Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse i mono- eller tværfaglige sammenhænge. Der arbejdes selvstændigt med planlægning, iværksættelse, koordinering og gennemførelse af psykomotoriske forløb. Herunder evaluering samt faglig og fagpersonlig refleksion. Med henblik på dokumentation og formidling udarbejder den studerende et mindre projekt med anvendelse af videnskabelige metode relateret til afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis. Modulets læringsmål og placering i forhold til praktikkens elementer Læringsmål: 1. Redegøre for og reflektere over metoder, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde 2. Redegøre for professionsudøvelsens etiske forhold og kunne forstå og handle i forhold til disse 3. Kritisk vurdere forsknings- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given psykomotorisk problemstilling 4. Etablere situationer i behandling og undervisning, der støtter klient/deltagere til at udvikle nye handlemuligheder 5. Demonstrere og redegøre for anvendelse af teori om grupper, gruppers processer og -dynamik 6. Beherske grundlæggende principper omkring varetagelse af grupper med udgangspunkt i gruppens proces 7. Demonstrere og redegøre for anvendelse af interview- og samtaleformer 8. Iagttage, identificere og beskrive problemstillinger og udviklingsmuligheder og på baggrund heraf argumentere for og selvstændigt planlægge psykomotorisk intervention 9. Selvstændigt koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere et målrettet, sammenhængende undervisnings- og behandlingsforløb 10. Indgå i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med klient/deltager samt med mono- og tværfaglige samarbejdsparter Primære praktikelementer: Praktikprojekt Praktikprojekt Praktik, praktikprojekt og modulprøve udgør i alt 15 ETCS-point

3 Rammer for praktikken Varighed: 9 uger, med 40 studieaktive timer pr uge. De 40 timer udgøres af udøvende psykomotorisk praksis, planlægning, studietid og tilstedeværelse på praktiksted. Den studerende tilrettelægger timerne i samarbejde med praktiksamarbejdspartner, praktikvejleder og den modul 12 ansvarlig på uddannelsen. Praktikkens indhold: Den udøvende del: kan i princippet være hvad og hvor som helst, hvor den psykomotoriske professionsudøvelse kan komme i anvendelse og give mening for andre/modtagerne. Det kan f.eks. være indenfor individuel undervisning/psykomotorisk behandling, undervisning af grupper i bevægelse eller ergonomi, kan også være konsulentlignende funktioner som foredrag og vejledning i kropslige forhold/kultur på arbejdspladsen, og det kan være teoretisk undervisning med psykomotorikfagligt relevant indhold. Planlægnings- og studietid er bl.a. planlægning og evaluering af praksis - heri indgår didaktisk planlægning af undervisning, forberedelse til behandling, journalskrivning, evaluering af både undervisning og behandling, søgning på, og inddragelse af, relevant teori, indsamling af materiale til afsluttende opgave. Tilstedeværelse på praktikstedet (såfremt det er muligt): tværprofessionelt samarbejde på praktiksted, deltagelse i diverse aktiviteter, herunder frokost- og kaffepauser, planlægning og evaluering af undervisning/behandling, logbogsskrivning, øvrigt administrativt arbejde (f.eks. læse/skrive patientjournal). Observerende del: iagttagelser af målgruppens proces, af praktikstedets arbejdskultur, værdier o.a., af egen udvikling/læring (faglige og fagpersonlige kompetencer) og af egne samarbejdskompetencer. Refleksion og læring: sker på baggrund af den studerendes observationer, jf. ovenfor, og kan tage afsæt i den studerendes læringsmål (jf. SMTTE-plan) for praktikken og øvrige situationer i praktikken, der vækker undren eller på anden måde synes interessante at undersøge. Det forventes at der inddrages teori i refleksionerne. Refleksionen skal indeholde en beskrivelse af emnet/situationen, analyse, diskussion og konklusion. Refleksionerne samles i en logbog, der vedlægges studieplanen. Afsluttende opgave: der samles systematiske observationer undervejs i praktikken til afsluttende opgave. Praktiksted og målgrupper: Praktiksted og målgrupper vælges frit af den studerende. Praktiksted skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. For at få en praktik godkendt skal den studerende: Kunne redegøre for hvordan kravet om minimum 25% praksisudøvelse opfyldes Have en realistisk plan for, hvordan den studerende får/skaffer klienter/deltagere til den udøvende del af praktikken. Have en kontaktperson, såfremt praktikken etableres på en arbejdsplads eller i samarbejde med anden faggruppe. Hvis praktikken er selvstændig (ikke arbejdsplads): beskrive det netværk den studerende vil bruge til at skaffe klienter/deltagere til praktikken, og kunne godtgøre en realistisk mulighed for at skaffe det antal klienter/deltagere der sikrer en praktik, der lever op til kravene. I vurderingen af, hvorvidt en praktikplads kan godkendes, lægges der vægt på: at der er mulighed for relevant afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis at praktikstedet er relevant for den studerendes uddannelse og læring at praktikstedet tilknytter en ansvarlig kontaktperson for praktikken

4 at praktikstedet samarbejder med den praktikvejleder, som knyttes til den studerende af undervisningsinstitutionen Godkendelse af praktikken: Praktikkontrakt med oplysninger om aftalen med praktiksted, skal godkendes og underskrives af praktikkontaktperson og den modul 12 ansvarlige. Den studerende afleverer kontrakten til den modul 12 ansvarlige når den er underskrevet af praktikkontaktperson. Forberedelse til praktikken/ studieplan For at den studerende kan iværksætte praktikken skal følgende materiale etableres: Fra det entreprenørielle forløb: Udfyldt Business Model Kanvas, NABC-model, og Pitch. Skal godkendes af underviserne på entreprenørskabsforløbet. Pitch skal godkendes af praktikvejleder Den studerendes egne faglige og personlige læringsmål for praktikken, med SMTTE-modellen. Skal godkendes af praktikvejleder saftaler: hvordan og hvornår vejledning finder sted, aftaler om aflevering af skriftligt materiale (f.eks. refleksioner over egen læring, didaktiske overvejelser, evalueringer, journaluddrag), tilbagemelding på skriftlige afleveringer, samt aftale om hvornår godkendelsesobservation skal finde sted skal godkendes af den modul 12 ansvarlige og praktikvejleder Arbejdsskema for praktikperioden Skal godkendes af den modul 12 ansvarlige og praktikvejleder Forsikring Uddannelsessøgende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, er forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Forsikringspligten påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor praktikken finder sted. Såfremt praktikken foregår et sted, hvor der ikke er en defineret arbejdsplads, er det den studerendes ansvar at have en erhvervsskadeforsikring. Alle studerende på Psykomotorikuddannelsen har underskrevet erklæring om at de har en sådan. Etiske retningslinjer Den studerende skal i forbindelse med praktikken følge Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer samt regler og retningslinjer, der gælder for praktikstedet og praktikstedets virksomhedsfelt. Den studerende har underskrevet en fortrolighedserklæring som gælder i hele studieforløbet og efter. Den studerende får tilknyttet en ekstern vejleder i praktikken, som er uddannet psykomotorisk terapeut og er beskæftiget i praksisfeltet. Vejlederen er ikke ansat på de konkrete praktiksteder, hvor praktikken udføres. Den enkelte praktikvejleder har typisk flere studerende, som vedkommende er vejleder for. foregår primært ved direkte kontakt og dialog i forbindelse med praktikken. Det vil sige, at vejlederen overværer den studerendes praksisudførelse i et vist omfang og giver direkte vejledning på dette. Derudover er der vejledning i grupper, med udgangspunkt i problemstillinger valgt af de studerende, og der er vejledning i forbindelse med den studerendes udarbejdelse af dele af studieplanen. Vejlederen giver vejledning i forhold til både de specifikke læringsmål i praktikken, samt sparring på de konkrete opgaver, som er relateret til praktikken; teoretiske og didaktiske overvejelser, undervisningsprogrammer, journaler, evalueringer, videns tilegnelse om målgruppen o.a.

5 Hver studerende tildeles 6 timers direkte vejledning i praktikforløbet, fordelt over modul 11 og 12. en kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Endvidere er der 1 times vejledning i forbindelse med vejleders besøg på praktiksted, og 1 time til den afsluttende observation af den studerendes praksis med henblik på godkendelse af praktikken. Vejlederen har derudover timer til koordination, administrativt arbejde, pædagogisk vejledning i forbindelse med studieplanen, samarbejde med praktiksted og den modulansvarlige og kørsel. Vejlederen har adgang til sekretærbistand fra uddannelsesinstitutionen. Praktikvejlederen og den modul 12 ansvarlige på uddannelsesinstitutionen har kontakt omkring den studerendes praktikforløb. Såfremt praktikstedet er på en fast adresse, forventes det, at pågældende praktiksted stiller en kontaktperson til rådighed, der minimum har følgende forpligtelser overfor den studerende: samarbejde med den studerende om udarbejdelse af mødeplan for praktikken, hjælpe den studerende tilrette, vejlede den studerende i forhold til rekrutteringsmuligheder af deltagere til undervisning og behandling, vejlede den studerende i forhold til specifikke problemstillinger vedr. den/de målgrupper den studerende arbejder med i sin praksis, introducere den studerende til praktikstedet som arbejdsplads. Uddannelsesinstitutionen anbefaler at kontaktperson og studerende mødes ½ time pr uge. De studerende etableres i grupper, der tilknyttes en vejleder. Grupperne etableres på modul 11. I disse grupper vil der være både vejledning og supervision. Praktikprojektopgave: den studerende udarbejder en opgave i løbet af praktikperioden. Der introduceres til opgaven i faget videnskabsteori Der skal foreligge en samtykkeerklæring fra den/de personer der indgår i materialet til opgaven. Bedømmelse og godkendelse af praktikken Bedømmelse og godkendelse af praktikken sker på følgende grundlag: Aflevering af ugentlige refleksioner over egen praksis, dvs. logbogsmateriale, 1 x ugentligt. Sendes til praktikvejleder pr mail. Praktikvejleder observerer den studerendes praksisudøvelse, enten behandling eller undervisning af grupper, i praktikkens sidste uge. Under observationen vurderes det om den studerende har opnået de færdigheder og kompetencer, som er beskrevet i modulets læringsmål 2,4 og Det er den studerendes ansvar at sikre, at der er klient/deltagere til observationstimen. Hvis der er afbud fra klient, aflyses aftalen med vejleder, og der laves en ny aftale. Journaler og/eller didaktik samt evalueringsmateriale vedr. undervisning, i det omfang praktikvejleder efterspørger. Indhold af journaler og didaktisk materiale vurderes ud fra modulets læringsmål Praktikken er godkendt, når praktikvejleder kan godkende den studerendes praksisudøvelse, logbogsafleveringer, logbogsindhold og studieplan, inklusiv journaler og didaktik. Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til modul 12 prøve skal følgende være opfyldt: Den studerendes målbeskrivelse og overordnede pædagogiske overvejelser skal være godkendt af vejleder inden praktikkens start, dvs. i slutningen af modul 11. Praktikken skal være godkendt af praktikvejleder. Modulprøve: Prøven er en skriftlig, individuel prøve. Materialet til opgaven indsamles under praktikken på modul 12. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Der lægges ved vurderingen vægt på både anvendelse af opgaven som metode og dens psykomotorikfaglige indhold. Omfang:

6 10-12 normalsider, svarende til tegn inkl. mellemrum. Omfang er inklusiv fodnoter, men eksklusiv forside, resume, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere