INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET 1. FORORD... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen OPTAGELSE... 7 Ansøgning om optagelse CAND.MERC.-STUDIETS STRUKTUR OG FAG... 8 Oversigt over linjerne LINJEBESKRIVELSER: Cand.merc.(jur.) Logistik Økonomistyring ØVRIGE BESKRIVELSER: Valgfagsblokken Kandidatafhandling Fagudbuddet ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Fag ved andre danske uddannelsesinstitutioner Studieophold i udlandet Praktikophold EKSAMENSORDNINGEN Prøveform og bedømmelse Regler for behandling af eksamenssnyd KLAGER TIDSTERMINER

2 2

3 1. FORORD Den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.) udbydes med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Studievejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af de bestemmelser, der p.t. er gældende for den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse, og som følger af ministeriets bekendtgørelse eller er fastsat af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. De studerende opfordres i øvrigt til at holde sig orienteret om eventuelle ændringer via CampusNet: Studievejledningen indeholder endvidere beskrivelser og skematiske oversigter over de tre danske cand.merc.-linjer. De engelsksprogede cand.merc.-linjer er beskrevet i en separat studievejledning. Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn August

4 4

5 HVOR HENVENDER MAN SIG? Handelshøjskolen Tlf Aarhus Universitet Fax Fuglesangs Allé Århus V. Studievejledningen, økonomi i B 10 rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationer samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager Åbningstid: Mandag - fredag kl (Telefonservice) kl (Personlige henvendelser) Sekretariat for Studievejledningen i B 5 Modtager bl.a. dispensationsansøgninger og eksamensklager til behandling i de kollegiale organer Åbningstid: Mandag - fredag kl kl Ekspeditionskontoret i B 4 tager sig af optagelse, eksamenstilmelding mv. Åbningstid: Mandag - fredag kl kl SU-kontoret i B 4 behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. Åbningstid: Mandag - fredag kl kl Studienævnssekretariatet i B 16 modtager studienævnssager til behandling i de kollegiale organer. Åbningstid: Mandag fredag kl Planlægningskontoret i C 9 tager sig primært af udarbejdelse af time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer ud samt booking af undervisningslokaler. Åbningstid: Mandag fredag kl kl

6 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN 6

7 2. OPTAGELSE Ansøgning om optagelse. Ansøgningsskema til optagelse på cand.merc.-studiet fås på Studieadministrationen. Ansøgningsfristen er 1. juli. Der kan ikke skiftes linje efter den bindende tilmelding. 7

8 3. CAND.MERC.-STUDIETS STRUKTUR OG FAG Struktur Den linjebaserede cand.merc.-struktur er opbygget omkring 4 fagblokke: En forudsætningsfagsblok En linjefagsblok En valgfagsblok En kandidatafhandling Hver blok vægter 30 ECTS-point. Det samlede cand.merc.-studium består således af i alt 120 ECTSpoint. Den normerede studietid er 2 år. Studiet skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelse. Kun hvor ganske særlige forhold foreligger, kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn tillade en overskridelse af fristen. I 2007 tilbydes to dansksprogede og otte engelsksprogede cand.merc.-specialiseringer. Herudover udbydes en overbygning til henholdsvis HA(jur.)/HA(jur.) i skat (cand.merc.(jur.)), en engelsksproget overbygning til HA(it.) (MSc. in Information Management) samt cand.merc.aud.. Følgende linier udbydes således i 2007: Business Performance Management (Engelsk) Cand.merc.aud. Cand.merc.(jur.) (Dansk) EU Business and Law (Engelsk) Finance (Engelsk) Finance and International Business (Engelsk) Logistik (Dansk) Marketing (Engelsk) Information Management (Engelsk) International Business (Engelsk) International Economic Consulting (Engelsk) Strategy, Organisation and Leadership (Engelsk) Økonomistyring (Dansk) Bemærk: For lavt studenterantal, det vil sige færre end 15 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb, kan betyde bortfald af enkelte linjer. Indholdet af de danske cand.merc.-specialiseringer er nærmere beskrevet i linjebeskrivelserne fra de linjeudbydende institutter og i de tilhørende skematiske oversigter i nærværende studievejledning, mens de engelsksprogede cand.merc.-specialiseringer samt cand.merc.aud. er beskrevet i separate studievejledninger. 8

9 Det formelle studieforløb ser ud som følger: 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Linjefag: Valgfag: 30 ECTS-point 30 ECTS-point Forudsætningsfag: 30 ECTS-point Kandidatafhandling: 30 ECTS-point Valgfagene kan frit fordeles på semestrene, således at antallet af ECTS-point pr. semester kan variere. Cand.merc.(jur.)-studerende skal vælge valgfag af et omfang på mindst 10 ECTS-point inden for det juridiske fagområde og mindst 10 ECTS-point inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Udlandsophold forudses bedst indpasset i 3. semester og kan meriteres med op til 30 ECTS-point, for så vidt niveau og omfang er tilstrækkeligt. Der henvises til Studievejledningen og Det Internationale Kontor. Det er muligt at erhverve ECTS-point gennem studieaktiviteter ved andre fakulteter på Aarhus Universitet såvel som ved andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner. En betingelse herfor er imidlertid, at sådanne studieaktiviteter godkendes af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Endvidere kan godkendte projektarbejder og praktikophold indgå som en del af studiet, dvs. meriteres. 9

10 OVERSIGT OVER LINJERNE På de følgende sider er de dansksprogede cand.merc.-linjespecialiseringer beskrevet. Hver linje beskrives kort på 1-2 sider og er desuden beskrevet ved en skematisk oversigt. Fagenes indhold er nærmere beskrevet i Fagkataloget på LINJE: SIDE: Cand.merc.(jur.) 13 Logistik 17 Økonomistyring 20 10

11 4. BESKRIVELSE AF SAMT SKEMATISK OVERSIGT OVER CAND.MERC.-LINJERNE 11

12 12

13 Cand.merc.(jur.) Cand.merc.(jur.)-uddannelsen er overbygningen på HA(jur.) og HA(jur.) i skat. Målsætningen med cand.merc.(jur.)- uddannelsen er at uddanne kandidater, der er i stand til at integrere jura og økonomi i løsningen af erhvervsrelaterede problemstillinger. På HA(jur.) og HA(jur.) i skat er der især fokus på de juridiske rammer for virksomhedernes danske aktiviteter. På cand.merc.(jur.) rettes fokus mod virksomhedens grænseoverskridende aktiviteter og de internationale regler, der regulerer disse. De juridiske forudsætnings- og linjefag behandler således reglerne om udbud og fri konkurrence, internationale skatteregler og international selskabsret. Gennem valg af økonomisk linjefag kan den studerende skærpe det internationale fokus. Endelig kan den studerende gennem et udvekslingsophold eller et praktikophold i udlandet styrke internationaliseringen i uddannelsen. Der er en høj grad af progression mellem HA(jur.)/HA(jur.) i skat og cand.merc.(jur.)-studiet. De erhvervsjuridiske og -økonomiske fag videreføres og uddybes, så der sker en markant progression i den faglige viden. Derudover udbygges kompetencer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at analysere og løse komplekse problemstillinger. Endelig øges den studerendes evner til at integrere økonomi og jura i løsningen af erhvervslivets problemer. De vigtigste kompetencer den studerende skal besidde er derfor ud over de generelle akademiske færdigheder følgende: Analytiske kompetencer: identificere problemstillinger identificere og prioritere relevante nationale som internationale retskilder deducere og argumentere for løsninger sortere mellem relevant og irrelevant stof Navigationskompetencer navigere mellem flere forskellige retsområder, retsordner og retskulturer navigere mellem jura og økonomi Innovationskompetencer udvikle og formulere proaktive juridiske løsninger perspektivere den erhvervede viden Formidlingskompetencer evne til at formulere juridiske argumenter og løsninger klart og struktureret, i tale såvel som skrift 13

14 Samarbejde og selvledelse evne til arbejde struktureret og selvstændigt evne til at arbejde sammen med, og løse opgaver i fællesskab med andre På kandidatuddannelsens første semester tages de to juridiske forudsætningsfag: International selskabsret (7,5 ECTS) og Videregående formueret (7,5 ECTS) sammen med det økonomiske forudsætningsfag, Adfærdsvidenskabelig kvantitativ metode (5 ECTS). International selskabsret sætter fokus på forskellige former for internationalt virksomhedssamarbejde og grænseoverskridende aktiviteter og de selskabsretlige problemer, som knytter sig hertil. Videregående formueret udbygger og uddyber den obligationsretlige viden, som er grundlagt på HA(jur.)/HA(jur.) i skat. Herudover tages på første semester et af de økonomiske forudsætningsfag, enten 1. Corporate Finance (10 ECTS), der omhandler virksomhedens driftsmæssige og strategiske beslutninger om investering og finansiering. Derudover behandles finansielle ledelsesforhold, eksempelvis corporate governance samt international corporate finance. eller 2. Internationalisation of the Firm (10 ECTS), der skal give en forståelse for de grundlæggende strategiske, markeds- og ledelsesmæssige valgsituationer, virksomheden møder igennem internationaliseringen af dens aktiviteter. På andet semester tages de to juridiske liniefag. I International skatteret (10 ECTS) får den studerende et indblik i og forståelse for problemstillingerne i den internationale skatteret. Hvem har f.eks. beskatningsretten kildelandet eller domicillandet når et selskab har tilknytning til flere lande. I Konkurrenceretlige emner (10 ECTS), fokuseres der på de basale EU-retlige konkurrenceregler, særlig forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, fusionskontrolreglerne, reglerne om udbud af offentlige kontrakter og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. Herudover skal den studerende tage ét af fire økonomiske liniefag (10 ECTS) med henblik på en specialisering inden for liniens økonomiske del. Det bemærkes, at cand.merc.(jur.)-studerende i valgfagsblokken skal læse mindst 10 ECTS-point i henholdsvis økonomiske og juridiske fag. De resterende 10 point kan anvendes frit til valgfag, herunder til praktik. De økonomiske liniefag, der kan vælges, er: 1. International Economic Integration, der skaber forståelse for vigtige ydre rammer (fx WTO og EU), hvori internationalt orienterede virksomheder agerer; 2. Management of Financial Institutions, der fokuserer på det finansielle system og de finansielle virksomheders rolle på kapitalmarkedet. Hovedsigtet med faget er imidlertid at give indsigt i at løse de styringsopgaver, som specielt penge-, realkredit- og pensionsinstitutter står overfor; 14

15 3. Strategy and Business Development, hvor målsætningen er at opøve evnerne til at anvende centrale strategiske værktøjer til diagnosticering og efterfølgende forretningsudvikling i forbindelse med at løse ledelsesmæssige udviklingsproblemstillinger på strategisk niveau; og endelig 4. International Management Control Systems, hvor fokus især vil være på forskellige indgangsvinkler til organisatorisk design og kontrol, herunder på cost management og control management systems, og hvorledes disse passer ind i forskellige forretningsmentaliteter og - miljøer. På tredje semester har den studerende mulighed for enten at tage på udlandsophold, praktikophold i en virksomhed eller blive på Handelshøjskolen og her foretage en specialisering ved en selvstændig sammensætning af valgfag. Man kan eksempelvis gennem valgfaget Responsumskrivning videreudbygge sine evner til at løse opgaver svarende til dem, man som ansat møder i en virksomhed. Konkrete virksomheder kommer med en case, og det er så den studerendes opgave at identificere og analysere de relevante problemer samt komme med forslag til løsning. Kulminationen på studiet er kandidatafhandlingen, som skal dokumentere, at de studerende formår at arbejde selvstændigt med et retsområde, herunder at integrere jura og økonomi. 15

16 Cand.merc.(jur.) 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER INST. FORUDSÆTNINGSFAG ECTS INST. LINJEFAG ECTS INST. Valgfag ECTS JUR Videregående formueret 7,5 JUR International skatteret 10 Valgfag/praktikophold/ Udlandsophold JUR International selskabsret 7,5 JUR Konkurrenceretlige emner 10 MAN Adfærdsvidenskabelig kvantitativ metode BS Corporate Finance I* 5 BS Corporate Finance II* 5 MAN Internationalisation of the Firm 5 10 Det erhvervsøkonomiske specialiseringsfag ** 10 * Der kan vælges mellem forudsætningsfag udbudt af henholdsvis BS, NAT og MAN ** Der kan vælges et af følgende 4 linjefag: 1. Strategy and Business Development (MAN) 2. International Management Control Systems (BS) 3. International Economic Integration (NAT), eller 4. Management of Financial Institutions (BS) 16

17 LOGISTIKLINJEN ( Logistik & Økonomistyring og Logistik & Operationsanalyse ). Formålet med cand.merc.-studiet i logistik er at kvalificere de studerende til ledende stillinger med et tværgående ansvar. Stillinger, hvor der stilles krav om helhedsforståelse ved udarbejdelse og gennemførelse af løsninger, som både på kunde- og omkostningssiden er tilfredsstillende. Kandidaterne bliver typisk ansat i lidt større virksomheder og i konsulentbureauer. En moderne logistikopfattelse har et bredt indhold og har en central betydning for mange moderne virksomheder. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at logistik indgår som en del af det strategiske grundlag for mange danske virksomheder. Baggrunden for det bredere indhold og den større betydning er den globalisering, der er sket især igennem 90'erne. En globalisering, hvor virksomhederne i stigende grad betragter verden som det naturlige marked, ikke kun for køb og salg af varer, men også for køb af arbejdskraft og tjenesteydelser, for fremskaffelse af kapital og viden samt for at finde nye samarbejdspartnere. Flere danske virksomheder har placeret dele af værdikæden i lande, hvor det er fordelagtigt at udnytte lave produktionsomkostninger, eller de har placeret dele af produktionen tæt på vigtige markeder. Globaliseringen viser sig også ved, at danske virksomheder som underleverandører indgår strategiske alliancer om forskning og produktudvikling med større udenlandske virksomheder. Den beskrevne udvikling er baggrunden for en moderne opfattelse af logistik. En logistik, som beskæftiger sig med planlægning og styring af stadigt mere komplekse vare- og informationsstrømme, samtidig med at såvel kundekrav som kravene til omkostningseffektivitet skærpes. Udgangspunktet for cand.merc.-studiet i Logistik er, at der anlægges et "supply chain"- perspektiv, hvor der lægges vægt på relationerne fremad og bagud i forsyningskæden. I linjefaget Logistik - begreber, modeller og metoder (15 ECTS) behandles bl.a. teorier og modeller for henholdsvis marked, produktion og indkøb. På baggrund heraf diskuteres virksomhedens strategi og valg af forretningsgrundlag. Dette udgør grundlaget for udformningen af virksomhedens logistikstrategi. I en moderne logistikstrategi sker der en fastlæggelse af kundeserviceniveau, der vælges distributionskanaler og opbygningen af netværk, ligesom produktionsstyringskoncept, distributionslagre og transportform lægges fast. Udformning af en logistikstrategi er specielt i lidt større virksomheder en meget kompleks opgave og kræver udarbejdelse af et omfattende både kvantitativt og kvalitativt beslutningsgrundlag. Forudsætningen for at kunne deltage aktivt i udarbejdelsen af et sådant beslutningsgrundlag er, ud over et grundigt kendskab til de allerede nævnte teorier og modeller, også et grundigt kendskab til centrale kvantitative modeller. I studiet indgår derfor også modeller til analyse af distribution og lagre samt simulationsmodeller til analyse af forskellige typer af varestrømme. 17

18 Undervisningen er tilrettelagt, så der veksles mellem forelæsninger, øvelser og cases, hvor det forventes, at de studerende deltager aktivt både i diskussioner men også med egentlige indlæg. Ud over egentlig teori- og metodeindlæring er sigtet at opøve de studerendes evner til selvstændigt at fordybe sig i specifikke emner og derefter systematisk og overskueligt at redegøre for disse. Linjefaget Logistik - begreber, modeller og metoder (15 ECTS) skal kombineres enten med linjefaget Økonomistyring - begreber og metoder (10 ECTS) eller linjefaget OR-teknikker (10 ECTS). Disse to kombinationer vil hhv. relatere til CM-logistik linje-varianten Logistik & Økonomistyring og CM-logistik linje-varianten Logistik & Operationsanalyse. Begge linjevarianter trækker endvidere på faget Styring af projekters økonomi (5 ECTS), hvorved det samlede linjefagssemester udgør en belastning på i alt 30 ECTS. I øvrigt er kravene for at kunne følge Logistiklinjen (begge varianter), at den studerende følger forudsætningsfagene: Logistik og Økonomistyring: Design og planlægning (10 ECTS), Computerbaseret analyse og modellering (CAM) (10 ECTS) samt Adfærdsvidenskabelig kvantitativ metode (5 ECTS) og Videnskabsteori og kvalitative metoder (5 ECTS). 18

19 Cand.merc.-linje variant: Logistik og økonomistyring 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER INST. FORUDSÆTNINGSFAG ECTS INST. LINJEFAG ECTS INST. VALGFAG ECTS BS BS MS MAN/ MS Computerbaseret analyse og modellering Logistik og økonomistyring: Design og planlægning Adfærdsvidenskabelig kvantitativ metode Videnskabsteori og kvalitative metoder BS Logistik - begreber, modeller og metoder 5 BS Økonomistyring - begreb og metoder 5 BS Styring af projekters økonomi 15 BS Valgfag/praktikophold/ udlandsophold 10 5 Cand.merc.-linje variant: Logistik og operationsanalyse 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER INST. FORUDSÆTNINGSFAG ECTS INST. LINJEFAG ECTS INST. VALGFAG ECTS BS BS MS MAN/ MS Computerbaseret analyse og modellering Logistik og økonomistyring: Design og planlægning Adfærdsvidenskabelig kvantitativ metode Videnskabsteori og kvalitative metoder BS Logistik - begreber, modeller og metoder 5 BS OR-teknikker 10 5 BS Styring af projekters økonomi 15 BS Valgfag/praktikophold/ Udlandsophold 5 19

20 ØKONOMISTYRING Økonomistyring, økonomisk styring eller controlling som det også kaldes, er et af de klassiske og et af de vigtigste områder indenfor ledelse og styring af en virksomhed. Området er i høj grad klassisk funderet i litteraturen, men samtidig også et af de områder som har udviklet sig ganske voldsomt indenfor de sidste 5-10 år. Målsætningen er at udvikle ledelsesteknologier og afprøve teorier indenfor produktion, rapportering, analyse samt af ledelsens anvendelse af såvel finansiel som ikke-finansiel information, som kan bruges til at kommunikere organisationens økonomiske hændelser. påvirke beslutninger om ressourceallokeringer. være med til at styre organisationen og dermed forbedre læringen. Dette ønsker studiet at tilgodese via tre forhold; det klassiske fundament indenfor området på værktøjssiden ved at inddrage og anvende informationsteknologien samt via viden om og udvikling af nyere økonomistyringskoncepter. DET KLASSISKE FUNDAMENT Den moderne controller indgår i mange forskellige sammenhænge, f.eks. i teams og projektgrupper og ofte på tværs af virksomhedens traditionelle funktioner og i mange forskellige ad hoc-mæssige sammenhænge. Klassiske områder som registrering af ydelser og omkostninger, udarbejdelse af budgetter, kalkulation og rapportering, er stadig det som reelt danner baggrund for styring af en virksomhed, uanset om der er tale om traditionel produktion, offentlige virksomheder eller servicevirksomheder. De klassiske emner dækkes derfor også af den litteratur, som er valgt dels for forudsætningsfaget, Logistik og økonomistyring: design og planlægning dels for linjefaget Økonomistyring - begreb og metoder. Hovedindholdet for førstnævnte er selve designet og udformningen af virksomhedens informationssystem, herunder bl.a. hvilke variable der er vigtige, når virksomheden skal udforme sit MAS (Management Accounting System) eller sit ledelsesinformationssystem, samt hvilke type-modeller, der findes, og hvilke forudsætninger disse hviler på. Der fokuseres især på lønsomhedsanalyser i forbindelse med kunder, leverandører, aktiviteter, processer og serviceydelser, idet dette også efter nutidens målestok, er vigtige beslutningsområder. Hovedindholdet i linjefaget er for en stor dels vedkommende centreret om begreber som profit-centre, interne afregningspriser, strategi og præstationsmåling, budgettering, styring via EVA samt rapportering i bred forstand. Endvidere indgår også emner med et mere kvantitativt indhold i kombination med økonomistyringsteorien. Den eksterne rapportering er lige så vigtig som den interne og er ofte et væsentligt område for en controller. Kravet hertil er tilgodeset i faget Eksternt regnskab teori, regulering og analyse, som sætter fokus på regnskabsinformation, årsregnskabsloven og regulering samt analysemodeller. Forskellige virksomheders årsregnskab indgår som cases, ligesom diverse regnskabsvejledninger indgår. Et andet vigtigt emne i den globale verden er vurdering og køb af virksomheder. Dette er tilgodeset via valgfaget Corporate Valuation. Ideen er at skitsere rammen for vurdering af en virksomhed via bl.a. Value-Based Management og Shareholder Value tankegangen. 20

21 Endelig skal nævnes, at dette at kunne frembringe relevant økonomisk information til forskellige beslutningssituationer, altid har været et vigtigt område for en controller eller anden økonomistyringsperson i virksomheden. Derfor har vi i samarbejde med logistikområder udviklet et mere konkret modelleringsfag kaldet Computerbaseret Analyse og Modellering (CAM), der sammen med faget Adfærdsvidenskabelig kvantitativ metode og Videnskabsteori og kvalitative metoder, danner de resterende forudsætningsfag i første semester. Ideen med CAM er at sætte den studerende i stand til at kunne formulere og opstille forskellige økonomistyringsmodeller. Adfærdsvidenskabelig metode indeholder to typer af undersøgelsesmetoder, casestudier og survey-analyser. Disse metoder er samtidig de mest anvendte indenfor området. Disse er derfor også de mest relevante som grundlag for hovedopgaveskrivning for de studerende. Dermed er hele første semester helliget modellering, konsekvensbergninger og forudsætninger for diverse økonomistyringsmodeller, bl.a. via Christal-Ballpakken som anvendes i CAM. IT-VÆRKTØJSSIDEN IT-værktøjssiden kommer - via CAM jf. ovenfor - dels via SAP/R3 jf. nedenfor. Det andet hovedområde, som vi ønsker at tilgodese på linjen, er anvendelsen af IT i virksomheden. Dette hænger sammen med, at edb og dets muligheder i stor udstrækning er knyttet sammen med virksomhedens økonomiske styring, bl.a. via begrebet 4. trins økonomistyringssystemer. Mange økonomistyringsproblemer er spredt rundt omkring i virksomheden bl.a. via virksomhedens ledelsesinformationssystemer. En betragtelig del af det fagområde, som behandles, er for en stor dels vedkommende udformet i diverse edb-systemer. Derfor er målsætningen også at inddrage IT som et hjælpeværktøj. Dette gøres bl.a. ved faget IT-baserede økonomistyringssystemer i 2. semester, som giver en oversigt over forskellige typer administrative programmer, deres opbygning, anvendelse, implementering og sikring, samt via valgfaget Økonomistyring i SAP/R3 i et af de resterende semestre. I sidstnævnte anvendes SAP/R3 som værktøj, hvor de studerende får hands-on-erfaringer med systemet, kombineret med den dertil hørende faglitteratur. Endelig er der mulighed for via valgfaget Workshop i SAPR/3 at arbejde videre med SAP/R3. Her ud over indgår som obligatorisk linjefag også Styring af projekters økonomi. Alle økonomimedarbejdere indgår i stadig højere grad i forskellige grupper og teams til løsning af større projekter. Det kan dreje sig om byggeprojekter, produktudviklingsprojekter eller IT-projekter. Det er derfor vigtigt at kende til de forudsætninger som kendetegner en sådan arbejdsform. NYERE ØKONOMISTYRINGSKONCEPTER Der er indenfor de sidste 5-10 år fremkommet et væld af nye styringsværktøjer og modeller som hver især skal sætte fokus på et bestemt formål. I flæng kan nævnes koncepter som Balanced Scorecard, aktivitetsbaseret omkostningsstyring, Target Costing, Quality Costing, etc. Herudover eksisterer der også mere overordnede styringsmodeller som Shareholder Value (SHV), Economic Value Added (EVA), Total Quality Management (TQM), Business Excellence-modellen etc. En stor del af disse koncepter kommer ind forskellige steder i studiet og vurderes i relation til effekten på den økonomiske styring. Strategi og økonomistyring bør heller ikke længere være to separate områder. Derfor udbyder linjen også et valgfag Strategi og økonomistyring brugen af styrings- og kontrolsystemer som forbinder de to områder med præstationsmåling, samt valgfaget Business Models, som bl.a. fokuserer på forskellige business models, strategisk rapportering, corporate governance og risk management. De 21

22 moderne værktøjer kan på samme måde som de klassiske ses i forskelligt videnskabeligt lys, f.eks. et systemorienteret, et adfærdsorienteret eller et mere model- og analytisk perspektiv. Det Klassiske Teoriområde og Fundament De Nyere Økonomistyringsværktøjer IT-Værktøjssiden En større og større del af de moderne økonomistyringsværktøjer, f.eks. ABC, performance måling, etc., anvendes i stigende grad også i den offentlige økonomistyring. MULIGHEDER FOR EN CAND.MERC. I ØKONOMISTYRING Eftersom økonomistyringen i dag er spredt rundt omkring i virksomheden, stilles der også i langt højere grad krav om, at man kan udfinde og behandle den relevante information på en kvalificeret måde. Cand.merc.-linjen Økonomistyring søger igennem sit fagvalg, at tilgodese de relevante krav til fremtidens økonomiske medarbejdere i virksomheden på en både systematisk og aktuel måde. Når man ser i dagspressen, vil man også kunne genkende mange af de ovenfor beskrevne fagområder. Karrieremulighederne er mange. Her skal blot nævnes nogle enkelte: økonomichef/direktør, konsulent og rådgiver i forskellig afskygninger, såvel i danske om i internationale virksomheder, intern controller, underviser eller som ph.d.-studerende. På institutniveau er der endvidere mulighed for som studentermedhjælper eller som forskningspraktikant - at indgå i forskellige former for forskningsprojekter, ligesom instituttet også har sin egen forskergruppe Management Accounting Research Group. Endelig har de studerende på linjen deres egen forening og hjemmeside kaldet FRØ. Flere oplysninger kan fås på diverse hjemmesider. 22

23 ØKONOMISTYRING 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER INST. FORUDSÆTNINGSFAG ECTS INST. LINJEFAG ECTS INST. VALGFAG ECTS MS MAN/ MS BS BS Adfærdsvidenskabelig kvantitativ metode Videnskabsteori og kvalitative metoder Logistik og økonomistyring: Design og planlægning Computerbaseret analyse og modellering 5 BS Økonomistyring - begreb og metoder 5 BS IT-baserede økonomisystemer 10 BS Styring af projekters økonomi 10 BS Eksternt regnskab: Teori, regulering og analyse *) Valgfag/praktikophold/ Udlandsophold/ Summer school *) Kræver ingen forudsætninger, hvis du er HA-dimittend. Linjeansvarlig: Steen Nielsen 23

24 5. ØVRIGE BESKRIVELSER VALGFAGSBLOKKEN I cand.merc.-studiet indgår en valgfagsblok på 30 ECTS-point. Valgfagene kan vælges frit blandt de valgfag, der er udbudt til den pågældende linje. Dog skal cand.merc.(jur.)-studerende vælge mindst 10 ECTS-point inden for det juridiske fagområde og mindst 10 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Ud over fag ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet kan fag ved andre fakulteter samt på andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner og praktik indgå i valgfagsblokken. Der henvises til afsnittene "Fag ved andre danske uddannelsesinstitutioner", "Studieophold i udlandet" og Praktikophold. For sammensætning af valgfagsblokken henvises i øvrigt til guiden: How to design your 3rd semester på Tilmelding til valgfagene skal ske senest: 7/12 for forårssemestret 1/6 for efterårssemestret Framelding af valgfag kan ske ved indlevering af ændringsskema for valgfag, som fås på Studieadministrationen i lokale B4. Framelding af fag, der har været evalueret, kan ikke finde sted. KANDIDATAFHANDLING Som en obligatorisk del af cand.merc.-eksamen skal der udarbejdes en "større skriftlig afhandling", der betegnes Kandidatafhandlingen. Kandidatafhandlingen skrives inden for den valgte linjes fagområde. Inden for kombinationerne (jur.) og (it.) skal afhandlingen omhandle problemstillinger, der dækker elementer fra såvel linjens erhvervsøkonomisk blok som fag fra kombinationsområdet. Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé på engelsk af et omfang på 1-2 sider, der ved bedømmelsen indgår i helhedsvurderingen af afhandlingen. Formålet med Kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til over et begrænset emneområde at dokumentere en selvstændig evne til bl.a. problemformulering, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. Arbejdet med kandidatafhandlingen afsluttes med en mundtlig eksamen (forsvar) på grundlag af den skriftlige besvarelse. 24

25 Den studerende bestemmer i princippet selv, hvornår i studieforløbet han/hun vil aflevere sin opgavebesvarelse. Når den studerende ønsker at påbegynde udarbejdelse af kandidatafhandlingen, udpeger/godkender det linjeansvarlige institut på den studerendes initiativ en vejleder, der underviser på eller forsker inden for den valgte linjes fagområde. Såfremt emnet for kandidatafhandlingen beskæftiger sig med flere fagområder, er der mulighed for at få tilknyttet 2 vejledere. Vejlederen skal godkende emnet for kandidatafhandlingen og virke som en form for konsulent for den studerende under udarbejdelsen. Det er endvidere vejleder, der ved behandlingen af kandidatafhandlingen forestår den mundtlige eksamination på grundlag af den skriftlige besvarelse. Hvis emnet for kandidatafhandlingen gør det nødvendigt, kan det linjeansvarlige institut give tilladelse til, at to (og kun to) studerende skrive sammen. Evalueringstilmelding til kandidatafhandlingen foretages sammen med aflevering af kandidatafhandlingen på Ekspeditionskontoret. Ekspeditionskontoret sørger efter anmodning for opslag om tid og sted for afholdelse af den mundtlige behandling af kandidatafhandlingen. Behandlingen finder sted på Handelshøjskolen i Århus, med mindre Kandidatstudienævnet undtagelsesvis har godkendt andet. Der afleveres altid to trykte eksemplarer samt en elektronisk PDF-fil på diskette eller CD-rom af kandidatafhandlingen til Ekspeditionskontoret, der sørger for, at der sendes et eksemplar til vejleder og censor. Er der mere end én vejleder på afhandlingen, afleveres et trykt eksemplar for hver vejleder. Ekspeditionskontoret sørger for at videresende PDF-filen til Biblioteket. Der vil kun være adgang til kandidatafhandlingen på biblioteket, men den studerende kan tilkendegive, at afhandlingen indeholder fortroligt materiale, og at han/hun derfor ikke ønsker offentlig adgang til afhandlingen. Se i øvrigt Bibliotekets hjemmeside om elektronisk arkiv på adressen Kandidatafhandlingen kan ikke skrives af enkeltfagskursister. FAGUDBUDDET VED HANDELSHØJSKOLEN Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn foranlediger, at der udarbejdes ajourførte beskrivelser af de fag, institutterne påtænker at udbyde. Disse fagbeskrivelser offentliggøres i Fagkataloget på I fagbeskrivelsen fastlægges fagets sigte, undervisningsform og evalueringsform. I visse tilfælde vil et fagudbud ikke være fuldstændigt fastlagt ved offentliggørelsen af fagbeskrivelserne. Det er de studerendes eget ansvar at holde sig ajour med de ændringer, der løbende sker i fagudbuddet. 25

26 FAG VED ANDRE DANSKE UDDANNELSESINSTITUTIONER Som tidligere nævnt er der mulighed for, at studieaktiviteter ved andre fakulteter ved Aarhus Universitet såvel som ved andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet efter godkendelse fra Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan indgå som en del af studieprogrammets valgfagsblok og i særlige tilfælde af linjefagsblokken. Ansøgning om godkendelse indsendes til Handelshøjskolens studievejledning vedlagt fagbeskrivelse, pensumliste samt evt. timeplaner. Ved vurdering af, om en studieaktivitet ved et andet fakultet/en anden uddannelsesinstitution kan indgå som en del af studieprogrammet, vil der bl.a. blive lagt vægt på, at det faglige niveau svarer til cand.merc.-niveauet. Det betyder, at det normalt forudsættes, at faget indgår i en kandidatuddannelse. I særlige tilfælde, f.eks. hvor studieaktiviteten ligger uden for den erhvervsøkonomiske faggruppe, kan studieaktiviteter på et andet niveau dog også komme på tale. BEMÆRK, at de almindelige frister for ændringer af studieprogrammet ikke gælder i forbindelse med indsættelse af studieaktiviteter fra andre uddannelsesinstitutioner. Det påhviler den studerende selv at sikre sig, at der afholdes eksamen i det pågældende fag. Efter eksamen skal den studerende henvende sig på Studieadministrationen for at få faget indsat i sit studieprogram. Oplysninger om, hvilke studiemuligheder der er ved andre fakulteter/andre uddannelsesinstitutioner indhentes ved henvendelse til det pågældende fakultet/den pågældende institution. Handelshøjskolens studievejledning vil i et vist omfang kunne oplyse om mulighederne for, at sådanne studieaktiviteter kan godkendes som en del af studieprogrammet. STUDIEOPHOLD I UDLANDET Handelshøjskolen har et meget stort netværk af universiteter i udlandet, som skolen kan udveksle studerende med i typisk et semester, nemlig 3. semester. Du skal normalt ikke betale undervisningsafgift i udlandet, ligesom SU forsat udbetales under opholdet. Herudover vil der sandsynligvis være mulighed for SOCRATES-stipendier i et vist omfang, ligesom private stipendier kan søges. Der vil hvert år blive afholdt orienteringsmøder i september/oktober måned for alle cand.merc.- studerende på 1. semester, som ønsker at benytte sig af denne mulighed. Nærmere orientering herom vil fremgå af brev eller opslag. Desuden kan du finde flere oplysninger om udveksling, herunder også merit, på - eller på det Internationale Kontor. 26

27 PRAKTIKOPHOLD Praktikophold kan, såfremt der foreligger en forhåndsgodkendelse heraf, indgå i cand.merc.-studiet som en del af valgfagsblokken med en vægt på enten 10 eller 15 ECTS. Et praktikophold består af et ophold i en virksomhed en kort rapport (praktikrapport), der omhandler det faglige udbytte af praktikopholdet en teoretisk rapport (praktikseminar) Det er den studerendes eget ansvar, at finde et praktiksted, ligesom det er den studerendes ansvar at indgå skriftlig aftale om praktikforløbet med den af praktikstedet udpegede kontaktperson (ekstern vejleder). Studiemæssig placering Den studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i (men ikke nødvendigvis bestået) alle prøver i forudsætnings- og linjefag. Dette indebærer, at praktikken tidligst kan finde sted i starten af 3. semester. Studiemæssig belastning (ECTS vægt) Praktikforløb kan godkendes med en belastning på enten 10 eller 15 ECTS efter nedenstående model: 10 ECTS 15 ECTS Praktikophold Min. 400 timer *) Min.600 timer *) Praktikrapport 2 sider 2 sider Praktikseminar sider sider *) Maksimum 40 timer ugentligt Praktikaftale Den studerende har selv ansvaret for at indgå skriftlig kontrakt med praktikstedet. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, og en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Vejledning Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overordnede ansvar for den studerende i praktikperioden Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og vurderer ved praktikopholdets afslutning, om den studerende har gennemført praktikforløbet tilfredsstillende. 27

28 Det er den studerendes eget ansvar, at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved Handelshøjskolen. Den interne vejleder skal godkende praktikforløb/praktikkontrakt godkende praktikrapport godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for praktikseminaret samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf bedømme praktikseminaret Forhåndsgodkendelse For at et praktikophold kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok, er det en forudsætning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar, at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af praktikforløbet. Blanket til forhåndsgodkendelse kan hentes på denne adresse: eller i Studieadministrationen (B4). Tilmelding Tilmelding til praktikophold sker ved indlevering af vejleders forhåndsgodkendelse til Studieadministrationen (B4). Tilmelding til praktikophold, der påbegyndes i efterårssemestret skal ske senest 7. juni, mens tilmelding til praktikophold, der skal påbegyndes i forårssemestret, skal ske senest 7. december. Evalueringstilmelding Evalueringstilmelding sker ved aflevering af praktikrapport og praktikseminar til Studieadministrationen senest en måned efter udløbet af praktikperioden. Bedømmelse Praktikrapporten bedømmes af den interne vejleder med godkendt/ikke godkendt, mens praktikseminaret bedømmes af den interne vejleder efter 7-trins-skalaen. Praktikseminaret indgår i det samlede gennemsnit for cand.merc.-uddannelsen med en karaktervægt på 10 eller 15 ECTS. 28

29 6. EKSAMENSORDNINGEN I et normalt studieforløb, vil eksaminerne ligge som følger: 1. semester: Forudsætningsfag 30 ECTS-point 2. semester: Linjefag 30 ECTS-point 3. semester: Valgfag 30 ECTS-point 4. semester: Kandidatafhandling 30 ECTS-point I alt 120 ECTS-point Der afholdes normalt eksamen ved udgangen af hvert semester for alle de fag og andre studieaktiviteter, hvori der er eksamenstilmeldinger. I visse fag afsluttes undervisningen dog i midten af et semester (f.eks. oktober/april) og den ordinære eksamen i nogle af disse fag afholdes derfor også i midten af semestret. I disse tilfælde tilstræbes det, at den første omeksamen afholdes ved førstkommende almindelige eksamenstermin (hhv. ordinær sommer- eller vintereksamen). I de fag, der er udgået af det almindelige fagudbud, er der dog kun mulighed for evaluering i de 2 almindelige eksamensterminer (hhv. vinter og sommer), der følger umiddelbart efter den sidste ordinære eksamen i faget. De studerende har selv ansvaret for at holde sig orienteret om tidspunkter for eksaminer og omeksaminer. Den studerende har kun adgang til evaluering i de fag og andre studieaktiviteter, vedkommende har været tilmeldt, det vil sige kun i fag, der automatisk er dækket af linjevalget samt fag, den studerende har været tilmeldt i valgfagsblokken. Den studerende skal have fulgt et fag i sin helhed, før der kan foretages evaluering i faget (dvs. at et fag, der f.eks. påbegyndes i forårssemestret 2008 og løber over et semester, tidligst kan tilmeldes evaluering til sommereksamen 2008). Der er ved 1. eksamensforsøg automatisk tilmelding til eksamen i forudsætningsfagene samt til linjefagseksamen. Evalueringstilmelding ud over den automatiske tilmelding til eksamen efter 1. og 2. semester i henholdsvis forudsætningsfagene og linjefagene skal være foretaget senest den 1. marts henholdsvis den 1. oktober i det semester, hvori der ønskes evaluering. Dette gælder således for Valgfagsblokken samt for omeksamen i Forudsætningsfagsblokken og Linjefagsblokken, hvis en sådan ønskes. Tilmeldingsfristerne skal overholdes. Dispensation til eftertilmelding kan ikke forventes. Selv om evalueringstilmeldingen i princippet er bindende, er der mulighed for framelding indtil senest ugedagen før første eksamensdato for den pågældende skriftlige eller mundtlige eksamen. Ved eksaminer over flere dage er det ugedagen før den første eksamensdag. 29

30 Hvis man på grund af sygdom eller ganske særlige omstændigheder ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve, kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn give tilladelse til framelding efter fristens udløb. Sygdom skal altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode, og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som prøven skulle finde sted. Man skal selv kontrollere, om ens evalueringstilmelding er korrekt registreret. Er der fejl i tilmeldingen, skal der rettes henvendelse til Studieadministrationen inden den angivne tidsfrist. Med hensyn til den praktiske afvikling af eksamen henvises til "Eksamensreglement for økonomistudierne". Beståelse af Den Erhvervsøkonomiske Kandidateksamen kræver et gennemsnit på mindst 2,0 og mindst karakteren 00 i de enkelte prøver. Herudover skal kandidatafhandlingen være bedømt til mindst 2,0. Så længe Den Erhvervsøkonomiske Kandidateksamen ikke er bestået, kan prøver med karakteren 00 eller derunder tages om, mens prøver med karakteren -3 skal tages om. For prøver, der er sammensat af flere eksamensaktiviteter/delprøver gælder som udgangspunkt, at delprøverne bedømmes hver for sig. Herudover gælder, at en delprøve med karakteren 02 eller derover ikke kan tages om en delprøve med karakteren 00 eller -3 først kan tages om, når der foreligger et sammenvejet resultat af prøven en delprøve med karakteren -3 skal tages om uanset det sammenvejede resultat af prøven. Har der været foretaget flere evalueringer i samme fag, er det altid det sidst opnåede resultat, der er gældende. Man kan højst deltage i en prøve/eksamen 3 gange. Dog kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn give tilladelse til en 4. gangs evaluering, såfremt der i forbindelse med et af de 3 første evalueringsforsøg kan dokumenteres særlige forhold, der retfærdiggør en dispensation. Udebliver den studerende fra en eksamen eller en anden form for evaluering, hvortil han/hun har tilmeldt sig, medfører dette, at han/hun har forbrugt én af sine tre evalueringsmuligheder. Når Studieadministrationen registrerer, at en studerende har erhvervet ECTS-point i alle de fag og andre studieaktiviteter, der udgør studieprogrammet, beregnes gennemsnittet af de erhvervede ECTS-point. Såfremt dette gennemsnit er på 2,0 eller derover, og karakteren -3 ikke forekommer, har den studerende bestået Den Erhvervsøkonomiske Kandidateksamen (Cand.merc.-eksamen), og eksamensbeviset vil automatisk blive udstedt. Herefter kan ingen karakterer gås om. 30

31 PRØVEFORM OG BEDØMMELSE De enkelte fags prøveform fremgår af fagbeskrivelsen Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt 5 studerende eller derunder til en skriftlig eksamen eller tilsvarende prøveform, kan denne ændres til en mundtlig eksamen. Beslutning herom træffes af det pågældende institut og meddeles de studerende ved opslag umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. For prøver, der består af flere delprøver, gælder, at delprøverne bedømmes hver for sig. Det kan undtagelsesvist godkendes, at en prøve, der består af flere eksamensaktiviteter, bedømmes med en samlet karakter. Prøverne aflægges på dansk, med mindre prøvens formål er at dokumentere sprogfærdigheder. Hvis undervisningen i et fag har været meddelt på engelsk, aflægges prøven dog på dette sprog. Såfremt undervisningen i et fag har været meddelt på engelsk af en dansk underviser, kan prøven dog aflægges på dansk. Udenlandske studerende og danske studerende, som på grund af opvækst og tidligere uddannelse i udlandet ikke behersker det danske sprog, kan, hvor forholdene gør det muligt, få adgang til at aflægge prøven på et fremmedsprog, normalt dog kun på norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk. Ansøgning om at aflægge en prøve på fremmedsprog indgives til studievejledningen senest 2 måneder før prøvens afholdelse. Ved skriftlige arbejder afspejler den faglige bedømmelse den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. Ved bedømmelsen af kandidatafhandlingen kan den sproglige klarhed og sikkerhed i særlige tilfælde tillægges en direkte selvstændig betydning. 31

32 REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD Individuelle skriftlige prøver Opgaver, der stilles og afleveres som individuelle, skal altid udarbejdes selvstændigt. Selv om de studerende af pædagogiske årsager i undervisningssituationen jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Uanset om opgaven er udarbejdet under tilsyn ved en prøve eller andetsteds uden tilsyn skal den enkelte studerende efterleve kravet om, at en individuel opgave udarbejdes uden bistand (herunder afskrift eller brug af oplysninger uden kildeangivelse) fra anden side. Den studerende står ved sin aflevering af en individuel opgave inde for, at den er udarbejdet selvstændigt. Eksamenssnyd Som en præcisering af Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Handelshøjskolen i Århus og Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser (nr. 867 af 19. august 2004 med senere ændringer) gælder følgende regler i forbindelse med eksamenssnyd: Hvis eksaminator og/eller censor har formodning om, at der er sket eksamenssnyd, kan de indkalde den/de pågældende studerende til en kontrolsamtale, hvis formål udelukkende er at medvirke til en afklaring af forholdet. Samtidig orienteres studielederen herom. Konstaterer eksaminator og/eller censor eksamensadfærd, som ikke er i overensstemmelse med reglerne for eksamen uden dog at kunne betragtes som forsætligt eksamenssnyd, giver de karakteren -3 eller ikke bestået for præstationen og underretter samtidig skriftligt den/de pågældende studerende om baggrunden for dette evalueringsresultat. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan klages over dette evalueringsresultat efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Konstaterer eksaminator og/eller censor forsætligt eksamenssnyd, giver de ingen karakter/bedømmelse, men indberetter forholdet til dekanen. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan ikke klages over eksaminators og/eller censors afgørelse efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Eksamenssnyd, der konstateres af andre end eksaminator og/eller censor, indberettes til dekanen. 32

33 7. KLAGER Klager over undervisningen og eksaminerne behandles af forskellige instanser, alt efter klagens art. Klager over, at undervisningen ikke har dækket det fastsatte pensum, behandles af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Det må dog anbefales, at lærer og institutleder kontaktes først. Klager over ydre forhold i forbindelse med afvikling af eksamen som lokaler, eksamensvagter o.lign. behandles af dekanen. Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Studievejledningen og stiles til dekanen for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Ved afgivelse af eksamensklage (klage over karakteren) skal der benyttes et specielt klageskema, som kan afhentes på Sekretariatet for Studievejledningen i Lokale B 5. Klagen skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse eller ved skriftlig eksamen senest 2 uger efter det tidspunkt, hvor bedømmelsen senest skal være offentliggjort. For skriftlige eksamener skal karakteren offentliggøres senest 4 uger efter eksamenens afholdelse. Ved forsinkelse benyttes den på opslaget påstemplede dato. Klager skal være begrundede. Som følge heraf kan klager over bedømmelsesresultatet kun indgives individuelt. Andre klager kan indgives af flere studerende i forening under forudsætning af, at alle klagere er identificerede, og der er angivet en kontaktperson. Ved klager over karakteren for seminarer gælder følgende. Karaktererne skal offentliggøres ved opslag senest 4 uger efter semestrets sidste undervisningsdag. Klagen skal indgives senest 2 uger efter denne dato - eller ved forsinket opslag - den på karakterlisten påstemplede dato. Klagen vil blive behandlet af lærer og censor. Er der tale om en prøve uden censor, vil der blive udpeget en ekstern censor. Er den studerende ikke tilfreds med resultatet, kan klagen inden 2 uger efter svaret indbringes for et ankenævn, der består af to censorer, en lærer og en studerende. Ankenævnets afgørelse er endelig. 33

34 8. TIDSTERMINER Da cand.merc.-strukturen i en vis grad bygger på valgfrihed, er det meget vigtigt, at de tidsfrister, der skal få administrationen til at køre, overholdes. Der kan ikke forventes givet dispensation for overtrædelse af gældende tidsfrister, hvilket betyder, at det er utroligt vigtigt, at den studerende overholder disse. Læs og lær tidsfristerne grundigt. Det er dit ansvar at kende dem. 1. februar Studiestart 15. februar Tilmeldingsblanket til eksamen er tilgængelig i StadsSelvbetjening under Campusnet. 1. marts Sidste frist for eksamenstilmelding. Korrekt tilmelding kontrolleres i StadsSelvbetjening under CampusNet. Framelding til skriftlige og mundtlige prøver er senest 1 uge før prøven. Primo april Offentliggørelse af eksamensplan. 1. maj Offentliggørelse af fagbeskrivelse for cand.merc.-valgfag i Fagkataloget. Medio maj Tilmeldingsblanket til valgfag til efteråret er tilgængelig i StadsSelvbetjening under CampusNet. Offentliggørelse af FAGBESKRIVELSE- cand.merc. i Fagkataloget. 1. juni Sidste frist for tilmelding/ændring til valgfag til efterårssemesteret. 1. juli Sidste frist for tilmelding til linje-/forudsætningsfag. 15. Sept. Tilmeldingsblanket til eksamen er tilgængelig i StadsSelvbetjening under Campusnet. 1. okt. Sidste frist for eksamenstilmelding. Korrekt tilmelding kontrolleres i StadsSelvbetjening under CampusNet. Framelding til skriftlige og mundtlige prøver er senest 1 uge før prøven. 1. nov. Sidste frist for valg af specialisering for studerende på Logistiklinjen og cand.merc.(jur.)- studiet. Medio nov. Tilmeldingsblanket til valgfag til foråret er tilgængelig i StadsSelvbetjening under CampusNet. 7. dec. Sidste frist for tilmelding/ændring til valgfag til forårssemesteret. 34

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 UNDERVISNING... 6 OVERSIGT OVER FAGENE... 6 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 6 OPTAGELSE... 7 ANSØGNING OM OPTAGELSE... 7 UDDANNELSENS FORMÅL - KOMPETENCEBESKRIVELSE...

Læs mere

INDHOLD - HA(dat.)-studiet

INDHOLD - HA(dat.)-studiet Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 INDHOLD - HA(dat.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 1. del undervisning... 6 Oversigt over fagene... 6 1.

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del - undervisning... 9 1. del - prøver... 10 Oversigt over prøverne...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2012

CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2012 CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 2 2. OPTAGELSE... 3 3. UDDANNELSENS KVALIFIKATIONSMÅL... 4 4. UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD... 5 SKEMATISK OVERSIGT OVER CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET...

Læs mere

CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2014

CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2014 CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 2 2. OPTAGELSE... 3 3. UDDANNELSENS KVALIFIKATIONSMÅL... 4 4. UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD... 5 SKEMATISK OVERSIGT OVER CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

HA-studiet - 2012 Indhold

HA-studiet - 2012 Indhold HA-studiet - 2012 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET 1. FORORD... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 2. OPTAGELSE... 7 Ansøgning om optagelse... 7 3. CAND.MERC.-STUDIETS STRUKTUR OG FAG...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning HA 2013

Studieordning HA 2013 Studieordning HA 2013 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN, HA ERHVERVSØKONOMI... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING...

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2010 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Uddannelsens kvalifikationsmål... 6 Uddannelsens opbygning... 7 Undervisning. 1. del... 11 1. del

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 24. september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO For studerende med en bachelor inden for it. Business and Social

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO dateret 30. august 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere