!!" #$ $%&%''()! )''($.'.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!" #$ $%&%''()! )''($.'."

Transkript

1 !!" #$ $%&%''() )('!!"! $$'$$*+,' $$$)+$$+ -./$0$0$)'$' )('0$$++$'1 +$$)'')$)'$$%2'')$0 3$1$0$$ $+'$/)4! 5$0$'120'/%0'/! 6$0$)$+./$! 70/$//)$'$($$$0! )''($.'.! 60+0$0%+1'/$! 8/$'$%1'$+$$00/$0

2 7$$9$ 9/': #$0 8/)?$2 7$) -8 5%$0 3 5%0'0/)! ') 9($$ 0B1 " =$'1$' D/)$)' $ EF # (?( *% 5%$0 $9$ H 70 5%0'0/) 3$/$$($ 5$$$($$02 $//$$$$$0$!;.$ 5)$0$$0$$ 8$ '% (/$'.) 0$)$1 '%$ +/$ '1$ <))!( '':80% +%2)$'$+$2 )>A0'2 '$'003 C,)(2 '.2$(2 )((02(2 $'2$$'.2 )$')''(2+1%$ '0 5$$ 0$'1+/$ 0$'1 +$/$'$%1 ''(*1%) 5$2+$ )2$'$2 0'$> +.)''($ $1% $( <0$$ =)*$>+ ( <0$$?''('%+ -7 ''7$) 5+$$)'. 7-5$ 9('$%1 ()( 5$ -7?(($$?''(%'' - $$%)$)/ <0$$?(($$ 3%') 600($' 9('$%1 5$ -?''(%'' $$% ''H 7-5$

3 90/$4 -$$)'.''(+$ $$%''+0'$$ -$$)'.$( -$$)'.<0$$ -$$)'.?(($$ -$$)'.!3%')! -$$)'. =)$>+ " -$$)'.E( " -$$)'. 9('$%1 " -$$)'.()() E -$$)'.5$ -$$)'.600($' -$$)'.!?''(%'' -$$)'. -2)$' -$$)'.E8$$)'., -$$)'. 7 -$$)'.?''('%+ $$% '' " 7)$0 " 31$'0$'1,

4 % &' () * +&, *00$)) )0/) $)/$')$0 +2$)'' $$$($3 +$'$$($!J10$/ $$($'!.6 +$$)'. ()($(( )0/'($/ +'.'$$ ()( K$$'./$ $(L % &-. * +&, *00$))$)/$' $/$$($'!.6+$$) '. ) 0/) +2$) ''+$' $$($ 60+$$) './$) $$$( +$/$'$%14 *)$0)'. )+$$<'0$$$2 0$')'''' '$0 >$)+$$?''()1 '$1'$$0( (5%$0:'$(' #./$ 0 >$$'$ ((>>'+. ()$.$ %'($ 60'($+$$) './$(++ (2 )) 0'/ $($ #)'$( (''$0%')2$ 0./%$))' 0$2'.' $/))(( <')()(0')(+. ))03'(.$)) 0$)))0$ )02+.') 3%'('. ($)0 /)(+.? $))('$ '/$ +'' % &/) ) * &) ) +&,

5 3$$$('> $0N0(0$)$% '$'. './$N)'+0$ ')$$($1'$$ 3$$0D!; /F0/$$$$$02. )$0$0')$02'$)) '$2$)$0)''$N $$))20 )''('$$$$$0 0+O+)O' $?(($$+$$)) ''./$2 %1 )'' $$/ $0$$2).' '%+%) $ 5)(+.$$$($)$ $0)$.$ '. #($'(' ))'./$$ $)$0$0$$ +$'/)(+.)$0$2 '$)))(.+. )1N0$)(%1 (++$0$$20$ $$$$0')0 # +$/$'$%12+0 '%+.0/ )''( 01() 23& %'+ $$1%)$*% '')(($''(?''(1)((($' ($($0 E.'))( '4$$$)((2 )(2$(2'($)2)$0 2+() 6+$00$$+0 $0 6'$$. )/0+)$ $%/?/01+/ ))$$1) +' +'' +.(0/$+() % & (3& * (3& +&, 7)/$'/$)()''(.$$'%' 0$)'$)2$))) >$$)$'% $0$0$)' 6'$1$ $) '$)/$+) /$)(+. 310'''($. )''$)'+>1$')( (20 ' %$ =$)' $$20$)) /$+.(+!

6 #)'$( (''$0 %')/%$)) '0$2'. '$/))(( *$)+/$ 1/ (0/)1 $/))) ($( ''/' "

7 % &"4&5 * +&, 5$4 )(/)'$20 +%>2)''( +$020/'$)%$ $$$$$/ (-.'.)(0/ ''0%(+0' 0$>$#.))( 0/'($0. '' +$' ($0$)+. +>$0(0/ +%> <1 '($0 (0/+%> '($1$ '' % &#6) * +&, 3$$0D!; /F0/$$$$$02. )$0$0')$02'$))'$ $)$0)''$N$ $))20)''( '$$$$$00+ O+)O'$ G'2' %+.$ '. #))'./$ $+.O$)$0O$ '%')(( $$'. +$'/)(+.)$0$2 '$)))(.+.)1N 0$)(%1(++$0$$2 0$$$$$0' )0 % &$ )32 * )32 +&, $'.4 =$%($)()$)$.0$) ''+.($'$22$1% 0$>$0($$'$+$?$.$0$$ +.'. $

8 ! +&7 8 ) 1$'.000.$)C, (1++$$ 6(1 2(1())0$ $2C,$''(?''(. /($2C,$$ $$))')')$ $ 9''(''+00/ &0.)0'$1 ('+$$' 90$.10$$2$ $$$').)0/ '' 6/)P')$P''()''($2 0$+.$.%$''(+%$ +)()2'0/) '! %3&) ''(?''($'0+%+ $$$/$'.* +$0'.90$ 0+(+%+ '.5)?$'7%.)))((./$)2.)'%/ +?$$'($)))$! ) Q+)''('')0') )00($107$?$'7%)0 #)$0'+$$( '$?''(+ '/$*0' $'1R 9''(0$.2)1$2.'1.$ 9''(7'+$'' 6%2'I1%$ 8(1%('?%110)90$ %''')''(%'2.'+$'$'.$ '.''! 6$) )620$0$)$$0 =9(+1$'$ 90$''(?''(.$'% ')''(')(+1 */'' ' $$ $) '0 $0 $$ $) $ )$0$ 6'$$ 1$$ '(+$$ )''( #.(+% 0$ $$% ('$%1 '0 #.$ )$0$ )$ )0'0 60'($ +$$)'./$ '.0 (+1! 9() $$P#$0.'.P)$$12' $$( )0/'' 6P'$$0.'.P)&&+>$)$. ()'. 6'1$ +%)'.$ O(5'$O '($)) /$ $$$ )0)) $$ $ /0$0$ 0+ 5'($ 0+$$) './$ $$% %(20'0 )00% 6')1$ +%)%( '$ E

9 ! :2 & && 62'9''(0$++.2.>0$2 '.(0$2'$)$++1) )''(0% -.'0%/)$$))10$'$.$'.2'+>($''(?''( 94#)(2+.'0%/)$2 (..$1)$/+$+.!.-.)1(0%0$$+ %/0$2'0+''( *+0$ <0$)+000 '20.P$P2.0$''(?''()(++.$')$)1 ')$'$$++.(> '2)0%)$2) $)$))'/$(..21) ($''%'.$>* $=%-)$)$(1 (+%20$')''$$ $P'P)02(0')$)% ()(''! $*$)51+%)'0$ 8$'%)90.0/'R $ :1)''(%+.0$+ 0($ 5$?$'7%$>))(100% $ +$)0)$$$)0/$ $+'()2'01$12)$$ +/0%$ $0))()$ 9($+% $ $.$ './$ H'%+. 0/$ ()0 $)$))$ 0'$0% )$ %' '$:1. *$) 02'$$ %0$ ') +%)*0$( +'/)''+. 9$ +%) $1)/0 )/$$0$ '9. )/$+. +) 0$%$ ''$$2 )$$'0) 00% )(('$%1 0)$' )+2. $ ()$0?''( $'% '2.) )+0 '0 600$ +$$) './$ $ O)''( (+%O '.)/$$ $+%$ 0%0$0$% +$$)'. -$$) './$ $ $$% () % & )& )(&(

10 * )& )(&( +&,! :2 & && 62'9''(0$++.2. >0$2'.(0$2'$ )$++1))''(0% -.'0%/)$$))10$ '$.$'.2' +>($''(?''( 94#)(2+.' 0%/)$2(..$1) $/+$+.!.-.) 1(0%0$$+ %/0$2'0+''( *+0$ <0$)+000 '20.P$P2. 0$''(?''()(++. $')$)1')$ '$$++.(> '2)0%)$ 2)$)$))'/$(..21)($''%'. $>* $=%-)$)$ (1(+%20$ ')''$$$P'P )02(0')$)%()( '' -%0% $.( +$$)'.! +1%$$1'. ''(?''(((+1%$.0$')$)()()/'+ 6)'+(+ /'7$$ 3(((++1%$$ $ -$$$)'(,>)$ 3(0%$5%$01 /+.,2")'') 'A)'10(> $))/00%. )0%D$F0$)$/2 01%>1$ 6>)$+$1$%RR './$$ )''(+$ $)$' '+'$) (1/' %2>)$ 3(0% 00' >)$B>)+. /)$D)+$$ 5%$0>('F $$ G)$+ 60+$$) './$ 0%0$ $( 0( +$$)'. 9( '$%1 60))0$>'. +.'.)/ G)$+0$ $.$ *+20$ $' $1 *+.0$ 0/'($ G)$+ $1%'./$ $)% % &*7 * *7 +&,

11 5$0'0/)$3 =$+>$.20/ $+1+.%0'+(>+. $'00$)$2 $(0$)$0$/' $''(?''(3) (0$)$'/$'.2''' 0$0./))0+0($ $/$$+0'$ 35%0'0/)$+>$ $($'.$32'$0/D' /+.F+()$(0/)$.000/($)+>$'/$ /(0$$'.0 0/. (0/+>$$))$'/$ (0$2/)+.$()(2 $'+21)0$(1 '($$'.$+1 $)> *0$)>)$0+$'20$ +>$$)$21)$ 60/)$'.'! $)1 6'.+..+.$)! (0$$$' 0'/2'$2)'0' +.$)(0$0+1' $ 6'.''($$1%! +.,'D)))('($) 1%F 6'.$1%$0()"! ' 6'.'($1'1$! '$$$0%0 ' 6'.$))+.$$0')! '$'.2)+ '1) H)($$'$$)$0' 1'.'($ *0$(0$)+>$$)))'1$ 1S.$2'.0$)3 5%0'0/)'.$$(0$ $'. =$'(0$+1)>0$ 0/$0(0/'$$( ')'. 5 0( +/>$20$ )/0 $$ $$ )''( $$ 3' /$'. 3 (0$)$$?)$0 0'$ ->$ )$)/ 5)($0 $'$) ) 0/. )$$ $ -$$)'./$ $$ +2'0

12 $ ='$%'.) $$0'2'$0$ D>$'$$1F0'0/)' (<$$'.. (0)+)$+.$$/$( D$$$$0(%F ='0/))''($)) ($($+$100%$)$ ($1)'$(?''(1$ '%'0'0/)0 (%+.0 +0'$'$B$B0'(> (0'($ 9/$0'+.>!"070 5%0'$0717))?''(1) /1)( +. 3($ (0$)$ $$ '' +'$$' 03 5%0' 60'($ './$ -$$)'./$ $$ +2'0 % &.. ) *.. ) +&, /))''()$/ '$+.0'.'.)+. )$0$)'1 )'+>1)/$ '%?''()+$ 0'2))1 +0$(0$%$0$/$ 5/ ''' '()($+. 00($'. (71 5'$$0$ $%' $)(( ('$$ $)'.0$)'$ '1!'% +.1($$1'$=$) 'A$>'.' 2$'')(/$ 1+$0=$. ('/)$('.$)'+0$ )> $'$))'$0$%($) ()$)$.0$)' '+.($'$22$ '.(++$$ 5'($B 0$'./$ 0'0 -$$)'./$ )00%$' (+$$'.$ +$$% '($0 (+()$O)O % & /)3 * &)3 +&,

13 , =$)1''1)''(0 '.+/0$1'' $0%$11$)''( T2'0$.$+0 +$$$+0) $/$$20$)0/'$ 1)$0+00$))* /)%+.2'+( $0$('' 3%')$ $'$ %' $()$$S ') $1 +%$0(B)0$+. '.'' ' +$' $0$$)' +'/)'' /0 -$$)'./$ +%$0(! ) Q+)''('')0' ))00($107$?$'7%)0?''( +%2' $) )'%+.0/ '.$ U.''/ '$ ()(('$$$ 1 '$$$ 60( './$( ( '.)$0 $! 1() /&); *+$$2'0/ $$)''(>($ '.)R 2)$).%2$9 ''(?''($$)2.> (0/'>2!J'. (0$)$'.)0'2 './$+.J'.$$.! 6)'++.0%(+?$')2 '.$>/+. 90$+.)1'$%10$$0$ '02.+.J )''(>($$0$?''(%+..10$)0 $'0$) $$$$0+. 0%2'0/$)).()1. 60'($ )''( $

14 ! :2 & && 62'9''(0$++.2.> 0$2'.(0$2'$)$++ 1))''(0% -.'0%/)$$))10$' $.$'.2'+>($ ''(?''( 94#)(2+.' 0%/)$2(..$1)$ /+$+.!.-.)1(0%0$ $+%/0$2' 0+''(*+0$ <0$)+000 '20.P$P2.0$ ''(?''()(++. $')$)1')$ '$$++.(> '2)0%)$2 )$)$))'/$(..2 1)($''%'.$> * $=%-)$)$(1 (+%20$')''$$ $P'P)02(0')$) %()('' $?''($0>$/)$ 0'/$70+.)''(%% (0$)$'.B00%B$ $'.$($))$0 %0'0/) $) $0()$$ ')$+)6' )$.$$ 00% #($1 2$% ')$ )''( $%'' $)''( '$%1$D)$' $+$0 0' $$ 600+$$) './$ 60+$$) './$( )''(%% 00 % &"%<(7& * <(7& +&,?$'$+$B3$0$'4 1)/0$)$ )''()$+)$' $'.2.$('$$)'(2 P)''++P #$+>$)$)/2) '1''$)($ $$($/ )(/)'$% '/$$0 '$1$02$'' +$$)+()$ ->$$ )$)/) 0/+/$$ '$$ 1)'$)$.$0 $/ -/$+0 0% 7$).' $+0$0$ )''() '$+> 60/$+$$)'. +> )$)/

15 /070)/ 03!.%5.2.; $))('/ $/$+>$ 0$'12'$'+ $)/ 00%')') I$ 90$2%/ )(+.0$( $.+.+/)$$$$ ''$ (%''.)(0 $$0'+$0$'1 =$'1)&&.$(29 $'+$$0$'1$ '.2)029('.2 )(+D ()0C,2022 ''0F2$)$$ '$'.'$)''(+ (+)$0/$ ).2)2' 0$'12$'$2$)) +$$)(2')0$ )$0/$$00$ $)$$)$$) 0$$0/1$! 1() /&); *+$$2' 0/$$)''(> ($'.)R 2)$).%2$9 ''(?''($$)2. >(0/'>2!J '.(0$)$'.)0'2 './$+.J'. $$.! 6)'++.0%(+?$' )2'.$>/ +. 90$+.)1'$%10$$0$ '02.+.J )''(>($$0 $ /+$$ +/$ )$)/$ ++0 ''/' $$+. 0$)/0 '%+.0/ #<?58'. 6)$ '($) $/ 0$+$$) './$0$'1 0$0'(2 )+()$. $'0($ -$$)'.(0$' './$)$' )''($)) )$')''( -%)''$ ''($. 9+$$)'./$ 0$'1$$ $ 9+$$)'./$ ''(?''( ')$')''(( +$$)'.$/ '.'$$ (2$$ 0$)' % &#9 & * +&,!

16 =$)1''1 )''(0'.+/ 0$1''$0%$ 11$)''(T2 '0$.$+0 +$$$+0) $/$$20$) 0/'$1)$0 +00$))*/)%+. '+($0$('' +. $0$ /$( D)+(%F) 1+' /( $ *$) $' O+O) ''($1$ #./$$ +$) 00% % &$+7 * +&, 35%0'0/) 1)+. 132''?'0%.0% )$0'/)$( +$$)'.$ 0'/070 $)0($ '''3 #./$0 $)0'$ 0$>$)$' $)(0$)$$ 3+.$ +$/$'$%14 *)$0 )'.) +$$<'0$ $$20 $')' ''''$0 *0') /$'$%1''($ >$$0)$1' K$+$$)'./$ $/0' /$'$%1.')+. 00$/ D'$2=<G2$(F % &/)(3 * +&, "

17 62$'% 2$1/)+2 (/$2$'.) 0$)$1 6'/($'' '$1 )''($)$0 %+ 5)(+.$2 '2'.. +.0/$$$ #$08/)+ +$$)20$10 $0/+'/)''+. $'%$+/$ '1$2 10$1)$ '$$)$($''(?''(?(0))0$ $$( #.+.'. '2.$1% '.' $'+'$+)$ = 3 * 3 +&,! 9()%+$$)'. $$% (+% $ :1)''(%+. 0$+0( $5$?$'7%$> ))(100% 5$%9 )''($/) *$+% $)00%! )$)3/''!1 ')2./$))) +>$?'.3 )$)/$)(/$..&(7(! * >1() 6&75 ''(?''(10+$$ ''$+$$)20 $$%, 9)&&>>+2)> $$'.$+. ()'.! :01%B$'$(1) +$)$'%' %%.$$0 '$$)$$$$0$ $'$'1'%' %<%$'$0 $01%B$'$' '. ))0$ /$$+ $$)$0( +$$)'.5$ 0$$+>$ )>=1+%) 0$)/$ 0/.0($20 $$%'''. 0(( $2'( $''($) $$% 6'$.$$) '/$$?)$$$ '$))$ +'./$ $$% '$'$'1 $.$)''( $B )''($)$+$$) 60(/$ $$%,

18 ! +..&) ). 9''(0$$$2$ *+,2$0+0/$ )((06& 12+3? 7+1$+. )')/+.*(*( K$$))') ( <+$)(('$%1 )/01 /$*(*$ ()$0 '.2.0$0/($ (0$/$'. $')17% <0$)(('$%1% (0/$$% $ +$)0)$ $$)0/$$+'()2 '01$12)$$+/ 0%$ $0)) ()$ )0%$)0 )0%$'.'.'$)) 0)0$+21.$!?(($$*%?$)1 '')I( $$%! :$?$'))(1' '$))'. ''',(0/'. $'$))'$0$% ($)()$)$.0$) ''+.($'$ 22$1%0$>$0($ $'$+$ 8)$'/$$$) 0/$)$)$0 +')(('$%1 #($(+ $'.$$$%% 0(+$$)'. 00($' 60($ ' )(('$%1 0)$ E

19 = * +&, =:80%',!N (''0%N1' ())!(=% )0)1: 0%2'(% ''(?''(N ''('0 H)') '($$7$)2 '1%$ +./'. 6')(1 /' <1'($ '($/0+%> )$0$>$0 <1'($$/ $$($0$/>$$ $$($$/'' $1'.+.H I$I' (+$$)'. =)*$>+ ($( (0$$ $1)) ('$ +$+ 60((0$'''. 7$)27 K$$'''. +7(&. * +&, $ +$)0)$ $$)0/$$+' ()2'01$12 )$$+/0% $ $0)) ()$ 5'$$)') $0+'.?''(' $'$' $$$$ '$$''0 (+$$)'. ( '$%1 $1+ /$+()

20 2.2 2 B &4<.C142D/? E&&< 5F37&.?& H(+ " *:>:).C*:) F??& $)0 3($)", > 71(' >?/( > 3(+ > E$/ )$'1 > $ )$ '1 > ')$)$ " > =(*' 7.CG F7?&,+()$'1 0$'1 E 8(# 09( +0>2?0%2-(+ > H7(. E '&46 1$ "$.CE3 F3?5,)$ '1 > (! > /)H 20$ )$ '1 >, '9+=. <.C6 9)&< F.?& 7%B "2$ )$'1 E /2(.</4<.C E +H (F&?& H3(+! E I <.C+:< (FJ?5 )J7<.C+652< 5FJ?& 1% :1(+!"0 $! )$'1,0$'1 " +()$'1 EE EE I<.C+?/3 Q.#), E (&FJ?& > 7$ " E

21 > ' E > -$ E > 6. " E?010$'1+>$

22 ! "! #$ $%&%''() )(' "!*! +)')$','-'.-'. $/()()''((-()(/$$)'+0' +/+-1(-/$$)'+ 1)).(-2! 3.0'$$(-'/$$)'+$(,(-$$ (''! 3)1$(-'/$$)'+%')! 4$((-'/$$)'+4$'+,-) $4/'('+! )$)#$%.(-'/$$)'+5(#$%.,()(,0$ 63! 7((,$$$$)(-'/$$)'+)(($$ $$)(-$)$! 8)'$(-''$$$-/$$)$$,)''( %'' '.-,)/$1.- 0)$/$ #($-.$$1$ 1- )($ 7''()-1)$.%$ $)(-$'(-$$ 5)9 '$$))$9,- $-/$/11$'$%. 6$$-)/+1$ :) )%'))$ 1$'$%. 5()';$$; 5()'$-< 0'$('-$./+)$'+

23 $$$-.'$$ =-( >%1-$/.$ 5-)'))''/+)((-1 1$,+''$) 9: :-)(-1,'-< :-''.),-))'<$)) $9,?-1'1') $)+.) 3('$)$()< //+$6)(/+ )$-$ ($$ 1)$$$$-''', +(1 1(4$)-$$4/%),) $-$$)(-1/$/A' /%)7(+$-/+)-1 B-1),-(-$)$$ 7((- 7(('-$))-.)), +'/$C/D-1/4. '-$)$9%/+)$-,--$E$ /+F$-F '%'7(()) 6(%/$-,?"$'(-$)$'$ ('))(4'(-$)$-, -.''(-)((/ 0%$->'$(''''' 70%$->'$('-1'/$/+ )((/$$))<:-)'$+())- (+,-'($< >'$)?($($$,-'$ $-$)(G+(-1):-' 4(($$(< )$$($''$7 0%$-'$('$<>'$)/$$ (,H)''(-1- ;''(7''($-1; 1)$$/+)1$'+ I$(

24 (( I/($'( $$(<I-$.,%'- /+(;%'';+-' $(1$$ >$-/A-< /'$--$)+)$ #$$ 0$-$$$$$+$)('$7 $)($%;%''; 7)/$)(' B-1-',)/$+$-, ))/'- B)/(' :-'J*+$< G//+)$$((+ + '/J+B)'/-$-($ ()$ )$''3.'$$3)1$ /$4$//.)'$$ 0'$.'$$$ 0)(/+1$- $)-))$1(! " # $%

25 B--'($( ))$/+'$('A($-$+)(/+ +-1)'- $$)$($$7 $.--'($ B$$-$$''(A$,($) C0+(/''4'/$/ -+$ $-$D 1))$ B'%''$) >'$'/$$--'%$ (-1) $11$$. 0/)$)1/ 3$'+-$)'$1.')$,')+1$, (% 7''(+')-$((/$$)' -$)'$'-.$('('-,-(. ')$(1/ 3-+/)$)$$( 0.$'1$ ;5;+/+/()$) $/+- B-/()$),-$'+'*!K+ ('(+< E)(')$$- G')$$.% #($+'$$$$%A(1 '' $/%) 3($$.'+$/$- -$)' )''$'$/(% $$/%)1'-$$/$$ & '()* & " + "

26 '$1 :-.($$.1$/%< #)(/+-/14$ $-$.$)$$-< L/+//'1)'/+.-(.%A$$) 9)$-$--< $$$-,-$-$$$ B)'//+$,)1- $-)-$2 0'-$-$1))< I1-.-$$1))'< )1 $-$$)$))$)'(. /'('(M () ()$70I(-- '%'' ()(/$$) ('+$$1,'/$) %/.) I)/$(// >./ 3%''$ G+$1$)'),.,1 $4/,.-1 7)$-$) 0)(/+))$-$)N)()'''$N.)'')$A$.$N+$ ('( E(-$)$()(.-$, '%$%.$/+-1$$)+ )-1'($+$4)'$(,$'$ ').$'1$ E% 3-'-%9N$$)-/+ B--)$'$($'.)''($$$.'( $$/$--%-$ $)-$,+ #,$% #,$% # $% # $% "! " ++! &!

27 $$-% 1)$$-%'$$))(( $ $'$,.,$$,4)$' )$- G+'$($($ #'+-1$(/+?+,4),$ $$)''()'+ 5+$'+($)1))''4$ -$$,$$$' -$,($ 9$-/ B$$$,'$$$)) (%1,$$$)) 1))-$,+$(/+ $$/ G-/')$'''')''( <-(%-'/ ''(7''( '%''4-'-1)'+ )-'-1))'%N '($. $-$ 0%-' 9%-'($ -'-1)/.$$)''( -'/B/4$$.$,-(-$)$ )'')(-1/4$'($ E$)''(-1.)'$)'/$$($ %-'<$)))''(/-,') 1))$')''('/$ :-($))'$/()$%-'< 3$1 B1)/+$1,)+ -$< :-)/()$$1$+$ )$-'$< 9$-$/()$/4$'($ ($-$,+()$ E$$$'('($/4$ I( 9'$$$-($'( C')('$'-D 7''%-$$)''(! - & -%!.)* '()* '()* '()* & ++

28 E$'. ('/1$-$'.<61$$,'+.$)''( :-)$))$/1- '.< G/-$'.$/(4.'-') B$-1) 61$ E$$'/1$)1-.% 1 61$,-$'.,),%-''- B$-$/$-$ B$-$2-.$'$(< '$',+))-( '($)))()(''( )-1/''$(,- $))'($+%-'#(-1 '($+$$))'($)( /+4E$$$'$$$.$ 5(/%'')$$-$/$-1$ B+/'1)'/+',+ -$'.(/%1', $-1 ($)-1$$($$ -)'/-$E+)%1 $$$$-)''($(/% 5(-'$$$1( 8)'1$)(/+O'+ )-%$ )-%$'$$(--' /)-)1< B1))-%$1/+$)))(' )(- )-%$A/$/+$(,-( - E/ 7$''$ -$I$'%< 0'+'$'%'%$$$.$/+-)-$$%,'/+ '+,+.)'+/+) N8)')(/+$--$)'$ " '()* " " & '()* '()* '()*

29 7$'$/$ :-')')$'$/$< #-+-$%'+ /1 -$$,$),(%+ '-$)$$))( 7$)$/+-)<9-'- :-+/++./'' /$-$$+< E$$($'.-/()$N-$) -1N)(1$%( --$$ 9%/$$-$ E$)1$$ 1 9%)$-'/+B--). --'))(4$)'1$ )(/+$-$ 6$$-%-)+-1)) )''$$-$-$$, %' G/)-$$4+-1),+($'$ E$)'$( 6$)$-($($$($) (4 B$-''( B1)/+$%'(4 6$-''((%1$ ').$-$($-$4 );(%$)-$;/$-''(- '%+'(%$')$/%, -$'' '$'$$1A($ -$5$-,-')$-,?)'-+($)) -$$$'+-#)(. ''$''()''(,-''$) -+)'+'4$) I/,(/-'' & '()* & & ++ '()* & )* & & - J

30 @-$)$($) #)(/+(,)-;);, 3$$'%- >P$3)(/%) 7''()-$$4$/+($''+ 1))''$#$'/-'$$ 1)$).'' $''%/+-1'$%1, $,--, >1)$).''(-$)$ '' B$-$)''($ 6-$$-$)''( $N$;$;,+)$'$ B/.4($'$$$ $N$$1'' B$$-$;P$P$; $./-$(( :-$)/-)''($((< $.(($)$'($ )-$)')(( 7$-%$)-/-,) -1$)--$-< >.$).< 1-.')$/)7($))$. (1)$- /$--.< #).$1$ '').$?( -/+N)-$$$-$( $(,+-$$'$$ E$$$)''(''/+-1 '1 /+()-$)'/$)''(, +( 3$''(N(,)/ /+%NG+//+$4 011)'$(- ;)''($-1;($$1))( '$$ & ++ )* " ++ + '()* " ++ & '()* " ++ " - *

31 @-$)$'%/+-1 7''()%$./+-1, $,$%1,--$)))(1)$ '+,'+$$1)/+-1'' ''1).-$ 5'$$/%)-1)-./+ $$),+)$$)/$ )/0?$(' G/1$)'/4') $$)6$/+$$)# ($')$)%1 /1'-1+/-,'$))-1)) )/$$). :-)+),$-+$- )'+ E$)-1$$)>$-1.$'+,+ $,+$(-$)$$$))$)) $$/'$)+ I/ I/,)1)'''?/%.'+<''' $-$$)1$$7-1 $%< #+)$-)))/ )-$%1/$,1 G$)+$$'$ $ )-1$-)' ))($$ #$)-$,)''(%'' '-)(-$/$')(1 )/(% 7(1))-%$/+(,- (-)<7($1-1-- ''1( 01)$$ 9%+.'$$$$) - / '()* ++ - " -

32 !"# $ %&'%&&( (& "! ) # # *! " $ % &' & $()$) + +, % "/ % % ## 2 2 * 3 % 2 % 5 * 6 *% * 7 ## % //" , 2 % "6 8/ 2 5 * 4 % 7 2 : % "6 6 9 % " - ' 4

33 % - +, % 4 2 % +, % " - ' 4 8 +,,, "6 '. 5 7 ' ) ;! " "6 + " % "6 + $ % "6 + ' : + + "6 + $ +, 8 "6 + + "6 + 2&& " ,,, "6 + " 3 4 * 6 : *% < # % 6 * * $ 4 %=1% * 4 % & &* / 4( ):4 % : 4 *, 34 4 # % : % ,+ + +, "%% % %, 2 % +

34 : > * * 4 ' :- # $6!' 4! 4%0?40>4 3 ** 4 ' # " 4% ** * A % - 3 ) % % %% +, / 6 4 % * C %, ' +,. D %E +, % 9 // +, +,:!4 % % , 9 B %. % % +, ( % %

35 Natur og miljø Om politikområdet Kommunens indsats inden for natur og miljø skal skabe sammenhængende planer og initiativer, der både kan styrke naturbeskyttelsen, borgernes naturog kulturoplevelser, samt medvirke til udvikling i landdistriktsområder, der har problemer med beskæftigelse, bosætning mv. Kommunen godkender og fører også tilsyn med virksomheder og landbrug. Nedenfor ses budgettet for 2010, 2011 og 2012, natur og miljøområdet udgør under 1% af det samlede budget. Budgettallene har alene sammenhæng til servicemålene/driftsopgaverne, men ikke til planlægning i det åbne land og formidlingsopgaver. Drift Budget 2010 Budget 2011 Budget Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Skove Sandflugt Naturpleje Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejder Miljøbeskyttelse fælles formål Øvrig planlægning og undersøgelser, tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Ialt Tabel 9.1 Økonomiske nøgletal for politikområde 9 angivet i kr. Lovgrundlag Naturbeskyttelsesloven Kystbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven Råstofloven Jordforureningsloven Vandløbsloven Vandforsyningsloven Miljømålsloven Habitatdirektivet Vandrammedirektivet Biodiversitetsdirektiv m.v. Det kommunale råderum er detailstyret gennem statslige udmeldinger og landsplandirektiver. Vedtagne politikker Kultur- og fritidspolitik Indsats på turismeområdet Institutioner Vej & Park (leverandør) Naturskoler Nedsatte råd mm. Grønt råd Limfjordsrådet Grundvandsrådet Hegnssyn Om politikområdet Visioner og mål Planlægningsmæssige konsekvenser Tal og fakta 57

36 Vision for natur og miljø Gennem kommunens indsats på miljø- og naturområdet vil vi arbejde på at gøre Jammerbugt Kommune til et mere attraktivt sted at leve og være. Sigtet er at etablere en miljømæssig og bæredygtig udvikling, der imødekommer behov for borgere, dyre- og planteliv og sikrer fremtidige generationers muligheder. Herunder gælder særligt at kommunen skal fastholdes som et af landets grønneste områder, hvor natur-, landskabs- og kulturværdier beskyttes, plejes og forbedres ud fra naturens egen værdi at de unikke strande ved Jammerbugten og strandenge ved Limfjorden skal beskyttes og plejes under hensyntagen til, at de er vigtige ressourcer for friluftslivet, befolkningens sundhed og en bæredygtig turisme at hver by har et lille eller større skovareal eller et lysåbent rekreativt naturområde inden for en afstand af 1 km fra bygrænsen at brugen af den lokale natur skal fremmes i en fin balance mellem benyttelse og beskyttelse Jammerbugt Kommune følger ændringer i klimaet og justerer miljø- og naturforvaltningen i tide for at minimere de samfundsmæssige omkostninger ved stigende vandstand mv. Inddragelse af borgere og lodsejere er en integreret del af miljø- og naturforvaltningen i Jammerbugt Kommune Mål for natur og miljø Den overordnede målsætning er bevarelse og aktiv pleje af miljø- og naturværdier i overensstemmelse med visionerne for kommunen. Strategien bag vil være en forebyggende og helhedsorienteret indsats mod forurening af vand, jord og luft. Mere specifikt vil kommunen arbejde for følgende mål i forhold til de enkelte områder: Miljø På miljøområdet er det kommunalbestyrelsens mål At tage udviklingen i klimaet alvorligt og inddrage stigende vandstand i sagshandlingen At forebygge miljøproblemer (herunder støj) i jord, vand og luft At yde hurtig og kompetent hjælp i forbindelse med forureninger og miljøuheld At sikre rent urenset drikkevand til alle borgere ved at prioritere beskyttelse af grundvandet højt (indsatsplanlægning) At sikre effektiv bekæmpelse af invasive arter At sikre effektiv bekæmpelse af skadedyr Jordbrug Jammerbugt Kommune vil arbejde for at fastholde og udvikle en alsidig og miljømæssig bæredygtig landbrugsproduktion. Der lægges vægt på at fremme produktion af sunde fødevarer af høj kvalitet. Jordbrugsplanlægningen skal koordineres med Vand- og Naturplanerne. Naturbeskyttelse Regionale naturområder skal sikres som kerneområder for beskyttelsen af et varieret plante- og dyreliv og af særlige landskabelige, geologiske og kulturhistoriske værdier. Naturområderne skal kunne anvendes flersidigt under hensyn til natur- og kulturhistoriske interesser samt til friluftsliv og turisme, og alle områder med naturbeskyttelsespotentiale skal understøtte et alsidigt dyre- og planteliv. De internationale naturbeskyttelsesområder skal forvaltes, så beskyttelsen af internationalt truede naturtyper og arter varetages Naturbeskyttelse med rekreativt fokus Det er kommunalbestyrelsens mål At sikre rene og indbydende strande og klitlandskaber At sikre varierede og velfungerende naturarealer til rekreative formål i hele kommunen At skabe god tilgængelighed til naturoplevelser ved at etablere netværk af vandre, cykel og ridestier under forudsætning af, at naturen ikke forringes At sikre byrum og grønne områder i en tidens trend At planlægge og udføre naturprojekter med fokus på at øge artsdiversiteten og med mulighed for rekreation, motion og friluftsoplevelser Vådområder Det er kommunalbestyrelsens mål At der ved etablering af vådområder inden for udpegede potentielle vådområder sker en reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet At der altid er udpeget mindst tre forskellige lokaliteter til etablering af potentielle vådområder Blå og grønne korridorer Det er kommunalbestyrelsens mål At dyrs og planters levesteder og spredningsveje forbedres inden for de blå og grønne korridorer At de blå og grønne korridorer gøres tilgængelige for borgere og turister At anlægsfaser ved byggemodninger, nybyggeri og infrastruktur tilrettelægges, så spredningsmuligheder for dyr og planter skal sikres, beskyttes og udbygges Natur og miljø Helhedsplan12

37 Evt ændrede politiske målsætninger for naturformidling, egne arealer, vandforsyning mv. Kommunen må ikke lave retningslinjer for vandløb og vandforsyning - men kan have overordnede politiske mål herfor. Staten fastsætter de konkrete retningslinjer i vandplanerne. Kommunen er ikke forpligtiget til at have mål for eks. vandløb. Kommunen kan lave særlige mål for badning, sejlads og fiskeri. Kommunens naturpleje Jammerbugt Kommune vil forvalte og pleje natur i en fin balance mellem hensyn til beskyttelse og benyttelse, og med en høj grad af borger/brugerinddragelse for blandt andet at fremme hensynet til natur-, kultur og landskabelige værdier. Vi har fokus på at synliggøre hvilke sjældne og truede arter vi passer på gennem naturplejen at arbejde for at tidligere lysåbne arealer, der nu er under tilgroning, bringes tilbage til den lysåbne tilstand at pleje naturarealer - gerne ved afgræsning med dyr at friholde offentlige vejarealer for tilgroning at fremme biodiversiteten ved at skabe variation og flere lysåbne arealer i sammenhængende naturområder. Naturformidling Gennem information og god dialog med borgerne har vi fokus på: at gøre flere bevidste om nødvendigheden af at øge den biologiske mangfoldighed at synliggøre hvad der gør naturområder til gode levesteder for sjældne og truede arter og at informere om naturplejemetoder over for private lodsejere Vandløbspleje Det er kommunalbestyrelsens mål At vandløbsplejen skal leve op til vandløbslovens krav om skånsom pleje, der tilgodeser både afvanding og gode livsbetingelser for dyr og planter At vandløbene overholder målsætninger for vandløbskvalitet og vandløbsregulativer At vandløbene overholder krav fastlagt i henhold til miljømålsloven (vandrammedirektiv og habitatdirektiv) At følge udviklingen og forberede os på den stigende vandstand og andre mulige klimaændringer Brug af vandløb, søer og kystvande Rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande såsom badning, sejlads og fiskeri skal afvejes i forhold til generelle overvejelser mellem benyttelse og beskyttelse. Landskab og geologi Det er kommunalbestyrelsens mål At beliggenheden af værdifulde naturområder og landskaber synliggøres At karakteristiske egnsforskelle i natur- og landskabsbilledet opretholdes At større landskaber, der ikke er præget af tekniske anlæg, skal forblive uforstyrrede At geologiske beskyttelsesområder skal beskyttes, så de fortsat afspejler det nordjyske landskabs egenart og egnsforskelle. Skovrejsning Målet med skovrejsning i Jammerbugt Kommune er at forbedre borgernes adgang til rekreative områder at skabe større skovarealer og flere småskove med gode levesteder for dyre- og plantelivet at sikre grundvandet. Kommunalbestyrelsen vil støtte det statslige mål om en fordobling af Danmarks skovareal i løbet af år ved at øge skovrejsningsområderne. Ved udlæg af flere skovrejsningsområder har vi især fokus på at øge mulighederne for at foretage bynær skovrejsning ved hovedbyer og lokalbyer at udpege skovrejsningsområder især på bakkeøer i de lokalsamfund som er meget skovfattige at udpege større sammenhængende og varierede naturområder som på sigt kan være attraktive for private fonde, statsskovvæsenet eller privat-oftentlige partnerskaber Vi vejleder private lodsejere til at foretage privat skovrejsning inden for de udlagte skovrejsningsområder for at fremme småskove, som kan indgå i de blå og grønne kooridorer. Vi sikrer udsigter og kig fra offentlige veje til højt prioriterede landskabs- og kulturmiljøer ved at indarbejde bestemmelser herom i lokalplaner, fredninger, og ved at udlægge flere minusområder for skovrejsning. Kulturmiljø Kulturmiljøarven i Jammerbugt Kommune skal beskyttes og bruges med omtanke, så kommende generationer kan opleve kulturspor fra tidligere generationer. Kommunalbestyrelsen vil derfor beskrive, synliggøre og formidle de kulturhistoriske helheder, de værdifulde spor og enkeltelementer og den egnskarakteristiske bebyggelsesstruktur og byggeskik. Helt konkret er kommunalbestyrelsens mål at kirkerne, de markante fortidsminder og de fredede bygningsanlæg fortsat fremstår som tydelige kendingsmærker i landskabet, at kirkernes betydning som kulturhistoriske monumenter ikke må forringes ved byggeri og anlæg i næromgivelserne og at de kulturhistoriske interesser indarbejdes i procedurer og kvalitetssikringssystemer i den øvrige planlægning og forvaltning. Om politikområdet Visioner og mål Planlægningsmæssige konsekvenser Tal og fakta 59

38 Servicemål for natur og miljø rekreative stier i de fredede områ- badestrande. Strandene renses dag- Jammerbugt Kommune vil realisere der, samtidig med at informationen ligt i perioden 1. maj til medio okto- målsætningerne ved at: om områderne forbedres. ber. Uden for perioden indsamles Udarbejde en virksomhedsplan der Kortlægge eksisterende rekreative ilanddrevet gods efter behov. I Blå blandt andet samler visioner, mål, stier med henblik på udarbejdelse af Flagperioden indsamles der dagligt indsatsområder, samarbejdsrelatio- et sammenhængende stinet. renovation fra renovationsstativer på ner og handleplaner for politikområ Iværksætte på Afholde årlige naturture i samarbejde med naturvejledere og andre det. indsatsplanlægningen grundvandsområdet sammen med grundvandsrådet. Udarbejde handleplan for bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter i Jammerbugt kommune. Iværksætte arbejdet med udmøntning af de statslige vand- og naturplaner i kommunale handleplaner. Udføre naturpleje og forbedre de stranden. Sikre opfyldelse af krav til Blå Flag naturinteresserede. på 9 strande og to havne. Så vidt det er muligt, at imødekomme Udføre vandløbspleje efter de kom- ønsker fra lokale institutioner og grupper om fagligt bistand og vejled- munale regulativer. Udføre bekæmpelse af bjørneklo på ning i projekter om natur og miljø. kommunale arealer. Bruge hjemmesiden til løbende miljø Bekæmpe rotter ved alle ejendomme og naturformidling (Naturkalender). Vedligeholde og pleje de kommunale i kommunen. Give god og hurtig information og grønne områder i byzone. varsling til borgere ved stormflod, Renholde og servicere kommunens miljøuheld og forureninger. Handlingsplan Handlingsplan for vandplaner (udgår - er lavet) Handlingsplan for naturplaner (udgår - er lavet) Gennemførelse af indsatser vedr. natur- og vandplaner Vandforsyningsplan Naturkvalitetssystem Landskabskarakterkortlægning Projektet Jordbrugets Fremtid - robuste og sårbare arealer Retningslinier for placering og udformning af driftsbygninger Klimapolitik CO2 regnskab for alle institutioner mv. Struktur for politikområde natur og miljø med natura2000 områder, Praktisk miljøledelse fredninger, vandløb, skov og blå/grønne korridorer. Fra handlingskataloget: Vandløb Pleje af fortidsminder Ingstrup Ingstrup Grønne og blå korridorer V. Hjermitslev Hjermitslev V. Skov Pleje af beskyttede naturområder Saltum Saltum Sdr. Sdr. Saltum Saltum Natura2000 Hune Hune Naturværdier på kommunens arealer Blokhus Blokhus Fredninger Pandrup Pandrup Forsøgsprojekt med stenrev i fjorden Moseby Moseby Beskytte kildepladser for drikkevand Slettestrand Slettestrand Naturfagsundervisning Gangstier og rekreative stier Udskiftningsplan for grøn maksinpark Thorupstrand Thorupstrand Kaas Kaas Kaas Hede Hede Kaas Q Q Q Q QQQ Q Q Q Aabybro Aabybro Birkelse Birkelse Tranum Tranum Hjortdal Hjortdal Ny Ny Bratbjerg Bratbjerg Skovsgaard Skovsgaard Vust Vust Biersted Biersted Nørhalne Nørhalne Arentsminde Arentsminde Halvrimmen Halvrimmen V. V. Thorup Thorup Klim Klim Brovst Brovst Øster Øster Svenstrup Svenstrup Skovsgaard Skovsgaard Kollerup Kollerup Fjerritslev Fjerritslev Gøttrup Gøttrup Torslev Torslev Skræm Skræm Skerping Skerping Gjøl Gjøl Bonderup Bonderup Husby Husby Trekroner Trekroner Haverslev Haverslev Bejstrup Bejstrup Hammershøy Hammershøy Attrup Attrup Østerby Østerby Manstrup Manstrup Natur og miljø Helhedsplan12

39 Infrastruktur og beredskab Om politikområdet Trafikken på vore veje og stier er hjertet i den danske infrastruktur. Kommunerne er en central aktør i håndteringen af infrastrukturen med fokus på mobilitet, effektivitet, miljø, sikkerhed, borgere og erhvervslivet. Kommunen har ansvar for trafikafviklingen i kommunen og på tværs af kommunegrænser. Der er fokus på styring af trafikken med trafikinformation og trafikledelse. Nedenfor ses budgettet for 2010, 2011 og 2012, infrastruktur og beredskabsområdet udgør ca. 4% af det samlede budget. Drift Budget 2010 Budget 2011 Budget Faste ejendomme Beredskab/Redningsberedskab Fælles formål Arbejde for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse mv Belægninger mv Vintertjeneste Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Lystbådehavne mv Ialt Tabel 10.1 Økonomiske nøgletal for politikområde 10 angivet i kr. Lovgrundlag Færdselsloven Lov om private fællesveje Lov om offentlige veje Beredskabsloven Masteloven Lov om trafikselskaber Lov om kollektiv trafik Telelov Lov om beskyttelse af havnemiljø Lov om dumpning af havbundsmaterialer Lov om havne Planloven Vedtagne politikker Beredskabsplan Plan for risikobaseret dimensionering Trafiksikkerhedsplan er under udarbejdelse Politik om serviceskilte Udbudspolitik Servicestrategi Anlæg Budget 2012 Stibelysning Hune 0,3 Havne og strandtoiletter 3,5 Øland-dæmning, veje, fortove, asfast ved Trekroner og Gjøl Skoler 8,0 Cykelstier 3,0 Sikre skoleveje 2,0 Ialt 16,8 Tabel 10.2 Anlægsudgift fra budget 2012 angivet i mio. kr. Institutioner Busterminaler Vej & Park (leverandør) Falckstationer (leverandør) Nedsatte råd mm. Beredskabskommission Nordjyllands Trafikselskab (region og kommuner) Trafiksikkerhedsudvalg Om politikområdet Visioner og mål Planlægningsmæssige konsekvenser Tal og fakta 67

40 Vision for infrastruktur og beredskab Vejområdet I samarbejde med region og nabokommuner arbejder Jammerbugt Kommune for en 3. limfjordsforbindelse. Det kommunale vejnet skal sikre en hensigtsmæssig trafikbetjening samt en god mobilitet for befolkningen og erhvervslivet i Jammerbugt Kommune. Det betyder særligt at: Det kommunale vejnet skal udvikles som en integreret del af det regionale vejnet, for at sikre kommunens sammenhæng til den øvrige region. Det kommunale vejnet i byområderne skal planlægges som en integreret del af byudviklingen for at sikre, at Jammerbugt Kommune bliver et attraktivt sted at leve og være. Den gennemgående trafik skal ledes uden om byområder, hvor folk bor og lever, hvis trafikken udgør en barriere. Alle kommunale vejearealer skal fremtræde velholdte og være i forsvarlig stand i forhold til færdselens art og størrelse med vægt på trafiksikkerhed og miljø. Trafiksikkerhed Alle vejenes trafikanttyper skal kunne færdes sikkert og trygt i trafikken Stiområdet Cykel- og gangstier i Jammerbugt Kommune skal fremstå velholdte og have sammenhæng med de gennemgående og tværkommunale stier. Der skal ske en udbygning af egne offentlige stier af hensyn til cyklisters og andre lette trafikanters sikkerhed, tryghed, sundhed og rekreation. Kollektiv trafik Den kollektive trafik skal sikre god fremkommelighed overalt i kommunen, således at den offentlige servicetrafik understøtter mulighederne for bosætning i hele kommunen, og via transport til og fra uddannelsesinstitutioner, er med til at sikre et kompetenceløft hos borgerne. Beredskabsområdet Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde alle i Jammerbugt Kommune en hurtig og forsvarlig hjælp i nødsituationer. Redningsberedskabets risikopolitik skal være en naturlig del af Jammerbugt Kommunes bosætnings- og erhvervsindsats og dermed bidrage til at gøre kommunen til et sikkert og attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Havne Havnene skal fremstå velholdte og som tidssvarende anlæg, og samtidig dermed være et aktiv for borgere og turister. Mål for infrastruktur og beredskab Jammerbugt Kommune vil indenfor vejområdet: Samarbejde på vejområdet Prioritere et samarbejde med de øvrige nabokommuner, Vejdirektoratet og regionale institutioner i Region Nordjylland om etablering af en vestlig 3. limfjordsforbindelse et fornuftigt overordnet vejnet for vejklasse 1 og 2, i forhold til trafikkens omfang og karakter opgraderingen af vejnettet mellem Aalborg og Thisted ved at deltage i arbejdet med en VVM for omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde etablering af nye tilslutningveje øst og syd for Aabybro etablering af en omfartsvej ved Saltum Vejkapital Sikre at den eksisterende vejkapital, som er bundet i kommunens veje, fortove, torve-/torvepladser samt broer mv., som minimum opretholdes. Belysning og nyindretning Kommunalbestyrelsens mål er at sikre bedre og mere energiøkonomisk belysning ved hjælp af renovering og styring af gadebelysningen at arbejde for at indretning og udsmykning af de offentlige pladser højnes Glatføre Sikre en effektiv og forsvarlig snerydning og glatførebekæmpelse, bl.a. ved en koordinering af vinterberedskabet med nabokommunernes indsats Trafiksikkerhed Kommunalbestyrelsen vil sikre at der inden udgangen af år 2012 sker en reduktion på mindst 40% i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i forhold til 2002 udarbejde en sammenfattende overordnet trafiksikkerhedsplan, hvor cykelstier og gangstier indgår etablere påkrævede trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger for at nå ovennævnte mål og Stier arbejde for at trafiksikkerhed indarbejdes i den fysiske planlægning ved lokalplanlægning og ved landzoneadministrationen Infrastruktur og beredskab Helhedsplan12

41 Jammerbugt Kommune vil arbejde for en samlet stiplan der har fokus på at skabe overblik over de eksisterende stiers beliggenhed, belægning og mulige anvendelse at skabe overblik over behovet for nye cykelstiforbindelser, der kan forbinde boligområder og større sommerhus/turistområder med de gennemgående og tværkommunale cykelstier at skabe overblik over behovet for nye vandre- og ridestier mellem byer og offentligt tilgængelige naturområder Havne Jammerbugt Kommune vil arbejde for at der på havneområdet skabes velfungerende havne i dialog med brugerne at der foretages optimering af faciliteter og anlæg, så de er tidssvarende og at havnene er et aktiv for kommunens borgere og turister. Kollektiv trafik Jammerbugt Kommune vil arbejde med at harmonisere, således at alle områder i kommunen sikres et sammenligneligt serviceniveau at sikre en fleksibel betjening af landdistrikterne, ved at løse de transport opgaver der skal løses, men med en minimal ressourceindsats at forbedre betjeningen af kommunens større byområder (hovedbyer) særligt med sigte på pendlerne, for hermed at bidrage til mindre vækst i biltrafikken at sikre en god tilgængelighed, mellem kommunes større byområder og uddannelsesinstitutioner i og udenfor kommunen at sikre sammenhæng og mulighed for omstigning mellem de forskellige kollektive transportformer at tilrettelægge den kollektive trafik med henblik på en begrænsning af energiforbrug og forurening Beredskab Beredskabsområdet skal kunne yde den nødvendige hjælp, hurtigst muligt, på en sikker og forsvarlig måde. Redningsberedskabets opgaver inddeles servicemæssigt i forebyggende og afhjælpende aktiviteter. Forebyggelsesaktiviteterne i Jammerbugt Kommune skal stedse gennemføres og udbygges, således at de medvirker til at nedbringe risici ved brande og andre ulykker Det afhjælpende beredskab (brandvæsen) skal organiseres og have en kapacitet, så det kan løse de stillede opgaver på en tilfredsstillende måde og inden for et tilfredsstillende tidsrum. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, i forhold til lokale risici. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Servicemål for Vej og Trafik Jammerbugt Kommune vil realisere målsætningerne indenfor Vej- og Parkområdet ved at: Akutte vejskader (veje og broer) til fare for færdslen udbedres eller afmærkes hurtigst muligt, mens mindre slaghuller i asfaltveje udbedres indenfor 1 uge. Sikre at infrastukturen via vejklasse 1 og 2 er velfungerende og i trafikal forsvarlig stand. Dette ved gennemførelse af professionelt vejeftersyn og sammenfatning i database, samt efterfølgende udarbejdelse af handlingsplan for vedligeholdelse. Fortove, hvor fliser har for stort opspring repareres indenfor 14 dage, når disse er anmeldt eller konstateret af eget mandskab. Fejlmeldte gadelys udbedres jf. de på hjemmesiden angivne regler. Ved spontant udfald af hele anlægsdele og påkørsel af anlæg, hvor der kan være berøringsfare, skal fejlretning være påbegyndt senest 4 timer efter registrering/anmeldelse. Fejl skal indberettes til Thy-Mors Energi på Ved udfald af mere end 3 sammenhængende lyskilder skal reperationen være igangsat senest to arbejdsdage efter registrering/anmeldelse. Fejl skal indtastes på hjemmesiden. Ved udfald af enkelte lyskilder skal reperation igangsættes senest 14 dage efter registrering/ anmeldelse. Fejl skal indtastes på hjemmesiden. Hvis enkeltlamper er slukkede, påkørte eller på anden måde defekt, sker udbedring indenfor 14 dage. Snerydning & glatførebekæmpelse i perioden 1. oktober til og med 31. marts i ht. gældende regulativ for Vinterberedskab. Der tilstræbes et højt oplysningsniveau via internettet og kommunens hjemmeside hvor diverse regulativer, procedurer mv. vil blive fremlagt. Havne At der afholdes løbende møder med havneopsynet og årlige møder med brugerne af havnene for at sikre en god dialog med havnenes brugere. Om politikområdet Visioner og mål Planlægningsmæssige konsekvenser Tal og fakta 69

42 Handlingsplan Dialog med staten om VVM for omfartsvej mellem Brovst Skadesregistrering på offentlige asfaltveje Broer, serviceeftersyn og vedligehold Trafikplan i samarbejde med NT incl. flextur Anlægge nye cykelstier Stiplanlægning med overblik over eksisterende og fremtidige stiarter (cykelstier, gangstier og ridestier) og omkostninger ved anlæggelse heraf Redegørelse for vandstandsstigning ved nyanlæg af veje, cykelstier, gangstier mv. Helhedsorienteret beredskabsplanlægning, delpolitikker - sikring af daglig drift på institutioner mv. FRA HANDLINGSKATALOGET Reduktion af transporttid Udskiftningsplan for grøn maskinpark Infrastruktur og beredskab Helhedsplan12

43 Forsyning Om politikområdet Forsyningsområdet omfatter administration og planlægning for varme og renovation. Den praktiske del varetages ved den decentrale driftsfunktion genbrugspladserne. Jammerbugt Forsyning I/S står for drift og administration af spildevandsområdet fra 2010, mens planlægning for vand og kloak varetages gennem politikområde natur og miljø. Kommunernes opgaver på forsynings- og energiområdet ændrer sig i disse år. Liberaliseringen af el- og gasområdet er en realitet, men liberaliseringen får også betydning for varmeforsyningen, den vedvarende energi og affaldsområdet. Når det gælder kommunernes eget energiforbrug viser analyser, at der er mange penge at spare ved en koordineret indsats. Nedenfor ses budgettet for 2010 og 2011, forsyningsområdet udgør under 1% af det samlede budget. Forsyningsområdet er brugerfinansieret. De anførte tal fra budgettet nedenfor er nettotal og giver ikke et retvisende billede. Forsyning har en omsætning på 50 mio. pr. år, svarende til knap 3% af kommunens budget. I afsnittet Tal og fakta findes en opgørelse, hvor forsyningsområdets omsætning er opgjort i udgifter og indtægter. Lovgrundlag Lov om miljøbeskyttelse Lov om varmeforsyning Vedtagne politikker Affaldsplan Udbudspolitik Institutioner Genbrugspladser Drift Budget 2010 Budget 2011 Budget Affaldshåndtering fælles formål Ordning for dagrenovation - restaffald Ordning for storskrald og haveaffald Ordning for glas, papir og pap Ordning for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Ialt Tabel 11.1 Økonomiske nøgletal for politikområde 11 angivet i kr. Om politikområdet Visioner og mål Planlægningsmæssige konsekvenser Tal og fakta 73

44 Vision for forsyning Forsyningen i Jammerbugt Kommune vil opretholde en høj grad af forsyningssikkerhed med grundlag i en miljømæssig bæredygtig og økonomisk rentabel drift. Kunderne skal opleve Forsyningen i Jammerbugt Kommune som en kompetent, serviceminded og fleksibel leverandør. Affald Borgere og virksomheder har viden til rådighed om, at affald fra forbrug og produktion er en belastning for miljø og økonomi. Borgere og virksomheder deltager aktivt i at opnå den bedst mulige miljøeffekt af affaldshåndteringen. Øvrige tekniske anlæg Ved etablering af nye anlæg, master og driftsbyggeri skal hensynet til beskyttelse af natur, landskab og kulturarv inddrages. Mål for forsyning Affaldsområdet Kommunalbestyrelsen ønsker inden for affaldsområdet at tilvejebringe og drive ordninger for affald og genanvendelige produkter fra private og erhvervsdrivende. Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag, således at den affaldsmængde, der skal deponeres og forbrændes, nedbringes til den mindst mulige, og således at der sikres størst mulig genanvendelse. Modellen for renovationsområdet skal resultere i rationel drift med gennemsigtig økonomi. Servicemål for forsyning Affaldsområdet At sikre den hygiejniske standard i kommunen ved regelmæssigt og effektivt at fjerne sorteret affald At glemte enheder, indberettet inden kl , afhentes samme dag. Efter kl senest efterfølgende dag. At sikre en enkel og effektiv løsning for brugerne At sikre en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig indsamling og viderebehandling af affaldet At sikre at alle væsentlige dele af det genbrugelige materiale udnyttes til genanvendelse. At håndteringen af affald bliver effektiv, udvikler sig og er til at gennemskue. Handlingsplan Affaldsplan Spildevandsplan Energi- og varmeplan Implementering af ny struktur for genbrugspladser FRA HANDLINGSKATALOG?? Klima og energistrategiplan Ingstrup V. Hjermitslev Saltum Sdr. Saltum Hune Blokhus Pandrup Moseby Kaas Kaas Hede Langdal vandværk Slettestrand Birkelse Aabybro Biersted Nørhalne Vust Thorupstrand V. Thorup Klim Fjerritslev Kollerup Hjortdal Tranum Bratbjerg Ny Halvrimmen Skovsgaard Øster Svenstrup Brovst Arentsminde Gøttrup Husby Skræm Skovsgaard Torslev Bonderup Hammershøy Gjøl Trekroner Skerping Attrup Haverslev Bejstrup Trekroner vandværk Manstrup Østerby Kommunale vandværker Renseanlæg Fjernvarmeværker Figur 11.6 Struktur for forsyningsområdet med placering af fjernvarmeværker mv Forsyning Helhedsplan12

45 Plan, byg og klima (?) Om politikområdet Dette politikområde omfatter arealudlæg til forskellige formål og arealregulering mellem forskellige interesser, boligpolitik og det støttede byggeri. Desuden omfatter området kommunens klimaindsats. Politikområdet har sammenhæng med byrollerne. Arbejdet med byroller er en velegnet tilgang til at åbne den lokale debat om den enkelte by eller bydels problemer og potentialer, og til at få både borgere, erhvervsliv og politikere til at udvikle dialog, samarbejde og partnerskaber omkring byens udvikling. Lovgrundlag Planloven (yderkommune) Byggeloven Vedtagne politikker Arkitekturpris Skiltepolitik Der er ingen driftbudget for politikområde 17 i budget 2011, men der er afsat midler i budgettet til gennemførelse af masterplaner for hovedbyerne i de kommende år, jf. tabel Nedsatte råd mm. Grønt råd Hegnssyn Huslejenævn 17 - Plan og byg Om politikområdet Visioner og mål Planlægningsmæssige konsekvenser Tal og fakta 103

46 Behov for kraftig nedskæring - hvad er vision / mål - og hvad er redegørelse? Vision for plan og byg (og klima?) Jammerbugt Kommune ønsker at skabe en langsigtet planlægning med en troværdighed, der sikrer, at såvel private som virksomheder ønsker at investere i Jammerbugt Kommune. Den enkelte by skal udvikles og styrkes på baggrund af dens særlige kvaliteter i overensstemmelse med byernes byroller. Planerne skal have en rummelighed, så borgerne kan bygge nye boliger i de bysamfund, som de ønsker at bo i. Planerne skal også kunne rumme en bred erhvervsudvikling i Jammerbugt Kommune. (=redegørelse?) Der skal via planlægningen skabes grundlag for, at de centrale dele af vores byer bliver tættere og får mere karakter af by. Dette skal bl.a. ske ved at fortætte de centrale dele af hovedbyerne og styrke detailhandlen i de centrale bydele. (=redegørelse?) Jammerbugt Kommune vil ved hjælp af zonering i den fysiske planlægning forbygge og hindre konflikter mellem forskellige funktioner. Det gælder bl.a. for særligt pladskrævende virksomheder, visse former for fritidsanlæg og vindmøller. (stadig zone?) Ligeledes skal det via landzoneadministrationen sikres, at der ikke sker en byspredning ud i det åbne land. Mål for plan og byg (og klima?) Byerne i Jammerbugt Kommune udvikles i samspil med hinanden, så den samlede bystyrke og attraktivitet understøttes. Byer skal omdannes og udvikles i respekt for deres historie og bynære landskab. Boligbyggeri Det er kommunalbestyrelens mål at rammedelen og landsbyafgrænsningerne rummer passende arealer til etablering af nye boliger i alle bysamfund at byfortætning prioriteres forud for udlæg af nye boliggrunde i byranden at byvæksten sker inde fra den eksisterende by og udad (rækkefølge) at der er adgang til attraktive og velbeliggende byggemuligheder i de byer, hvor der er efterspørgsel at nye udstykninger skal have hver sin særlige kvalitet, enten naturskøn beliggenhed, gode bymæssige kvaliteter, lavenergi eller forbindelse til rekreative områder at vi i planer og sagsbehandlingen forebygger miljøkonflikter ved bl.a. at miljøklassificere og sikre etablering af foranstaltninger for at boliger ikke påvirkes af støj, lys, røg og lugt at planer reserverer areal til etablering af grønne kiler og stier mellem byer og potentielle rekreative områder i det åbne land at unikke kulturhistoriske bygninger og deres omgivelser beskrives og beskyttes i planer med henblik på at opretholde deres autentiske funktion eller at videreudvikle denne at der udarbejdes en saneringsplan for at igangsætte en proces, hvor de udtjente bygninger især i landsbyerne fjernes at der i lokalplanlægning og byggesagsbehandlingen kommer mere fokus på energirigtig byggeri for bl.a. at sikre yderlige CO 2 reduktion Erhvervsudvikling Det er kommunalbestyrelsens mål at hovedbyerne rummer arealer, der kan sikre en bred erhvervsudvikling at der sikres mulighed for at små virksomheder mv. kan udvikle sig i lokalbyer Offentlige arealer Kommunalbestyrelsen sikrer udlæg til nye institutioner og udvidelse af offentlige administrationer i de centrale dele af alle hovedbyer og i de største lokalbyer Sommerhusområder Det er kommunalbestyrelsens mål at kapaciteten og rummeligheden inden for eksisterende sommerhusområder skal udnyttes mest muligt at nye arealudlæg begrænses at der ved planlægning for både eksisterende og nye sommerhusområder tages hensyn til de omkringliggende naturområder, så sommerhuse fremstår arkitektonisk ensartede og tilpasset naturområdernes varierede udtryk og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål ved at helårssamfund i populære ferieområder sikres til helårsbeboelse og ikke tages i brug som sommerhuse Detailhandel Det er kommunalbestyrelsens målsætning at skabe gode rammer for en fortsat positiv udvikling i detailhandlen i Jammerbugt Kommune. Målet er at øge væksten detailhandlen i takt med forbrugsudviklingen i kommunen for derved som minimum at kunne fastholde detailhandlen på nuværende niveau. Detailhandelsplanlægningen skal sigte mod at styrke udviklingen i de større handelsbyer for at skabe mere levende og varierede bymidter. Detailhandlen skal både styrkes inden for dagligvarehandlen og handlen med udvalgsvarer, som forbrugerne typisk er villige til at køre længere efter. Det er hensigten at skabe udvidelsesmuligheder i en størrelsesorden, der svarer til den forventede forbrugsvækst i oplandet. Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre, at planlægningen også understøtter detailhandlen i lokalbyerne, så den eksisterende butiksforsyning fortsat kan opretholdes, og der kan ske udvidelse af eksisterende butikker samt i et mindre omfang ske yderligere vækst i butiksbestanden - primært inden for dagligvarehandlen Plan og byg Helhedsplan12

47 Detailhandel i Aabybro Jammerbugt Kommune ønsker at understøtte en udvikling, der kan fastholde og udvikle Aabybro som en attraktiv og livlig handelsby. Aabybro skal være hoveddrivkraften i kommunens detailhandel og fortsat være konkurrencedygtig i en regional sammenhæng. Samtidig kan en styrkelse af Aabybro som handelsby virke som en buffer mod den stigende konkurrence fra Aalborg og betyde, at flere vælger det lokale udbud i forbindelse med deres indkøb af udvalgsvarer. Kommunalbestyrelsen ønsker, at den fremtidige indsats fokuserer på at skabe en attraktiv bymidte, hvor der fortsat er en tæt samlokalisering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker, hvilket er med til at sikre et fortsat stort dagligt kundeflow til centrum. Butikker med særlig pladskrævende varer skal imidlertid fortrinsvist placeres uden for bymidten. Detailhandel i Fjerritslev og Brovst Detailhandlen i Fjerritslev og Brovst skal fastholdes på nuværende niveau inden for såvel dagligvare- som udvalgsvarehandlen for at understøtte byernes rolle som hovedbyer i Jammerbugt Kommune. Detailhandlen i de to byer skal derfor have en udvidelsesmulighed, som svarer til væksten i deres opland. I både Fjerritslev og Brovst lægges op til et markant boligbyggeri frem til Butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer, skal fortrinsvist placeres uden for bymidterne i Fjerritslev og Brovst. Detailhandel i Blokhus og Hune Det er Jammerbugt Kommunes mål, at detailhandlen i Blokhus og Hune skal vokse i takt med befolkningsudviklingen og udviklingen i turismen, som har en afgørende betydning for detailhandlens udviklingsmuligheder i Blokhus/Hune. I Blokhus skal nye butikker placeres i bymidten og primært koncentreres omkring Torvet, hvor hovedparten af den eksisterende butikbestand er beliggende, og langs den vestligste del af Aalborgvej. I Hune er målet at sikre bedre sammenhæng mellem butiksområdet ved rundkørslen ved Vesterhavsvej og Pirupvej og butiksområdet ved krydset mellem Vesterhavsvej og Kirkegade. Detailhandel i Pandrup og Saltum I Pandrup og Saltum er det kommunalbestyrelsens mål, at især dagligvarehandlen skal styrkes. Udvalgsvarehandlen skal fastholdes på nuværende niveau i Pandrup og Saltum. Detailhandel i lokalbyerne Det er Jammerbugt Kommunes mål at fastholde den bedst mulige dagligvareforsyning i kommunens lokalcentre. Indsatsen skal bl.a. bestå i at sikre lokalcentrene fortsatte udviklingsmuligheder, så der kan ske udvidelse af eksisterende butikker eller etableres nye butikker i et rimeligt omfang til den lokale forsyning. VVM (Vurdering af virkning på miljøet) Det er kommunalbestyrelsens mål at forebygge konflikter mellem forurenende virksomheder og deres omgivelser at undgå uacceptable gener fra eksisterende, forurenende og støjende virksomheder at sikre at anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt, ikke realiseres før der er gennemført en grundig undersøgelse af, hvordan miljøet påvirkes af projektet, herigennem sikres grundlaget for at træffe miljørigtige beslutninger. Kystnærhedszonen Det er kommunalbestyrelsens mål at arbejde for at udviklingen i kystnærhedszonen sker ud fra langsigtede visioner at beskytte kystlandskabet mod unødvendig bebyggelse og at arbejde for at sikre offentlighedens adgang til kysten Landzoneadministration Det er kommunalbestyrelsens mål at landzonen skal friholdes for spredt og tilfældig byudvikling og det åbne land primært anvendes som erhvervsområde for landbrug, skovbrug og fiskeri samt til rekreative naturoplevelser at der er en klar adskillelse mellem by, sommerhusområde og det åbne land og at zonering skal forebygge og hindre konflikter mellem forskellige funktioner Vindmøller Det er kommunalbestyrelsens mål at medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udbygning med vindenergi og støtte vindmølleudbygningen at nye møller planlægges i sammenhæng med sanering af utidssvarende og/eller uheldigt opstillede vindmøller, som middel til at fremme en bæredygtig udvikling at sikre, at landskabs-, natur-, kultur- og miljømæssige samt kulturhistoriske interesser ikke tilsidesættes ved at reducere udlæg af vindmølleområder til så få som muligt, og i videst muligt omfang sikre hensynet til naboerne at udpege områder, hvor det landskabeligt er hensigtmæssigt at opstille vindmøller (ny). Tekniske anlæg Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre en velfungerende energiproduktion, transmission, distribution og forsyning at være på forkant med mobiltelefonien ved at sikre, at sendeforhold i Jammerbugt Kommune fortsat udvikles at sikre at den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt og at tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når den tekniske infrastruktur ændres (Nye pol. målsætninger for klima - evt. helt omstrukturering af målsætningerne?) Om politikområdet Visioner og mål Planlægningsmæssige konsekvenser Tal og fakta 105

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 Indhold Forord Indledning Læsevejledning Nationale mål Nyheder og prioriteringer Nationale planmål 1. Landsplanredegørelsen 1997 "Danmark og europæisk planpolitik

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411

Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411 Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411 Indledning...2/411 Det vil Byrådet med Kommuneplan 2009 2021...2/411 Visionen...2/411 Holstebro er Nordvestjyllands kraftcenter...2/411 Respekt for mangfoldighed...3/411

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 HOVEDSTRUKTUR med bilag: A Detailhandelsstruktur B 100 kulturmiljøer C Landsbyafgrænsninger D Prioterede områder offentlig bekendtgørelse af næstved kommuneplan 2013-25 Næstved Byråd

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Forslag til. Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag

Forslag til. Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Forslag til Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indhold Indledning 2 - invitation til debat og dialog Overordnet vision 3 - rammen om det gode liv i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Faxe Kommuneplan 2013

Faxe Kommuneplan 2013 Vedtaget af byrådet den 11. december 2014 Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Redaktion og layout: Center for Erhverv og Udvikling Forsidefotos: Billede nr.

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget et - Tabel med overordnede tal - Drift (i 1.000 kr.) Sekretariat miljø og 35.907 35.646 35.652 35.658 Teknik Plan- og bygge- 3.453 3.453 3.453 3.453 afdeling Trafik- og miljø- 44.521 44.521 44.521 44.521

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Vallø 2016. Kommuneplan for Vallø Kommune

Vallø 2016. Kommuneplan for Vallø Kommune Vallø 2016 Kommuneplan for Vallø Kommune Forord side 3 Kommunalbestyrelsens visioner for Vallø Kommune side 5 Hovedstruktur side 7 Centerstruktur Den offentlige og private service Det åbne land Den overordnede

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune

En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune Fuglebjerg Kommunalbestyrelse har vedtaget Forslag til Kommuneplan 2002-2009, der skal beskrive udviklingen i kommunen de næste otte år. Kommuneplanen afløser

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 for Sønderborg Kommune Uddrag af kommuneplan 2013-2025 Lavet på www.kommuneplan.sonderborg.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse 5 Kommunens serviceområder 6 Beskæftigelsesindsats 7

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere