Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008"

Transkript

1 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf Fax Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav til produkterne Krav til dokumentation 11 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Regler for mærkning m.m. Beregning af energiklasse Intern kontrol. Checkliste for daglig proceskontrol Intern kontrol. Checkliste for ugentlig slutkontrol Ekstern kontrol. Checkliste Ekstern kontrol. Besøgsfrekvens

3 2 Indledning Grundlaget for en energimærkningsordning for ruder er udarbejdet i på initiativ af og med økonomisk tilskud fra Energistyrelsen. Ud over nærværende tekniske bestemmelser omfatter grundlaget Tekniske Bestemmelser for øvrige energimærkede produkter omfattet af energimærkningsordningen samt Vedtægt for mærkningsordningen. Formålet med en energimærkningsordning for vinduer/yderdøre og ruder er: - at give forbrugerne et dokumenteret retvisende grundlag for bedømmelse af de energimæssige egenskaber ved vinduer/yderdøre og ruder - at tilskynde til øget anvendelse og udvikling af komponenter samt produkter med de bedste energi- og miljø-mæssige egenskaber Ordningen accepterer ruder fra andre EØS-medlemsstater, som på tilsvarende måde opfylder betingelserne i den danske energimærkningsordning. Ordningen accepterer også tilsvarende energimærkningssystemer i andre EØS-medlems-stater.

4 3 1. Definitioner 1.1 Transmissionskoefficient (U-værdi) En rudes transmimssionskoefficient (U g ) er værdien midt på ruden, hvor der ses bort fra varmetransmissionen gennem afstandsprofilet. Enheden er W/m 2 K. Værdien af U g skal være gældende for standardforhold jf. punkt Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktion Kantkonstruktionens ækvivalente varmeledningsevne (her betegnet λ k ) angiver varmeledningsevnen af et homogent materiale med samme geometri og varmeoverføringsegenskaber som afstandsprofilet med tørringsmiddel og forseglings-masser. Enheden er W/mK. 1.3 Sollystransmittans En rudes sollysstransmittans (Lt) angiver forholdet mellem lysstrømmen på en flade umiddelbart inden for og uden for ruden. Rudens sollystransmittans er en værdi for rudens midte. Enheden er et rent tal, der angives i %. Værdien af sollystransmittansen skal være gældende for vinkelret indfald af sollys med en spektralfordeling som angivet i DS/EN Total solenergitransmittans En rudes totale solenergitransmittans (g) angiver rudens evne til at transmittere solenergi som solstråling og som varme. Den totale solenergitransmittans er en værdi for rudens midte. Enheden er et rent tal, der angives i %. Den totale solenergitransmittans skal være gældende for standardforhold jf. punkt 1.5 og for vinkelret indfald af solstråling med en spektralfordeling som angivet i DS/EN 410.

5 4 1.5 Standardforhold Standardforhold er her defineret ved en udvendig og indvendig overgangsisolans på hhv. 0,04 og 0,13 m 2 K/W og en udvendig og indvendig lufttemperatur på hhv. 0º og 20ºC. For øvrige definitioner og beregningsregler henvises til gældende udgave af DS Bestemmelsernes grundlag De tekniske bestemmelser vil blive revideret i overensstemmelse med gældende og relevante europæiske (EN) standarder for vinduer og ruder.

6 5 2. Krav til virksomheden 2.0 Generelt Virksomheden skal være en fremstillingsvirksomhed, der producerer termoruder. Virksomheden skal have en produktionskontrol, som opfylder de krav, der er angivet i kapitel Produktionsanlæg På alle anlæg i produktionen hvor der foretages operationer, der kan have betydning for de færdige produkters energimæssige egenskaber, skal det sikres, at produktionsudstyr og operationer er i overensstemmelse med de foreskrevne opstillings- og arbejdsinstruktioner. 2.2 Lagring Energimærkede ruder skal oplagres på en sådan måde, at de energimæssige egenskaber ikke forringes under lagringen. 2.3 Ledelse og personale På hver virksomhed skal der være udpeget én person, der er øverst ansvarlig for alle forhold vedr. energimærkede produkter. Alt personale, der deltager i kontrol og/eller mærkning af energimærkede produkter, skal have uddannelse/instruktion i disse operationer. 2.4 Brochurer og andet salgsmateriale Oplysninger om energimærkede ruder i brochurer og andet salgsmateriale skal gives på en sådan måde, at der ikke forekommer tvivl om mærkningens dækningsområde.

7 6 Ved oplysninger om specifikke energitekniske data skal der være henvisning til reference/dokumentation for disse data. 2.5 Produktbeskrivelse For hver energimærket rudetype skal der foreligge en beskrivelse, der som minimum giver oplysning om: - U g -værdi - Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktionen - Sollystransmittans - Total solenergitransmittans Produktbeskrivelsen kan foreligge i form af et dokument eller i elektronisk form. 2.6 Dokumentationsmateriale Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber. Krav til dokumentation er nærmere beskrevet i kapitel Mærkning af produkterne Regler for mærkning er angivet i Bilag 1 og 2.

8 7 3. Krav til produktionskontrol 3.0 Generelt Virksomheden skal have en procedure til sikring af de aktiviteter, der har betydning for produkternes energimæssige egenskaber. Gennem produktionskontrollen skal det sikres og dokumenteres, at: - Virksomheden råder over det udstyr, der er nødvendigt for gennemførelse af den interne kontrol (jf. Bilag 3 og 4). - Virksomheden har udpeget en ansvarlig kontrollant til at forestå den daglige kontrol af energimærkede produkter. - Virksomheden har de nødvendige kontrolrutiner til sikring mod sam-menblanding eller forveksling af energimærkede og ikke energimærkede produkter.

9 8 4. Regler for overvågning 4.0 Generelt Overvågningen har til formål at sikre, at energimærkede ruder på alle områder overholder de krav, der er angivet i nærværende tekniske bestemmelser. Denne sikring sker gennem intern og ekstern kontrol. 4.1 Intern kontrol Virksomhedens egen overvågning af energimærkede ruder skal omfatte alle operationer, der kan have betydning for de energimæssige egenskaber. For at sikre en systematisk kontrol ved produktion af energimærkede ruder skal følgende operationer kontrolleres og registreres mindst en gang dagligt. - Ved hvert operationssted for vaskeproces - eller tilsvarende operationssted - kontrolleres glasset til mindst 2 ruder med hensyn til overensstemmelse med specifikationerne. - Ved hvert operationssted for kantslibning af softcoated glas kontrolleres mindst 2 stk. kantslebne glas for overensstemmelse med leverandørens anvisninger. - Mærkningen på afstandsprofilet iht. Bilag 1 og 2. - Kantkonstruktionens overensstemmelse med specifikationerne. - Gasfyldningens overensstemmelse med kravene i standarden DS/EN Registrering af de ovennævnte kontroller skal føres dagligt på en checkliste, som mindst skal indeholde, hvad der er angivet i Bilag 3. Som slutkontrol skal der mindst en gang om ugen udtages 5 energimærkede ruder, der gennemgås iht. en checkliste, som mindst skal omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 4. De udfyldte checklister skal opbevares i minimum 2 år og skal være tilgængelige for den eksterne kontrol.

10 9 4.2 Ekstern kontrol Tilslutning til energimærkningsordningen indebærer, at virksomheden aflægges kontrolbesøg med den frekvens, som angivet i den kontrolordning virksomheden er underlagt. De ordinære kontrolbesøg foretages altid sammen med termorudekontrollen (DS/SBC 1279), eller andre kontrolbesøg fra en ekstern instans i forbindelse med ligestillede kontrolordninger. Besøgene foranstaltes af energimærkningsordningen og kan foretages uanmeldt på sædvanlige arbejdsdage. Kontrollen har til formål at verificere, at produktionen af energimærkede ruder sker i henhold til virksomhedens produktionskontrol, og at de færdige ruder er i overensstemmelse med de gældende tekniske bestemmelser og de deklarerede egenskaber. Ved hvert besøg foretages tillige en gennemgang af dokumentationsmaterialet for den interne kontrol, og det kontrolleres, at den interne kontrol er gennemført som foreskrevet og med tilfredsstillende resultat/opfølgning.

11 10 5. Krav til produkterne 5.1 Energimæssige krav For alle energimærkede produkter skal der være tilgængelige oplysninger om: - U g -værdien - Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktionen - Sollystransmittans - Total solenergitransmittans Produktbeskrivelsen kan foreligge i form af et dokument eller i elektronisk form. 5.2 Miljømæssige krav I energimærkede ruder må der ikke foretages gasfyldning med luftarter, der kan forårsage drivhuseffekt som f.eks. SF Øvrige krav På alle øvrige områder skal produkterne overholde de krav, der er angivet i "DS/EN , Bygningsglas-Termoruder" eller andre specifikationer, der kan sidestilles hermed. Endvidere skal produkterne fremstilles, og fremstillingen skal overvåges, som angivet i DS/SBC 1279 eller andre bestemmelser, der kan ligestilles hermed, og som indebærer ekstern kontrol af produktion og produktprøvning ved et akkrediteret laboratorium.

12 11 6. Krav til dokumentation Der skal foreligge dokumentation for rudernes transmissionskoefficient, U g. Denne dokumentation kan være i form af: - Beregning - Måling Beregning af U g skal ske i henhold til DS/EN 673. Måling af U g skal udføres i henhold til en af følgende metoder, som angivet i DS/EN 674, DS/EN 675 og pren 1098 jf. gældende udgave af DS 418 Der skal foreligge dokumentation for rudernes sollystransmittans og totale solenergitransmittans i overensstemmelse med DS/EN 410. Der skal foreligge dokumentation for den ækvivalente varmeledningsevne af kantkonstruktionen. Som grundlag for ovennævnte dokumentation skal der foreligge specifikationer, som mindst omfatter: - Data for beregning iht. DS/EN 673 og DS/EN Kantforsegling og anvendte forseglingsmaterialer - Afstandsprofiler med angivelse af dimensioner, materiale og samt tørringsmiddel (type og mængde) - Hjørner med angivelse af dimensioner, materiale og overfladebehandling - Gasfyldning med angivelse af gasart Specifikationerne kan omfatte produktcertifikater fra akkrediteret institut for de komponenter, som indgår eller alternativt kan indgå i energiruderne. Dokumentationsgrundlaget for såvel beregning som måling skal være godkendt af Energimærkningsordningen.

13 Energimærkning af ruder Bilag 1 Regler for mærkning m.m. Mærkning af produkter Permanent mærkning Som permanent mærkning (på afstandsprofilet) skal der mindst være givet oplysning om: - Rudens energiklasse jf. Bilag 2 ved en af følgende 2 betegnelser: Betegnelse 1 Betegnelse 2 A B C Energiklasse A Energiklasse B Energiklasse C (Ordet "Energiklasse" kan forkortes til "Energi") Logo og tekst skal anføres i farven blå eller sort - Producentens identitetsnummer i relation til en anerkendt kontrol/certificeringsordning - Produktionsår og måned Øvrig mærkning Af hensyn til rudens montering skal der være angivet oplysning om rudens indvendige (udvendige) side. Anvendelse af ordningens logo På producentens brevpapir m.v. samt i brochurer og lignende materiale må energimærkningsordningens logo anvendes efter aftale med sekretariatet.

14 Energimærkning af ruder Bilag 2 Beregning af energiklasse Grundlag En rudes energibalance er udtryk for forskellen mellem den energi, der tilføres (g) og tabes gennem ruden (U). For detaljeret gennemgang af beregningsgrundlaget for ruders energibalance henvises til Ruder og Vinduers energimæssige egenskaber - Kompendium 1: Grundlæggende energimæssige egenskaber udarbejdet af Institut for Bygninger og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Rudens energibalance E ref. skal fastlægges ved følgende formel: E ref. = 196,4 x g 90,36 x U - g er rudens g-værdi /total solenergitransmittans - U er rudens center U-værdi 2 lags ruder - Alle beregninger baseres på en rudeopbygning bestående af 4 mm glas, 15 mm afstandsprofil, 4 mm glas. 3 lags ruder - 3 lags ruder klassificeres på samme måde som 2 lags ruder, hvor grundlaget for klassifikationen er en rudeopbygning Specialruder - 2 lags ruder, hvor det ene glas er opbygget som en lamineret eller støbelamineret konstruktion, klassificeres ud fra den specifikke glastykkelse. Energiklassen skal beregnes ud fra en luftafstand på 15 mm samt de aktuelle glastykkelser. Klassifikation Energiklasse A: Energitilskud større end 20,0 kwh/m 2 Energiklasse B: Energitilskud større end 10,0 kwh/m 2 til og med 20,0 kwh/m 2 Energiklasse C: Energitilskud større end 0,0 kwh/m 2 til og med 10,0 kwh/m 2 Ruder med negativ energibalance kan ikke klassificere og mærkes.

15 Energimærkning af ruder Bilag 3 Intern kontrol Checkliste for daglig proceskontrol Virksomhed: Dato: Sign.: Ordre nr. Vedr. kontrolpunkt Linje/operatørsted Kontrolpunkt ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej A. Er der overensstemmelse mellem foreskrevet glas og faktiske glas ved vaskeproces eller tilsvarende operationssted? 1. prøve 2. prøve B. Er kantslibningen på softcoated glas udført i overensstemmelse med glasleverandørens anvisninger? 1. prøve 2. prøve C. Er mærkningen på rudens mærkat/afstandsprofil udført korrekt med oplysninger i henhold til Bilag 1 og 2? D. Er kantkonstruktionen i overensstemmelse med specifikationerne? E. Er gasfyldningen udført i overensstemmelse med GSkontrolordningen eller en tilsvarende kontrolordning? Ved kryds under nej angives for det pågældende punkt en beskrivelse af afhjælpningsforanstaltninger i denne rubrik eller på bagsiden. Dato Underskrift

16 Energimærkning af ruder Bilag 4 Intern kontrol Checkliste for ugentlig slutkontrol Virksomhed: Dato: Sign.: Rude nr. Type Ordre nr Rude nr Kontrolpunkt ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej A. Er ruden permanent energimærket? B. Er rudens energimærke udført korrekt i henhold til Bilag 1 og 2? C. Er der overensstemmelse mellem ordrespecifikationer og observerede glastyper? Ved kryds under nej angives for den pågældende rude en beskrivelse af afhjælpningsforanstaltninger i denne rubrik eller på bagsiden. Dato Underskrift

17 Energimærkning af ruder Bilag 5 Ekstern kontrol Checkliste Virksomhed: Dato: Sign.: Kontrolprocedure Er den daglige interne kontrol gennemført som foreskrevet? Er den ugentlige interne kontrol gennemført som foreskrevet? Rude nr. Type Ordre nr Rude nr Kontrolpunkt ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej A. Er ruden energimærket? B. Giver mærkningen oplysning om klassemærkning? C. Er der dokumentation for klassemærkningen? D Er der dokumentation for U g -værdi? E. Er der dokumentation for sollystransmittans? F. Er der dokumentation for total solenergitransmittans? G. Er der overensstemmelse mellem den permanente mærkning og tilsvarende oplysninger på en evt. mærkat? Dato Underskrift

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-006 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 6... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Opdateret december 2013

Opdateret december 2013 Opdateret december 2013 VinduesIndustrien Sekretariat: Kongsvang Allé 37 Bygning 16 8000 Århus C Tlf.: 72 20 18 22 Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation, 7. udgave, rev. 4, 2013 Anneks A:

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR15 CE-mærkning Energimærkning Krav og konsekvenser Kongsvang Allé 37, Bygning 16, DK - 8000 Århus C Tlf: +45 7220 1822 www.dvv.dk www.vinduesindustrien.dk info@vinduesindustrien.dk

Læs mere

Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien.

Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien. December 2006: - Version 3 Kapitel 1 Indledning Følgende tilføjes: (efter myndighedskrav og normer) i Danmark Følgende tilføjes efter sidste afsnit: Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06 Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energi-mærkning Trykkeri: Søe-Knudsens Printerservice, Stoholm Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Krav

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 009 Version 4 01-01-009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortenelse FORORD TIL KOMPENDIUM...

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL enfamiliehuse Revideret den 1. juni 2011. Indhold 1 Læsevejledning... 2 2 Energimærkning i hovedtræk... 3 2.1 Energimærkningens indhold... 3 2.2

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 13... 4

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere