Tandlægernes Tryghedsordninger. Særlige emner 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægernes Tryghedsordninger. Særlige emner 2014"

Transkript

1 Tandlægernes Tryghedsordninger Særlige emner 2014

2 Særlige emner til Tryghedsordningernes generalforsamling Investeringsstrategi Tryghedsordningerne har en investeringsstrategi, der med en relativ konservativ tilgang skal sikre drift af Tryghedsordningernes aktiviteter med et årligt afkast. Tryghedsordningernes bestyrelse har ud fra et ønske om at optimere aktivsammensætningen og dermed også afkastet, valgt at lade Lægernes Pensionsbank varetage forvaltningen af Tryghedsordningernes investeringer. Det er bestyrelsens vurdering, at for at opretholde det hidtidige afkastkrav, er det nødvendigt, under hensyntagen til det meget lave renteniveau, at blive mere risikovillig, men fortsat indenfor et relativt konservativt udgangspunkt. Med det aktuelle forslag til ny investeringsstrategi finder bestyrelsen, at der udøves aktiv porteføljepleje samtidig med at risikoen spredes og optimalt afkast sikres. 2. Revision af dagpengeordningen I tilfælde af at overenskomsten ophører og/eller at Regionen ikke længere indbetaler jfr. 29 i den nuværende overenskomst, ønskes der en bestemmelse om, at TDLT s bestyrelse kan fastsætte, hvad der skal indbetales til dagpengeordningen, for at denne kan videreføres frem til den førstkommende ordinære generalforsamling uden at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. TDLT s bestyrelse skal på førstkommende generalforsamling præsentere principperne for hvordan indbetalingerne fremadrettet skal beregnes. I arbejdet med at gøre dagpengeordningen mere tidssvarende og relevant har Tryghedsordningernes bestyrelse analyseret brugen af de enkelte ydelser henhørende under dagpengeordningen. På baggrund af bestyrelsens drøftelser og tilbagemeldinger fra drøftelser i kredsbestyrelser i foråret 2014 har bestyrelsen følgende oplæg til ændringer af ordningen: Der ønskes en fast karensperiode på 15 dage uanset længden af den samlede sygeperiode, således at der ikke kan være en økonomisk motivering i at have en sygeperiode på mere end 40 dage. Den samlede sygeperiode skal fortsat beregnes fra 1. sygedag og kan maksimalt udbetales 1 år, hvilket betyder, at der herefter samlet kan udbetales i maksimalt 238 dage mod 253 dage tidligere. Ydelsen skal kunne være mere variabel hen over den samlede sygeperiode, da behovet ikke nødvendigvis er ensartet i hele perioden. Beregningsgrundlaget fastsættes mere ensartet for alle, således at det som hovedregel altid er omsætningen det seneste kalenderår, der lægges til grund. Der skal dog fortsat være mulighed for at der i særlige situationer kan vælges et andet beregningsgrundlag, hvis tandlægens omsætning i seneste kalenderår har adskilt sig væsentligt fra et sædvanligt arbejdsår. Dødsfaldsydelsen til efterladte fastsættes til et fast beløb, der ligger tæt på den hidtidige gennemsnitlige ydelse. En forudbestemt fast ydelse, vil være administrativt lettere at håndtere, og kan derfor udbetales hurtigere til de efterladte. De efterladte skal ikke både kunne modtage efterløn fra afdødes arbejdsgiver og dødsfaldsydelse. I sådanne tilfælde bortfalder retten til dødsfaldsydelse. Hvor TDLT s bestyrelse i perioden mellem 2 generalforsamlinger vurderer, at det hidtil fastsatte niveau for dagpengeydelsens størrelse og/eller udbetalingsperiodens længde ikke kan opretholdes, henset til TDLT s økonomi, kan bestyrelsen ændre såvel ydelsens størrelse som udbetalingsperiodens længde. Der foretages modregning af refusion fra barsel.dk i bar- 2 Særlige emner 2014

3 selsdagpenge til arbejdsgiveren, for at frigive flere midler til ydelser ved sygdom. Vikarhjælp afskaffes, de ordningen virker urimelig og tilfældig. Det er bestyrelsens vurdering, at hovedparten af tandlægerne vil få mere ud af ordningen med de foreslåede ændringer i forhold til den nuværende ordning. Der er i ovennævnte ændringer alene tiltænk en omfordeling af de allerede aftalte indbetalinger. Det er således et oplæg til, at den samme økonomiske ramme kan fordeles mere hensigtsmæssigt i relation til dagpengeordningens formål. Særlige emner

4 FORSLAG TIL NY INVESTERINGSSTRATEGI Mål Målet med en investeringsstrategi er at opnå størst muligt afkast på langt sigt under hensyntagen til risiko, lovgivning, skat og etik, miljø og sociale forhold. Derudover skal det tilstræbes, at der er et årligt afkast, som skal sikre drift af TDLT s aktiviteter. Investeringsrådgiver Bestyrelsen udpeger en investeringsrådgiver, som varetager investeringen for TDLT. Investeringsrådgiveren skal både rådgive og støtte i de strategiske og taktiske investeringsbeslutninger. De taktiske investeringsbeslutninger kan håndteres via en forvaltningsaftale eller en rådgivningsaftale. Investeringsrådgiveren skal kunne foretage den administrative placering og regelmæssig afrapportering. Investeringsrådgiveren vælges ud fra kriterier som omdømme, kvalitet, pris og historisk performance samt evne til rådgivning. Fremtidig aktivsammensætning Det er et væsentligt led i investeringsstrategien at sprede investeringerne på de forskellige aktivtyper, herunder obligationstyper, aktier og alternative investeringer, ligesom der tilstræbes en internationalisering af aktiverne for at sprede risici. Under hensyntagen til organisationens lange investeringshorisont og ønske om relativ lav risiko, skal investeringerne foretages efter følgende retningslinjer: Investeringerne skal ud fra et strategisk udgangspunkt placeres efter følgende idealvægte: 70 pct. obligationer 30 pct. aktier Etik, miljø og social ansvarlighed TDLT s mål på investeringsområdet er at opnå det højest mulige afkast under hensyntagen til risiko, skat, lovregler m.m., men også under forudsætning af, at der udelukkende investeres i, hvad medlemmerne og offentligheden opfatter som respektable virksomheder. Samtidig er det bestyrelsens opfattelse, at virksomheder, der drives i overensstemmelse med standarder, som offentligheden opfatter som etisk, miljømæssig og social korrekte, på langt sigt vil give gode afkast. Som led i den almindelige investeringsanalyse er formueforvalteren opmærksom på, om der fremkommer information om, at selskaberne ikke lever op til På investeringstidspunktet arbejdes der efter følgende taktiske rammer: Overvægt Undervægt Neutralvægt Andelen af aktier er op til 10 procent point højere end idealvægten Andelen af aktier er op til 20 procent point lavere end idealvægten Andelen af aktier følger idealvægten almindelige etiske, miljømæssige og socialt ansvarlige standarder vedrørende generel forretningsadfærd, miljø, menneskerettigheder o.l., men der foretages ikke mere omfattende undersøgelser på dette specifikke område. 4 Særlige emner 2014

5 ændringsforslag til vedtægter Nuværende vedtægter 2 - Tryghedsordningernes indtægter 2.1 Indbetalinger i følge skriftlig tilsagnserklæring fra den enkelte under overenskomsten mellem TF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn virkende tandlæge. I henhold til overenskomsten mellem TF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn foretages indbetalingerne af Regionerne. 2.2 Èngangsbetalinger fra Regionerne, når det efter TF s overenskomstudvalgs bedømmelse af beregningsmæssige grunde skønnes mest formålstjenligt med en samlet betaling. 2.3 Administrationsbidrag fra pensions- og forsikringsordninger. 2.4 Kapitalafkast. 2.5 Eventuelle frivillige donationer, herunder midler fra TF efter hovedgeneralforsamlingsbeslutning. 2 - Tryghedsordningernes indtægter Motivering: I tilfælde af at overenskomsten ophører eller at Regionen ikke længere indbetaler jfr. 29 i den nuværende overenskomst, ønskes der en bestemmelse om, at TDLT s bestyrelse kan fastsætte, hvad der skal indbetales for at kunne videreføre dagpengeordningen frem til den førstkommende ordinære generalforsamling uden at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. TDLT s bestyrelse skal på førstkommende generalforsamling præsentere principperne for hvordan indbetalingerne fremadrettet skal beregnes. 2.1 Indbetalinger i følge skriftlig tilsagnserklæring fra den enkelte under overenskomsten mellem TF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn virkende tandlæge. I henhold til overenskomsten mellem TF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn foretages indbetalingerne af Regionerne. Ophører overenskomsten og/eller stopper indbetalingerne fra Regionerne, fastsætter bestyrelsen det beløb, der af de pågældende tandlæger skal indbetales til Tryghedsordningerne frem til førstkommende generalforsamling. Repræsentantskabet tager på den førstkommende generalforsamling efter ophør af indbetalinger fra Regionerne stilling til, hvilke principper for indbetalinger, der skal anvendes fremadrettet. 2.2 Èngangsbetalinger fra Regionerne, når det efter TF s overenskomstudvalgs bedømmelse af beregningsmæssige grunde skønnes mest formålstjenligt med en samlet betaling. 2.3 Administrationsbidrag fra pensions- og forsikringsordninger. 2.4 Kapitalafkast. 2.5 Eventuelle frivillige donationer, herunder midler fra TF efter hovedgeneralforsamlingsbeslutning. Særlige emner

6 5 - Midlernes anvendelse 5 - Midlernes anvendelse Motivering: Der ønskes en fast karensperiode på 15 dage uanset længden af den samlede sygeperiode, således at der ikke kan være en økonomisk motivering i at have en sygeperiode på mere end 40 dage. Den samlede sygeperiode skal fortsat beregnes fra 1. sygedag og kan maksimalt udbetales 1 år, hvilket betyder, at der samlet nu kan udbetales i maksimalt 238 dage mod 253 dage tidligere. Ydelsen skal kunne være mere variabel hen over den samlede sygeperiode, da behovet ikke nødvendigvis er ensartet i hele perioden. Beregningsgrundlaget fastsættes mere ensartet for alle, således at det som hovedregel altid er omsætningen det seneste kalenderår, der lægges til grund. Der skal dog fortsat være mulighed for at der i særlige situationer kan vælges et andet beregningsgrundlag, hvis tandlægens omsætning i seneste kalenderår har adskilt sig væsentligt fra et sædvanligt arbejdsår. Dødsfaldsydelsen til efterladte fastsættes til et fast beløb, der ligger tæt på den hidtidige gennemsnitlige ydelse. En forudbestemt fast ydelse, vil være administrativt lettere at håndtere, og kan derfor udbetales hurtigere til de efterladte. De efterladte skal ikke både kunne modtage efterløn fra afdødes arbejdsgiver og dødsfaldsydelse. I sådanne tilfælde bortfalder retten til dødsfaldsydelse. Hvor TDLT s bestyrelse i perioden mellem 2 generalforsamlinger vurderer, at det hidtil fastsatte niveau for dagpengeydelsens størrelse og/eller udbetalingsperiodens længde ikke kan opretholdes henset til TDLT s økonomi, kan bestyrelsen ændre såvel ydelsens størrelse som udbetalingsperiodens længde. Der foretages modregning af refusion fra barsel.dk i barselsdagpenge til arbejdsgiveren, for at frigive flere midler til ydelser ved sygdom. Vikarhjælp afskaffes, da ordningen virker urimelig og tilfældig. Konsekvensrettelse af nummereringen, således at denne er fortløbende. 6 Særlige emner 2014

7 5.A Dagpengeydelser 5.A.1 TDLT er en kollegial hjælpekasse, hvis midler kan anvises til tandlæger, der er medlem af TF, jfr. 1. Ydelserne udbetales til medlemmet efter følgende regler: 5.A.2 Såfremt en tandlæge er erhvervsudygtig som følge af sygdom og/eller ulykke i mere end 20 på hinanden følgende hverdage (lørdage regnes ikke for hverdage), vil denne i dagpengeydelser kunne få anvist et beløb pr. sygehverdag fra og med den 21. sygehverdag i maksimalt 1 år efter erhvervsudygtighedens indtræde. Dersom den pågældende tandlæge generhverver erhvervsevnen efter at have modtaget dagpenge i de maksimale 253 dage, vil ovennævnte bestemmelse finde anvendelse i gentagelsestilfælde af samme diagnosticerede lidelse/ sygdomsforløb, dog kan en ny 5.A.-sag tidligst påbegyndes efter 12 måneders raskperiode. Såfremt en tandlæge på udbetalingstidspunktet er fyldt 65 år og klinikken sælges, vil der maksimalt kunne udbetales sygedagpenge i 3 måneder fra salgsdatoen (ejerskifte), hvis tandlægen samtidig ophører med at arbejde. 5.A Dagpengeydelser 5.A.1 TDLT er en kollegial hjælpekasse, hvis midler kan anvises til tandlæger, der er medlem af TF, jfr. 1. Ydelserne udbetales til medlemmet efter følgende regler: 5.A.2 Såfremt en tandlæge er erhvervsudygtig som følge af sygdom og/eller ulykke i mere end 15 på hinanden følgende hverdage (lørdage regnes ikke for hverdage), vil denne i dagpengeydelser kunne få anvist et beløb pr. sygehverdag fra og med den 16. sygehverdag i maksimalt 1 år efter erhvervsudygtighedens indtræden. Dersom den pågældende tandlæge generhverver erhvervsevnen efter at have modtaget dagpenge i de maksimale 238 dage, vil ovennævnte bestemmelse finde anvendelse i gentagelsestilfælde af samme diagnosticerede lidelse/ sygdomsforløb, dog kan en ny 5.A.-sag tidligst påbegyndes efter 12 måneders raskperiode. Såfremt en tandlæge på udbetalingstidspunktet er fyldt 65 år og klinikken sælges, vil der maksimalt kunne udbetales sygedagpenge i 3 måneder fra salgsdatoen (ejerskifte), hvis tandlægen samtidig ophører med at arbejde. Særlige emner

8 5.A.3 Såfremt den fulde erhvervsudygtighed varer mere end 40 sygehverdage inden for det maksimale år, skal TDLT yde op til 20 dages dagpenge for den i punkt 5.A.2 nævnte karensperiode. Dette beløb ydes senest ved udbetalingsperiodens afslutning. 5.A.4 Såfremt flere sygdomsperioder følger hurtigt efter hinanden eller ved dødsfald, kan TDLT fravige kravet om karenstid. I førstnævnte tilfælde regnes ydelsesperiodens længde dog stadig fra den oprindelige karenstids udløb. 5.A.5 TDLT kan dispensere fra karensbestemmelsen, når tandlægen gennem hospitalsindlæggelser, institutionsanbringelser eller lignende inden for det sidst forløbne år kan dokumentere flere perioder af erhvervsudygtighed, som hver for sig er kortere end regulativets karens, men samlet overstiger denne. 5.A.6 TDLT kan endvidere, hvis en sygdomsperiode efterfølges af en periode med delvis erhvervsgenoptagelse, tildele en gradueret dagpengeydelse inden for de i 5.A.2. givne tidsrammer. 5.A.3 Udgår, og erstattes af ny 5.A.3 (tidligere 5.A.5): TDLT s bestyrelse kan dispensere fra karensbestemmelsen, når tandlægen gennem hospitalsindlæggelser, institutionsanbringelser eller lignende inden for det sidst forløbne år kan dokumentere flere perioder af erhvervsudygtighed, som hver for sig er kortere end regulativets karens, men samlet overstiger denne. 5.A.4 Udgår, men erstattes af ny 5.A.4 (tidligere 5.A.6): TDLT s bestyrelse kan endvidere, hvis en sygdomsperiode efterfølges af en periode med delvis erhvervsgenoptagelse, tildele en gradueret dagpengeydelse inden for de i 5.A.2. givne tidsrammer. 5.A.5 Er flyttet til 5.A.3. ny 5.A.5: (tidligere 5.A.11) Dersom en privatansat tandlæge afgår ved døden, kan arbejdsgiveren, såfremt vedkommende er pligtig at betale efterløn til den ansattes efterladte, modtage dagpengeydelse svarende til, hvad der i denne periode ville være blevet udbetalt i tilfælde af sygdom, dog uden karens. 5.A.6 Er flyttet til 5.A.4 5.A.7 I tilfælde af dødsfald kan der udbetales et beløb svarende til 60 dages sygedagpenge til tandlægens ægtefælle, samlever eller hjemmeboende børn under 21 år. 5.A.7 (Ny 5.A.6) I tilfælde af dødsfald kan der udbetales et fast beløb til tandlægens ægtefælle, samlever eller hjemmeboende børn under 21 år i de tilfælde, hvor afdødes efterladte ikke er berettiget til efterløn fra afdødes arbejdsgiver. Dødsfaldsydelsens størrelse fastsættes årligt af TDLT s bestyrelse. 8 Særlige emner 2014

9 5.A.8 Ydelsen pr. sygehverdag fastsættes årligt af TDLT. Dagpengeydelsen udgør en procentsats af den enkelte tandlæges omsætning i henhold til refusion af ydelser fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ydelsen beregnes på grundlag af omsætningen i de nærmest forudgående et eller to kalenderår, subsidiært de 12 eller 24 måneder forud for erhvervsudygtighedens indtræden. Tandlægen vælger selv beregningsperioden. Har tandlægen været fraværende på grund af barsel eller sygdom i dele af de pågældende perioder, kan tandlægen vælge, at dagpengeydelsen beregnes på grundlag af de seneste 36 måneder forud for erhvervsudygtighedens indtræden, såfremt tandlægen i den periode har været medlem af TF og har bidraget til denne dagpengeordning i henhold til overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. I så tilfælde beregnes ydelsen af omsætningen i de seneste 12 måneder inden for 36-måneders perioden, hvor der ikke har været fravær på grund af barsel eller sygdom. 5.A.8 (Ny 5.A.7) Ydelsen pr. sygehverdag fastsættes årligt af TDLT s bestyrelse. Ydelsen pr. sygedag kan variere indenfor den samlede udbetalingsperiode. Dagpengeydelsen udgør en procentsats af den enkelte tandlæges omsætning i henhold til refusion af ydelser fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ydelsen beregnes på grundlag af omsætningen i det nærmest forudgående kalenderår, forud for erhvervsudygtighedens indtræden. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra grundlaget for beregning af ydelsen, fx grundet barsel, sygdom eller lign. i det nærmeste forudgående kalenderår. 5.A.9 I tilfælde af manglende eller utilstrækkeligt beregningsgrundlag fastsætter TDLT størrelsen af dagpengeydelsen. 5.A.10 Såfremt et medlem endnu ikke har virket under overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn i 12 måneder, beregnes dagpengeydelsen pr. sygehverdag efter det præsterede antal måneders omsætning omregnet til 12 måneder jfr. dog betingelserne i A.11 Dersom en privatansat tandlæge afgår ved døden, kan arbejdsgiveren, såfremt vedkommende er pligtig at betale efterløn til den ansattes efterladte, modtage dagpengeydelse svarende til, hvad der i denne periode ville være blevet udbetalt i tilfælde af sygdom, dog uden karens. 5.A.9 (ny 5.A.8) I tilfælde af manglende eller utilstrækkeligt beregningsgrundlag fastsætter TDLT størrelsen af dagpengeydelsen. 5.A.10 (Ny 5.A.9) Såfremt et medlem endnu ikke har virket under overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn i 12 måneder, beregnes dagpengeydelsen pr. sygehverdag efter det præsterede antal måneders omsætning omregnet til 12 måneder jfr. dog betingelserne i A.11 Flyttet til ny 5.A.5 Særlige emner

10 5.A.12 Retten til dagpengeydelser anses for at være indtrådt fra 1. sygefraværsdag og opgøres pr. måned. Såfremt erhvervsudygtighed/barselsorlov ikke er anmeldt over for TDLT senest et år efter, at retten til dagpengeydelse er indtrådt, fortabes retten hertil fortløbende 1 år tilbage måned for måned. 5.A.13 Det påhviler tandlægen senest 3 dage efter, at han/hun har genoptaget sit arbejde helt eller delvist, skriftligt at give TDLT oplysning herom. Hvis dette undlades, kan retten til dagpengeydelse fortabes for tiden efter raskmeldingstidspunktet. Retten til dagpenge opgøres pr. måned og manglende oplysning om hel eller delvis genoptagelse kan således medføre fortabelse af dagpengene for en eller flere måneder. 5.A.14 Uberettiget udbetalt dagpengeydelse skal tilbagebetales. 5.A.15 Såfremt antallet af berettigede til dagpengeydelse skulle antage et sådant omfang, at TDLT s midler i en periode ikke er tilstrækkelige til fuld ydelse, kan ydelsen reduceres forholdsmæssigt til alle. 5.A.12 (Ny 5.A.10) Retten til dagpengeydelser anses for at være indtrådt fra 1. sygefraværsdag og opgøres pr. måned. Såfremt erhvervsudygtighed/ barselsorlov ikke er anmeldt over for TDLT senest et år efter, at retten til dagpengeydelse er indtrådt, fortabes retten hertil fortløbende 1 år tilbage måned for måned. 5.A.13 (Ny 5.A.11) Det påhviler tandlægen senest 3 dage efter, at han/hun har genoptaget sit arbejde helt eller delvist, skriftligt at give TDLT oplysning herom. Hvis dette undlades, kan retten til dagpengeydelser fortabes for tiden efter raskmeldingstidspunktet. Retten til dagpenge opgøres pr. måned og manglende oplysning om hel eller delvis genoptagelse kan således medføre fortabelse af dagpengene for en eller flere måneder. 5.A.14 (Ny 5.A.12) Uberettiget udbetalt dagpengeydelse skal tilbagebetales. 5.A.15 (Ny 5.A.13) Såfremt antallet af berettigede til dagpengeydelse skulle antage et sådant omfang, at TDLT s midler i en periode ikke vurderes at være tilstrækkelige til fuld ydelse, kan ydelsen reduceres forholdsmæssigt til alle ligesom udbetalingsperiodens længde kan reduceres for alle. Reduktion af ydelserne og/eller udbetalingsperioden kan tidligst få virkning 3 måneder efter varsel herom. 10 Særlige emner 2014

11 5.A.16 Ved fravær på grund af barsel og adoption anvises et beløb efter samme regler som ved sygdom, dog således at der maksimalt kan udbetales 50 % af det beløb, der udbetales ved sygdom. Perioden, i hvilken en sådan udbetaling kan finde sted, følger som udgangspunkt de funktionærretlige regler, men kan i særlige tilfælde fraviges på grundlag af lægeattest eller erklæring fra adoptionsmyndighederne. Udbetalingen beregnes fra første fraværsdag. 5.A.17 Mandlige tandlæger kan efter ansøgning i forbindelse med barns modtagelse i hjemmet ydes et beløb svarende til det offentliges maksimale dagpengeydelse i en periode på 2 uger (10 hverdage) 5.B Ydelse i særlige tilfælde af akut trang på grund af sygdom, invaliditet eller dødsfald 5.B.1 Enhver tandlæge eller dennes efterladte, hvor den pågældende tandlæge omfattes af bestemmelserne i 1, kan rette henvendelse til TDLT s bestyrelse om hjælp. Hjælpen kan bevilges som engangsydelse og/eller lån. Ydelse til efterladte kan kun søges i umiddelbar tilknytning til dødsfaldet. 5.C Ydelser bevilget efterfølgende 5.C.1 Dersom der i årets løb fremkommer sager af principiel karakter, til hvilke der ikke kan ydes støtte efter disse vedtægter, kan der, såfremt sagen medfører en vedtægtsændring ved førstkommende generalforsamling, efterfølgende bevilges en ydelse svarende til ændringens bestemmelser. 5.A.16 (Ny 5.A.14) Ved fravær på grund af barsel og adoption anvises et beløb efter samme regler som ved sygdom, dog således at refusion fra barsel. dk altid modregnes i ydelsen og der maksimalt kan udbetales 50 % af det beløb, der udbetales ved sygdom. Perioden, i hvilken en sådan udbetaling kan finde sted, følger som udgangspunkt de funktionærretlige regler, men kan i særlige tilfælde fraviges på grundlag af lægeattest eller erklæring fra adoptionsmyndighederne. Udbetalingen beregnes fra første fraværsdag. 5.A.17 (Ny 5.A.15) Mandlige tandlæger kan efter ansøgning i forbindelse med barns modtagelse i hjemmet ydes et beløb svarende til det offentliges maksimale dagpengeydelse i en periode på 2 uger (10 hverdage) 5.B Ydelse i særlige tilfælde af akut trang på grund af sygdom, invaliditet eller dødsfald 5.B.1 Enhver tandlæge eller dennes efterladte, hvor den pågældende tandlæge omfattes af bestemmelserne i 1, kan rette henvendelse til TDLT s bestyrelse om hjælp. Hjælpen kan bevilges som engangsydelse og/eller lån. Ydelse til efterladte kan kun søges i umiddelbar tilknytning til dødsfaldet. 5.C Ydelser bevilget efterfølgende 5.C.1 Dersom der i årets løb fremkommer sager af principiel karakter, til hvilke der ikke kan ydes støtte efter disse vedtægter, kan der, såfremt sagen medfører en vedtægtsændring ved førstkommende generalforsamling, efterfølgende bevilges en ydelse svarende til ændringens bestemmelser. Særlige emner

12 5.D Vikarhjælp 5.D.1 TDLT kan ved erhvervsudygtighed som følge af sygdom/ulykke eller i forbindelse med dødsfald yde et tilskud til udgifterne ved ekstra administration af en vikar. 5.D Vikarhjælp - Udgår 5.D.1 Udgår 5.E Lønsikring 5.E.1 Medlemmer af Tandlægeforeningen, der er i privat ansættelse og arbejder under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og derigennem bidrager til TDLT, kan søge om økonomisk hjælp i tilfælde hvor en arbejdsgiver ulovligt tilbageholder pligtig løn mv. til den ansatte. Såfremt, der ydes bistand, kan TDLT indtræde i den ansattes krav mod arbejdsgiveren og TDLT kan give transport i kravet. 5.F Krav om medlemskab af TF og overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn for at være berettiget til ydelser efter A-D. 5.E Lønsikring (Ny 5.D) 5.E.1 (Ny 5.D.1) Medlemmer af Tandlægeforeningen, der er i privat ansættelse og arbejder under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og derigennem bidrager til TDLT, kan søge om økonomisk hjælp i tilfælde hvor en arbejdsgiver ulovligt tilbageholder pligtig løn mv. til den ansatte. Såfremt, der ydes bistand, kan TDLT indtræde i den ansattes krav mod arbejdsgiveren og TDLT kan give transport i kravet. 5.F (Ny 5.E) Krav om medlemskab af TF og overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn for at være berettiget til ydelser efter A-C. 5.F.1 Medlemmet skal have bidraget til ordningen ved fradrag i det tilkomne beløb fra Regionerne i henhold til de til enhver tid gældende regler for at bevare retten til ydelser nævnt under 5.A-D. 5.F.1 (Ny 5.E.1) Medlemmet skal have bidraget til ordningen ved fradrag i det tilkomne beløb fra Regionerne i henhold til de til enhver tid gældende regler for at bevare retten til ydelser nævnt under 5.A-C. 12 Særlige emner 2014

13 5.F.2 For privatansatte tandlæger, der er medlemmer af TF, gælder: Ydelser nævnt under 5.A-D, udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren er medlem af TF. Den privatansatte tandlæge kan ikke med bindende virkning for TDLT, ved kontraktindgåelse eller på noget senere tidspunkt, fraskrive sig retten til løn eller andre ydelser i henhold til Funktionærloven. Når retten til løn fra arbejdsgiveren ophører, bortfalder retten til ydelser efter 5. A-D, dog ikke i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren på bortfaldstidspunktet modtager dagpenge fra TDLT for den ansatte tandlæge. Hvis arbejdsgiveren ikke er medlem af TF er der ikke bidraget til ordningen for det pågældende ydernummer jfr. 5.F.1, og den privatansatte tandlæge, der arbejder under samme ydernummer, er derfor ikke berettiget til ydelser efter 5. A-D, da det ikke er muligt for ansatte tandlæger at have eget ydernummer ifølge overenskomsten. 5.F.3 For klinikejere, der er medlem af TF, gælder: Hvis den privatansatte tandlæge ikke er medlem af TF, ydes der dagpenge, så længe klinikejeren udbetaler løn til den ansatte tandlæge. Når der ikke længere udbetales pligtmæssig løn til den ansatte tandlæge, ophører ydelserne. Det er en betingelse, at den privatansatte tandlæges tilkomne beløb fra Regionerne har været medregnet i grundlaget for bidraget til ordningen under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, jfr. 5.F.1. 5.F.2 (Ny 5.E.2) For privatansatte tandlæger, der er medlemmer af TF, gælder: Ydelser nævnt under 5.A-C, udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren er medlem af TF. Den privatansatte tandlæge kan ikke med bindende virkning for TDLT, ved kontraktindgåelse eller på noget senere tidspunkt, fraskrive sig retten til løn eller andre ydelser i henhold til Funktionærloven. Når retten til løn fra arbejdsgiveren ophører, bortfalder retten til ydelser efter 5. A-C, dog ikke i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren på bortfaldstidspunktet modtager dagpenge fra TDLT for den ansatte tandlæge. Hvis arbejdsgiveren ikke er medlem af TF er der ikke bidraget til ordningen for det pågældende ydernummer jfr. 5.E.1, og den privatansatte tandlæge, der arbejder under samme ydernummer, er derfor ikke berettiget til ydelser efter 5. A-C, da det ikke er muligt for ansatte tandlæger at have eget ydernummer ifølge overenskomsten. 5.F.3 (Ny 5.E.3) For klinikejere, der er medlem af TF, gælder: Hvis den privatansatte tandlæge ikke er medlem af TF, ydes der dagpenge, så længe klinikejeren udbetaler løn til den ansatte tandlæge. Når der ikke længere udbetales pligtmæssig løn til den ansatte tandlæge, ophører ydelserne. Det er en betingelse, at den privatansatte tandlæges tilkomne beløb fra Regionerne har været medregnet i grundlaget for bidraget til ordningen under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, jfr. 5.E.1. Særlige emner

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Reglerne for dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel og dødsfald er blevet ændret på generalforsamlingen i november 2014. De ændrede regler får betydning

Læs mere

T A N D L Æ G E R N E S T R Y G H E D S O R D N I N G E R V E D T Æ G T E R

T A N D L Æ G E R N E S T R Y G H E D S O R D N I N G E R V E D T Æ G T E R INDHOLD 1 Tryghedsordningernes navn og formål 2 Tryghedsordningernes indtægter 3 Tryghedsordningernes ledelse 4 Tryghedsordningernes funktioner 5 Midlernes anvendelse 5 a Dagpengeydelser 5 b Ydelser i

Læs mere

T A N D L Æ G E R N E S T R Y G H E D S O R D N I N G E R V E D T Æ G T E R

T A N D L Æ G E R N E S T R Y G H E D S O R D N I N G E R V E D T Æ G T E R INDHOLD 1 Tryghedsordningernes navn og formål 2 Tryghedsordningernes indtægter 3 Tryghedsordningernes ledelse 4 Tryghedsordningernes funktioner 5 Midlernes anvendelse 5 a Dagpengeydelser 5 b Ydelser i

Læs mere

Foreningens navn er Tandlægernes Tryghedsordninger (TDLT)

Foreningens navn er Tandlægernes Tryghedsordninger (TDLT) Indholdsfortegnelse 1. Navn... 1 2. Formål... 1 3. Medlemmer... 2 4. Tryghedsordningernes indtægter... 2 5. Generalforsamlingen.... 3 6. Generalforsamlingen forslag og stemmeret... 3 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Næstformand Niels Bruun motiverede forslaget om ny investeringsstrategi, der indebar en lidt højere risikovillighed.

Næstformand Niels Bruun motiverede forslaget om ny investeringsstrategi, der indebar en lidt højere risikovillighed. UDDRAG AF PROTOKOLLAT fra tandlægeforeningens ordinære generalforsamling lørdag den 29. november 2014 på munkebjerg hotel, vejle. 8. Generalforsamling i Tandlægernes Tryghedsordninger a. Årsberetning Formanden

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger - oversigt over vedtægtsændringer

Tandlægernes Tryghedsordninger - oversigt over vedtægtsændringer Aarhus Februar 2016 Sagsnr. 038127-0010 lsa/lsa/ajm Tandlægernes Tryghedsordninger - oversigt over vedtægtsændringer 1. Indledning Nuværende vedtægter Ændringer Bemærkninger 1 - Navn og formål 1.1 Tandlægernes

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2014 Indhold Årsberetning 2014 3 Særlige emner til GF 2014 14 Forslag til ny investeringsstrategi 17 Ændringsforslag til vedtægter 18 Årsrapport 2012 27

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2012 SÆRLIGT EMNE - revideret De obligatoriske ordninger - fakta og tal. Tandlægernes Tryghedsordninger administrerer to obligatoriske ordninger; Dagpengeordningen

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år.

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år. 1 Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. 1. januar 2014

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere