MANUAL BACHELORPROJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL BACHELORPROJEKTET"

Transkript

1 MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form og omfang side 5 4. Udarbejdelse af projektet i samarbejde med aftagere side 6 5. Etiske og juridiske overvejelser side 6 6. Børne- og/straffeattester side 7 7. Vejledning side 7 8. Ophavsretten samt ejendomsretten til projektet side 8 9. Eksamen side Reeksamen/sygeeksamen side Litteratur om projektarbejde side 10 Bilagsoversigt Bilag 1 Emnebeskrivelse side 11 Bilag 2a Ansøgning til aftagersted side 12 Bilag 2b Informationsbrev side 14 Bilag 2c Informeret samtykke side 15 Bilag 3 Aftale med bivejledere side 16 Bilag 4 Attest vedrørende brug af uretmæssig hjælp side 18 Bilag 5 Tilladelse til offentliggørelse side 19 2

3 1. MÅL FOR BACHELORPROJEKTET Fra Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Modul 14 Dokumentation og udvikling Tema Modulet retter sig mod faglig fordybelse gennem undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Modulet retter sig mod professionsbachelorprojektet som afsluttende enhed for studiet. Fokus er på den psykomotoriske terapeuts rolle som faglig udvikler og innovator. Projektet kan udarbejdes i samarbejde med aftager med henblik på inddragelse af erfaringer og empiri fra praksis. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: Viden Færdigheder 1. Anvende informationsteknologi til søgning og udvælgelse af national og international forskningsbaseret viden og kritisk forholde sig til denne 2. Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af det psykomotoriske fagområde 3. Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data 4. Generere og bearbejde egen empiri i relation til projektets problemstilling 5. Formulere sig præcist både mundtligt og skriftlig om en faglig problemstilling Kompetencer 6. Identificere og afgrænse en afspændingspædagogisk og psykomotorisk faglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans 7. Vurdere og agere i forhold til generelle forskningsetiske principper 8. Indgå i samt formidle psykomotorisk udviklings- og projektarbejde 3

4 2. TIDSRAMME FOR MODUL 13 OG MODUL 14. Modul 13 består af valgmoduler med en samlet varighed på 6 uger. Psykomotorikuddannelsen udbyder i uge et valgmodul med indførende undervisning i BA-projektet. I modul 14 udarbejdes bachelorprojektet inden for en periode på 10 arbejdsuger og afsluttes med en mundtlig prøve. Uge Uge Uge Uge Uge Uge Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes af VIA UC Sundhedsfaglige Højskole International Summer University Health pedagogics and the diseases of civilization. (Campus Aarhus Nord) Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Psykomotorisk Rehabilitering, internationalt modul (Schweiz) Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Musik i den psykomotoriske profession Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Fremtidens arbejdsmarked og entreprenørskab Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Forskningsmetodik indenfor det psykomotoriske praksisfelt TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 SENEST KL , SKAL DU AFLEVERE MAX ½-1 SIDE MED EMNE elektronisk til Herefter vil der fordeles vejledere ud fra dette. Se bilag 1 Emnebeskrivelse i BA manualen for Senest fredag den 28. september 2012 får du tildelt dine vejledere og besked om dette pr. mail. Ved tildeling af vejleder betragtes emnet som godkendt (emne er ikke det samme som problemformulering). Fra den 28. september er det ikke muligt at skifte emne, vejleder eller at ændre gruppens størrelse (fra en til flere, eller fra flere til en). Hovedvejlederen tager kontakt til dig i uge 40 pr. angående tidspunkt for indledende vejledning i samme uge. Den indledende vejledning vil omhandle: Planlægning af projektperioden Vejledningsaftaler Drøfte aftaler med samarbejdspartnere/aftagere Overvejelser af undersøgelsesmetoder Litteratursøgning Uge Projektperiode, opgaveskrivning, vejledning efter aftale med bachelorvejleder Vejledning på bachelorprojektet slutter den AFLEVERE BACHELORPROJEKT I 3 EKSEMPLARER, TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2012 KL Jf. Særlige prøvevilkår - dispensation til senere aflevering, er afleveringsfristen mandag den 7. januar 2013 kl Afleveres i Studiebetjeningen, Campus Randers. Endvidere skal projektet indberettes og uploades i UC Viden senest en uge efter afleveringsfristen. Uge 4 Eksamination i uge 4. Dette meddeles senest 10. januar

5 3. BACHELORPROJEKTETS FORM OG OMFANG Bachelorprojektet kan udføres individuelt eller i gruppe på op til 4 studerende, og projektets skriftlige del skal have følgende omfang: Antal studerende Antal tegn Svarende til normalsider Timers vejledning pr projekt (Hovedvejleder Timers vejledning pr projekt (Bivejleder) Antal tegn er inklusiv mellemrum og noter, men eksklusiv forside, resumé, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Antal anvendte tegn angives på forsiden. Opgaver, der ikke overholder de formelle krav, dvs. er kortere eller længere end fastlagte antal tegn, afvises af Studiebetjeningen og vil ikke blive bedømt. Bachelorprojektets forside skal indeholde følgende oplysninger: Bachelorprojektets titel Uddannelsens navn Den studerendes navn Vejleders navn Tidspunkt for aflevering Antal anvendte tegn Efter forsiden skal der følge et resumé på max. 10 linjer, der kort beskriver opgavens hovedpunkter, såsom titel, emne, problemformulering, metode, materiale, resultater samt konklusion. Der opgives minimum 1800 siders litteratur som har relevans for projektet. Grundlaget for litteraturen skal findes indenfor uddannelsens pensum. Yderligere teorier og referencer af betydning for projektet vælges af den studerende. Ved udarbejdelse i grupper er alle gruppemedlemmer ansvarlige for bachelorprojektets samlede indhold og udformning, men den enkelte studerendes bidrag skal endvidere kunne konstateres, grundet individuel bedømmelse. Forfatterskabet skal derfor fordeles ligeligt mellem de enkelte gruppemedlemmer, dvs. at der ud for hvert afsnit/kapitel oplyses, hvem af gruppens medlemmer, der er hovedansvarlig for den pågældende del, dog undtaget problemformulering samt konklusion. Dette kan evt. beskrives i indholdsfortegnelsen. Der henvises til Psykomotorikuddannelsens Standard for opgaveskrivning og desuden for yderligere retningslinjer til Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen. 5

6 4. UDARBEJDELSE AF PROJEKTET I SAMARBEJDE MED AFTAGERE Psykomotorikuddannelsen opfordrer til, at den studerende udarbejder projektet i samarbejde med aftagere. Aftagere er organisationer, virksomheder og institutioner, hvor psykomotoriske terapeuter har været, er eller vil kunne blive ansat, det kan også være et praktiksted, den studerende har været på. Privat praktiserende psykomotoriske terapeuter betragtes i denne sammenhæng også som aftagere. Den studerende opfordres til at kontakte virksomheder/institutioner med henblik på at udarbejde projektet i samarbejde med virksomheden og dermed udføre udviklingsarbejde på stedet. Der kan indgå undersøgelser af psykomotoriske metoder i forhold til specifikke problemstillinger. Evt. kan empiri fra praktikperioden benyttes, dog kun i det omfang, at det ikke har været benyttet til en tidligere opgave. 5. ETISKE OG JURIDISKE RETNINGSLINJER Undersøgelser, der omfatter andre mennesker skal være gennemtænkte og have en forsvarlig kvalitet. For at sikre undersøgelsesdeltagernes rettigheder samt integritet skal de etiske og juridiske retningslinjer overholdes. Disse retningslinjer skal forud for empiriindsamlingen drøftes i samråd med vejleder. Såfremt det er relevant og velbegrundet, at der foretages indsamling af empiri via psykomotorisk metode, spørgeskema, interview eller observation mv, skal følgende overholdes. Aftagerstedet skal give tilladelse til, at der kan iværksættes indsamling af empiri til projektet på det pågældende sted. Den studerende skal skrive en anmodning til lederen eller den ansvarshavende (se bilag 2a). Herefter skal den/de involverede undersøgelsesdeltagere informeres mundtlig og skriftlig om projektet og følgende skal indgå (se bilag 2b) beskrivelse af projektets formål, de anvendte metoder, det forventede udbytte og mulige risici, der kan været forbundet ved at deltage. en præcisering af, at deltagelse i projektet er frivillig en præcisering af, at deltageren til enhver tid kan træde ud af undersøgelsen uden begrundelse. en præcisering af, at oplysninger om helbredsforhold, andre rent private forhold samt fortrolige oplysninger om pågældende, som fremkommer under undersøgelsen er omfattet af tavshedspligten. en præcisering af, at oplysningerne bliver forsvarligt opbevaret således deltagerens anonymitet opretholdes, indtil opgaven er afleveret og efterfølgende slettes eller makuleres disse. (Jævnfør sidste punkt, kan uddrag af journaler, cases eller andre udskrifter dog indgå som bilag i opgaven, medmindre det ikke er muligt på baggrund af det skrevne, at genkende eller finde frem til de personer, hvis sag helt eller delvis indgår i projektet). Ovenstående punkter skal indgå i en samtykkeerklæring som deltageren herefter underskriver, for at tilkendegive sin deltagelse i undersøgelsen (se bilag 2c). Den studerende opbevarer 6

7 samtykkeerklæringen, og har ansvaret for at denne, samt alt datamaterialet makuleres senest to uger efter eksamen er bestået. I nogle tilfælde kan det på forhånd aftales, hvis leder eller den ansvarshavende på pågældende aftagersted, i samråd med den/de studerende skal indhente informeret samtykke hos deltagerne. Ellers er udarbejdelse af informationsmateriale og samtykkeerklæring den studerendes ansvar. Jf. BEK nr 410 af 09/05/2012 er studerendes indsamling og registrering af følsomme personoplysninger i forbindelse med deres projektskrivning fritaget fra kravet om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet, så fremt det sker med udtrykkelig samtykke fra de personer, oplysningerne vedrører. 6. BØRNE- /OG STRAFFEATTESTER Jf. BEK nr 7 af 06/01/10 kan samarbejdspartnere (praktiksteder) bede om indhentning af børne- og/straffeattester på studerende i praktik, når de i praktikken skal have direkte kontakt med børn under 15 år (her i forbindelse med BA-projektet). Det kræver den studerendes samtykke; derfor skal den studerende underskrive en samtykkeerklæring, når/hvis praktiksted beder om det. 7. VEJLEDNING Til brug for udarbejdelse af bachelorprojektet har den/de studerende mulighed for vejledning. Vejledere udpeges af BA-ansvarlig i samarbejde med uddannelseslederen og fordeles mellem projekterne i et samarbejde mellem ledelse og vejledere. Ved tildeling af vejleder betragtes emnet som godkendt. Hovedvejleder Den studerende kan i forbindelse med aflevering af emne fremsætte ønske om hovedvejleder. Vejlederens opgave er at give de(n) studerende faglig og metodisk vejledning i forbindelse med emnevalg, problemformulering, arbejdsplanlægning, metodevalg, disponering af arbejdet og lignende, samt vejledning med hensyn til samarbejde i gruppen. Hovedvejlederen er eksaminator på de(n) studerendes arbejde med bachelorprojektet. Bivejleder Den studerende har derudover rådighed over vejledningstimer med vejledere med særlig kompetence eller faglig indsigt i de valgte problemstillinger. Dette kan være uddannelsens undervisere eller det kan være eksterne vejledere med faglig ekspertise inden for det valgte område: 1) Der kan ønskes en bivejleder blandt uddannelsens undervisere. Hvis dette ønskes, skal det meddeles samtidig med aflevering af emne. 2) Der kan ønskes bivejledning af personer, som har en faglig viden, der er væsentlig for projektet, og som ikke er ansat på Psykomotorikuddannelsen. Aftale om dette godkendes af hovedvejlederen (se bilag 3). Vær opmærksom på, at den studerende selv er ansvarlig for formalia omkring bivejledere, der er eksterne (se bilag 3). 7

8 Psykomotorikuddannelsens undervisere har vidt forskellige kompetencer, og den studerende opfordres til at benytte sig af både hovedvejleder og bivejleder. Selve vejledningen Udarbejdelse af bachelorprojektet er alene den studerendes ansvar. Hovedvejlederen må under den studerendes arbejde med projektet gøre sig bekendt med produktet i det omfang, der er nødvendigt for at løse opgaven som vejleder. Hovedvejlederen indkalder de(n) studerende til et første møde. Formålet med dette møde er at afklare gensidige forventninger, behov, krav og muligheder. Hovedvejleder og de(n) studerende udformer sammen en aftale om tidspunkter, rammer og samarbejdsformer i vejledningsperioden. Herefter skal de(n) studerende selv tage initiativ til vejledning om nødvendigt. Den studerende er selv ansvarlig for at tage kontakt med bivejledere. Hvad kan den studerende selv gøre for at optimere sin vejledning?: Tage initiativ til vejledning pr eller telefon Fremsende noget på skrift et par dage før vejledningsmødet Medsende et følgebrev til vejlederen, der beskriver, hvad der især er brug for at få kommentarer til under vejledningen Vejledningstiden 1 inkluderer afholdelse af møder, forberedelse af møder, besvarelse og telefonsamtaler. 8. OPHAVSRETTEN SAMT EJENDOMSRETTEN TIL PROJEKTET Ifølge lov om ophavsret, har den studerende ophavsretten til bachelorprojektet. Da uddannelsen ønsker, at der opbygges en vidensbank, som skal indeholde bacheloropgaver fra samtlige årgange, opfordres de studerende til at lade en kopi af deres projekt udlåne til Campus Randers Biblioteket. Projektet vil ikke blive offentliggjort, medmindre der ligger et skriftligt samtykke fra den/de studerende. Uddannelsen skal derfor indgå aftale om offentliggørelse (se bilag 5). Endvidere skal projektet registreres i UC Viden. UC Viden er en national vidensdelingsportal. Registreringen indeholder forskellige grader af synlighed. Yderligere informationer vedr. selve proceduren for registrering af projekter i UC Viden, formidles af den akademiske medarbejder. Hvis prøveforløbet inddrager en tredjepart uden for uddannelsesinstitutionen, aftales det forudgående mellem institutionen, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang de under respekt af de gældende ophavsretslige regler er berettigede til at anvende de resultater, der fremkommer som led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der fremkommer i opgaveløsningen, må offentliggøres. Udtrykkes der ønske om fortrolighed fra tredjeparten, kan bachelorprojektet angives som fortrolig i registreringen i UC Viden. Kravet om fortrolighed kan også tilgodeses ved at anonymisere registreringen af projektet (ved fx ikke at nævne virksomhedens navn). 1 Se antal timer afsat til vejledning i skemaet på side 5. 8

9 Den studerende har tillige ejendomsretten over bachelorprojektet. Hvis den studerende ikke gør ejendomsretten gældende indenfor 2 måneder efter resultatet af bedømmelsen er meddelt, dvs. henter projektet, overgår ejendomsretten til uddannelsen. At ejendomsretten tilfalder uddannelsen, får ikke betydning for den gældende underskrift, som vedrører tilladelse til offentliggørelse. 9. EKSAMEN Eksamen forløber som en skriftlig aflevering af bachelorprojektet. Efterfølgende eksamineres den studerende individuelt ved en mundtlig eksamen og bedømmes individuelt efter 7- skalaen. Før den studerende kan afslutte bachelorprojektet, skal praktikken og de øvrige eksterne og interne prøver være bestået. Mundtlige eksaminer er offentlige, og der kan derfor være tilhørere til stede. Ved en individuel prøve, hvor der eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Studerende, der skriver i grupper, skal derfor senest ved aflevering af projektet, skriftligt meddele BA-ansvarlig rækkefølgen af de enkelte gruppemedlemmers eksamen. Ved uenighed eller såfremt intet ønske er fremsat, beslutter BA-ansvarlig rækkefølgen. Eksamens formål Formålet med eksamen er, at vurdere om den studerende ved anvendelse af den viden og de færdigheder, de har fået under studiet, kan: diskutere projektets relevans og faglige indhold demonstrere indsigt i videnskabelige metoder, specielt de/den i projektet anvendte forholde sig kritisk reflekterende til beskrevne teorier og praksis forholde sig kritisk reflekterende til den anvendte metode diskutere og perspektivere de i projektet fremkomne resultater og konklusioner Eksamensform Den mundtlige eksamination strækker sig over minutter pr. studerende. Eksaminationen sker efter følgende model: Den studerende præsenterer og diskuterer projektets faglige indhold og giver en uddybende vurdering af den/de anvendte metoder i belysning af problemstillingen (max 10 minutter) Eksaminator og evt. censor stiller uddybende spørgsmål, således at projektet diskuteres specielt i forhold til sin metode og relateres til såvel uddannelsens kernefag som til professionsudøvelse (ca. 15 minutter) Diskussion af projektets konklusioner i relation til et fagligt udviklingsperspektiv (ca. 5 minutter) 9

10 Herefter voterer censor og eksaminator. Umiddelbart efter voteringen meddeles karakteren til den studerende. Den studerende har krav på en kort mundtlig begrundelse for karakteren. Vurdering Der bedømmes efter 7-skalaen. Det skriftlige produkt og den mundtlige præsentation bedømmes samlet og vægtes ligeligt. Det metodiske indhold og det faglige indhold i bachelorprojektet vægtes ligeligt. Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne, hvis opgaven er skrevet på dansk. Det faglige indhold vægtes dog tungest. Der kan dog dispenseres fra denne regel, hvis der kan dokumenteres en relevant specifik funktionsnedsættelse. Beståede eksaminer kan ikke tages om. Andet Der henvises derudover til Eksamensreglement for VIA Psykomotorikuddannelsen. 10. REEKSAMEN / SYGEEKSAMEN Reeksamen Bedømmelse med karakteren 00 og derunder giver ret til reeksamination. Hvis projektet ikke godkendes, aftales det videre forløb nærmere med BA-ansvarlig. Sygeeksamen Sygdom dokumenteres ved en lægeerklæring og giver mulighed for en sygeeksamen. Hvis sygdommen opstår under projektperioden, kan der ansøges om udskydelse af afleveringstidspunktet på baggrund af lægeerklæring. Når ansøgningen imødekommes fastsættes et nyt afleveringstidspunkt og evt. en ny dato for den mundtlige eksamen. Dato for ny afleveringstidspunkt til re-/sygeeksamen fastsættes til den 16. april kl Undlader den studerende at aflevere sit bachelorprojekt til den fastsatte afleveringsdato, eller hvis projektet ikke opfylder de formelle krav, er der brugt en prøvegang og det er først muligt at indstille sig til næste ordinære eksamen, dvs. januar Reeksamen og sygeeksamen forbeholdes studerende, der ikke består deres eksamen, eller som er sygemeldte. Hvis den studerende ønsker at klage over afgørelsen findes reglerne for dette i eksamensreglementet. 11. LITTERATUR OM PROJEKTARBEJDE Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Frederiksberg, 4. udgave,

11 Bilag 1 til BA Manual 2012 Emnebeskrivelse - aflevering 27. september 2012 senest kl Emnebeskrivelse Dette bilag er udarbejdet som en hjælp i forhold til udarbejdelse af det papir, som du tildeles vejleder ud fra. Det er en rettesnor, og hvis du ikke kan beskrive alle 3 nedenstående punkter fuldt ud, er det OK, men det hjælper tildelingsproceduren en hel del, hvis du kan. Emnebeskrivelsen skal indeholde følgende: En overordnet beskrivelse af emnet og en afgrænsning af emnet, herunder det psykomotoriske aspekt i det. En beskrivelse af hvad du vil undersøge, hvad du undrer dig over, hvad du vil sammenligne, hvad du vil gå i dybden med. Hvis du er afklaret om, hvilke undersøgelsesmetoder du vil bruge, kan du evt. skrive dette også. En beskrivelse af hvilke aftagere du enten har kontakt til, eller du overvejer at kontakte i forbindelse med projektet Du skal IKKE lave en problemformulering den arbejder du med i samarbejde med din vejleder. I alt skal det fylde ca. ½-1 side ikke mere. Vejledningsønsker: Du har mulighed for at ønske, hvem du gerne vil have som vejleder. Der er ikke garanti for, at dit ønske kan blive opfyldt, men i det omfang det kan lade sig gøre, bliver der taget hensyn til det. Hvis ikke du nævner ønsker om bestemte vejledere, tildeles du en vejleder efter bedste faglige skøn. Hovedvejleder ønske: Bivejleder ønske: Nævnt mindst 3 gerne flere. Hvis du nævner navne må det gerne være med begrundelse. Uddannelsen udmelder ved bachelorperiodens start, hvem der er til rådighed som vejleder. Nævn hvilke tanker du har om interne samt eksterne personer, som du ønsker som bivejleder. Hvis du ved, at du ønsker at benytte dig af en ekstern bivejleder (også selvom du ikke kender navnet på en konkret person) skal dette nævnes i modsat tilfælde vil du blive tildelt en bivejleder internt. I forhold til vejledning skal du både have en faglig vejleder (psykomotorisk terapeut) samt en metodisk vejleder. Vær opmærksom på, at det er hovedvejlederen, der eksaminerer dig. Det hele fremsendes elektronisk til senest kl den 27. september Emne skrives i et worddokument og vedhæftes som fil. Emnet videresendes af BA-ansvarlig til vejlederne. Ønsket om vejleder skrives i medfølgende mail. Eva E. Simonsen/BA-ansvarlig 11

12 Bilag 2a til BA Manual 2012 Ansøgning til aftagersted om tilladelse til at foretage indsamling af empiri i forbindelse med BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers. I perioden: Formål: Problemformulering: Indsamlingsmetode: (sæt X) Fagets egne metoder, uddyb hvilken. Interview af enkelte personer Gruppeinterview Spørgeskema Observation Andet Deltagere: Hvem samt antal Fagpersonale Elever/klienter/patienter, samt indenfor hvilket område Andre Hvem og hvad? Hvor mange? Information til deltagere Der gives mundtlig information Der gives skriftlig information Hvornår? Hvornår udleveres det? Hvem informerer? Hvem udleverer det? Med venlig hilsen (Navn på den/de studerende) Studienummer: adresse og telefon: Side 1 af 2 12

13 Ovenstående godkendt af Vejleder: Telefon: adresse: Vejleders underskrift: Lederen eller den ansvarshavende: Undertegnede imødekommer hermed ovennævnte ansøgning: Dato: Navn: Undertegnede kan desværre ikke imødekomme ovennævnte ansøgning Dato: Navn: Side 2 af 2 13

14 Bilag 2b til BA Manual 2012 Information om deltagelse i BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Dato: Jeg/vi er studerende ved Psykomotorikuddannelsen i Randers I forbindelse med mit studium, er jeg i gang med at udarbejde et bachelorprojekt der omhandler (formuleres ganske kort) Jeg har til dette formål brug for, at få kontakt med (x antal personer), som jeg vil (her beskrives undersøgelsesmetoden kort). Jeg/vi vil spørge om du vil deltage i projektet på følgende betingelser: Din deltagelse er frivillig, og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dig fra deltagelse, ligeledes uden at det i øvrigt får nogen konsekvenser for dig Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Oplysninger der indgår i projektet vil blive opbevaret forsvarligt indtil projektet er afsluttet. Herefter slettes/makuleres alle personidentificerende oplysninger Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet Såfremt du vil deltage bedes du underskrive en samtykkeerklæring. Denne vil blive opbevaret forsvarligt af mig/os indtil jeg/vi har afsluttet uddannelsen. Herefter vil den blive makuleret Med venlig hilsen Den/de studerende Vejleder er: Navn: Underskrift. Arbejdstelefonnummer: Arbejds- 14

15 Bilag 2c til BA Manual 2012 Samtykkeerklæring i forbindelse med BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Vedrørende BA-projektet: Udarbejdet af: Formålet med projektet: Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående projekt. I den forbindelse kan mine oplysninger m.v. bruges af den/de studerende, der udarbejder BA-projektet. Jeg er blevet informeret om: 1. At deltagelse er frivillig og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 2. At jeg på hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse, ligeledes uden det i øvrigt får nogen konsekvenser for mig 3. At ingen informationer viderebringes på en sådan måde, at min identitet kan genkendes. 4. At alle personidentificerende oplysninger slettes/makuleres efter at prøven er afsluttet 5. Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet Navn: Underskrift: Dato: 15

16 Bilag 3 til BA Manual 2012 Til psykomotorikstuderende i bachelorforløbet August 2012 Vedr. aftale med ekstern bivejleder Du har ansvaret for, at formalier er i orden i forhold til din eksterne bivejleder. Du skal selv kontakte bivejleder. Du skal selv informere bivejlederen om ordningen og formålet med vejledningen, og derudover skal du informere om bachelormanualen (som kan hentes fra hjemmesiden). Desuden skal nedenstående være i orden før din bivejleder kan få sit honorar udbetalt. 1. Aftale med bivejleder (vedlagt) udfyldes af dig. 2. Aftalen skal godkendes og underskrives af hovedvejleder 3. Aflever kopi af aftalen til studieadminstrationen (Inge Gammelgaard) 4. Send til bivejlederen følgende: Kopi af aftale Lønoplysningsskema (udleveres i studieadministrationen af Inge Gammelgaard) afleveres til og udfyldes af bivejleder efter vejledningen er slut. Timeseddel (udleveres i studieadministrationen af Inge Gammelgaard) afleveres til og udfyldes af bivejleder efter vejledningen er afsluttet. Eva E. Simonsen/BA-ansvarlig 16

17 Bilag 3 fortsat til BA Manual 2012 Aftale med ekstern bivejleder til bacheloropgave Bivejleders navn, dato og underskrift Tak for dit tilsagn om at være faglig bivejleder for studerende, der arbejder med bachelorprojekt. Som bivejleder forventer vi, at du vejleder den studerende i relation til det specifikt faglige, f.eks. vedr. litteratur og kan være sparringspartner på det faglige emne. Der ligger ingen forpligtigelse hos bivejlederen i forhold til det færdige produkt. Projekt: Studerendes for- og efternavne: Antal arbejdstimer aftalt til (skriv antal timer) (sæt X i en af boksene) Sats IV sats II (Hvis du har en akademisk uddannelse er det sats II, ellers er det sats IV) Hvis du, efter at have læst Manual til bachelorprojektet, har brug for yderligere orientering, er du velkommen til at kontakte hovedvejleder. Manualen findes på Hovedvejleders navn og underskrift Hovedvejleders tlf. og 17

18 Bilag 4 til BA Manual 2012 Attest vedrørende brug af uretmæssig hjælp I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen (BEK 719/27/06/12) 18, stk. 2 og stk. 6, skal den studerende bekræfte med sin underskrift, som kan være digital, at den skriftlige besvarelse er udformet uden uretmæssig hjælp, dvs. at den studerende ikke uretmæssigt har anskaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning. Vedrørende nedenstående skriftlig besvarelse Opgavetype: Opgavens titel: Forfatter(e): Bekræftelse: Undertegnede studerende bekræfter hermed, at den skriftlige besvarelse er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Dato og underskrift: Dato og underskrift: Dato og underskrift: Blanketten placeres som næstsidste bilag i opgaven 18

19 Bilag 5 til BA Manual 2012 Tilladelse til offentliggørelse af bachelorprojektet på Campus Randers Pædagogisk Sundhedsfagligt Bibliotek Tilladelse af offentliggørelse af bachelorprojektet jvf. Undervisningsministeriets cirkulære af 16. juli 1973 og bekendtgørelse af lov om ophavsret. Opgavens titel: Forfatter(e): Tilladelse: Undertegnede studerende giver hermed tilladelse til, at min/vores bachelorprojekt offentliggøres på Campus Randers Biblioteket. Bachelorprojektet vil være tilgængelig i en håndbogssamling. Dato og underskrift: Dato og underskrift: Dato og underskrift: Blanketten placeres som sidste bilag i opgaven 19

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers Forår 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET ET VIA University College Afspændingspædagoguddannelsen, Randers August 2009 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bekendtgørelse 2. Mål for bachelorprojektet 3. Tidsramme 4. Bachelorprojektets

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers Efterår 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET ET VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form og

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers Forår 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk September 2015 Modulbeskrivelse 14 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet starter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Forslag til vejlederen vedrørende Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Formål At rådgive og informere om gældende formelle regler samt krav

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende)

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) August 2002 Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) Denne projektvejledning omfatter: 1. Projekttyper 2. Antal deltagere i projektgruppe 3. Hvad skal

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere