Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber"

Transkript

1 Karsten Duer Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET OKTOBER 2000 SR-0030 Revideret Februar 2001 ISSN X

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BESKRIVELSE AF THERM UNDERSØGTE VINDUER FREMGANGSMÅDE RANDBETINGELSER BEREGNING AF RAMME-KARMPROFILERS U-VÆRDIER BEREGNING AF RUDERS U-VÆRDIER BEREGNING AF RUDERS G-VÆRDIER RESULTATER BEREGNEDE U-VÆRDIER BEREGNEDE G-VÆRDIER ENERGITILSKUD...11

3 1. INDLEDNING Nærværende rapport beskriver beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) og total solenergitransmittans (g-værdi) for et konkret dannebrogsvindue før og efter energirenovering. De energimæssige effekter af forskellige typer energirenovering er beregningsmæssigt undersøgt ved hjælp af beregningsprogrammet THERM2.0 /1/ (bestemmelse af ramme-karmdelens U-værdi) samt beregningsprogrammerne WIS /2/ og Pilkingtons GLAS98 (rudedelens U-værdi og g-værdi) Undersøgelserne er gennemført på Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU for Raadvad Centret. Rapporten er en revision af tidligere rapport udgivet af Institut for Bygninger og Energi, DTU i Ændringerne i nærværende version vedrører beregning af U- værdier for dannebrogsvindue med tre forskellige forsatsløsninger. Metoden til at udføre sådanne beregninger er endnu ikke fuldstændig fastlagt, men den metode, der er anvendt i nærværende revision er i overensstemmelse med retningslinierne angivet i Energimærkning. Tekniske bestemmelser for forsatsvinduer 2. udkast januar Den her anvendte beregningsmetode har resulteret i lidt højere U-værdier end den først anvendte. 1

4 2. BESKRIVELSE AF THERM Beregningsprogrammet THERM2.0 er udviklet af Windows and Daylighting Group ved Lawrence Berkely National Laboratory, Californien USA. THERM benytter en 2- D beregningsmodel baseret på finite element metoden (FEM). Finite element metoden kræver, at det undersøgte tværsnit deles op i et stort antal delarealer ved hjælp af et finmasket net. Ved anvendelse af de fleste FEM programmer sker netinddelingen manuelt dvs. brugerens vurderinger og erfaringer afgør hvorledes netinddelingen ender med at se ud. Netinddelingen er ikke uvæsentlig for beregningsresultatet og to forskellige brugere kan således nemt få to forskellige beregningsresultater ud fra samme grundprofil. Herudover er de fleste FEM programmer begrænset til kun at kunne anvende rektangulære delarealer ved beregningerne. Fordelen ved THERM er, at nettet genereres automatisk af THERM og at programmet er i stand til også at håndtere delarealer, der ikke er rektangulære, dvs. der er mulighed for at foretage beregninger på skæve geometrier. 3. UNDERSØGTE VINDUER Basis for undersøgelserne er et konkret dannebrogsvindue opmålt og optegnet af Raadvad Centret. Profilerne for basisvinduet er vist i figur 1, hvor profilerne er vist som de tværsnit, der er undersøgt i Therm. Vinduets samlede størrelse er (b x h) 1163 x 1834 mm Basisvinduet er forsynet med et enkelt lag glas og regnes i nærværende undersøgelser som lufttæt. I undersøgelserne er basisvinduet forsynet med forskellige typer energirenovering: 1. Forsatsvindue med almindeligt glas, glasafstand 109 mm 2. Forsatsvindue med energiglas (hård lavemissionsbelægning), glasafstand 109 mm 3. Forsatsvindue med to-lags kryptonfyldt energirude, glasafstand 93 og 9 mm 4. Optoglas med energiglas, glasafstand 27 mm 5. Koblet vindue med energiglas, glasafstand 33 mm Energiglasset i tilfældene 2, 4 og 5 er i beregningerne forudsat at have en emissivitet på 0,16. Forsatsvinduet i tilfælde 3 har en center U-værdi på 1,11 W/m²K. Tolagsruden er forsynet med en kantkonstruktion med rustfrit afstandsprofil, ækvivalent varmeledningsevne for kantkonstruktionen er 0,91 W/mK. En oversigt over de undersøgte rudekonstruktioner er vist i Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter.. For tilfældene 1 til 5 ovenfor er betydningen af sprosser i yderste lag glas tillige undersøgt både mht. U-værdi og g-værdi. 2

5 Lodret karm, profilhøjde 87.9 mm Vandret karm, profilhøjde 88.4 mm Lodret post, profilhøjde mm Vandret post profilhøjde mm Figur Fejl! Ukendt argument for parameter. Profiler i basis dannebrogsvindue. Profiler hentet fra Therm Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over rudekonstruktioner id nr. Opbygning Lavemissionsbelægning Gasart Position/type luft pos. 3/hård luft pos. 5/blød luft 10%luft/90%krypton pos.3/hård luft pos. 3/hård luft 3

6 Tilfælde 1+2 Forsatsrude m. hhv. float- og energiglas Tilfælde 3 Kryptonfyldt energirude Tilfælde 4 Optoglas-løsning med energiglas Tilfælde 5 Koblet med energiglas Figur Fejl! Ukendt argument for parameter. Illustration af de undersøgte energirenoveringsmodeller. Profiler hentet fra Therm. 4. FREMGANGSMÅDE 4.1Randbetingelser Der er i overensstemmelse med EN673 /3/ og pren /4/ regnet med følgende randbetingelser: Inde Ude Temperatur 20 C 0 C Varmeoverføringskoefficient, frie flader 8 W/m²K 23 W/m²K Varmeoverføringskoefficient, reduceret stråling 5 W/m²K - Lukkede hulrum er regnet som uventilerede, hulrum med forbindelse til det fri med spaltebredde < 10 mm er regnet som let ventilerede hulrum. 4

7 4.2 Beregning af ramme-karmprofilers U-værdier Ved beregningerne er ramme-karmprofilernes U-værdier fortrinsvis bestemt i henhold til pren version februar 2000 /4/. Der er dog anvendt en let modificeret fremgangsmåde: pren10077 er primært udviklet til at karakterisere vinduer med to-lags termoruder. Metoden bygger på en opsplitning af varmestrømmen gennem vinduets elementer i de tre dele U ramme, U rude og Ψ kant. Ψ kant karakteriserer kuldebroeffekten af rudens afstandsprofil. Opsplitningen sker beregningsmæssigt ved at gennemføre to beregningstrin: Først beregnes rammens U-værdi ved i beregningsmodellen at erstatte ruden med et isoleringspanel med varmeledningsevne på W/m2K. Nu beregnes varmestrømmen gennem ramme + panel. Herefter fratrækkes den en-dimensionelle varmestrøm gennem panelet, hvorved rammens U-værdi kan udregnes. I næste beregningstrin erstattes isoleringspanelet med ruden inkl. kantkonstruktion og varmestrømmen gennem ramme + rude beregnes. Så fratrækkes varmestrømmen gennem rammen (fundet i forrige trin) og den en-dimensionelle varmestrøm gennem ruden (fundet i et rudeberegningsprogram). Tilbage bliver den lineære transmissionskoefficient Ψ. De undersøgte konstruktioner adskiller sig i designet en del fra et vindue med to-lags termorude. Problemet i denne metode ligger primært i, at når rudesystemet erstattes med et isoleringspanel af så kraftig dimension som det her er tilfældet (specielt ved forsatsvinduerne) påvirker det den beregnede varmestrøm til og fra rammekarmprofilet (isoleringspanelet virker jo som isolering af oversiden af karmen. De her undersøgte vinduer adskiller sig desuden - undtagen tilfælde 3 - fra standardversionen i pren , idet rudesystemerne opbygges uden kuldebro i form af afstandsprofil og vinduerne har derfor ikke en udpræget kuldebro i rudesystemet. Her er derfor valgt en lidt anden fremgangsmåde, hvor Ψ-værdien overalt defineres som værende lig 0. Ramme-karmens U-værdi kan derfor bestemmes ud fra modellering af ramme-karmprofil og rudesystem samlet og dernæst fratrække den endimensionale varmestrøm gennem rudesystemet. For tilfældene med forsatsløsninger (nr. 1,2 og 3) er varmestrømmen gennem rudedelen modelleret ved at tillægge de flader, der vender mod hulrummet en varmeoverføringskoefficient baseret på beregningsresultater fra WIS. Metoden er nærmere beskrevet i Energiforsatsgruppens Energimærkning. Tekniske bestemmelser for forsatsvinduer 2. udkast januar Beregning af ruders U-værdier Ved beregning af ruders U-værdi er anvendt en kombination af beregningsprogrammerne GLAS 98 og WIS. Førstnævnte indeholder produktdata for konkrete Pilkington produkter, men har nogle begrænsninger mht. beregning på ruder med stor glasafstand. Derfor er der i WIS opbygget rudesystemer med termiske data, der resulterer i samme U-værdier som opnås i GLAS98 i det beregningsområde, der er 5

8 dækket af GLAS98. For disse rudesystemer er glasafstanden i WIS-modellen derefter udvidet til de aktuelle glasafstande. Alle U-værdier er således beregnet i WIS på modeller, der er afstemt efter GLAS Beregning af ruders g-værdier Alle g-værdier er beregnet i GLAS98 for konkrete Pilkington produkter. Da der er tale om energirenovering af ældre dannebrogsvinduer med gamle ruder er transmittanserne for ni forskellige gamle glasprøver undersøgt ved spektrale transmittansmålinger på IBE. Målingerne er foretaget med et UV-VIS-NIR Varian Cary 5 spektrofotometer i bølgelængdeområdet nm svarende til langt hovedparten af solstrålingens energiindhold. De opnåede resultater er anvendt til at udregne de direkte soltransmittanser (τ sol ) og de totale solenergitransmittanser (g) for de ni glasprøver. Transmittanserne er udregnet i henhold til EN410 /5/ og er vist i Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter.: Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over optiske data for 10 glasprøver. Beregnet efter EN410. Årstal angiver formodet oprindelsesår ? 1860? ukendt ukendt 1952 float 3 mm τ sol g % % % % % % % % % % Som det ses i Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. varierer solenergitransmittanserne for de gamle glas en del. På basis af de udførte målinger er det vurderet, at de gamle glas typisk kan beregnes som et 3 mm floatglas. Ved beregningerne af vinduernes totale solenergitransmittans er denne beregnet for vinkelret indstråling (svarende til EN410) og det er forudsat, at g-værdien for rammekarmdelen og for evt. sprosser sættes lig 0. Herved kan de resulterende g-værdier bestemmes ud fra glasprocenterne i de forskellige løsninger. Ved beregning af glasprocenterne er anvendt glasarealet i yderste rude (den gamle rude) undtagen for tilfældet med termo forsatsruden. Her strækker forsatsrammen sig ca 9 mm ind over yderrammen på den vandrette over- og underkarm og ca 2 mm ind over yderrammen på oversiden af den vandrette post og glasprocenten er beregnet under hensyntagen til dette. 6

9 5. RESULTATER 5.1 Beregnede U-værdier Ï Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. er vist en oversigt over de beregnede U-værdier. For hver af de undersøgte seks tilfælde er angivet U-værdier for rammekarmprofil, rude samt for et komplet vindue med størrelsen 1163 x 1834mm. Som omtalt i afsnit 4.2 er U-værdierne beregnet for en Ψ-værdi på 0. Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over beregnede U-værdier. U- værdier beregnet med Ψ = 0. Lodret Vandret Lodret Vandret Urude Utotal karm karm post post 0. Basis Forsatsrude uden belægning 2. Forsatsrude med hård lavemisionsbelægning 3. Forsatsrude med to-lags energirude 4. Optoglas med hård lavemisionsbelægning 5. Koblet med hård lavemisionsbelægning W/m²K W/m²K W/m²K W/m²K W/m²K W/m²K I tilfælde 4 (optoglas) og 5 (koblet) har Raadvad Centret ønsket en beregning af sprossers indflydelse på vinduernes samlede U-værdi. Dette er gennemført ved at opbygge den i Figur Fejl! Ukendt argument for parameter. viste Therm model. Her er mellemrummet mellem glaslagene modelleret som et materiale med en termiske modstand svarende til modstanden af mellemrummet i ruden. (Samme metode er anvendt i alle modellerne). Mellemrummet mellem Optoglasset og sprossen er modelleret i Therm som et lukket hulrum, hvor den konvektive varmestrøm modelleres ifølge pren og den strålingsmæssige del modelleres ved en detaljeret strålingsmodel. Beregningsmetoden er så detaljeret som mulig i Therm, men er stadig forsimplet i forhold til virkeligheden og de virkelige luftbevægelser i ruden kan ikke modelleres helt korrekt. Metoden forventes alligevel at give et godt fingerpeg om den termiske effekt af sprossen. Ved at beregne U-værdien af det i Figur Fejl! Ukendt argument for parameter. viste profil og sammenholde 7

10 resultatet med rudesystemets U-værdi fås følgende resultat: U sprosse+rude =1.79 W/m²K og U rude =1.76 W/m²K. 8

11 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter. Sprosse i optoglas-rude Førstnævnte er beregnet for sprosse + 12 cm rude til hver side, stort set svarende til sprosseafstanden i et småsprosset vindue. Som forventet er der kun beskeden forskel mellem de beregnede U-værdier og det konkluderes, at den termiske effekt af sprosserne er for lille i forhold til beregningsusikkerheden til at retfærdiggøre en medregning. 5.2 Beregnede g-værdier Som tidligere omtalt beregnes g-værdierne ud fra rudesystemernes g-værdi og glasprocenten for den aktuelle vinduesudformning, Alle vinduesudformningerne findes som usprossede, med vandret enkeltsprosse i hver af de nederste fag og som småsprossede, hvor der er i alt otte vandrette og fire lodrette sprosser i vinduet. De beregnede g-værdier ses af Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. - Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter.. Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over g-værdier, usprossede vinduer Rude g-værdi Glas procent Samlet g-værdi 0. Basis Forsatsrude uden belægning Forsatsrude Forsatsrude med to-lags energirude 4. Optoglas Koblet % % % 9

12 Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over g-værdier, enkeltsprossede vinduer Rude g-værdi Glas procent Samlet g-værdi 0. Basis Forsatsrude uden belægning Forsatsrude Forsatsrude med to-lags energirude 4. Optoglas Koblet % % % Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over g-værdier, småsprossede vinduer Rude g-værdi Glas procent Samlet g-værdi 0. Basis Forsatsrude uden belægning Forsatsrude Forsatsrude med to-lags energirude 4. Optoglas Koblet % % % Der gøres opmærksom på, at g-værdierne er beregnet for vinkelret indstråling svarende til EN410. Der tages dermed ikke hensyn til, at en del af den solstrålingen ved ikkevinkelret indstråling vil ramme ramme-karmdelen mellem glaslagene. Den stråling der rammer karmen mellem glaslagene vil dels blive reflekteret og dels blive absorberet. Det betyder, at noget af energien føres til rummet bag vinduet og noget af energien ledes ud til det fri. Herved bliver de faktiske g-værdier reduceret i forhold til de i tabellerne angivne værdier. Dette er mest udtalt for vinduer med stor afstand mellem glaslagene, her løsningerne med forsatsvinduer. En egentlig kvantificering af disse effekter vil bl.a. kræve viden om reflektans/absorptans for ramme-karmdelen og ligger udenfor rammerne af nærværende projekt. 10

13 5.3 Energitilskud På basis af U- og g-værdierne kan de samlede energitilskud som de forskellige vinduestilfælde giver anledning til beregnes efter metoderne angivet i /6/ ud fra formlen E = 0.7*281*g 90*U, hvor g indsættes som decimaltal (f.x. 0,44). En positiv værdi af E betyder, at vinduet tillader mere solenergi at komme ind i bygningen end der ledes ud som varmetab. Omvendt betyder en negativ værdi, at vinduet taber mere energi end det vinder. Energitilskuddet udregnes over fyringssæsonen i Danmark. Resultaterne for de undersøgte vinduer fremgår af Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. - Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter.. Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over energitilskud, usprossede vinduer g-værdi U-værdi Energi-tilskud 0. Basis Forsatsrude uden belægning Forsatsrude Forsatsrude med to-lags energirude 4. Optoglas Koblet % W/m²K kwh/m² Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over energitilskud, enkeltsprossede vinduer g-værdi U-værdi Energi-tilskud 0. Basis Forsatsrude uden belægning Forsatsrude Forsatsrude med to-lags energirude 4. Optoglas Koblet % W/m²K kwh/m² 11

14 Tabel Fejl! Ukendt argument for parameter. Oversigt over energitilskud, småsprossede vinduer g-værdi U-værdi Energi-tilskud 0. Basis Forsatsrude uden belægning Forsatsrude Forsatsrude med to-lags energirude 4. Optoglas Koblet % W/m²K kwh/m² 12

15 Referencer /1/ THERM: A PC Program for Analyzing Two-Dimendional Heat Transfer Through Building Products. Window and Daylighting Group, Building Technologies Program Lawrence Berkely National Laboratory. Berkely, CA USA. /2/ WIS, Advanced Windows Information System. TNO Building and Construction Research, The Netherlands, /3/ EN673. Glass in building Determination of thermal transmittance (U value) Calculation method. /4/ pren Windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance -Part 2: Numerical methods for frames, /5/ EN410. Glass in building Determination of luminous and solar characteristics of glazing. /6/ Ruders og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 5: Energirigtigt valg af ruder og vinduer. Institut for Bygninger and Energi, DTU,

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber Karsten Duer Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-09 2001 ISSN 1601-8605 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 2. BESKRIVELSE AF THERM...2

Læs mere

Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet

Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet Jacob Birck Laustsen Svend Svendsen Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR03-17

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 3: DETALJEREDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-003 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL

Læs mere

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 27, 2015 Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2007 Document Version Forlagets

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 1999 Version 3 6-03-001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Energitilskud [kwh/m 2 ] RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER kompendium 9: OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR UDVIKLING AF BEDRE RUDER OG VINDUER 150,00 100,00 50,00 g g = 0,59 0,00 U g = 1,1 0 25 50

Læs mere

Energibesparelse for Ventilationsvinduet

Energibesparelse for Ventilationsvinduet Henrik Tommerup Energibesparelse for Ventilationsvinduet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-01 2005 ISSN 1601-8605 Forord Denne sagsrapport er udarbejdet af BYG-DTU i januar 2005 for

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 7... 5 1 RUDER

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2003 Version 3 09-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 1999 Version 3 19-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-006 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 6... 5

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Type: Aluprofil med lavenergiløsning Nr: F8-F1 Kildefil: Tegning fra produktoversigt Format: dwg/dxf bmp Ramme-karmprofil: Materialer (varmeledningsevne

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 07, 2015 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - energirigtige vinduer Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Laustsen, Jacob Birck; Kragh, Jesper;

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2009 Version 8 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 1... 5

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Vinduer til Fremtiden

Vinduer til Fremtiden Vinduer til Fremtiden Revideret d. 28/3 2006 Svend Svendsen Jacob Birck Laustsen BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk, jbl@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Bygningsreglementet Nye energibestemmelser

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement Databasen SimDB Databasen SimDB...1 SimDB - BuildingElement...1 SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer...2 Materialelag for WinDoor...3 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount...4 SimDB - BuildingMaterial...5

Læs mere

Termisk karakterisering af PV-vinduer

Termisk karakterisering af PV-vinduer Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Teknologisk Institut Energi BYG DTU SEC-R-20 Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Trine Dalsgaard Jacobsen Søren

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Nr: F12-F5 Fabrikant af forsatsvindue: GGF A/S, Glarmestres glas og facademontage, Rugvænget 22 A, 2630 Taastrup. Tlf. 43 30 11 40, Fax 43

Læs mere

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim MicroShade Vejledning til bygningssimulering med BSim Dette er en vejledning til anvendelse af BSim i forbindelse med MicroShade. BSim er et integreret edb-værktøj til analyse af bygninger og installationer,

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 13... 4

Læs mere

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad. 1 RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.dk www.raadvad.dk Vinduers varmetab Energi-, kondens- og

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2000 Version 4 13-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950

Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 Vinduers varmetab Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 udgivet af raadvad-centret november 2001 ved civilingenør, arkitekt maa thomas kampmann Vinduers varmetab Energi-

Læs mere

Beregningsrapport ITC (Initial Type Calculation)

Beregningsrapport ITC (Initial Type Calculation) Rolfsted Vinduer Ordre nr. Stokløkken 6 Sider 3 5863 Ferritslev Bilag 2 Initialer Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Beregningsrapport

Læs mere

VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI. Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU

VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI. Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU OVERSIGT Ventilationsvinduet Undersøgelsen Fysikken Forbehold Resultater Betragtninger 13/10/2016 Ventilationsvinduer

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri Version 2.03 Vejledning Lars Thomsen Nielsen Februar 2003 Teknologisk Institut, Byggeri Forord Programmet Uvindue blev i 1997 til efter forslag fra Dansk Vindues Certificering for at lette overgangen til

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 11: KANTKONSTRUKTIONER MED REDUCERET KULDEBRO BYG DTU U-010 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 11...

Læs mere

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde Jacob Birck Laustsen Forelæsningsnotat 11000 Ingeniørarbejde BYG DTU Oktober 2004 Forord En stor del af dette notat er baseret på uddrag af kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber, BYG.DTU,

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer DS-information DS/INF 418-1 1. udgave 2013-09-27 Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer Calculation of heat loss from buildings Part 1: Calculation

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning. Procedure til bestemmelse af solafskærmningers egenskaber og deres effekt på indeklima og energiforbrug i bygninger

Brugervejledning. Procedure til bestemmelse af solafskærmningers egenskaber og deres effekt på indeklima og energiforbrug i bygninger Procedure til bestemmelse af solafskærmningers egenskaber og deres effekt på indeklima og Brugervejledning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-xxx 2008 ISSN 1601-2917 ISBN xx-xxxx-xxx-x 1 Forord

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER EKSAMENSPROJEKT AF TOBIAS THORUP MADSEN NOVEMBER 2004 Forord Forord Denne rapport er udarbejdet i efteråret 2004 og resultatet

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD BYG DTU U-009 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD DTU Byg U-009 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 10... 4 1 MULIGHEDER

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020

Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 04, 2015 Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020 Svendsen, Svend ; Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2008 Document

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Strategiudviklingsmøde i LavEByg-netværk om integrerede lavenergiløsninger 21. April 2006 Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Baggrund - Globalt Kyotoaftalens reduktionsmål for drivhusgasser

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer Valg af vinduer Vinduesvalg på stille villavej i Århus

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer med ét lag glas med begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning kan, såfremt de oprindelige

Læs mere

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Eksamensprojekt 22. juli 2011 Majbritt Lorenzen, s052914 DTU Byg Indholdsfortegnelse Bilag 1 Idékatalog...

Læs mere

Komplekse konstruktioners U-værdi

Komplekse konstruktioners U-værdi Komplekse konstruktioners U-værdi ( ) DANVAK-dagen, 5. april 2017 Morten Vammen Vendelboe Program 1. Indledning 2. Hvorfor er det vigtigt? 3. Hvornår kan man regne selv? 5. Systemfacaderne kommer 6. Hvad

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Ordre nr. 0301/ Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer. Prøveemnet blev tildannet af laboratoriet.

Ordre nr. 0301/ Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer. Prøveemnet blev tildannet af laboratoriet. Outercore IVS Elmevej 8, Glyngøre 7870 Roslev Ordre nr. Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer MOJ/MJLD Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Prøvningsrapport

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 12...

Læs mere

Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald

Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald Jørgen M. Schultz Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-028 2002 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-087-4 Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion

Læs mere

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov Jesper Kragh Svend Svendsen Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport R-103 BYG DTU November 2004 ISBN=87-7877-169-2 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Beskrivelse

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - energirigtige vinduer Slutrapport til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - energirigtige vinduer Slutrapport til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - energirigtige vinduer Slutrapport til Villum Kann Rasmussen Fonden Kragh, Jesper; Laustsen, Jacob Birck;

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

Diagrammer & forudsætninger

Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING:

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2009 Version 2 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT..

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald

Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 20, 2015 Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- og solindfald Schultz, Jørgen Munthe Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

VURDERING AF ENERGIRUDERS LYSTRANSMISSION

VURDERING AF ENERGIRUDERS LYSTRANSMISSION DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU VURDERING AF ENERGIRUDERS LYSTRANSMISSION SPECIALKURSUS AF TOBIAS THORUP MADSEN JANUAR 00 Forord Denne rapport er udarbejdet i vinteren 00/00 og resultatet af et 0

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Vinduers samlede miljøbelastning

Vinduers samlede miljøbelastning Vinduers samlede miljøbelastning Livscyklusanalyse af fire vinduestyper - eller hvordan man billigt og bekvemt begrænser CO 2 udslippet mærkbart! Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk

Læs mere

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter Hele bygningen 21.06.2007 1 Lavenergikoncepter Udvikling af lavenergikoncepter: Konkretisering af strategi Identificering

Læs mere

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem Group 24 Skjult opluk Eksempler på Eref/E W værdier, begge med Ug = 1,28, Argon, Gg = 73 % og varm kant: Opluk (U f efter TI) iht. BR10: Eref -22,2 kwh/m² C - Nord -79,7 kwh/m² - Syd 124,7 kwh/m² - Øst/vest

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

Vinduer og yderdøre med glas

Vinduer og yderdøre med glas Vinduer og yderdøre med glas Det største varmetab fra et hus sker gennem vinduerne. Derfor er der gode besparelser at hente ved at renovere eller skifte vinduer ud også selv om du har vinduer med termoruder!

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem Group 24 Skjult opluk Eksempler på Eref/E W værdier, begge med Ug = 1,28, Argon, Gg = 73 % og varm kant: Opluk (U f beregning af TI) iht. BR15: Eref -25 kwh/m² C Glasandel 85% Indv. overfladetemp. 13,3

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere