vejledere udpeges af BA-ansvarlig i samarbejde med uddannelseslederen og fordeles mellem projekterne i et samarbejde mellem ledelse og vejledere. Ved tildeling af vejleder betragtes emnet som godkendt. Hovedvejleder Den studerende kan i forbindelse med aflevering af emne fremsætte ønske om hovedvejleder. Vejlederens opgave er at give de(n) studerende faglig og metodisk vejledning i forbindelse med emnevalg, problemformulering, arbejdsplanlægning, metodevalg, disponering af arbejdet og lignende, samt vejledning med hensyn til samarbejde i gruppen. Hovedvejlederen er eksaminator på de(n) studerendes arbejde med bachelorprojektet. Bivejleder Den studerende har derudover rådighed over vejledningstimer med vejledere med særlig kompetence eller faglig indsigt i de valgte problemstillinger. Dette kan være uddannelsens undervisere eller det kan være eksterne vejledere med faglig ekspertise inden for det valgte område: 1) Der kan ønskes en bivejleder blandt uddannelsens undervisere. Hvis dette ønskes, skal det meddeles samtidig med aflevering af emne. 2) Der kan ønskes bivejledning af personer, som har en faglig viden, der er væsentlig for projektet, og som ikke er ansat på Psykomotorikuddannelsen. Aftale om dette godkendes af hovedvejlederen (se bilag 3). Vær opmærksom på, at den studerende selv er ansvarlig for formalia omkring bivejledere, der er eksterne (se bilag 3). 7

8 Psykomotorikuddannelsens undervisere har vidt forskellige kompetencer, og den studerende opfordres til at benytte sig af både hovedvejleder og bivejleder. Selve vejledningen Udarbejdelse af bachelorprojektet er alene den studerendes ansvar. Hovedvejlederen må under den studerendes arbejde med projektet gøre sig bekendt med produktet i det omfang, der er nødvendigt for at løse opgaven som vejleder. Hovedvejlederen indkalder de(n) studerende til et første møde. Formålet med dette møde er at afklare gensidige forventninger, behov, krav og muligheder. Hovedvejleder og de(n) studerende udformer sammen en aftale om tidspunkter, rammer og samarbejdsformer i vejledningsperioden. Herefter skal de(n) studerende selv tage initiativ til vejledning om nødvendigt. Den studerende er selv ansvarlig for at tage kontakt med bivejledere. Hvad kan den studerende selv gøre for at optimere sin vejledning?: Tage initiativ til vejledning pr eller telefon Fremsende noget på skrift et par dage før vejledningsmødet Medsende et følgebrev til vejlederen, der beskriver, hvad der især er brug for at få kommentarer til under vejledningen Vejledningstiden 1 inkluderer afholdelse af møder, forberedelse af møder, besvarelse og telefonsamtaler. 8. OPHAVSRETTEN SAMT EJENDOMSRETTEN TIL PROJEKTET Ifølge lov om ophavsret, har den studerende ophavsretten til bachelorprojektet. Da uddannelsen ønsker, at der opbygges en vidensbank, som skal indeholde bacheloropgaver fra samtlige årgange, opfordres de studerende til at lade en kopi af deres projekt udlåne til Campus Randers Biblioteket. Projektet vil ikke blive offentliggjort, medmindre der ligger et skriftligt samtykke fra den/de studerende. Uddannelsen skal derfor indgå aftale om offentliggørelse (se bilag 5). Endvidere skal projektet registreres i UC Viden. UC Viden er en national vidensdelingsportal. Registreringen indeholder forskellige grader af synlighed. Yderligere informationer vedr. selve proceduren for registrering af projekter i UC Viden, formidles af den akademiske medarbejder. Hvis prøveforløbet inddrager en tredjepart uden for uddannelsesinstitutionen, aftales det forudgående mellem institutionen, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang de under respekt af de gældende ophavsretslige regler er berettigede til at anvende de resultater, der fremkommer som led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der fremkommer i opgaveløsningen, må offentliggøres. Udtrykkes der ønske om fortrolighed fra tredjeparten, kan bachelorprojektet angives som fortrolig i registreringen i UC Viden. Kravet om fortrolighed kan også tilgodeses ved at anonymisere registreringen af projektet (ved fx ikke at nævne virksomhedens navn). 1 Se antal timer afsat til vejledning i skemaet på side 5. 8

9 Den studerende har tillige ejendomsretten over bachelorprojektet. Hvis den studerende ikke gør ejendomsretten gældende indenfor 2 måneder efter resultatet af bedømmelsen er meddelt, dvs. henter projektet, overgår ejendomsretten til uddannelsen. At ejendomsretten tilfalder uddannelsen, får ikke betydning for den gældende underskrift, som vedrører tilladelse til offentliggørelse. 9. EKSAMEN Eksamen forløber som en skriftlig aflevering af bachelorprojektet. Efterfølgende eksamineres den studerende individuelt ved en mundtlig eksamen og bedømmes individuelt efter 7- skalaen. Før den studerende kan afslutte bachelorprojektet, skal praktikken og de øvrige eksterne og interne prøver være bestået. Mundtlige eksaminer er offentlige, og der kan derfor være tilhørere til stede. Ved en individuel prøve, hvor der eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Studerende, der skriver i grupper, skal derfor senest ved aflevering af projektet, skriftligt meddele BA-ansvarlig rækkefølgen af de enkelte gruppemedlemmers eksamen. Ved uenighed eller såfremt intet ønske er fremsat, beslutter BA-ansvarlig rækkefølgen. Eksamens formål Formålet med eksamen er, at vurdere om den studerende ved anvendelse af den viden og de færdigheder, de har fået under studiet, kan: diskutere projektets relevans og faglige indhold demonstrere indsigt i videnskabelige metoder, specielt de/den i projektet anvendte forholde sig kritisk reflekterende til beskrevne teorier og praksis forholde sig kritisk reflekterende til den anvendte metode diskutere og perspektivere de i projektet fremkomne resultater og konklusioner Eksamensform Den mundtlige eksamination strækker sig over minutter pr. studerende. Eksaminationen sker efter følgende model: Den studerende præsenterer og diskuterer projektets faglige indhold og giver en uddybende vurdering af den/de anvendte metoder i belysning af problemstillingen (max 10 minutter) Eksaminator og evt. censor stiller uddybende spørgsmål, således at projektet diskuteres specielt i forhold til sin metode og relateres til såvel uddannelsens kernefag som til professionsudøvelse (ca. 15 minutter) Diskussion af projektets konklusioner i relation til et fagligt udviklingsperspektiv (ca. 5 minutter) 9

10 Herefter voterer censor og eksaminator. Umiddelbart efter voteringen meddeles karakteren til den studerende. Den studerende har krav på en kort mundtlig begrundelse for karakteren. Vurdering Der bedømmes efter 7-skalaen. Det skriftlige produkt og den mundtlige præsentation bedømmes samlet og vægtes ligeligt. Det metodiske indhold og det faglige indhold i bachelorprojektet vægtes ligeligt. Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne, hvis opgaven er skrevet på dansk. Det faglige indhold vægtes dog tungest. Der kan dog dispenseres fra denne regel, hvis der kan dokumenteres en relevant specifik funktionsnedsættelse. Beståede eksaminer kan ikke tages om. Andet Der henvises derudover til Eksamensreglement for VIA Psykomotorikuddannelsen. 10. REEKSAMEN / SYGEEKSAMEN Reeksamen Bedømmelse med karakteren 00 og derunder giver ret til reeksamination. Hvis projektet ikke godkendes, aftales det videre forløb nærmere med BA-ansvarlig. Sygeeksamen Sygdom dokumenteres ved en lægeerklæring og giver mulighed for en sygeeksamen. Hvis sygdommen opstår under projektperioden, kan der ansøges om udskydelse af afleveringstidspunktet på baggrund af lægeerklæring. Når ansøgningen imødekommes fastsættes et nyt afleveringstidspunkt og evt. en ny dato for den mundtlige eksamen. Dato for ny afleveringstidspunkt til re-/sygeeksamen fastsættes til den 16. april kl Undlader den studerende at aflevere sit bachelorprojekt til den fastsatte afleveringsdato, eller hvis projektet ikke opfylder de formelle krav, er der brugt en prøvegang og det er først muligt at indstille sig til næste ordinære eksamen, dvs. januar Reeksamen og sygeeksamen forbeholdes studerende, der ikke består deres eksamen, eller som er sygemeldte. Hvis den studerende ønsker at klage over afgørelsen findes reglerne for dette i eksamensreglementet. 11. LITTERATUR OM PROJEKTARBEJDE Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Frederiksberg, 4. udgave,

11 Bilag 1 til BA Manual 2012 Emnebeskrivelse - aflevering 27. september 2012 senest kl Emnebeskrivelse Dette bilag er udarbejdet som en hjælp i forhold til udarbejdelse af det papir, som du tildeles vejleder ud fra. Det er en rettesnor, og hvis du ikke kan beskrive alle 3 nedenstående punkter fuldt ud, er det OK, men det hjælper tildelingsproceduren en hel del, hvis du kan. Emnebeskrivelsen skal indeholde følgende: En overordnet beskrivelse af emnet og en afgrænsning af emnet, herunder det psykomotoriske aspekt i det. En beskrivelse af hvad du vil undersøge, hvad du undrer dig over, hvad du vil sammenligne, hvad du vil gå i dybden med. Hvis du er afklaret om, hvilke undersøgelsesmetoder du vil bruge, kan du evt. skrive dette også. En beskrivelse af hvilke aftagere du enten har kontakt til, eller du overvejer at kontakte i forbindelse med projektet Du skal IKKE lave en problemformulering den arbejder du med i samarbejde med din vejleder. I alt skal det fylde ca. ½-1 side ikke mere. Vejledningsønsker: Du har mulighed for at ønske, hvem du gerne vil have som vejleder. Der er ikke garanti for, at dit ønske kan blive opfyldt, men i det omfang det kan lade sig gøre, bliver der taget hensyn til det. Hvis ikke du nævner ønsker om bestemte vejledere, tildeles du en vejleder efter bedste faglige skøn. Hovedvejleder ønske: Bivejleder ønske: Nævnt mindst 3 gerne flere. Hvis du nævner navne må det gerne være med begrundelse. Uddannelsen udmelder ved bachelorperiodens start, hvem der er til rådighed som vejleder. Nævn hvilke tanker du har om interne samt eksterne personer, som du ønsker som bivejleder. Hvis du ved, at du ønsker at benytte dig af en ekstern bivejleder (også selvom du ikke kender navnet på en konkret person) skal dette nævnes i modsat tilfælde vil du blive tildelt en bivejleder internt. I forhold til vejledning skal du både have en faglig vejleder (psykomotorisk terapeut) samt en metodisk vejleder. Vær opmærksom på, at det er hovedvejlederen, der eksaminerer dig. Det hele fremsendes elektronisk til senest kl den 27. september Emne skrives i et worddokument og vedhæftes som fil. Emnet videresendes af BA-ansvarlig til vejlederne. Ønsket om vejleder skrives i medfølgende mail. Eva E. Simonsen/BA-ansvarlig 11

12 Bilag 2a til BA Manual 2012 Ansøgning til aftagersted om tilladelse til at foretage indsamling af empiri i forbindelse med BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers. I perioden: Formål: Problemformulering: Indsamlingsmetode: (sæt X) Fagets egne metoder, uddyb hvilken. Interview af enkelte personer Gruppeinterview Spørgeskema Observation Andet Deltagere: Hvem samt antal Fagpersonale Elever/klienter/patienter, samt indenfor hvilket område Andre Hvem og hvad? Hvor mange? Information til deltagere Der gives mundtlig information Der gives skriftlig information Hvornår? Hvornår udleveres det? Hvem informerer? Hvem udleverer det? Med venlig hilsen (Navn på den/de studerende) Studienummer: adresse og telefon: Side 1 af 2 12

13 Ovenstående godkendt af Vejleder: Telefon: adresse: Vejleders underskrift: Lederen eller den ansvarshavende: Undertegnede imødekommer hermed ovennævnte ansøgning: Dato: Navn: Undertegnede kan desværre ikke imødekomme ovennævnte ansøgning Dato: Navn: Side 2 af 2 13

14 Bilag 2b til BA Manual 2012 Information om deltagelse i BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Dato: Jeg/vi er studerende ved Psykomotorikuddannelsen i Randers I forbindelse med mit studium, er jeg i gang med at udarbejde et bachelorprojekt der omhandler (formuleres ganske kort) Jeg har til dette formål brug for, at få kontakt med (x antal personer), som jeg vil (her beskrives undersøgelsesmetoden kort). Jeg/vi vil spørge om du vil deltage i projektet på følgende betingelser: Din deltagelse er frivillig, og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dig fra deltagelse, ligeledes uden at det i øvrigt får nogen konsekvenser for dig Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Oplysninger der indgår i projektet vil blive opbevaret forsvarligt indtil projektet er afsluttet. Herefter slettes/makuleres alle personidentificerende oplysninger Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet Såfremt du vil deltage bedes du underskrive en samtykkeerklæring. Denne vil blive opbevaret forsvarligt af mig/os indtil jeg/vi har afsluttet uddannelsen. Herefter vil den blive makuleret Med venlig hilsen Den/de studerende Vejleder er: Navn: Underskrift. Arbejdstelefonnummer: Arbejds- 14

15 Bilag 2c til BA Manual 2012 Samtykkeerklæring i forbindelse med BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Vedrørende BA-projektet: Udarbejdet af: Formålet med projektet: Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående projekt. I den forbindelse kan mine oplysninger m.v. bruges af den/de studerende, der udarbejder BA-projektet. Jeg er blevet informeret om: 1. At deltagelse er frivillig og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 2. At jeg på hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse, ligeledes uden det i øvrigt får nogen konsekvenser for mig 3. At ingen informationer viderebringes på en sådan måde, at min identitet kan genkendes. 4. At alle personidentificerende oplysninger slettes/makuleres efter at prøven er afsluttet 5. Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet Navn: Underskrift: Dato: 15

16 Bilag 3 til BA Manual 2012 Til psykomotorikstuderende i bachelorforløbet August 2012 Vedr. aftale med ekstern bivejleder Du har ansvaret for, at formalier er i orden i forhold til din eksterne bivejleder. Du skal selv kontakte bivejleder. Du skal selv informere bivejlederen om ordningen og formålet med vejledningen, og derudover skal du informere om bachelormanualen (som kan hentes fra hjemmesiden). Desuden skal nedenstående være i orden før din bivejleder kan få sit honorar udbetalt. 1. Aftale med bivejleder (vedlagt) udfyldes af dig. 2. Aftalen skal godkendes og underskrives af hovedvejleder 3. Aflever kopi af aftalen til studieadminstrationen (Inge Gammelgaard) 4. Send til bivejlederen følgende: Kopi af aftale Lønoplysningsskema (udleveres i studieadministrationen af Inge Gammelgaard) afleveres til og udfyldes af bivejleder efter vejledningen er slut. Timeseddel (udleveres i studieadministrationen af Inge Gammelgaard) afleveres til og udfyldes af bivejleder efter vejledningen er afsluttet. Eva E. Simonsen/BA-ansvarlig 16

17 Bilag 3 fortsat til BA Manual 2012 Aftale med ekstern bivejleder til bacheloropgave Bivejleders navn, dato og underskrift Tak for dit tilsagn om at være faglig bivejleder for studerende, der arbejder med bachelorprojekt. Som bivejleder forventer vi, at du vejleder den studerende i relation til det specifikt faglige, f.eks. vedr. litteratur og kan være sparringspartner på det faglige emne. Der ligger ingen forpligtigelse hos bivejlederen i forhold til det færdige produkt. Projekt: Studerendes for- og efternavne: Antal arbejdstimer aftalt til (skriv antal timer) (sæt X i en af boksene) Sats IV sats II (Hvis du har en akademisk uddannelse er det sats II, ellers er det sats IV) Hvis du, efter at have læst Manual til bachelorprojektet, har brug for yderligere orientering, er du velkommen til at kontakte hovedvejleder. Manualen findes på Hovedvejleders navn og underskrift Hovedvejleders tlf. og 17

18 Bilag 4 til BA Manual 2012 Attest vedrørende brug af uretmæssig hjælp I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen (BEK 719/27/06/12) 18, stk. 2 og stk. 6, skal den studerende bekræfte med sin underskrift, som kan være digital, at den skriftlige besvarelse er udformet uden uretmæssig hjælp, dvs. at den studerende ikke uretmæssigt har anskaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning. Vedrørende nedenstående skriftlig besvarelse Opgavetype: Opgavens titel: Forfatter(e): Bekræftelse: Undertegnede studerende bekræfter hermed, at den skriftlige besvarelse er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Dato og underskrift: Dato og underskrift: Dato og underskrift: Blanketten placeres som næstsidste bilag i opgaven 18

19 Bilag 5 til BA Manual 2012 Tilladelse til offentliggørelse af bachelorprojektet på Campus Randers Pædagogisk Sundhedsfagligt Bibliotek Tilladelse af offentliggørelse af bachelorprojektet jvf. Undervisningsministeriets cirkulære af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret. Opgavens titel: Forfatter(e): Tilladelse: Undertegnede studerende giver hermed tilladelse til, at min/vores bachelorprojekt offentliggøres på Campus Randers Biblioteket. Bachelorprojektet vil være tilgængelig i en håndbogssamling. Dato og underskrift: Dato og underskrift: Dato og underskrift: Blanketten placeres som sidste bilag i opgaven 19

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere