Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave"

Transkript

1 Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working

2 Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal sikre en forsvarlig udførelse af ventilationsanlægget i brandteknisk henseende, således at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning, som følge af ventilationsanlægget, minimeres. Kravene til personsikkerhed og redningsberedskabets indsatsmuligheder er meget tæt knyttet til risikoen for brandspredning og bygningens stabilitet, hvilket ligeledes er afgørende for værdisikringen. Det er derfor vigtigt, at man ved projekteringen af brandsikringen af ventilationsanlægget er vidende om bygningens inddeling i brandsektioner og brandceller samt bygningens anvendelseskategori. Det bør ligeledes bemærkes, at der stilles krav om brandteknisk dokumentation ikke mindst i forbindelse med opstart, funktionstest og årlig funktionskontrol af brandsikringen i bygningen. Brugeren af guiden bør have den fornødne tekniske indsigt, da eksemplerne/tegningerne udelukkende er principtegninger for brandsikring af ventilationsanlæg. Tegningerne viser dermed ikke samtlige brandtekniske krav til bygningen samt krævede flugtveje. Generelt om DS 428 DS428 er gældende for alle bygninger. For ikke traditionelle bygninger, såsom bygninger med store rum (f.eks. atrium), bygninger over 22 m i højden samt lagerbygninger på flere etager vil der være yderligere krav. Ved sådanne bygninger udføres ofte en brandteknisk dimensionering, som kan medføre, at der stilles andre/yderligere krav til de brandtekniske installationer og f.eks. til røgevakuering via ventilationsanlægget. Modsat tidligere udgave af DS 428 skal brandsikringen af ventilationssystemer i dag reagere på de første tegn på brand, nemlig røg. Der er derfor indført krav om røgdetektering, enten i kanalsystemet eller i rum via ABA-anlæg, som aktiverer spjæld og evt. røgventilatorer. Automatisk Brand Alarmering - ABA må gerne anvendes til aktiveringen. For almindelig bygningsvedligeholdelse, er det de love og bestemmelser, som bygningen er opført efter, der er gældende. Er der tvivl, kontakt teknisk forvaltning. Definitioner i DS 428 Brandsektion: Bygningsafsnit adskilt af bygningsdel (R)EI60 A2-s, d0 En brandsektion er typisk et større område i en bygning, som har samme funktionsmæssige formål. Dette kan være et kontorlandskab på. etage med tilhørende toiletter og depot. En flugtvejstrappe vil ligeledes være en brandsektion. Der sikres mod brand og røgspredning, når en brandsektionsadskillelse gennembrydes af ventilationsanlægget. Brandcelle: Rum adskilt af bygningsdel (R)EI60. Et rum udgør normalt altid en brandcelle. Brandsektioner kan være opdelt i mindre brandceller. Et hotelværelse eller klasselokale er typiske brandceller, hvor der kun fokuseres på at sikre mod røgspredning via ventilationsanlægget. R: Bæreevne (f.eks. gulv under ventilationsrum på loft) E: Integritet (f.eks. at kanaler ikke skiller ad under brand) I: Isolation (typisk efterfulgt af xx minutter) S: Røgtæthed A2-s,d0: Ubrændbart materiale Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse Tillægklasser spjæld Ho for horisontal anvendelse Ve for vertikal anvendelse i o brand indefra og udefra 2

3 Spjældtyper I DS 428 arbejdes der med 4 spjældtyper: BRS, FRS, RS og RES. Samtlige spjæld skal brandtestes efter DS/EN 366 og klassificeres efter DS/EN Alle spjæld, detektorer og røgventilatorer skal funktionstestes automatisk mindst hver 7. dag. Derudover skal testen foregå manuelt gang årligt. Husk! Røgspjæld og de andre spjældtyper indeholder ikke en røgdetektor. Der skal derfor installeres en ekstern kanalrøgdetektor, hvis bygningen ikke er dækket af et ABA anlæg. BRS: Brand- og røgspjæld. Et isoleret spjæld med brandtermostat (ca. 70 C) som sikrer mod spredning af både røg og brand. Klasse EI 60 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandsektioner. FRS: Flamme- og røgspjæld. Et uisoleret spjæld med brandtermostat (ca. 70 C) som sikrer mod spredning af røg og flammer. Klasse E 60 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandsektioner, men da spjældet ikke er isoleret skal der efterfølgende kanalbrandisoleres 2 m. Dog skal der kun kanalbrandisoleres m ind til skakte. RS: Røgspjæld. Et uisoleret spjæld, som sikrer mod spredning af røg. Klasse E 30 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandceller og ved røgventilerede systemer. RES: Røgevakueringsspjæld. Et uisoleret spjæld som sikrer mod spredning af røg. Klasse E 30 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst åbent. Anvendes til bortledning af røg ved røgventilerede systemer. Afprøvning og aflevering Jævnfør DS428 skal det eftervises, at de brandmæssige foranstaltninger er udført og fungerer efter hensigten afhængig af, hvilken brandstrategi, der er valgt. Dette indebærer, at der skal laves en skriftlig funktionsbeskrivelse af anlægget samt en test af systemet via brandautomatikken inden aflevering. Dokumentationen skal, ud over danske drifts- og vedligeholdsinstruktioner, indeholde information om: Brandtætninger ved gennembrydninger Brandisolering Komponenters brandmodstandsevne Placering af brand-, flamme-, røg-, kontra- og røgevakueringsspjæld samt røgventilator inklusiv dokumentation af deres funktionsduelighed Placering af brandautomatik, samt kontrol af funktionsduelighed Måling af røgmodstande og tryktab (Kun for røgventilerede systemer) Måling af undertryk i brandceller med røgventilator i drift samt lukkede døre (kun for røgventilerede systemer) Installatøren har ansvaret for, at denne afprøvningsrapport udarbejdes og foreligger i bygningens drifts- og vedligeholdsmappe. 3

4 Fastlæggelse og valg af system I DS 428 arbejdes med 2 metoder til sikring af ventilationsanlægget, som i dette hæfte kaldes for Brandspjæld system og Røgventileret system. De 2 systemer fungerer meget forskelligt, hvorfor de som udgangspunkt ikke bør blandes. Der er ikke nogle bestemmelser for hvilken løsning, der skal anvendes hvor, men bygningens anvendelseskategori har stor indflydelse på, hvilken løsning, der vil være billigst økonomisk set. Definition af anvendelseskategorier ses af tabel side 7.. Brandspjæld system Denne metode bygger på at sikre mod spredningen af brand og røg via ventilationsanlægget ved brug af spjæld. Herved sikres, at røgen holdes i det brandramte område. En bygning er opdelt i brandsektioner og brandceller, som indirekte beskriver hvad bygningsdelen kan holde til under brand. Ved nybyggerier ses denne opdeling via en brandplan. Gennembrydning af væg mellem brandsektioner: Sikring med et BRS (Brand- og røgspjæld) Sikring med et FRS (Flamme- og røgspjæld) samt kanalbrandisolering (Se afsnit vdr. spjældtyper) Gennembrydning af væg mellem brandceller: Sikring med et RS (Røgspjæld) Udeladelse af RS mellem brandceller: Hvis indblæsnings- og udsugningsarmaturer placeres maks. m over gulv (fortrængningsventilation) kan RS udelades for disse brandceller. Hvis bygningen tilhører anvendelseskategori OG hvis gulvet i øverste etage er placeret maks. 9,6 m over terræn kan RS udelades for alle brandceller. Hvis bygningen tilhører anvendelseskategori, 2, og 3 OG gulvet i øverste etage er placeret maks. 22 m over terræn kan RS udelades for: - et depot, arkiv eller lignende (kortvarigt ophold, normalt maks. 0 min. ad gangen) - et opholdsrum med 2 uafhængige flugtveje - et opholdsrum, hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt på døre til terræn i det fri eller i en anden brandsektion - alle brandceller i en brandsektion, som er fulddækket af ABA (Automatisk brandalamanlæg) og varslingsanlæg - alle brandceller i en brandsektion, som er fulddækket af AVS (Automatisk sprinkleranlæg) og varslingsanlæg Alle spjæld skal tilkobles brandautomatik, som enten er et stand-alone-system og/eller et CTS-anlæg. Ved tilfælde af brand slukkes ventilationsanlægget. Ved brand eller når ventilationsanlægget slukkes, lukker alle spjæld (BRS, FRS, RS). Er der sikret mod røgspredning med lavtsiddende armaturer, bør indblæsningsanlægget bibeholdes i drift. For ventilationssystemer med emhætter anbefales det at lave et røgventileret system, hvor branden detekteres via brandtermostat. Flamme- og røgspjæld Brand- og røgasspjæld Husk! En redningsåbning/vindue kan ikke erstatte en flugtvej 4

5 Fastlæggelse og valg af system 2. Røgventileret system Formålet med et røgventileret system er ikke at fjerne røgen fra det brandramte rum, kun at sikre at røgen ikke spredes via kanalsystemet til andre rum, og istedet ledes bort til det fri. Ventilationssystemet kanalbrandisoleres frem til sidste brandsektion. Undtaget er kanaler placeret i ventilationsrum samt uudnyttelige tagrum, hvor kanaler blot varmeisoleres. Der skal installeres en bypass-kanal ved anlægsdele med stor røgmodstand for at sikre røgen uhindret strømning til det fri. Bypasskanalen tilkobles det øvrige ventilationssystem via et røgevakueringsspjæld - RES, som er strømløst åbent. Både indtag og afkast kan anvendes til at lede røgen ud til det fri. For udsugningsanlæg er der følgende valgmuligheder: System med røgventilator - RV og alle brandceller er udført med minimum røgmodstand System uden røgventilator, særskilt kanal til hver brandmæssig enhed samt 00 Pa røgmodstand for hver brandcelle Røgevakueringsspjæld For indblæsningsanlægget skal der træffes et af følgende valg: Konverteret system. Indblæsningssystemet forsynes med røgventilator samt 30 Pa røgmodstand for hver brandcelle/-sektion Lavtsiddende armaturer (fortrængningsventilation) Brandspjæld system kan anvendes for indblæsningssystemet Alle spjæld skal tilkobles brandautomatik, som enten er et stand-alone-system og/eller et CTS-anlæg. Røgventilatoren skal placeres og tilkobles det øvrige kanalsystem over det øverste betjeningsområde. For at sikre drift under brand, skal røgventilatorens elforsyning ske via brandsikre kabler eller via anden brandsektion, som trækkes fra særskilt gruppe i eltavle. Eltavlen skal endvidere placeres uden for den betjente brandsektion. Volumenstrømmen for røgventilatoren skal kunne sikre et undertryk på max 00 Pa ved øverste afgrening til betjeningsområdet. Trykstyringen skal udformes/placeres, så den er virksom under en brand. Røgventilatoren skal desuden kunne modstå den forekommende temperatur i 60 min, hvor temperaturen er en blandingstemperatur og skal fastsættes ved beregning. (Se beregningsprogram EXselect på Røgventilator Røgmodstand Røgmodstand er spjæld eller anden modstand, der reducerer røgindtrængning i kanalsystemet. Armaturer der bidrager til kanalsystemets sikkerhed skal udføres af metal med smeltepunkt på mindst 850 C. Ved tilfælde af brand slukkes komfortventilationsanlægget og røgventilator startes. 5

6 Mulige aggregat- og ventilatorplaceringer X X: Minimum,0 m afstand imellem indtags og afkasthætte. Af ventilationsmæssige årsager anbefales endnu større aftand mellem indtag og afkast. Y: Minimum 00 mm isolering både over og under taget Y Y Kun tilladt for boligudsugningsanlæg uden varmegenvinding. THAV Y Y THFV E Uudnytteligt tagrum Brandcelle B REI60 Brandsektion F Brandcelle Skel Box EI30 D 2,5 m A Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse C Figuren viser ikke øvrige krav til brand- og røgsikring. A: I det fri, hvis der er mindst 2,5 m til skel B: I ventilationsrum, gulv = REI60, udført af materialer A2-s,d0 C: I betjeningsområde = én brandcelle eller udelt brandsektion D: I betjeningsområde i boks EI30, A2-s, d0. Dog kun én brandsektion E: Udsugningsanlæg i uudnytteligt tagrum. Ventilator udføres af materiale A2-s, d0 af metal m. smeltepunkt > 850 C F: I betjeningsområde, betjener flere brandceller, forsynes med brand- og røgspjæld imellem cellerne. 6

7 Anvendelseskategori og systemløsninger Alle bygninger kan inddeles i anvendelseskategorier, som blandt andet giver information om, hvad bygningen/ bygningsafsnittet anvendes til, det maksimale antal personer per afsnit, om personerne i bygningen er i stand til selv at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand, om personerne har godt kendskab til bygningen og dens flugtveje m.m. Det er vigtigt at vide, hvilken kategori bygningen tilhører inden brandstrategien fastlægges, da kategorien afgør, hvilke brandsikringsmæssige krav, der er til bygningen. I efterfølgende tabel ses eksempler på hvilke bygningstyper, der typisk henføres til de enkelte anvendelseskategorier og typiske brandsikringsløsninger. Anvendelseskategori Kun dagophold EXHAUSTO Systemløsning Bygningstype Typisk løsning Se side Kontor, industri, lagerbygning, garager, carporte, udhuse. Bygningsbrugere: Godt kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system 8 2 Kun dagophold Undervisningsrum, fritidshjem, dagcenter, skolefritidsordning, rum med mindre end 50 personer Bygningsbrugere: Måske kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed Brandspjæld system 0 3 Kun dagophold Butikker, forsamlingslokaler, kantine, biografer, restaurationer, selskabslokaler, idrætshaller, kirker, diskoteker,teatre, møderum mm., rum til mere end 50 personer. Bygningsbrugere: Ringe kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system 8 4 Dag- og natophold Etage- og ungdomsboliger. Bygningsbrugere: Godt kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed Røgventileret system 2 5 Dag- og natophold Hoteller, kollegier, vandrehjem, kroer og pensionater Bygningsbrugere: Måske kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Røgventileret system 2 6 Dag- og natophold Vuggestuer, børnehaver, ældreboliger, plejehjem, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, fængsler, boliger/institutioner til fysisk eller psykisk handicappede. Bygningsbrugere: Kan ikke bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system Røgventileret system 8 og 2 7

8 Working - Anvendelseskategori Kontor, industri, lagerbygning, garager, carporte, udhuse og lign Røgspjæld kan udelades hvor hele bygningsafsnittet er fuld dækket af: ABA (Automatisk brandalarm anlæg) + automatisk varsling eller et AVS-anlæg (Automatisk Sprinkleranlæg) + automatisk varsling. Trappeopgang R Trappeopgang Max 22 m Undtagelse Depoter, arkiver, toilet og andre rum... Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Trappeopgang Undtagelse Opholdsrum der har 2 af hinanden uafhængige flugtveje Alle røgspjæld kan udelades, da anvendelseskategorien er og bygningens øverste gulv er maks. 9,6 m over terræn. R Trappeopgang Max 9,6 m Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse R Røgdetektor RS BRS Brandsektion: Gennembrydning af væg og skakte mellem to betjente brandsektioner sikres med et BRS. Brandceller: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandceller sikres med et RS. Dog kan røgspjæld undværes for brandceller i bygninger, hvor gulvet er placeret under 9,6 m over terræn. Brandceller med gulv placeret over 9,6 m over terræn skal forsynes med røgspjæld ved gennembrydning med undtagelse af rum som beskrevet på side 4. 8

9 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX200 med roterende varmeveksler. VEX200 SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af brandceller og varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. FDI (BRS) - HALTON Brand- og røgspjæld Halton brand- og røgspjæld anvendes for afspærring af brandsektion via intern brandtermostat og ekstern røgdetektor. MSH-D SDD - Røgdetektor Halton røgdetektor anvendes for signalgivning til brandspjæld 9

10 Learning - Anvendelseskategori 2 Undervisningsrum, fritidshjem, dagcenter, skolefritidsordning, rum med mindre end 50 personer Undtagelse Opholdsrum der har to af hinanden uafhængige flugtveje. Røgspjæld til gruppe- og klasserum kan undlades. Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Undtagelse Depoter, arkiver og andre rum... Grupperum Undtagelse Opholdsrum hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt på døre til terræn i det fri kan røgspjæld undlades Depot Arkiv Tekøkken Klasse Klasse Klasse Ventilationsrum VEX 200 Flugtvejsdør R R Toilet VEX 300C Toilet Toilet Lærerværelse Kontor Klasse SFO Undtagelse Kortvarigt ophold Flugtvejsdør Undtagelse Opholdsrum der har 2 af hinanden uafhængige flugtveje Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Redningsåbninger/vindue giver ingen undtagelser for brandsikring R Undtagelse Selvstændigt ventilationsanlæg, anlægget betjener kun brandcelle R Røgdetektor BRS RS VEX300C er placeret over nedhængt loft i betjeningsområdet Brandsektion: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandsektioner sikres med et BRS. Brandceller: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandsceller sikres med et RS. Dog kan røgspjæld undværes for rum, som opfylder undtagelser beskrevet på side 4. 0

11 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX200 med roterende varmeveksler. VEX200 SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af brandceller og varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. FDI (BRS) - HALTON Brand- og røgspjæld Halton brand- og røgspjæld anvendes for afspærring af brandsektion via intern brandtermostat og ekstern røgdetektor. MSH-D SDD - Røgdetektor Halton røgdetektor anvendes for signalgivning til brandspjæld

12 Living - Anvendelseskategori 4 Etage- og ungdomsboliger Røgventilator F.eks. BESF (200 C i 60 min.) eller BESB (300 C i 60 min.) Ventilationsrum THAV THFV 2 2 BT Pa XTP MAC0 Trykstyring røgventilator 30 Pa Udsugningskanalsystemet dimensioneres efter et specifikt tryktab på 0,6 Pa/m (primært) for at opretholde reguleringsautoritet i udsugningsarmaturer. 30 Pa 30 Pa MPTDUCT Trykstyring daglig drift Δp 30 Pa BT Varmeisoleret Varmeisoleret by-pass kanal Brandisoleret Brandtermostat (BT) Pa 2 XTP Trykvagt (PDS300) RES røgevakueringsspjæld RS røgspjæld Tryksensor En boligenhed i anvendelseskategori 4 er en selvstændig brandsektion. Alle armaturer udføres med røgmodstand og der må ikke anvendes fleksible slanger/forbindelser før armatur/emhætte. Røgventilator: Dimensionering vha. beregningsprogram EXselect på Udsugningssystemet: Forbindes via et RES til røgventilatoren øverst på kanalsystemet. Indblæsningssystemet: Der vælges konverteret system, hvor RV forbindes til både fraluft- og tilluftkanalsystemet. 2

13 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX300 med modstrømsvarmegenvinding VEX300 BESB/BESF EXHAUSTO boksventilator anvendes som Røgventilator - RV med røgtemperatur på op til 300 C i 60 min. MAC0 EXHAUSTO konstanttrykregulator MAC0 anvendes for styring af RV således at undertryk i lejlighederne ikke overstiger 00 Pa under en brand. PDS300 - Trykvagt EXHAUSTO trykvagt anvendes for kontrol af RV ved den ugentlige funktionskontrol. SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. EDE (RES) - HALTON Røgvakueringsspjæld Halton røgevakueringsspjæld anvendes for åbning af røgevakueringskanal i forbindelse med brand BT - Brandtermostat EXHAUSTO brandtermostat anvendes for signalgivning om brand i røgventilerede anlæg med emhætter tilsluttet 3

14 Living - Anvendelseskategori 4 Rækkehuse En boligenhed i anvendelseskategori 4 er en selvstændig brandsektion. THFV THAV RV (BESF/BESB) Pa Uudnytteligt tagrum Maks 600 m 2 loftrum udført som brandadskillelse med brandgodkendt loftlem mod boligerne MPTDUCT Trykstyring daglig drift Δ p MAC0 XTP Trykstyring røgventilator 30 Pa 30 Pa 30 Pa 30 Pa 2 2 BT VEX300 Ventilationsrum Bolig Bolig Bolig Bolig Varmeisoleret by-pass kanal Varmeisoleret 2 RS røgspjæld Trykvagt (PDS300) Brandisoleret RES røgevakueringsspjæld BT Brandtermostat (BT) XTP Tryksensor Udsugningskanalsystemet dimensioneres efter et Alle armaturer udføres med røgmodstand og der må specifikt tryktab på 0,6 Pa/m (primært) for at opretholde ikke anvendes fleksible slanger/forbindelser før reguleringsautoritet i udsugningsarmaturet. armatur/emhætte. Pa THFV THAV RV (BESF/BESB) Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum MPTDUCT Trykstyring Pa daglig drift Δ p MAC0 XTP Trykstyring røgventilator 30 Pa 30 Pa 30 Pa 30 Pa 2 2 BT VEX300 Ventilationsrum Bolig Bolig Bolig Bolig Varmeisoleret by-pass kanal Varmeisoleret 2 RS røgspjæld Pa Trykvagt (PDS300) Brandisoleret RES røgevakueringsspjæld BT Brandtermostat (BT) XTP Tryksensor 4

15 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX300 med modstrømsvarmegenvinding VEX300 BESB/BESF EXHAUSTO boksventilator anvendes som Røgventilator - RV med røgtemperatur på op til 300 C i 60 min. MAC0 EXHAUSTO konstanttrykregulator MAC0 anvendes for styring af RV således at undertryk i lejlighederne ikke overstiger 00 Pa under en brand. PDS300 - Trykvagt EXHAUSTO trykvagt anvendes for kontrol af RV ved den ugentlige funktionskontrol. SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. EDE (RES) - HALTON Røgvakueringsspjæld Halton røgevakueringsspjæld anvendes for åbning af røgevakueringskanal i forbindelse med brand BT - Brandtermostat EXHAUSTO brandtermostat anvendes for signalgivning om brand i røgventilerede anlæg med emhætter tilsluttet 5

16 Brandautomatik (MSH) Brandfunktioner: Hvis en brand detekteres af en tilsluttet røgdetektor, vil automatikken stoppe ventilationsaggregatet og lukke de tilsluttede spjæld (BRS, FRS, RS). Hvis anlægget er opbygget som røgventileretsystem og en brand detekteres af en brandtermostat vil ventilationsaggregatet stoppe og røgventilatoren starte. Oversigt over produkter Periodevis test og fejlkontrol: Automatisk funktionstest af spjæld hver 7. dag Automatisk funktionstest af røgventilator hver 7. dag Indikering af fejl på spjæld og røgdetektorer Automatikken leveres med en 230/24 V AC transformator som også er beregnet til forsyning af de tilsluttede spjæld og røgdetektorer. Brandautomatikkken HBA, fås for tilslutning af henholdsvis 5, 20 og 60 spjæld. Beskrivelse Anvendelse Varenummer Type SDE-25-B7 RS SDE-60-B7 RS SDE-200-B7 RS Røgspjæld, rund SDE-250-B7 RS VEX320, VEX330, VEX240, VEX330H SDE-35-B7 RS VEX250, VEX340 SDE-400-B7 RS SDE-500-B7 RS SDS-600x500-B5 RS VEX260 SDS-800x400-B5 RS Røgspjæld, rektangulær VEX350, VEX360 SDS-800x500-B5 RS VEX270 SDS-000x500-B5 RS VEX280 SDS-400x600-B5 RS EDE-60-B7 RES EDE-200-B7 RES Røgevakueringsspjæld, rund EDE-250-B7 RES VEX320, VEX330, VEX240, VEX330H EDE-35-B7 RES VEX250, VEX340 EDE-400-B7 RES EDE-500-B7 RES EDS-600x500-B5 RES VEX260 EDS-800x400-B5 RES Røgevakueringsspjæld, rektangulær VEX350, VEX360 EDS-800x500-B5 RES VEX270 EDS-000x500-B5 RES VEX280 EDS-400x600-B5 RES Brandovervågningsautomatik for 5 spjæld HBA-5 Brandovervågningsautomatik for 20 spjæld HBA-20 Brandovervågningsautomatik for 60 spjæld HBA-60 ø25 FDI-25-B BRS ø60 FDI-60-B BRS ø200 FDI-200-B BRS Brand- og røgspjæld, rund ø250 FDI-250-B BRS ø35 FDI-35-B BRS ø400 FDI-400-B BRS ø500 FDI-500-B BRS ø630 FDI-630-B BRS Røgsensor for kanal Brandspjæld system SDD Røgsensor, kanal Trykvagt inkl. 2 meter siliconeslange og målestuds af metal Røgventileret system PDS300 Brandtermostat Røgventileret system BT Ret til ændringer forbeholdes. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Konstanttrykregulator RV Røgventileret system MAC0 Målestuds (metal) for MAC0 Røgventileret system Fibergips, 0 kg Brandspjæld FDI Fibergips Halton A/S Nydamsvej 4 DK-8362 Hørning Tel Fax Tel Fax

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE fire safety RØGvent. FW: DK 2014.10 CC Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE Røgventilerede systemløsninger Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 428-4 dækker over en

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebovent. Central boligventilation Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebovent Central boligventilation 2 Cebovent Cebovent; Central boligventilation www.cebovent.dk VM

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

F. Ventilationsentreprisen

F. Ventilationsentreprisen Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk CVR nr. 29 20 22 65

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

NORD EMIL HOLMS KANAL SEGMENT 3 RØDE MELLEMVEJ VENDEPLADS OPMARCH BEREDSKABET KAJ MUNKS VEJ INGEN PASSAGE FOR TUNGE KØRETØJER KANAL

NORD EMIL HOLMS KANAL SEGMENT 3 RØDE MELLEMVEJ VENDEPLADS OPMARCH BEREDSKABET KAJ MUNKS VEJ INGEN PASSAGE FOR TUNGE KØRETØJER KANAL NORD VENDEPLADS OPMARCH BEREDSKABET KAJ MUNKS VEJ INGEN PASSAGE FOR TUNGE KØRETØJER SEGMENT 3 EMIL HOLMS KANAL KANAL RØDE MELLEMVEJ 4.STK. NØD DIESEL GENERATORER 4000 L OLIETANK K.01 FORRUM FORRUM K.02

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brand- og røgventilatorer 2 Brand- og røgventilatorer Certifikater og normer DS/EN 1211-3, DS 428.4

Læs mere