Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)"

Transkript

1 Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene 2 4. Undtagen risiko 3 5. Udbetaling ved gruppemedlemmets død 3 6. Udbetaling af sum ved førtidspension 3 7. Udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme 4 8. Anmodning om udbetaling 4 9. Dokumentation Præmiefritagelse Udtræden af gruppeforsikringen Fortsættelsesforsikring Fravalg af gruppeforsikringen Skatte- og afgiftsforhold Rådighedsforhold 5 Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

2 1. Gruppeforsikring Disse vilkår beskriver gruppeforsikringen for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Gruppeforsikringen er en 1-årig forsikring, der kan ændres fra år til år af pensionskassens bestyrelse og i yderste konsekvens helt bortfalde. Bestyrelsen kan ændre både størrelsen af dækningerne og vilkårene for dækning. 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringen omfatter følgende gruppe medlemmer: Pkt Medlemmer af pensionskassen, som enten er a) berettiget til pension fra pensionskassen efter ordningens ikrafttræden, medmindre overgang til pension har fundet sted på grundlag af en hvilende pensionsret, eller b) fritaget for bidragsbetaling på grund af sygdom eller ulykke, eller c) bidragydende medlemmer, medmindre medlemmet modtager pension på grundlag af en hvilende pensionsret fra pensionskassen, eller d) omfattet af bidragsfri dækning, eller e) bidragydende medlemmer, der i henhold til pensionskassens pensionsvilkår er omfattet af en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning, medmindre medlemmet modtager pension på grundlag af en hvilende pensionsret fra pensionskassen. Pkt Bidragydende medlemmer, for hvem der alene indbetales bidrag fra de centrale lønpuljer, er ikke omfattet af forsikringsdækningerne. Tilsvarende gælder medlemmer, der overgår fra en ansættelse med bidrag fra decentrale lønpuljer til pkt. 1 a), b) eller d). Pkt Medlemmer efter pkt. 1.1, e), er ikke omfattet af dækningen efter stk. 2, c). Pkt De tre pensionskasser i PKA har indgået et samarbejde. Når et pensionskassemedlem er omfattet af gruppeforsikringsordningen via én af betingelserne i pkt. 2.1, opretholdes medlemskabet via denne pensionskasse, så længe betingelsen i pkt. 2.1 er opfyldt. Opfylder medlemmet ikke længere betingelsen i pkt. 1.1, og er vedkommende medlem af flere af de tilknyttede pensionskasser, opfattes betingelserne i pkt. 1.1 som prioriterede til bestemmelse af, hvilken betingelse der på ethvert tidspunkt definerer den pågældendes dækninger. Medlemskab af en pensionskasse, hvorfra der udbetales pension, går forud for medlemskab, hvorfra der er ydet bidragsfritagelse osv. Indenfor samme kategori er det den udbetalte pensionsstørrelse henholdsvis bidragets størrelse, der er afgørende for, via hvilken pensionskasse medlemmet er omfattet af gruppeforsikringen. Ved indtræden i gruppeforsikringsordningen gælder sidstnævnte prioritering ligeledes ved samtidig opfyldelse af betingelserne i pkt Stk. 2. Gruppeforsikringen omfatter følgende forsikringsdækninger: a) Dækning ved gruppemedlemmets død, jævnfør 5. b) Dækning ved gruppemedlemmets førtidspensionering, jævnfør 6. c) Dækning ved visse kritiske sygdomme, jævnfør 7. Gruppeforsikringssummerne fastsættes for maksimalt 1 år ad gangen, og fremgår af pensionskassens hjemmeside. Der kan højst ske udbetaling af de enkelte summer én gang til hvert gruppemedlem, der er eller har været omfattet af samme gruppeforsikring, eller af pensionskassens tidligere gruppeforsikringsaftale med PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S, jævnfør dog undtagelsen i 7, stk. 5 vedrørende sum ved visse kritiske sygdomme. 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene Ved de i gruppeforsikringsaftalen og de almindelige forsikringsbetingelser anvendte udtryk forstås: a) Forsikrede Det gruppemedlem, på hvis liv og helbred forsikringen tegnes. b) Forsikringstiden Forsikringstiden for en given dækning omfatter perioden fra gruppemedlemmets indtræden i gruppeforsikringen og indtil den pågældende dækning ophører som følge af udtræden efter gruppeforsikringsvilkårenes bestemmelser, eller som følge af gruppeforsikringens ophør eller individuelt ifølge aftale. 2

3 c) Gruppemedlemmer De personer, der er omfattet af forsikringsdækningen. d) Karenstid Den periode, der forløber fra gruppemedlemmets indtræden i gruppeforsikringsordningen og indtil en given dækning træder i kraft. Der er aftalt karenstid for ægtefælledækning og for dækningen ved visse kritiske sygdomme. 4. Undtagen risiko Gruppeforsikringen dækker ikke dødsfald, der er en direkte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Hvis dødsfaldet kan henføres direkte eller indirekte til nogen form for nuklear, kemisk eller biologisk terrorisme, dækkes det ikke af gruppeforsikringen. Denne regel gælder også selvom andre årsager bidrager til dødsfaldet. Stk. 2. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, bortfalder dækningen efter gruppeforsikringen. Erhvervsministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. 5. Udbetaling ved gruppemedlemmets død Sum ved død udbetales, hvis gruppemedlemmet afgår ved døden i forsikringstiden inden udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 65 år, jævnfør 3b). Stk. 2. Med mindre andet skriftligt er meddelt pensionskassen af gruppemedlemmet, udbetales sum ved død til gruppemedlemmets nærmeste pårørende efter reglerne i Forsikringsaftalelovens 105a, såfremt gruppemedlemmet er blevet omfattet af gruppelivsaftalen efter 1. januar Nærmeste pårørende er gruppemedlemmets ægtefælle, en samlever, der opfylder kravene i stk. 3, børn, arvinger ifølge testamente, eller arvinger ifølge loven. Såfremt gruppemedlemmet er blevet omfattet af pensionskassens gruppeforsikring før 1. januar 2008 er samlever ikke omfattet af begrebet nærmeste pårørende medmindre gruppemedlemmet skriftligt har meddelt pensionskassen andet. Stk. 3. Samlever skal leve sammen med gruppemedlemmet på fælles bopæl og 1) vente, have eller have haft et barn sammen med gruppemedlemmet eller 2) have levet sammen med gruppemedlemmet i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Stk. 4. Efterlades ingen ægtefælle, livsarvinger eller andre legale arvinger, særligt begunstigede eller testamentsarvinger, sker der ingen udbetaling. Stk. 5. Sum ved død er nedsat, hvis der tidligere har været foretaget udbetalinger i henhold til gruppeforsikringen. Stk. 6. Efter udbetaling af sum ved død bortfalder forsikringsdækningerne. 6. Udbetaling af sum ved førtidspension Sum ved førtidspension udbetales, jævnfør dog stk. 7, såfremt gruppemedlemmet inden det 60. år og efter indtræden eller genindtræden i ordningen opfylder følgende betingelser fra en dato, der ligger inden for forsikringstiden: at gruppemedlemmet bliver berettiget til førtidspension i henhold til bestemmelserne i pensionskassens pensionsvilkår, og at bidragsbetaling fra arbejdsgiveren er ophørt senest inden udgangen af måneden før det fyldte 60. år, hvilket dog ikke gælder for medlemmer, som direkte overgår til en stilling, der er tilpasset resterhvervsevnen, og at gruppemedlemmet er i live, når retten til summen indtræder. Stk. 2. Retten til udbetaling af sum ved førtidspension efter stk. 1 indtræder samtidig med retten til førtidspension fra pensionskassen. Stk. 3. Har gruppemedlemmet klausuleret invalidedækning i pensionskassen, gælder klausulen også for udbetaling af sum ved førtidspension. Stk. 4. Udbetalingen omfatter den sum ved førtidspension, der var gældende den dag, hvor gruppemedlemmet blev pensionsberettiget efter stk. 1. 3

4 Stk. 5. Sum ved førtidspension udbetales til gruppemedlemmet. Er denne afgået ved døden forinden udbetaling har fundet sted, sker udbetaling til gruppemedlemmets bo. Stk. 6. Når der er sket udbetaling efter stk. 5, bortfalder denne forsikringsdækning. Stk. 7. Der udbetales alene ½ sum ved førtidspension til gruppemedlemmer, der før 1. januar 2005 opfylder betingelsen i stk. 1, og som før 1. januar 2005 har fået udbetalt sum ved visse kritiske sygdomme efter 7. Stk. 8. Har gruppemedlemmet fået udbetalt sum ved førtidspension, nedsættes sum ved død, jævnfør 5, med 25 %, jævnfør dog 7, stk. 8. Nedsættelsen på 25 % beregnes altid ud fra størrelsen af den til enhver tid gældende sum ved død før dennes eventuelle nedsættelse, jævnfør 5, stk Udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme udbetales, såfremt gruppemedlemmet inden sit 65. år får stillet en diagnose inden for de i bilag 1 afgrænsede sygdomsområder, jævnfør dog stk. 6. Specielt inden for gruppen Tumorer og visse ondartede blodsygdomme, jævnfør listen over kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen, gælder, i relation til stk. 2 at forskellige kræftformer betragtes som selvstændige diagnoser. Stk. 2. Det er en forudsætning for udbetaling efter stk. 1, at diagnosen stilles i forsikringstiden efter forløbet af en eventuel karenstid, jævnfør 3 b) og 3 d). Sygdomme, der er konstateret før dette tidspunkt, er ikke dækket. Diagnoser, der stilles efter dækningens ophør, giver ikke ret til udbetaling. Har gruppemedlemmet inden forsikringstiden fået stillet en diagnose inden for gruppen Tumorer og visse ondartede blodsygdomme, og der er gået mindst fem år uden tilbagefald, siden kræftdiagnosen første gang blev stillet, betragtes det som en ny diagnose, hvis gruppemedlemmet i forsikringstiden får diagnosticeret tilbagefald af samme kræftform. Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme, at diagnosen ikke stilles inden for de første 3 måneder efter, at gruppemedlemmet er indtrådt eller genindtrådt i gruppeforsikringsordningen. Stk. 4. Sum som følge af kritisk sygdom udbetales til gruppemedlemmet. Er denne afgået ved døden forinden udbetaling har fundet sted, sker udbetaling til gruppemedlemmets bo. Stk. 5. Der kan alene udbetales én sum inden for hvert af de sygdomsområder, der er nævnt under punkterne A til H i listen over kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen. Er sum ved visse kritiske sygdomme udbetalt to gange, bortfalder denne forsikringsdækning. Stk. 6. Får gruppemedlemmet før 1. januar 2005 stillet en dækningsberettiget diagnose, er det en betingelse for udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme, at gruppemedlemmet ikke er fyldt 60 år på diagnosetidspunktet, og at der ikke før 1. januar 2005 er sket udbetaling af invalidesum (sum ved førtidspension), jævnfør 6. Stk. 7. For hver gang et gruppemedlem har fået udbetalt sum ved visse kritiske sygdomme, nedsættes sum ved død, jævnfør 5, med 25 %, jævnfør dog stk. 8. Nedsættelsen på 25 % beregnes altid ud fra størrelsen af den til enhver tid gældende sum ved død før dennes eventuelle nedsættelse, jævnfør 5, stk. 5. Stk. 8. Har gruppemedlemmet inden 1. januar 2005 både fået udbetalt sum ved visse kritiske sygdomme og invalidesum (sum ved førtidspension), jævnfør 6, nedsættes sum ved død, jævnfør 5, med i alt 25 %. Har gruppemedlemmet 1. juli 2006 eller senere fået udbetalt sum ved visse kritiske sygdomme for anden gang, nedsættes sum ved død, jævnfør 5, med yderligere 25 %. Nedsættelser med 25 % beregnes altid ud fra størrelsen af den til enhver tid gældende sum ved død før dennes eventuelle nedsættelse, jævnfør 5, stk Anmodning om udbetaling Et gruppemedlem, der er berettiget til udbetaling i henhold til gruppeforsikringen eller gruppemedlemmets efterladte, der er berettigede til sum ved død, skal fremsætte skriftlig anmodning om udbetaling over for pensionskassen. Stk. 2. Er et gruppemedlem udtrådt af pensionskassen, eller er gruppeforsikringen ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, skal skriftlig anmodning om udbetaling være fremsat overfor pensionskassen inden 6 måneder efter udløbet af forsikringstiden, jævnfør 3 b). Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling i henhold til 5, 6 og 15. 4

5 Stk. 3. Krav på udbetaling i henhold til 5, 6 og 16 bortfalder ved gruppemedlemmets død, såfremt gruppemedlemmet ikke forinden har anmodet om udbetaling. 9. Dokumentation Pensionskassen er ved enhver udbetaling berettiget til at kræve forevist dokumentation, som er nødvendig efter pensionskassens skøn. Samme dokumentation kan kræves som forudsætning for ydelse - eller fortsat opretholdelse - af præmiefri dækning efter bestemmelserne under Præmiefritagelse Gruppemedlemmer har ret til præmiefritagelse, så længe de modtager førtidspension fra pensionskassen. 11. Udtræden af gruppeforsikringen Gruppemedlemmet udtræder af gruppeforsikringen ved udgangen af den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 65 år. Stk. 2. Udtræder et gruppemedlem af forsikringsaftalen, fordi gruppemedlemmet i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at være omfattet af gruppeforsikringsaftalen, ophører forsikringsdækningen den sidste dag i den måned, hvori udtrædelsen sker, med mindre andet er aftalt i gruppeforsikringsaftalen. Stk. 3. Gruppemedlemmet udtræder af gruppeforsikringen under hvilende medlemskab af pensionskassen den dag, det hvilende medlemskab starter. Dog udtræder gruppemedlemmer omfattet af 2, pkt. 1, e), af gruppeforsikringen efter en periode, der udgør 3 gange det antal måneder, som medlemskabet har bestået, dog højst 12 måneder efter ophør af bidragsbetaling. 12. Fortsættelsesforsikring Gruppemedlemmet er alene berettiget til at fortsætte forsikringsforholdet i henhold til pensionskassens regler for selvbetaling af pensionsbidrag. 13. Fravalg af gruppeforsikringen Et gruppemedlem har ved alderspensionering før det fyldte 65. år ret til at fravælge den samlede gruppeforsikringsdækning. 14. Skatte- og afgiftsforhold Pensionskassen kan efter lovgivningen være pålagt at tilbageholde skatte- og afgiftsbeløb ved ind- og udbetalinger. 15. Rådighedsforhold Gruppemedlemmets rettigheder i henhold til gruppeforsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning. Stk. 2. Gruppemedlemmets rettigheder i henhold til gruppeforsikringen indebærer ikke noget krav på en kontant godtgørelse (tilbagekøbsværdi) ved udtræden af gruppeforsikringen. 5

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere