Wfbz-relationen - ny modelversion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wfbz-relationen - ny modelversion"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Pernille B. Langgaard 1. oktober 1993 Wfbz-relationen - ny modelversion Resumé: Papiret viser omskrivningen af Wfbz-relationen i absolutte ændringer fra den estimerede kvartalsrelation til en årsrelation. Der opstilles en relation for ligevægtsrentespændet, iwbzv, som defineres som det rentespænd, hvor Wfbz forholder sig konstant. Herefter insubstitueres iwbzv i Wfbz-relationen, og disse to nye relationer implementeres i ADAM. Resultaterne af 4 multiplikatoreksperimenter med de nye relationer implementeret i ADAM, OKT91 vises og kommenteres. Konklusionen er, at førsteårs-rentefølsomhed i den nye Wfbz-relation er mindre end i den gamle (dog afhænger rentefølsomheden af niveauet for trenden, dtwfbz). Den kan udregnes til 23. mia kr per procent-point. "Kilen" mellem den danske og tyske rente er blevet større. Det er betalingsbalance-variablen, enly, der virker, som endnu en "kile" i det dansk/tyske rentespænd. g:\pbl\wfbz\wp\model3.wp Nøgleord: Wfbz, kvartalsmodel-årsmodel, rentefølsomhed, multiplikatoregenskaber, asymmetri. Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1. Indledning På baggrund af et tidligere modelgruppepapir af JHA den 13. april 1993 er det besluttet, at den nuværende semilogaritmiske relation for Wfbz i den kommende model-version skal udskiftes med en relation estimeret i absolutte ændringer. 1 Wfbz-relationen i absolutte ændringer er skaleret med et tidspolymomium af 1. orden. Skaleringsfaktoren er konstrueret således, at ændringen i Wfbz divideret med tidspolymomiet (den nye regressant) er en approksimation til den logaritmiske ændring i den udenlandske obligationsbeholdning. Timelønsudviklingen i dansk hhv. tysk industri er benyttet som inflationsspænd. Overskuddet på betalingsbalancen er inddraget som endnu et mål for valutakurs-forventningerne. I afsnit 2 vises resultatet af omskrivningen af den nye kvartalsvise Wfbz-relation til en årsrelation. Der er her foretaget enkeltligningssimulationsmultiplikatoranalyser med kvartalsrelationen og årsrelationen, hvorved man kan overbevise sig om, at multiplikatoregenskaberne er ens i de to relationer. Afsnit 3 viser de i ADAM inddragede relationer. Der opstilles en relation for ligevægtsrentespændet, iwbzv, som insubstitueres i Wfbz-relationen. Observerede og beregnede værdier for både kvartals-relationen og årsrelationen vises. Afsnit 4 beskriver 4 forskellige multiplikatoreksperimenter med den nye Wfbzårsrelation implementeret i ADAM, OKT91. Til sammenligning er de samme eksperimenter foretaget på ADAM, OKT91. Den nye model kontra den gamle models (a)-symmetriske egenskaber illustreres i afsnit 5. Afsnit 6 runder papiret af. 2. Omskrivning af kvartalsrelation til årsrelation Den nye Wfbz - relation er som øvrige relationer i den finansielle delmodel estimeret på kvartalsniveau. Denne relation ønskes omskrevet til årsniveau med begrænset tab af information. Grundlæggende gøres dette ved at sørge for, at multiplikatoregenskaberne i årsrelationen svarer til multiplikatoregenskaberne i den estimerede kvartalsrelation. 2 Wfbz-relationen på kvartaler er estimeret som følger: 1 Jf. modelgruppepapir af JHA 13. april Denne omskrivningspraksis er beskrevet i modelgruppepapir af JHA 27. januar 1993.

3 3 (1) Wfbz pytr iwbz iwbdm lna lnat enly dtwfbz sæson* Udlandets beholdning af danske kroneobligationer. Deflateringsfaktor Effektiv obligationsrente Tysklands effektive rente af langfristede obligationer Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industri Gennemsnitlig timeløn for arbejdere i industri i Tyskland Betalingsbalancens satser i procent af bruttonationalproduktet Trend, tidspolynomium af 1. orden Sæsondummier Denne relation kan omskrives til følgende model på årsniveau; (2) For at overbevise sig om, at multiplikatoregenskaberne i (1) og (2) er de samme, er der udført 3 eksperimenter. Disse er lavet som enkeltligningssimulationer, hvor de i relationen inkluderede variabler ændres. Figur 1 viser multiplikatoren for Wfbz for kvartalsrelationen, når enl/y ændres med fra 1. kvartal år 0 til 4. kvartal år 10, og multiplikatoren for årsrelationen, når enl/y ændres med i alle årene 0 til 10. Figur 1. Multiplikatorer når enly ændres

4 4 Figur 2 viser multiplikatoren for Wfbz for kvartalsrelationen, når inflationsforskellen Dlog(lna/lnat) ændres med fra 1. kvartal år 0 til 4. kvartal år 10, og multiplikatoren for årsrelationen, når inflationsforskellen Dlog(lna/lnat) ændres med i alle årene 0 til 10. Figur 2. Multiplikatorer når inflationsforskellen ændres Figur 3 viser multiplikatoren for Wfbz for kvartalsrelationen, når renteforskellen (iwbz-iwbdm) ændres med fra 1. kvartal år 0 til 4. kvartal år 10, og multiplikatoren for årsrelationen, når renteforskellen (iwbz-iwbdm) ændres med i alle årene 0 til 10. Figur 3. Multiplikatorer når renteforskellen ændres Der kan generelt konkluderes, at årsmodellen i alle 3 eksperimenter har samme multiplikatoregenskaber som kvartalsmodellen ultimo år 0. Omskrivningen af kvartalsrelationen skulle derfor være forløbet i overensstemmelse med ønsket om, at multiplikatoregenskaberne fastholdes. 3. Implementering i ADAM.

5 pytr skal med den brugte omskrivning fra kvartalsrelation (relation (1)) til årsrelation (relation (2)) antage værdien af pytr i 4. kvartal, og vil derfor ikke svare til den værdi af pytr, der ligger i ADAMBK (som er et årsgennemsnit). Man kan herfor tilføje et konstantled. Problemet er blot, at dette vil påvirke ligevægtsrentespændet, iwbzv. En anden mulighed er at tillægge pytr et halvt års stigningstakt. Der er prøvet begge dele, men da det ikke betyder noget nævneværdigt for niveauet for Wfbz, samt hensynet til ligevægtsrentespændet, er der valgt at se bort fra dette. De i ADAM inddragede modelrelationer kan således skrives som: 5 (3) hvor: (4) iwbzv dwfbz JWfbz Wfbzx Ligevægtsrente Eksogeniseringsdummy J-led Eksogeniseringsvariabel iwbzv er defineret, som den ligevægtsrente, der gør, at Wfbz-beholdningen ikke ændres. Dette konstruktion gør, at Wfbz-relationen med iwbzv insubstitueret ser relativ simpel ud. Den nye model kommer til at indeholde en ekstra variabel, iwbzv, der dog er fortolkelig. Når løn- og betalingsbalanceudviklingen er stationær (dvs. Dlog(lna/lnat)=0, D(enly)=0), samt når iwbz = iwbzv = 0 fås et ligevægtsrentespænd på nul med et overskud på betalingsbalancen svarende til 2.3% af bruttonationalproduktet. Der er altså i rentespændet indbygget endnu en forventningsvariabel, der afhænger af niveauet for betalingsbalancen. Observerede og beregnede værdier samt residualer i den kvartalsvise relation, og observerede og beregnede værdier samt residualer i årsrelationen er illustreret i figur 4 og i figur 5.

6 6 Figur 4. Kvartalsrelationen Figur 5. Årsrelationen Der ses i årsrelationen en tendens til, at de beregnede værdier i Wfbz-relationen først "følger" efter de observerede værdier for Wfbz året efter (Dette er særlig udpræget i 1989). 4. Multiplikatoregenskaber Der er foretaget fire forskellige multiplikatoreksperimenter på ADAM med den nye Wfbz-relation implementeret. Til sammenligning er samme eksperimenter udført på den uændrede ADAM. Det drejer sig om en forøgelse af det offentlige varekøb, en nedsættelse af momsen, en produktivitetsstigning, samt et udenlandsk rentefald. Banken lang2015 er som udgangspunkt benyttet til begge modeller 3. Trenden i Wfbz-relationen er fremskrevet fladt med den sidste estimerede værdi (dvs. 3 Banken er dokumenteret i modelgruppepapir JSM

7 værdien ultimo 1991). lnat er fra 92 til år 2015 sat til at stige med samme stigningstakt som lna korrigeret for forskellen i den dansk/tyske prisstigningstakt. J-leddet i den nye Wfbz-relationen sikrer, at Wfbz har samme værdi som i lang2015. Alt dette skulle sikre, at de to grundkørsler i eksperimenterne er ens. Der er i kommenteringen af multiplikatoreksperimenterne lagt vægt på at kommentere forskellene med den nye og gamle formulering for udviklingen i Wfbz og iwbz Offentlig varekøbs-multiplikatoren Effekterne på iwbz og Wfbz/pytr for både den nye og den gamle model af en forøgelse af det offentlige varekøb på 1 mia kr. ses i figur 6 og 7. En multiplikatortabel for den nye model ses i tabel 1, bilag 1. Samme multiplikatortabel for den gamle model, ses i tabel 1, bilag 2. Endvidere ses en dekomponering af effekterne i den nye model i bilag 3 tabel 1. Figur 6. Effekterne på iwbz

8 8 Figur 7. Effekterne på Wfbz, deflateret Renteeffekterne i den nye model er større end i den gamle model. Hvor iwbz i den gamle model stiger med max procent point i år 20, opnås i den nye relation, at denne renteeffekt allerede indtræder i år 4. Effekten på renten stiger yderligere gennem den betragtede periode til 0.27 procent point. Wfbz er næsten uændret på kort sigt. Dette står i kontrast til, hvad den gamle model forudser, samt det der måtte forventes ud fra renteudviklingen. Baggrunden for denne udviklingen ligger i Wfbz-relationens betalingsbalancemål, enl/y. Det opståede betalingsbalanceunderskud bevirker, at der opstår devaluerings-forventninger, som isoleret bevirker, at Wfbz falder. Renteudviklingen bevirker, at Wfbz stiger. Samlet ophæver de to effekter hinanden. På mellemlangt og langt sigt domineres effekten på Wfbz af rentestigningen, således at Wfbz stiger. Effekten på Wfbz er dog mindre end i den gamle model. Baggrunden er betalingsbalancen, der trækker udviklingen i Wfbz ned. Effekten, der kommer via lønnen, optræder kun på mellemlangt sigt. Første års rentefølsomhed i Wfbz-relationen kan udregnes på baggrund af dekomponeringerne (jf. bilag 3). Den er ca. 23 mia kr. Hvis samme rentefølsomhed udregnes for den gamle relation fås, at rentefølsomheden er ca. 36. mia. kr. (Det er her værdien for Wfbz i 1991, der er afgørende for 1992 rentefølsomheden). Når renten stiger mere med den nye relation, er det altså på grund af en mindre rentefølsomhed i Wfbz og på grund af betalingsbalance-variablens rolle, som endnu en "kile" i det dansk-tyske rentespænd. Man kan på denne baggrund konkludere, at rentefølsomheden i Wfbz-relationen er mindre end i den gamle relation. Endvidere virker enl/y i det dansk/tyske rentespænd, som endnu en "kile", der gør, at effekterne på iwbz er større.

9 9 De realøkonomiske konsekvenser følger af rentens højere niveau. 4.2 Momsnedsættelse Effekterne på iwbz og Wfbz/pytr ved at nedsætte momsen med ca. 0.5 procent point ses i figur 8 og 9 for både den nye model og den gamle model. Standard multiplikator-tabeller ses for den nye model i tabel 2 bilag 1. For den gamle model ses resultaterne i bilag 2 tabel 2. Figur 8. Effekterne på iwbz Figur 9. Effekterne på Wfbz, deflateret Hvor renten i de 3 første år i den gamle model faldt 4, er denne "modeltekniske finesse" fjernet med den nye relation. Renteeffekterne er alle år positive og på 4 pga. momsnedsættelsens effekt på forbrugerpriserne.

10 10 højde med forrige eksperiment. Effekten på Wfbz er omtrent nul på kort sigt. Baggrunden er, at betalingsbalanceudviklingen og udviklingen i renten trækker hver sig vej og ophæver hinanden. På sigt dominerer rentestigningen, og Wfbz stiger. Igen er effekten på Wfbz ikke på højde med den gamle model grundet betalingsbalancen, der trækker i retning af formindsket Wfbz. 4.3 Produktivitetsstigning Effekten på iwbz og Wfbz/pytr af en permanent forøgelse af arbejdsproduktiviteten på 1 % fremgår af figur 10 og 11. Multiplikatortabellen for dette eksperiment ses i bilag 1 tabel 3. Samme tabel for den gamle model ses i tabel 3 bilag 2. Figur 10. Effekterne på iwbz

11 11 Figur 11. Effekterne på Wfbz-deflateret Frygten for, at der i dette eksperiment ville opstå problemer via stigende rente med den nye Wfbz-relation (pga. ændringen fra pris-inflationsmål til løninflationsmål) er stort set ubegrundet. Rentemultiplikatoren er visse år en anelse positiv især på helt kort sigt. På mellemlangt og langt sigt bliver effekten på renten negativ. Wfbz-multiplikatoren er på kort sigt forsvindende. Rente-udviklingen og betalingsbalance-udviklingen virker i hver sin retning og ophæver hinanden. Lønfaldet bevirker, at effekten på Wfbz bliver positiv. På sigt stiger Wfbz. Det er et tiltagende fald i lønningerne, der er baggrund for, at Wfbz-multiplikatoren fortsætter med at være positiv og stigende. Både udviklingen i betalingsbalancen og udviklingen i renten trækker i retning af en formindsket Wfbz. 4.4 Udenlandsk rentestigning Effekten på iwbz og Wfbz af en permanent sænkning af den udenlandske rente på 1 % point ses i figur 12 og 13. Standardmultiplikatortabellen ses i tabel 4 bilag 1. For den gamle model ses multiplikatortabellen i tabel 4 bilag 2.

12 12 Figur 12. Effekterne på iwbz Figur 13. Effekterne på Wfbz-deflateret Den danske rente tilpasser sig relativ hurtigt til den ændrede tyske rente. 90 % af tilpasningen er fuldendt i løbet af 2-3 år. På langt sigt ændrer den danske rente sig mere end 1%. På kort og mellemlangt sigt virker både betalingsbalance-udviklingen og lønudviklingen i retning af formindsket Wfbz. Det tyske rentefald bevirker, at Wfbz samlet stiger. På sigt stiger Wfbz-multiplikatoren. Efter år 17 dominerer effekten fra det danske rentefald dog effekten fra det tyske rentefald, hvorved Wfbzmultiplikatoren falder. 5. Modellens symmetriske egenskaber. For at se om den nye model har pænere symmetriske egenskaber end den

13 gamle, er der efter 4 relativt store eksperimenter undersøgt effekterne på iwbz og Wfbz. Der er taget udgangspunkt i de samme fire multiplikatoreksperimenter, som er blevet undersøgt i afsnit 4. Figur 14 og 15 viser, hvorledes Wfbz og iwbz udvikler sig når det offentlige varekøb ændres med hhv. plus (betegnelse pos.) og minus (betegnelse neg.) 3 mia kr. 13 Figur 14. Effekterne på iwbz Figur 15. Effekterne på Wfbz Figur 16 og 17 viser, hvorledes Wfbz og iwbz udvikler sig når produktiviteten ændres med plus hhv. minus 5%. Figur 16. Effekterne på iwbz Figur 17. Effekterne på Wfbz Figur 18 og 19 viser, effekterne på Wfbz og iwbz når momsen ændres med plus hhv. minus 2%.

14 14 Figur 18. Effekterne på iwbz Figur 19. Effekterne på Wfbz Figur 20 og 21 viser effekterne på Wfbz og iwbz, når den udenlandske rente ændres med plus hhv. minus 5%. Figur 20. Effekterne på iwbz Figur 21. Effekterne på Wfbz Den nye lineære Wfbz-relation er symmetrisk. Det kan generelt konkluderes, at der (specielt i de 3 første eksperimenter) er en tendens til, at modellen med den nye Wfbz-relation er mere symmetrisk. Hvad renteeksperimentet angår (figur 20 og 21) ses, at udviklingen i Wfbz er asymmetrisk. Denne asymmetri må være opstået andre steder i modellen. 6. Konklusion. Papiret har omhandlet, hvorledes den nye Wfbz-relation opfører sig i ADAM. Der kan konkluderes at: 1. Første års rentefølsomheden er faldet. Dette hænger dog på det valgte niveau for trenden, dtwfbz.

15 2. "Kilen" mellem den danske og tyske rente er blevet større. Det er betalingsbalance-variablen, der virker som endnu en "kile" i det dansk/tyske rentespænd. 3. Wfbz-relationen er lineær og derfor symmetrisk. I de tilfælde hvor modellen alligevel udviser asymmetri, må dette kunne henføres til andre steder i modellen. 15

16 16 Bilag 1. Tabel 1. Effekt af en forøgelse af det offentlige varekøb på 1000 mio kr. 1.år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år ---Mio kr.--- Privat forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer--- Beskæftigelse Q Ledighed Ul Mio. kr.--- Off. fordr. erhv. Tfon Priv. fordr. erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wzbg Udl. obl. beh. ---Procent--- Wfbz Løn lna Forbrugerpriser pcp Bytteforhold bpe Procent-point--- Forbrugskvote bcp Lønkvote byw Obligationsrente iwbz

17 17 Tabel 2 Nedsættelse af momsen. - Ny model 1. år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år ---Mio kr.--- Privat forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer--- Beskæftigelse Q Ledighed Ul Mio. kr.--- Off. fordr. erhv. Tfon Priv. fordr. erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wzbg Udl. obl. beh. ---Procent--- Wfbz Løn lna Forbrugerpriser pcp Bytteforhold bpe Procent-point--- Forbrugskvote bcp Lønkvote byw Obligationsrente iwbz

18 18 Tabel 3 Produktivitetsstigning - Ny model 1. år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år ---Mio kr.--- Privat forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer--- Beskæftigelse Q Ledighed Ul Mio. kr.--- Off. fordr. erhv. Tfon Priv. fordr. erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wzbg Udl. obl. beh. ---Procent--- Wfbz Løn lna Forbrugerpriser pcp Bytteforhold bpe Procent-point--- Forbrugskvote bcp Lønkvote byw Obligationsrente iwbz

19 19 Tabel 4 Udenlandsk rentestigning - Ny model 1. år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år ---Mio kr.--- Privat forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer--- Beskæftigelse Q Ledighed Ul Mio. kr.--- Off. fordr. erhv. Tfon Priv. fordr. erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wzbg Udl. obl. beh. ---Procent--- Wfbz Løn lna Forbrugerpriser pcp Bytteforhold bpe Procent-point--- Forbrugskvote bcp Lønkvote byw Obligationsrente iwbz Tysk obl. rente iwbdm

20 20 Bilag 2 Tabel 1. Effekt af en forøgelse af det offentlige varekøb på 1000 mio kr.-gammel model 1.år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år ---Mio kr.--- Privat forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer--- Beskæftigelse Q Ledighed Ul Mio. kr.--- Off. fordr. erhv. Tfon Priv. fordr. erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wzbg Udl. obl. beh. ---Procent--- Wfbz Løn lna Forbrugerpriser pcp Bytteforhold bpe Procent-point--- Forbrugskvote bcp Lønkvote byw Obligationsrente iwbz

21 21 Tabel 2 Nedsættelse af momsen. - gammel model 1. år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år ---Mio kr.--- Privat forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer--- Beskæftigelse Q Ledighed Ul Mio. kr.--- Off. fordr. erhv. Tfon Priv. fordr. erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wzbg Udl. obl. beh. ---Procent--- Wfbz Løn lna Forbrugerpriser pcp Bytteforhold bpe Procent-point--- Forbrugskvote bcp Lønkvote byw Obligationsrente iwbz

22 22 Tabel 3 Produktivitetsstigning - gammel model 1. år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år ---Mio kr.--- Privat forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer--- Beskæftigelse Q Ledighed Ul Mio. kr.--- Off. fordr. erhv. Tfon Priv. fordr. erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wzbg Udl. obl. beh. ---Procent--- Wfbz Løn lna Forbrugerpriser pcp Bytteforhold bpe Procent-point--- Forbrugskvote bcp Lønkvote byw Obligationsrente iwbz

23 23 Tabel 4 Udenlandsk rentestigning - gammel model 1. år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år ---Mio kr.--- Privat forbrug fcp Off. forbrug fco Investeringer fi Eksport fe Import fm BNP fy personer--- Beskæftigelse Q Ledighed Ul Mio. kr.--- Off. fordr. erhv. Tfon Priv. fordr. erhv. Tfpn Betalingsbalance Enl Tilgodehav. i udland Ken Off. obligationsgæld Wzbg Udl. obl. beh. ---Procent--- Wfbz Løn lna Forbrugerpriser pcp Bytteforhold bpe Procent-point--- Forbrugskvote bcp Lønkvote byw Obligationsrente iwbz Tysk obl. rente4 iwbdm

24 24 Bilag 3. Tabel 1 Dekomponering af Wfbz-relationen - Bidrag til multiplikator fra hver variabel. 1. år 2. år 3.år 4. år 5. år 10. år 15. år 20. år Multiplikator Enl iwbz lna Wfbz(-1) Pytr Y

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

ADAM, December dec99 standardmultiplikatorer

ADAM, December dec99 standardmultiplikatorer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 9. februar Martin Rasmussen Henrik C Olesen ADAM, December 999 Standardmultiplikatorer Resumé: Papiret præsenterer 8 eksperimenter,

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

ADAM, August Standardmultiplikatorer

ADAM, August Standardmultiplikatorer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7. januar 998 Henrik Olesen Martin Rasmussen ADAM, August 997. Standardmultiplikatorer Resumé: Papiret præsenterer 8 eksperimenter,

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 8. november 2013 Jacob Nørregård Rasmussen Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Resumé: ADAM beskriver sammenhængene i Danmark betinget

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Data for arbejdstid og timeløn

Data for arbejdstid og timeløn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 7. februar 1994 Data for arbejdstid og timeløn Resumé: Datakonstruktionen af Hgn og lna eftergås. Hgn bør nok rettes i årene før 1966. hgn.jao

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Skattemæssige afskrivninger på maskinkapital

Skattemæssige afskrivninger på maskinkapital Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 8. marts 21 Tina Saaby Hvolbøl Skattemæssige afskrivninger på maskinkapital Resumé: I papiret genberegnes profilerne for de skattemæssige

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 4. september 2013 Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Resumé: En skitse til formulering af samspillet

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Udbudseffekter i Adam oktober to eksempler

Udbudseffekter i Adam oktober to eksempler Udbudseffekter i Adam oktober 1 - to eksempler Tony Maarsleth Kristensen & Dawit Sisay Temere Notatet beskriver to scenarier: et scenarie med en reduktion af den strukturelle ledighed og et scenarie med

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Kvoter i ny og gammel ADAMBK

Kvoter i ny og gammel ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 15. februar 1999 Kvoter i ny og gammel ADAMBK Resumé: Papiret sammenligner kvoter i ny og gammel ADAMBK, hhv. ADAMBK og ADBK0797. Formålet

Læs mere

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 22. juni 2 ADAM, December 29 - analyse af parameterfølsomheder Resumé: I papiret undersøges modellens følsomhed overfor ændringer

Læs mere

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 2. januar 2014 Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Resumé: ADAMs privatforbrug påvirkes kraftigere af husholdningers

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Skattemæssige afskrivninger på bygningskapital

Skattemæssige afskrivninger på bygningskapital Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl 14. august 21 Tony Maarsleth Kristensen Skattemæssige afskrivninger på bygningskapital 5HVXPp,SDSLUHWSU VHQWHUHVHQQ\VNLWVHIRUEHUHJQLQJHQDIGHVNDWWHP

Læs mere

3. Modellen i hovedtræk

3. Modellen i hovedtræk 3. Modellen i hovedtræk Kapitel 3. Modellen i hovedtræk 25 ADAM er en årsmodel opbygget i den empiriske modeltradition, som især Tinbergen og Klein har præget. I overensstemmelse hermed er ADAM i høj grad

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Dekomponering af nettoeksporten

Dekomponering af nettoeksporten Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 2. januar 2015 Dekomponering af nettoeksporten Resumé: I forbindelse med udarbejdelsen af et temakapitel i Danmarks udenrigsøkonomi 2013 er forholdet mellem

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Fisher prisindeks for vareimporten,

Fisher prisindeks for vareimporten, Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Data for boligbeholdning og afskrivninger.

Data for boligbeholdning og afskrivninger. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik C. Olesen Lena Larsen 30. september 1996 Data for boligbeholdning og afskrivninger. Resumé: Papiret gennemgår, hvordan dataserier for boligbeholdningen

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 28. april 2010 1 Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Resumé: Aktuelt fokus på de offentlige investeringer i kædede

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Rentestød til ADAM og til en VAR-model

Rentestød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 2. Februar 27 Dan Knudsen Rentestød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et rentestød i henholdsvis

Læs mere

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jes Asger Olsen 21. oktober 2010* UDKAST Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Resumé: Indbetalinger på pensionsordninger kan i forskelligt omfang trækkes

Læs mere

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 4. juni 1997 Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Resumé: Virkningen på disponibel indkomst af at øge pensionsindbetalingerne undersøges.

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 13. marts 26 Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Resumé: I dette papir bliver modellen for husholdningens samlede varmeforbrug, opstillet

Læs mere

Estimation af ny bilmodel til ADAM

Estimation af ny bilmodel til ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir[Udkast] Peter Rørmose Jensen og Rasmus Holm Madsen 2. februar 24 Estimation af ny bilmodel til ADAM Resumé: I papiret estimeres bilkøbet med brug af de nye

Læs mere

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks 37 7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks I dette kapitel foretages en beregning af nationalregnskabet i faste priser. De eksisterende nationalregnskabstal genberegnes således med

Læs mere

En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn

En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Morten Werner 6. september 2004 (UDKAST) En illustrativ anvendelse af modulet vedr. skat, arbejdstid og løn Resumé: I papiret anvendes modulet, hvor arbejdsudbud

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Arbejdsudbudsrelationen II

Arbejdsudbudsrelationen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé:

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl. april Asger Olsen Rentesatser i ADAM Resumé: Papiret søger at besvare følgende spørgsmål: Hvilke rentesatser indgår i ADAM? Hvad er kilden

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen Dan Knudsen 27. februar 214 i ADAM Resumé: I forlængelse af papiret SOA23114 forsøges det at lave en finanspolitisk reaktionsfunktion baseret

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. januar 2014 1 Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Resumé: Papiret sporer værdierne for pensionsafkastskatten

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 12. oktober 215 Jes Asger Olsen Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Resumé: Dette papir dokumenterer ændringer i forbindelse

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Realrenteafgiften i ADAM

Realrenteafgiften i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 27.04.99 Gitte Terp Henriksen Realrenteafgiften i ADAM Resumé: I papiret gives en beskrivelse af den nuværende modellering af realrenteafgiften

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 8. januar 2004 Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Resumé: I dette papir ses på, hvordan de nye arbejdstimetal kan indarbejdes

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 11. januar 2011 Boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation og indeholder nogle beregninger,

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere