Lad talesproget komme til orde!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad talesproget komme til orde!"

Transkript

1 Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side , Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer... 3 Talen har krop og fylde... 5 Sammenfatning vedrørende de to kommunikationsformer... 6 Erik Møller: Lad talesproget komme til orde! Side 1 af 7

2 At tale sammen er nok en af de mest almindelige aktiviteter vi mennesker udfører. Og samtidig er det en af de vigtigste; for det er gennem talen vi etablerer forbindelser til andre mennesker, får viden om verden og udtrykker vores følelser. Vi får en stor del af vores identitet gennem den måde vi taler på og gennem vores evne til, ved tale, at kommunikere med andre mennesker. Hvad skal der til for at tale dansk? Et er at have kendskab til ordforråd, at kunne overholde grammatikkens regler og udtrykke sig på lydligt genkendeligt dansk, dvs. at beherske sprogets formelle opbygning, sprogsystemet; et andet er at kunne tilpasse sit sprog til de personer og den situation man er i, dvs. at beherske sprogbrugen. Når vi kommenterer og retter hinandens sprog og det er noget vi kan lide at gøre! er det ofte petitesser vi fokuserer på. Argumenterne imod talesproget hentes ofte fra skriftsproget, Men når man anskuer talesproget på skriftsprogets betingelser kommer det til at se ufuldstændigt, sjusket og ugrammatisk ud. Hensigten med denne artikel er at befri talesproget fra skriftsprogets omklamring. Jeg vil først beskrive talesproget og skriftsproget som to af hinanden uafhængige kommunikationsformer. Dernæst vil jeg vise at de grammatiske særtræk i talesproget ikke er udtryk for sjusk eller fejl, men at de er udtryk for at talesproget har sin egen logik og at særtrækkene er udtryk for talesprogets måde at fungere på. Til slut vil jeg give eksempler på talesprog i dets naturlige omgivelser, nemlig som samtale. Talesprog contra skriftsprog Sprogforskere har altid interesseret sig mest for skriftsprog, bl.a. af den praktiske grund at der er lettere adgang til skriftsprog, som findes på papir, end til tale, som kun er til som øjeblikslyd. Her skal vi tænke på at båndoptageren er en ganske ny opfindelse uden den ville der næppe være særlig megen forskning i talesprog. At skriften er nedfældet på papir gør det muligt at opbevare den i en ubegrænset lang periode og dermed får den karakter af at være alment tilgængelig. Eftersom skriften er mere bestandig end talen bliver den også lettere at normere, da beviserne står på papiret. Den skrivende kan ikke benægte hvad der står skrevet på papiret, hvorimod man som talende lettere kan påstå at man ikke har sagt noget på en bestemt måde selv om andre evt. hævder det. De klareste normeringer, fx retskrivningsordbogens bestemmelser om korrekt stavning, har da også drejet sig om skriftsprog, og skolen gør meget mere ud af skriftlig fremstilling og reglerne herfor end af hvordan man opbygger sin tale. Erik Møller: Lad talesproget komme til orde! Side 2 af 7

3 Det har dog ikke forhindret forskere, og mange lægfolk med dem, i at forsøge at beskrive og normere talesproget. Desværre for talesproget har det næsten altid været skriftsproget som kom til at danne udgangspunkt og det kan talesproget ikke bære. Ufuldstændigt, tyndt, sjusket, floskelfyldt er de almindeligste betegnelser talesproget har fået hæftet på sig ved sådanne lejligheder. Synspunktet har kun sin gyldighed fordi talesproget ses som en dårligere udgave af skriftsproget. Hvis man derimod anskuer de to sprogformer som to ligeværdige kommunikationsformer, ser sagen ganske anderledes ud (Harms Larsen 1975a). Så får alle de træk der normalt giver anledning til de negative udsagn om talesprog en helt anden valør; de bliver til de funktionelle træk ved talesproget som gør at vi bedre er i stand til at forstå hinanden og kunne samtale. De to sprogformers forskellighed kan forklares ud fra betingelserne for henholdsvis talens og skriftens produktion. Lad os derfor se nærmere på disse betingelser. Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer Både tale og skrift kan karakteriseres ved henholdsvis deres materielle form og de situationelle vilkår under hvilke ind- og afkodningen finder sted. Det følgende er et kort rids over væsentlige træk ved de to kommunikationsformer. Tale og skrift bliver i denne sammenhæng behandlet som to ensartede størrelser, hvad der kun er rigtigt på et meget højt abstraktionsniveau. Inden for både tale- og skriftsprog findes der meget store stilistiske forskelle, alt efter hvilken situation talen eller skriften indgår i. Skriftsproget foreligger som skrifttegn. I vores kultur er det latinske bogstaver på papir, og i vores moderne samfund også på fx datadisketter og -skærme. Skriftens permanente karakter bevirker at det nedskrevne kan blive taget frem og læst igen og igen, også af andre end den modtager som skriveren tænkte på i skriveøjeblikket. Når vi skriver er det en ensom handling og skriften har da også karakter af at være monologisk. Den der skal læse det skrevne er sjældent i det samme rum som afsenderen og vil derfor også først læse budskabet på et senere tidspunkt. I skriveprocessen er der tid til at overveje det indhold man ønsker at sætte på papir, og det er der også grund til fra den skrivendes side, da hun ikke med sikkerhed kan vide hvem der vil komme til at læse det skrevne på et senere tidspunkt. Den skrivende retter i sit manuskript, holder tænkepauser, begynder forfra, således at Erik Møller: Lad talesproget komme til orde! Side 3 af 7

4 det skrevne kommer til at fremstå så logisk og klart som muligt og efterlader et indtryk af at afsenderen er i besiddelse af sund fornuft, har overblik over sine meninger, osv. Det skrevne skal bære meningen i sig selv, derfor må alt hvad der forudsættes for at det skrevne kan forstås være fyldigt udtrykt. Modtageren har ingen mulighed for at spørge skriveren hvad hun egentlig mente. Hvis afsenderen har overholdt de skrevne og uskrevne regler der gælder for retstavning, grammatik og genre (fx brev, essay), giver hun ingen oplysninger om sig selv ud over hvad hun har udtrykt med bogstaver. Vi kender den holdning at der er visse ting man bør sige men helst ikke må skrive, fx føles det hårdere hvis ens kæreste slår op med en per brev end hvis hun gør det ad talens vej ansigt til ansigt. I selve skriften og dens kommunikationsform, ligger der indbygget en vis distance mellem afsender og modtager. Tale er til som lyd der forsvinder for både den der har udtalt ordene og den der lytter, i og med at ordene er udtalt. Den som talen er bestemt for skal altså være til stede i det rum hvor taleren producerer sin tale (dog undtaget de elektroniske medier som fx tv og telefon). Ordene skal både høres og forstås af lytteren samtidig med at de udtales af den talende. Derefter er de borte for evigt (hvis de da ikke er blevet optaget på video eller båndoptager). Vi taler kun når vi er sammen med andre (vi ser her bort fra at tale højt med sig selv), og talen er således per definition karakteriseret ved at være dialogisk. I vor tid har mere monologisk orienterede talesituationer dog vundet frem. Vi kender fx foredraget hvor en foredragsholder taler for et stumt lyttende publikum, og nyhedsformidlingen i radio og tv hvor journalist og publikum, radiolytteren eller fjernsynskiggeren, er fysisk adskilt. Den tale der bruges i sådanne situationer er dog oftere oplæst/talt skriftsprog end spontant talesprog. Når talen foregår i en dialogsituation hvor man skal sørge for at få sagt det man vil mens man har ordet, er der ikke altid meget tid til eftertanke fra talerens side. Man kan som talende begynde forfra, rette sig selv, gøre modtageren opmærksom på at man ikke mente det man lige sagde, osv. Den der lytter accepterer disse vilkår, og koncentrerer sig i stedet for om at forstå hvad der menes, mere end om hvordan det siges, ligesom hun forbereder sig på at hun på et tidspunkt skal have ordet og blive den talende. Erik Møller: Lad talesproget komme til orde! Side 4 af 7

5 Talen har krop og fylde Talen er ikke neutral på samme måde som skriften. Hver gang man siger noget afslører man noget om sig selv ud over det budskab man Ønsker at formidle. Selve talen er bundet til en bestemt person og kan ikke frigøres fra denne. Talen er som sådan en del af en helhedssituation hvor det er nødvendigt at inddrage den talende og den lyttende, og også forhold som hvor talen foregår og på hvilket tidspunkt og i hvilket regi, for at kunne fortolke betydningen af det der siges (Berg Sørensen 1988). Talen fylder således mere end skriften, og hver tale har sin egen krop hvorfra den produceres. I folks tale kan man høre noget om deres geografiske tilhørsforhold (dialekt), sociale baggrund (sociolekt), køn (sexolekt) og alder (se endvidere Inge Lise Pedersens artikel). Det er de områder i sprogvidenskaben som dialektologien og sociolingvistikken normalt har taget sig af. Hvis folk taler for hurtigt, for utydeligt eller har en skinger stemme bemærker vi også det, og kan måske lade os distrahere så meget af det at vores opmærksomhed bortledes fra det der egentlig siges, og rettes mod hvordan det siges. Stemmemæssige kvaliteter ved talen kaldes med en fællesbetegnelse for prosodi. Hvis man er interesseret i prosodiske forhold beskæftiger man sig bl.a. med artikulation (udtalens tydelighed), tempo, styrke, intonation og klang. I modsætning til de dialektale og sociolingvistiske træk ved talen er de prosodiske langt mindre undersøgt og kendt i dansk, og slet ikke i dagligdags uformel tale. Talen kommer fra en konkret person der er synlig for modtageren. Den talendes udseende, herunder tøj og makeup, kropssprog, mimik og gestik skaber vigtige medbetydninger til det sagte. For modtageren indgår de ikke-verbale træk ved den talende, ofte benævnt parallel-sprog, og de talte ord i et meget kompliceret fortolkningsmønster. Parallelsprogene kan fx understrege det sagte, lægge afstand til det sagte eller endog sige det modsatte af de talte ord. Det skulle gerne fremgå af det ovenstående at det ofte er meget mere kompliceret at være modtager af tale end af skrift, fordi skriften i sit udtryk er mere entydig end talen. Når vi til daglig ikke tænker over hvor kompleks en opgave det er at afkode tale, skyldes det at den vi taler med som regel er vokset op inden for den samme kultur som vores, hvorfor vi begge forstår og fortolker tale på samme måde, og begge ved at vi begge gør det. Kompleksiteten bliver først synlig når vi taler med personer fra andre kulturer, når vi ikke kan være sikre på at vi fortolker ud fra samme kulturelle 'spille-regler'. Erik Møller: Lad talesproget komme til orde! Side 5 af 7

6 Ofte hører man folk omtale talesprog som tyndt i forhold til skriftsprog: mennesker taler meget men siger lidt. Det kan være rigtigt hvis man river talen ud af dens konkrete sammenhæng og udelukkende fokuserer på hvad der siges. Hvis man derimod medregner stemmebrug, kropssprog, udseende, ja endog hvor talen finder sted, altså talesituationen i sin totalitet, så er talen på mange måder meget mere informationsrig og kompleks end et skriftligt udtryk. Sammenfatning vedrørende de to kommunikationsformer Beskrivelsen af talens og skriftens kommunikationssituationer skulle gerne have vist hvor forskellige de er, og have understreget deres uafhængighed af hinanden. Hvor og hvordan de to kommunikationsformer kan bruges og bliver brugt, er historisk og kulturelt betinget. Der har i årtusinder eksisteret, og der eksisterer stadig samfund, som ikke har et skriftsprog. Ligeledes er det meget forskelligt hvor stor en del af et samfunds medlemmer der kan skrive. Fx var det i Danmark først ved Almueskolens indførelse i 1814 at den almindelige befolkning i større udstrækning fik undervisning i skrivning. I dag lærer alle danskere at læse og skrive i skolen, og i dette århundrede ses en tydelig tendens til at folk læser mere og mere i deres hverdag, såvel af lyst som for at opfylde deres rolle som borgere og arbejdere i et teknologisk høj t udviklet samfund i modsætning hertil skriver folk generelt mindre. De folk der skriver er i høj grad blevet professionelle skribenter. Tidligere holdt man forbindelsen med familiemedlemmer og venner ved lige ved at skrive breve; i dag telefonerer man derimod til hinanden, og de moderne samfærdselsmidler gør det let fysisk at komme i kontakt med hinanden. Skriftsproget i privatsfæren indskrænker sig nu derfor ofte til fødselsdags- og julekort og underskrifter på offentlige dokumenter. Et gammelt ordsprog som En mand er en mand og et ord et ord har haft gyldighed op til midten af vores århundrede, men i dag er der næsten ingen der ønsker at foretage vigtige beslutninger uden at de kommer på skrift. Alle offentlige instanser tilråder en at få alt på skrift så snart man indgår aftaler med nogen. Vores offentlige kultur har således ændret sig fra at være en overvejende mundtlig kultur til en overvejende skriftlig, hvor der med skriftlig forstås såvel det at læse andres skriftlige udsagn, som selv at skrive (Lindhardt 1989). Det er vel næsten kun i folketinget der stadig indgås mundtlige aftaler der opleves lige så forpligtende som hvis de var udfærdiget på skrift. Når Svend Auken og Poul Schlüter beskylder hinanden for at løbe fra mundtlige aftaler sker det ofte i meget moralske vendinger hvor de netop beskylder hinanden for ikke at være Erik Møller: Lad talesproget komme til orde! Side 6 af 7

7 mænd af ære. Sådanne beskyldninger får i høj grad skær af at være reminiscenser fra en ældre mundtlig kultur. Indtil nu har vi set på tale- og skriftsprog som en konsekvens af de ydre betingelser som de to former for kommunikation er underlagt. Nu vil vi tage afsked med skriftsproget og i stedet for gå nærmere på talesproget for at karakterisere det på egne præmisser. [ ] Erik Møller: Lad talesproget komme til orde! Side 7 af 7

KIRSTINE BRANDT PEDERSEN

KIRSTINE BRANDT PEDERSEN KIRSTINE BRANDT PEDERSEN STUDIENUMMER: 21309065 FAG: DANSK VEJLEDERE: ANNA-MARIE HANSEN OG KIRSTEN POULSGAARD ANSLAG: 82,589 PROFESSIONSBACHELOR 2013 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Der mangler et fag Af Helle Hvass

Der mangler et fag Af Helle Hvass 1 Der mangler et fag Af Helle Hvass Nutidens gymnasieelever har et stort behov for at kommunikere når de skal have ny viden til at passe ind i deres individuelle verdensbilleder. Samtalen er kommet til

Læs mere

Hvad er det talte sprog?

Hvad er det talte sprog? Hvad er det talte sprog? Med kammeraterne Undervisning Vi taler, og vi lytter. Fra tidlig morgen til sen aften er det talte sprog omkring os. Mange mundtlige kommunikationsformer er på banen i vores dagligdag.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Niveau D: Faglitteratur

Niveau D: Faglitteratur Niveau D: Faglitteratur 1. Kommunikation Ordet kommer af det latinske ord communicatio, som betyder meddelelse, og det er igen afledt af ordet communis, som betyder fælles. At kommunikere betyder på dansk

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ Resume De fleste er enige om, at vi lever og bevæger os i en globaliseret verden. En verden, der er under konstant forandring. Disse forandringer kræver at vi mennesker både har kundskab til og kan kommunikere

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Om mennesket 1. udgave, 1. oplag Copyright ved Ole Andersen Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Yderligere materiale vedrørende bogen findes på http://www.oafi.dk Århus 1999 93 typisk bølgefænomen,

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR (K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Samfundslitteratur

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen 5/25/2011 TIDLIGT SKRIFTSPROG OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen Indholdsfortegnelse: Indledning:... 1 Problemformulering:... 2 Metode:... 2 Definition af begrebet

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning Projekt: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS CMP Guide til peer-undervisning Redigeret af Centro Studi Bruno Ciari Dette projekt er finansieret med støtte fra

Læs mere

Kommunikationsteori. Bo Fibiger

Kommunikationsteori. Bo Fibiger Kommunikationsteori Bo Fibiger 1 Kommunikationsteori et kompendium til undervisning i medieproduktion 1. udgave 1990 2. udgave 1999 Bo Fibiger Institut for informations- og medievidenskab Aarhus Universitet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere