Klagerne. J.nr UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet forkerte oplysninger om sælgers varmeudgift, og derfor skal betale erstatning til klagerne, samt om indklagede har begået fejl ved ikke at sørge for, at energimærke blev udleveret til klagerne, og ved at give forkerte oplysninger om, at en del af ejendommens areal ikke var boligareal, men registreret som erhvervsareal.

2 2 Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Den 9. januar 2012 udarbejdede indklagede en salgsopstilling. Indklagede havde heri anført, at ejendommen havde et boligareal på 340 m². Det fremgik videre, at den seneste årlige udgift til varme udgjorde kr., og at denne oplysning stammede fra sælger. Ifølge BBR-ejermeddelelse af 14. december 2010 var der i ejendommen 175 m² bolig og 165 m² erhvervsareal, i alt 340 m². Klagerne har oplyst, at de selv sørgede for ændring af dette hos kommunen til udelukkende boligareal på 340 m², hvilket fremgår af BBR-ejermeddelelse af 16. januar Klagerne foretog ændringen for at kunne få mulighed for at tegne ejerskifteforsikring. Kommunen havde i BBR-ejermeddelelsen anført følgende bemærkning: Sammenlægning af lejlighed og erhverv skal lovliggøres ved byggetilladelse (er søgt mangler ejers underskrift) Den 13. januar 2012 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen for kr. til overtagelse den 13. januar Det fremgik af købsaftalen bl.a.: ENERGIMÆRKE: Da ejendommen er omfattet af energimærkningsloven, påhviler det sælger at fremlægge energimærke og energiplan for ejendommen. Da disse dokumenter på købsaftalens tidspunkt endnu ikke foreligger er det aftalt, at køber er berettiget til at lade energimærkning og energiplan udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker indenfor en rimelig frist, jf. i øvrigt 16 i lov om fremme af energi- og vandbesparelse i bygninger. Køber kan ikke i anledning af dokumenternes indhold fremsætte krav overfor sælger af nogen art, udover selve fremlæggelsen af de to dokumenter. Det fremgik videre af købsaftalen, at der var udarbejdet tilstandsrapport den 10. januar 2012 og ejerskifteforsikringstilbud den 12. januar 2012, og at begge dokumenter var udleveret til klagerne. Klagerne har fremlagt kopi af 2 varmeregnskaber for ejendommen fra fjernvarmeselskabet. Fra 7. maj 2007 til 5. maj 2008 havde sælger haft en varmeudgift på kr. Fra 4. maj 2009 til 4. maj 2010 havde sælger haft en varmeudgift på ,70 kr. Klagerne har tillige fremlagt kopi af budgetteret regnskab for perioden 1. februar 2012 til 31. maj 2012 fra fjernvarmeværket. Denne periode på 4 måneder vedrører tiden efter klagernes overtagelse af ejendommen. Fjernvarmeværket skønnede klagernes

3 3 varmeudgift i denne periode til kr. Klagerne har bl.a. anført: Klagerne har gennem hele købsforløbet fået oplyst, at der var en årlig varmeudgift på kr. Efter klagernes overtagelse af ejendommen har klagerne konstateret, at den faktiske årlige udgift har været kr. Havde klagerne kendt til denne høje udgift, ville klagerne ikke have valgt at købe ejendommen. Indklagede har henvist til, at sælgers varmeforbrug har været konstant de sidste 5 år, og at det blot er prisen på fjernvarme, der er steget, men klagerne skal modtage oplysninger om det seneste varmeforbrug og seneste varmeudgift, og ikke gamle oplysninger. Den dag, hvor klagerne skulle underskrive købsaftalen, oplyste indklagede, at klagerne ikke kunne få en ejerskifteforsikring, idet der var erhverv i ejendommen. Denne oplysning havde ikke tidligere været fremme. Indklagede meddelte, at det var ligegyldigt med ændring fra erhverv til bolig, og at klagerne slet ikke havde brug for en ejerskifteforsikring. Klagerne fik imidlertid selv kommunen til at ændre i BBRejermeddelelsen, således at klagerne kunne få forsikringen, hvorefter klagerne underskrev købsaftalen. Klagerne har selv måttet betale et beløb på kr. til kommunen for ændringen af BBR-ejermeddelelsen, hvilket ikke er rimeligt, når klagerne ifølge salgsopstillingen købte ejendommen som bolig. Klagerne bad i forbindelse med underskrivelsen af købsaftalen om at få udleveret energimærkningen, hvortil indklagede oplyste, at denne var forsinket. Da energimærkningen heller ikke senere fremkom, oplyste indklagede, at denne ikke var nødvendig, selvom det fremgik af købsaftalen. Energimærkningen blev aldrig udarbejdet. Det er mægler, der ifølge lovgivningen skal sørge for energimærke, og sælger skal betale herfor. Klagerne står derfor uforstående over for, hvordan indklagede kan mene, at det alene er klagernes ansvar. Klagerne har ikke modtaget rådgivning fra sin egen ejendomsmægler i forbindelse med købet. Klagernes ejendomsmægler har alene stået for udarbejdelse af skødet. Indklagede har bl.a. anført: Oplysningen om den årlige varmeudgift på kr. stammede fra sælger, hvilket også fremgår af salgsopstillingen. Indklagede forsøgte at få denne oplysning verificeret hos fjernvarmeselskabet, men selskabet nægtede at udlevere oplysninger til en anden end sælger, også selvom indklagede havde en gyldig formidlingsaftale med sælger. Først efter at klagerne har indgivet klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling, blev indklagede bekendt med, at den reelle varmeudgift var højere end anført i

4 4 salgsopstillingen. En mulig forklaring herpå kunne være, at sælger havde opdelt boligen i erhverv og bolig. Sælger har således oplyst, hvad hun privat brugte på varme, hvilket svarer til ca kr. Den reelle varmeudgift for hele ejendommen har i sælgers ejertid været ca kr. Sælger har haft det samme varmeforbrug i de sidste ca. 5 år. Varmeforbruget er ikke steget, men en prisstigning har medført, at udgiften er steget. Indklagede har haft indtryk af, at klagerne i forbindelse med handlen har fået rådgivning af deres egen ejendomsmægler. Der skal ske identifikation mellem klagerne og deres rådgiver, hvorfor det er klagernes egen skyld, at de ikke har påpeget, at der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for ejendommens varmeudgifter. Klagerne kunne selv have fået udarbejdet energimærkning for sælgers regning. Herved kunne klagerne have opnået den nødvendige dokumentation for det faktiske forbrug. Indklagede forsøgte at få den byggesagkyndige, der udarbejdede tilstandsrapporten, til også at udarbejde energimærke, men den byggesagkyndig oplyste, at dette ville være omsonst og ligegyldigt, idet ejendommen var i sådan en god stand, at det ikke ville være muligt at forbedre energiforbruget. Dette blev meddelt klagerne, der ikke svarede herpå, herunder heller ikke meddelte, at klagerne på trods heraf ønskede at få udarbejdet energimærke. Klagerne har fremlagt kopi af budgetteret regnskab fra fjernvarmeselskabet. Ved en eventuel erstatningsopgørelse skal der imidlertid ikke tages hensyn til, hvad klagernes varmeudgift er, men alene til sælgers. Indklagede kan i øvrigt henvise til en dom i en lignende sag U V. Mægleren blev frifundet for erstatningsansvar under henvisning til, at mægleren ikke havde handlet ansvarspådragende ved ikke at efterkontrollere sælgernes oplysninger om en ejendoms varmeforbrug. Det er korrekt, at indklagede oplyste til klagerne, at underskrivelsen af købsaftalen måtte sættes i bero, idet det ikke var muligt at få indhentet tilbud på ejerskifteforsikring, da ejendommen var delt op i bolig og erhverv. Dette problem kunne løses ved at ændre BBR-ejermeddelelsen, således at der alene var bolig, og herefter få noteret i tilstandsrapporten, at ejendommen nu kun var bolig. Indklagede tilbød at sørge herfor, men klagerne valgte selv at gøre dette. Nævnet udtaler: Det fremgår af 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2006 om ejendomsformidling, at der i salgsopstillingen vedrørende udgifter til vand og varme skal gives oplysning om sælgers seneste årsforbrug og udgiften hertil. I den foreliggende sag, hvor ejendommen opvarmes med fjernvarme, finder nævnet, at

5 5 indklagede ikke har opfyldt sin undersøgelsespligt ved at henholde sig til sælgers mundtlige oplysninger om varmeudgiften. Nævnet finder således, at sagen ikke er sammenlignelig med den sag, der blev afgjort i Vestre Landsrets dom af 15. november 2007, gengivet i UfR V, og hvor Vestre Landsret udtalte, at det efter den dagældende bekendtgørelse om ejendomsformidling påhviler [ ] en ejendomsformidler hos sælgeren at fremskaffe oplysning om det seneste årsforbrug af varme og udgiften hertil, men der kan ikke af denne bestemmelse udledes en generel pligt for en ejendomsformidler til at efterkontrollere sælgerens oplysninger, når opvarmningen som ved det aktuelle salg sker ved oliefyr. Nævnet finder ikke, at indklagede har overholdt sin undersøgelsespligt ved at henholde sig til sælgers mundtlige oplysninger herom. Hvis forsyningsselskabet ikke vil udlevere oplysning herom til indklagede, selvom sælger har givet fuldmagt hertil, skal indklagede anmode sælger om at indhente dokumentationen hos forsyningsselskabet og give denne til indklagede. Der er ikke i sagen fremlagt dokumentation for sælgers seneste årlige varmeudgift, men indklagede har erkendt, at denne er meget højere end de oplyste kr., hvorfor nævnet lægger dette til grund. Efter 24, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom har en forbruger ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler, hvis forbrugeren lider tab som følge af, at formidleren tilsidesætter sine pligter efter loven eller aftalen. Ved i salgsopstillingen at oplyse en varmeudgift, der ikke var sælgers seneste årsudgift, har indklagede tilsidesat sine pligter efter lovgivningen. Nævnets formand og Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter i nævnet (3 medlemmer) udtaler om spørgsmålet om erstatning: Ved afgørelsen af, om klagerne har lidt et tab som følge af de forkerte anvendelsesudgifter, påhviler det klagerne at bevise, at indklagede har vurderet salgsprisen på ejendommen forkert, og dermed at klagerne som følge af den fejlagtige oplysning har betalt for meget for ejendommen. Afgørelsen af dette spørgsmål er ikke egnet til nævnsbehandling, idet en stillingtagen hertil vil kræve en bevisførelse, herunder afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Vi stemmer derfor for, at spørgsmålet om tilkendelse af erstatning afvises fra nævnsbehandling, men udtaler kritik af indklagedes mangelfulde arbejde. Forbrugerrådets og Grundejernes Landsorganisations repræsentanter i nævnet (2 medlemmer) udtaler: Vi er enige i at udtale kritik af indklagedes mangelfulde arbejde. Vi finder videre, at indklagedes oplysning om varmeudgiften må anses for en tilsikring vedrørende størrelsen/niveauet af varmeudgiften. Da oplysningen ikke var korrekt, skal indklagede betale erstatning til klagerne. I overensstemmelse med tidligere nævnspraksis stemmer vi for at udmåle erstatningen med udgangspunkt i den årlige difference mellem de

6 6 forkerte og de korrekte oplysninger kapitaliseret med 6. Der er ikke i forbindelse med sagen fremkommet dokumentation for sælgers seneste årsudgift til varme, hvorfor vi ikke kan angive erstatningens størrelse. Efter stemmeflertallet udtales kritik af indklagedes mangelfulde arbejde, mens spørgsmålet om tilkendelse af erstatning afvises fra nævnsbehandling. Det fremgår af 6, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, at energimærkning skal foreligge i forbindelse med salg, og at det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen. Da tilstandsrapporten er blevet udarbejdet før handlens indgåelse, lægger nævnet til grund, at også energimærket kunne have været udarbejdet før købsaftalens underskrivelse. Nævnet finder det herefter kritisabelt, at indklagede ikke har sørget for, at ovennævnte bestemmelse blev overholdt, og at der ikke er udleveret et energimærke til klagerne forinden købsaftalens underskrivelse. Det fritager ikke indklagede for denne forpligtelse, at det fremgår af samme lov, at hvis køber ikke har fået udleveret ejendommens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for sælgerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Som følge heraf finder nævnet, at indklagede skal levere et energimærke til klagerne eller erstatte klagerne udgiften til energimærke med et skønsmæssigt fastsat beløb på kr. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede i salgsopstillingen anførte, at der var tale om en ejendom med 340 m² boligareal, når det korrekte var 175 m² boligareal og 165 m² erhvervsareal ifølge BBR-ejermeddelelsen. Klagerne ønskede ikke en bolig med erhvervsareal og foranstaltede derfor ændring heraf hos kommunen inden handlens indgåelse. Nævnet kan ikke pålægge mægleren at erstatte klagernes udgifter i den forbindelse, idet klagerne kunne have valgt ikke at købe ejendommen, efter at klagerne blev bekendt med, at der var registreret et erhvervsareal i ejendommen. Konklusion: Indklagede skal herefter levere et energimærke til klagerne eller betale kr. til klagerne. Hvis indklagede vælger at betale kr. skal beløbet forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra 29. marts 2012, til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal indklagede endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne.

7 7 Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal indklagede, jf. 27 i Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, endvidere betale kr.+ moms til nævnet for behandling af nærværende klagesag. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere