Tandlægernes Tryghedsordninger. Særlige emner 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægernes Tryghedsordninger. Særlige emner 2014"

Transkript

1 Tandlægernes Tryghedsordninger Særlige emner 2014

2 Særlige emner til Tryghedsordningernes generalforsamling Investeringsstrategi Tryghedsordningerne har en investeringsstrategi, der med en relativ konservativ tilgang skal sikre drift af Tryghedsordningernes aktiviteter med et årligt afkast. Tryghedsordningernes bestyrelse har ud fra et ønske om at optimere aktivsammensætningen og dermed også afkastet, valgt at lade Lægernes Pensionsbank varetage forvaltningen af Tryghedsordningernes investeringer. Det er bestyrelsens vurdering, at for at opretholde det hidtidige afkastkrav, er det nødvendigt, under hensyntagen til det meget lave renteniveau, at blive mere risikovillig, men fortsat indenfor et relativt konservativt udgangspunkt. Med det aktuelle forslag til ny investeringsstrategi finder bestyrelsen, at der udøves aktiv porteføljepleje samtidig med at risikoen spredes og optimalt afkast sikres. 2. Revision af dagpengeordningen I tilfælde af at overenskomsten ophører og/eller at Regionen ikke længere indbetaler jfr. 29 i den nuværende overenskomst, ønskes der en bestemmelse om, at TDLT s bestyrelse kan fastsætte, hvad der skal indbetales til dagpengeordningen, for at denne kan videreføres frem til den førstkommende ordinære generalforsamling uden at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. TDLT s bestyrelse skal på førstkommende generalforsamling præsentere principperne for hvordan indbetalingerne fremadrettet skal beregnes. I arbejdet med at gøre dagpengeordningen mere tidssvarende og relevant har Tryghedsordningernes bestyrelse analyseret brugen af de enkelte ydelser henhørende under dagpengeordningen. På baggrund af bestyrelsens drøftelser og tilbagemeldinger fra drøftelser i kredsbestyrelser i foråret 2014 har bestyrelsen følgende oplæg til ændringer af ordningen: Der ønskes en fast karensperiode på 15 dage uanset længden af den samlede sygeperiode, således at der ikke kan være en økonomisk motivering i at have en sygeperiode på mere end 40 dage. Den samlede sygeperiode skal fortsat beregnes fra 1. sygedag og kan maksimalt udbetales 1 år, hvilket betyder, at der herefter samlet kan udbetales i maksimalt 238 dage mod 253 dage tidligere. Ydelsen skal kunne være mere variabel hen over den samlede sygeperiode, da behovet ikke nødvendigvis er ensartet i hele perioden. Beregningsgrundlaget fastsættes mere ensartet for alle, således at det som hovedregel altid er omsætningen det seneste kalenderår, der lægges til grund. Der skal dog fortsat være mulighed for at der i særlige situationer kan vælges et andet beregningsgrundlag, hvis tandlægens omsætning i seneste kalenderår har adskilt sig væsentligt fra et sædvanligt arbejdsår. Dødsfaldsydelsen til efterladte fastsættes til et fast beløb, der ligger tæt på den hidtidige gennemsnitlige ydelse. En forudbestemt fast ydelse, vil være administrativt lettere at håndtere, og kan derfor udbetales hurtigere til de efterladte. De efterladte skal ikke både kunne modtage efterløn fra afdødes arbejdsgiver og dødsfaldsydelse. I sådanne tilfælde bortfalder retten til dødsfaldsydelse. Hvor TDLT s bestyrelse i perioden mellem 2 generalforsamlinger vurderer, at det hidtil fastsatte niveau for dagpengeydelsens størrelse og/eller udbetalingsperiodens længde ikke kan opretholdes, henset til TDLT s økonomi, kan bestyrelsen ændre såvel ydelsens størrelse som udbetalingsperiodens længde. Der foretages modregning af refusion fra barsel.dk i bar- 2 Særlige emner 2014

3 selsdagpenge til arbejdsgiveren, for at frigive flere midler til ydelser ved sygdom. Vikarhjælp afskaffes, de ordningen virker urimelig og tilfældig. Det er bestyrelsens vurdering, at hovedparten af tandlægerne vil få mere ud af ordningen med de foreslåede ændringer i forhold til den nuværende ordning. Der er i ovennævnte ændringer alene tiltænk en omfordeling af de allerede aftalte indbetalinger. Det er således et oplæg til, at den samme økonomiske ramme kan fordeles mere hensigtsmæssigt i relation til dagpengeordningens formål. Særlige emner

4 FORSLAG TIL NY INVESTERINGSSTRATEGI Mål Målet med en investeringsstrategi er at opnå størst muligt afkast på langt sigt under hensyntagen til risiko, lovgivning, skat og etik, miljø og sociale forhold. Derudover skal det tilstræbes, at der er et årligt afkast, som skal sikre drift af TDLT s aktiviteter. Investeringsrådgiver Bestyrelsen udpeger en investeringsrådgiver, som varetager investeringen for TDLT. Investeringsrådgiveren skal både rådgive og støtte i de strategiske og taktiske investeringsbeslutninger. De taktiske investeringsbeslutninger kan håndteres via en forvaltningsaftale eller en rådgivningsaftale. Investeringsrådgiveren skal kunne foretage den administrative placering og regelmæssig afrapportering. Investeringsrådgiveren vælges ud fra kriterier som omdømme, kvalitet, pris og historisk performance samt evne til rådgivning. Fremtidig aktivsammensætning Det er et væsentligt led i investeringsstrategien at sprede investeringerne på de forskellige aktivtyper, herunder obligationstyper, aktier og alternative investeringer, ligesom der tilstræbes en internationalisering af aktiverne for at sprede risici. Under hensyntagen til organisationens lange investeringshorisont og ønske om relativ lav risiko, skal investeringerne foretages efter følgende retningslinjer: Investeringerne skal ud fra et strategisk udgangspunkt placeres efter følgende idealvægte: 70 pct. obligationer 30 pct. aktier Etik, miljø og social ansvarlighed TDLT s mål på investeringsområdet er at opnå det højest mulige afkast under hensyntagen til risiko, skat, lovregler m.m., men også under forudsætning af, at der udelukkende investeres i, hvad medlemmerne og offentligheden opfatter som respektable virksomheder. Samtidig er det bestyrelsens opfattelse, at virksomheder, der drives i overensstemmelse med standarder, som offentligheden opfatter som etisk, miljømæssig og social korrekte, på langt sigt vil give gode afkast. Som led i den almindelige investeringsanalyse er formueforvalteren opmærksom på, om der fremkommer information om, at selskaberne ikke lever op til På investeringstidspunktet arbejdes der efter følgende taktiske rammer: Overvægt Undervægt Neutralvægt Andelen af aktier er op til 10 procent point højere end idealvægten Andelen af aktier er op til 20 procent point lavere end idealvægten Andelen af aktier følger idealvægten almindelige etiske, miljømæssige og socialt ansvarlige standarder vedrørende generel forretningsadfærd, miljø, menneskerettigheder o.l., men der foretages ikke mere omfattende undersøgelser på dette specifikke område. 4 Særlige emner 2014

5 ændringsforslag til vedtægter Nuværende vedtægter 2 - Tryghedsordningernes indtægter 2.1 Indbetalinger i følge skriftlig tilsagnserklæring fra den enkelte under overenskomsten mellem TF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn virkende tandlæge. I henhold til overenskomsten mellem TF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn foretages indbetalingerne af Regionerne. 2.2 Èngangsbetalinger fra Regionerne, når det efter TF s overenskomstudvalgs bedømmelse af beregningsmæssige grunde skønnes mest formålstjenligt med en samlet betaling. 2.3 Administrationsbidrag fra pensions- og forsikringsordninger. 2.4 Kapitalafkast. 2.5 Eventuelle frivillige donationer, herunder midler fra TF efter hovedgeneralforsamlingsbeslutning. 2 - Tryghedsordningernes indtægter Motivering: I tilfælde af at overenskomsten ophører eller at Regionen ikke længere indbetaler jfr. 29 i den nuværende overenskomst, ønskes der en bestemmelse om, at TDLT s bestyrelse kan fastsætte, hvad der skal indbetales for at kunne videreføre dagpengeordningen frem til den førstkommende ordinære generalforsamling uden at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. TDLT s bestyrelse skal på førstkommende generalforsamling præsentere principperne for hvordan indbetalingerne fremadrettet skal beregnes. 2.1 Indbetalinger i følge skriftlig tilsagnserklæring fra den enkelte under overenskomsten mellem TF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn virkende tandlæge. I henhold til overenskomsten mellem TF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn foretages indbetalingerne af Regionerne. Ophører overenskomsten og/eller stopper indbetalingerne fra Regionerne, fastsætter bestyrelsen det beløb, der af de pågældende tandlæger skal indbetales til Tryghedsordningerne frem til førstkommende generalforsamling. Repræsentantskabet tager på den førstkommende generalforsamling efter ophør af indbetalinger fra Regionerne stilling til, hvilke principper for indbetalinger, der skal anvendes fremadrettet. 2.2 Èngangsbetalinger fra Regionerne, når det efter TF s overenskomstudvalgs bedømmelse af beregningsmæssige grunde skønnes mest formålstjenligt med en samlet betaling. 2.3 Administrationsbidrag fra pensions- og forsikringsordninger. 2.4 Kapitalafkast. 2.5 Eventuelle frivillige donationer, herunder midler fra TF efter hovedgeneralforsamlingsbeslutning. Særlige emner

6 5 - Midlernes anvendelse 5 - Midlernes anvendelse Motivering: Der ønskes en fast karensperiode på 15 dage uanset længden af den samlede sygeperiode, således at der ikke kan være en økonomisk motivering i at have en sygeperiode på mere end 40 dage. Den samlede sygeperiode skal fortsat beregnes fra 1. sygedag og kan maksimalt udbetales 1 år, hvilket betyder, at der samlet nu kan udbetales i maksimalt 238 dage mod 253 dage tidligere. Ydelsen skal kunne være mere variabel hen over den samlede sygeperiode, da behovet ikke nødvendigvis er ensartet i hele perioden. Beregningsgrundlaget fastsættes mere ensartet for alle, således at det som hovedregel altid er omsætningen det seneste kalenderår, der lægges til grund. Der skal dog fortsat være mulighed for at der i særlige situationer kan vælges et andet beregningsgrundlag, hvis tandlægens omsætning i seneste kalenderår har adskilt sig væsentligt fra et sædvanligt arbejdsår. Dødsfaldsydelsen til efterladte fastsættes til et fast beløb, der ligger tæt på den hidtidige gennemsnitlige ydelse. En forudbestemt fast ydelse, vil være administrativt lettere at håndtere, og kan derfor udbetales hurtigere til de efterladte. De efterladte skal ikke både kunne modtage efterløn fra afdødes arbejdsgiver og dødsfaldsydelse. I sådanne tilfælde bortfalder retten til dødsfaldsydelse. Hvor TDLT s bestyrelse i perioden mellem 2 generalforsamlinger vurderer, at det hidtil fastsatte niveau for dagpengeydelsens størrelse og/eller udbetalingsperiodens længde ikke kan opretholdes henset til TDLT s økonomi, kan bestyrelsen ændre såvel ydelsens størrelse som udbetalingsperiodens længde. Der foretages modregning af refusion fra barsel.dk i barselsdagpenge til arbejdsgiveren, for at frigive flere midler til ydelser ved sygdom. Vikarhjælp afskaffes, da ordningen virker urimelig og tilfældig. Konsekvensrettelse af nummereringen, således at denne er fortløbende. 6 Særlige emner 2014

7 5.A Dagpengeydelser 5.A.1 TDLT er en kollegial hjælpekasse, hvis midler kan anvises til tandlæger, der er medlem af TF, jfr. 1. Ydelserne udbetales til medlemmet efter følgende regler: 5.A.2 Såfremt en tandlæge er erhvervsudygtig som følge af sygdom og/eller ulykke i mere end 20 på hinanden følgende hverdage (lørdage regnes ikke for hverdage), vil denne i dagpengeydelser kunne få anvist et beløb pr. sygehverdag fra og med den 21. sygehverdag i maksimalt 1 år efter erhvervsudygtighedens indtræde. Dersom den pågældende tandlæge generhverver erhvervsevnen efter at have modtaget dagpenge i de maksimale 253 dage, vil ovennævnte bestemmelse finde anvendelse i gentagelsestilfælde af samme diagnosticerede lidelse/ sygdomsforløb, dog kan en ny 5.A.-sag tidligst påbegyndes efter 12 måneders raskperiode. Såfremt en tandlæge på udbetalingstidspunktet er fyldt 65 år og klinikken sælges, vil der maksimalt kunne udbetales sygedagpenge i 3 måneder fra salgsdatoen (ejerskifte), hvis tandlægen samtidig ophører med at arbejde. 5.A Dagpengeydelser 5.A.1 TDLT er en kollegial hjælpekasse, hvis midler kan anvises til tandlæger, der er medlem af TF, jfr. 1. Ydelserne udbetales til medlemmet efter følgende regler: 5.A.2 Såfremt en tandlæge er erhvervsudygtig som følge af sygdom og/eller ulykke i mere end 15 på hinanden følgende hverdage (lørdage regnes ikke for hverdage), vil denne i dagpengeydelser kunne få anvist et beløb pr. sygehverdag fra og med den 16. sygehverdag i maksimalt 1 år efter erhvervsudygtighedens indtræden. Dersom den pågældende tandlæge generhverver erhvervsevnen efter at have modtaget dagpenge i de maksimale 238 dage, vil ovennævnte bestemmelse finde anvendelse i gentagelsestilfælde af samme diagnosticerede lidelse/ sygdomsforløb, dog kan en ny 5.A.-sag tidligst påbegyndes efter 12 måneders raskperiode. Såfremt en tandlæge på udbetalingstidspunktet er fyldt 65 år og klinikken sælges, vil der maksimalt kunne udbetales sygedagpenge i 3 måneder fra salgsdatoen (ejerskifte), hvis tandlægen samtidig ophører med at arbejde. Særlige emner

8 5.A.3 Såfremt den fulde erhvervsudygtighed varer mere end 40 sygehverdage inden for det maksimale år, skal TDLT yde op til 20 dages dagpenge for den i punkt 5.A.2 nævnte karensperiode. Dette beløb ydes senest ved udbetalingsperiodens afslutning. 5.A.4 Såfremt flere sygdomsperioder følger hurtigt efter hinanden eller ved dødsfald, kan TDLT fravige kravet om karenstid. I førstnævnte tilfælde regnes ydelsesperiodens længde dog stadig fra den oprindelige karenstids udløb. 5.A.5 TDLT kan dispensere fra karensbestemmelsen, når tandlægen gennem hospitalsindlæggelser, institutionsanbringelser eller lignende inden for det sidst forløbne år kan dokumentere flere perioder af erhvervsudygtighed, som hver for sig er kortere end regulativets karens, men samlet overstiger denne. 5.A.6 TDLT kan endvidere, hvis en sygdomsperiode efterfølges af en periode med delvis erhvervsgenoptagelse, tildele en gradueret dagpengeydelse inden for de i 5.A.2. givne tidsrammer. 5.A.3 Udgår, og erstattes af ny 5.A.3 (tidligere 5.A.5): TDLT s bestyrelse kan dispensere fra karensbestemmelsen, når tandlægen gennem hospitalsindlæggelser, institutionsanbringelser eller lignende inden for det sidst forløbne år kan dokumentere flere perioder af erhvervsudygtighed, som hver for sig er kortere end regulativets karens, men samlet overstiger denne. 5.A.4 Udgår, men erstattes af ny 5.A.4 (tidligere 5.A.6): TDLT s bestyrelse kan endvidere, hvis en sygdomsperiode efterfølges af en periode med delvis erhvervsgenoptagelse, tildele en gradueret dagpengeydelse inden for de i 5.A.2. givne tidsrammer. 5.A.5 Er flyttet til 5.A.3. ny 5.A.5: (tidligere 5.A.11) Dersom en privatansat tandlæge afgår ved døden, kan arbejdsgiveren, såfremt vedkommende er pligtig at betale efterløn til den ansattes efterladte, modtage dagpengeydelse svarende til, hvad der i denne periode ville være blevet udbetalt i tilfælde af sygdom, dog uden karens. 5.A.6 Er flyttet til 5.A.4 5.A.7 I tilfælde af dødsfald kan der udbetales et beløb svarende til 60 dages sygedagpenge til tandlægens ægtefælle, samlever eller hjemmeboende børn under 21 år. 5.A.7 (Ny 5.A.6) I tilfælde af dødsfald kan der udbetales et fast beløb til tandlægens ægtefælle, samlever eller hjemmeboende børn under 21 år i de tilfælde, hvor afdødes efterladte ikke er berettiget til efterløn fra afdødes arbejdsgiver. Dødsfaldsydelsens størrelse fastsættes årligt af TDLT s bestyrelse. 8 Særlige emner 2014

9 5.A.8 Ydelsen pr. sygehverdag fastsættes årligt af TDLT. Dagpengeydelsen udgør en procentsats af den enkelte tandlæges omsætning i henhold til refusion af ydelser fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ydelsen beregnes på grundlag af omsætningen i de nærmest forudgående et eller to kalenderår, subsidiært de 12 eller 24 måneder forud for erhvervsudygtighedens indtræden. Tandlægen vælger selv beregningsperioden. Har tandlægen været fraværende på grund af barsel eller sygdom i dele af de pågældende perioder, kan tandlægen vælge, at dagpengeydelsen beregnes på grundlag af de seneste 36 måneder forud for erhvervsudygtighedens indtræden, såfremt tandlægen i den periode har været medlem af TF og har bidraget til denne dagpengeordning i henhold til overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. I så tilfælde beregnes ydelsen af omsætningen i de seneste 12 måneder inden for 36-måneders perioden, hvor der ikke har været fravær på grund af barsel eller sygdom. 5.A.8 (Ny 5.A.7) Ydelsen pr. sygehverdag fastsættes årligt af TDLT s bestyrelse. Ydelsen pr. sygedag kan variere indenfor den samlede udbetalingsperiode. Dagpengeydelsen udgør en procentsats af den enkelte tandlæges omsætning i henhold til refusion af ydelser fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ydelsen beregnes på grundlag af omsætningen i det nærmest forudgående kalenderår, forud for erhvervsudygtighedens indtræden. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra grundlaget for beregning af ydelsen, fx grundet barsel, sygdom eller lign. i det nærmeste forudgående kalenderår. 5.A.9 I tilfælde af manglende eller utilstrækkeligt beregningsgrundlag fastsætter TDLT størrelsen af dagpengeydelsen. 5.A.10 Såfremt et medlem endnu ikke har virket under overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn i 12 måneder, beregnes dagpengeydelsen pr. sygehverdag efter det præsterede antal måneders omsætning omregnet til 12 måneder jfr. dog betingelserne i A.11 Dersom en privatansat tandlæge afgår ved døden, kan arbejdsgiveren, såfremt vedkommende er pligtig at betale efterløn til den ansattes efterladte, modtage dagpengeydelse svarende til, hvad der i denne periode ville være blevet udbetalt i tilfælde af sygdom, dog uden karens. 5.A.9 (ny 5.A.8) I tilfælde af manglende eller utilstrækkeligt beregningsgrundlag fastsætter TDLT størrelsen af dagpengeydelsen. 5.A.10 (Ny 5.A.9) Såfremt et medlem endnu ikke har virket under overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn i 12 måneder, beregnes dagpengeydelsen pr. sygehverdag efter det præsterede antal måneders omsætning omregnet til 12 måneder jfr. dog betingelserne i A.11 Flyttet til ny 5.A.5 Særlige emner

10 5.A.12 Retten til dagpengeydelser anses for at være indtrådt fra 1. sygefraværsdag og opgøres pr. måned. Såfremt erhvervsudygtighed/barselsorlov ikke er anmeldt over for TDLT senest et år efter, at retten til dagpengeydelse er indtrådt, fortabes retten hertil fortløbende 1 år tilbage måned for måned. 5.A.13 Det påhviler tandlægen senest 3 dage efter, at han/hun har genoptaget sit arbejde helt eller delvist, skriftligt at give TDLT oplysning herom. Hvis dette undlades, kan retten til dagpengeydelse fortabes for tiden efter raskmeldingstidspunktet. Retten til dagpenge opgøres pr. måned og manglende oplysning om hel eller delvis genoptagelse kan således medføre fortabelse af dagpengene for en eller flere måneder. 5.A.14 Uberettiget udbetalt dagpengeydelse skal tilbagebetales. 5.A.15 Såfremt antallet af berettigede til dagpengeydelse skulle antage et sådant omfang, at TDLT s midler i en periode ikke er tilstrækkelige til fuld ydelse, kan ydelsen reduceres forholdsmæssigt til alle. 5.A.12 (Ny 5.A.10) Retten til dagpengeydelser anses for at være indtrådt fra 1. sygefraværsdag og opgøres pr. måned. Såfremt erhvervsudygtighed/ barselsorlov ikke er anmeldt over for TDLT senest et år efter, at retten til dagpengeydelse er indtrådt, fortabes retten hertil fortløbende 1 år tilbage måned for måned. 5.A.13 (Ny 5.A.11) Det påhviler tandlægen senest 3 dage efter, at han/hun har genoptaget sit arbejde helt eller delvist, skriftligt at give TDLT oplysning herom. Hvis dette undlades, kan retten til dagpengeydelser fortabes for tiden efter raskmeldingstidspunktet. Retten til dagpenge opgøres pr. måned og manglende oplysning om hel eller delvis genoptagelse kan således medføre fortabelse af dagpengene for en eller flere måneder. 5.A.14 (Ny 5.A.12) Uberettiget udbetalt dagpengeydelse skal tilbagebetales. 5.A.15 (Ny 5.A.13) Såfremt antallet af berettigede til dagpengeydelse skulle antage et sådant omfang, at TDLT s midler i en periode ikke vurderes at være tilstrækkelige til fuld ydelse, kan ydelsen reduceres forholdsmæssigt til alle ligesom udbetalingsperiodens længde kan reduceres for alle. Reduktion af ydelserne og/eller udbetalingsperioden kan tidligst få virkning 3 måneder efter varsel herom. 10 Særlige emner 2014

11 5.A.16 Ved fravær på grund af barsel og adoption anvises et beløb efter samme regler som ved sygdom, dog således at der maksimalt kan udbetales 50 % af det beløb, der udbetales ved sygdom. Perioden, i hvilken en sådan udbetaling kan finde sted, følger som udgangspunkt de funktionærretlige regler, men kan i særlige tilfælde fraviges på grundlag af lægeattest eller erklæring fra adoptionsmyndighederne. Udbetalingen beregnes fra første fraværsdag. 5.A.17 Mandlige tandlæger kan efter ansøgning i forbindelse med barns modtagelse i hjemmet ydes et beløb svarende til det offentliges maksimale dagpengeydelse i en periode på 2 uger (10 hverdage) 5.B Ydelse i særlige tilfælde af akut trang på grund af sygdom, invaliditet eller dødsfald 5.B.1 Enhver tandlæge eller dennes efterladte, hvor den pågældende tandlæge omfattes af bestemmelserne i 1, kan rette henvendelse til TDLT s bestyrelse om hjælp. Hjælpen kan bevilges som engangsydelse og/eller lån. Ydelse til efterladte kan kun søges i umiddelbar tilknytning til dødsfaldet. 5.C Ydelser bevilget efterfølgende 5.C.1 Dersom der i årets løb fremkommer sager af principiel karakter, til hvilke der ikke kan ydes støtte efter disse vedtægter, kan der, såfremt sagen medfører en vedtægtsændring ved førstkommende generalforsamling, efterfølgende bevilges en ydelse svarende til ændringens bestemmelser. 5.A.16 (Ny 5.A.14) Ved fravær på grund af barsel og adoption anvises et beløb efter samme regler som ved sygdom, dog således at refusion fra barsel. dk altid modregnes i ydelsen og der maksimalt kan udbetales 50 % af det beløb, der udbetales ved sygdom. Perioden, i hvilken en sådan udbetaling kan finde sted, følger som udgangspunkt de funktionærretlige regler, men kan i særlige tilfælde fraviges på grundlag af lægeattest eller erklæring fra adoptionsmyndighederne. Udbetalingen beregnes fra første fraværsdag. 5.A.17 (Ny 5.A.15) Mandlige tandlæger kan efter ansøgning i forbindelse med barns modtagelse i hjemmet ydes et beløb svarende til det offentliges maksimale dagpengeydelse i en periode på 2 uger (10 hverdage) 5.B Ydelse i særlige tilfælde af akut trang på grund af sygdom, invaliditet eller dødsfald 5.B.1 Enhver tandlæge eller dennes efterladte, hvor den pågældende tandlæge omfattes af bestemmelserne i 1, kan rette henvendelse til TDLT s bestyrelse om hjælp. Hjælpen kan bevilges som engangsydelse og/eller lån. Ydelse til efterladte kan kun søges i umiddelbar tilknytning til dødsfaldet. 5.C Ydelser bevilget efterfølgende 5.C.1 Dersom der i årets løb fremkommer sager af principiel karakter, til hvilke der ikke kan ydes støtte efter disse vedtægter, kan der, såfremt sagen medfører en vedtægtsændring ved førstkommende generalforsamling, efterfølgende bevilges en ydelse svarende til ændringens bestemmelser. Særlige emner

12 5.D Vikarhjælp 5.D.1 TDLT kan ved erhvervsudygtighed som følge af sygdom/ulykke eller i forbindelse med dødsfald yde et tilskud til udgifterne ved ekstra administration af en vikar. 5.D Vikarhjælp - Udgår 5.D.1 Udgår 5.E Lønsikring 5.E.1 Medlemmer af Tandlægeforeningen, der er i privat ansættelse og arbejder under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og derigennem bidrager til TDLT, kan søge om økonomisk hjælp i tilfælde hvor en arbejdsgiver ulovligt tilbageholder pligtig løn mv. til den ansatte. Såfremt, der ydes bistand, kan TDLT indtræde i den ansattes krav mod arbejdsgiveren og TDLT kan give transport i kravet. 5.F Krav om medlemskab af TF og overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn for at være berettiget til ydelser efter A-D. 5.E Lønsikring (Ny 5.D) 5.E.1 (Ny 5.D.1) Medlemmer af Tandlægeforeningen, der er i privat ansættelse og arbejder under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og derigennem bidrager til TDLT, kan søge om økonomisk hjælp i tilfælde hvor en arbejdsgiver ulovligt tilbageholder pligtig løn mv. til den ansatte. Såfremt, der ydes bistand, kan TDLT indtræde i den ansattes krav mod arbejdsgiveren og TDLT kan give transport i kravet. 5.F (Ny 5.E) Krav om medlemskab af TF og overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn for at være berettiget til ydelser efter A-C. 5.F.1 Medlemmet skal have bidraget til ordningen ved fradrag i det tilkomne beløb fra Regionerne i henhold til de til enhver tid gældende regler for at bevare retten til ydelser nævnt under 5.A-D. 5.F.1 (Ny 5.E.1) Medlemmet skal have bidraget til ordningen ved fradrag i det tilkomne beløb fra Regionerne i henhold til de til enhver tid gældende regler for at bevare retten til ydelser nævnt under 5.A-C. 12 Særlige emner 2014

13 5.F.2 For privatansatte tandlæger, der er medlemmer af TF, gælder: Ydelser nævnt under 5.A-D, udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren er medlem af TF. Den privatansatte tandlæge kan ikke med bindende virkning for TDLT, ved kontraktindgåelse eller på noget senere tidspunkt, fraskrive sig retten til løn eller andre ydelser i henhold til Funktionærloven. Når retten til løn fra arbejdsgiveren ophører, bortfalder retten til ydelser efter 5. A-D, dog ikke i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren på bortfaldstidspunktet modtager dagpenge fra TDLT for den ansatte tandlæge. Hvis arbejdsgiveren ikke er medlem af TF er der ikke bidraget til ordningen for det pågældende ydernummer jfr. 5.F.1, og den privatansatte tandlæge, der arbejder under samme ydernummer, er derfor ikke berettiget til ydelser efter 5. A-D, da det ikke er muligt for ansatte tandlæger at have eget ydernummer ifølge overenskomsten. 5.F.3 For klinikejere, der er medlem af TF, gælder: Hvis den privatansatte tandlæge ikke er medlem af TF, ydes der dagpenge, så længe klinikejeren udbetaler løn til den ansatte tandlæge. Når der ikke længere udbetales pligtmæssig løn til den ansatte tandlæge, ophører ydelserne. Det er en betingelse, at den privatansatte tandlæges tilkomne beløb fra Regionerne har været medregnet i grundlaget for bidraget til ordningen under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, jfr. 5.F.1. 5.F.2 (Ny 5.E.2) For privatansatte tandlæger, der er medlemmer af TF, gælder: Ydelser nævnt under 5.A-C, udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren er medlem af TF. Den privatansatte tandlæge kan ikke med bindende virkning for TDLT, ved kontraktindgåelse eller på noget senere tidspunkt, fraskrive sig retten til løn eller andre ydelser i henhold til Funktionærloven. Når retten til løn fra arbejdsgiveren ophører, bortfalder retten til ydelser efter 5. A-C, dog ikke i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren på bortfaldstidspunktet modtager dagpenge fra TDLT for den ansatte tandlæge. Hvis arbejdsgiveren ikke er medlem af TF er der ikke bidraget til ordningen for det pågældende ydernummer jfr. 5.E.1, og den privatansatte tandlæge, der arbejder under samme ydernummer, er derfor ikke berettiget til ydelser efter 5. A-C, da det ikke er muligt for ansatte tandlæger at have eget ydernummer ifølge overenskomsten. 5.F.3 (Ny 5.E.3) For klinikejere, der er medlem af TF, gælder: Hvis den privatansatte tandlæge ikke er medlem af TF, ydes der dagpenge, så længe klinikejeren udbetaler løn til den ansatte tandlæge. Når der ikke længere udbetales pligtmæssig løn til den ansatte tandlæge, ophører ydelserne. Det er en betingelse, at den privatansatte tandlæges tilkomne beløb fra Regionerne har været medregnet i grundlaget for bidraget til ordningen under overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, jfr. 5.E.1. Særlige emner

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2014 Indhold Årsberetning 2014 3 Særlige emner til GF 2014 14 Forslag til ny investeringsstrategi 17 Ændringsforslag til vedtægter 18 Årsrapport 2012 27

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

assurandør overenskomst 2012

assurandør overenskomst 2012 assurandør overenskomst 2012 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning side 64 Regler for

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning 2007 2010 Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Nærværende overenskomst er gældende for virksomheder i Danmark,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR DISKOTEKER & SPILLESTEDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 7030 0300 Fax 7030 0301

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere