REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

3 1. Budget opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. J.nr.: S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet holdt den 16. august budgetseminar vedrørende budgettet for På budgetseminaret blev der bl.a. orienteret om: 533 Rammerne og processen for budgetlægning 2012 i Rebild Kommune Regeringsaftalen for 2012 og rammerne for den kommunale økonomi Grundlaget for kommunens udgifter og indtægter i 2012, herunder økonomien vedr. ny lovgivning m.v., konjunkturreguleringer samt særlige områder, hvor der ventes specielle budgetmæssige udfordringer Særlige temaer, herunder det specialiserede område, Rehab, ny tildelingsmodel ældre, indkøb, digitalisering m.v. Forslag til investeringsplaner for Der var til budgetseminaret udsendt et omfattende bilagsmateriale. Det foreslås, at evaluerer forløbet af budgetseminaret og de mulige beslutninger drøftelserne på budgetseminaret og det udarbejdede materiale efterfølgende måtte give anledning til. I henhold til Budgetvejledningen for B-2012 er det planen at på nærværende møde udmelder budgetrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2012 herunder for fagudvalgenes videre behandling af budgettet for de respektive områder. Med baggrund i de skitserede forhold skal på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for : 1. De overordnede rammer for basisbudget drift, anlæg og finansiering og herunder mere specifikt; indarbejdelse af korrektioner i forhold til grundbudgettet vedr. ny lovgivning, konjunkturregulering og andre budgettekniske forhold jf. anden sag på dagsordenen 2. Tilkendegivelse af driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder: indarbejdelse af besparelser eventuelt i relation til det udarbejdede sparekatalog indarbejdelse af eventuelle budgetreguleringer, eksempelvis fra kan oversigten

4 3. Stillingtagen til forslag til anlægsprogram for , herunder den videre behandling af investeringsoversigten 4. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance herunder lån, skatter, budgetbalancer mv. Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer for udvalgenes områder, således at det er muligt at fremkomme med omprioriteringsforslag indenfor de enkelte rammer, herunder finansiere øgede udgifter på udvalgte områder. Det forudsættes, at tekniske reguleringer af udvalgenes udgifter som følge af mere specifikke forhold, ikke indgår i prioriteringsmulighederne. Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling d. 22. september. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som det er fremgået af budgetseminaret er de økonomiske rammer for varetagelsen af kommunens opgaver stramme. Hertil kommer at kommunens økonomiske fundament er svækket gennem de seneste år. Forvaltningen anbefaler, at der ved budgetlægningen sikres et budgetmæssigt råderum dels til at imødegå fremtidige økonomiske udfordringer og nye initiativer, dels til styrkelse af den kommunale likviditet. Det bemærkes at der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed vedrørende kommunens lånemuligheder Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgetseminarets evalueres At udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2012, m.h.p. udarbejdelse af samlet budgetforslag for til Byrådets 1. behandling d. 23. september Beslutning i den : Der tilkendegives følgende retningslinjer for den videre budgetlægning: A. Budgetbalance Der sigtes mod et likviditetsoverskud i 2012 på 25 mio. kr. B. Budgetgenopretninger drift. Der sigtes mod budgetgenopretninger på følgende områder 534

5 Snerydning På baggrund af seneste årsforbrug tillægges +3 mio. Dagplejen Der budgetteres med budgetgenopretning på anslået + 2½ mio. kr. gennem en lavere belægningspct. pr. dagplejer (eksempelvis fra 3,90 til 3,80). Der udarbejdes konsekvensoversigt til ØK d Det specialiserede socialområde børn og voksne Der sigtes mod en samlet budgetgenopretning på +5 mio.kr. Vederlagsfri fysioterapi Der sigtes mod en budgetgenopretning på +2 mio. kr. C. Anlæg Der sigtes mod en regulering af Basisoversigten af 16. august således Rammebeløb til Byzonebyer årlig ramme på +1 mio. kr. Byggemodning Suldrup i U 2,0 og I 0,5 mio. kr. Ramme til byggemodninger mv. på 3,5 mio. i 2012 får bemærkningen centerområde Haverslev, Øster Hornum, Terndrup og centerområde Støvring. Fra 2013 øges rammen til 5 mio. kr. Planlægning af nyt boligområde incl. vejadgang i Terndrup iværksættes. Der afsættes et årligt beløb på 1 mio. kr. til en digitaliseringsfond. Opnåede rationaliseringsgevinster inddrages over driften. Der afsættes yderligere ½ mio. kr. til vedligeholdelse af haller. TM s driftsbudget tilføres midler til bjørneklo-bekæmpelse som anført i huskelisten. Der afsættes midler til kommuneplanlægningen, spildevandsplanlægning og nedrivning som angivet på huskelisten 1,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. i 2013 og frem. Der afsættes til klimastrategi en nettoramme på årligt 1,0 mio. kr. i 2012 stigende til 1,5 mio. kr. overslagsårene. Der udarbejdes på baggrund af ovenstående revideret investeringsoversigt til ØK den Søren Søe-Larsen tilkendegav herudover et ønske om en anlægsramme til forsamlingshuse på årligt 0,250 mio. kr. Ekstraordinært ØK-møde Der afholdes ekstraordinært ØK-møde den 30. august kl med sigte på vurdering af lånemuligheder og samlet ramme- og reduktionsudmelding til Udvalgene. Der udarbejdes til mødet hovedoversigt med resultater for årene set i sammenhæng med

6 Administrativ opfølgning Som opfølgning på s behandling af basisbudget samt efter udmeldinger vedr. lånemuligheder og tilskud har forvaltningen udarbejdet følgende bilag, til den videre behandling af budgettet. 536 o Konsekvensberegning o Hovedoversigt o Investeringsoversigt o Regnskabsoversigt o Udviklingen i regnskab for de specialiserede socialområder Konsekvensberegning De af økonomiudvalgets protokollerede beslutninger fra mødet den , Indenrigsog sundhedsministeriets udmeldinger om dispensationer til låneoptagelse samt foreløbigt kendte budgettekniske korrektioner vedr. den kirkelige ligning og beskæftigelsestilskuddet er udarbejdet en oversigt over påvirkninger af budgetbalancen i forhold til grundbudgettets tal. Hovedoversigt De af økonomiudvalgets protokollerede beslutninger fra mødet den m.v. jf. ovenfor er indarbejdet i ny hovedoversigt. Investeringsoversigt De af økonomiudvalgets protokollerede beslutninger fra mødet den m.v. jf. ovenfor er indarbejdet i ny investeringsoversigt. Regnskabsoversigt I hovedoversigtsform er der vedlagt en oversigt over udviklingen i regnskabet fra 2007 til ØKV i sammenhæng med basisbudget 2012 efter ØK den Det er de faktiske regnskabstal, der er således ikke korrigeret for ændrede konteringsregler, nye lovbundne og/eller politisk besluttede opgaver, ændringer i finansiering eksempelvis nye finansieringsreformer på sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet tidligere år, ændrede refusionsregler m.m. Dog er beskæftigelsestilbagebetalingen på 28,8 mio. kr. i 2011 tilrettet. Oversigten er lavet i såvel løbende som faste priser. Der er indregnet en prisregulering på 2,5 % pr. år. Udviklingen i regnskab for de specialiserede områder Der er på hovedkontoniveau opstillet udviklingen i regnskab på henholdsvis børne- og voksen området fra 2007 til ØKV i sammenhæng med basisbudget 2012 efter ØK den Der er som i den overordnede regnskabsoversigt ikke korrigeret i de faktiske regnskaber. Oversigten er lavet i såvel løbende som faste priser. Der er indregnet en prisregulering på 2,5 % pr. år. Lån og tilskud Der er modtaget svar på alle låneansøgninger og der er givet dispensation til optagelse af 15,9 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet, svarende til det ansøgte, mens der er givet afslag på ansøgningen til den ordinære pulje. Herudover er der modtaget dispensation til at låne 7,5 mio. kr. fra den særlige skattepulje. Der er ikke opnået tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. I basisbudget 2012 er der foruden lån til ældreboliger forudsat 21 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. inden for lånebekendtgørelsen (automatisk låneadgang) og 14 mio. kr. som disponibel (ansøgt lånedispensation). Der er samlet set således modtaget lånedispensation

7 på 23,4 mio. kr. i forhold til de 14 mio. kr. i disponibel låneramme. Indstilling: Forvaltningen indstiller - At der tages stilling til den samlede budgetsituation for 2012 og frem med baggrund i de nu foreliggende oplysninger om bl.a. lånemuligheder. - At der udmeldes rammer og retningslinjer for driftsbudgettet for 2012 og frem med henblik på videre behandling i Fagudvalgene. - At det udarbejdede oplæg til investeringsoversigt behandles. Beslutning i den : Med baggrund i den udarbejdede konsekvensoversigt med et likviditetsmæssig overskud på 9,5 mio. kr. jf. bilag til mødet og med sigte på at fastholde et likviditetsmæssigt overskud i 2012 på 25 mio. kr. - tilkendegav følgende supplerende retningslinjer for udvalgenes videre budgetlægning: Budgetgenopretninger - drift De tidligere meddelte budgetgenopretninger reduceres med 2,5 mio. kr. således: - dagplejen - mindretillæg på 0,5 mio. kr. - vederlagsfri fysioterapi - mindretillæg på 0,5 mio. kr. - snerydning mindretillæg 0,5 mio. kr. - det specialiserede socialområde mindretillæg på 1,0 mio. kr. Den således afsatte budgetregulering på det specialiserede socialområde på 4 mio. kr. aftrappes med 1 mio. kr. årligt frem til og med Øvrige omprioriteringer/rammereduktioner - drift Herudover anmodes Fagudvalgene om at fremkomme med reduktions- og omprioriteringsforslag for Udvalgets samlede drift med et provenu på følgende: Teknik og Miljøudvalget 1,0 mio. kr. Børne og ungdomsudvalget 1,0 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget - 1½ mio. kr. Sundhedsudvalget 3 mio. kr. Arbejdsmarked uændret ramme 1 mio. kr. Leon Sebbelin tilkendegav følgende: Med henblik på at forbedre årets resultat med minimum 7,5 mio. kr. bedes udvalgene prioritere forslagene beskrevet i Sparekatalog og Kan/Skal-katalog med henblik på endelig prioritering i Byrådet. Søren Søe-Larsen tilsluttede sig dette. Anlæg Den tidligere meddelte samlede ramme for anlæg reduceres med 5½ mio. kr. i 2012 Der sigtes mod en udmøntning således: - 2,5 mio. til (bl.a. digitaliseringsfond og 1 mio. kr. Infoportal Re- 537

8 bild Bakker overføres til 2013) - 1,5 mio. til Teknik- og Miljøudvalget - 1,0 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget - 0,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget Søren Søe Larsen tilkendegav at han ikke kunne tilslutte sig en reduktion på 0,5 mio. kr. på KFU. Søren Søe-Larsen tilkendegav herudover at han ønsker at tildele en vedligeholdelsespulje til forsamlingshusene på kr. Ramme til byzonebyerne reduceres fra 1 mio. kr. til kr. Vedligeholdelsespuljen til hallerne øges med yderligere 0,5 mio. kr. til i alt 1,5 mio. kr. Byggemodningspuljen reduceres med 0,5 mio. kr. Bilag: Åben Bilag til ekstraordinært ØK-møde den ØK

9 Underskriftsside Anny Winther - Formand Helle Astrup - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Thøger E. Kristensen - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Søren Søe-Larsen - Medlem Morten V. Nielsen - Medlem 539

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere