Det går fremad en ansvarlig kurs Politisk budgetforlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det går fremad en ansvarlig kurs Politisk budgetforlig 2016-19"

Transkript

1 Det går fremad en ansvarlig kurs Politisk budgetforlig Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti fremlægger hermed fælles politisk budgetforslag vedrørende de økonomiske og indholdsmæssige rammer for Sønderborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene Temaerne i budgetforliget har en meget klar sammenhæng til Byrådets visioner for kommunen. Et samlet Byråd vedtog i 2014 et visionsgrundlag for indeværende byrådsperiode, hvori der peges på tre fyrtårne, otte fokusområder og formuleringen af tre tværgående politikker. Tilsammen både strukturerer og retningssætter visionsgrundlagets elementer Byrådets arbejde, og kan ligeledes genkendes i budgetforliget. Fra Byrådets visionsgrundlag De tre fyrtårne Destination Sønderborg, Byens Havn og Project Zero Vores 8 indsatsområder Kultur og turisme, Uddannelsesbyen, Det gode liv, Vækst og jobskabelse, Indsats for beskæftigelse, Tværgående samarbejde, Det aktive medborgerskab og Indsats for landdistrikterne De tværgående politikker Sundhedspolitikken, Medborgerskabspolitikken og Bæredygtighedspolitikken Sønderborg Kommune har allerede igennem de seneste år understøttet mange af visionsgrundlagets elementer i form af massive kvalitetsløft inden for de kommunale services og omfattende udviklingsinvesteringer. Med budgetforliget fastholdes den ambitiøse retning i de kommende år. Budgetforliget afspejler særdeles uklare fremtidige kommunaløkonomiske rammer. På den baggrund er forliget mindre detaljeret i overslagsårene end sædvanligt, mens der foreligger fuld sikkerhed for Hovedtallene for budgetforliget ses i nedenstående tabel. Det bemærkes, at den udmeldte serviceramme for Sønderborg er på 3,104 mia. kr. i 2016, hvorfor serviceudgifterne på 3,116 mia. kr. vil resultere i en marginal overskridelse Indtægter inkl. særlige tilskud Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering Renteudgifter Driftsmæssigt overskud Anlægsinvesteringer Resultat for det skattefinansierede område Finansiering (inkl. lånoptagelse og afdrag) Påvirkning af kassebeholdning (ekskl. forsyning) /13

2 Nye rammevilkår for ansvarlig økonomisk planlægning Budgetforliget bygger videre på de seneste års ansvarlige økonomiske politik, udmøntet i budgetforligene Bæredygtig vækst i fællesskab og En kommune i udvikling en økonomi i balance. Partierne bag budgetforliget er enige om at fastholde den ansvarlige kurs, og betoner særligt tre elementer fra de tidligere budgetforlig, som bærende også for den fremtidige økonomi. For det første skabte en skatteomlægning og -stigning en bedre balance mellem kommunens udgiftsbehov og indtægter. Skatteomlægningen betød desuden, at den særlige erhvervsskat dækningsafgiften blev fjernet fuldstændigt, kompenseret via den generelle indkomstskat. For det andet fastholder en målrettet effektiviseringsstrategi fokus på at levere kommunens ydelser og services til lave omkostninger. Endelig, for det tredje, har begrebet stram økonomistyring igennem de seneste år sikret overholdelse af aftalte budgetter overalt i den kommunale organisation. Alt i alt er der skabt et robust lokalt økonomisk grundlag at bygge videre på. Ændrede nationale økonomiske rammer udfordrer imidlertid vores solide lokale udgangspunkt, og gør det samtidig vanskeligt at fastholde en langsigtet økonomisk planlægning, og budgettere for overslagsårene. Det besluttede omprioriteringsbidrag indikerer, at Sønderborg Kommune over budgetperioden vil skulle nedjustere budgetterne med i alt 210 mio. kr. Denne markante ændring af de økonomiske rammer vil påvirke alle kommunale områder. De seneste år har desuden vist, at den globale økonomi er stærkt omskiftelig og på mange måder uafklaret. De nationale vækst- og beskæftigelsesprognoser er i forlængelse heraf også under konstant forandring. Uklarheden smitter af på de generelle rammer for den lokale kommunale budgetlægning i form af uklare skatteindtægter og inflationsniveauer, som igen skaber usikkerhed om de fremtidige driftsudgifter. Forligspartierne er på indtægtssiden enige om at forudsætte en videreførelse af de ekstraordinære finansieringstilskud, som landets kommuner har modtaget de sidste fire år. Niveauet forudsættes at være på samme niveau som i budget 2016, det vil sige 73 mio. kr. i Sønderborg Kommune. Ligeledes forudsættes en videreførelse af særtilskud i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt. Forudsætningen bygger på de seneste to års tilsagn. De seneste år har imidlertid også indikeret, at der ikke ansvarligt kan forudsættes låneadgang inden for den såkaldte ordinære lånepulje. På finansieringssiden indeholder budgetliget derfor en nedjustering af forudsatte lån på 10 mio. kr. årligt. Der hjemtages fortsat lån ved konkrete projekter, når der er låneadgang dertil. I Sønderborg insisterer vi på ansvarlighed Forligspartierne er enige om, at fastholde en ansvarlig økonomisk kurs. Den grundlæggende økonomiske retning i kommunens arbejde, skal fortsat være en langsigtet økonomi i balance. Det solide lokaløkonomiske udgangspunkt fjerner således ikke behovet for at gøre tingene effektivt, fastholde den stramme økonomistyringskultur eller turde foretage fokuserede omprioriteringer. Men vi har en unik mulighed for at indfase nødvendige ændringer på en velovervejet måde. På den baggrund bringer budgetforliget en række værktøjer i anvendelse, som tilsammen underbygger en fortsat ansvarlig økonomi. På kommunens driftsområder, omhandler værktøjerne budgettilpasninger, kommunens effektiviseringsstrategi samt enkelte omprioriteringer. Desuden indeholder forliget en stabilisering af kommunens fremtidige anlægsbudget. På landsplan konstaterer vi i øjeblikket meget lave prisstigninger, på visse områder endda direkte prisfald. Vi oplever det alle, når vi holder ind ved benzintanken og tanker til væsentligt billigere pris end for bare et år siden. Forligspartierne er på den baggrund enige om at nulstille de indarbejdede prisfremskrivninger på varer og tjenesteydelser i 2016, svarende til ca. 9 mio. kr. Den øgede digitalisering af administrative opgaver giver endvidere mulighed for en konkret budgetreduktion på 1 mio. kr. årligt. 2/13

3 Jævnfør tidligere udfærdiget benchmarking for snerydning med sammenlignelige kommuner justeres budgettet med 1 mio. kr. årligt i forhold til A, B og C veje. Inden for de finansielle poster oplever vi fortsat meget lave renteniveauer. På den baggrund nedjusteres de fremtidige forventede udgifter med 5 mio. kr. årligt. Arbejdsmarkedsområdet har igennem flere år fokuseret målrettet mod indsatser der virker, så flest muligt undgår varig offentlig forsørgelse. En undersøgelse i foråret bekræftede dette, da Sønderborg Jobcenter blev kåret som det næstbedste i landet til at få ledige i jobs. I kombination med en generel bedring af de økonomiske konjunkturer, ser vi nu et generelt fald i antallet af ydelsesmodtagere, og tilhørende positive økonomiske resultater. Forliget indeholder på den baggrund en justering af de fremadrettede budgetter inden for overførselsområdet. En del af budgetjusteringen foreslås genanvendt til nye investeringer inden for området, som på den lange bane forventes at kunne nedbringe overførselsudgifterne yderligere. Samlet budgetjusteres årligt for 15,7 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. reinvesteres. Budgetjusteringen skal ses i sammenhæng med de tidligere budgetjusteringer gennemført på overførselsområdet. I det administrative budgetoplæg blev der nedjusteret med 20 mio. kr. inden for ydelsesområderne, ligesom der i det administrative budgetoplæg for blev budgetjusteret med 10 mio. kr. inden for beskæftigelsestilskuddet. I budgetforliget blev der indarbejdet forudsatte gevinster af en effektiviseringsstrategi med meget konkrete indsatser på tværs af kommunen. I 2015 er første bølge af analyser og initiativer igangsat, og de umiddelbare vurderinger peger på, at strategien kan lykkes og de forudsatte økonomiske gevinster indfries. Forligspartierne er på baggrund af ovenstående enige om at indarbejde yderligere effektiviseringsgevinster og budgettilpasninger svarende til minimum 20 mio. kr. fra 2017 og frem. Der er tale om et minimum, idet forligspartierne anerkender, at der potentielt vil være behov for en revurdering af de indarbejdede effekter, ikke mindst såfremt det tidligere omtalte omprioriteringsbidrag reelt udmøntes med 1 pct. fra Direktionen anmodes om at igangsætte et forberedende arbejde med henblik på budgetlægningen Arbejdet vil kunne tage udgangspunkt i den kommende bevillingsrevision, forventet og endeligt regnskab 2015 samt eventuelle signaler indeholdt i den kommende finanslov. Formålet er, for det første, at konkretisere eventuelle elementer i effektiviseringsstrategien, der kan fremskyndes og mulighederne for at øge ambitionsniveauet i effektiviseringsstrategien. For det andet at afdække muligheden for at gennemføre yderligere budgettilpasninger på såvel service- som overførselsområderne. I arbejdet skal indgå muligheden for at lave driftsaftale vedrørende Færgen Bitten, Lufthavnen og Broerne. Borgmesteren forventes at indstille mål for det samlede omfang for Økonomiudvalget i december 2015, mens det endelige materiale vil indgå i det administrative budgetoplæg for budgetlægningen Der skal fortsat være fokus på nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Desværre er tendensen gået i den forkerte retning i første halvår af Forligspartierne ønsker fortsat fokus på dette område. Kommunens procedure ved ansættelse af ledende medarbejdere overvejes med opmærksomhed på forbruget af personaleressourcer. Forligspartierne ønsker en analyse af frikøbsomkostningerne i forbindelse med rekrutteringsprocesserne. Anlægsområdet har i år en særlig bevågenhed. Det gælder nationalt, hvor der gennemføres en ventet nedjustering af det samlede kommunale anlægsloft. Nedjusteringen har været italesat politisk over en periode og ventes at kunne fortsætte også i de kommende år. Lokalt rettedes fokus derfor allerede i 2014 mod anlægsområdet, blandt andet med introduktionen af en ændret struktur i kommunens anlægsbudget. De enkelte anlæg blev kategoriseret for dermed at skabe bedre overblik over budgettet og muliggøre et mere fokuseret arbejde med de enkelte anlægskategorier. Konkret opereres med kategorierne basisanlæg, politisk prioriterede anlæg og udviklingsinvesteringer. Basisanlæg er relateret til det, man lidt teknisk kunne betragte som renoveringsarbejder på kommunens kapitalapparat. Udviklingsinvesteringer indeholder de meget store anlægsprojekter, som kommunen gennemfører med henblik på at møde fremtiden offensivt det vil sige understøtte kommunens fremtidige attraktivitet for borgere og erhvervsliv. Endelig opereres med politisk prioriterede projekter, som blandt andet indeholder historisk prioriterede områder samlet i forskellige puljebeløb, som udvalgene løbende disponerer indenfor. 3/13

4 Årets anlægsbudget er første år, hvor den nye kategorisering foreslås bragt i egentlig anvendelse, idet der gennemføres en justering og stabilisering af anlægsbudgettet sidstnævnte fra Konkret puljes en række afsatte rådighedsbeløb, som ikke endnu er endeligt politisk frigivet, med henblik på en senere politisk konkretisering. Tilgangen skaber for det første mulighed for en fornyet politisk stillingtagen til kommunens anlægsbudgetter. For det andet skabes, i en tid med nationale krav til reducerede anlægsniveauer i kommunerne, mulighed for en vurderet stabilisering af vores lokale anlægsbudget. Konkret indebærer stabiliseringen et årligt anlægsniveau på 125 mio. kr. fra 2018 og frem. Partierne bag budgetforliget er imidlertid også enige om at bevare opmærksomheden på projekter, som tidligere er aftalt gennemført. Stabiliseringen skal gennemføres ansvarligt og med respekt for allerede aftalte projekter. Stabiliseringen sker derfor overvejende med udgangspunkt i mere uspecificerede anlægspuljer. I bilagsmaterialet til budgetforliget er de enkelte tiltag vist detaljeret, mens nedenstående tabel viser hovedtallene. Ændringerne betyder, at der skabes et råderum til fremtidig politisk prioritering i 2018 og 2019 på henholdsvis 63 og 32 mio. kr. Eksisterende anlægsbudget, jf. budg. Balance Aktiverede elementer Allerede aftalte anlægsprojekter Nye anlægsprojekter Råderum til fremtidig prioritering Nyt stabiliseret anlægsbudget Budgetforliget og sammenhængen til vores visioner for Sønderborg Som anført indledningsvis ønsker forligspartierne at understøtte Byrådets visioner for Sønderborg. Overordnet handler det om at skabe rammerne for det gode liv med borgeren i centrum. Denne overordnede formulering har Byrådet konkretiseret via tre fyrtårne, otte fokusområder og tre tværgående politikker. Alle elementer kan genfindes i budgetforliget, men enkelte fokusområder er i særlig grad prioriteret, hvilket omhandler: Sønderborg som erhvervs- og vækstcenter. Sønderborg som Sønderjyllands største og bedste uddannelses- og studieby. Kommunale ydelser af høj kvalitet. En kommune i balance. Sønderborg som erhvervs- og vækstcenter Sønderborg er i dag præget af et stærkt erhvervsmiljø. Kommunen rummer nogle af landets største virksomheder, rundet af en stærk iværksætterkultur. De meget store og de mange små og mindre virksomheder skal også i fremtiden supplere hinanden i et dynamisk erhvervsmiljø. Forligspartierne er enige om, at et stærkt erhvervsmiljø er en hjørnesten i fremtidens kommune. Et stærkt erhvervsmiljø skaber arbejdspladser og indtægter til både borgere og kommune. Sønderborg Kommune har allerede iværksat en række markante tiltag for at skabe erhvervsvenlige rammebetingelser, blandt andet: Etableringen af Destination Sønderjylland, som platform for en samlet sønderjysk turismeindsats. Målrettede skattelettelser for erhvervslivet, ved fjernelse af den særlige erhvervsskat dækningsafgiften. Etableringen af den kommunale erhvervskontakt, hvor virksomheder får én -hurtig og serviceorienteretindgang til kommunens forskellige funktioner. Etableringen af Sønderborg Vækstråd som strategisk platform for erhvervsarbejdet. 4/13

5 Finansieringen af etableringen af det Sønderjyske hus som fælles lokation for turismeindsatsen i kommunen. I forhold til den fælles offentlig-private indsats ønsker forligspartierne at afsætte 4,5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til imødekommelse af projektansøgning fra Sønderborg Vækstråd angående erhvervsturisme og omsætning af Project Zero strategien til arbejdspladser. Finansieringen sker fra de afsatte 10 mio. kr. til erhvervsfremmende initiativer under overskriften Fra viden til vækst. I budgetforliget rettes fokus særligt mod kommunens interne erhvervsprofil, som skal supplere og understøtte den fælles offentlig-private indsats, der ligger i Sønderborg Vækstråd. Konkret etableres Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Fokus vil blandt andet være rettet mod videreudvikling af erhvervskontaktens arbejde og styrket dialog med kommunens erhvervsdrivende under overskriften én indgang til kommunen for virksomhederne. Samlet prioriteres årligt 3,5 mio. kr. til de forskellige indsatser. Beløbet er en del af den tidligere omtalte reinvestering af 10,7 mio. kr. En intensiveret indsats inden for partnerskaber mellem Jobcenteret og virksomheder skal desuden få endnu mere gang i hjulene lokalt. Forligspartierne ønsker et fokus på nyuddannede ledige i kommunes jobcenter. Når ledige nyuddannede skal finde job, skal Sønderborg Kommune kunne tilbyde relevante aktiveringstilbud for den enkeltes fagligheder, eksempelvis kurser målrettet håndværkere eller akademikere, således vi bedre er i stand til at holde på de unge efter endt uddannelse og hjælpe dem i job i netop Sønderborg Kommune. Ligeledes rettes under overskriften socialt ansvar for alle borgere i Sønderborg Kommune et særligt fokus mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det gælder især langtidssyge og borgere med handicap. Turisme udgør et særligt fokusområde i Sønderborg. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2,5 mio. kr. i både 2016 og 2017 til turismeinitiativer, herunder elementer i Nordals Naturpark og øget skiltning. Partierne ønsker at der indrettes bemandede turistinformationssteder centralt i Gråsten og Nordborg, for at sikre nem og lokal adgang til information også for turister uden adgang til digitale platforme. Der udarbejdes alternative forslag som behandles i erhvervsudvalget. En helt særlig fremtidig turistdestination forventes at være Gråsten slotsgartneri, hvortil der afsættes samlet ca. 5,4 mio. kr. i perioden Ligeledes afsættes i perioden årligt 875 t. kr. til elementer indeholdt i bosætningsstrategien. Initiativerne evalueres i 2018 med henblik på eventuel fortsættelse i de efterfølgende år. Der er en lang række private aktører på markedet for byggegrunde. Samtidig har kommunen mange byggegrunde på lager. Forligspartierne er enige om at få udarbejdet en analyse for behovet for byggegrunde, der også tager de private udstykninger med. Partierne bag budgetforliget er desuden enige om at rette fokus mod kommunens rolle som indkøber og aftager af varer og tjenesteydelser. Det bærende princip skal fortsat være, at Sønderborg Kommune handler økonomisk forsvarligt efter devisen bedst og billigst. Kommunen skal understøtte at lokale erhvervsdrivende kan indgå i konkurrencen om at blive leverandører til den kommunale organisation. Det kan kommunen blandt andet gøre ved: at forberede det lokale erhvervsliv på kommende kommunale udbud ved hjælp af langsigtede udbudsplaner. at understøtte erhvervslivets kendskab til kommunale udbudsprocesser. i form af kursusforløb at understøtte etableringen af fælles konsortier, som kan håndtere offentlige udbudsprocesser. Herudover ønsker forligspartierne undersøgt hvorvidt der findes udbudsformer, der på udvalgte områder kan tilgodese det politiske ønske om at understøtte det lokale erhvervsliv. 5/13

6 Sønderborg som Sønderjyllands største og bedste uddannelses- og studieby Sønderborg er Sønderjyllands største og bedste uddannelses- og studieby. Byrådet har allerede vedtaget en række tiltag, som skal medvirke til at fastholde og udvikle denne position. Disse omhandler blandt andet: Etableringen af en Uddannelsesfond med 10 mio. kr. til at understøtte fremtidige initiativer rettet mod uddannelsesområdet. Vedtagelse af Strategi for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser. Etablering af Uddannelsesstrategisk Forum, der samler alle uddannelsesaktører i Sønderborg Kommune, med henblik på at realisere den vedtagne Strategi for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser. Med budgetforliget ønskes at understøtte en rød tråd gennem det samlede lokale uddannelseslandskab, fra folkeskole til videregående uddannelser. På den baggrund afsættes midler til folkeskolen, så det igangsatte Mærsk-projekt kan gennemføres som forudsat. Til skoleområdet afsættes desuden midler til en endnu stærkere fraværsindsats i Tyskundervisningen styrkes i folkeskolen, idet der tilføres 0,5 mio. kr. årligt. Der indføres obligatorisk tysk som tematisk undervisning fra børnehaveklassen til 2. årgang, svarende til 30 timer pr. år. Endvidere indføres obligatorisk tysk på årgang med én lektion om ugen. Endelig udvides med en ugentlig lektion tysk på årgang. Et nyt, stærk Ungecenter skal blandt andet indeholde den fremtidige 10. klasse i Sønderborg Kommune. I budgetforliget afsættes midler til såvel drift som nødvendige bygningsmæssige renoveringer. I forhold til vores unge, sikrer budgetforliget den fremadrettede finansiering af gratis buskort til de studerende. For at sikre, at unge fra kommunens yderområder kan følge en ungdomsuddannelse, bevilges yderligere 3,5 mio. kr. årligt til ordningen, således at den samlede ramme udgør 7 mio. kr. årligt. Der afsættes desuden årligt 3 mio. kr. til en styrket indsats for at fastholde unge i uddannelsesforløb og få flere unge i gang med en ungdomsuddannelse. Initiativet vil være et tværgående samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet og børne- og uddannelsesområdet. Endelig ønsker forligspartierne at understøtte byens studieliv med Ungehus ved Mejeriet, over for Sønderborg Hus, hvortil der afsættes 2 mio. kr. som kommunal andel i hvert af årene 2016 og Kommunale ydelser af høj kvalitet En af kommunens kerneopgaver er at levere service til kommunens borgere. Partierne bag budgetforliget er enige om at fastholde et solidt serviceniveau på de kommunale velfærdsområder. Inden for dagtilbudsområdet skabes fuldstændigt finansieringsgrundlag for en ny daginstitution i Ulkebøl ligesom der afsættes midler til bygningsmæssige forbedringer i Guderup Børnehave samt nye pavilloner ved Nørreskovens naturbørnehave. Der afsættes endvidere midler til de bygningsmæssige rammer for Børneuniverset i Nybøl. Til børneuniverset i Rinkenæs overføres midler fra 2015 til Der arbejdes frem mod budgetlægningen 2017 med en endelig plan for Rinkenæs skole og børnehave. Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til at understøtte og fastholde dagplejere i områder, som er udfordret af faldende børnetal. Samtidig tilstræbes det, at nuværende og kommende forældre kan vælge en dagplejer, der ligger i nærområdet. De afsatte midler i 2016 og 2017 skal forankres centralt og håndteres af Børn- og Uddannelsesudvalget på basis af et kommissorium. Udmøntningen og effekt af forslaget skal evalueres efter 1 år. Partierne bag budgetforliget ønsker at anerkende princippet om at ligestille det tyske mindretals institutioner med kommunale folkeskoler og dagtilbud og udligner huslejetilskuddet til institutionerne under Deutscher 6/13

7 Kindergarten Sonderburg fra den 1. august På den baggrund tilføres 0,11 mio. kr. i 2017, stigende til 0,23 mio. kr. i 2018 og frem. Forligspartierne ønsker en analyse af meromkostninger forbundet med ligestilling i forbindelse med transport af elever af ikke samboende forældre men med fælles forældremyndighed, som i dag kun kan transporteres fra bopælsadressen. På skoleområdet gennemføres, som tidligere omtalt, en række initiativer, der samlet forventes at styrke elevernes faglighed og evne til at gennemføre en efterfølgende ungdomsuddannelse. Med henblik på at imødegå udfordringerne på grund af det faldende børnetal og skolereformen, gennemføres i 2016 et kvalitetsudviklingsarbejde, der skal sikre sammenhæng i tilbuddene inden for dagtilbud og skole. Forligspartierne er enige om at der ikke skal lukkes folkeskoler. På daginstitutionsområdet skal der fortsat arbejdes med tilpasninger af kapaciteten, ligesom dagplejepladser og vuggestuepladser tilpasses efter forældrenes efterspørgsel. I analysearbejdet skal indgå vurdering og forslag til revidering af tildelingsmodellerne samt anbefalinger til de fremtidige strukturer og kvalitetskrav. Den i 2015 vedtagne kulturstrategi, som blev udformet i forlængelse af kulturhovedstad 2017 ansøgningen, samler og fokuserer Sønderborg Kommunes kulturpolitiske tiltag. Forligspartierne er enige om, at elementer i kulturstrategien kulturkompasset kan understøttes af kultur- og erhvervsudviklingspuljen under Økonomiudvalget. Udmøntningen af strategien følges af Udvalget for kulturel og regional udvikling og implementeres i tæt samarbejde med Kultur-, borger- og fritidsudvalget. Puljen deles mellem de to udvalg. På kulturområdet afsættes i 2016 midler til brandsikring i Skansen, ligesom der gennemføres et forprojekt i 2017 vedrørende et 50 m. svømmestadion ved Humlehøjhallen. Endvidere fastholdes etableringen af den ny hal i Broager i I det videre arbejde med udviklingen af Kær Vestermark skal muligheden for at etablere rekreative aktivitetsog legeområder indgå. Inden for ældreområdet er den hidtidige ældremilliard tilført kommunen via bloktilskuddet for så vidt angår Det tilførte beløb, svarende til 13,14 mio. kr., er ubeskåret videreført til seniorområdet. Herudover er forligspartierne enige om at tilføre yderligere 2 mio. kr. årligt til forbedret service. Den samlede udmøntning aftales i forligskredsen. Forud for udmøntningen følges op på det udarbejdede notat vedrørende aftenog nattevagt på plejecentrene. På miljøområdet afsættes i de næste fem år midler til en forbedret rensning af spildevandet ved ejendomme i det åbne land. Der afsættes 3 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til en særlig indsats for vores grønne områder, stier, strande o.l. Indsatsen forventes at involvere brugen af aktivering. Beløbet udmøntes efter aftale i Teknik- og Miljøudvalget. Forligspartierne ønsker desuden at rette et særligt fokus på nogle særlige grupper i samfundet, således at: Der afsættes 1 mio. kr. årligt til socialområdet. De tilførte midler skal neutralisere en række tidligere forudsatte effektiviserings- og besparelseskrav på området. Der afsættes i 2016 og 2017 en særlig anlægspulje under socialudvalget til nye tiltag. Der skabes et varigt økonomisk grundlag for Udsatterådets virke. Der sikres en øget bevilling til økonomisk sikring af Kvindekrisecenteret. Der afsættes midler til at forbedre adgangsforholdene ved Kunstværket. Et godt samarbejde mellem de frivillige sociale og sundhedsfremmende organisationer og foreninger og Sønderborg Kommune er en nødvendighed og det skal fortsat udvikles. Det er ved budgetforliget aftalt, at der i budgetårene afsættes 250 t. kr., som udmøntes som driftsmidler til et centralt beliggende og tilgængeligt Frivillighedens Hus. 7/13

8 Etableringen af et Frivillighedens Hus vil bringe Sønderborg Kommune i front på området og vil give en unik mulighed for en aktiv samskabelse af velfærd og trivsel i hele kommunen, herunder også i landdistrikterne. Forligspartierne ønsker også, at sundhedsindsatsen indeholder lokale tiltag, således at borgerne oplever nærhed og lighed i de tilbud, som kommunen udbyder. En kommune i balance Sønderborg Kommune består både af levende bysamfund og aktive landdistrikter. Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte en sammenhængende kommune i balance uanset hvor man bor. En hovedindsats i den henseende er at skabe en tilstrækkelig infrastruktur i hele kommunen. Med budgetforliget gennemføres derfor en lang række initiativer på vejområdet, herunder: Etablering af vej og cykelsti ved Buskmose. Etablering af veje i Vollerup. Etablering af en rundkørsel ved Guderup. Etablering af cykelsti ved Bro. Opgradering til supercykelsti fra Nordborg til Sønderborg. Infrastruktur gør det imidlertid ikke alene. Landdistriktsudvalget tilføres derfor et årligt beløb, svarende til 250 t. kr., til medfinansiering af projekter. Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til udmøntning i forbindelse med landsbylaugenes konkrete borgerinitiativer. Puljen placeres under landdistriktsudvalget. Ligeledes afsættes i alt 250 t. kr. i 2016 og 2017 til fortsat arbejde med landsbybusser. Partierne bag budgetforliget ønsker at evaluere flekstrafikordningen i 2016 med fokus på ressourceforbrug og med henblik på i højere grad at tilgodese lokale udbydere. En pulje på 1 mio. kr. i 2016 til implementering af kommunens fødevarestrategi vil desuden understøtte landdistrikternes rolle i forbindelse med arbejdet. Med henblik på en særlig indsats for vejkvaliteten i de mindre byer og landsbyer afsættes desuden 5 mio. kr. i både 2016 og 2o17 til asfaltbelægning. Kultur, borger og fritidsudvalget udarbejder en politik for forsamlingshuse og medborgerhuse i kommunen. Politikken skal sikre, at der etableres medborgerhuse, hvor det giver mening og er gennemtænkt. Aktuelt ombygges Broager Rådhus til medborgerhus. Med udgangspunkt i de forslag og beregninger der er foretaget af borgergruppen i Broager udarbejdes en endelig projektplan for bygningen. Der afsættes en anlægsramme på 3 mio. kr. til renovering og indretning. 8/13

9 Sønderborg den 23. september Erik Lauritzen, Borgmester Preben Storm, Socialdemokraterne Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti Aase Nyegaard, Fælleslisten Ole Wandahl Stenshøj, Konservative Anders K. Brandt, Enhedslisten Stefan Lydal, Dansk Folkeparti Tage Petersen, Venstre 9/13

10 Bilag. Tabeloversigter Tabel 1 Driften, reduktioner Nulstilling af prisfremskrivning, 2015 til 2016, serviceområdet Provenu fra nye it-løsninger, serviceområdet Provenu ved justeret vintervedligeholdelse Effektiviseringer og budgettilpasninger, til konkretisering Overførelsesområdet, beskæftigelsestilskud Overførelsesområdet, ydelsesområdet Reduktioner inden for driftsvirksomheden Tabel 2 Renter, reduktioner Besparelse ved lavere renteniveau Tabel 3 Driften, udvidelser Øget service på ældreområdet Fraværsindsats i skolerne Lønmidler til uddannelsesvejledere i skolerne Tilbagerulning af ikke-realiserbar besparelse på socialområdet Udsatteråd, sikring af fortsat virke Nyt Frivillighedens Hus i Sønderborg Spildevandsrensning i det åbne land Finansiering af buskort til studerende Fortsat arbejde med landsbybusser Landdistriktsudvalget, midler til medfinansiering af projekter Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene Bosætningsstrategi, midler til implementering Dagplejen Øget husleje i tyske institutioner Udvidelse af tysk i folkeskolen Kvindekrisecenteret, øget bevilling til sikring af det øk. grundlag Styrket erhvervsprofil Handicappedes adgang til det ordinære jobmarked Indsats mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet Styrkelse af unges uddannelsesmuligheder Ungecenter Partnerskaber ml Jobcenter og virksomheder Driftsudvidelser, i alt /13

11 Tabel 4 Anlæg, reduktioner Pulje til renovering af folkeskolens bygninger (BUU) Pulje til renovering af daginstitutioner (BUU) Pulje til renovering af folkeskolens bygninger (TMU)* Pulje til renovering af daginstitutioner (TMU)* Pulje til Bolig- og byudvikling, Sdbg. midtby Pulje til cykelstier Pulje til diverse vejprojekter Pulje til Masterplan Idræt reduceres Pulje til etablering af vuggestuepladser Pulje under senior- og socialudvalgene Beredskabet, brandstation Vejprojekt ved Osbæk Ny løsning på udvidet flyparkering i lufhavnen Tilbageførsel af overskydende midler, strandpromenaden Ikke-disponerede midler fra vækstpulje Ombygning af Mølleparken** Ændret plan, havneudviklingen Udvidet anlægsrul I alt * De to puljer indgår fremadrettet i en samlet renoveringspulje ** Projektet genberegnes Tabel 5 Anlæg, allerede aftalte anlægsprojekter Midler til realisering af ny børnehave i Ulkebøl Parkering i Gråsten 250 Kunstværket, adgangsforhold 300 Buskmose, cykelsti Buskmose, vejprojekt Trafiksikkerhedsplan Opgradering til supercykelsti, kommunal andel Trafikforhold i Avnbøl Veje i Vollerup Rundkørsel i Guderup I alt /13

12 Tabel 6 Anlæg, nye projekter Nørreskoven, naturpavilloner Grønne områder, stier, strande m.v Cykelsti v. Bro 750 Slotsgartneri i Gråsten Projektmidler til turismetiltag under Erhvervsudvalget Vejbelægning i de mindre byer og på landet Renovering af cykelstier Etablering af Ungecenter 800 Guderup Børnehave Børneunivers Rinkenæs* Børneunivers i Nybøl Broager tidl. Rådhus som medborgerhus Renovering af bolig ved Kegnæs fyr 500 Nye tiltag under socialudvalget Erhvervsområde, Ragebøl Pulje til implementering af fødevarestrategi Udviklingsplan, Ahlmannsparken Forprojekt 50 m svømmebad Skansen brandsikring Midler til bygningsforbedringsudvalget Projektering af fremtidige cykelstier** Ungehus v. Mejeriet, kommunal andel 50 % I alt *Eksisterende midler vedr. Børneunivers Rinkenæs, overføres til med henholdsvis 2 og 3 mio. kr. ** Omhandler blandt andet strækningerne Fynshav-Elstrup, Skelde-Dynt og 2. etape af Buskmose. 12/13

13 Tabel 7 Udgangspunktet jf. Byrådets 1. behandling af Budget , budgetbalance 3.1. Indtægter inkl. særlige tilskud Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering Renteudgifter Driftsmæssigt overskud Anlægsinvesteringer Resultat for det skattefinansierede område Finansiering (inkl. lånoptagelse og afdrag) Påvirkning af kassebeholdning (ekskl. forsyning) *Negative beløb indikerer kassetræk Tabel 8 Budgetforliget. Budgetbalance baseret på budgetforligets elementer Indtægter inkl. særlige tilskud Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering Renteudgifter Driftsmæssigt overskud Anlægsinvesteringer Resultat for det skattefinansierede område Finansiering (inkl. lånoptagelse og afdrag) Påvirkning af kassebeholdning (ekskl. forsyning) *Negative beløb indikerer kassetræk Tabel 9 Ultimo kassebeholdning ved henholdsvis budgetbalance 3.1. og budgetforliget Ultimo kassebeholdning, budgetbalance Ultimo kassebeholdning, budgetforliget /13

Det går fremad en ansvarlig kurs Politisk budgetforslag 2016-19

Det går fremad en ansvarlig kurs Politisk budgetforslag 2016-19 Det går fremad en ansvarlig kurs Politisk budgetforslag 2016-19 Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten fremlægger hermed fælles politisk budgetforlag vedrørende

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015

Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Aftale om budget 2017

Aftale om budget 2017 2. September 2016 Jnr. 00.30.10-S00-9-15 Aftale om budget 2017 Indgået den mellem Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance

Læs mere

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Anlægspolitikken 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommune skal være en kommune i fortsat udvikling, og hvor eksisterende kvaliteter fastholdes. Det forudsætter en robust økonomi,

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere