Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave"

Transkript

1 Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working

2 Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal sikre en forsvarlig udførelse af ventilationsanlægget i brandteknisk henseende, således at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning, som følge af ventilationsanlægget, minimeres. Kravene til personsikkerhed og redningsberedskabets indsatsmuligheder er meget tæt knyttet til risikoen for brandspredning og bygningens stabilitet, hvilket ligeledes er afgørende for værdisikringen. Det er derfor vigtigt, at man ved projekteringen af brandsikringen af ventilationsanlægget er vidende om bygningens inddeling i brandsektioner og brandceller samt bygningens anvendelseskategori. Det bør ligeledes bemærkes, at der stilles krav om brandteknisk dokumentation ikke mindst i forbindelse med opstart, funktionstest og årlig funktionskontrol af brandsikringen i bygningen. Brugeren af guiden bør have den fornødne tekniske indsigt, da eksemplerne/tegningerne udelukkende er principtegninger for brandsikring af ventilationsanlæg. Tegningerne viser dermed ikke samtlige brandtekniske krav til bygningen samt krævede flugtveje. Generelt om DS 428 DS428 er gældende for alle bygninger. For ikke traditionelle bygninger, såsom bygninger med store rum (f.eks. atrium), bygninger over 22 m i højden samt lagerbygninger på flere etager vil der være yderligere krav. Ved sådanne bygninger udføres ofte en brandteknisk dimensionering, som kan medføre, at der stilles andre/yderligere krav til de brandtekniske installationer og f.eks. til røgevakuering via ventilationsanlægget. Modsat tidligere udgave af DS 428 skal brandsikringen af ventilationssystemer i dag reagere på de første tegn på brand, nemlig røg. Der er derfor indført krav om røgdetektering, enten i kanalsystemet eller i rum via ABA-anlæg, som aktiverer spjæld og evt. røgventilatorer. Automatisk Brand Alarmering - ABA må gerne anvendes til aktiveringen. For almindelig bygningsvedligeholdelse, er det de love og bestemmelser, som bygningen er opført efter, der er gældende. Er der tvivl, kontakt teknisk forvaltning. Definitioner i DS 428 Brandsektion: Bygningsafsnit adskilt af bygningsdel (R)EI60 A2-s, d0 En brandsektion er typisk et større område i en bygning, som har samme funktionsmæssige formål. Dette kan være et kontorlandskab på. etage med tilhørende toiletter og depot. En flugtvejstrappe vil ligeledes være en brandsektion. Der sikres mod brand og røgspredning, når en brandsektionsadskillelse gennembrydes af ventilationsanlægget. Brandcelle: Rum adskilt af bygningsdel (R)EI60. Et rum udgør normalt altid en brandcelle. Brandsektioner kan være opdelt i mindre brandceller. Et hotelværelse eller klasselokale er typiske brandceller, hvor der kun fokuseres på at sikre mod røgspredning via ventilationsanlægget. R: Bæreevne (f.eks. gulv under ventilationsrum på loft) E: Integritet (f.eks. at kanaler ikke skiller ad under brand) I: Isolation (typisk efterfulgt af xx minutter) S: Røgtæthed A2-s,d0: Ubrændbart materiale Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse Tillægklasser spjæld Ho for horisontal anvendelse Ve for vertikal anvendelse i o brand indefra og udefra 2

3 Spjældtyper I DS 428 arbejdes der med 4 spjældtyper: BRS, FRS, RS og RES. Samtlige spjæld skal brandtestes efter DS/EN 366 og klassificeres efter DS/EN Alle spjæld, detektorer og røgventilatorer skal funktionstestes automatisk mindst hver 7. dag. Derudover skal testen foregå manuelt gang årligt. Husk! Røgspjæld og de andre spjældtyper indeholder ikke en røgdetektor. Der skal derfor installeres en ekstern kanalrøgdetektor, hvis bygningen ikke er dækket af et ABA anlæg. BRS: Brand- og røgspjæld. Et isoleret spjæld med brandtermostat (ca. 70 C) som sikrer mod spredning af både røg og brand. Klasse EI 60 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandsektioner. FRS: Flamme- og røgspjæld. Et uisoleret spjæld med brandtermostat (ca. 70 C) som sikrer mod spredning af røg og flammer. Klasse E 60 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandsektioner, men da spjældet ikke er isoleret skal der efterfølgende kanalbrandisoleres 2 m. Dog skal der kun kanalbrandisoleres m ind til skakte. RS: Røgspjæld. Et uisoleret spjæld, som sikrer mod spredning af røg. Klasse E 30 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst lukket. Anvendes ved gennembrydning af brandceller og ved røgventilerede systemer. RES: Røgevakueringsspjæld. Et uisoleret spjæld som sikrer mod spredning af røg. Klasse E 30 (ve, ho, i <->o) S. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløst åbent. Anvendes til bortledning af røg ved røgventilerede systemer. Afprøvning og aflevering Jævnfør DS428 skal det eftervises, at de brandmæssige foranstaltninger er udført og fungerer efter hensigten afhængig af, hvilken brandstrategi, der er valgt. Dette indebærer, at der skal laves en skriftlig funktionsbeskrivelse af anlægget samt en test af systemet via brandautomatikken inden aflevering. Dokumentationen skal, ud over danske drifts- og vedligeholdsinstruktioner, indeholde information om: Brandtætninger ved gennembrydninger Brandisolering Komponenters brandmodstandsevne Placering af brand-, flamme-, røg-, kontra- og røgevakueringsspjæld samt røgventilator inklusiv dokumentation af deres funktionsduelighed Placering af brandautomatik, samt kontrol af funktionsduelighed Måling af røgmodstande og tryktab (Kun for røgventilerede systemer) Måling af undertryk i brandceller med røgventilator i drift samt lukkede døre (kun for røgventilerede systemer) Installatøren har ansvaret for, at denne afprøvningsrapport udarbejdes og foreligger i bygningens drifts- og vedligeholdsmappe. 3

4 Fastlæggelse og valg af system I DS 428 arbejdes med 2 metoder til sikring af ventilationsanlægget, som i dette hæfte kaldes for Brandspjæld system og Røgventileret system. De 2 systemer fungerer meget forskelligt, hvorfor de som udgangspunkt ikke bør blandes. Der er ikke nogle bestemmelser for hvilken løsning, der skal anvendes hvor, men bygningens anvendelseskategori har stor indflydelse på, hvilken løsning, der vil være billigst økonomisk set. Definition af anvendelseskategorier ses af tabel side 7.. Brandspjæld system Denne metode bygger på at sikre mod spredningen af brand og røg via ventilationsanlægget ved brug af spjæld. Herved sikres, at røgen holdes i det brandramte område. En bygning er opdelt i brandsektioner og brandceller, som indirekte beskriver hvad bygningsdelen kan holde til under brand. Ved nybyggerier ses denne opdeling via en brandplan. Gennembrydning af væg mellem brandsektioner: Sikring med et BRS (Brand- og røgspjæld) Sikring med et FRS (Flamme- og røgspjæld) samt kanalbrandisolering (Se afsnit vdr. spjældtyper) Gennembrydning af væg mellem brandceller: Sikring med et RS (Røgspjæld) Udeladelse af RS mellem brandceller: Hvis indblæsnings- og udsugningsarmaturer placeres maks. m over gulv (fortrængningsventilation) kan RS udelades for disse brandceller. Hvis bygningen tilhører anvendelseskategori OG hvis gulvet i øverste etage er placeret maks. 9,6 m over terræn kan RS udelades for alle brandceller. Hvis bygningen tilhører anvendelseskategori, 2, og 3 OG gulvet i øverste etage er placeret maks. 22 m over terræn kan RS udelades for: - et depot, arkiv eller lignende (kortvarigt ophold, normalt maks. 0 min. ad gangen) - et opholdsrum med 2 uafhængige flugtveje - et opholdsrum, hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt på døre til terræn i det fri eller i en anden brandsektion - alle brandceller i en brandsektion, som er fulddækket af ABA (Automatisk brandalamanlæg) og varslingsanlæg - alle brandceller i en brandsektion, som er fulddækket af AVS (Automatisk sprinkleranlæg) og varslingsanlæg Alle spjæld skal tilkobles brandautomatik, som enten er et stand-alone-system og/eller et CTS-anlæg. Ved tilfælde af brand slukkes ventilationsanlægget. Ved brand eller når ventilationsanlægget slukkes, lukker alle spjæld (BRS, FRS, RS). Er der sikret mod røgspredning med lavtsiddende armaturer, bør indblæsningsanlægget bibeholdes i drift. For ventilationssystemer med emhætter anbefales det at lave et røgventileret system, hvor branden detekteres via brandtermostat. Flamme- og røgspjæld Brand- og røgasspjæld Husk! En redningsåbning/vindue kan ikke erstatte en flugtvej 4

5 Fastlæggelse og valg af system 2. Røgventileret system Formålet med et røgventileret system er ikke at fjerne røgen fra det brandramte rum, kun at sikre at røgen ikke spredes via kanalsystemet til andre rum, og istedet ledes bort til det fri. Ventilationssystemet kanalbrandisoleres frem til sidste brandsektion. Undtaget er kanaler placeret i ventilationsrum samt uudnyttelige tagrum, hvor kanaler blot varmeisoleres. Der skal installeres en bypass-kanal ved anlægsdele med stor røgmodstand for at sikre røgen uhindret strømning til det fri. Bypasskanalen tilkobles det øvrige ventilationssystem via et røgevakueringsspjæld - RES, som er strømløst åbent. Både indtag og afkast kan anvendes til at lede røgen ud til det fri. For udsugningsanlæg er der følgende valgmuligheder: System med røgventilator - RV og alle brandceller er udført med minimum røgmodstand System uden røgventilator, særskilt kanal til hver brandmæssig enhed samt 00 Pa røgmodstand for hver brandcelle Røgevakueringsspjæld For indblæsningsanlægget skal der træffes et af følgende valg: Konverteret system. Indblæsningssystemet forsynes med røgventilator samt 30 Pa røgmodstand for hver brandcelle/-sektion Lavtsiddende armaturer (fortrængningsventilation) Brandspjæld system kan anvendes for indblæsningssystemet Alle spjæld skal tilkobles brandautomatik, som enten er et stand-alone-system og/eller et CTS-anlæg. Røgventilatoren skal placeres og tilkobles det øvrige kanalsystem over det øverste betjeningsområde. For at sikre drift under brand, skal røgventilatorens elforsyning ske via brandsikre kabler eller via anden brandsektion, som trækkes fra særskilt gruppe i eltavle. Eltavlen skal endvidere placeres uden for den betjente brandsektion. Volumenstrømmen for røgventilatoren skal kunne sikre et undertryk på max 00 Pa ved øverste afgrening til betjeningsområdet. Trykstyringen skal udformes/placeres, så den er virksom under en brand. Røgventilatoren skal desuden kunne modstå den forekommende temperatur i 60 min, hvor temperaturen er en blandingstemperatur og skal fastsættes ved beregning. (Se beregningsprogram EXselect på Røgventilator Røgmodstand Røgmodstand er spjæld eller anden modstand, der reducerer røgindtrængning i kanalsystemet. Armaturer der bidrager til kanalsystemets sikkerhed skal udføres af metal med smeltepunkt på mindst 850 C. Ved tilfælde af brand slukkes komfortventilationsanlægget og røgventilator startes. 5

6 Mulige aggregat- og ventilatorplaceringer X X: Minimum,0 m afstand imellem indtags og afkasthætte. Af ventilationsmæssige årsager anbefales endnu større aftand mellem indtag og afkast. Y: Minimum 00 mm isolering både over og under taget Y Y Kun tilladt for boligudsugningsanlæg uden varmegenvinding. THAV Y Y THFV E Uudnytteligt tagrum Brandcelle B REI60 Brandsektion F Brandcelle Skel Box EI30 D 2,5 m A Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse C Figuren viser ikke øvrige krav til brand- og røgsikring. A: I det fri, hvis der er mindst 2,5 m til skel B: I ventilationsrum, gulv = REI60, udført af materialer A2-s,d0 C: I betjeningsområde = én brandcelle eller udelt brandsektion D: I betjeningsområde i boks EI30, A2-s, d0. Dog kun én brandsektion E: Udsugningsanlæg i uudnytteligt tagrum. Ventilator udføres af materiale A2-s, d0 af metal m. smeltepunkt > 850 C F: I betjeningsområde, betjener flere brandceller, forsynes med brand- og røgspjæld imellem cellerne. 6

7 Anvendelseskategori og systemløsninger Alle bygninger kan inddeles i anvendelseskategorier, som blandt andet giver information om, hvad bygningen/ bygningsafsnittet anvendes til, det maksimale antal personer per afsnit, om personerne i bygningen er i stand til selv at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand, om personerne har godt kendskab til bygningen og dens flugtveje m.m. Det er vigtigt at vide, hvilken kategori bygningen tilhører inden brandstrategien fastlægges, da kategorien afgør, hvilke brandsikringsmæssige krav, der er til bygningen. I efterfølgende tabel ses eksempler på hvilke bygningstyper, der typisk henføres til de enkelte anvendelseskategorier og typiske brandsikringsløsninger. Anvendelseskategori Kun dagophold EXHAUSTO Systemløsning Bygningstype Typisk løsning Se side Kontor, industri, lagerbygning, garager, carporte, udhuse. Bygningsbrugere: Godt kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system 8 2 Kun dagophold Undervisningsrum, fritidshjem, dagcenter, skolefritidsordning, rum med mindre end 50 personer Bygningsbrugere: Måske kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed Brandspjæld system 0 3 Kun dagophold Butikker, forsamlingslokaler, kantine, biografer, restaurationer, selskabslokaler, idrætshaller, kirker, diskoteker,teatre, møderum mm., rum til mere end 50 personer. Bygningsbrugere: Ringe kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system 8 4 Dag- og natophold Etage- og ungdomsboliger. Bygningsbrugere: Godt kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed Røgventileret system 2 5 Dag- og natophold Hoteller, kollegier, vandrehjem, kroer og pensionater Bygningsbrugere: Måske kendskab til rum og udgange, kan bringe sig selv i sikkerhed. Røgventileret system 2 6 Dag- og natophold Vuggestuer, børnehaver, ældreboliger, plejehjem, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, fængsler, boliger/institutioner til fysisk eller psykisk handicappede. Bygningsbrugere: Kan ikke bringe sig selv i sikkerhed. Brandspjæld system Røgventileret system 8 og 2 7

8 Working - Anvendelseskategori Kontor, industri, lagerbygning, garager, carporte, udhuse og lign Røgspjæld kan udelades hvor hele bygningsafsnittet er fuld dækket af: ABA (Automatisk brandalarm anlæg) + automatisk varsling eller et AVS-anlæg (Automatisk Sprinkleranlæg) + automatisk varsling. Trappeopgang R Trappeopgang Max 22 m Undtagelse Depoter, arkiver, toilet og andre rum... Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Trappeopgang Undtagelse Opholdsrum der har 2 af hinanden uafhængige flugtveje Alle røgspjæld kan udelades, da anvendelseskategorien er og bygningens øverste gulv er maks. 9,6 m over terræn. R Trappeopgang Max 9,6 m Brandsektionsadskillelse Brandcelleadskillelse R Røgdetektor RS BRS Brandsektion: Gennembrydning af væg og skakte mellem to betjente brandsektioner sikres med et BRS. Brandceller: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandceller sikres med et RS. Dog kan røgspjæld undværes for brandceller i bygninger, hvor gulvet er placeret under 9,6 m over terræn. Brandceller med gulv placeret over 9,6 m over terræn skal forsynes med røgspjæld ved gennembrydning med undtagelse af rum som beskrevet på side 4. 8

9 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX200 med roterende varmeveksler. VEX200 SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af brandceller og varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. FDI (BRS) - HALTON Brand- og røgspjæld Halton brand- og røgspjæld anvendes for afspærring af brandsektion via intern brandtermostat og ekstern røgdetektor. MSH-D SDD - Røgdetektor Halton røgdetektor anvendes for signalgivning til brandspjæld 9

10 Learning - Anvendelseskategori 2 Undervisningsrum, fritidshjem, dagcenter, skolefritidsordning, rum med mindre end 50 personer Undtagelse Opholdsrum der har to af hinanden uafhængige flugtveje. Røgspjæld til gruppe- og klasserum kan undlades. Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Undtagelse Depoter, arkiver og andre rum... Grupperum Undtagelse Opholdsrum hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt på døre til terræn i det fri kan røgspjæld undlades Depot Arkiv Tekøkken Klasse Klasse Klasse Ventilationsrum VEX 200 Flugtvejsdør R R Toilet VEX 300C Toilet Toilet Lærerværelse Kontor Klasse SFO Undtagelse Kortvarigt ophold Flugtvejsdør Undtagelse Opholdsrum der har 2 af hinanden uafhængige flugtveje Luftoverføring tillades mellem rum inden for samme brandcelle Redningsåbninger/vindue giver ingen undtagelser for brandsikring R Undtagelse Selvstændigt ventilationsanlæg, anlægget betjener kun brandcelle R Røgdetektor BRS RS VEX300C er placeret over nedhængt loft i betjeningsområdet Brandsektion: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandsektioner sikres med et BRS. Brandceller: Gennembrydning af væg mellem to betjente brandsceller sikres med et RS. Dog kan røgspjæld undværes for rum, som opfylder undtagelser beskrevet på side 4. 0

11 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX200 med roterende varmeveksler. VEX200 SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af brandceller og varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. FDI (BRS) - HALTON Brand- og røgspjæld Halton brand- og røgspjæld anvendes for afspærring af brandsektion via intern brandtermostat og ekstern røgdetektor. MSH-D SDD - Røgdetektor Halton røgdetektor anvendes for signalgivning til brandspjæld

12 Living - Anvendelseskategori 4 Etage- og ungdomsboliger Røgventilator F.eks. BESF (200 C i 60 min.) eller BESB (300 C i 60 min.) Ventilationsrum THAV THFV 2 2 BT Pa XTP MAC0 Trykstyring røgventilator 30 Pa Udsugningskanalsystemet dimensioneres efter et specifikt tryktab på 0,6 Pa/m (primært) for at opretholde reguleringsautoritet i udsugningsarmaturer. 30 Pa 30 Pa MPTDUCT Trykstyring daglig drift Δp 30 Pa BT Varmeisoleret Varmeisoleret by-pass kanal Brandisoleret Brandtermostat (BT) Pa 2 XTP Trykvagt (PDS300) RES røgevakueringsspjæld RS røgspjæld Tryksensor En boligenhed i anvendelseskategori 4 er en selvstændig brandsektion. Alle armaturer udføres med røgmodstand og der må ikke anvendes fleksible slanger/forbindelser før armatur/emhætte. Røgventilator: Dimensionering vha. beregningsprogram EXselect på Udsugningssystemet: Forbindes via et RES til røgventilatoren øverst på kanalsystemet. Indblæsningssystemet: Der vælges konverteret system, hvor RV forbindes til både fraluft- og tilluftkanalsystemet. 2

13 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX300 med modstrømsvarmegenvinding VEX300 BESB/BESF EXHAUSTO boksventilator anvendes som Røgventilator - RV med røgtemperatur på op til 300 C i 60 min. MAC0 EXHAUSTO konstanttrykregulator MAC0 anvendes for styring af RV således at undertryk i lejlighederne ikke overstiger 00 Pa under en brand. PDS300 - Trykvagt EXHAUSTO trykvagt anvendes for kontrol af RV ved den ugentlige funktionskontrol. SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. EDE (RES) - HALTON Røgvakueringsspjæld Halton røgevakueringsspjæld anvendes for åbning af røgevakueringskanal i forbindelse med brand BT - Brandtermostat EXHAUSTO brandtermostat anvendes for signalgivning om brand i røgventilerede anlæg med emhætter tilsluttet 3

14 Living - Anvendelseskategori 4 Rækkehuse En boligenhed i anvendelseskategori 4 er en selvstændig brandsektion. THFV THAV RV (BESF/BESB) Pa Uudnytteligt tagrum Maks 600 m 2 loftrum udført som brandadskillelse med brandgodkendt loftlem mod boligerne MPTDUCT Trykstyring daglig drift Δ p MAC0 XTP Trykstyring røgventilator 30 Pa 30 Pa 30 Pa 30 Pa 2 2 BT VEX300 Ventilationsrum Bolig Bolig Bolig Bolig Varmeisoleret by-pass kanal Varmeisoleret 2 RS røgspjæld Trykvagt (PDS300) Brandisoleret RES røgevakueringsspjæld BT Brandtermostat (BT) XTP Tryksensor Udsugningskanalsystemet dimensioneres efter et Alle armaturer udføres med røgmodstand og der må specifikt tryktab på 0,6 Pa/m (primært) for at opretholde ikke anvendes fleksible slanger/forbindelser før reguleringsautoritet i udsugningsarmaturet. armatur/emhætte. Pa THFV THAV RV (BESF/BESB) Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum Uudnytteligt tagrum MPTDUCT Trykstyring Pa daglig drift Δ p MAC0 XTP Trykstyring røgventilator 30 Pa 30 Pa 30 Pa 30 Pa 2 2 BT VEX300 Ventilationsrum Bolig Bolig Bolig Bolig Varmeisoleret by-pass kanal Varmeisoleret 2 RS røgspjæld Pa Trykvagt (PDS300) Brandisoleret RES røgevakueringsspjæld BT Brandtermostat (BT) XTP Tryksensor 4

15 Komponenter i systemet Brandautomatik Halton brandautomatik anvendes til brandsikring af ventilationsanlægget. EXHAUSTO varmegenvindingsaggregat VEX300 med modstrømsvarmegenvinding VEX300 BESB/BESF EXHAUSTO boksventilator anvendes som Røgventilator - RV med røgtemperatur på op til 300 C i 60 min. MAC0 EXHAUSTO konstanttrykregulator MAC0 anvendes for styring af RV således at undertryk i lejlighederne ikke overstiger 00 Pa under en brand. PDS300 - Trykvagt EXHAUSTO trykvagt anvendes for kontrol af RV ved den ugentlige funktionskontrol. SDE (RS) - HALTON Røgspjæld Halton røgspjæld anvendes for afspærring af varmegenvindingsaggregatet i forbindelse med brand. EDE (RES) - HALTON Røgvakueringsspjæld Halton røgevakueringsspjæld anvendes for åbning af røgevakueringskanal i forbindelse med brand BT - Brandtermostat EXHAUSTO brandtermostat anvendes for signalgivning om brand i røgventilerede anlæg med emhætter tilsluttet 5

16 Brandautomatik (MSH) Brandfunktioner: Hvis en brand detekteres af en tilsluttet røgdetektor, vil automatikken stoppe ventilationsaggregatet og lukke de tilsluttede spjæld (BRS, FRS, RS). Hvis anlægget er opbygget som røgventileretsystem og en brand detekteres af en brandtermostat vil ventilationsaggregatet stoppe og røgventilatoren starte. Oversigt over produkter Periodevis test og fejlkontrol: Automatisk funktionstest af spjæld hver 7. dag Automatisk funktionstest af røgventilator hver 7. dag Indikering af fejl på spjæld og røgdetektorer Automatikken leveres med en 230/24 V AC transformator som også er beregnet til forsyning af de tilsluttede spjæld og røgdetektorer. Brandautomatikkken HBA, fås for tilslutning af henholdsvis 5, 20 og 60 spjæld. Beskrivelse Anvendelse Varenummer Type SDE-25-B7 RS SDE-60-B7 RS SDE-200-B7 RS Røgspjæld, rund SDE-250-B7 RS VEX320, VEX330, VEX240, VEX330H SDE-35-B7 RS VEX250, VEX340 SDE-400-B7 RS SDE-500-B7 RS SDS-600x500-B5 RS VEX260 SDS-800x400-B5 RS Røgspjæld, rektangulær VEX350, VEX360 SDS-800x500-B5 RS VEX270 SDS-000x500-B5 RS VEX280 SDS-400x600-B5 RS EDE-60-B7 RES EDE-200-B7 RES Røgevakueringsspjæld, rund EDE-250-B7 RES VEX320, VEX330, VEX240, VEX330H EDE-35-B7 RES VEX250, VEX340 EDE-400-B7 RES EDE-500-B7 RES EDS-600x500-B5 RES VEX260 EDS-800x400-B5 RES Røgevakueringsspjæld, rektangulær VEX350, VEX360 EDS-800x500-B5 RES VEX270 EDS-000x500-B5 RES VEX280 EDS-400x600-B5 RES Brandovervågningsautomatik for 5 spjæld HBA-5 Brandovervågningsautomatik for 20 spjæld HBA-20 Brandovervågningsautomatik for 60 spjæld HBA-60 ø25 FDI-25-B BRS ø60 FDI-60-B BRS ø200 FDI-200-B BRS Brand- og røgspjæld, rund ø250 FDI-250-B BRS ø35 FDI-35-B BRS ø400 FDI-400-B BRS ø500 FDI-500-B BRS ø630 FDI-630-B BRS Røgsensor for kanal Brandspjæld system SDD Røgsensor, kanal Trykvagt inkl. 2 meter siliconeslange og målestuds af metal Røgventileret system PDS300 Brandtermostat Røgventileret system BT Ret til ændringer forbeholdes. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Konstanttrykregulator RV Røgventileret system MAC0 Målestuds (metal) for MAC0 Røgventileret system Fibergips, 0 kg Brandspjæld FDI Fibergips Halton A/S Nydamsvej 4 DK-8362 Hørning Tel Fax Tel Fax

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brand- og røgventilatorer 2 Brand- og røgventilatorer Certifikater og normer DS/EN 1211-3, DS 428.4

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere