Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave"

Transkript

1 Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working

2 Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal sikre en forsvarlig udførelse af ventilationsanlægget i brandteknisk henseende, således at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning, som følge af ventilationsanlægget, minimeres. Kravene til personsikkerhed og redningsberedskabets indsatsmuligheder er meget tæt knyttet til risikoen for brandspredning og bygningens stabilitet, hvilket ligeledes er afgørende for værdisikringen. Det er derfor vigtigt, at man ved projekteringen af brandsikringen af ventilationsanlægget er vidende om bygningens inddeling i brandsektioner og brandceller samt bygningens anvendelseskategori. Det bør ligeledes bemærkes, at der stilles krav om brandteknisk dokumentation ikke mindst i forbindelse med opstart, funktionstest og årlig funktionskontrol af brandsikringen i bygningen. Brugeren af guiden bør have den fornødne tekniske indsigt, da eksemplerne/tegningerne udelukkende er principtegninger for brandsikring af ventilationsanlæg. Tegningerne viser dermed ikke samtlige brandtekniske krav til bygningen samt krævede flugtveje. Generelt om DS 428 DS428 er gældende for alle bygninger. For ikke traditionelle bygninger, såsom bygninger med store rum (f.eks. atrium), bygninger over 22 m i højden samt lagerbygninger på flere etager vil der være yderligere krav. Ved sådanne bygninger udføres ofte en brandteknisk dimensionering, som kan medføre, at der stilles andre/yderligere krav til de brandtekniske installationer og f.eks. til røgevakuering via ventilationsanlægget. Modsat tidligere udgave af DS 428 skal brandsikringen af ventilationssystemer i dag reagere på de første tegn på brand, nemlig røg. Der er derfor indført krav om røgdetektering, enten i kanalsystemet eller i rum via ABA-anlæg, som aktiverer spjæld og evt. røgventilatorer. Automatisk Brand Alarmering - ABA må gerne anvendes til aktiveringen. For almindelig bygningsvedligeholdelse, er det de love og bestemmelser, som bygningen er opført efter, der er gældende. Er der tvivl, kontakt teknisk forvaltning. Definitioner i DS 428 Brandsektion: Bygningsafsnit adskilt af bygningsdel (R)EI60 A2-s, d0 En brandsektion er typisk et større område i en bygning, som har samme funktionsmæssige formål. Dette kan være et kontorlandskab på. etage med tilhørende toiletter og depot. En flugtvejstrappe vil ligeledes være en brandsektion. Der sikres mod brand og røgspredning, når en brandsektionsadskillelse gennembrydes af ventilationsanlægget. Brandcelle: Rum adskilt af bygningsdel (R)EI60. Et rum udgør normalt altid en brandcelle. Brandsektioner kan være opdelt i mindre brandceller. Et hotelværelse eller klasselokale er typiske brandceller, hvor der kun fokuseres på at sikre mod røgspredning via ventilationsanlægget. R: Bæreevne (f.eks. gulv under ventilationsrum på loft) E: Integritet (f.eks. at kanaler ikke skiller ad under brand) I: Isolation (typisk efterfulgt af xx minutter) S: Røgtæthed A2-s,d0: Ubrændbart materiale Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse Tillægklasser spjæld Ho for horisontal anvendelse Ve for vertikal anvendelse i o brand indefra og udefra 2

3 Spjældtyper I DS 428 arbejdes der med 4 spjældtyper: BRS, FRS, RS og RES. Samtlige spjæld skal brandtestes efter DS/EN 366 og klassificeres efter DS/EN Alle spjæld, detektorer og røgventilatorer skal funktionstestes automatisk mindst hver 7. dag. Derudover skal testen foregå manuelt gang årligt. Husk! Røgspjæld og de andre spjældtyper indeholder ikke en røgdetektor. Der skal derfor installeres en ekstern kanalrøgdetektor, hvis bygningen ikke er dækket af et ABA anlæg. BRS: Brand- og røgspjæld. Et isoleret spjæld med brandtermostat (ca. 70 C) som sikrer mod spredning af både røg og brand. Klasse EI 60 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandsektioner. FRS: Flamme- og røgspjæld. Et uisoleret spjæld med brandtermostat (ca. 70 C) som sikrer mod spredning af røg og flammer. Klasse E 60 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandsektioner, men da spjældet ikke er isoleret skal der efterfølgende kanalbrandisoleres 2 m. Dog skal der kun kanalbrandisoleres m ind til skakte. RS: Røgspjæld. Et uisoleret spjæld, som sikrer mod spredning af røg. Klasse E 30 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandceller og ved røgventilerede systemer. RES: Røgevakueringsspjæld. Et uisoleret spjæld som sikrer mod spredning af røg. Klasse E 30 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst åbent. Anvendes til bortledning af røg ved røgventilerede systemer. Afprøvning og aflevering Jævnfør DS428 skal det eftervises, at de brandmæssige foranstaltninger er udført og fungerer efter hensigten afhængig af, hvilken brandstrategi, der er valgt. Dette indebærer, at der skal laves en skriftlig funktionsbeskrivelse af anlægget samt en test af systemet via brandautomatikken inden aflevering. Dokumentationen skal, ud over danske drifts- og vedligeholdsinstruktioner, indeholde information om: Brandtætninger ved gennembrydninger Brandisolering Komponenters brandmodstandsevne Placering af brand-, flamme-, røg-, kontra- og røgevakueringsspjæld samt røgventilator inklusiv dokumentation af deres funktionsduelighed Placering af brandautomatik, samt kontrol af funktionsduelighed Måling af røgmodstande og tryktab (Kun for røgventilerede systemer) Måling af undertryk i brandceller med røgventilator i drift samt lukkede døre (kun for røgventilerede systemer) Installatøren har ansvaret for, at denne afprøvningsrapport udarbejdes og foreligger i bygningens drifts- og vedligeholdsmappe. 3

4 Fastlæggelse og valg af system I DS 428 arbejdes med 2 metoder til sikring af ventilationsanlægget, som i dette hæfte kaldes for Brandspjæld system og Røgventileret system. De 2 systemer fungerer meget forskelligt, hvorfor de som udgangspunkt ikke bør blandes. Der er ikke nogle bestemmelser for hvilken løsning, der skal anvendes hvor, men bygningens anvendelseskategori har stor indflydelse på, hvilken løsning, der vil være billigst økonomisk set. Definition af anvendelseskategorier ses af tabel side 7.. Brandspjæld system Denne metode bygger på at sikre mod spredningen af brand og røg via ventilationsanlægget ved brug af spjæld. Herved sikres, at røgen holdes i det brandramte område. En bygning er opdelt i brandsektioner og brandceller, som indirekte beskriver hvad bygningsdelen kan holde til under brand. Ved nybyggerier ses denne opdeling via en brandplan. Gennembrydning af væg mellem brandsektioner: Sikring med et BRS (Brand- og røgspjæld) Sikring med et FRS (Flamme- og røgspjæld) samt kanalbrandisolering (Se afsnit vdr. spjældtyper) Gennembrydning af væg mellem brandceller: Sikring med et RS (Røgspjæld) Udeladelse af RS mellem brandceller: Hvis indblæsnings- og udsugningsarmaturer placeres maks. m over gulv (fortrængningsventilation) kan RS udelades for disse brandceller. Hvis bygningen tilhører anvendelseskategori OG hvis gulvet i øverste etage er placeret maks. 9,6 m over terræn kan RS udelades for alle brandceller. Hvis bygningen tilhører anvendelseskategori, 2, og 3 OG gulvet i øverste etage er placeret maks. 22 m over terræn kan RS udelades for: - et depot, arkiv eller lignende (kortvarigt ophold, normalt maks. 0 min. ad gangen) - et opholdsrum med 2 uafhængige flugtveje - et opholdsrum, hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt på døre til terræn i det fri eller i en anden brandsektion - alle brandceller i en brandsektion, som er fulddækket af ABA (Automatisk brandalamanlæg) og varslingsanlæg - alle brandceller i en brandsektion, som er fulddækket af AVS (Automatisk sprinkleranlæg) og varslingsanlæg Alle spjæld skal tilkobles brandautomatik, som enten er et stand-alone-system og/eller et CTS-anlæg. Ved tilfælde af brand slukkes ventilationsanlægget. Ved brand eller når ventilationsanlægget slukkes, lukker alle spjæld (BRS, FRS, RS). Er der sikret mod røgspredning med lavtsiddende armaturer, bør indblæsningsanlægget bibeholdes i drift. For ventilationssystemer med emhætter anbefales det at lave et røgventileret system, hvor branden detekteres via brandtermostat. Flamme- og røgspjæld Brand- og røgasspjæld Husk! En redningsåbning/vindue kan ikke erstatte en flugtvej 4

5 Fastlæggelse og valg af system 2. Røgventileret system Formålet med et røgventileret system er ikke at fjerne røgen fra det brandramte rum, kun at sikre at røgen ikke spredes via kanalsystemet til andre rum, og istedet ledes bort til det fri. Ventilationssystemet kanalbrandisoleres frem til sidste brandsektion. Undtaget er kanaler placeret i ventilationsrum samt uudnyttelige tagrum, hvor kanaler blot varmeisoleres. Der skal installeres en bypass-kanal ved anlægsdele med stor røgmodstand for at sikre røgen uhindret strømning til det fri. Bypasskanalen tilkobles det øvrige ventilationssystem via et røgevakueringsspjæld - RES, som er strømløst åbent. Både indtag og afkast kan anvendes til at lede røgen ud til det fri. For udsugningsanlæg er der følgende valgmuligheder: System med røgventilator - RV og alle brandceller er udført med minimum røgmodstand System uden røgventilator, særskilt kanal til hver brandmæssig enhed samt 00 Pa røgmodstand for hver brandcelle Røgevakueringsspjæld For indblæsningsanlægget skal der træffes et af følgende valg: Konverteret system. Indblæsningssystemet forsynes med røgventilator samt 30 Pa røgmodstand for hver brandcelle/-sektion Lavtsiddende armaturer (fortrængningsventilation) Brandspjæld system kan anvendes for indblæsningssystemet Alle spjæld skal tilkobles brandautomatik, som enten er et stand-alone-system og/eller et CTS-anlæg. Røgventilatoren skal placeres og tilkobles det øvrige kanalsystem over det øverste betjeningsområde. For at sikre drift under brand, skal røgventilatorens elforsyning ske via brandsikre kabler eller via anden brandsektion, som trækkes fra særskilt gruppe i eltavle. Eltavlen skal endvidere placeres uden for den betjente brandsektion. Volumenstrømmen for røgventilatoren skal kunne sikre et undertryk på max 00 Pa ved øverste afgrening til betjeningsområdet. Trykstyringen skal udformes/placeres, så den er virksom under en brand. Røgventilatoren skal desuden kunne modstå den forekommende temperatur i 60 min, hvor temperaturen er en blandingstemperatur og skal fastsættes ved beregning. (Se beregningsprogram EXselect på Røgventilator Røgmodstand Røgmodstand er spjæld eller anden modstand, der reducerer røgindtrængning i kanalsystemet. Armaturer der bidrager til kanalsystemets sikkerhed skal udføres af metal med smeltepunkt på mindst 850 C. Ved tilfælde af brand slukkes komfortventilationsanlægget og røgventilator startes. 5

6 Mulige aggregat- og ventilatorplaceringer X X: Minimum,0 m afstand imellem indtags og afkasthætte. Af ventilationsmæssige årsager anbefales endnu større aftand mellem indtag og afkast. Y: Minimum 00 mm isolering både over og under taget Y Y Kun tilladt for boligudsugningsanlæg uden varmegenvinding. THAV Y Y THFV E Uudnytteligt tagrum Brandcelle B REI60 Brandsektion F Brandcelle Skel Box EI30 D 2,5 m A Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse C Figuren viser ikke øvrige krav til brand- og røgsikring. A: I det fri, hvis der er mindst 2,5 m til skel B: I ventilationsrum, gulv = REI60, udført af materialer A2-s,d0 C: I betjeningsområde = én brandcelle eller udelt brandsektion D: I betjeningsområde i boks EI30, A2-s, d0. Dog kun én brandsektion E: Udsugningsanlæg i uudnytteligt tagrum. Ventilator udføres af materiale A2-s, d0 af metal m. smeltepunkt > 850 C F: I betjeningsområde, betjener flere brandceller, forsynes med brand- og røgspjæld imellem cellerne. 6

7 Anvendelseskategori og systemløsninger Alle bygninger kan inddeles i anvendelseskategorier, som blandt andet giver information om, hvad bygningen/ bygningsafsnittet anvendes til, det maksimale antal personer per afsnit, om personerne i bygningen er i stand til selv at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand, om personerne har godt kendskab til bygningen og dens flugtveje m.m. Det er vigtigt at vide, hvilken kategori bygningen tilhører inden brandstrategien fastlægges, da kategorien afgør, hvilke brandsikringsmæssige krav, der er til bygningen. I efterfølgende tabel ses eksempler på hvilke bygningstyper, der typisk henføres til de enkelte anvendelseskategorier og typiske brandsikringsløsninger. Anvendelseskategori Kun dagophold EXHAUSTO Systemløsning Bygningstype Typisk løsning Se side Kontor, industri, lagerbygning, garager, carporte, udhuse. Bygningsbrugere: Godt kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system 8 2 Kun dagophold Undervisningsrum, fritidshjem, dagcenter, skolefritidsordning, rum med mindre end 50 personer Bygningsbrugere: Måske kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed Brandspjæld system 0 3 Kun dagophold Butikker, forsamlingslokaler, kantine, biografer, restaurationer, selskabslokaler, idrætshaller, kirker, diskoteker,teatre, møderum mm., rum til mere end 50 personer. Bygningsbrugere: Ringe kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system 8 4 Dag- og natophold Etage- og ungdomsboliger. Bygningsbrugere: Godt kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed Røgventileret system 2 5 Dag- og natophold Hoteller, kollegier, vandrehjem, kroer og pensionater Bygningsbrugere: Måske kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Røgventileret system 2 6 Dag- og natophold Vuggestuer, børnehaver, ældreboliger, plejehjem, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, fængsler, boliger/institutioner til fysisk eller psykisk handicappede. Bygningsbrugere: Kan ikke bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system Røgventileret system 8 og 2 7

8 Working - Anvendelseskategori Kontor, industri, lagerbygning, garager, carporte, udhuse og lign Røgspjæld kan udelades hvor hele bygningsafsnittet er fuld dækket af: ABA (Automatisk brandalarm anlæg) + automatisk varsling eller et AVS-anlæg (Automatisk Sprinkleranlæg) + automatisk varsling. Trappeopgang R Trappeopgang Max 22 m Undtagelse Depoter, arkiver, toilet og andre rum... Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Trappeopgang Undtagelse Opholdsrum der har 2 af hinanden uafhængige flugtveje Alle røgspjæld kan udelades, da anvendelseskategorien er og bygningens øverste gulv er maks. 9,6 m over terræn. R Trappeopgang Max 9,6 m Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse R Røgdetektor RS BRS Brandsektion: Gennembrydning af væg og skakte mellem to betjente brandsektioner sikres med et BRS. Brandceller: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandceller sikres med et RS. Dog kan røgspjæld undværes for brandceller i bygninger, hvor gulvet er placeret under 9,6 m over terræn. Brandceller med gulv placeret over 9,6 m over terræn skal forsynes med røgspjæld ved gennembrydning med undtagelse af rum som beskrevet på side 4. 8

9 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX200 med roterende varmeveksler. VEX200 SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af brandceller og varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. FDI (BRS) - HALTON Brand- og røgspjæld Halton brand- og røgspjæld anvendes for afspærring af brandsektion via intern brandtermostat og ekstern røgdetektor. MSH-D SDD - Røgdetektor Halton røgdetektor anvendes for signalgivning til brandspjæld 9

10 Learning - Anvendelseskategori 2 Undervisningsrum, fritidshjem, dagcenter, skolefritidsordning, rum med mindre end 50 personer Undtagelse Opholdsrum der har to af hinanden uafhængige flugtveje. Røgspjæld til gruppe- og klasserum kan undlades. Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Undtagelse Depoter, arkiver og andre rum... Grupperum Undtagelse Opholdsrum hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt på døre til terræn i det fri kan røgspjæld undlades Depot Arkiv Tekøkken Klasse Klasse Klasse Ventilationsrum VEX 200 Flugtvejsdør R R Toilet VEX 300C Toilet Toilet Lærerværelse Kontor Klasse SFO Undtagelse Kortvarigt ophold Flugtvejsdør Undtagelse Opholdsrum der har 2 af hinanden uafhængige flugtveje Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Redningsåbninger/vindue giver ingen undtagelser for brandsikring R Undtagelse Selvstændigt ventilationsanlæg, anlægget betjener kun brandcelle R Røgdetektor BRS RS VEX300C er placeret over nedhængt loft i betjeningsområdet Brandsektion: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandsektioner sikres med et BRS. Brandceller: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandsceller sikres med et RS. Dog kan røgspjæld undværes for rum, som opfylder undtagelser beskrevet på side 4. 0

11 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX200 med roterende varmeveksler. VEX200 SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af brandceller og varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. FDI (BRS) - HALTON Brand- og røgspjæld Halton brand- og røgspjæld anvendes for afspærring af brandsektion via intern brandtermostat og ekstern røgdetektor. MSH-D SDD - Røgdetektor Halton røgdetektor anvendes for signalgivning til brandspjæld

12 Living - Anvendelseskategori 4 Etage- og ungdomsboliger Røgventilator F.eks. BESF (200 C i 60 min.) eller BESB (300 C i 60 min.) Ventilationsrum THAV THFV 2 2 BT Pa XTP MAC0 Trykstyring røgventilator 30 Pa Udsugningskanalsystemet dimensioneres efter et specifikt tryktab på 0,6 Pa/m (primært) for at opretholde reguleringsautoritet i udsugningsarmaturer. 30 Pa 30 Pa MPTDUCT Trykstyring daglig drift Δp 30 Pa BT Varmeisoleret Varmeisoleret by-pass kanal Brandisoleret Brandtermostat (BT) Pa 2 XTP Trykvagt (PDS300) RES røgevakueringsspjæld RS røgspjæld Tryksensor En boligenhed i anvendelseskategori 4 er en selvstændig brandsektion. Alle armaturer udføres med røgmodstand og der må ikke anvendes fleksible slanger/forbindelser før armatur/emhætte. Røgventilator: Dimensionering vha. beregningsprogram EXselect på Udsugningssystemet: Forbindes via et RES til røgventilatoren øverst på kanalsystemet. Indblæsningssystemet: Der vælges konverteret system, hvor RV forbindes til både fraluft- og tilluftkanalsystemet. 2

13 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX300 med modstrømsvarmegenvinding VEX300 BESB/BESF EXHAUSTO boksventilator anvendes som Røgventilator - RV med røgtemperatur på op til 300 C i 60 min. MAC0 EXHAUSTO konstanttrykregulator MAC0 anvendes for styring af RV således at undertryk i lejlighederne ikke overstiger 00 Pa under en brand. PDS300 - Trykvagt EXHAUSTO trykvagt anvendes for kontrol af RV ved den ugentlige funktionskontrol. SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. EDE (RES) - HALTON Røgvakueringsspjæld Halton røgevakueringsspjæld anvendes for åbning af røgevakueringskanal i forbindelse med brand BT - Brandtermostat EXHAUSTO brandtermostat anvendes for signalgivning om brand i røgventilerede anlæg med emhætter tilsluttet 3

14 Living - Anvendelseskategori 4 Rækkehuse En boligenhed i anvendelseskategori 4 er en selvstændig brandsektion. THFV THAV RV (BESF/BESB) Pa Uudnytteligt tagrum Maks 600 m 2 loftrum udført som brandadskillelse med brandgodkendt loftlem mod boligerne MPTDUCT Trykstyring daglig drift Δ p MAC0 XTP Trykstyring røgventilator 30 Pa 30 Pa 30 Pa 30 Pa 2 2 BT VEX300 Ventilationsrum Bolig Bolig Bolig Bolig Varmeisoleret by-pass kanal Varmeisoleret 2 RS røgspjæld Trykvagt (PDS300) Brandisoleret RES røgevakueringsspjæld BT Brandtermostat (BT) XTP Tryksensor Udsugningskanalsystemet dimensioneres efter et Alle armaturer udføres med røgmodstand og der må specifikt tryktab på 0,6 Pa/m (primært) for at opretholde ikke anvendes fleksible slanger/forbindelser før reguleringsautoritet i udsugningsarmaturet. armatur/emhætte. Pa THFV THAV RV (BESF/BESB) Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum MPTDUCT Trykstyring Pa daglig drift Δ p MAC0 XTP Trykstyring røgventilator 30 Pa 30 Pa 30 Pa 30 Pa 2 2 BT VEX300 Ventilationsrum Bolig Bolig Bolig Bolig Varmeisoleret by-pass kanal Varmeisoleret 2 RS røgspjæld Pa Trykvagt (PDS300) Brandisoleret RES røgevakueringsspjæld BT Brandtermostat (BT) XTP Tryksensor 4

15 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX300 med modstrømsvarmegenvinding VEX300 BESB/BESF EXHAUSTO boksventilator anvendes som Røgventilator - RV med røgtemperatur på op til 300 C i 60 min. MAC0 EXHAUSTO konstanttrykregulator MAC0 anvendes for styring af RV således at undertryk i lejlighederne ikke overstiger 00 Pa under en brand. PDS300 - Trykvagt EXHAUSTO trykvagt anvendes for kontrol af RV ved den ugentlige funktionskontrol. SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. EDE (RES) - HALTON Røgvakueringsspjæld Halton røgevakueringsspjæld anvendes for åbning af røgevakueringskanal i forbindelse med brand BT - Brandtermostat EXHAUSTO brandtermostat anvendes for signalgivning om brand i røgventilerede anlæg med emhætter tilsluttet 5

16 Brandautomatik (MSH) Brandfunktioner: Hvis en brand detekteres af en tilsluttet røgdetektor, vil automatikken stoppe ventilationsaggregatet og lukke de tilsluttede spjæld (BRS, FRS, RS). Hvis anlægget er opbygget som røgventileretsystem og en brand detekteres af en brandtermostat vil ventilationsaggregatet stoppe og røgventilatoren starte. Oversigt over produkter Periodevis test og fejlkontrol: Automatisk funktionstest af spjæld hver 7. dag Automatisk funktionstest af røgventilator hver 7. dag Indikering af fejl på spjæld og røgdetektorer Automatikken leveres med en 230/24 V AC transformator som også er beregnet til forsyning af de tilsluttede spjæld og røgdetektorer. Brandautomatikkken HBA, fås for tilslutning af henholdsvis 5, 20 og 60 spjæld. Beskrivelse Anvendelse Varenummer Type SDE-25-B7 RS SDE-60-B7 RS SDE-200-B7 RS Røgspjæld, rund SDE-250-B7 RS VEX320, VEX330, VEX240, VEX330H SDE-35-B7 RS VEX250, VEX340 SDE-400-B7 RS SDE-500-B7 RS SDS-600x500-B5 RS VEX260 SDS-800x400-B5 RS Røgspjæld, rektangulær VEX350, VEX360 SDS-800x500-B5 RS VEX270 SDS-000x500-B5 RS VEX280 SDS-400x600-B5 RS EDE-60-B7 RES EDE-200-B7 RES Røgevakueringsspjæld, rund EDE-250-B7 RES VEX320, VEX330, VEX240, VEX330H EDE-35-B7 RES VEX250, VEX340 EDE-400-B7 RES EDE-500-B7 RES EDS-600x500-B5 RES VEX260 EDS-800x400-B5 RES Røgevakueringsspjæld, rektangulær VEX350, VEX360 EDS-800x500-B5 RES VEX270 EDS-000x500-B5 RES VEX280 EDS-400x600-B5 RES Brandovervågningsautomatik for 5 spjæld HBA-5 Brandovervågningsautomatik for 20 spjæld HBA-20 Brandovervågningsautomatik for 60 spjæld HBA-60 ø25 FDI-25-B BRS ø60 FDI-60-B BRS ø200 FDI-200-B BRS Brand- og røgspjæld, rund ø250 FDI-250-B BRS ø35 FDI-35-B BRS ø400 FDI-400-B BRS ø500 FDI-500-B BRS ø630 FDI-630-B BRS Røgsensor for kanal Brandspjæld system SDD Røgsensor, kanal Trykvagt inkl. 2 meter siliconeslange og målestuds af metal Røgventileret system PDS300 Brandtermostat Røgventileret system BT Ret til ændringer forbeholdes. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Konstanttrykregulator RV Røgventileret system MAC0 Målestuds (metal) for MAC0 Røgventileret system Fibergips, 0 kg Brandspjæld FDI Fibergips Halton A/S Nydamsvej 4 DK-8362 Hørning Tel Fax Tel Fax

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Brandsikring. af ventilationssystemer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Brandsikring. af ventilationssystemer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Brandsikring af ventilationssystemer 2 Brandsikring DS 428.4 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brandsikring. af ventilationssystemer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brandsikring. af ventilationssystemer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brandsikring af ventilationssystemer 2 Brandsikring DS 428:4 Norm for brandtekniske foranstaltninger

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

Brandsikring. Brandsikring. af ventilationssystemer. www.brandvent.dk

Brandsikring. Brandsikring. af ventilationssystemer. www.brandvent.dk Brandsikring Brandsikring af ventilationssystemer www.brandvent.dk DS 428.3 Systemair har det komplette program af komponenter inden for brandsikring af ventilationsanlæg. I denne brochure vil der være

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Teknisk brandisolering. Ventilationskanaler. Kompendium

Teknisk brandisolering. Ventilationskanaler. Kompendium Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Teknisk brandisolering Ventilationskanaler Kompendium Undervisningsministeriet, marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4

ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4 ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4 7020 1911 oeland@oeland.dk Brand - Røg - Evakueringsspjæld cirkulært Motor og termosikring ved brandspjæld ( - termosikring ved røgspjæld

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler Opfylder kravene til et RES-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io)

Læs mere

DBI Retningslinje 027 2. udgave August 2015 Punkt Rettelse udgivet dato Generelt Nye Brandkrav i bygningsreglementet Per juli er der flyttet en række brandkrav til højlagre, industri og lagerbygninger

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg

Brandsikring af ventilationsanlæg Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Brandsikring af ventilationsanlæg Systemløsninger Brandsikring af ventilationsanlæg Ved brandsikring af

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld Figur 1 Figur 2 Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPS-E bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg spreder sig i ventilationskanaler mellem

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE fire safety RØGvent. FW: DK 2014.10 CC Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE Røgventilerede systemløsninger Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 428-4 dækker over en

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg v. Kjeld N. Petersen Dias 1 /FSTA BR10 nu BR15. Udgives af Klima, Energi- og Bygningsministeriet 5 Brandforhold 5.1 stk 1. Bygninger

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE Brandspjældsautomatik Egenudviklet REGIN styring til alle spjældtyper Alle spjæld fra AIR2TRUST er DS/EN 13501-3 og

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 Montage af kanaler (Kilde: DS 428.3) DS 428:2009 Figur V3.10.8 Isoleret taggennemføring 3.11 Montage af kanaler (1)P Kanalsystemet

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Skolevent. Skoleventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Skolevent. Skoleventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Skolevent Skoleventilation 2 Skolevent Uddrag af lovkrav og normer Dårligt indeklima kan forårsage: Træthed

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 Generelt Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPR-E-1 bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Indhold Cebovent; Central boligventilation.............................................

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Cebovent; Central boligventilation www.cebovent.dk VM

Læs mere

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Halton FDR Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = EI 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, io) S Brandtestet

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til overskriften er der tilføjet "VEJLEDNING OM BRANDSIKKERHED I HØJE BYGNINGER". Flere af afsnittene i tillæget indeholder vejledning, der kan

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 2. september 2014: Punkt 1.5 tilføjes: DBI retningslinje 001, Automatiske

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION LIVING BYGNINGSREGLEMENT CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION LIVING BYGNINGSREGLEMENT CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 LIVING PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION BYGNINGSREGLEMENT CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side

Læs mere

Bilag 1 - Værdier af α afhængig af tilvæksthastigheden og tilvæksthastigheden bestemt af bygningens anvendelse [3]

Bilag 1 - Værdier af α afhængig af tilvæksthastigheden og tilvæksthastigheden bestemt af bygningens anvendelse [3] Bilagsfortegnelse Bilag 1 - Værdier af α afhængig af tilvæksthastigheden og tilvæksthastigheden bestemt af bygningens anvendelse [3] Bilag 2 - Fotos fra Hasselager og møbelhus Bilag 3 - Eksempel på ARGOS-rapport

Læs mere

ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4

ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4 ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4 Motor og termosikring ved brandspjæld ( - termosikring ved røgspjæld og røgevakueringsspjæld). Spjældene er klassificeret iht. DS/EN

Læs mere

FDT Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDT Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler FDT Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Version: 20.02.2013 Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave( = EI 60 (ve,ho, io) S) Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

komplet automatik for systemløsninger SYSTEMBROCHURE

komplet automatik for systemløsninger SYSTEMBROCHURE fire safety automatik FW: DK 04.0 CC komplet automatik for systemløsninger SYSTEMBROCHURE brand- VENTILATion VENTILATORER spjæld opstart myndighedsgodkendelse dokumentation / tegninger kunde ce godkendte

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produktbeskrivelse. Eksempel på produktkode

Produktbeskrivelse. Eksempel på produktkode ETPR-EI-1 ETPR-E-1 Røgspjæld og ETPR-EI-2 samt Brand-/røgspjæld Flamme og røgspjæld ETPR-EI-1 Det runde brandspjæld ETPR-EI-1 leveres motoriseret og med termosikring. Spjældet er beregnet til montering

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Luftfordelingskomponenter 2 Luftfordelingskomponenter Lovkrav, armaturer Brandnorm DS 428.4 Armaturer

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Lederne. Ny kantine og Kompetencecenter Sags nr.: 7885

Lederne. Ny kantine og Kompetencecenter Sags nr.: 7885 Anlæg VE01: Produktionskøkken Bygning B Ind/ud: 3.150/3.500 (m³/h) VAV Fabr. Exhausto VEX170 HL1W luftbehandlingsaggregat med FC-motor, kassettefiltre, brandtermostater for 40/70 o C, modulerende by-pass

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere