Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder"

Transkript

1 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav til produkterne Krav til dokumentation 11 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2 : Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Regler for mærkning m.m. Beregning af energiklasse Intern kontrol. Checkliste for daglig proceskontrol Intern kontrol. Checkliste for ugentlig slutkontrol Ekstern kontrol. Checkliste Ekstern kontrol. Besøgsfrekvens

3 2 Indledning Grundlaget for en energimærkningsordning for ruder er udarbejdet i på initiativ af og med økonomisk tilskud fra Energistyrelsen. Ud over nærværende tekniske bestemmelser omfatter grundlaget Tekniske Bestemmelser for vinduer samt Vedtægt for mærkningsordningen. Formålet med en energimærkningsordning for vinduer/yderdøre og ruder er: - at give forbrugerne et dokumenteret retvisende grundlag for bedømmelse af de energimæssige egenskaber ved vinduer/yderdøre og ruder - at tilskynde til øget anvendelse af komponenter med de bedste energi- og miljømæssige egenskaber Ordningen accepterer ruder fra andre EØS-medlemsstater, som på tilsvarende måde opfylder betingelserne i den danske energimærkningsordning. Ordningen accepterer også tilsvarende energimærkningssystemer i andre EØS-medlemsstater.

4 3 1. Definitioner 1.1 Transmissionskoefficient En rudes transmimssionskoefficient (U g ) er værdien midt på ruden, hvor der ses bort fra varmetransmissionen gennem afstandsprofilet. Enheden er W/m 2 K. Værdien af U g skal være gældende for standardforhold jf. punkt Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktion Kantkonstruktionens ækvivalente varmeledningsevne (her betegnet λk) angiver varmeledningsevnen af et homogent materiale med samme geometri og varmeoverføringsegenskaber som afstandsprofilet med tørringsmiddel og forseglings-masser. Enheden er W/mK. 1.3 Sollystransmittans En rudes sollysstransmittans (τt) angiver forholdet mellem lysstrømmen på en flade umiddelbart inden for og uden for ruden. Rudens sollystransmittans er en værdi for rudens midte. Enheden er et rent tal, der angives i %. Værdien af sollystransmittansen skal være gældende for vinkelret indfald af sollys med en spektralfordeling som angivet i DS/EN Total solenergitransmittans En rudes totale solenergitransmittans (g) angiver rudens evne til at transmittere solenergi som solstråling og som varme. Den totale solenergitransmittans er en værdi for rudens midte. Enheden er et rent tal, der angives i %. Den totale solenergitransmittans skal være gældende for standardforhold jf. punkt 1.5 og for vinkelret indfald af solstråling med en spektralfordeling som angivet i DS/EN 410.

5 4 1.5 Standardforhold Standardforhold er her defineret ved en udvendig og indvendig overgangsisolans på hhv. 0,04 og 0,13 m 2 K/W og en udvendig og indvendig lufttemperatur på hhv. 0º og 20ºC. For øvrige definitioner og beregningsregler henvises til Tillæg 1 til DS 418 af 13. august 1997 (tillæg omhandlende vinduer og yderdøre). 1.6 Bestemmelsernes grundlag De tekniske bestemmelser vil blive revideret i overensstemmelse med kommende europæiske (EN) standarder for vinduer og ruder, der behandler forhold i relation til mærkningsordningen.

6 5 2. Krav til virksomheden 2.0 Generelt Virksomheden skal være en fremstillingsvirksomhed, der producerer termo-ruder. Virksomheden skal have en produktionskontrol, som opfylder de krav, der er angivet i kapitel Produktionsanlæg På alle anlæg i produktionen hvor der foretages operationer, der kan have betydning for de færdige produkters energimæssige egenskaber, skal det sikres, at produktionsudstyr og operationer er i overensstemmelse med de foreskrevne opstillings- og arbejdsinstruktioner. 2.2 Lagring Energimærkede ruder skal oplagres på en sådan måde, at de energimæssige egenskaber ikke forringes under lagringen. 2.3 Ledelse og personale På hver virksomhed skal der være udpeget én person, der er øverst ansvarlig for alle forhold vedr. energimærkede produkter. Alt personale, der deltager i kontrol og/eller mærkning af energimærkede produkter, skal have uddannelse/instruktion i disse operationer. 2.4 Brochurer og andet salgsmateriale Oplysninger om energimærkede ruder i brochurer og andet salgsmateriale skal gives på en sådan måde, at der ikke forekommer tvivl om mærkningens dækningsområde.

7 6 Ved oplysninger om specifikke energitekniske data skal der være henvisning til reference/dokumentation for disse data. I forbindelse med tilbud, hvor der indgår energimærkede ruder, skal klassi-fikation, center U-værdi, sollystransmittans og total solenergitransmittans være anført på en vedlagt energimærkat, som lever op til Energistyrelsens krav med hensyn til layout og indhold. 2.5 Produktbeskrivelse For hver energimærket rudetype skal der foreligge en beskrivelse, der som minimum giver oplysning om: - U g -værdi - Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktionen - Sollystransmittans - Total solenergitransmittans Produktbeskrivelsen kan foreligge i form af et dokument eller i elektronisk form. 2.6 Dokumentationsmateriale Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber. Krav til dokumentation er nærmere beskrevet i kapitel Mærkning af produkterne Regler for mærkning er angivet i Bilag 1 og 2.

8 7 3. Krav til produktionskontrol 3.0 Generelt Virksomheden skal have en procedure til sikring af de aktiviteter, der har betydning for produkternes energimæssige egenskaber. Gennem produktionskontrollen skal det sikres og dokumenteres, at: - Virksomheden råder over det udstyr, der er nødvendigt for gennemførelse af den interne kontrol (jf. Bilag 3 og 4). - Virksomheden har udpeget en ansvarlig kontrollant til at forestå den daglige kontrol af energimærkede produkter. - Virksomheden har de nødvendige kontrolrutiner til sikring mod sam-menblanding eller forveksling af energimærkede og ikke energimærkede produkter.

9 8 4. Regler for overvågning 4.0 Generelt Overvågningen har til formål at sikre, at energimærkede ruder på alle områder overholder de krav, der er angivet i nærværende tekniske bestemmelser. Denne sikring sker gennem intern og ekstern kontrol. 4.1 Intern kontrol Virksomhedens egen overvågning af energimærkede ruder skal omfatte alle operationer, der kan have betydning for de energimæssige egenskaber. For at sikre en systematisk kontrol ved produktion af energimærkede ruder skal følgende operationer kontrolleres og registreres mindst en gang dagligt. - Ved hvert operationssted for vaskeproces - eller tilsvarende operationssted - kontrolleres glasset til mindst 2 ruder med hensyn til overensstemmelse med specifikationerne. - Ved hvert operationssted for kantslibning af softcoated glas kontrolleres mindst 2 stk. kantslebne glas for overensstemmelse med leverandørens anvisninger. - Mærkningen på afstandsprofilet iht. Bilag 1 og 2. - Kantkonstruktionens overensstemmelse med specifikationerne. - Gasfyldningens overensstemmelse med forskrifterne i GS' kontrolordning for gasfyldte ruder eller en tilsvarende kontrolordning. Registrering af de ovennævnte kontroller skal føres dagligt på en checkliste, som mindst skal indeholde, hvad der er angivet i Bilag 3. Som slutkontrol skal der mindst en gang om ugen udtages 5 energimærkede ruder, der gennemgås iht. en checkliste, som mindst skal omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 4. De udfyldte checklister skal opbevares i minimum 2 år og skal være tilgængelige for den eksterne kontrol.

10 9 4.2 Ekstern kontrol Tilslutning til energimærkningsordningen indebærer, at virksomheden aflægges kontrolbesøg med den frekvens, der er angivet i Bilag 6. De ordinære kontrolbesøg foretages altid sammen med termorudekontrollen (DS ) eller andre kontrolbesøg fra en ekstern instans i forbindelse med ligestillede kontrolordninger. Besøgene foranstaltes af energimærkningsordningen og kan foretages uanmeldt på sædvanlige arbejdsdage. Kontrollen har til formål at verificere, at produktionen af energimærkede ruder sker i henhold til virksomhedens produktionskontrol, og at de færdige ruder er i overensstemmelse med de gældende tekniske bestemmelser og de deklarerede egenskaber. Ved hvert besøg foretages tillige en gennemgang af dokumentationsmaterialet for den interne kontrol, og det kontrolleres, at den interne kontrol er gennemført som foreskrevet og med tilfredsstillende resultat/opfølgning.

11 10 5. Krav til produkterne 5.1 Energimæssige krav For alle energimærkede produkter skal der være tilgængelige oplysninger om: - U g -værdien - Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktionen - Sollystransmittans - Total solenergitransmittans Produktbeskrivelsen kan foreligge i form af et dokument eller i elektronisk form. 5.2 Miljømæssige krav I energimærkede ruder må der ikke foretages gasfyldning med luftarter, der kan forårsage drivhuseffekt som fx. SF Øvrige krav På alle øvrige områder skal produkterne overholde de krav, der er angivet i "DS , Termoruder. Kvalitetskrav" eller andre specifikationer, der kan sidestilles hermed. Endvidere skal produkterne fremstilles, og fremstillingen skal overvåges, som angivet i Dansk Standard' SBC 217 eller andre bestemmelser, der kan ligestilles hermed, og som indebærer ekstern kontrol af produktion og produktprøvning ved et akkrediteret laboratorium.

12 11 6. Krav til dokumentation Der skal foreligge dokumentation for rudernes transmissionskoefficient, U g. Denne dokumentation kan være i form af: - Beregning - Måling Beregning af U g skal ske i henhold til DS/EN 673. Måling af U g skal udføres i henhold til en af følgende metoder, som angivet i DS/EN 674, DS/EN 675 og pren 1098 jf. Anneks A i Tillæg 1 til DS 418. Der skal foreligge dokumentation for rudernes sollystransmittans og totale solenergitransmittans i overensstemmelse med DS/EN 410. Der skal foreligge dokumentation for den ækvivalente varmeledningsevne af kantkonstruktionen. Som grundlag for ovennævnte dokumentation skal der foreligge specifikationer, som mindst omfatter: - Data for beregning iht. DS/EN 673 og DS/EN Kantforsegling og anvendte forseglingsmaterialer - Afstandsprofiler med angivelse af dimensioner, materiale og overfladebe-handling samt tørringsmiddel (type og mængde) - Hjørner med angivelse af dimensioner, materiale og overfladebehandling - Gasfyldning med angivelse af gasart Specifikationerne kan omfatte produktcertifikater fra akkrediteret institut for de komponenter, som indgår eller alternativt kan indgå i energiruderne. Dokumentationsgrundlaget for såvel beregning som måling skal være godkendt af Energimærkningsordningen.

13 Energimærkning af ruder Bilag 1 Regler for mærkning m.m. Mærkning af produkter Permanent mærkning Som permanent mærkning (på afstandsprofilet) skal der mindst være givet oplysning om: - Rudens energiklasse jf. bilag 2 ved en af følgende 2 betegnelser: Betegnelse 1 Betegnelse 2 A B C Energiklasse A Energiklasse B Energiklasse C (Ordet "Energiklasse" kan forkortes til "Energi") Logo og tekst skal anføres i farven blå eller sort - Producentens identitetsnummer i relation til en anerkendt kontrol/certificerings-ordning - Produktionsår og måned Øvrig mærkning Af hensyn til rudens montering skal der være angivet oplysning om rudens indvendige (udvendige) side. Anvendelse af ordningens logo På producentens brevpapir m.v. samt i brochurer og lignende materiale må energimærkningsordningens logo anvendes efter aftale med sekretariatet.

14 Energimærkning af ruder Bilag 2 Beregning af energiklasse Grundlag En rudes energibalance er udtryk for forskellen mellem den energi, der tilføres (g) og tabes gennem ruden (U). For detaljeret gennemgang af beregningsgrundlaget for ruders energibalance henvises til Ruder og Vinduers energimæssige egenskaber - Kompendium 1: Grundlæggende energimæssige egenskaber udarbejdet af Institut for Bygninger og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Rudens energibalance E ref. skal fastlægges ved følgende formel: E ref. = 196,4 x g 90,36 x U - g er rudens g-værdi /total solenergitransmittans - U er rudens center U-værdi Alle beregninger baseres på en rudeopbygning bestående af 4 mm glas, 15 mm afstandsprofil, 4 mm glas. Klassifikation Energiklasse A: Energitilskud større end 20,0 kwh/m 2 Energiklasse B: Energitilskud større end 10,0 kwh/m 2 til og med 20,0 kwh/m 2 Energiklasse C: Energitilskud større end 0,0 kwh/m 2 til og med 10,0 kwh/m 2 Ruder med negativ energibalance kan ikke klassificere og mærkes.

15 Energimærkning af ruder Bilag 3 Intern kontrol Checkliste for daglig proceskontrol Virksomhed: Dato: Sign.: Ordre nr. Vedr. kontrolpunkt Linje/operatørsted Kontrolpunkt ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej A. Er der overensstemmelse mellem foreskrevet glas og faktiske glas ved vaskeproces eller tilsvarende operationssted? 1. prøve 2. prøve B. Er kantslibningen på softcoated glas udført i overensstemmelse med glasleverandørens anvisninger? 1. prøve 2. prøve C. Er mærkningen på rudens mærkat/afstandsprofil udført korrekt med oplysninger i henhold til Bilag 1 og 2? D. Er kantkonstruktionen i overensstemmelse med specifikationerne? E. Er gasfyldningen udført i overensstemmelse med GSkontrolordningen eller en tilsvarende kontrolordning? Ved kryds under nej angives for det pågældende punkt en beskrivelse af afhjælpningsforanstaltninger i denne rubrik eller på bagsiden. Dato Underskrift

16 Energimærkning af ruder Bilag 4 Intern kontrol Checkliste for ugentlig slutkontrol Virksomhed: Dato: Sign.: Rude nr. Type Ordre nr Rude nr Kontrolpunkt ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej A. Er ruden permanent energimærket? B. Er rudens energimærke udført korrekt i henhold til bilag 1 og 2? C. Er der overensstemmelse mellem ordrespecifikationer og observerede glastyper? Ved kryds under nej angives for den pågældende rude en beskrivelse af afhjælpningsforanstaltninger i denne rubrik eller på bagsiden. Dato Underskrift

17 Energimærkning af ruder Bilag 5 Ekstern kontrol Checkliste Virksomhed: Dato: Sign.: Kontrolprocedure Er den daglige interne kontrol gennemført som foreskrevet? Er den ugentlige interne kontrol gennemført som foreskrevet? Rude nr. Type Ordre nr Rude nr Kontrolpunkt ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej A. Er ruden energimærket? B. Giver mærkningen oplysning om klassemærkning? C. Er der dokumentation for klassemærkningen? D Er der dokumentation for U g -værdi? E. Er der dokumentation for sollystransmittans? F. Er der dokumentation for total solenergitransmittans? G. Er der overensstemmelse mellem den permanente mærkning og tilsvarende oplysninger på en evt. mærkat? Dato Underskrift

18 Energimærkning af ruder Bilag 6 Ekstern kontrol Besøgsfrekvens Energimærkede ruder Samlet produktion af energimærkede ruder i m 2 pr. år: Kontrolbesøg Over Til og med pr. år For virksomheder, der er tilsluttet DS certificeringsordningen for termoruder i henhold til SBC 217 A, gennemføres den eksterne kontrol ved 2 ordinære besøg pr. år. Ved omregning fra antal stk. til m 2 anvendes faktoren 0,58.

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06

Krav og konsekvenser. BR10 CE-mærkning. Bygningsreglement. Energi-mærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06 Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energi-mærkning Trykkeri: Søe-Knudsens Printerservice, Stoholm Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Krav

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere