Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring"

Transkript

1 Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø Indledning Notatet redegør for de makroøkonomiske beregninger af omkostningerne ved VE-overmålopfyldelse, der er præsenteret i kapitel I i M14. Beregningen foretages i De Økonomiske Råds makroøkonometriske model SMEC på baggrund af beregninger i energimodellerne Balmorel og DEMS. I SMEC er foretaget en beregning af effekterne af en permanent energiprisstigning. Beregningen anslår de makroøkonomiske effekter på kort og mellemlang sigt af en generelt set mere ambitiøs VE-politik. Hovedresultatet er, at en permanent stigning i spotpris på el tillagt PSO-tarif på ca. 1 øre/kwh svarende til en stigning på godt 15 pct. indebærer på kort sigt, at beskæftigelsen er ca. 5. lavere end ellers, og på 1-2 års sigt, at den reale timeproduktivitet reduceres med knap ¼ pct., og nominelt BVT i private byerhverv reduceres godt ½ pct. Beregningen af de makroøkonomiske konsekvenser bygger ovenpå modelberegninger af effekterne på spotprisen på el og på PSO-tariffen af en ændring i tilskuddene til anvendelse af vedvarende energi (VE) i elproduktionen. Ændring i spotpris på el er beregnet med den tekniske energiforsyningsmodel Balmorel. Dertil er tillagt en beregnet effekt af VE-støtten (PSO). Ændringen i spotpris tillagt ændringen i PSO-tarif benyttes til at beregne energiprisstigninger i husholdninger og forskellige erhverv for at fange gennemslaget fra stigning i elpris ekskl. afgifter, til aggregerede energipriser. Dette gøres med energiefterspørgselsmodellen DEMS, jf. afsnit 2. Energiprisstigningerne i 22 vurderes at være repræsentative for årene makroeffekter_endelig.docx

2 omkring, og i de videre beregninger ses derfor på en permanent stigning i energipriserne svarende til stigningen i 22. De makroøkonomiske effekter af højere energipriser beregnes med De Økonomiske Råds makroøkonomiske model SMEC, som blandt andet anvendes til konjunkturvurderinger, mellemfristede fremskrivninger og politikanalyser i rapporterne til Det Økonomiske Råd. SMEC s produktionsfunktion tager ikke højde for prisafhængig substitution mellem energi og andre produktionsfaktorer, men tager kun højde for substitution mellem kapital og arbejdskraft. Vi vil gerne beregne effekten på den samlede effektivitet af kapital og arbejdskraft i form af totalfaktorproduktiviteten (TFP), hvis energiforbruget reduceres. Dertil ses på en udvidet produktionsfunktion i forhold til SMEC for private erhverv under ét, jf. afsnit 3, som input til beregningen. 2 Gennemslag på gennemsnitlige energipriser af øget nettoelpris Tabel 1 viser ændringen i energipriserne som følge af støtte til VE-anvendelse i elproduktionen. Ændring i energipriserne er beregnet med energimodellerne Balmorel og DEMS. Spotpris på el tillagt PSO-tarif øges med godt 15 pct. Gennemslaget på de gennemsnitlige energipriser for husholdninger hhv. erhverv afhænger dels af, hvor store elafgifter der er, dels af, hvor stor en andel el udgør af energiforbruget. For husholdningerne er der tale om en stigning i den gennemsnitlige energipris på ca. 2 pct. og for de private erhverv under ét en stigning på godt 3 pct. Stigningen for industrien er dog noget større end for erhvervene under ét, ca. 6 pct., dette skyldes dels, at industrien er pålagt lavere energiafgifter end husholdninger og erhvervene generelt, så en stigning i nettoelprisen slår hårdere igennem i industrien, dels at transportsektorens energiforbrug (hvor prisen ikke ændres) indgår i de private erhvervs samlede energiforbrug og dermed virker som dødvægt i forhold til en nettoelprisstigning. Tabel 1. Ændring i energipriser, pct. Spotpris på el tillagt PSO-tarif 15,4 Energipris, husholdninger 1,9 Energipris, private erhverv 3,2 Energipris, industri 6,1 Energipris, private tjenesteydende erhverv 2,4 Anm.: Ændring i energipriser i 22 ved at fjerne VE-tilskud i elproduktionen til fremtidige vindmøller mv., jf. Balmorel- og DEMS-beregning. 3 Beregnet effekt på TFP De to centrale erhverv i SMEC, industri og private tjenesteydende erhverv, er beskrevet ved en Cobb-Douglas-produktionsfunktion, hvor BVT (Y) produceres ved hjælp af - 2 -

3 kapital (K) og arbejdskraft (L) samt TFP (A). Input af energi (E) og materialer (M) er fastlagt i modellen som en fast andel af produktionsværdien (X). I et sådant setup er der ikke en direkte påvirkning af kapital- og arbejdskraftefterspørgslen som følge af ændret energipris. I stedet kan man benytte en nestet CES-produktionsfunktion, som illustreret i figur 2, hvor ændret energipris påvirker efterspørgslen efter kapital og arbejdskraft. På baggrund af en sådan produktionsfunktion kan det beregnes, hvor meget TFP i en Cobb- Douglas-produktionsfunktion skal ændres for at få de samme effekter som i den nestede CES-produktionsfunktion. I den anvendte CES-produktionsfunktion er substitutionselasticiteten mellem K og E sat til,25. Valget udspringer af, at energipriselasticiteten er estimeret til ca.,25 på lang sigt i gennemsnit for erhvervene i DEMS. Substitutionselasticiteten mellem KE og L er sat til,5. Dette er noget lavere end substitutionselasticiteten på 1 mellem K og L i industri og private tjenesteydende erhverv i SMEC, hvor produktionsfunktionen er CD, men det er i tråd med parametrene i ADAM. Modellen er kalibreret til produktion og faktorinput i landbrug, byggeri, industri og private tjenesteydende erhverv under ét. Figur 2. Nestningsstruktur i produktionsfunktion X (Leontief) KLE M s KE-L (CES) KE L s K-E (CES) K E Der regnes på en stigning i den gennemsnitlige energipris for de betragtede erhverv (landbrug, byggeri, industri og private tjenesteydende erhverv) på 1 pct. Højere energipris giver i første omgang anledning til et skift over mod kapital, dvs. en stigning i K/E-forholdet, som følge af den prisafhængige substitution mellem kapital og energi. Imidlertid øges også prisen på aggregatet af energi og kapital, hvilket fører til en substitution mod mere arbejdskraft bort fra kapital og energi, dvs. et fald i KE/Lforholdet. Den samlede effekt er et fald i den anvendte kapitalmængde. I Cobb-Douglas-produktionsfunktionen bestemmes BVT (Y) ud fra kapital (K), arbejdskraft (L) og TFP (A), og der er forudsat en konstant lønkvote (a), jf. (1). Denne - 3 -

4 ligning kan vendes om til at bestemme TFP givet Y, K, L og a. Ændringen i disse tre variabler er bestemt med CES-produktionsfunktionen. (1) Y a = A L K 1 a En stigning i den gennemsnitlige energipris for de betragtede erhverv (landbrug, byggeri, industri og private tjenesteydende erhverv) på 1 pct. reducerer TFP med ca.,5 pct. Det er kun i industri og private tjenesteydende erhverv, at produktionsfunktionen i SMEC har en variabel for TFP. I disse to erhverv (der udgør 91 pct. af de betragtede erhverv) skal niveauet for TFP derfor reduceres,5/,91 pct., dvs. ca.,4 pct. Dette resultat kan skaleres til andre energiprisændringer. 4 Effekt af højere energipriser SMEC-beregningen er gennemført ved at hæve køberprisen på energi i husholdningernes køb af el og varme samt på energiforbruget i landbrug, byggeri, industri og private tjenesteydende erhverv. Energipriserne er hævet ved at hæve energiafgifterne i husholdninger hhv. de enkelte erhverv, svarende til ca. 3½ mia kr. eller ca.,2 pct. af BNP. Der ses på en permanent stigning i energipriserne. Dertil er TFP i industri og private tjenesteydende erhverv nedsat i overensstemmelse med beregningen i ovenstående afsnit. Overordnet set har stigningen i energipriserne to konsekvenser. For det første efterspørges der, som følge af de højere energipriser, mere kapital relativt til energi, dvs. K/E-forholdet øges. Grundet de begrænsede substitionsmuligheder (lav substitutionselasticitet på,25) mellem disse inputs, er der imidlertid kun tale om en mindre stigning. Samlet set bliver K/E-aggregatet dyrere og for fastholdte lønninger, vælger virksomhederne at anvende relativt mere arbejdskraft, hvilket reducerer arbejdsproduktiviteten og bidrager til at øge enhedsomkostningerne. For det andet øges enhedsomkostningerne direkte som følge af de højere omkostninger, der følger af de højere energipriser. Nedenstående figurer viser de overordnede resultater af beregningen. Initialt øges produktionsomkostningerne som følge af højere energipris, og eksportprisen på varer ekskl. energi øges ifølge modelberegningen med knap ¼ pct. Den forringende konkurrenceevne indebærer et fald i den danske produktion og på 2-3 års sigt vil beskæftigelsen ifølge modelberegningen være ca. 5. personer lavere end i basisscenariet. Den højere ledighed presser lønstigningerne ned, hvorved konkurrenceevnen forbedres gradvist og efter omkring 1 år er beskæftigelsen omtrent tilbage på det oprindelige niveau. Lønniveauet vil imidlertid blive reduceret varigt. Ifølge modelberegningerne skal den nominelle løn på sigt reduceres med godt ½ pct. for at kunne genoprette beskæftigelsen

5 De højere energipriser fører som nævnt også til, at produktiviteten i de danske virksomheder forringes. Den højere energipris øger omkostningerne til energi relativt til kapitalomkostningerne. Det indebærer isoleret set, at virksomhederne orienterer sig mod mere (energieffektiv) kapital. Men da energi ofte bruges sammen med kapital, f.eks. maskiner, øges den reelle pris på brugen af kapital i forhold til prisen på arbejdskraft, og virksomhederne reducerer derfor kapitalintensiteten. Samtidig indebærer det lavere lønniveau, at prisen på arbejdskraft falder relativt til prisen på kapital, hvilket får virksomhederne til at reducere kapitalintensiteten yderligere. På lang sigt indebærer den lavere kapitalintensitet en nedgang i den reale timeproduktivitet på knap ¼ pct., og produktreallønnen (lønnen i forhold til prisen på virksomhedernes værditilvækst) reduceres tilsvarende. Figur pers Effekt på beskæftigelse, priser og mængder af højere energipris Pct Beskæftigelse Pris på eksport af ikke-energivarer Real timeproduktivitet 15 2 Nominel timeløn Realt privat forbrug Nedenfor perspektiveres modelberegningen med en mere simpel beregning. Det ekstra opkrævede provenu anslås i SMEC at være på ca. 3½ mia. 213-kr., heraf ca. 1¼ mia. fra husholdninger og ca. 1¾ mia. fra private byerhverv. Produktionen i de private byerhverv udgør ca mia. 213-kr., så hvis den øgede omkostning på ca. 1¾ mia. overvæltes i produktionsprisen uden produktionsmængden ændres så øges produktionsprisen med ca. ¾ promille. Hvis erhvervenes produktionspris skulle være uændret (eksempelvis fordi priselasticiteterne i udenrigshandlen var uendelig), således at det oprindelige faktorforhold fastholdes, og lønnen skulle tage tilpasningen, ville lønsummen skulle falde ca. 1¾ mia. Lønsummen i private byerhverv er ca. 67 mia. 213-kr. Beskæftigelsen forudsættes uændret på mellemlang sigt, dvs. den nominelle løn skal falde ca. ¼ pct. I SMEC-beregningen reduceres den nominelle løn med godt ½ pct. på lang sigt. En del af forklaringen bag det større lønfald er nedgangen i produktiviteten og dermed i produktreallønnen (den reale timeproduktivitet i de private byerhverv reduceres ifølge modelberegningen knap ¼ pct. på lang sigt)

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Beregning af en skattereform 1

Beregning af en skattereform 1 Beregning af en skattereform 1 4. juli 2012 Indledning Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen

Læs mere

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157 Kapitel 9. Løn og priser 157 9. Løn og priser Løn- og prisdannelsen indtager en central rolle i ADAM. Løn- og prisniveauet er således afgørende for udviklingen i konkurrenceevnen og derigennem for bestemmelsen

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer

Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer d. 28.10.2014 David Tønners (DØRS) Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer I Dansk Økonomi, efterår 2014 anvendes en AGL-model til at analysere konsekvenserne af ændringer i dagpengesystemet

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN

CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN Januar 2013 Bilag #01 CENTRALE BEGREBER I INVESTERINGSANALYSEN Bilag udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin Hvidt Thelle 2 1 Velstand og bruttonationalproduktet (BNP)

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Af økonom og velfærdsforsker - cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk ISBN: 978-87-92807-42-7

Af økonom og velfærdsforsker - cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk ISBN: 978-87-92807-42-7 Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe 1 rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg KRITISKE ANALYSER hjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjkl Af økonom og

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere