Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN"

Transkript

1 STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

2 Forord De fleste danskere har en fornemmelse af, at de»kender«usa, dels fordi USA ligger inden for den såkaldt vestlige kulturkreds, dels på grund af»eksporten«af amerikansk livsstil og kultur til Danmark. Paradoksalt nok afføder denne»viden«nogle stereotype opfattelser af det amerikanske samfund. Endvidere opfattes USA ofte som én»kultur«uden hensyntagen til den mangfoldighed, landet repræsenterer, og som er nødvendig at kende, hvis man skal forstå det amerikanske samfund og den eller de kulturer, det repræsenterer. Imidlertid har der været en stigende erkendelse blandt undervisere fra de højere læreanstalter, journalister og repræsentanter for erhvervslivet af, at der er et behov for ekspertise i amerikanske forhold og for en dybere forståelse af amerikansk kultur, litteratur og amerikanske samfundsforhold. Amerikanske Studier er en tværfaglig disciplin, der beskæftiger sig med amerikansk kulturel identitet. Den formår at kombinere samfundsvidenskab og humaniora på en måde, der kan placere færdige kandidater på en række områder inden for videnssamfundet. I USA er antallet af kandidatuddannelser i faget vokset betydeligt, siden disciplinen blev grundlagt for over 50 år siden. Amerikanske Studier er i sin historiske oprindelse en ligeligt vægtet kombination af studier i amerikansk historie og i amerikansk litteratur. Nye tilgange har i dag ændret vægtningen i Amerikanske Studier, men læsning af amerikansk litteratur er fortsat en nødvendig del af studiet. Litteraturen udtrykker forestillinger om amerikansk livsstil og kultur og former vor forståelse af amerikanske begreber og ideer. Litteraturen er væsentlig for vor opfattelse af de individuelle, regionale og nationale aspekter af amerikansk tænkning. Amerikansk litteratur læses, fordi den ændrer vort perspektiv, så vi kan sætte os ud over vores egenart med dens begrænsninger, og fordi den konfronterer os med, hvordan forfattere har gengivet og genskabt USA. Det har tidligere været en ret udbredt opfattelse, at institutioner i den offentlige eller private sektor ikke har brug for en dybere og mere videnskabeligt forankret viden om USA. Denne opfattelse er stærkt vigende, og for- 1

3 skere ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet oplever en stigende efterspørgsel af den viden, centret er i besiddelse af. USA er et af Danmarks vigtige eksportmarkeder, og det amerikanske marked rummer nogle særlige udfordringer for danske virksomheder. Denne erkendelsesproces er forbundet med USAs stigende indflydelse både på globalt plan og i Danmark. Denne indflydelse er måske mest synlig inden for populærkulturen, men den gør sig i høj grad også gældende inden for politik, management og erhvervsliv, hvor USA i mange tilfælde sætter dagsordenen. Eksportvirksomheder med planer om udvidet samhandel med eller etablering i USA, udenrigspolitiske institutter, som beskæftiger sig med USAs forhold til resten af verden, journalister med USA som arbejdsområde og danske og europæiske politikere og embedsmænd har brug for en bred og fagligt velfunderet viden om det amerikanske samfund og om amerikansk kultur og selvforståelse. 2

4 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier A. Mål og forudsætninger... 5 Adgangskrav... 8 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel Eksamensoversigt C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Teori og Metode i Amerikanske Studier Emner i Amerikansk Kultur Emner i Amerikansk Historie og Samfundsforhold Emner i Amerikanske Studier Kursusfag Valgfag Speciale III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Almen del IV. Fællesbestemmelser

5

6 Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. A. Mål og forudsætninger 1. Uddannelsen Kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier er et 2-årigt humanistisk fuldtidsstudium, der udgør 120 ECTS. 2. Formål og kompetence Formålet med kandidatuddannelsen er efter højeste akademiske niveau at uddanne kandidater i Amerikanske Studier, således at den studerende til slut behersker den skriftlige videnskabelige fremstilling i kandidatspecialet med de krav, som dertil hører. I løbet af uddannelsen løser den studerende på egen hånd en række opgaver, der stiller krav om analyse og projekttilrettelæggelse, således at den færdige kandidat vil stå godt rustet til at møde arbejdsmarkedet i dets fulde bredde, fra informationssektoren (herunder IT og massemedier) over forskningssektoren til erhvervslivet. Kandidatens kompetencer kan opdeles i intellektuelle, faglige og praksisorienterede. Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål: På generelt akademisk niveau: 1. sikkerhed i at tilegne sig ny viden og anvende den formålsbestemt 5

7 2. sikkerhed i at søge og finde informationer, analysere og forstå disse samt vurdere dem kritisk 3. fortrolighed med selvstændigt at kunne tilrettelægge sin arbejdstid og prioritere arbejdsopgaver 4. rutine i at kunne indgå i teams, herunder at kunne modtage kritik af egne arbejder og give konstruktiv kritik af andres 5. fortrolighed med at læse akademiske tekster på amerikansk engelsk 6. rutine i at udtrykke sig skriftligt og mundtligt på akademisk niveau på amerikansk engelsk 7. rutine i at overholde deadlines og omfangsbestemmelser 8. fortrolighed med at overskue større informationsmængder og uddrage essensen heraf 9. fortrolighed med at fordybe sig i udvalgte problemstillinger 10. fortrolighed med tværfagligt arbejde 11. fortrolighed med forskningsprocessen, dvs. at kunne opstille en kvalificeret problemstilling og gennemføre en analyse på baggrund af relevant materiale, herunder at tage kritisk stilling til andres arbejder På specifikt fagligt niveau for Amerikanske Studier er kandidatuddannelsen opbygget med henblik på tilegnelse af dels viden om disciplinen Amerikanske Studier og dels indsigt i, hvordan denne viden skabes. Viden om Amerikanske Studier skal her forstås som et grundigt kendskab til disciplinen Amerikanske Studier i dets litterære, kulturelle og historiske totalitet dels hvad angår overordnede sammenhænge og tværfaglige indsigter, dels som specialiserede nedslag i udvalgte temaer eller epoker. Kendskab til skabelsen af viden om Amerikanske Studier skal forstås som fortrolighed med fagets teorier og metoder dels i et analysestrategisk perspektiv med henblik på tilegnelsen af redskaber og forudsætninger for selvstændig udarbejdelse af opgaver på akademisk niveau, dels i et rent erkendelses- og videnskabsteoretisk perspektiv. Dette dobbeltsigte går på tværs af kandidatuddannelsens bestanddele, men den studerende kan sammensætte sin uddannelse, så vægtningen bliver større på det ene felt end det andet. Det tilstræbes, at de to sider forenes i specialet. Specialet afføder praksiskompetencer, så som: selvstændigt at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og gennemføre undersøgelser, der fremskaffer det nødvendige beslutningsgrundlag 6

8 at forestå udviklingsarbejde på baggrund af videnskabelige og teoretiske metoder ud fra et kombineret humanistisk perspektiv og en detailviden om amerikanske forhold at kunne arbejde inden for informations- og forskningssektoren, det internationale erhvervsliv og en række internationale organisationer 3. Adgang til ph.d.-uddannelse Enhver kandidatuddannelse giver ret til at søge ind på en ph.d.-uddannelse 4. Særfag, åbne fag og valgfag I kandidatuddannelsen indgår konstituerende fag i form af særfag og åbne fag samt kandidatspeciale. Endvidere indgår valgfag. Særfag er undervisningsfag, hvis faglige indhold er nærmere bestemt i studieordningen. Åbne fag er undervisningsfag, hvis præcise indhold ikke er fastlagt i studieordningen, men som studienævnet kan godkende som understøttende den faglige profil, og/eller som kan give den studerende mulighed for at give kandidatuddannelsen en særlig toning. Åbne fag indgår som en konstituerende del af uddannelsen. Valgfag er fag, der godkendes af studienævnet, og som giver de studerende mulighed for at uddybe deres kendskab til områder med relevans for disciplinen Amerikanske Studier og/eller opnå en bredere kompetence herindenfor. Studienævnet vurderer ved godkendelse af semestrets udbud af fag, om der er tale om åbne fag (som er konstituerende) eller valgfag (som ikke er konstituerende). Kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier på 120 ECTS består af: Konstituerende fag på 80 ECTS, heraf Særfag på 50 ECTS Åbne fag på 30 ECTS Valgfag på 10 ECTS Kandidatspecialet på 30 ECTS 7

9 5. Adgangskrav Retskrav Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav, jfr. adgangsbekendtgørelsen, til at blive optaget på kandidatuddannelsen. Adgang i øvrigt Følgende bacheloruddannelser fra Syddansk Universitet og fra andre universiteter giver adgang til kandidatuddannelsen: Engelsk Historie Journalistik Negot Erhvervssprog og medier (hvis erhvervssproget er engelsk) Erhvervssprog og IT (hvis erhvervssproget er engelsk) Erhvervssprog i to fremmedsprog (hvis det ene fremmedsprog er engelsk) Statskundskab Studerende med fagligt beslægtede BA-uddannelser vil efter en konkret vurdering kunne optages på kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. På den enkelte bacheloruddannelse skal følgende krav med hensyn til fag og fagenes omfang være opfyldt: A) Historie og samfundsforhold: Fag og emner som antropologi, samfundsforhold (herunder komparativ samfundsbeskrivelse), historisk analyse, international politik og international økonomi samt politologi og politiske strukturer. B) Kultur: fag og emner som litteratur, kulturhistorie, interkulturelle forhold, kulturanalyse og medier. De studerende skal i alt have opnået minimum 60 ECTS (med minimum 10 ECTS i hver»del«(a og B)). En del af ECTS-kravet kan være opfyldt ved, at de omtalte emner indgår i BA-projektet. Ansøgere skal have engelsk på mindst B-niveau i den adgangsgivende eksamen eller minimum 7 ved en IELTS-test. Da al undervisning og alle eksaminer foregår på engelsk, forudsættes et højt niveau i mundtlig og skrift- 8

10 lig engelsk. Det er derfor en fordel, hvis den studerende har erfaring med såvel mundtlige oplæg som skriftlige opgaver på engelsk fra sin bacheloruddannelse. 6. Titler Uddannelsen bestående af en kandidatuddannelse på 120 ECTS i Amerikanske Studier giver ret til betegnelsen: cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) i Amerikanske Studier, på engelsk Master of Arts (MA) in American Studies. 9

11 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel Placering af undervisning og eksamen 7. Kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier (120 ECTS) Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering ** Kursusfagene og valgfaget udbydes af forskellige studienævn. De øvrige discipliner udbydes af Studienævn for Historie. 10 Åbne fag Særfag Projektorienteret forløb (se 10) Titel på Disciplinansvarligt institut Beskr. i undervisningsfag 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Semester sæt x sæt x sæt x Teori og Metode i IHKS X 10 Amerikanske Studier* Emner i Amerikansk ILKM X 10 Kultur Emner i Amerikansk IHKS X 10 Historie og Samfundsforhold Emner i Amerikanske 17 X Studier Delkursus I IHKS }4 Delkursus II ILKM Kursusfag 1 ** X 10 Kursusfag 2 ** X 10 Kursusfag 3 ** X 10 Valgfag ** X 10 Speciale 20 Individuel 4 30 vejledning Kandidatuddannelsen påbegyndes i efterårssemestret. Centret anbefaler de studerende at lægge et studieophold ved et universitet i udlandet i 3. semester, jf. 13. * Kurset Teori og Metode i Amerikanske Studier udbydes hovedsagelig for studerende ved kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. ECTSvægt

12 Eksamensoversigt 8. Kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier (120 ECTS) Undervisningsfag Prøve, henvisninger m.v. Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Beskr. i Teori og Metode i Amerikanske Studier Skriftlig Intern 4 timer 7-trinsskalaen Emner i Amerikansk Kultur Emner i Amerikansk Historie og Samfundsforhold Emner i Amerikanske Studier Delkursus I Delkursus II Skriftlig (område) Mundtlig (emne) eller Hjemmeopgave (emne) Skriftlig (område) Mundtlig (emne) eller Hjemmeopgave (emne) Mundtlig eller Bunden 14-dages hjemmeopgave Mundtlig eller Bunden 14-dages hjemmeopgave Intern Ekstern Ekstern Intern Ekstern Ekstern Ekstern Intern Ekstern Intern 4 timer 45 minutter 4 timer 45 minutter 30 minutter 30 minutter Best./Ikke. best. 7-trinsskalaen 7-trinsskalaen Best./Ikke best. 7-trinsskalaen 7-trinsskalaen 7-trinsskalaen 7-trinsskalaen 7-trinsskalaen 7-trinsskalaen 5 }5 I alt 10 5 }5 I alt 10 }10 }10 I alt 20, se forløbsmodel s. 8 Kursusfag 1 Varierende Varierende Varierende Varierende * Kursusfag 2 Varierende Varierende Varierende Varierende * Kursusfag 3 Varierende Varierende Varierende Varierende * Valgfag ** Varierende Varierende Varierende Varierende * Speciale Hjemmeopgave Ekstern 7-trinsskalaen ECTS i alt 120 * Højst 30 ECTS af kursusfagene plus valgfaget kan bedømmes Bestået/Ikke bestået ** Valgfaget kan afløses af et projektorienteret forløb, jf. 10 og

13 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 9. Definitioner i Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser (på webadressen ion/intern%20information/materialesamling.aspx ), jfr. studieordningens afsnit IV findes definitioner af ECTS ( 26) Typeenheder ( 28) Normalsider ( 27) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om Kandidatspeciale ( 16) Resumé i forbindelse med kandidatspeciale ( 17) Individuelle prøver ( 10) Interne og eksterne prøver ( 6) Stave- og formuleringsevne ( 9) Eksamenssprog ( 11) Webhenvisninger i specialer og andre skriftlige hjemmeopgaver ( 18) Regler for afholdelse af reeksamen og sygeeksamen ( 13) Regler for studieaktivitet ( 31) 10. Projektorienteret forløb Der er mulighed for at få merit for følgende fag på baggrund af et projektorienteret forløb: et valgfag på 10 ECTS. Reglerne for meritoverførsel af et projektorienteret forløb er følgende: Studerende, der har skaffet sig en praktikplads, kan søge studienævnet om at få meritoverført det projektorienterede forløb. Det skal klart fremgå af ansøgningen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold har for uddannelsens overordnede formål. Det skal endvidere fremgå, at virksomheden har godkendt forløbet. 12

14 Der indgås en praktikaftale mellem studienævnet, den studerende og praktikstedet. Der udpeges blandt fagets videnskabelige personale en praktikvejleder, som er fagligt tilsynsførende. Praktikvejlederen skal i rimeligt omfang (dette afgøres af studienævnet) vejlede den pågældende studerende i forbindelse med det projektorienterede forløb. Praktikvejlederen vil typisk også være eksaminator for den studerendes praktikopgave. Studienævnet kan i særlige tilfælde og efter konkret vurdering dispensere fra ovenstående. Den studerende skal ved afslutning af det projektorienterede forløb aflevere en rapport på 8-10 normalsider til studienævnet. Opgaven skal dokumentere, at det faglige indhold, som den studerende har påberåbt sig i ansøgning om det projektorienterede forløb, har været tilfredsstillende. Studienævnet udpeger en eksaminator til at bedømme rapporten. Rapporten bedømmes Bestået/Ikke bestået. Såfremt rapporten bedømmes til ikke bestået, kan det projektorienterede forløb ikke meritoverføres. 11. Undervisnings- og eksamenssprog Med mindre ganske særlige forhold taler for det, foregår al undervisning inden for Amerikanske Studier på engelsk. Eksamenssproget er ligeledes engelsk. Den studerende kan søge studienævnet om dispensation til at skrive kandidatspecialet på dansk, jf Skriftlig eksamen på computer For skriftlige eksaminer, der kan afholdes på computer, gælder Det humanistiske Fakultets regelsæt for skriftlige eksaminer med anvendelse af de studerendes egne computere: ion/intern%20information/materialesamling.aspx 13. Internationalisering Det anbefales, at den studerende lægger et studieophold ved et universitet i udlandet i 3. semester. Center for Amerikanske Studier har udvekslingsaftaler med en række universiteter i Nordamerika og Europa. Forhåndsgodkendelse af kurser søges ved studienævnet inden afrejse. 13

15

16 II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 14. Teori og Metode i Amerikanske Studier (Theory and Method in American Studies) a. Undervisningens omfang 4 ugentlige timer i 1. semester. Kursets vægt: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal beherske teoretiske og metodiske begreber og problemstillinger inden for disciplinen Amerikanske Studier gennem arbejde med repræsentative værker kunne demonstrere indsigt i, hvilke teorier og metoder, man kan anvende for at forstå USAs kultur og samfund c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen introducerer den studerende for metodiske og teoretiske problemstillinger inden for disciplinen Amerikanske Studier. Der arbejdes dels med tekster, der behandler metodiske og teoretiske problemstillinger, dels med repræsentative tekster, der bruges til at illustrere brugen af metodiske og teoretiske problemstillinger i praksis. Samtidig introduceres den studerende for relevante opslagsværker og websider. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussion, oplæg og øvelser. e. Pensum Opgivelser, der fokuserer på metodiske og teoretiske problemstillinger, omfatter typisk 1-2 standardmonografier eller tilsvarende. Opgivelser af repræsentative tekster omfatter typisk værker, herunder tidsskriftartikler. 15

17 f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kurset navnlig understøtte punkt nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 11. Af de faglige alle. g. Eksamensbestemmelser Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Underviseren formulerer tre spørgsmål, der uddeles til de studerende en uge før afholdelsen af den skriftlige prøve. Underviseren udvælger derpå ét af disse spørgsmål, som så udleveres til de studerende ved selve den skriftlige prøve; de studerende formulerer deres eksamensbesvarelser på basis af dette ene spørgsmål. Den skriftlige prøve afholdes i december; det nærmere tidspunkt meddeles ved opslag. Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Computer: Ikke tilladt Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 10 ECTS 15. Emner i Amerikansk Kultur (Topics in American Culture) a. Undervisningens omfang 4 ugentlige timer i 1. semester. Kursets vægt: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne demonstrere viden og kompetencer inden for et bredt defineret område inden for amerikansk litteratur og kultur demonstrere forskningsmæssig fordybelse i et nøjere afgrænset emne c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen tager udgangspunkt i et område, der sigter på at give de studerende indgående kendskab til temaer og holdninger, der danner grundlag for amerikansk selvforståelse, herunder de centrale my- 16

18 ter, der fokuserer på det regionale landskab og dets opdeling. Fra udgangspunktet i området gives de studerende mulighed for at fordybe sig forskningsmæssigt i et nøjere afgrænset emne. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussion, oplæg og øvelser. Områdeundervisningen foregår i første halvdel af semestret, hvorefter underviser og studerende aftaler emner. Emneundervisningen, der optager resten af semestret, kan deles op i forskellige temaer og kan i højere grad få præg af individuel vejledning og tutorials (i et omfang af op til halvdelen af undervisningen). e. Pensum Områdeopgivelser omfatter typisk 2-3 standardmonografier eller tilsvarende. Emneopgivelser omfatter typisk værker, herunder tidsskriftartikler. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kursets områdedel navnlig understøtte punkt nr. 1, 2, 4, 5 og 8. Af de faglige alle. Af de i 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kursets emnedel navnlig understøtte punkt nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Af de faglige alle. g. Eksamensbestemmelser 1. Områdebesvarelse Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn midtvejs i semestret. Prøvetidspunkt bekendtgøres ved opslag. Hvis den studerende ikke består midtvejseksamen, kan han/hun tage en tilsvarende skriftlig eksamen igen i januar i forbindelse med den mundtlige prøve/ hjemmeopgaven. Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Computer: Tilladt Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået Vægtning: 5 ECTS 17

19 2. Emnebesvarelse Emnebesvarelsen afvikles ved semestrets afslutning enten med en mundtlig eksamen eller en hjemmeopgave. Såfremt den studerende vælger mundtlig eksamen, skal han/hun aflevere hjemmeopgave ved emnebesvarelsen i faget Emner i Amerikanske Historie og Samfundsforhold. Såfremt den studerende vælger hjemmeopgave, skal han/hun gå til mundtlig eksamen ved emnebevarelsen i faget Emner i Amerikansk Historie og Samfundsforhold. Kun under særlige omstændigheder kan den studerende søge studienævnet om udsættelse af emnebesvarelsen. i Mundtlig eksamen Prøveform: Mundtlig prøve. Fri prøve. Ved eksaminationen holder den studerende et foredrag (ca. 25 minutter) med efterfølgende diskussion (ca. 15 minutter). Den studerende afleverer før eksaminationen en disposition og et resumé i to eksemplarer til sekretariatet. Dato for aflevering bekendtgøres ved opslag. Varighed: 45 minutter, inkl. votering Forberedelse: Ingen Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Computer: Tilladt Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 5 ECTS ii Hjemmeopgave Prøveform: Hjemmeopgave. Fri prøve. Hjemmeopgaven udarbejdes under lærervejledning og skrives på engelsk. Opgaven afleveres i tre eksemplarer samt i elektronisk format til sekretariatet senest 15. januar kl. 12; såfremt 15. januar falder på en weekend, afleveres opgaven senest den næstfølgende mandag kl Sideomfang pr. studerende: 20 normalsider, ekskl. bibliografi Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Ja, op til 2 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 5 ECTS 18

20 16. Emner i Amerikansk Historie og Samfundsforhold (Topics in American History and Society) a. Undervisningens omfang 4 ugentlige timer i 1. semester. Kursets vægt: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne demonstrere viden og kompetencer inden for et bredt defineret historisk/samfundsmæssigt område inden for Amerikanske Studier demonstrere forskningsmæssig fordybelse i et nøjere afgrænset emne c. Undervisningsfagets indhold Modulet tager udgangspunkt i et område, der sigter på at give de studerende en dybere indsigt i mellem et og tre temaer af central betydning for amerikansk historie. Såfremt der er tale om ét tema, skal det have en betydelig kronologisk spredning og må ikke begrænse sig til det 20. og 21. århundrede. Såfremt der er tale om to eller tre temaer, skal mindst ét være placeret i tiden før Temaerne kan f.eks. handle om: Kolonitiden, Den amerikanske Revolution, det politiske system, ekspansionen mod vest, Borgerkrigen, nationalisme, forestillinger om USA som en»exceptionel«nation, debatterne om amerikansk etnisk/racemæssig identitet, industrialisme, teknologisk udvikling, forbrugerkultur, politiske reformbevægelser og amerikansk udenrigspolitik (herunder imperialisme, verdenskrigene, Den kolde Krig, krigen mod terror). Fra udgangspunktet i området gives de studerende mulighed for at fordybe sig forskningsmæssigt i et nøjere afgrænset emne. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussion, oplæg og øvelser. Områdeundervisningen foregår i første halvdel af semestret, hvorefter underviser og studerende aftaler emner. Emneundervisningen, der optager resten af semestret, kan deles op i forskellige temaer og kan i højere grad få præg af individuel vejledning og tutorials (op til 2 semestertimer). e. Pensum Områdeopgivelser omfatter typisk 2-3 standardmonografier eller tilsvarende. Emneopgivelser omfatter typisk værker, herunder tidsskriftartikler. 19

21 f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kursets områdedel navnlig understøtte punkt nr. 1, 2, 4, 5 og 8. Af de faglige alle. Af de i 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kursets emnedel navnlig understøtte punkt nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Af de faglige alle. g. Eksamensbestemmelser 1. Områdebesvarelse Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn midtvejs i semestret. Prøvetidspunkt bekendtgøres ved opslag. Hvis den studerende ikke består midtvejseksamen, kan han/hun tage en tilsvarende skriftlig eksamen igen i januar i forbindelse med den mundtlige prøve/hjemmeopgaven. Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Computer: Tilladt Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået Vægtning: 5 ECTS 2. Emnebesvarelse Emnebesvarelsen afvikles ved semestrets afslutning enten med en mundtlig eksamen eller en hjemmeopgave. Såfremt den studerende vælger mundtlig eksamen, skal han/hun aflevere hjemmeopgave ved emnebesvarelsen i faget Emner i Amerikansk Kultur. Såfremt den studerende vælger hjemmeopgave, skal han/hun gå til mundtlig eksamen ved emnebevarelsen i faget Emner i Amerikansk Kultur. Kun under særlige omstændigheder kan den studerende søge studienævnet om udsættelse af emnebesvarelsen. i Mundtlig eksamen Prøveform: Mundtlig prøve. Fri prøve. Ved eksaminationen holder den studerende et foredrag (ca. 25 minutter) med efterfølgende diskussion (ca. 15 minutter). Den studerende afleverer før eksaminationen en 20

22 disposition og et resumé i to eksemplarer til sekretariatet. Dato for aflevering bekendtgøres ved opslag. Varighed: 45 minutter, inkl. votering Forberedelse: Ingen Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Computer: Tilladt Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 5 ECTS ii Hjemmeopgave Prøveform: Hjemmeopgave. Fri prøve. Hjemmeopgaven udarbejdes under lærervejledning og skrives på engelsk. Opgaven afleveres i tre eksemplarer samt i elektronisk format til sekretariatet senest 15. januar kl. 12; såfremt 15. januar falder på en weekend, afleveres opgaven senest den næstfølgende mandag kl Sideomfang: 20 normalsider pr. studerende, ekskl. bibliografi Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Ja, op til 2 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 5 ECTS 17. Emner i Amerikanske Studier (Topics in American Studies) a. Undervisningens omfang 4 ugentlige timer i 2. semester, fordelt på 2 ugentlige timer for henholdsvis Delkursus I (vægt: 10 ECTS) og Delkursus II (vægt: 10 ECTS). b. Målbeskrivelse Den studerende skal demonstrere viden om og indsigt i temaer af central betydning for disciplinen Amerikanske Studier kunne arbejde med problemstillinger ud fra såvel historiske som litterære vinkler, der illustrerer disciplinen Amerikanske Studiers tværdisciplinære karakter 21

23 c. Undervisningsfagets indhold I modulet arbejdes der med centrale historiske og litterære temaer inden for amerikansk kultur. Kurset omfatter to delkurser, hvor delkursus I tager udgangspunkt i historiske temaer, mens delkursus II tager udgangspunkt i litterære temaer. Delkursus I varetages af en underviser fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsforhold og delkursus II af en underviser fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Modulets temaer kan f.eks. omfatte musik, kunst, skønlitteratur, det amerikanske landskab, teknologi, journalistik og medier, populærkultur, politologi, etniske subkulturer, raceforestillinger samt indenrigs- og udenrigspolitik. Gennem de to delkurser fokuserer de studerende på aspekter af amerikansk kultur ud fra to vinkler, der inden for disciplinen Amerikanske Studier traditionelt har suppleret hinanden. Temaerne koordineres af kursets undervisere. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussion, oplæg og øvelser. e. Pensum Delkursus I: Opgivelserne omfatter typisk værker, herunder tidsskriftartikler. Delkursus II: Opgivelserne omfatter typisk værker, herunder tidsskriftartikler. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kurset understøtte alle punkter. Af de faglige ligeledes alle. g. Eksamensbestemmelser Efter den studerendes valg aflægges det ene af delkurserne som mundtlig eksamen med ekstern censur med udgangspunkt i et spørgsmål stillet af underviseren, mens det andet delkursus afløses med en bunden 14-dages hjemmeopgave med intern censur. Dato for aflevering af hjemmeopgaven annonceres af underviseren ved semestrets begyndelse. På den pågældende dato afleveres hjemmeopgaven i tre eksemplarer samt i elektronisk format til sekretariatet senest kl

24 1. Mundtlig eksamen Prøveform: Mundtlig prøve. Fri prøve. På baggrund af underviserens eksamensspørgsmål holder den studerende et oplæg (ca. 15 minutter) efterfulgt af diskussion (ca. 10 minutter). Varighed pr. studerende: 30 minutter inkl. votering Forberedelse: 30 minutter Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 10 ECTS 2. Hjemmeopgave Prøveform: Bunden 14-dages hjemmeopgave Sideomfang: 20 normalsider, ekskl. bibliografi Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej. Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskalaen Vægtning: 10 ECTS Såfremt den studerende går til eksamen i begge delkurser, men kun består det ene, skal den studerende alene reeksamineres i det delkursus, der ikke er bestået. Åbne fag 18. Kursusfag (Thematic Course) Der tages ét kursusfag på 2. semester og to kursusfag på 3. semester. Kursusfagene understøtter Amerikanske Studiers faglige profil, samtidig med, at de kan give de studerende mulighed for at tone deres uddannelser ud over den kernefaglighed, som særfagene tilbyder. Kursusfagene tages af de studerende under forskellige studienævn og følger disses studieordninger. Fælles for kursusfagene er, at de belyser væsentlige aspekter af amerikansk historie, samfundsforhold, litteratur eller kultur. Kursusfagene skal være godkendt af studienævnet. a. Undervisningens omfang Et kursusfag à 2-4 ugentlige timer i 2. semester og to kursusfag à 2-4 ugentlige timer i 3. semester. Vægt af hvert kursusfag: 10 ECTS. 23

25 b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne demonstrere viden om et historisk/samfundsfagligt, litterært eller andet område af central betydning for disciplinen Amerikanske Studier Herudover følges målbeskrivelse for det aktuelle fag angivet i den pågældende studieordning. c. Undervisningsfagets indhold Kursusfaget omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller felt af central betydning for disciplinen Amerikanske Studier. Kursusfaget er fagligt forbundet med særfagene og omfatter emner som amerikansk økonomi, marketing, teknologi, historie, udenrigs- og indenrigspolitik, litteratur, medier, film, religion og immigrationsstudier. Undervisningsfagets indhold følger derudover den pågældende studieordnings beskrivelse heraf. d. Undervisnings- og arbejdsformer Afhænger af det pågældende fags studieordning. e. Pensum Afhænger af det pågældende fags studieordning. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. De intellektuelle, faglige og praktiske kompetencer, der understøttes, beskrives i det pågældende fags studieordning. g. Eksamensbestemmelser Afhænger af det pågældende fags studieordning. 19. Valgfag (Elective Course) Valgfaget kan afløses af et projektorienteret forløb, jf. 10. a. Undervisningens omfang 2-4 ugentlige timer i 3. semester. Kursets vægt: 10 ECTS. 24

26 b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne demonstrere viden om et historisk/samfundsfagligt, litterært eller andet område af relevans for disciplinen Amerikanske Studier Herudover følges målbeskrivelse for det aktuelle fag angivet i den pågældende studieordning. c. Undervisningsfagets indhold Kursusfaget omfatter undervisning inden for et nærmere afgrænset emne eller felt af relevans for disciplinen Amerikanske Studier. Undervisningsfagets indhold følger derudover den pågældende studieordnings beskrivelse heraf. d. Undervisnings- og arbejdsformer Afhænger af det pågældende fags studieordning. e. Pensum Afhænger af det pågældende fags studieordning. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. De intellektuelle, faglige og praktiske kompetencer, der understøttes, beskrives i det pågældende fags studieordning. g. Eksamensbestemmelser Afhænger af det pågældende fags studieordning. 20. Speciale (Thesis) a. Specialets omfang Specialets vægt: 30 ECTS. Specialet afslutter kandidatuddannelsen. b. Målbeskrivelse Den studerende skal udarbejde en selvstændig, større afhandling, der bygger på et omfattende og sammensat analysemateriale 25

27 kunne lokalisere et emne af relevans for disciplinen Amerikanske Studier og med udgangspunkt heri afgrænse en klar problemstilling, som skal kvalificeres på baggrund af eksisterende forskning kritisk og selvstændigt kunne begrunde og anvende relevante metoder og teori i en analyse og finde og afgrænse det til problemstillingen relevante analysemateriale kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillingsform, der lever op til akademiske krav om analyse, argumentation og dokumentation c. Specialeforløbets indhold Specialet er en længere proces og bør planlægges i god tid for at overholde de seks måneder, der omfatter skriveprocessen (sidste semester i uddannelsen). Den studerende finder en vejleder blandt de fastansatte lærere, der normalt underviser inden for faget, som vil vejlede i et af den studerende valgt problemfelt. Sammen når den studerende og vejleder en afgrænsning af emnet, som er mulig at realisere. Første fase: Problemstillingen godkendes af vejlederen, når afgrænsningen af emnet er ved at være på plads. Nogle studerende vil have overstået denne indledende fase hurtigt, andre vil have brug for mere tid, men som tommelfingerregel er tre måneder en realistisk tidsramme. Denne fase skal den studerende altså placere forud for specialeskrivningen. Anden fase: Ved sidste semesters begyndelse fastsættes den såkaldte specialekontrakt, der indeholder en frist for aflevering af kandidatspecialet, og denne frist må ikke overskride seks måneder. Specialekontrakten afleveres på sekretariatet. Indgåelse af en specialekontrakt er samtidig en eksamenstilmelding, jfr. Eksamensbekendtgørelsens 27, stk. 2. Det er vejledningens mål at gøre opmærksom på og diskutere problemer omkring videnskabelig metode, herunder bibliografiske studier, anvendelse af sekundærlitteratur, disponering og præsentation af en videnskabelig afhandling. Vejledningen tager ikke sigte på den detaljerede udarbejdelse af specialeafhandlingen, men behandler udelukkende overordnede faglige og formidlingsmæssige forhold. Specialeemnet vælges inden for disciplinen Amerikanske Studiers fagområde. d. Arbejdsformer Vejledning, hjemmearbejde, biblioteks- og eventuelt arkivbesøg. 26

28 e. Pensum Det antal værker, der er nødvendigt for at besvare problemstillingen. Minimum 25 værker, herunder tidsskriftartikler og primærkilder. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på kandidatuddannelsens sidste semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i 2 nævnte intellektuelle, praktiske og faglige kompetencer vil forløbet understøtte alle punkter. g. Eksamensbestemmelser Prøveform: Hjemmeopgave. Specialet skrives på engelsk. Den studerende kan dog søge studienævnet om dispensation til at skrive specialet på dansk; i så fald skal også specialets titel være på dansk. Resuméet skrives på engelsk. Specialet afleveres i tre eksemplarer samt i elektronisk format til sekretariatet. Sideomfang: normalsider, ekskl. resumé, bibliografi og eventuelle appendices Sideomfang, resumé: 2-3 normalsider Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Resumeet indgår i helhedsvurderingen og kan således påvirke karakteren i opad- eller nedadgående retning. Vægtning: 30 ECTS 27

29

30 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for studerende immatrikuleret ved Syddansk Universitet 1. september 2007 eller senere. Der afholdes eksaminer efter 2001-studieordningen for sidste gang i sommeren Studerende, der har påbegyndt studiet efter en tidligere studieordning, og som ønsker at overgå til nærværende ordning, sender ansøgning til studienævnet herom. Er en studerende overgået til ny studieordning, er det ikke muligt efterfølgende at vende tilbage til en tidligere ordning. For studerende, der er immatrikuleret før 1. september 2007 gælder følgende overgangsbestemmelser for 2003-ordningen og den reviderede udgave fra 2004: Emner i Amerikanske Studier (20 ECTS) kan erstattes med Emner i Amerikanske Studier (15 ECTS) samt enten Specialeseminar (5 ECTS) eller et Valgfrit kursus (10 eller 15 ECTS) fra 2003-/2004-ordningen. Et Kursusfag (10 ECTS) kan erstattes med et Valgfrit kursus (10 eller 15 ECTS) fra 2003-/2004-ordningen. Kursusfag 1-3 (3 x 10 ECTS) kan erstattes med Valgfrit kursus 2-3 (2 x 15 ECTS). Valgfag (10 ECTS) kan erstattes med et Valgfrit kursus (10 eller 15 ECTS) fra 2003-/2004-ordningen. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Historie den 22. maj, Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 2. juli

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Studieordning for kandidatuddannelserne i engelsk i Kolding: kandidatuddannelsen i engelsk, international linie, kandidatuddannelsen med centralt fag i engelsk, gymnasielinien, og kandidatuddannelsen med

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Historie STUDIEORDNING 2007 ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

Historie STUDIEORDNING 2007 ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Historie KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del: I. Bestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

I. Bestemmelser for den etfaglige kandidatuddannelse, den tofaglige kandidatuddannelse

I. Bestemmelser for den etfaglige kandidatuddannelse, den tofaglige kandidatuddannelse Indledning Engelsk er et verdenssprog. Store dele af verdens befolkning taler engelsk som deres nationalsprog, og endnu flere bruger engelsk som deres andet hovedsprog. Sproget har således fået den status,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier TILVALG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i Tyrkietstudier

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Amerikanske studier kandidatuddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i amerikanske studier...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Mediterrane Studier STUDIEORDNING 2006 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Mediterrane Studier STUDIEORDNING 2006 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2006 Mediterrane Studier TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere