Referat fra möde i Nordred Kontaktguppen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra möde i Nordred Kontaktguppen."

Transkript

1 Referat fra möde i Nordred Kontaktguppen. Mötet ble holdt hos Kontaktgruppen i NORDRED i Stavanger den september Mötested var i den nye Hovedredningssentralen i Sör-Norge. Deltagere Leif Kvamme, Hovedredningssentralen, Norge (LK) Clas Herbring, Rädningsverket, Sverige (CH) Snorre Chr. Andersen, Beredskabsstyrelsen, Danmark (SCA) Jon Bjartmartz, Rigspolitichefen, Island (JB) Tiina Peltola Lampi, Inrikesministeriet, Finland (TPL) Preben Moliin, Rigspolitichefen, Danmark (PM) Maina Gustafson, Rädningsverket, Sverige (MG) Per Jensen, Rigspolitichefen, Danmark (PJ) Stein Solberg, Hovedredningssentralen Sör-Norge, Norge (SS) Anne H. Gundersen, Hovedredningssentralen Nord-Norge, Norge (AHG) Velkomst LK bød velkommen til kontaktgruppemødet og refererede til sidste kontaktgruppemøde, der blev holdt i Helsinki den maj LK gav herefter ordet til JB, der varetager NORDRED-formandsskabet i JB gennemgik dagsorden for mødet. Aktuelt fra de nordiske lande Sverige: CH orienterede om ny lovgivning og nyt regelsæt vedrörende farligt gods-transporter (ADR). Tilstandsmyndigheder får tilladelse til að stoppe transport biler. För var det kun polisen som havde den tilladelse. Svenske luftfartsmyndigheder opdeles pr. 1/ i 2: Luftfartsverket og Luftfartstyrelsen. Rädningsverket arbejder pt. med en ny regeringsbeslutning vedrörende skovbrande. Kommuner må nu betale selv og får ikke betaling frå rädningsverket. Rädningsverket arbejdet pt. på et rekrutteringsprojekt vedrörende deltidsansatte brandmænd. Svenske brandvæsener har ca ansatte på fuldtid og på deltid. En komite vedrörende fordeling af ansvar og opgaver mellel komunale, regionale og statlige myndigheder afleverer en anbefaling til regeringen 1/ Det er diskusjoner om at komunene kommer til med at blive större og få mere ansvar. Danmark: PJ orienterede om Danmarks strukturændring vedrörende inddelingen i kommuner og amter: o Amterne erstattes af 5 nye, store regioner med ansvar for sygehuse og ambulancetjeneste. o Regeringen ønsker at mange kommuner sammenlægges til færre, men større kommuner. Kommunerne har bl.a. ansvaret for brandvæsenerne. PJ orienterede om arbejdet med oprettelsen af ny nationalstab.

2 SCA orienterede om arbejdet med samling af beredskab og forsvar: o Beredskabsstyrelsen og ressort-ansvaret for redningsberedskab blev den 1/ flyttet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Forsvarsministeriet. o Beredskabet og Forsvaret skal nu samles også i praksis. o Ultimo 2004 afleveres en række arbejdsgrupperapporter, der skal give anbefalinger til regeringen vedrörende samlingen. Danmark forventer en række synergi-effekter ved samlingen, både nationalt og internationalt. Arbejdet foregår for lukkede døre, men resultaterne kan følges fra o Handouts fra Beredskabsstyrelsen vedlagt. Finland: Finland orienterede om en forbedring af beredskabet for civil krisehåndtering. o En ny lov om civil krisestyring forventes færdig ultimo o Civile krisehåndterings eksperter uddannes fremover på Räddningsinstituttet i Kuopio. o Finland orienterede om status for tetra-projektet. Der er økonomiske problemer på lokalt niveau vedrörende anskaffelsen af det dyre materiel. Til gengæld er man generelt meget tilfreds med funktionaliteten. o Handouts fra Inrikesministeriet vedlagt Norge: Norge orienterede om status vedr. strukturen i norsk beredskab: o Direktoratet for samfundssikkerhed og beredskab: Det nye direktorat for samfundssikkerhed og beredskab (www.dsb.no) vil have ansvaret for alt civil beredskabsplanlægning i kommunerne, føre tilsyn med det kommunale beredskab og arbejde med risiko og sårbarhedsanalyse. Justitsministeriet er overordnede myndighed for DSB. o Ansvaret for eftersøgnings- og redningsopgaver varetages stadig af hovedredningssentralerne i Nord- og Sör-Norge. HRS fører også tilsyn med de 21 politidistrikter hvad angår redningstjeneste. Norge orienterede om en igangværende debat vedrörende strukturændringer af kommuner og amter. Det lader til, at der bliver en løsning a la Danmarks kommende struktur. Norge arbejder på anskaffelse af nye redningshelikoptere til afløsning for Sea-King, der skal være tilendebragt i Der arbejdes på et fælles nødnummer til erstatning for de mange eksisterende forskellige nødnumre. Der arbejdes på flere modeller, herunder den danske/finske med ét nummer (112), men også den britiske model drøftes. Der er på hovedredningssentralerne (www.hovedredningssentralen.no) indført et nyt automatisk identifikationssystem AIS, der skal kunne identificere sø- og luftfartøjer pr. automatik. I lighed med de øvrige nordiske lande, mangler også det norske forsvar opgaver, og søger derfor nye opgaver indenfor terrorberedskab og redningsområdet. Island JB orienterede om ny lovgivning og oprettelse af felles kystradio og traffic central for Islands farvand. Den nye centralen er plassert við siden af 112 nödnumer centralen og bemannes af ansatte hos 112 firmat. Kystvakten vil varetage den faglige og operative styring ved redningsaktionar på havet. Ved större redningsaktioner bemannes den nye felles redningscentral hvor mandskap frå rigspolitichefen, Ice Sar organisationen, Flydirektorated,

3 Röde Kross og embedslegen har hver sin arbeidsplads. Ved sjöredning har Kystvakten den overordnede ledelse. JB orienterede om status på tetra-projektet i Island. Man hår ikke kommet så langt som man önsket men det det er forvented at för 1/ vil tetra dekning nå til sör og vestsiden af landet og en del af nord siden. Der er först og fremst økonomiske problemer som gjörer opbyggningen så langsam. I Island vurderes det med at slå sammen Civil forsvarets VHF system og ICE SAR VHF systemet som allerede er tilköblet til tetra systemet via Gateways. Rigspolitichefens Civil forsvarsavdeling i samarbeid med Flydirektorated driver nu med store katastrofe övelser på Reykjavík og Keflavík flypladsene. Samarbeide mellem de forskellige beredskapsmyndigheder i felles nödcentralen virker godt og nu er det forberedt at Statens radio vil også deltage i centralen. Ny NORDRED-hjemmeside MG præsenterede seneste udgave en den kommende NORDRED-hjemmeside, der midlertidigt kan læses på Generelt savnes flere oversættelser fra de enkelte lande, der sendes til De enkelte lande sender senest 1. oktober 2004 manglende tekster til Kontaktgruppen blev enig om nedenstående ændringer. Ændringer vedr. overskriften Startside : o Overskrifterne Publikationsservice m.v. ændres til 5 nye overskrifter, som linker til de 5 overskrifter under Redningsberedskaber i Norden. o Den skjulte overskrift ændres fra RV arbejde fra et säkkrere samhälle til f.eks. NORDRED et plenum for nordisk redningssamarbejde o Der bør generelt være en markering på navigationsbjælken, der fortæller, hvor på hjemmesiden man befinder sig. Ændringer vedr. overskriften NORDRED-aftalen o Der laves en tekst vedr. hvad er en grænsekommunal aftale o Der mangler en finsk oversættelse af aftalen o Alle lande sender resterende beskrivelser vedrörende grænsekommunale aftaler og internationale aftaler til Sverige. o AHG sender scannede bilaterale og grænsekommunale aftaler til til brug for NORDRED-hjemmesiden. Ændringer vedr. overskriften Kontaktgruppen : o Rigspolitiets kontaktgruppemedlem (Danmark) rettes til Preben Moliin Ændringer vedr. overskriften Redningsberedskaber i Norden : Ændringer vedr. overskriften Konferencer o Sverige mangler at sende rapport fra Malmö 2000 o Finland mangler at sende rapport fra Kuopio 1996 Ændringer vedr. overskriften Faglitteratur o Der laves ikke et fælles bibliotek, men der linkes i stedet til hvert lands onlinebibliotek o Beredskabsordliste fjernes fra faglitteratur, og laves i stedet til en overskrift for sig Ændringer vedr. overskriften Beredskabsordliste : o Under Danmark fjernes ordet Faglig tjeneste Ændringer vedr. overskriften Operative rutiner

4 o Forslag til tilpasning af checklisterne sendes til Sverige o Det enkelte land skal tage stilling til, hvorvidt en checkliste overhovedet er nødvendig. Brugernavn og password for adgang til Nationale kontaktpunkter er nordred. Norges engagement i Barentssamarbejdet AHG orienterede om Barentssamarbejdet og Norges engagement i dette. AHG påpegede en koordineringsproblematik vedr. NORDRED og Barentssamarbejdet: o Der udarbejdes rammeaftale i regi af Barentssamarbejdet, med et område som ligger meget tæt op ad NORDRED. Skal der fremover være 2 overlappende aftaler på redningsområdet? o Eller skal der laves én samlet rammeaftale, hvor også Rusland deltager, og som omfatter både NORDRED og Barents-samarbejdet? AHG påpegede mangler i NORDRED-rammeaftalen, særligt vedrörende den økonomiske del. AHG anbefalede et samarbejde med NORDRED vedr. Barents Rescue 2005 Kontaktgruppen besluttede, at der arrangeres et møde med repræsentanter fra Barents-samarbejdet og NORDRED, til drøftelse af samarbejdet mellem de to fora samt muligheden for udarbejdelse af en fælles rammeaftale. PJ orienterede om, at Barents-samarbejdet også omfatter terror-beredskab, og at der endvidere også findes et nordisk politisamarbejde indenfor dette område. Handouts vedr. Barents-samarbejdet vedlagt. Norsk petroleumsvirksomhed, offshoresikkerhed og beredskab B. Olsgaard fra Petroleumstilsynet orienterede om norsk offshore-virksomhed samt myndigheder og beredskab vedrörende dette. Handouts fra Petroleumstilsynet vedlagt. Erfaringer efter redningsaktionen vedrörende Rockness-ulykken Politimester Olav Sønderland gennemgik ulykken og redningsaktionen, og orienterede om erfaringerne fra aktionen. Handouts vedr. Rockness-ulykken vedlagt. Nordisk redningskonference 2006 På sidste møde aftaltes, at Island ville fremkomme med forslag til tema/scenario for næste konference, der afholdes i Reykjavik i JB præsenterede forslag til scenario: o CBRN-hændelse ombord på nordisk passagerskib med borgere fra alle nordiske lande. o På grund af antallet af involverede, vil støtte fra andre nordiske lande være nødvendig. o Skibets position kan eventult være i farvandet mellem Island og Grønland, idet det bemærkes at det kan komme på dansk farvand. o Pga. brand ombord vil det være nødvendigt, at flytte passagerer til land. JB præsenterede formålet med øvelsen

5 o At vurdere Islands kapacitet og behov for assistance o At vurdere øvrige landes mulighed for støtte til Island og eventuelt flytte syge til hjemlandet. o At vurdere muligheder vedrörende karantæne og øvrige hensigtsmæssige procedurer vedrörende dette. o På baggrund af resultaterne at lave forslag til forbedringer. JB foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe til overordnet planlægning af konferencen: o Navnet er Arbejdsgruppe vedrörende nordisk redningskonference 2006 og gruppen ledes af Island, som principielt afholder konferencen. o Hvert land sender mail til JB vedrörende ønske om evt. deltagelse i arbejdsgruppen, der som udgangspunkt afholder 2 møder i o Island sender overordnet tekst til til brug for hjemmesiden. Notat vedr. Nordisk redningskonference 2006 vedlagt. Næste NORDRED-kontaktgruppemøde CH foreslog, at næste møde afholdes i Sverige den maj 2005 Blandt punkterne til næste møde er o Justering af rammeaftalen Skal vi have en fælles rammeaftale vedr. Barents-samarbejdet? Skal NORDRED-assistance principielt være vederlagsfri? o NORDRED-konference 2006 Orientering fra arbejdsgruppen. Beslutninger vedr. arbejdsgruppens videre arbejde.

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den

Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den Velkommen til landets nationale 1-1-2 dag den 11.2.2015 Udgives af: Forum for Samfundets Beredskab www.samfundetsberedskab.dk Arrangør: Forum for Samfundets Beredskab Grafisk design: Thomas Bach Tlf. 51

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) Opdateret d. 10-12/2012 1 INDHOLD

Læs mere